دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته کتابدرای

<   12345678910111213141516171819   >


تعداد نتایج به دست آمده: 181 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 91
نام نویسنده: ارسطوپور، شعله
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 564
چکیده: 

هدف اصلي اين پژوهش ، بررسي همخواني ميان الگوهاي ملزومات كاركردي پيشينه هاي كتابشناختي با فهرست هاي رايانه اي كنوني از دو رويكرد نظام گرا و نيز كاربرد گرا است. در اين راستا ، موجوديت ها و كاركرد هاي الگوي ملزومات كاركردي بر فيلدهاي اصلي و فرعي مارك ايران (مورد استفاده در نرم افزار رسا) ، و نيز ديدگاه كاربران بالقوه فهرست هاي رايانه اي نسبت به موجوديت هاي مختلف الگو و خانواده هاي كتابشناختي مورد بررسي قرار گرفت. به اين منظور ، ابتدا يك ماتريس تطابقي براي تعيين فصل مشترك ميان فيلدهاي مختلف مارك و موجوديت ها و كاركردهاي تعريف شده در الگو تدوين گرديده و با رجوع به اسناد و پژوهش هاي مشابه در مورد مارك 21، تكميل گرديد . نتايج اين بخش حاكي از آن است كه در پيوند با4 كاركرد بازيابي ، شناسايي ، انتخاب و دسترسي ، كاركرد شناسايي با 473 فيلد فرعي پشتيبان در درجه اول ، كاركرددسترسي با 310 فيلد فرعي پشتيبان در درجه دوم وپس از آن كاركرد بازيابي با 222 فيلد فرعي پشتيبان و كاركرد انتخاب با 152 فيلد فرعي پشتيبان به ترتيب در درجه هاي سوم و چهارم قرار مي گيرند. در پيوند با 4 موجو.ديت اثر،‌بيان ، قالب و مدارك ، نتايج حاكي از آن است كه موجوديت قالب با317 فيلد فرعي پشتيبان، موجوديت اثر با 129فيلد فرعي پشتيبان ، موجوديت بيان با99 فيلد فرعي پشتيبان و موجوديت مدرك با23 فيلد فرعي پشتيبان به ترتيب در اولويت هاي اول تا چهارم قرار دارند. در بخش دوم پژوهش حاضر ،‌نگاه كاربران به خانواده هاي كتابشناختي مورد بررسي قرار گرفته است.بدين منظور ،‌خانواده هاي دو اثر اصلي شاهنامه فردوسي و نيز قرآن به منزله نمونه انتخاب شده و دو مجموعه 40كارتي در پيوند با هر يك از اين خانواده ها در اختيار دو گروه 30 نفري از افراد صاحب نظر و متخصص در دو حوزه شاهنامه پژوهي و قرآن پژوهي قرار گرفت. طي نشست هاي صورت گرفته با اين افراد ،‌نگاه و دسته بندي كلي آنها نسبت به هر خانواده كتابشناختي ، همخوان ديدگاه آنها با موجوديت هاي الگوي ملزومات كاركردي و اصطلاح شناسي آنها در زمينه انواع موجوديت هاي شناسايي شده مورد بررسي قرار گرفت . در پيوند با خانواده كتابشناختي شاهنامه ،11 خوشه و در پيوند با خانواده كتابشناختي قرآن 9 خوشه توسط مصاحبه شوندگان شناسايي گرديد. نتايج حاكي از آن است كه با توجه به موجوديت هاي الگو، و در پيوند با دسته بندي اعضاي خانواده كتابشناختي به صورت كلي ،‌رويكرد كاربران بالقو.ه رويكردي از بالابه پايين است و آنها در مواجهه با اعضاي خانواده كتابشناختي ،‌ابتدا اثر اصلي ،‌سپس بيان ها، قالب ها و در نهايت مدارك را شناسايي مي كند . اين در حالي است كه در پيوند با يك نياز اطلاعاتي در صورت عدم وجود، به بيان ها  و اثر هاي ديگر مراجعه مي كنند. از دستاوردهاي اين پژوهش، پيشنهاد دو درخت واره براي دو خانواده كتابشناختي شاهنامه و قرآن و نيز در الگويي مفهومي در زمينه پياده سازي دستاوردهاي اين پژوهش در فهرست رايانه اي است.  

