دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته کتابدرای

<   12345678910111213141516171819   >


تعداد نتایج به دست آمده: 186 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 97

نام نویسنده: آراسته، منوچهر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 835
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسي ویژگیهای کتابهای چاپ سنگی دوره محمد شاه تا اواسط دوره ناصری بین سالهای 1250 -1290ق موجود در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی صورت گرفت. روش اين پژوهش سندي كتابخانه اي است. ابزار گردآوري اطلاعات کاربرگه اي است كه  براساس ویژگیهای کتابشناسی و نسخه شناسی کتابها طراحی گردید. جامعه آماري اين پژوهش شامل 1092 مورد از کتابهایی که در سالهای 1250-1290ق چاپ شده، مي باشد.يافته هاي پژوهش وضعیت اين کتابها را به لحاظ عنوان، تاليف، ترجمه، شرح، حاشیه، مولف، حوزه موضوعي، زبان، محل نشر، مهر، خط، جلد، حواشي، تاريخ نشر، کاتب، ناشر،  قطع، آرایش، کاغذ و...نشان می دهد. یافته ها همچنین بیانگر آن است كه برای اكثر عناصر کتابشناختی مرتبط با كتابهاي چاپ سنگي قواعد فهرستنویسی انگلوامريكن مربوطه وجود دارد، اما از 107عنصر شناسایی شده برای31 عنصر قواعدی موجود نیست. فرمت مارك ايران مي تواند تا اندازه زياد مناسب ذخيره و مبادله اطلاعات نسخه هاي چاپ سنگي به لحاظ محتوا و اطلاعات کتابشناسي و نسخه شناسی باشد. با افزودن برخي فيلدها يا فيلدهاي فرعي به مارك ايران و همخوان تر كردن آن با ملزومات ذخيره و مبادله اطلاعات كتابهاي چاپ سنگي، مي توان شرايط را براي سازماندهي اين منابع ارزشمند فراهم كرد.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مواخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: آزاد، اسدالله
استاد مشاور اول: فتاحي، رحمت اله
کلید واژه ها:  كتابهاي چاپ سنگي ، اطلاعات كتابشناسي ، اطلاعات نسخه شناسي ، قواعد فهرستنويسي انگلوامريكن ، مارك ايران ، ذخيره و بازيابي اطلاعات


>> کتابداری
شماره بازیابی: 96

نام نویسنده: دادخواه، نیره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 146
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر ارزيابي میزان استفاده، تعیین میزان نفوذ  و بررسی هزينه ـ سودمندي منابع الكترونيكي کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال2009 [1] می باشد. استفاده از روشهای علمی تثبیت شده در زمینه ارزشیابی منابع اطلاعاتی الکترونیکی و شناسایی مناسبترین آنها، گامی مؤثر جهت برآوردن نیازهای اطلاعاتی مراجعان و استفاده کنندگان از کتابخانه هاست. جامعه آماری پژوهش، منابع اطلاعاتي الكترونيكي اشتراكي کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد، شامل مجلات الكترونيكي و پايگاههاي اطلاعاتي دسترس پذیر از طريق سرورهای مرکزی شش پایگاه اطلاعاتی ابسکو، الزویر، پروکوئست، امرالد، آکسفورد و اشپرینگر در سال 2009 می باشد. برای گردآوری اطلاعات از دو شيوه بسامد استفاده و تحليل هزينه ـ سودمندي كه دو شيوه علمي در ارزيابي منابع مي‌باشند، استفاده شد.  یافته های پژوهش نشان داد که فراوانی میزان استفاده بر اساس شاخصهای ايي متريك(تعداد دانلود مقاله با فرمت اچ.تی.ام.ال و پی. دی.اف، تعداد دانلود چکیده، تعداد انجام جستجو و نشست) در پایگاه های مختلف اختلاف معناداری دارد بطوریکه در بین شش پایگاه مورد مطالعه؛ پایگاه الزوير دارای بالاترين ميزان استفاده و پايگاه آكسفورد دارای پايين ترين ميزان استفاده بود. يافته ها نشان داد که  گزارشات سرور با گزارشات ناشران در گزارش تعداد دانلود مقاله با فرمت اچ.تی.ام.ال و پی. دی.اف در پایگاه های منتخب با یکدیگر تفاوت معنی‌داری داشتند. پایگاه الزویر، نسبت به سایر پایگاه ها با 3/72 درصد کل جلسات جستجو، بیشترین جلسات جستجو را در سال 2009 به خود اختصاص داده است. میزان استفاده در حوزه های مختلف موضوعی نیز با یکدیگر تفاوت معناداری داشتند. هزینه-سودمندی پايگاههاي مورد مطالعه در حوزه های مختلف موضوعی نیز با یکدیگر تفاوت داشتند و مشخص شد که هزينه سودمندي حوزه كشاورزي از همه بالاتر مي باشد. بين ضریب تأثیر و ميزان استفاد از مجلات حوزه علوم و علوم انسانی، رابطه اي مشاهده نشد. ميزان استفاده دو گروه کاربران (اعضای هیأت علمی و کارکنان، دانشجویان)، از پایگاه هاي مورد بررسي تقريباً يكسان بود. با توجه به مدت زمان حدود يك ساعت و نيم، استفاده كاربران دانشگاه فردوسي مشهد از منابع اطلاعاتي الكترونيكي مورد بررسي در طول سال 2009 مي توان نتيجه گرفت كه ميزان استفاده كاربران جامعه مورد مطالعه پايين بوده است. ويژگي داده‌هاي آماري استفاده از منابع الكترونيكي كتابخانه ايجاب مي‌كند تا تجزيه و تحليل داده‌‌ها به‌ صورت مستمر و پيگير صورت پذيرد. در غير اين‌صورت، اطلاعات به‌دست آمده از تحليل گزارش تراكنش، به‌صورت الگوي استفاده در طول ساليان متمادي قابل نتيجه‌گيري نخواهد بود و روند استفاده از منابع الكترونيكي، سنجيده نخواهد شد.


