دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته کتابدرای

<   12345678910111213141516171819   >


تعداد نتایج به دست آمده: 181 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 102
نام نویسنده: نوروزی روشناوند، فرشته
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 117
چکیده: 

 

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و مقایسه کارایی جستجوی موضوعی سرعنوانی و کلیدواژه ای در نرم افزارهای کتابخانه ای سیمرغ و افق با استفاده از معیارهای اصلی بازیافت و دقت انجام گرفته است. جامعه مورد مطالعه، از نوع جامعه محدود بوده و متشکل از دو پایگاه اطلاعاتی ایجاد شده در نرم افزارهای سيمرغ و افق است. نمونه ای شامل 100 عنوان کتاب انتخاب  شد که همه آنها در دو پايگاه مبتني بر نرم  افزارهاي موردنظر وجود داشتند و قواعد فهرست-نویسی یکسانی در مورد آنها به کار گرفته شده بود. در قسمت جستجوی موضوعی سرعنوانی، موضوع سرعنوانی 100 عنوان کتاب که به عنوان نمونه انتخاب شده بودند و شامل 194 موضوع استخراج شده از اطلاعات فهرست نویسی پیش از انتشار این کتاب ها بودند در فیلد موضوع دو نرم افزار مورد جستجو قرار گرفت. در قسمت مربوط به جستجوی موضوعی کلیدواژه ای از این 194 موضوع سرعنوانی، 425 کلیدواژه یا عبارت که دارای بار معنایی بودند به دست آمد که این کلیدواژه های موضوعی نیز در فیلد موضوع دو نرم افزار مورد جستجو قرار گرفت. یافته ها نشان داد: 1. دو نرم افزار از نظر جستجوی موضوعی سرعنوانی تفاوت آماری معنی داری ندارند، یعنی جستجوی موضوعی سرعنوانی در دو نرم افزار به نتایج نسبتاً یکسانی می انجامد. 2. نرم افزار افق در جستجوی موضوعی کلیدواژه ای بهتر از نرم افزار سیمرغ عمل می کند. 3. بین دو روش جستجوی موضوعی سرعنوانی و کلیدواژه ای در نرم افزار افق تفاوت معنی داری وجود ندارد، یعنی با هر یک از دو شیوه متفاوت جستجوی موضوعی نتایج یکسانی به دست می آید. 4. دو نوع روش جستجوی موضوعی کلیدواژه ای و سرعنوانی در نرم افزار سیمرغ دارای اختلاف معنی داری می باشند، به عبارتی در نرم افزار سیمرغ جستجوی موضوعی سرعنوانی بهتر از جستجوی موضوعی كليد واژه اي عمل ميكند

فهرست مندرجات - فهرست منابع و ماخذ - نتيجه گيري

 

 


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  جستجوي موضوعي ، جستجوی سرعنوانی ، جستجوی كليدواژه ای ، نرم افزارهای كتابخانه ای ، نرم افزار سيمرغ ، نرم افزار افق


>> کتابداری
شماره بازیابی: 101
نام نویسنده: شمس آرا، سارا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 130
چکیده: 

 

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی میزان استفاده و اعتبار سنجی منابع وبي در پايان نامه هاي كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد، در چهار حوزه علوم، علوم انسانی، کشاورزی و مهندسی است؛  تا مشخص شود دانشجويان كارشناسي ارشد اين چهار حوزه تا چه حد از منابع وب در تهيه پايان نامه هاي خود استفاده مي كنند و این گونه منابع تا چه حد از اعتبار برخورداند.

پژوهش حاضر به روش پیمایشی انجام شد، که یکی از انواع تحقیقهای توصیفی است. جامعه آماري پژوهش حاضر را پایان نامه های دانشجویان فارغ التحصیل در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد بین سالهای 1385-1381 تشکیل می دهد که تعداد آنها 1738 پایان نامه بوده و از بین آنها با استفاده از نمونه گیری طبقه ای یا سهمیه ای و  تصادفی منظم ، 313 پایان نامه به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. دراین پژوهش از دو ابزار برای گردآوری داده ها استفاده شده است:  

      الف. یک فرم ساده برای یادداشت تعداد و انواع استنادها در مآخذ پایان نامه های مورد بررسی

ب. یک سیاهه وارسی شامل معیارهای بررسی اعتبار منابع وبی مورد استناد در پایان نامه ها.