فهرست مندرجات -فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري

 


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: پریرخ، مهری
کلید واژه ها:  الگوی ملزومات كاركرد پيشينه های كتابشناختی ، خانواده هاي كتابشناختی ، مارك ايران ، مطالعه تطبيقی ،  قرآن ، شاهنامه


>> کتابداری
شماره بازیابی: 90
نام نویسنده: تردست زاده، مليحه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 119
چکیده: 

هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي كيفيت و سودمندي استنادها در مقاله هاي كتابداري و اطلاع رساني بر اساس نوع، طبقه و مكان استنادها است. اين پژوهش از نوع كاربردي و با روش تحليل محتوا انجام گرفته است . جامعه آماري براي بررسي نوع و مكان استنادها915 استناد و براي بررسي سطح سودمندي استنادها 1000 استناد مربوط به مقاله هاي پژوهشي تأليفي مجله هاي كتابداري و اطلاع رساني با درجه علمي -پژو.هشي ، فصلنامه  كتاب،و دفتر كتابداري با درجه علمي- ترويجي ، مربوط به سال 1385 است . در اينجا بررسي مقالات مروري به دليل تفاوت هاي خاص آن ها با مقالات علمي پژوهشي مورد نظر نبودند.

نتايج نشان داد كه : 1) بين الگوي استنادي نويسندگان ( استفاده از انواع استناد ) ، در سه مجله مورد بررسي تفاوت معني دار وجود دارد.2) توزيع و پراكندگي استنادها در بخش هاي مختلف سه مجله مورد بررسي ، متفاوت است. بطوريكه در هر سه مجله بيشترين تعداد استنادها ابتدا در بخش مرور نوشتار و سپس در بخش مقدمه قرار دارد.3) سطح سودمندي استنادها در سه مجله مورد بررسي متفاوت است. سطح سودمندي بالا در مجله كتابداري و اطلاع رساني با 53/4% ، بيشترين فراواني را دارددر حالي كه اين سطح سودمندي در فصلنامه كتاب 28/9% و در كتابداري 27/9% و است.4) الگوي استنادي نويسندگان ، مكان و سطح سودمندي استنادها در كل مجله هاي مورد بررسي متفاوت است.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  بافت استنادی ، استنادكننده ، مورد استناد ، نوع استنادها ، طبقه بندی استنادها ، الگوی استنادی ، مكان استنادها ، سطح سودمندی استنادها ، مجله های كتابداری و اطلاع رسانی ، مقاله های پژوهشی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 89
نام نویسنده: عباسي، زهره
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 167
چکیده: 