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: فتاحي، رحمت اله
کلید واژه ها:  سنجش منابع و نظامهاي الكترونيكي ، منابع اطلاعاتي الكترونيكي ، ميزان استفاده، هزينه-سودمندي، ، شاخص هاي اي-متريك ، ارزيابي پايگاه هاي مجلات الكترونيكي


>> کتابداری
شماره بازیابی: 95

نام نویسنده: حاجی محمدی، وحیده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 156
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف نشان دادن توان عملی پایگاه مقالات تمام متن فارسی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در تکمیل مجموعه مقالات فارسی موجود در کتابخانه های دانشگاه فردوسی، انجام گرفته است. جامعه مورد مطالعه، مجلات علمی پژوهشی فارسی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجلات علمی پژوهشی فارسی موجود در دانشگاه فردوسی و مجموعه ادواریهای الکترونیکی علمی پژوهشی فارسی پایگاه مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری است که بین سالهای 1386 1382 و در چهار حوزه موضوعی علوم، علوم انسانی، فنی و مهندسی و کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش، پیمایشی و از نوع کاربردی می باشد. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد: 1. از جمع کل 206 عنوان مجله مصوب وزارت علوم، پایگاه مرکز منطقه ای 142 عنوان را دارا می باشد که 15/63 درصد در حوزه علوم، 66/66 درصد در حوزه علوم انسانی، 28/54 درصد در حوزه فنی و مهندسی و 80/87 درصد در حوزه کشاورزی است. در نتیجه می توان از پايگاه مقالات تمام متن فارسي مرکز منطقه ای به عنوان مکمل یا جایگزین مجلات چاپی فارسی دانشگاه فردوسی استفاده کرد. 2. از جمع کل 206 عنوان مجله مصوب وزارت علوم، دانشگاه فردوسی 125 عنوان مجله را دارا می باشد که 89/57 درصد در حوزه علوم، 93/63 درصد در حوزه علوم انسانی، 14/37 درصد در حوزه فنی و مهندسی و 17/73 درصد در حوزه کشاورزی است. در نتیجه سابقه ای کامل از مجلات فارسی علمی پژوهشی در کتابخانه های دانشگاه فردوسی وجود ندارد. 3. از بین 12 کتابخانه مورد بررسی در دانشگاه فردوسی، 50 درصد از کاردکس و 6/41 درصد از فهرست الفبایی برای تعیین موجودی و شماره های مجلات استفاده می کردند در حالیکه 3/8 درصد از هیچگونه ابزاری استفاده نمی کردند. 4. از بین 12 کتابخانه دانشگاه فردوسی، تنها 2 کتابخانه از رونوشت فهرست مندرجات مجلات و فهرست الکترونیکی مقالات، برای دسترسی به محتوای موضوعی مجلات استفاده می کردند. 5. موفقیت بازیابی مقالات در پایگاه مرکز منطقه ای بیشتر از دانشگاه فردوسی است. 6. سرعت بازیابی مقالات در پایگاه مرکز منطقه ای بیشتر از دانشگاه  فردوسی است. 7. مجموعه مجلات کتابخانه های دانشگاه فردوسی در مقایسه با پایگاه مرکز منطقه ای از جامعیت و کاملیت کمتری برخوردار است. بنابراین فرضیه پژوهش تأیید می شود. 8. دانشگاه  فردوسی مشهد به لحاظ مجلات گذشته نگر بی نیاز از مجموعه الکترونیکی مرکز منطقه ای نمی باشد.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مواخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: صنعت جو، اعظم
کلید واژه ها:  پایگاه اطلاعات ، مقالات تمام متن ، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ، مجلات علمی – پژوهشی ، مجلات الکترونیکی ، مجلات چاپی ، مجلات فارسی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 94