 یافته ها حاکی از آن است که بطور کلی میزان استفاده از منابع وبی در پایان نامه های چهار حوزه تحصیلی 33/1 درصد می باشد که تفاوت بین این چهار حوزه از نظر میزان استفاده به لحاظ آماری معنادارمی باشد. بطور کلی میانگین نمره اعتبار سنجی  در چهار حوزه تحصیلی (288/9) بوده است؛که از لحاظ آماری تفاوت معناداری در چهار حوزه مشاهده گردید همچنین بیشترین درصد منابع وبی مورد استناد حوزه های علوم انسانی و علوم پایه مربوط به مقالات بوده که به ترتیب 2/64% و 7/47% می باشند. در حوزه های تحصیلی کشاورزی و مهندسی بیشترین درصد منابع وبی مورد استناد مربوط به سایر منابع (وب سایتهای دانشگاهی، خبری، گزارش گردهمایی ها و...) می باشد که به ترتیب 5/46% و 6/48% می باشند. به استثنای حوزه تحصیلی علوم انسانی، روند استناد دهی به منابع وبی در طول پنج سال مورد مطالعه صعودی نبوده و تقریبا ثابت باقی مانده و در همه حوزه های تحصیلی منابع وبی خارجی بیشترین درصد استناد دهی را به خود اختصاص می دهند (9/91%) و نیز استناد دهی به منابع وبی داخلی با درصد 1/8% در مقام دوم قرار دارد. در همه حوزه های تحصیلی نسبت استناددهی به منابع چاپی در برابر استناددهی به منابع وبی 98 به 2 می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که بر خلاف تصور تاثیر گسترده اینترنت در همه زمینه ها خصوصا زمینه های پژوهشی و دانشگاهی، هنوز هم منابع چاپی منابع غالب در فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان محسوب می شوند.

 

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: داورپناه، محمد رضا
کلید واژه ها:  رفتار استنادی ، منابع وبی ، پايان نامه ، اعتبار سنجی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 100
نام نویسنده: فتحیان دستگردی، اکرم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 195
چکیده: 

 

هدف پژوهش حاضر، بررسی کارآمدی قابلیتهای هستیشناسی در مقایسه با اصطلاحنامه در ساختار سنتی آن است. به منظور ارائه مدلی از هستی‌شناسی در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی و با هدف گسترش این ابزار به عنوان ابزار معناشناسی در بازنمون دانش و بازیابی مفاهیم حوزه، با روش تحلیل حوزه به ساخت نمونه اولیه‌ای از هستی‌شناسی در حوزه «نمایه‌سازی» با عنوان ASFAOnt پرداخته شد. هستی‌شناسی طراحی شده، حاصل تبدیل مفاهیم حوزه «نمایه‌سازی» اصطلاحنامه اصفا به هستی‌شناسی است که در چهار مرحله شامل گردآوری مفاهیم، کشف و تعیین روابط میان مفاهیم، ایجاد کاربرگه برای هر مفهوم مطابق با ویژگی‌های هستی‌شناسی و طراحی ساختار هستی‌شناسی در محیط نرم‌افزارProtégé  طراحی گردید. به منظور ارزیابی کارآمدی ساختار هستی‌شناسی طراحی شده با روش تحلیل حوزه در بازنمون دانش و بازیابی مفاهیم، در یک مطالعه «کاربردپذیری» به سنجش هستی‌شناسی در مقایسه با اصطلاحنامه پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش با توجه به انتخاب روش «آزمون کاربردپذیری»، دانشجویان کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی بودند که واحد درسی «نمایه‌سازی» را گذرانده و با حوزه «نمایه‌سازی» آشنایی داشتند. ابزار گردآوری اطلاعات، دو عامل‌بندی شده منطبق با روش آنتومتریک، یکی برای ارزیابی اصطلاحنامه اصفا و دیگری برای ارزیابی هستی‌شناسی بود. در آزمون ارزیابی، هر کاربر کلیدواژه‌های مورد نظرش در حوزه «نمایه‌سازی» را در هر دو ابزار، جستجو می‌کرد و پس از انجام جستجو، مربوط به ابزارها را تکمیل می‌نمود. همچنین از روش بلند فکر کردن در حین جستجو و از مصاحبه پس از انجام جستجو به منظور گردآوری اطلاعات تکمیلی در زمینه نقاط ضعف و قوت هستی‌شناسی و نیز برای گسترش هستی‌شناسی استفاده شد. سؤالات ‌ها به پنج معیار اصلی «امکانات تصویری در بازنمون دانش»، «نمایش محتوا»، «محتوا» (مفاهیم، روابط و نمونه‌ها)، «درک کاربر از محتوا» و «جستجو و بازیابی محتوا» تقسیم شد. چهار معیار اول در آزمون فرضیه یک (مقایسه کارآمدی بازنمون دانش) و آخرین معیار در آزمون فرضیه دو (مقایسه کارآمدی بازیابی مفاهیم حوزه موضوعی) بررسی گردید. نتایج آزمون فرضیه یک نشان داد میانگین پاسخ‌های کاربران در مورد متغیرهای مربوط به معیارهای مرتبط با کارآمدی بازنمون دانش در هستی‌شناسی از میانگین پاسخ‌های مربوط به اصطلاحنامه اصفا بیشتر است و اختلاف معناداری میان این دو ابزار وجود دارد. نتایج آزمون فرضیه دو نیز نشان داد میانگین پاسخ‌های کاربران در مورد متغیرهای مربوط به معیار مرتبط با کارآمدی بازیابی مفاهیم موضوعی در هستی‌شناسی از میانگین پاسخ‌های مربوط به اصطلاحنامه اصفا بیشتر است. با توجه به اثبات هر دو فرضیه آزمون می‌توان نتیجه گرفت، از نظر کاربران میزان کارآمدی هستی‌شناسی در بازنمون دانش و بازیابی مفاهیم بیشتر از میزان کارآمدی اصطلاحنامه اصفا است. همچنین با رویکرد تحلیل حوزه می‌توان ابزارهای معناشناختی کارآمدتری در بازنمون دانش و بازیابی مفاهیم حوزه‌های موضوعی در مقایسه با ابزارهای سنتی نظیر اصطلاحنامه‌ها طراحی نمود.

