دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته کتابدرای

<   12345678910111213141516171819   >


تعداد نتایج به دست آمده: 181 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 114
نام نویسنده: حسینی، سید مهدی
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 260
چکیده: 

مقدمه/زمینه: برخی امتیازهای محیط رایانه‏ای در فراهم نمودن امکان تعامل، ارائه منابع اطلاعاتی و تسهیل ارتباط علمی، سبب شده پژوهشگران زمان زیادی را به استفاده از این محیط اختصاص ‏دهند. همچنین، برپایه نظریه‏ تجربه خوشایند، غنی بودن محیط تعاملی رابط کاربر، تجربه خوشایندی به کاربر می‏دهد که وی را به مراجعه بعدی و استفاده بیشتر از منابع اطلاعاتی سوق می‏دهد. با وجود این، مشخص نیست که "آیا تعامل محیط رایانه‏ای در تحول فکری و رفتاری پژوهشگران نسبت به موضوع و مسئله مورد بررسی نقش دارد و سبب خواهد شد تا کاربران رفتارعلمی متعادلی( یا بهتری) برای بررسی موضوع اتخاذ نمایند؟"

هدف: هدف اصلی این پژوهش، آزمون تأثیرگذاری "ویژگی‏ تعامل رابط کاربر پایگاه‏های اطلاعاتی" بر "رفتارعلمی" کاربران از سویی و "دستیابی به تجربه خوشایند" متأثر از محیط رابط کاربر پایگاه اطلاعاتی بر "رفتار علمی کاربران" از سوی دیگر است.

روش: این پژوهش از نوع کاربردی است که با روش ترکیبی انجام شده است. ابتدا شاخص‏های سه متغیر "تعامل رابط کاربر پایگاه‏های اطلاعاتی"، دستیابی به "تجربه خوشایند"، و "رفتار علمی" شناسایی و تدوین گردید. سپس، با استفاده از و مصاحبه نیمه ساختار یافته دیدگاه اعضاء هیئت علمی و دانشجویان دکتری دانشگاه‏های علوم پزشکی و فردوسی مشهد گردآوری شد. برای تجزیه وتحلیل داده‏ها و آزمون فرضیه‏ها از روش "مدل‏سازی معادله ساختاری" و روش تفسیر مصاحبه استفاده شد.

یافته‏ها: نقش متغیرهای جنس، حوزه پژوهشی، سطح تحصیل و مهارت زبان انگلیسی بر میانگین نمره‏های چهار متغیر خودکارآمدی، تعامل رابط کاربر، تجربه خوشایند، رفتار علمی مشخص شد. همچنین، مشخص شد که میانگین توزیع نمره‏های هر کدام از چهار متغیر مورد مطالعه در چه سطحی است. در نهایت با استفاده از تحلیل مدل‏های ساختاری، تأثیر هرکدام از چهار متغیر مورد مطالعه در نقش مستقل، وابسته، واسط، و مداخله‏گر بررسی شد.

نتایج: در این پژوهش آزمودنی‏هایی که خودکارآمدی بیشتری داشته‏اند تعامل رابط کاربر پایگاه‏های اطلاعاتی را بیشتر حس نموده‏اند. همچنین، این افراد تحول بیشتر‏ی در زمینه رفتار علمی در خود احساس نموده‏اند. یعنی، خودکارآمدی ویژگی مهمی برای ایجاد تعامل با رابط کاربر پایگاه‏های اطلاعاتی و ارتقاء رفتار علمی در افراد است. همچنین، افرادی که ظرفیت بیشتری برای دستیابی به تجربه خوشایند دارند، امکان اینکه رفتار علمی آنها بر اثر تعامل با محیط رایانه تحول یابد بیشتر است. سرانجام باید گفت که تعامل رابط کاربر پایگاه‏های اطلاعاتی می‏تواند بر رفتار علمی کاربران تأثیر مثبت داشته باشد.

