دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته روان شناسی

<   123456789101112131415161718192021222324252627374757677787   >


تعداد نتایج به دست آمده: 873 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 783
نام نویسنده:  گل، علیرضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 87
چکیده: 

طرحواره درمانی که توسط یانگ و همکارانش به وجود آمد، درمان نوین و یکپارچه ای است و از تلفیق روشها و رویکردهای گوناگون در قالب یک رویکرد منسجم برای اختلالات منش شناختی بنا شده است. هدف از پژوهش حاضر اثر بخشی طرحواره درمانی بر کاهش نشانگان شخصیت اجتنابی است. این پژوهش از نوع طرح تک آزمودنی A-B می باشد که نمونه آن 4 نفر مبتلا به اختلال شخصیت اجتنابی بودند که با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته SCID و میلون تشخیص گرفتند. در این پژوهش پس از موقعیت خط پایه، مداخله آغاز گردید و 16 جلسه طرحواره درمانی انفرادی برگزار شد و جلسه پیگیری پس از یک ماه بعد از جلسه آخر درمان، اجرا گردید. یافته های این پژوهش که از طریق تحلیل دیداری نمودار به دست آمد نشان داد که شدت علایم اختلال شخصیت اجتنابی و شدت طرحواره‌های ناسازگار اولیه آزمودنی ها پس از مداخله، کاهش یافته است. نتایج این پژوهش همسو با پژوهش های قبلی نشان داد که طرحواره درمانی باعث کاهش شدت علایم اختلال شخصیت اجتنابی می شود.

فهرست مندرجات


فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  طرحواره درمانی ، شخصیت اجتنابی ، پژوهش منفرد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 782
نام نویسنده: کاهانی زارعی، مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 138
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشودگی مبتنی بر معنویت درمانی بر کاهش طلاق عاطفی، تحریف‌های شناختی بین فردی و بهبود سلامت روان زنان دارای تعارض زناشویی بود. این پژوهش به لحاظ روش شبه آزمایشی بود که با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه مورد نظر کلیه زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر مشهد بودند، که از میان آنها 20 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به روش تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل مقیاس طلاق عاطفی (EDS)، تحریف‌های شناختی بین فردی (ICDS) و چک لیست نشانه‌های اختلالات روانی (SCL-90R) بود. به منظور تحلیل داده ها، از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که بخشودگی مبتنی بر معنویت درمانی اثر معناداری بر کاهش طلاق عاطفی و بهبود سلامت روان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل داشته است، امّا تاثیر آن بر کاهش تحریف های شناختی بین فردی در گروه آزمایش معنادار نبوده است. در نتیجه، بخشودگی مبتنی بر معنویت درمانی می تواند از طریق بهبود روابط عاطفی و سلامت روان در کاهش تعارض زناشویی اثربخش باشد.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: حسن آبادي، حسين
استاد مشاور اول: کیمیائی، سیدعلی
کلید واژه ها:  بخشودگی، معنویت درمانی ، طلاق عاطفی ،  تحریف های شناختی بین فردی ، سلامت روان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 781
نام نویسنده:  امین، طاهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 87
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر آموزش مهارت های حرفه ای بر مهارت های اجتماعی و رفتار سازشی جوانان دارای ناتوانی هوشی تحولی انجام شد. روش اجرا: طرح پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه شامل 30 نفر از مددجویان دارای ناتوانی هوشی تحولی در مرکز روان پویش شهر مشهد بود که 15 نفر در گروه حرفه آموزی (آموزش چرم دوزی) و 15 نفر در گروه گواه گمارش شدند. اعضای گروه حرفه آموزی به مدت سه ماه آموزش مهارت حرفه ای را دریافت کردند، اما برای اعضای گروه گواه مداخله خاصی ارائه نشد. قبل و بعد از اجرای مداخله، مقیاس درجه بندی مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت(1990) و مقیاس رفتار سازشی واینلند(بازنگری شده) (1980)، توسط مربیان تکمیل شدند. نتایج: نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که در پس آزمون، نمرات مهارت های اجتماعی و خرده مقیاس های آن در آزمودنی های گروه آزمایش نسبت به آزمودنی های گروه گواه، افزایش معنا داری داشته است. همچنین، نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که در پس آزمون، نمرات رفتار سازشی آزمودنی های گروه آزمایش نسبت به آزمودنی های گروه گواه، افزایش معناداری داشته است. : یافته های پژوهش مؤید این مهم است که آموزش مهارت های حرفه ای باعث افزایش مهارت های اجتماعی و رفتار سازشی جوانان دارای ناتوانی هوشی تحولی می شود.