 

 فهرست مندرجات - فهرست منابع و ماخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين
کلید واژه ها:  اصطلاحنامه اصفا ، هستی‌شناسی ، بازنمون دانش ، بازیابی مفاهیم ، ASFAOnt


>> کتابداری
شماره بازیابی: 99

نام نویسنده:  قاسمی تیتکانلو، کبری
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 128
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه آموزشی/ پژوهشی کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد و تعیین رابطه میان دو عامل فاصله مکانی و میزان آگاهی( به عنوان دو عنصر از آمیخته بازاریابی) بر روی میزان استفاده دانشجویان انجام گرفته است. جامعه مورد مطالعه، کلیه دانشجویان کارشناسی مشغول به تحصیل در نیمسال اول سال تحصیلی 89-1388 از 6 دانشکده انتخابی بر اساس فاصله مکانی بود. بر اين اساس، 356نفر از دانشجويان كارشناسي حجم نمونه را تشكيل داد. ابزار گردآوری اطلاعات، روش مشاهده آثار به جا مانده از بخش امانت کتابخانه مرکزی با استفاده از نرم افزار سیمرغ بود و از روش برای سنجش رفتارهای استفاده کنندگان از خدمات کتابخانه مرکزی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد:

1. میان فاصله مکانی و میزان استفاده رابطه معناداری وجود دارد. به این معنی که دانشجویان ساکن در فاصله های نزدیک استفاده بیشتری از کتابخانه و خدمات آن داشته اند.

2. به علت یکسان بودن سطح عدم آشنایی، میان میزان استفاده دانشجویان ساکن خوابگاه های نزدیک کتابخانه مرکزی و سایر دانشجویان اختلاف معناداری وجود نداشته است و هر دو گروه استفاده یکسانی از کتابخانه مرکزی داشته اند.

3. میان میزان کتابهای به امانت رفته از دو حوزه علوم و علوم اجتماعی تفاوت وجود دارد و این تفاوت در جهت فزونی امانت در کتابهای حوزه علم است.

4. بین کمیت کتابهای به امانت برده شده علوم اجتماعی و کتابهای ادبی تفاوت وجود دارد و این تفاوت به دلیل نبود کتابهای ادبی در دیگر کتابخانه های دانشگاه (غیر از ادبیات) در جهت فزونی کتابهای ادبی است.

5. دانشجویان دانشگاه فردوسی تأثیرگذاری مجموعه کتابخانه مرکزی دانشگاه را در فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود کمتر از 50% ارزیابی کرده اند.

6. فهرست مشترک الکترونیک کتابهای فارسی در سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی در کمتر از 20% موارد موجب مراجعه به کتابخانه های دانشگاه برای امانت کتاب شده است.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مواخذ - نتيجه گيري 


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: صنعت جو، اعظم
کلید واژه ها:  آگاهی ، فاصله مكانی ، آميخته بازاريابی ، كتابخانه مركزی دانشگاه فردوسی مشهد


>> کتابداری
شماره بازیابی: 98

نام نویسنده: زاهدی نوقابی، مهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 246
چکیده: 

یکی از وظایف مهم دانشگاه ها انجام پژوهش و تولید دانش است. مخازن سازمانی سیستمهای مناسبی برای سازماندهی به این دانش و دروازه اصلی برای نمایاندن سرمایه فکری دانشگاه و دسترس پذیر ساختن آن هستند.