بررسي پژوهش هاي صورت گرفته در حوزه مديريت دانش نشان مي دهد اصلي ترين علت شكست سازمانها در پياده سازي مديريت دانش ، عدم توجه آنها به عوامل اجتماعي و فرهنگي بوده است . امروزه كتابخانه ها به عنوان يك سازمان اجتماعي ، با مسائلي مانند كمبود منابع مالي،عدم تخصيص اعتبارات كافي، تغيير شغل ها و پست هاي سازماني ، كمبود نيروي متخصص ، بازنشستگي كاركنان با تجربه ، تنوع مراجعان ، تحولات فناوري و... مواجه هستند.مقابله با برخي از اين چالشها از طريق اجراي فرايندهاي مديريت دانش امكان پذير مي باشد. در همين راستا پژوهش حاضر كه پژوهشي كاربردي و از نوع پيمايشي است،‌با هدف شناسايي الگوي فرهنگ سازماني حاكم در كتابخانه هاي مركزي دانشگاههاي جامع وابسته به وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و نيز رابطه آن با ميزان اجراي مديريت دانش در اين كتابخانه ها انجام پذيرفته است. جامعه آماري اين پژوهش را كليه كتابخانه هاي مركزي دانشگاههاي جامع وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه حداقل 20 سال از زمان تاسيس آن گذشته باشد ، تشكيل مي دهد. ابزار گردآوري اطلاعات دو و يك سياهه وارسي بود. اول براي سنجش الگوي فرهنگ سازماني مورد استفاده قرار گرفت . اين ابزار توسط كامرون و كوئين طراحي شد و بر اساس آن مي توان 4 الگوي فرهنگ سازماني (گروهي ، كارآفرين،بازاري، و سلسله مراتبي) را شناسايي كرد. دوم و سياهه وارسي ، توسط محقق طراحي و جهت بررسي ميزان اجراي مديريت دانش در كتابخانه ها مورد استفاده قرار گرفت. پژوهش به 23 كتابخانه ارسال شد و در نهايت 281 تكميل شده توسط كتابداران شاغل ، از 21 كتابخانه دريافت و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته هاي پژوهش نشان داد كه 3 الگوي فرهنگ سازماني گروهي ، سلسله مراتبي و بازاري بر كتابخانه هاي مركزي حاكم است. از ديدگاه كتابداران شاغل در اين كتابخانه ها ، الگوي فرهنگ سازماني مطلوب الگوي گروهي و كارآفرين است. آزمون فرضيه هاي پژوهش نشان داد كه در اين كتابخانه ها بين ميزان اجراي مديريت دانش و الگوهاي متفاوت فرهنگ سازماني تفاوت معنادار وجود نداردولي همبستگي مثبت بين الگوهاي فرهنگ سازماني كارآفرين و گروهي و ميزان اجراي مديريت دانش وجود دارد. همچنين نتايج نشان داد كه بين سطح تحصيلات و سمت كتابداران و نوع الگوي فرهنگي مورد پذيرش رابطه معناداري وجود دارد ولي بين جنسيت و سابقه كار و نوع الگوي فرهنگي مورد پذيرش  رابطه معناداري مشاهده نمي شود. تنها بين كاركنان داراي سابقه بالاي 15 سال و كمتر از 5 سال در الگوي فرهنگ سلسله مراتبي مي توان تا حدودي تفاوت را مشاهده كرد

فهرست مندرجات - نتيجه گيري- فهرست منابع و مآخذ -استاد راهنمای اول: پریرخ، مهری
استاد مشاور اول: دیانی، محمدحسین
استاد مشاور دوم: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  فرهنگ سازماني ، الگوي فرهنگ سازماني ، مديريت دانش ، كتابخانه هاي دانشگاهي ، مديريت كتابخانه هاي دانشگاهي


>> کتابداری
شماره بازیابی: 88
نام نویسنده: جعفری، معصومه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 96
چکیده: 

پژوهش حاضر به بررسي ميزان و چگونگي استفاده از اينترنت در بين دانشجويان دانشگاه كابل و عوامل مؤثر بر استفاده و نيز موانع و مشكلات دسترسي و استفاده از اينترنت به عنوان عوامل بازدارنده مي پردازد.

جامعه آماري اين پژوهش 325 نفر از دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه كابل است. يافته ها نشان داد كه 72% از دانشجويان از اينترنت استفاده مي كنند . اين افراد به ميزان 65% به منظور جستجوي اطلاعات تخصصي و علمي از طريق موتورهاي كاوش ،59% يافتن مطالبي كه درمنابع ديگر يافت نمي شوند و به ميزان 58% به منظور تكاليف درسي از شبكه استفاده مي كنند. بطور متوسط كاربران 1،62 ساعت را صرف انجام امور ، 1،50 ساعت براي انجام امور آموزشي و 1،27 ساعت را براي انجام امور ارتباطي از طريق اينترنت صرف مي كنند.

نتايج نشان داد كه بين ميزان استفاده از مهارتهاي اينترنتي دانشجويان و تجربه استفاده از اينترنت تفاوت معنا دار وجود دارداما بين ميزان استفاده و داشتن رايانه شخصي ، نوع سكونت دانشجويان ، ميزان رضايت و جنسيت تفاوت معنا دار وجود ندارد. عمده ترين ( 50،50%) دليل عدم استفاده از شبكه اينترنت توسط غير كاربران" عدم دسترسي " مي باشد . پس از آن عدم آشنايي با مهارتهاي اينترنت ، عدم وجود برق دائمي ،‌نداشتن رايانه شخصي ، خرابي خطوط مخابراتي و سرعت كم ، عدم نياز به استفاده ، عواملي است كه غير كاربران از آن به عنوان دلايل عدم استفاده از اينترنت ذكر كرده اند.از نظر كاربران" كمبود تعداد رايانه به نسبت دانشجويان " مهمترين مانع استفاده از اينترنت در دانشگاه كابل است." عدم دسترسي به اينترنت در همه دانشكده ها "،" سرعت كم اتصال به اينترنت "،" عدم دسترسي رايگان به اينترنت در خوابگاههاي دانشجويي " و " عدم اهميت دادن مسئولين دانشگاه و دانشكده ها به توسعه خدمات اينترنت در دانشگاه كابل" و " خرابي رايانه ها" از مشكلات ديگر دانشجويان در استفاده از اينترنت مي باشد.