کاربردهای احتمالی: یافته‏های این پژوهش ممکن است در حوزه‏های پژوهشی زیر کاربرد داشته باشد: 1) حوزه‏های آموزشی مانند "آموزش از راه دور" یا "تربیت پژوهشگر" که در آنها شکل‏گیری، دگرگونی و اصلاح رفتارهای علمی در کاربران اهمیت دارد. 2) حوزه تعامل انسان- رایانه که به تأثیر محیط رایانه بر رفتار علمی کاربران به عنوان حوزه جدیدی برای پژوهش توجه خواهد کرد. 3) حوزه پژوهشی کاربرد نظریه تجربه خوشایند که تأثیر پذیری رفتار علمی کاربران از تعامل رابط کاربر بر اثر دستیابی به تجربه خوشایند سبب تقویت نظریه خواهد شد.

اصالت/ ارزش: این پایان نامه به دو دلیل می تواند سودمند باشد. اول، چارچوب نظری نویی برای انجام پژوهش معرفی نموده است. دوم، رفتار علمی پژوهشگران را از زاویه نویی مورد توجه قرار داده است.

فهرست مندرجات   فهرست منابع و مآخذ       


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين
کلید واژه ها:  رفتار علمی ، تعامل رابط کاربر ، ویژگیهای تعاملی ، تجربه خوشایند ، نظریه جریان ، خودکارآمدی ، مدلسازی معادله ساختاری


>> کتابداری
شماره بازیابی: 112
نام نویسنده: مختاري، حيدر
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 195
چکیده: 

هدف اصلي این پژوهش كاربردي-پيمايشي بررسي رابطة باورهای معرفت­ شناختی و نیاز به شناخت با رفتار اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه فردوسي مشهد بوده است. جامعۀ آماری شامل 19965 دانشجوی شاغل به تحصیل در رشته ­ها و مقاطع مختلف تحصیلی اين دانشگاه در سال تحصیلي 90-1389 بود. براساس فرمول نظری، حجم نمونه­ ای به تعداد 359 نفر به روش نمونه­ گيري تصادفي طبقه­ اي نسبي انتخاب شدند. آزمودنيها سه پرسشنامۀ  "فهرست باورهای معرفتی"، "سنجۀ نیاز به شناخت" و "پرسشنامۀ رفتار اطلاعاتی" را که روایی و پایایی آنها پژوهش حاضر با هدف بررسي اثر بخشي پايگاه اطلاعاتي نمايه نشريات در راستاي غنا بخشيدن به خدمات اطلاعاتي كتابخانه هاي عمومي و ارزيابي ميزان رضايت و استفاده كاربران از تعامل با آن، انجام گرفته است. جامعه اول پژوهش كليه كتابداران كتابخانه هاي عمومي مشهد، جامعه دوم پژوهش اولين 10كاربرآشنا به پايگاه نمايه و جامعه سوم پژوهش كليه جستجوهاي انجام شده طي بازه زماني دو ماهه در پايگاه نمايه