از سال 1385، دانشگاه فردوسی مشهد اقدام به طراحي مخزن سازماني خود، يعني "سیستم مدیریت منابع علمي دانشگاه فردوسي مشهد" (سیماد) براي گردآوري و سازماندهي اطلاعات علمی توليد شده توسط اعضاء هیأت علمی کرده است. افزون بر مزاياي ياد شده از يك مخزن سازماني، "سيماد" براي ارائه خدمات پژوهشي به اعضاء هيأت علمي، يعني طرح پژوهه، ترفیع، مأموریت فرصت مطالعاتی و ... مورد استفاده قرار مي گيرد. تا زمان انجام این پژوهش، حداقل 434 نفر از اعضاء آثار خود را در آن ثبت كردند. مطالعه اوليه نشان مي دهد كه ثبت آثار در "سيماد" با مشكلاتي روبرو بوده است. هدف عمده این پژوهش شناسایی ویژگی های یک مخزن سازمانی و بررسی میزان همخوانی وضعیت کنونی مخزن سازمانی موجود (سيماد) با آن ویژگی ها می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و با روش پيمايشي و مطالعه موردی انجام پذيرفت.

برای اینکه بتوان از همه جنبه ها، اطلاعاتی در رابطه با موضوع مورد پژوهش به دست آورد، در گردآوری اطلاعات از چند ديدگاه، یعنی سازمان، سیستم و کاربران وضعيت بررسي شد و در هر مورد شيوه و ابزار گردآوري مناسب بكار رفت. به بياني نظر مسئولان در باره سازمان از طريق مصاحبه، نظر متخصصان نرم افزار در مورد سيستم از طريق سياهه وارسي و نظر كاربران (واگذار كنندگان اطلاعات) از طريق نظرسنجي و گردآوري شد. به طور كلي 8 نفر كه با روش گلوله برفي انتخاب شدند در مصاحبه؛ يك گروه سه نفره كه با روش تعمدي انتخاب شدند در تكميل سياهه و 208 نفر از 434 نفر كه ها را تكميل كردند در نظر سنجي شركت نمودند.

مشخصات یک مخزن سازمانی مطلوب به 6 گروه و یا معیار دسته بندی شدند. این دسته بندی زیر ساخت ابزارهای گردآوری اطلاعات و نیز ساختار تحلیل اطلاعات بدست آمده را تشکیل داد. اطلاعات بدست آمده نشان داد كه در مورد خط مشی ها، مستندات و استفاده از سیستم، ضروريست به بازنگري و تغيير در مخزن سازمانی دانشگاه پرداخته شود. از نظر مدیریت/ اداره، "سيماد" در وضعیت متوسط و در رابطه با چشم اندازها، سیاست ها و ویژگی های فنی وضعیت مناسبی دارد. نتیجه آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که در مقايسه با معيارهاي يك مخزن سازماني مطلوب، به طور تقريب، ويژگيهاي مخزن سازماني دانشگاه فردوسي مشهد در حد متوسط قرار دارد. استفاده از متخصصين كتابداري و اطلاع ساني، كه به امور مديريت اطلاعات و نيز رتبه بندي سازمانها آشنا هستند، از توصيه هاي عمده اين پژوهش در بازنگري در سيستم مي باشد. از مهمترین دستاوردهای این پژوهش معرفی ویژگی های یک مخزن سازمانی مطلوب می باشد که می تواند در بهینه سازی "سیماد" و تحقق اهداف آن و نیز طراحی سیستم های دیگر از جمله سامانه ملی مدیریت اطلاعات علم و فناوری کاربرد داشته باشد.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مواخذ - نتيجه گيري -


استاد راهنمای اول: پريرخ، مهري
استاد مشاور اول: فتاحي، رحمت اله
کلید واژه ها:  مخازن سازمانی ،  مخزن سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد ،  سیستم مدیریت منابع علمی دانشگاه فردوسی مشهد ، سیماد ،  سیستم مدیریت اطلاعات ،  تولیدات علمی دانشگاه ها