نام نویسنده:  نادری، محمدرامین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 235
چکیده: 

 

در فرایند رشد شناختی کودک از جنبه ذهنی، توانمندی‌هایی به دست می آورد که بر میزان شناخت او از محیط و چگونگی تعامل با آن، اثر گذاشته و به شکل گیری ساختارهاي ذهني او می انجامد. به اين دليل پیاژه اهمیت ویژه ای برای رشد شناختی كودكان در نظر گرفته و نقش تجربه در آن را بیش از آموزش می داند. وب، محیطی نوین و قابلیت هایی گسترده برای تجربه اندوزي، یادگیری و سرگرمی در مدرسه، كتابخانه و خانه براي کودکان فراهم کرده است. با این وجود، مشخص نیست این منابع اطلاعاتی تا چه میزانی می توانند بستری برای تجربه فعال در جهت بهبود رشد شناختی کودکان ایجاد کنند.

هدف از انجام پژوهش جاری تحلیل توانمندي وب سایت‌های کودکان 7 تا 11 سال در پرورش مهارت‌ها و ویژگی های مورد توجه در نیم دوره عملیات عینی از دیدگاه نظریه رشد شناختی پیاژه می باشد. این پژوهش کاربردی، با استفاده از روش های تحلیل محتوا و پیمایشی در دو بخش انجام شد. در بخش نخست برای ساخت ابزار گردآوری اطلاعات، پیشینه های موجود تحلیل و چهار مفهوم پایه ای "اجتماع پذیری"، "درک مفهوم های زمان و سرعت، فضا، مکان و طول و عدد"، "تفکر منطقی" و "کنجکاوی" شناسایی شد. براي گردآوري اطلاعات سياهه وارسي مورد استفاده قرار گرفت.

از آنجا كه تجربه مشابهي در پیشینه ها به دست نيامد، سياهه وارسي، بر پایه رهنمودهای ارائه شده توسط استافلبیم (Stufflebeam, 2000) براي طراحي اين ابزار، استفاده گردید. در اين فرايند، متغيرهاي كلي و جزئي در پیوند با هر مفهوم شناسايي شد. از تفسير برخي از رهنمودها و نيز متغیرهاي جزئي، 169 مصداق به دست آمد و به سیاهه وارسی راه یافت. با انجام دسته بندی، این مصداق ها در 7 طبقه کلی (متغیرهای کلان) و 18 طبقه فرعی (متغیرهای جزئی) قرار گرفتند. در اين فرايند، اعتبار هر مرحله از طراحي با مشورت با صاحب نظران و متخصصان كنترل شد.

بخشی از نمونه پژوهشی، 30 وب سایت انگلیسی که به روش نمونه گیری تصادفی نظام مند از سیاهه "بهترین وب سایت ها برای کودکان"[1]، انتخاب گردید را در بر گرفت. بخش دیگر را نیز 11 وب سايت فعال طراحي شده در ايران تشکیل داد که توسط دیگر پژوهش ها مناسب معرفی شده بودند. 

یافته ها نشان داد که وب سایت های مورد بررسی در بسترسازی برای پرورش چهار مفهوم پایه ای و در پی آن رشد شناختی نقش کمی دارند. در این میان، تفكر منطقي بيشتر در طراحي وب سايت ها مورد توجه بوده است. نتیجه آزمون فریدمن برای فرضیه نخست ثابت کرد که تفاوت معناداری میان میزان حضور هر یک از متغیرهای کلان در وب سایت های کودکان وجود دارد. انجام آزمون های t و U من ویتنی برای فرضیه دوم ثابت کرد که از نظر حضور متغیرهای کلان و جزئی، تفاوتی میان وب سایت های حاضر در دو گروه سرگرمی و آموزشی وجود ندارد. نتیجه آزمون دوم در راستای بیان های نظری بوده و نویدبخش می باشد اما نتیجه آزمون نخست به نقش کم این منابع، در رشد همه جانبه شناخت اشاره دارد. دستاوردهاي اين پژوهش،‌ جدول رتبه بندي وب سايت ها بر پایه معيارهاي رشد شناختي كودكان و سياهه ارزيابي و/يا طراحي وب سايت هاي مناسب براي كمك به آن مي باشد. اين ابزارها، الگوهاي مناسبي براي سه گروه از استفاده كنندگان آن می باشند: كتابخانه ها در طراحي و يا استفاده از وب سايت ها براي كمك به رشد شناختي كودكان؛ طراحان برای ايجاد چنين وب سايت هايي؛ و معلمان و والدين براي بهره گيري از آنها.