هدف اصلي اين پژوهش، بررسي چگونگي سازماندهي مقوله­هاي اطلاعاتي (منوها) در وب­سايت كتابخانه­هاي دانشگاهي ايران از رويكرد كاربرمدار است. در اين راستا، 10 وب­سایت کتابخانه­های مرکزی دانشگاه­های ایران توسط 30 نفر دانشجوي ارشد و دكتري از جنبه ميزان منطقي بودن سازماندهي مقوله­هاي اطلاعاتي، همچنين قابلیت درك کاربر و پیش­بینی­پذیري برچسب­های بکار رفته برای بازنمون اين مقوله­ها، ميزان تأثير عمق منو (تعداد مراحل يا لايه­هاي منو) بر كاهش پيش­بيني­پذيري، بر افزايش گم­شدگي و صرف زمان بيشتر كاربر براي پيدا كردن اقلام اطلاعاتي مورد بررسي قرار گرفت. به اين منظور از چهار روش مختلف (مكاشفه­اي، تحليل ساختار، مرتب­سازي كارت­ها و مصاحبه نيمه­ساختار يافته) براي گردآوري اطلاعات استفاده شد. نتايج حاكي از آن است كه وب­سايت كتابخانه­هاي دانشگاهي ايران از جنبه­هاي مورد بررسي در وضعيت مطلوبي قرار ندارند. مصاحبه با كاربران نيز اين يافته­ها را تأييد كرد. همچنين مشخص شد كه عمق منو زماني بر كاهش پيش­بيني­پذيري اقلام تحت منو و افزايش زمان براي پيدا كردن اقلام تحت منو تأثيرگذار است كه افزون بر استفاده از لايه­هاي زياد، اقلام نيز به درستي دسته­بندي نشده باشند و از برچسب­هاي خود توصيف و قابل درك برخوردار نباشند. با استفاده از روش مرتب­سازي كارتها، نگاه كاربران به دسته­بندي اقلام اطلاعاتي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج اين بخش نشان داد كه كاربران در انتخاب مقوله براي قرار دادن اقلام، ديدگاه متفاوتي از طراحان سايت دارند و برخي از اقلام را در دسته­هاي متفاوت از طراحان قرار مي­دهند.

 از ديگر روش­هاي بكار رفته تحليل ساختار وب­سايت­ها از نظر الگوهاي بكار رفته براي دسته­بندي اقلام بود، دستاوردهاي اين بررسي نشان داد از ميان پنج الگوي موجود (كاهشي، افزايشي، محدب، مقعر و ثابت)، ساختار مقوله­هاي وب­سايت كتابخانه­هاي دانشگاهي ايران بيشتر از الگوي كاهشي و مقعري استفاده مي­كنند. استفاده از الگوي مقعري برخلاف ديگر الگوها باعث كاهش بروز خطاي انتخاب مي­شود و استفاده از الگوي كاهشي عدم قطعيت در منو را افزايش مي­دهد. در پايان، الگوي پيشنهادي توسط پژوهشگر براي درك بهتر و بيشتر سازماندهي اطلاعات (مقوله­ها و منوهاي) وب­سايت كتابخانه­هاي دانشگاهي ارائه شده است.

فهرست مندرجات   فهرست منابع و مآخذ    نتيجه گيري


 


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: صنعت جو، اعظم
کلید واژه ها:  سازماندهی مقوله­ های اطلاعاتی ، پيش­ بيني­ پذيری ، عمق سازماندهی ، قابليت درك برچسب ، وب­ سايت كتابخانه ­های دانشگاهی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 105
نام نویسنده: محمودی توپكانلو، حسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 144
چکیده: 