 فهرست مندرجات


فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  مهارت های حرفه ای ، مهارت های اجتماعی ، رفتار سازشی ،  ناتوانایی هوشی تحولی ، حرفه آموزی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 780
نام نویسنده: حسینی، فاطمه سادات
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 84
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش خود دلسوزی بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی دانش­آموزان دختر دبیرستان­های بخش سرولایت نیشابور بود. پژوهش از نوع نیمه تجربی و طرح آن به صورت دو گروهی همراه با دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماری شامل کلیه دختران مقطع متوسطه دوم بخش سرولایت نیشابور در سال تحصیلی95-94 می­باشد. برای انتخاب نمونه مورد نظر ابتدا با روش نمونه گیری تصادفی، دو دبیرستان از بین دبیرستان­های دخترانه بخش سرولایت انتخاب شد و کلیه دانش­آموزان این دو مدرسه به عنوان نمونه اولیه (120 نفر)  ­های خودکارآمدی شرر (1982) و انگیزش تحصیلی والرند (1992) را پاسخ دادند. سپس تعداد 30 نفر از آن­ها که کمترین نمرات را در این مقیاس­ها کسب کردند به عنوان نمونه دوم انتخاب شدند و پس از پاسخ به خود دلسوزی نف (2003) به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) تقسیم شدند. پس از اجرای مداخله (آموزش خود دلسوزی به گروه آزمایش) ­های خودکارآمدی شرر، انگیزش تحصیلی والرند و خود دلسوزی نف مجدد اجرا گردید. داده­ها از طریق تحلیل کواریانس با استفاده از نرم­افزار 16spss- تحلیل شدند. نتایج پژوهش بیانگر آن بود که آموزش خود دلسوزی، میزان خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی دانش­آموزان را در مرحله پس آزمون بطور معناداری افزایش داده است.

فهرست منرجات


فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  آموزش خود دلسوزی ، خودکارآمدی ، انگیزش تحصیلی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 779
نام نویسنده:  فتحی، فهیمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 84
چکیده: 

خانواده و عملکرد آن نقش مهمی در تحول روانشناختی فرزندان دارد. هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی نقش کارکردهای روانشناختی خانواده در سبک‌های هویتی و دلبستگی نوجوانان بود. بدین منظور 376 دانش­آموز (193 دختر و 183 پسر) از مدارس متوسطه‌ی دوم شهر نیشابور به روش تصادفی خوشه‌ای چند مرحله­ای انتخاب شدند و به ‌های کارکردهای روانشناختی خانواده کیمیایی، سبک‌های هویت برزونسکی و سبک‌های دلبستگی هازان و شیور پاسخ دادند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که کارکردهای روانشناختی خانواده قادر به پیش‌بینی سبک‌های هویت نوجوانان است، اما قادر به پیش‌بینی سبک‌های دلبستگی نوجوانان نیست. دیگر یافته‌ها حاکی از این بود که بین کارکردهای روانشناختی خانواده دختران و پسران تفاوت معنادار وجود ندارد. سبک هویتی سردرگم-اجتنابی به طور معناداری در دختران بیشتر از پسران است، اما در سبک اطلاعاتی و هنجاری تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد. در سبک­های دلبستگی ایمن و دوسوگرا تفاوت معناداری بین دختران و پسران  مشاهده نشد، اما میانگین سبک دلبستگی ناایمن-اجتنابی به طور معناداری در پسران بیشتر از دختران بود. نتایج دیگر تحقیق نشان داد که بین هر12مولفه­ی کارکردهای روانشناختی خانواده -پیشرفت، ارتباط، سواد‌عاطفی، معنویت‌و‌مذهب، اوقات‌فراغت، اتحاد، ساختار ‌و ‌سازمان، احساس‌امنیت، حل تعارض، رفت­و­آمد و صله­رحم، استقلال، کنترل-  با سبک هویت اطلاعاتی و سبک هویت هنجاری همبستگی مثبت معنادار وجود دارد و میان مولفه­های ارتباط، پیشرفت، حل تعارض و سواد عاطفی با سبک هویتی سردرگم-اجتنابی همبستگی منفی معنادار وجود دارد. همچنین بین مولفه­ی رفت­و­آمد و سبک دلبستگی ایمن همبستگی معنادار وجود دارد، میان مولفه­های ارتباط، رفت­و­آمد، پیشرفت و اوقات فراغت با سبک دلبستگی ناایمن-اجتنابی همبستگی منفی معنادار وجود دارد و بین مولفه­های ارتباط، پیشرفت، سواد عاطفی، حل تعارض، رفت­و­آمد و اوقات فراغت با سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا همبستگی منفی معنادار وجود دارد.