>> کتابداری
شماره بازیابی: 97

نام نویسنده: آراسته، منوچهر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 835
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسي ویژگیهای کتابهای چاپ سنگی دوره محمد شاه تا اواسط دوره ناصری بین سالهای 1250 -1290ق موجود در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی صورت گرفت. روش اين پژوهش سندي كتابخانه اي است. ابزار گردآوري اطلاعات کاربرگه اي است كه  براساس ویژگیهای کتابشناسی و نسخه شناسی کتابها طراحی گردید. جامعه آماري اين پژوهش شامل 1092 مورد از کتابهایی که در سالهای 1250-1290ق چاپ شده، مي باشد.يافته هاي پژوهش وضعیت اين کتابها را به لحاظ عنوان، تاليف، ترجمه، شرح، حاشیه، مولف، حوزه موضوعي، زبان، محل نشر، مهر، خط، جلد، حواشي، تاريخ نشر، کاتب، ناشر،  قطع، آرایش، کاغذ و...نشان می دهد. یافته ها همچنین بیانگر آن است كه برای اكثر عناصر کتابشناختی مرتبط با كتابهاي چاپ سنگي قواعد فهرستنویسی انگلوامريكن مربوطه وجود دارد، اما از 107عنصر شناسایی شده برای31 عنصر قواعدی موجود نیست. فرمت مارك ايران مي تواند تا اندازه زياد مناسب ذخيره و مبادله اطلاعات نسخه هاي چاپ سنگي به لحاظ محتوا و اطلاعات کتابشناسي و نسخه شناسی باشد. با افزودن برخي فيلدها يا فيلدهاي فرعي به مارك ايران و همخوان تر كردن آن با ملزومات ذخيره و مبادله اطلاعات كتابهاي چاپ سنگي، مي توان شرايط را براي سازماندهي اين منابع ارزشمند فراهم كرد.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مواخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: آزاد، اسدالله
استاد مشاور اول: فتاحي، رحمت اله
کلید واژه ها:  كتابهاي چاپ سنگي ، اطلاعات كتابشناسي ، اطلاعات نسخه شناسي ، قواعد فهرستنويسي انگلوامريكن ، مارك ايران ، ذخيره و بازيابي اطلاعات


>> کتابداری
شماره بازیابی: 96

نام نویسنده: دادخواه، نیره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 146
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر ارزيابي میزان استفاده، تعیین میزان نفوذ  و بررسی هزينه ـ سودمندي منابع الكترونيكي کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال2009 [1] می باشد. استفاده از روشهای علمی تثبیت شده در زمینه ارزشیابی منابع اطلاعاتی الکترونیکی و شناسایی مناسبترین آنها، گامی مؤثر جهت برآوردن نیازهای اطلاعاتی مراجعان و استفاده کنندگان از کتابخانه هاست. جامعه آماری پژوهش، منابع اطلاعاتي الكترونيكي اشتراكي کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد، شامل مجلات الكترونيكي و پايگاههاي اطلاعاتي دسترس پذیر از طريق سرورهای مرکزی شش پایگاه اطلاعاتی ابسکو، الزویر، پروکوئست، امرالد، آکسفورد و اشپرینگر در سال 2009 می باشد. برای گردآوری اطلاعات از دو شيوه بسامد استفاده و تحليل هزينه ـ سودمندي كه دو شيوه علمي در ارزيابي منابع مي‌باشند، استفاده شد.  یافته های پژوهش نشان داد که فراوانی میزان استفاده بر اساس شاخصهای ايي متريك(تعداد دانلود مقاله با فرمت اچ.تی.ام.ال و پی. دی.اف، تعداد دانلود چکیده، تعداد انجام جستجو و نشست) در پایگاه های مختلف اختلاف معناداری دارد بطوریکه در بین شش پایگاه مورد مطالعه؛ پایگاه الزوير دارای بالاترين ميزان استفاده و پايگاه آكسفورد دارای پايين ترين ميزان استفاده بود. يافته ها نشان داد که  گزارشات سرور با گزارشات ناشران در گزارش تعداد دانلود مقاله با فرمت اچ.تی.ام.ال و پی. دی.اف در پایگاه های منتخب با یکدیگر تفاوت معنی‌داری داشتند. پایگاه الزویر، نسبت به سایر پایگاه ها با 3/72 درصد کل جلسات جستجو، بیشترین جلسات جستجو را در سال 2009 به خود اختصاص داده است. میزان استفاده در حوزه های مختلف موضوعی نیز با یکدیگر تفاوت معناداری داشتند. هزینه-سودمندی پايگاههاي مورد مطالعه در حوزه های مختلف موضوعی نیز با یکدیگر تفاوت داشتند و مشخص شد که هزينه سودمندي حوزه كشاورزي از همه بالاتر مي باشد. بين ضریب تأثیر و ميزان استفاد از مجلات حوزه علوم و علوم انسانی، رابطه اي مشاهده نشد. ميزان استفاده دو گروه کاربران (اعضای هیأت علمی و کارکنان، دانشجویان)، از پایگاه هاي مورد بررسي تقريباً يكسان بود. با توجه به مدت زمان حدود يك ساعت و نيم، استفاده كاربران دانشگاه فردوسي مشهد از منابع اطلاعاتي الكترونيكي مورد بررسي در طول سال 2009 مي توان نتيجه گرفت كه ميزان استفاده كاربران جامعه مورد مطالعه پايين بوده است. ويژگي داده‌هاي آماري استفاده از منابع الكترونيكي كتابخانه ايجاب مي‌كند تا تجزيه و تحليل داده‌‌ها به‌ صورت مستمر و پيگير صورت پذيرد. در غير اين‌صورت، اطلاعات به‌دست آمده از تحليل گزارش تراكنش، به‌صورت الگوي استفاده در طول ساليان متمادي قابل نتيجه‌گيري نخواهد بود و روند استفاده از منابع الكترونيكي، سنجيده نخواهد شد.