چالشی که اکنون سازمانها با آن مواجه اند، تلاش در جهت به بدست آوردن دانشی است که برتری رقابتی، قدرت خلاقیت و نوآوری و یادگیری سازمانی را در آنها تقویت کرده و بر غنای دانش سازمانی بیافزاید. از آنجا که کتابخانه ها نیز مانند سایر سازمانها بدون دانش نمی توانند خود را سامان دهند و به عنوان نظامی زنده و پویا به حیات خود ادامه دهند، در نتیجه نیازمند پیاده سازی برنامه های مدیریت دانش هستند. از سوی دیگر، سرمایه اجتماعی از طریق تسهیل ترکیب و مبادله منابع دانشی سازمان و همچنین با فراهم آوری شرایط لازم از جمله ایجاد اعتماد و تعامل بین اعضای سازمان، باعث توسعه مدیریت دانش در سازمان می شود. از این رو، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان اجرای مدیریت دانش مورد توجه این پژوهش قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش را کتابخانه های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی تشکیل می دهد. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و با روش پیمایشی انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات دو و یک سیاهه وارسی بود. اول برای سنجش میزان سرمایه اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت. این ابزار بر اساس ناهاپیت و گوشال((Nahapiet and Goshal,1998 طراحی شده است که سرمایه اجتماعی را به سه بعد شناختی، رابطه ای و ساختاری تقسیم می کند. دوم و سیاهه وارسی، توسط پژوهشگر طراحی و جهت بررسی میزان اجرای مدیریت دانش در کتابخانه ها مورد استفاده قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است وضعیت سرمایه اجتماعی در کتابخانه های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی در سطح متوسط قرار دارد و از میان همه مولفه های آن مولفه هنجارهای مشترک کمترین میانگین و مولفه هویت بیشترین میانگین را دارد. مقایسه وضعیت سرمایه اجتماعی کتابداران بر اساس متغیرهای فردی نیز نشان می دهد، میانگین سرمایه اجتماعی کتابداران مرد و همچنین کتابداران متاهل به ترتیب بیشتر از سرمایه اجتماعی کتابداران زن و کتابداران مجرد می باشد. بررسی رابطه بین متغیرهای فردی "سن" و "مدرک تحصیلی" با میزان سرمایه اجتماعی نیز نشان می دهد که بین این دو متغیر با میزان سرمایه اجتماعی رابطه معنادار وجود ندارد. همچنین آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد بین میزان سرمایه اجتماعی و سه بعد شناختی، رابطه ای و ساختاری آن با میزان اجرای مدیریت دانش همبستگی مثبت وجود دارد و در میان ابعاد سرمایه اجتماعی بعد رابطه ای بیشترین ارتباط را میزان اجرای مدیریت دانش دارد. همچنین یافته ها حاکی از آن است در همه ابعاد سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی نمره میانگین بالاتری را کسب کردند. در این راستا، آزمون فرضیه تفاوت نشان داد تنها بین ابعاد اشتراک دانش و کاربرد دانش در کتابخانه های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد تفاوت معنادار وجود دارد و در سایر ابعاد مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی اگرچه تفاوت وجود دارد ولیکن این تفاوت از لحاظ آماری معنادار نمی باشد.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مأخذ   نتيجه گيري 


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: پريرخ، مهري
کلید واژه ها:  مديريت دانش ، سرمايه اجتماعي ، سرمايه اجتماعی شناختی ، سرمايه اجتماعی رابطه ای ، سرمايه اجتماعی ساختاری ، كتابخانه های دانشگاهی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 104
نام نویسنده: نيك زمان، امير
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 202
چکیده: 