فهرست مندرجات - منابع و مواخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: پريرخ، مهري
استاد مشاور دوم: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  وب سایت های کودکان ، نظریه رشد شناختی پیاژه ، منابع اطلاعاتی الکترونیکی ، کتابخانه های کودکان ، رتبه بندی وب سایت های کودکان ، نيم دوره عملیات عینی ، رشد شناختي ، مجموعه سازي كتابخانه هاي كودكان


>> کتابداری
شماره بازیابی: 93

نام نویسنده:  آبام، زويا
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 286
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسي و تحليل رفتار جستجوي مروري و عملكرد كاربران مختلف در محيط فراپيوندي وب است. محيط هاي فراپيوندي در وب براي يافتن اطلاعات مورد نياز از طريق بررسي مرور و دنبال كردن پيوندها مورد استفاده كاربران قرار مي گيرد . كاربران براي رسيدن به صفحه يا از صفحاتي از وب كه اطلاعات مرتبط را در اختيار آنها قرار دهد درباره مرتبط بودن پيوندها و صفحات وب به طور متوالي قضاوت مي كنند و همزمان از علائم و نشانه هايي كه عناصر وب در اختيار آنها قرار مي دهد براي جهت يابي در فضاي فراپيوندي استفاده مينمايند.در پژوهش حاضر عناصر مرتبط با نظام اطلاعاتي (وب) از يك سو، و عوامل مربوط به ويژگي هاي افراد از سوي ديگر مورد توجه قرار گرفته است .حاصل تعامل اين دو يعني فرايند قضاوت، گزينش پيوندها و جهت يابي كه ماهيت شناختي دارنددر بستر يك محيط فراپيوندي و در كنار يكديگر مورد توجه قرار گرفت تا عملكرد كاربران در چنين محيطي مطالعه شود. داده هاي پژوهش به سه شيوه يعني از طريق ""، "ثبت داد و گرفت" و ضبط بلند انديشي افراد به دست آمده است . جامعه آماري اين پژوهش دانشجويان شاغل به تحصيل در سطح تحصيلات تكميلي در دانشگاه فردوسي مي باشد.و شصت دانشجوي دختر و پسر دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري از رشته ها و دانشكده هاي مختلف نمونه هاي اين پژوهش راتشكيل ميدهند.يافته هاي پژوهش نشان داد تفاوت معنا داري بين حوزه هاي تحصيلي، مقاطع تحصيلي و جنسيت از لحاظ اهميت نسبي معيارهاي قضاوت ربط وجود ندارد. همچنين آزمون فرضيه هاي پژوهش نشان دا دبين كاربران حوزه هاي تحصيلي و مقاطع تحصيلي مورد مطالعه از لحاظ ميزان آشنايي و درك عناصر و اجزاي صفحات وب تفاوت معنا داري وجود دارد دانشجويان حوزه هاي تحصيلي علوم پايه و مهندسي و نيز دانشجويان دوره دكترا نمره ميانگين بالاتري در متغير مورد مطالعه كسب نمودند اما بين دختران و پسران مورد مطالعه تفاوت معناداري مشاهده نمي شود يافته ديگر پژوهش وجود تفاوت معنادار رابين دانشجويان دو حوزه و مقطع مورد مطالعه ازلحاظ فرايند جهت يابي نشان مي دهد اما تفاوتي بين دختران و پسران دانشجو مشاهده نمي شود .در اينجا نيز ميانگين نمره جهت يابي دانشجويان حوزه تحصيلي علوم پايه و مهندسي و دوره دكترا بالاتر مي باشد. در همين راستا آزمون فرضيه تفاوت در عملكرد كاربران در جستجوي مروري دو حوزه و مقطع مورد مطالعه را نيز معنا دار يافت. براساس شاخص هاي عملكرد (مدت جستجو و نمره اسميت)، دانشجويان حوزه علوم پايه و مهندسي و مقطع دكتري عملكرد بهتري در مرور محيط فراپيوندي دارند اما مشابه با موارد قبل اي تفاوت در بين دختران و پسران معنا دار نيست. افزون برآن با توجه به رويكرد پژوهش حاضر و نتايج به دست آمده و همجچنين مطالعه متون ، مدلي از فرايند جستجوي مروري در محيط فراپيوندي پيشنهاد شده است.