65% از كاربران اعتقاد دارند كه " آگاهي به دانشجويان درباره مزاياي استفاده از اينترنت" باعث مي شود كه آنها بيشتر از اينترنت استفاده نمايند. كاهش قيمت دسترسي به اينترنت در كشور"(44%)" ،تشويق و يا اجبار دانشجويان به استفاده از اينترنت توسط اساتيد "( 46،60) از جمله عواملي است كه بر استفاده بيشتر تأثير مي گذارد

فهرست مندرجات - نتيجه گيري- فهرست منابع و مآخذ -استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  اينترنت ، دانشگاه كابل ، ميزان استفاده ، عوامل مؤثر ، موانع و عوامل بازدارنده


>> کتابداری
شماره بازیابی: 87
نام نویسنده: روايتی، نرگس
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 130
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، تحليل پيوند وب سايت هاي دانشگاهي ايران و تعيين ويژگي هاي شبكه هم پيوندي و ميان پيوندي آنهاست.روش به كاررفته در اين پژوهش ، روش تحليل پيوندهاست كه يكي از روش هاي وب سنجي است.جامعه پژوهش حاضر، 43 وب سايت دانشگاههاي تحت وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري است كه در "فهرست 100 سازمان برتر ايران پايگاه Web of Science(WOS) آمده اند. اين وب سايت ها در يك دوره زماني يك ماهه (15 شهريور-15 مهر 1387) با استفاده از موتور كاوش آلتاويستا بازيابي شد و به منظور تحليل  پيوندهاي آنها بر روي رايانه شخصي بارگذاري گرديد. پيوندهاي دريافتي ، هم پيوندي ها و ميان پيوندي هاي اين وب سايت ها به منظور تعيين ميزان رؤيت ، تاثيرگذاري و همكاري آنها در سطح ملي و بين المللي در محيط وب، مورد تحليل قرار گرفت. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار Excel و بخش دسته بندي خوشه اي و تحليل چند متغيره نرم افزار spss  نسخه 16 و نرم افزار شبكه اجتماعي UCINET استفاده شد. به منظور به كارگيري روش دسته بندي خوشه اي و تحليل چند متغيره، پر بسامد ترين  وب سايت ها از نظر هم پيوندي انتخاب شدند كه در نتيجه برش داده ها ، تعداد آنها 35 وب سايت كاهش يافت. نتايج پژوهش نشان داد كه وب سايت هاي دانشگاههاي صنعتي شريف ، تهران ، علم و صنعت ، اميركبير ، فردوسي مشهد و ديگر دانشگاههاي مستقردر شهرهاي بزرگ و دانشگاههاي رتبه برتر از نظر تعداد مقالات ISI ، در مقياس هاي وب سنجي اين پژوهش رتبه هاي برتر را كسب كرده اندكه در مورد عوامل تاثير گذار وب اين نتيجه كاملاً برعكس است. همچنين تفاوت بسيار كمي از نظر مقادير عوامل تاثير گذاري و داده هاي پيوندي وب سايت ها در بين موتورهاي كاوش آلتاويستا، آل دوب و ياهو ديده شد. بررسي الگوي پيوندي از نظر ميزان پيوندهاي دريافتي دانشگاههاي از انواع سايت ها نشان داد كه دامنه هاي co.ir,net.ir,bize,name,gove,pro,mil كمترين تعداد پيوندها و دامنه هاي ac.ir,ir , com بيشترين ميزان پيوند را به وب سايت هاي دانشگاهي ايران داشته اند. دسته بندي خوشه اي، وب سايت ها ي دانشگاهي را در 5 خوشه و تحليل متغيره در 4 دسته به صورت هم پيوند نشان داد.نتايج نشان داد ه تعداد صفحه هايPDF با محتواي علمي و تعداد مقالات ISI و بعضي از عوامل اجتماعي ، فرهنگي ، سياسي، زباني، اقتصادي، پژوهشي و.... مي تواند بر ميزان رؤيت وب سايت هاي دانشگاهي ايران در وب تأثير داشته باشد.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري - فاقداستاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور دوم: عمادي، مهدي
کلید واژه ها:  وب سنجي ، عامل تأثير گذار وب ، رؤيت پذيری ، تحليل پيوندها ، وب سايت هاي دانشگاهي