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: فتاحي، رحمت اله
کلید واژه ها:  سنجش منابع و نظامهاي الكترونيكي ، منابع اطلاعاتي الكترونيكي ، ميزان استفاده، هزينه-سودمندي، ، شاخص هاي اي-متريك ، ارزيابي پايگاه هاي مجلات الكترونيكي


>> کتابداری
شماره بازیابی: 95

نام نویسنده: حاجی محمدی، وحیده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 156
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف نشان دادن توان عملی پایگاه مقالات تمام متن فارسی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در تکمیل مجموعه مقالات فارسی موجود در کتابخانه های دانشگاه فردوسی، انجام گرفته است. جامعه مورد مطالعه، مجلات علمی پژوهشی فارسی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجلات علمی پژوهشی فارسی موجود در دانشگاه فردوسی و مجموعه ادواریهای الکترونیکی علمی پژوهشی فارسی پایگاه مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری است که بین سالهای 1386 1382 و در چهار حوزه موضوعی علوم، علوم انسانی، فنی و مهندسی و کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش، پیمایشی و از نوع کاربردی می باشد. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد: 1. از جمع کل 206 عنوان مجله مصوب وزارت علوم، پایگاه مرکز منطقه ای 142 عنوان را دارا می باشد که 15/63 درصد در حوزه علوم، 66/66 درصد در حوزه علوم انسانی، 28/54 درصد در حوزه فنی و مهندسی و 80/87 درصد در حوزه کشاورزی است. در نتیجه می توان از پايگاه مقالات تمام متن فارسي مرکز منطقه ای به عنوان مکمل یا جایگزین مجلات چاپی فارسی دانشگاه فردوسی استفاده کرد. 2. از جمع کل 206 عنوان مجله مصوب وزارت علوم، دانشگاه فردوسی 125 عنوان مجله را دارا می باشد که 89/57 درصد در حوزه علوم، 93/63 درصد در حوزه علوم انسانی، 14/37 درصد در حوزه فنی و مهندسی و 17/73 درصد در حوزه کشاورزی است. در نتیجه سابقه ای کامل از مجلات فارسی علمی پژوهشی در کتابخانه های دانشگاه فردوسی وجود ندارد. 3. از بین 12 کتابخانه مورد بررسی در دانشگاه فردوسی، 50 درصد از کاردکس و 6/41 درصد از فهرست الفبایی برای تعیین موجودی و شماره های مجلات استفاده می کردند در حالیکه 3/8 درصد از هیچگونه ابزاری استفاده نمی کردند. 4. از بین 12 کتابخانه دانشگاه فردوسی، تنها 2 کتابخانه از رونوشت فهرست مندرجات مجلات و فهرست الکترونیکی مقالات، برای دسترسی به محتوای موضوعی مجلات استفاده می کردند. 5. موفقیت بازیابی مقالات در پایگاه مرکز منطقه ای بیشتر از دانشگاه فردوسی است. 6. سرعت بازیابی مقالات در پایگاه مرکز منطقه ای بیشتر از دانشگاه  فردوسی است. 7. مجموعه مجلات کتابخانه های دانشگاه فردوسی در مقایسه با پایگاه مرکز منطقه ای از جامعیت و کاملیت کمتری برخوردار است. بنابراین فرضیه پژوهش تأیید می شود. 8. دانشگاه  فردوسی مشهد به لحاظ مجلات گذشته نگر بی نیاز از مجموعه الکترونیکی مرکز منطقه ای نمی باشد.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مواخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: صنعت جو، اعظم
کلید واژه ها:  پایگاه اطلاعات ، مقالات تمام متن ، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ، مجلات علمی – پژوهشی ، مجلات الکترونیکی ، مجلات چاپی ، مجلات فارسی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 94