فهرست مطالب - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: پریرخ، مهری
استاد مشاور دوم: صالحی فدردی، جواد
کلید واژه ها:  جستجوی مروری ، رفتار مروری ، فراپيوند ، فرامتن ، قضاوت ربط ، جهت يابي ، صفحات وب


>> کتابداری
شماره بازیابی: 91
نام نویسنده: ارسطوپور، شعله
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 564
چکیده: 

هدف اصلي اين پژوهش ، بررسي همخواني ميان الگوهاي ملزومات كاركردي پيشينه هاي كتابشناختي با فهرست هاي رايانه اي كنوني از دو رويكرد نظام گرا و نيز كاربرد گرا است. در اين راستا ، موجوديت ها و كاركرد هاي الگوي ملزومات كاركردي بر فيلدهاي اصلي و فرعي مارك ايران (مورد استفاده در نرم افزار رسا) ، و نيز ديدگاه كاربران بالقوه فهرست هاي رايانه اي نسبت به موجوديت هاي مختلف الگو و خانواده هاي كتابشناختي مورد بررسي قرار گرفت. به اين منظور ، ابتدا يك ماتريس تطابقي براي تعيين فصل مشترك ميان فيلدهاي مختلف مارك و موجوديت ها و كاركردهاي تعريف شده در الگو تدوين گرديده و با رجوع به اسناد و پژوهش هاي مشابه در مورد مارك 21، تكميل گرديد . نتايج اين بخش حاكي از آن است كه در پيوند با4 كاركرد بازيابي ، شناسايي ، انتخاب و دسترسي ، كاركرد شناسايي با 473 فيلد فرعي پشتيبان در درجه اول ، كاركرددسترسي با 310 فيلد فرعي پشتيبان در درجه دوم وپس از آن كاركرد بازيابي با 222 فيلد فرعي پشتيبان و كاركرد انتخاب با 152 فيلد فرعي پشتيبان به ترتيب در درجه هاي سوم و چهارم قرار مي گيرند. در پيوند با 4 موجو.ديت اثر،‌بيان ، قالب و مدارك ، نتايج حاكي از آن است كه موجوديت قالب با317 فيلد فرعي پشتيبان، موجوديت اثر با 129فيلد فرعي پشتيبان ، موجوديت بيان با99 فيلد فرعي پشتيبان و موجوديت مدرك با23 فيلد فرعي پشتيبان به ترتيب در اولويت هاي اول تا چهارم قرار دارند. در بخش دوم پژوهش حاضر ،‌نگاه كاربران به خانواده هاي كتابشناختي مورد بررسي قرار گرفته است.بدين منظور ،‌خانواده هاي دو اثر اصلي شاهنامه فردوسي و نيز قرآن به منزله نمونه انتخاب شده و دو مجموعه 40كارتي در پيوند با هر يك از اين خانواده ها در اختيار دو گروه 30 نفري از افراد صاحب نظر و متخصص در دو حوزه شاهنامه پژوهي و قرآن پژوهي قرار گرفت. طي نشست هاي صورت گرفته با اين افراد ،‌نگاه و دسته بندي كلي آنها نسبت به هر خانواده كتابشناختي ، همخوان ديدگاه آنها با موجوديت هاي الگوي ملزومات كاركردي و اصطلاح شناسي آنها در زمينه انواع موجوديت هاي شناسايي شده مورد بررسي قرار گرفت . در پيوند با خانواده كتابشناختي شاهنامه ،11 خوشه و در پيوند با خانواده كتابشناختي قرآن 9 خوشه توسط مصاحبه شوندگان شناسايي گرديد. نتايج حاكي از آن است كه با توجه به موجوديت هاي الگو، و در پيوند با دسته بندي اعضاي خانواده كتابشناختي به صورت كلي ،‌رويكرد كاربران بالقو.ه رويكردي از بالابه پايين است و آنها در مواجهه با اعضاي خانواده كتابشناختي ،‌ابتدا اثر اصلي ،‌سپس بيان ها، قالب ها و در نهايت مدارك را شناسايي مي كند . اين در حالي است كه در پيوند با يك نياز اطلاعاتي در صورت عدم وجود، به بيان ها  و اثر هاي ديگر مراجعه مي كنند. از دستاوردهاي اين پژوهش، پيشنهاد دو درخت واره براي دو خانواده كتابشناختي شاهنامه و قرآن و نيز در الگويي مفهومي در زمينه پياده سازي دستاوردهاي اين پژوهش در فهرست رايانه اي است.  