>> کتابداری
شماره بازیابی: 86
نام نویسنده: اخوتي، مريم
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 168
چکیده: 

مفاهيم و واژگان علمي وابسته به نظريه اي هستند كه واژگان در آن بروز مي كنند، بنابراين ممكن است يك واژه در حوزه هاي مختلف علم متفاوت باشد. اين مطالع بر آن است كه به بررسي وضعيت تبعيت يا عدم تبعيت سرعنوان موضوعي فارسي از واژه ها و عبارات موضوعي متون كتابداري و اطلاع رساني بر اساس رويكرد تحليل حوزه اي بپردازد. براي انجام اين پژوهش از روش تحليل محتوا استفاده شد. جامعه آماري شامل دو بخش است: 1)كتاب ها و مقالات مجلات منتشر شده در زمينه كتابداري و اطلاع رساني كه طي 0سالهاي 85-81 به زبان فارسي در ايران منتشر شده اند و2)ابزارهاي  كنترل واژگان كتابداري و اطلاع رساني :سرعنوان موضوعي فارسي (ويرايش سوم) ،سرعنوان موضوعي كنگره ، سرعنوان موضوعي سيرز و چكيده نامه كتابداري و اطلاع رساني (ليزا ) .از 392 كتاب و782مقاله، 99 عنوان كتاب و 197 مقاله (در مجموع296 متن) بعنوان حجم نمونه بررسي انتخاب شد. از طرف ديگر ، سرعنوانهاي مرتبط با حوزه كتابداري و اطلاع رساني از سرعنوان موضوعي فارسي و سرعنوان موضوعي كنگره و سيرز استخراج شدند.فهرست توصيفگرهاي ليزا نيز تهيه گرديد .بدين ترتيب مفاهيم برگرفته از سرعنوان موضوعي فارسي با مفاهيم متون و ديگر ابزارهاي مورد بررسي ، مطابقت داده شدند. طبق يافته ها ،از 296 متن مورد بررسي ،‌1730واژه استخراج شد.948 واژه به كتابها و 782 واژه به مقالات اختصاص داشت. بين تعداد مقالات مورد بررسي و تعداد واژه ها رابطه معني داري وجو داشت (p=0/000) ، در حالي كه اين رابطه براي كتاب ها معني دار نبود (p=0/69) .پس از ادغام واژگان داراي يك مفهوم ، 873 مفهوم- واژه بدست آمد.طبقه مفهومي منابع اطلاعاتي در متون مورد بررسي بيش از ساير طبقات مفهومي مورد توجه قرار گرفته بود، شبكه مفهومي حاكم بر كتاب ها با شبكه مفهومي مقالات تفاوت معني داري داشت(x281/84,p=0/000) . مفاهيمي همچون هوش مصنوعي ،سازمان ها و انجمن ها، علوم اطلاعات و اطلاع رساني، ذخيره و بازيابي اطلاعات، دانش و مديريت دانش ، مديريت ركوردها، ارتباطات از راه دور ،‌وب ،‌اطلاعات پزشكي و مديريت كتابخانه ها و مراكز اطلاع رساني در مقالات بيش از كتاب ها موردتوجه بوده اند.صرفاً 10/65 درصد از مفهوم- واژگان متون مورد بررسي در بين مفاهيم مرتبط با كتابداري و اطلاع رساني سرعنوان موضوعي فارسي و 29/32 درصد از آن ها در كل سرعنوان موضوعي فارسي و متون مورد بررسي مشاهده شد(p=0/000) . شبكه مفهومي سرعنوان موضوعي فارسي بطور معني داري با شبكه مفهومي سرعنوان موضوعي كنگره ، سرعنوان موضوعي سيرز و ليزا متفاوت بود. بنابراين، با توجه به اينكه حوزه هاي مختلف علمي پارادايم ها ، رويكردها و واژگان خاص خود را دارند و از آنجا كه سرعنوان موضوعي فارسي با انتشارات حوزه مورد بررسي همگام نبوده است، لازم است ابزارهاي ذخيره و بازيابي اطلاعات از جمله سرعنوان موضوعي فارسي  با استفاده از رويكرد تحليل حوزه هاي مورد تجديد نظر و بازنگري قرار بگيرند.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و ماخذ- نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور دوم: شعباني وركي، بختيار
کلید واژه ها:  شبكه مفهومي ، سرعنوان موضوعي فارسي ، سرعنوان موضوعي كتابخانه كنگره ، سرعنوان موضوعي سيرز ، چكيده نامه كتابداري و اطلاع رساني(ليزا) ، كتاب ، مقاله ، رويكرد تحليل حوزه ای