ارتباط ميان كاربران و منابع اطلاعاتي موجود در كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع‌رساني مستلزم برقراري ارتباط ميان واژگان كاربر (عبارت‌هايي که کاربران به منظور جستجو در نظام بازیابی اطلاعات استفاده می‌کنند) و واژگان نظام (اصطلاح‌هايی که نظام به منظور نمایه‌سازی منابع استفاده می‌کند) از جمله سرعنوان‌هاي موضوعي مي‌باشد. از اين رو، هدف پژوهش حاضر اين است تا زبان جستجوي موضوعي كاربران (دانشجویان) را به لحاظ همخواني با سرعنوان‌هاي موضوعي فارسي مورد بررسي قرار دهد. همچنين، هدف دیگر، پی بردن به چگونگي بسط عبارت جستجوي موضوعي و ميزان همخواني عبارت‌هاي بسط‌‌داده‌شده با سرعنوان‌هاي موضوعي فارسي و نيز، مقایسة الگوهاي جستجوي موضوعي در دو حوزة علوم كاربردي (كشاورزي) و علوم انساني (علوم تربيتي و روانشناسي، كتابداري) است. به این منظور، جامعة این پژوهش را دانشجویان دو دانشکدة کشاورزی و علوم تربیتی و روانشناسی تشکیل دادند که رفتار جستجوی موضوعی آن‌ها در فهرست رایانه‌ای کتابخانه‌های دو دانشکده طی مدت حدود دو ماه مورد مشاهده، ثبت و تحلیل قرار گرفت. از این رو، از دو روش مشاهده و تحلیل محتوا به منظور گردآوری اطلاعات لازم استفاده شد. در يك تحليل كلي، يافته‌ها نشان مي‌دهد كه در جستجوهاي موضوعي انجام‌گرفته در دانشكدة كشاورزي ميزان همخواني كامل 9/30 درصد، ميزان همخواني نسبي 5/19 درصد و ميزان عدم همخواني 6/49 درصد مي‌باشد؛ در جستجوهاي موضوعي انجام‌گرفته در دانشكدة علوم تربيتي و روانشناسي نيز ميزان همخواني كامل 7/37 درصد، ميزان همخواني نسبي 1/21 درصد و ميزان عدم همخواني 2/41 درصد مي‌باشد. در جستجوهاي موضوعي انجام‌گرفته در دانشكده‌هاي مذكور، 4/98 درصد از شكل‌هاي عبارت‌هاي جستجوي موضوعي با آن دسته از انواع شكل‌هاي سرعنوان‌هاي موضوعي فارسي همخواني دارند كه احتمالاً در زبان طبيعي بيشتر مورد استفاده قرار مي‌گيرند؛ آن شكل‌ها عبارتند از: عبارت‌هاي جستجوي موضوعي متشكل از بيش از يك واژه، عبارت‌هاي جستجوي موضوعي ساده و عبارت‌هاي جستجوي موضوعي متشكل از چند اسم همراه با حرف ربط يا اضافه. در مورد چگونگي بسط جستجو، در يك تحليل كلي مي‌توان به سه نكته اشاره كرد: 1) كاربران در دانشكدة كشاورزي و دانشكدة علوم تربيتي و روانشناسي، هنگام بسط جستجو از متغير زبان‌شناختي بيشتر از متغير زمينه‌اي استفاده مي‌كنند؛ 2) كاربران در دانشكده‌هاي مذكور، در بيشتر اوقات بسط جستجوي خود را با استفاده از يك تغيير به انجام مي‌رسانند؛ و 3) تغيير در نوع فيلد جستجو هنگام بسط جستجو بيشتر در مورد فيلدهاي عمومي، عنوان و موضوع رخ مي‌دهد. ميان زبان جستجوي دانشجويان دانشكده‌هاي مورد نظر در مورد اكثر انواع همخواني‌هاي عبارت جستجوي موضوعي با سرعنوان‌هاي موضوعي فارسي، تفاوت معناداري وجود ندارد. ميان دو دانشكده در مورد هر يك از انواع همخواني شكلي عبارت‌هاي جستجوي موضوعي دانشجويان با سرعنوان‌هاي موضوعي فارسي تفاوت معناداري وجود ندارد. ميان رفتار بسط جستجوي دانشجويان دو دانشكده به لحاظ انواع حالت‌هاي بسط جستجو با استفاده از انواع متغيرهاي زمينه‌اي و زبان‌شناختي و همچنين، تعداد تغييرهاي انجام‌شده در هر بسط جستجو در بيشتر موارد تفاوت معناداري وجود ندارد. ميان زبان جستجوي دانشجويان دو دانشكده نيز به لحاظ ميزان همخواني واژگاني با سرعنوان‌هاي موضوعي فارسي، در جستجوي موضوعي اول، بسط اول و بسط دوم در بيشتر موارد تفاوت معناداري مشاهده نمي‌شود. فهرست مندرجات   فهرست منابع وماخذ    نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين
کلید واژه ها:  جستجوی موضوعی ، سرعنوان های موضوعی ، بسط جستجو ، همخوانی شكلي ، همخوانی واژگانی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 103
نام نویسنده: سید قطبی، سید مهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 232
چکیده: 