فهرست مندرجات -فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري

 


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: پریرخ، مهری
کلید واژه ها:  الگوی ملزومات كاركرد پيشينه های كتابشناختی ، خانواده هاي كتابشناختی ، مارك ايران ، مطالعه تطبيقی ،  قرآن ، شاهنامه


>> کتابداری
شماره بازیابی: 90
نام نویسنده: تردست زاده، مليحه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 119
چکیده: 

هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي كيفيت و سودمندي استنادها در مقاله هاي كتابداري و اطلاع رساني بر اساس نوع، طبقه و مكان استنادها است. اين پژوهش از نوع كاربردي و با روش تحليل محتوا انجام گرفته است . جامعه آماري براي بررسي نوع و مكان استنادها915 استناد و براي بررسي سطح سودمندي استنادها 1000 استناد مربوط به مقاله هاي پژوهشي تأليفي مجله هاي كتابداري و اطلاع رساني با درجه علمي -پژو.هشي ، فصلنامه  كتاب،و دفتر كتابداري با درجه علمي- ترويجي ، مربوط به سال 1385 است . در اينجا بررسي مقالات مروري به دليل تفاوت هاي خاص آن ها با مقالات علمي پژوهشي مورد نظر نبودند.

نتايج نشان داد كه : 1) بين الگوي استنادي نويسندگان ( استفاده از انواع استناد ) ، در سه مجله مورد بررسي تفاوت معني دار وجود دارد.2) توزيع و پراكندگي استنادها در بخش هاي مختلف سه مجله مورد بررسي ، متفاوت است. بطوريكه در هر سه مجله بيشترين تعداد استنادها ابتدا در بخش مرور نوشتار و سپس در بخش مقدمه قرار دارد.3) سطح سودمندي استنادها در سه مجله مورد بررسي متفاوت است. سطح سودمندي بالا در مجله كتابداري و اطلاع رساني با 53/4% ، بيشترين فراواني را دارددر حالي كه اين سطح سودمندي در فصلنامه كتاب 28/9% و در كتابداري 27/9% و است.4) الگوي استنادي نويسندگان ، مكان و سطح سودمندي استنادها در كل مجله هاي مورد بررسي متفاوت است.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  بافت استنادی ، استنادكننده ، مورد استناد ، نوع استنادها ، طبقه بندی استنادها ، الگوی استنادی ، مكان استنادها ، سطح سودمندی استنادها ، مجله های كتابداری و اطلاع رسانی ، مقاله های پژوهشی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 89
نام نویسنده: عباسي، زهره
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 167
چکیده: 