>> کتابداری
شماره بازیابی: 85
نام نویسنده: عليزاده، حميد
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 196
چکیده: 

پژوهش حاضر به بررسي كارآمدي شيوه هاي موجود در بازيابي اطلاعات بين زباني ( بازبين) فارسي - انگليسي با رويكرد واژه نامه دو زبانه ماشين خوان پرداخته شده است . اين پژوهش كاربردي بوده و با استفاده از روش هاي پژوهش نيمه تجربي و تحليل محتوا انجام شده است . در اين پژوهش ضمن بررسي ميزان تأثير انجام پردازش هاي زبان طبيعي بر روي ترجمه عبارت هاي جستجو ،‌ميزان و نحوه اين تأثير با آزمون فرضيه هاي پژوهش مشخص گرديد.فنون پردازش زبان طبيعي كه در اين پژوهش بكار گرفته شد شامل قطعه بندي متن،‌شناخت گونه هاي زبان شناختي ،‌حذف سياهه باز دارنده ،‌تحليل مورفولوژيك و برچسب زني انواع كلام بوده است. جامعه آماري اين پژوهش پيشينه هاي موجود در موتور جستجوي گوگل بوده است كه با استفاده از 40 عبارت جستجو ،‌بازيابي شده و آنگاه با استفاده از روش نمونه گيري مخزن سازي و انجام قضاوت هاي ربط ،‌داده هاي مورد نياز براي انجام اين پژوهش مهيا شده است . آزمون فرضيه اول اين پژوهش نشان داد كه در هنگام ترجمه عبارت هاي جستجوي فارسي به انگليسي با واژه نامه دو زبانه ماشين خوان ،‌استفاده از روش ترجمه انتخاب اولين برابر نهاده منجر به دستيابي به ميانگين متوسط دقت بازيافت  معادل 223/. شد كه در مقايسه با شيوه انتخاب همه برابر نهاده ها كه ميانگين متوسط دقت بازيافت(MPA)براي آن 168/. بود موجب كارآمدي بيشتر بازبين مي گردد. آزمون فرضيه دوم نشان داد كه اگر چه تحليل مورفولوژيك واژه هايي كه به وسيله واژه نامه ترجمه نشدند باعث افزايش ضريب دقت بازيافت مي گردد اما تفاوت معناداري با عدم انجام اين تحليل ايجاد نمي نمايد . بررسي فرضيه سوم اين پژوهش نيز نشان داد كه ترجمه عبارتي در مقايسه با ترجمه واژه به واژه باعث كار آمدي بيشتر بازبين فارسي- انگليسي ميگردد. نمرات ميانگين متوسط دقت بازيافت براي اين دو شيوه ترجمه به ترتيب 319/. و 223/. بود  نتايج ديگر اين پژوهش نيز نشان داد كه دگر نويسي واژه هاي فارسي ترجمه ناپذير به حروف زبان انگليسي و قرار دادن آنها در عبارت جستجوي نهايي در مقايسه با حذف آنها ازعبارت هاي جستجو  ميتواند منجر به افزايش كارآمدي بازبين فارسي - انگليسي به ميزان 74% گردد. در نهايت بررسي هاي انجام شده نشان داد كه بازبين فارسي- انگليسي در بهترين حالت بازيابي ‌،به 64% كارآمدي بازيابي يك زبانه عبارتهاي جستجوي انگليسي دست مي يابد.    