هدف اصلي این پژوهش فراهم کردن فهرستی از کتاب‌های مناسب غیردرسی همخوان با محتوای کتاب‌های درسی مقطع دبستان است. پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردي است و با روش پيمايشي انجام شده است. کتاب‌های غیردرسی در نظام‌های آموزشی برنامه‌مدار به دلیل اتکای صرف دانش‌آموزان و معلمان به تک‌کتاب درسی، می‌تواند به تثبیت و تعمیق یادگیری مطالب کتاب‌های درسی کمک کند. این امر در صورتی تحقق می‌یابد که کتاب‌های غیردرسی از حداقل ویژگی‌های شناخته شده برای یک کتاب مناسب ( یعنی تناسب با محتوا و مخاطب) برخوردار باشند. با توجه به اهمیت کتاب‌های غیردرسی در نظام آموزشی ایران و رونق بازار نشر این کتاب‌ها، واقعیت‌ها نشانگر عدم تناسب این کتاب‌ها با ویژگی‌های یک کتاب مناسب غیردرسی دارند. جامعه آماری پژوهش حاضر را کتاب‌های درسی علوم تجربي و تعليمات اجتماعي مقطع دبستان تشكيل مي‌دهند. همچنين كتاب‌هاي غيردرسي (مرجع/ غيرمرجع) كه در ايران در ده سال اخير (89-1380) منتشر شده است نيز جامعه ديگر پژوهش مي‌باشد. کتاب‌های غیردرسی با استفاده از سیاهه‌های وارسي محقق ساخته ارزيابي و در صورتي كه 50 درصد امتيازهاي كتاب مناسب را كسب كردند به عنوان كتاب‌هاي مناسب در نظر گرفته شدند. همچنین با روش تحلیل محتوا، مفاهیم و عبارت‌های کلیدی موجود در کتاب‌های درسی استخراج، و با کتاب‌های غیردرسی مطابقت داده شدند. روايي و پايايي ابزارهاي گردآوري اطلاعات توسط متون تخصصي ، نظرسنجي از صاحب نظران و نيز معلمان و كتابداران كنترل شد.

 براساس معیارهای بکارگرفته، 239 عنوان کتاب‌ مناسب غیردرسی همخوان با کتاب‌های درسی علوم تجربی، 97 عنوان کتاب مناسب غیردرسی همخوان با کتاب‌های درسی تعلیمات اجتماعی و 62 عنوان کتاب مرجع مناسب همخوان با کتاب‌های درسی شناسایی گردید. همچنین کتاب‌های مرجع شناسایی شده با 60 درصد از محتوای کتاب‌های درسی همخوانی دارد. از سویی تفکیک ناشران این کتاب‌ها نشان می‌دهد که تعداد اندکی از آنان بصورت تخصصی و مطابق با معیارهای لازم به نشر کتاب‌های غيردرسی می‌پردازند که سهم کتاب‌های مناسب غيردرسي در این میان بسیار اندک است. دستاورد اين پژوهش فهرستي از كتاب‌هاي مناسب غيردرسي همخوان با مفاهيم و عبارت‌های كليدي كتاب‌هاي درسي علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی است كه به تفكيك درس‌ها و موضوع‌هاي مورد بحث در كتاب‌هاي درسي و منابع مرجع تنظيم شده‌اند. همچنین روش شناسی به کار گرفته شده در این پژوهش، به دلیل  قابلیت آن در شناسایی کتاب‌های مناسب غیر درسی، می تواند برای مجموعه‌سازی کتابخانه‌های آموزشگاهی مورد استفاده قرار گیرد.

 

فهرست مندرجات - فهرست منابع و ماخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور اول: پریرخ، مهری
کلید واژه ها:  كتاب‌های درسي مقطع دبستان ، كتاب‌های غيردرسي ، مجموعه‌سازی ، كتابخانه‌هاي آموزشگاهي

<   12345678910111213141516171819   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.