بررسي پژوهش هاي صورت گرفته در حوزه مديريت دانش نشان مي دهد اصلي ترين علت شكست سازمانها در پياده سازي مديريت دانش ، عدم توجه آنها به عوامل اجتماعي و فرهنگي بوده است . امروزه كتابخانه ها به عنوان يك سازمان اجتماعي ، با مسائلي مانند كمبود منابع مالي،عدم تخصيص اعتبارات كافي، تغيير شغل ها و پست هاي سازماني ، كمبود نيروي متخصص ، بازنشستگي كاركنان با تجربه ، تنوع مراجعان ، تحولات فناوري و... مواجه هستند.مقابله با برخي از اين چالشها از طريق اجراي فرايندهاي مديريت دانش امكان پذير مي باشد. در همين راستا پژوهش حاضر كه پژوهشي كاربردي و از نوع پيمايشي است،‌با هدف شناسايي الگوي فرهنگ سازماني حاكم در كتابخانه هاي مركزي دانشگاههاي جامع وابسته به وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و نيز رابطه آن با ميزان اجراي مديريت دانش در اين كتابخانه ها انجام پذيرفته است. جامعه آماري اين پژوهش را كليه كتابخانه هاي مركزي دانشگاههاي جامع وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه حداقل 20 سال از زمان تاسيس آن گذشته باشد ، تشكيل مي دهد. ابزار گردآوري اطلاعات دو و يك سياهه وارسي بود. اول براي سنجش الگوي فرهنگ سازماني مورد استفاده قرار گرفت . اين ابزار توسط كامرون و كوئين طراحي شد و بر اساس آن مي توان 4 الگوي فرهنگ سازماني (گروهي ، كارآفرين،بازاري، و سلسله مراتبي) را شناسايي كرد. دوم و سياهه وارسي ، توسط محقق طراحي و جهت بررسي ميزان اجراي مديريت دانش در كتابخانه ها مورد استفاده قرار گرفت. پژوهش به 23 كتابخانه ارسال شد و در نهايت 281 تكميل شده توسط كتابداران شاغل ، از 21 كتابخانه دريافت و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته هاي پژوهش نشان داد كه 3 الگوي فرهنگ سازماني گروهي ، سلسله مراتبي و بازاري بر كتابخانه هاي مركزي حاكم است. از ديدگاه كتابداران شاغل در اين كتابخانه ها ، الگوي فرهنگ سازماني مطلوب الگوي گروهي و كارآفرين است. آزمون فرضيه هاي پژوهش نشان داد كه در اين كتابخانه ها بين ميزان اجراي مديريت دانش و الگوهاي متفاوت فرهنگ سازماني تفاوت معنادار وجود نداردولي همبستگي مثبت بين الگوهاي فرهنگ سازماني كارآفرين و گروهي و ميزان اجراي مديريت دانش وجود دارد. همچنين نتايج نشان داد كه بين سطح تحصيلات و سمت كتابداران و نوع الگوي فرهنگي مورد پذيرش رابطه معناداري وجود دارد ولي بين جنسيت و سابقه كار و نوع الگوي فرهنگي مورد پذيرش  رابطه معناداري مشاهده نمي شود. تنها بين كاركنان داراي سابقه بالاي 15 سال و كمتر از 5 سال در الگوي فرهنگ سلسله مراتبي مي توان تا حدودي تفاوت را مشاهده كرد

فهرست مندرجات - نتيجه گيري- فهرست منابع و مآخذ -استاد راهنمای اول: پریرخ، مهری
استاد مشاور اول: دیانی، محمدحسین
استاد مشاور دوم: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  فرهنگ سازماني ، الگوي فرهنگ سازماني ، مديريت دانش ، كتابخانه هاي دانشگاهي ، مديريت كتابخانه هاي دانشگاهي


>> کتابداری
شماره بازیابی: 88
نام نویسنده: جعفری، معصومه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 96
چکیده: 

پژوهش حاضر به بررسي ميزان و چگونگي استفاده از اينترنت در بين دانشجويان دانشگاه كابل و عوامل مؤثر بر استفاده و نيز موانع و مشكلات دسترسي و استفاده از اينترنت به عنوان عوامل بازدارنده مي پردازد.

جامعه آماري اين پژوهش 325 نفر از دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه كابل است. يافته ها نشان داد كه 72% از دانشجويان از اينترنت استفاده مي كنند . اين افراد به ميزان 65% به منظور جستجوي اطلاعات تخصصي و علمي از طريق موتورهاي كاوش ،59% يافتن مطالبي كه درمنابع ديگر يافت نمي شوند و به ميزان 58% به منظور تكاليف درسي از شبكه استفاده مي كنند. بطور متوسط كاربران 1،62 ساعت را صرف انجام امور ، 1،50 ساعت براي انجام امور آموزشي و 1،27 ساعت را براي انجام امور ارتباطي از طريق اينترنت صرف مي كنند.

نتايج نشان داد كه بين ميزان استفاده از مهارتهاي اينترنتي دانشجويان و تجربه استفاده از اينترنت تفاوت معنا دار وجود دارداما بين ميزان استفاده و داشتن رايانه شخصي ، نوع سكونت دانشجويان ، ميزان رضايت و جنسيت تفاوت معنا دار وجود ندارد. عمده ترين ( 50،50%) دليل عدم استفاده از شبكه اينترنت توسط غير كاربران" عدم دسترسي " مي باشد . پس از آن عدم آشنايي با مهارتهاي اينترنت ، عدم وجود برق دائمي ،‌نداشتن رايانه شخصي ، خرابي خطوط مخابراتي و سرعت كم ، عدم نياز به استفاده ، عواملي است كه غير كاربران از آن به عنوان دلايل عدم استفاده از اينترنت ذكر كرده اند.از نظر كاربران" كمبود تعداد رايانه به نسبت دانشجويان " مهمترين مانع استفاده از اينترنت در دانشگاه كابل است." عدم دسترسي به اينترنت در همه دانشكده ها "،" سرعت كم اتصال به اينترنت "،" عدم دسترسي رايگان به اينترنت در خوابگاههاي دانشجويي " و " عدم اهميت دادن مسئولين دانشگاه و دانشكده ها به توسعه خدمات اينترنت در دانشگاه كابل" و " خرابي رايانه ها" از مشكلات ديگر دانشجويان در استفاده از اينترنت مي باشد.