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد راهنمای دوم: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين
کلید واژه ها:  بازيابی اطلاعات بين زبانی ، واژه نامه دوزبانه ماشين خوان ، پردازش زبان طبيعی


طرح پژوهشی
>> کتابداری
شماره بازیابی: 41
نام نویسنده: parirokh، mehri
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1997
تعداد صفحات: 408
چکیده: 


طرح پژوهشی
>> کتابداری
شماره بازیابی: 33
نام نویسنده: zheng، fen
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1997
تعداد صفحات: 425
چکیده: 

SETRAN , SEmantic TRANSformation model of autonatic indexing , is designed to


کلید واژه ها: 


>> کتابداری
شماره بازیابی: 84
نام نویسنده: انتظاریان، ناهید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 149
چکیده: 

پژوهش حاضر که به بررسی میزان  وعوامل موثر بردرک کاربران ازمحیط رابط پایگاه های اطلاعاتی مقالات الکترونیکی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم وفناوری وپژوهشگاه اطلاعات ومدارک علمی پرداخت ،باهدف تحلیل وتبیین ،وشناسایی نقاط قوت وضعف عناصر وویژگی های مهم درمحیط رابط این دوپایگاه انجام شد.علاوه براین ،میزان همخوانی محیط رابط پایگاههای مورد بررسی با ده مولفه نیلسن ،مشکلات اساسی محیط رابط این پایگاهها ونیزتفاوت بین میزان درک کاربران متخصص و مبتدی پرسش هایی بودند که مورد سنجش قرار گرفتند .برای انجام پژوهش ازروش ارزیابی مکاشفه ای استفاده شد .گرداوری اطلاعات توسط سیاهه وارسی که براساس ده مولفه نیلسن ساخته شد،انجام گردید،جامعه اماری پژوهش را1)دانشجویان کارشناسی ارشددانشگاه فردوسی به عنوان کاربران مبتدی ،و2)کتابداران دارای مدرک کارشناسی ارشد دربخش های مرجع واطلاع رسانی دانشگاه فردوسی واستان قدس ،به عنوان کاربران متخصص تشکیل دادند.نتایج پژوهش نشان داد میزان همخوانی محیط رابط پایگاه مقالات پژوهشگاه با ده مولفه نیلسن به طورکلی درحدمتوسط،ودرپایگاه مقالات مرکز منطقه ای کمی بیش از حد متوسط  است .پایگاه مقالات پژوهشگاه ازنظر مولفه های "همخوانی بین نظام ودنیای واقعی "،"جلوگیری از خطا/اصلاح خطا "،و"کمک به کاربران برای تشخیص واصلاح خطاها"،و"شناسایی وبازیابی اطلاعات"وپایگاه مقالات مرکزمنطقه ای نیز ازنظرمولفه های" جلوگیری ازخطا/اصلاح خطا "،"کمک به کاربران برای تشخیص واصلاح خطا"،و"امکانات راهنمایی وکمک "به دلیل آنکه میزان همخوانی کمتر ازحدمتوسط است .در وضعیت مطلوبی نیست ودارای مشکلات اساسی است .میزان درک کلی کاربران ازمحیط رابط دردو پایگاه مورد بررسی براساس مولفه های نیلسن درحدمتوسط است همچنین بررسی شش عامل جنسیت،سن،حوزه تحصیلی،میزان اشنایی بانحوه کار واستفاده ازرایانه ،میزان اشنایی با شیوه های جست وجودراینترنت  ،وسابقه ومیزان اشنایی باپایگاههای مقالات پژوهشگاه ومرکز منطقه ای نشان داد که درکل بین این عوامل ومیزان درک کاربران مبتدی ازمحیط رابط پایگاههای مورد بررسی تفاوت ورابطه معناداری وجودندارد .اما ،بین میزان درک کاربران متخصص  ومبتدی ازمحیط رابط پایگاه های اطلاعاتی مورد بررسی تفاوت وجود دارد .

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ-   نتيجه گيري
استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: پریرخ، مهری
کلید واژه ها:  محیط رابط ، پایگاه های اطلاعاتی ، مدل نیلسن ، ارزیابی مکاشفه ای ، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ، پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

<   12345678910111213141516171819   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.