نام نویسنده:  نادری، محمدرامین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 235
چکیده: 

 

در فرایند رشد شناختی کودک از جنبه ذهنی، توانمندی‌هایی به دست می آورد که بر میزان شناخت او از محیط و چگونگی تعامل با آن، اثر گذاشته و به شکل گیری ساختارهاي ذهني او می انجامد. به اين دليل پیاژه اهمیت ویژه ای برای رشد شناختی كودكان در نظر گرفته و نقش تجربه در آن را بیش از آموزش می داند. وب، محیطی نوین و قابلیت هایی گسترده برای تجربه اندوزي، یادگیری و سرگرمی در مدرسه، كتابخانه و خانه براي کودکان فراهم کرده است. با این وجود، مشخص نیست این منابع اطلاعاتی تا چه میزانی می توانند بستری برای تجربه فعال در جهت بهبود رشد شناختی کودکان ایجاد کنند.

هدف از انجام پژوهش جاری تحلیل توانمندي وب سایت‌های کودکان 7 تا 11 سال در پرورش مهارت‌ها و ویژگی های مورد توجه در نیم دوره عملیات عینی از دیدگاه نظریه رشد شناختی پیاژه می باشد. این پژوهش کاربردی، با استفاده از روش های تحلیل محتوا و پیمایشی در دو بخش انجام شد. در بخش نخست برای ساخت ابزار گردآوری اطلاعات، پیشینه های موجود تحلیل و چهار مفهوم پایه ای "اجتماع پذیری"، "درک مفهوم های زمان و سرعت، فضا، مکان و طول و عدد"، "تفکر منطقی" و "کنجکاوی" شناسایی شد. براي گردآوري اطلاعات سياهه وارسي مورد استفاده قرار گرفت.

از آنجا كه تجربه مشابهي در پیشینه ها به دست نيامد، سياهه وارسي، بر پایه رهنمودهای ارائه شده توسط استافلبیم (Stufflebeam, 2000) براي طراحي اين ابزار، استفاده گردید. در اين فرايند، متغيرهاي كلي و جزئي در پیوند با هر مفهوم شناسايي شد. از تفسير برخي از رهنمودها و نيز متغیرهاي جزئي، 169 مصداق به دست آمد و به سیاهه وارسی راه یافت. با انجام دسته بندی، این مصداق ها در 7 طبقه کلی (متغیرهای کلان) و 18 طبقه فرعی (متغیرهای جزئی) قرار گرفتند. در اين فرايند، اعتبار هر مرحله از طراحي با مشورت با صاحب نظران و متخصصان كنترل شد.

بخشی از نمونه پژوهشی، 30 وب سایت انگلیسی که به روش نمونه گیری تصادفی نظام مند از سیاهه "بهترین وب سایت ها برای کودکان"[1]، انتخاب گردید را در بر گرفت. بخش دیگر را نیز 11 وب سايت فعال طراحي شده در ايران تشکیل داد که توسط دیگر پژوهش ها مناسب معرفی شده بودند. 

یافته ها نشان داد که وب سایت های مورد بررسی در بسترسازی برای پرورش چهار مفهوم پایه ای و در پی آن رشد شناختی نقش کمی دارند. در این میان، تفكر منطقي بيشتر در طراحي وب سايت ها مورد توجه بوده است. نتیجه آزمون فریدمن برای فرضیه نخست ثابت کرد که تفاوت معناداری میان میزان حضور هر یک از متغیرهای کلان در وب سایت های کودکان وجود دارد. انجام آزمون های t و U من ویتنی برای فرضیه دوم ثابت کرد که از نظر حضور متغیرهای کلان و جزئی، تفاوتی میان وب سایت های حاضر در دو گروه سرگرمی و آموزشی وجود ندارد. نتیجه آزمون دوم در راستای بیان های نظری بوده و نویدبخش می باشد اما نتیجه آزمون نخست به نقش کم این منابع، در رشد همه جانبه شناخت اشاره دارد. دستاوردهاي اين پژوهش،‌ جدول رتبه بندي وب سايت ها بر پایه معيارهاي رشد شناختي كودكان و سياهه ارزيابي و/يا طراحي وب سايت هاي مناسب براي كمك به آن مي باشد. اين ابزارها، الگوهاي مناسبي براي سه گروه از استفاده كنندگان آن می باشند: كتابخانه ها در طراحي و يا استفاده از وب سايت ها براي كمك به رشد شناختي كودكان؛ طراحان برای ايجاد چنين وب سايت هايي؛ و معلمان و والدين براي بهره گيري از آنها.