65% از كاربران اعتقاد دارند كه " آگاهي به دانشجويان درباره مزاياي استفاده از اينترنت" باعث مي شود كه آنها بيشتر از اينترنت استفاده نمايند. كاهش قيمت دسترسي به اينترنت در كشور"(44%)" ،تشويق و يا اجبار دانشجويان به استفاده از اينترنت توسط اساتيد "( 46،60) از جمله عواملي است كه بر استفاده بيشتر تأثير مي گذارد

فهرست مندرجات - نتيجه گيري- فهرست منابع و مآخذ -استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  اينترنت ، دانشگاه كابل ، ميزان استفاده ، عوامل مؤثر ، موانع و عوامل بازدارنده


>> کتابداری
شماره بازیابی: 87
نام نویسنده: روايتی، نرگس
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 130
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، تحليل پيوند وب سايت هاي دانشگاهي ايران و تعيين ويژگي هاي شبكه هم پيوندي و ميان پيوندي آنهاست.روش به كاررفته در اين پژوهش ، روش تحليل پيوندهاست كه يكي از روش هاي وب سنجي است.جامعه پژوهش حاضر، 43 وب سايت دانشگاههاي تحت وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري است كه در "فهرست 100 سازمان برتر ايران پايگاه Web of Science(WOS) آمده اند. اين وب سايت ها در يك دوره زماني يك ماهه (15 شهريور-15 مهر 1387) با استفاده از موتور كاوش آلتاويستا بازيابي شد و به منظور تحليل  پيوندهاي آنها بر روي رايانه شخصي بارگذاري گرديد. پيوندهاي دريافتي ، هم پيوندي ها و ميان پيوندي هاي اين وب سايت ها به منظور تعيين ميزان رؤيت ، تاثيرگذاري و همكاري آنها در سطح ملي و بين المللي در محيط وب، مورد تحليل قرار گرفت. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار Excel و بخش دسته بندي خوشه اي و تحليل چند متغيره نرم افزار spss  نسخه 16 و نرم افزار شبكه اجتماعي UCINET استفاده شد. به منظور به كارگيري روش دسته بندي خوشه اي و تحليل چند متغيره، پر بسامد ترين  وب سايت ها از نظر هم پيوندي انتخاب شدند كه در نتيجه برش داده ها ، تعداد آنها 35 وب سايت كاهش يافت. نتايج پژوهش نشان داد كه وب سايت هاي دانشگاههاي صنعتي شريف ، تهران ، علم و صنعت ، اميركبير ، فردوسي مشهد و ديگر دانشگاههاي مستقردر شهرهاي بزرگ و دانشگاههاي رتبه برتر از نظر تعداد مقالات ISI ، در مقياس هاي وب سنجي اين پژوهش رتبه هاي برتر را كسب كرده اندكه در مورد عوامل تاثير گذار وب اين نتيجه كاملاً برعكس است. همچنين تفاوت بسيار كمي از نظر مقادير عوامل تاثير گذاري و داده هاي پيوندي وب سايت ها در بين موتورهاي كاوش آلتاويستا، آل دوب و ياهو ديده شد. بررسي الگوي پيوندي از نظر ميزان پيوندهاي دريافتي دانشگاههاي از انواع سايت ها نشان داد كه دامنه هاي co.ir,net.ir,bize,name,gove,pro,mil كمترين تعداد پيوندها و دامنه هاي ac.ir,ir , com بيشترين ميزان پيوند را به وب سايت هاي دانشگاهي ايران داشته اند. دسته بندي خوشه اي، وب سايت ها ي دانشگاهي را در 5 خوشه و تحليل متغيره در 4 دسته به صورت هم پيوند نشان داد.نتايج نشان داد ه تعداد صفحه هايPDF با محتواي علمي و تعداد مقالات ISI و بعضي از عوامل اجتماعي ، فرهنگي ، سياسي، زباني، اقتصادي، پژوهشي و.... مي تواند بر ميزان رؤيت وب سايت هاي دانشگاهي ايران در وب تأثير داشته باشد.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري - فاقداستاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور دوم: عمادي، مهدي
کلید واژه ها:  وب سنجي ، عامل تأثير گذار وب ، رؤيت پذيری ، تحليل پيوندها ، وب سايت هاي دانشگاهي

<   12345678910111213141516171819   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.