فهرست مندرجات - منابع و مواخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: پريرخ، مهري
استاد مشاور دوم: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  وب سایت های کودکان ، نظریه رشد شناختی پیاژه ، منابع اطلاعاتی الکترونیکی ، کتابخانه های کودکان ، رتبه بندی وب سایت های کودکان ، نيم دوره عملیات عینی ، رشد شناختي ، مجموعه سازي كتابخانه هاي كودكان


>> کتابداری
شماره بازیابی: 93

نام نویسنده:  آبام، زويا
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 286
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسي و تحليل رفتار جستجوي مروري و عملكرد كاربران مختلف در محيط فراپيوندي وب است. محيط هاي فراپيوندي در وب براي يافتن اطلاعات مورد نياز از طريق بررسي مرور و دنبال كردن پيوندها مورد استفاده كاربران قرار مي گيرد . كاربران براي رسيدن به صفحه يا از صفحاتي از وب كه اطلاعات مرتبط را در اختيار آنها قرار دهد درباره مرتبط بودن پيوندها و صفحات وب به طور متوالي قضاوت مي كنند و همزمان از علائم و نشانه هايي كه عناصر وب در اختيار آنها قرار مي دهد براي جهت يابي در فضاي فراپيوندي استفاده مينمايند.در پژوهش حاضر عناصر مرتبط با نظام اطلاعاتي (وب) از يك سو، و عوامل مربوط به ويژگي هاي افراد از سوي ديگر مورد توجه قرار گرفته است .حاصل تعامل اين دو يعني فرايند قضاوت، گزينش پيوندها و جهت يابي كه ماهيت شناختي دارنددر بستر يك محيط فراپيوندي و در كنار يكديگر مورد توجه قرار گرفت تا عملكرد كاربران در چنين محيطي مطالعه شود. داده هاي پژوهش به سه شيوه يعني از طريق ""، "ثبت داد و گرفت" و ضبط بلند انديشي افراد به دست آمده است . جامعه آماري اين پژوهش دانشجويان شاغل به تحصيل در سطح تحصيلات تكميلي در دانشگاه فردوسي مي باشد.و شصت دانشجوي دختر و پسر دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري از رشته ها و دانشكده هاي مختلف نمونه هاي اين پژوهش راتشكيل ميدهند.يافته هاي پژوهش نشان داد تفاوت معنا داري بين حوزه هاي تحصيلي، مقاطع تحصيلي و جنسيت از لحاظ اهميت نسبي معيارهاي قضاوت ربط وجود ندارد. همچنين آزمون فرضيه هاي پژوهش نشان دا دبين كاربران حوزه هاي تحصيلي و مقاطع تحصيلي مورد مطالعه از لحاظ ميزان آشنايي و درك عناصر و اجزاي صفحات وب تفاوت معنا داري وجود دارد دانشجويان حوزه هاي تحصيلي علوم پايه و مهندسي و نيز دانشجويان دوره دكترا نمره ميانگين بالاتري در متغير مورد مطالعه كسب نمودند اما بين دختران و پسران مورد مطالعه تفاوت معناداري مشاهده نمي شود يافته ديگر پژوهش وجود تفاوت معنادار رابين دانشجويان دو حوزه و مقطع مورد مطالعه ازلحاظ فرايند جهت يابي نشان مي دهد اما تفاوتي بين دختران و پسران دانشجو مشاهده نمي شود .در اينجا نيز ميانگين نمره جهت يابي دانشجويان حوزه تحصيلي علوم پايه و مهندسي و دوره دكترا بالاتر مي باشد. در همين راستا آزمون فرضيه تفاوت در عملكرد كاربران در جستجوي مروري دو حوزه و مقطع مورد مطالعه را نيز معنا دار يافت. براساس شاخص هاي عملكرد (مدت جستجو و نمره اسميت)، دانشجويان حوزه علوم پايه و مهندسي و مقطع دكتري عملكرد بهتري در مرور محيط فراپيوندي دارند اما مشابه با موارد قبل اي تفاوت در بين دختران و پسران معنا دار نيست. افزون برآن با توجه به رويكرد پژوهش حاضر و نتايج به دست آمده و همجچنين مطالعه متون ، مدلي از فرايند جستجوي مروري در محيط فراپيوندي پيشنهاد شده است.

فهرست مطالب - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: پریرخ، مهری
استاد مشاور دوم: صالحی فدردی، جواد
کلید واژه ها:  جستجوی مروری ، رفتار مروری ، فراپيوند ، فرامتن ، قضاوت ربط ، جهت يابي ، صفحات وب

<   12345678910111213141516171819   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.