فهرست مندرجات


فهرست منابع و مآخذ


 

 


استاد راهنمای اول: کیمیائی، سیدعلی
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  کارکردهای روانشناختی خانواده ،  سبک‌های هویت ، سبک‌های دلبستگی ،  نوجوانان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 778
نام نویسنده: صالحی، مسعود
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 94
چکیده: 

زمینه مسأله و هدف پژوهش: سندروم پرولاپس دریچه میترال قلب یک بیماری‏های مزمن قلبی با میزان شیوع 4% تا 6% درصد  در بین زنان است. در این بیماری دو لت دریچه میترال کاملأ با یکدیگر جفت نمی‏‏گردند و دریچه‏ها به سمت عقب و به درون دهلیز چپ خمیده می‏شوند. این امر باعث بوجود آمدن علائم روانشناختی از جمله: اضطراب منتشر، اضطراب مرگ، نگرانی، خستگی، حملات وحشت‏زدگی و افسردگی در بین بیماران می‏گردد. این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیک گروهی بر کاهش علائم روانشناختی ناشی از سندروم پرولاپس دریچه میترال قلب صورت گرفته است. روش: پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایش با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است که از ‏های اضطراب منتشر(GAD- 7)، اضطراب مرگ تمپلر، نگرانی سلامت دوش و اسپات، خستگی کراپ، وحشت‏زدگی آلبانی و افسردگی بک برای سنجش 16 بیمار زن مبتلا به این بیماری استفاده شد. نمونه‏ها بصورت تصادفی درگروه آزمایش(8 نفر) و گروه کنترل(8 نفر) جای داده شدند و رفتار درمانی دیالکتیک بر روی گروه آزمایش انجام گردید و داده‏های بدست آمده با روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‏ها: داده‏های بدست آمده از تحلیل کوواریانس نشان می‏دهد که از میزان وقوع اضطراب منتشر، اضطراب مرگ، نگرانی، خستگی، حملات وحشت‏زدگی و افسردگی بطور معناداری کاسته شده است. : رفتار درمانی دیالکتیک گروهی رویکرد درمانی مؤثر و کارآمدی در کاهش دادن علائم روانشناختی بیماری سندروم پرولاپس دریچه میترال قلب است.

فهرست مندرجات


فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
استاد مشاور اول: عبدخداي، سعيد
کلید واژه ها:  سندروم پرولاپس دریچه میترال ، علائم روانشناختی ،  رفتار درمانی دیالکتیک


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 777
نام نویسنده: معيني صالح، محبوبه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 78
چکیده: 

هدف این پژوهش، بررسی کارکردهای شناختی گریدهای مختلف کارکنان برج مراقبت پرواز و مقایسه توانایی شناختی واحد برج و واحد کنترل تقرب و کارکنان اداری با یکدیگر می باشد. که به روش پژوهش علّی- مقایسه‌ای انجام گرفت. تعداد نمونه 51 نفری از جامعه آماری به روش نمونه گیری در دسترس مورد بررسی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش از روش های آماری تحلیل کوواریانس تک­متغیری، چندمتغیری و همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج حاصل از اجرای تحلیل کوواریانس نشان داد که، بین آزمودنی‌های سه گروه واحد کنترل تقرب، واحد برج و کارکنان اداری در میانگین نمرات تداخل آزمون استروپ، آزمون عملکرد پیوسته و آزمون حافظه کاری دیداری تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین بین آزمودنی‌های گروه واحد کنترل تقرب، واحد برج و کارکنان اداری درآزمون فلیکر تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از همبستگی پیرسون نشان می‌دهد که بین خلق منفی و زمان واکنش در آزمون فلیکر رابطه منفی معناداری وجود دارد. علاوه بر این بین خلق مثبت و خلق منفی با سایر مولفه‌های کنش‌های اجرایی (بازداری شناختی، توجه پایدار، توجه متمرکز و حافظه کاری دیداری) رابطه معناداری وجود ندارد.

فهرست مندرجات


فهرست منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: صالحي فدردي، جواد
استاد مشاور اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
کلید واژه ها:  کنش های اجرایی ،  توانایی شناختی ،  واحد برج و واحد کنترل تقرب


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 776
نام نویسنده: انتظاری، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 87
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش غنی‌سازی رابطه ی زناشویی مبتنی بر مدل PAIRS در طی دوران بارداری بر افزایش صمیمیت و تمایز یافتگی زنان پس از تولد فرزند اول می باشد. روش پژوهش، شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری 4 ماهه با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل زنان باردار مراجعه کننده به مرکز بهداشت و درمان رضاشهر در سال 1394 بودند که به صورت نمونه گیری در دسترس از بین زنان باردار داوطلب انتخاب شد و به شیوه ی تصادفی در دو گروه آزمایشی (12 نفر) و گروه کنترل (12 نفر) جایگزین شدند. هر دو گروه قبل و بعد از مداخله و پیگیری 4 ماهه، صمیمیت PAIR و تمایزیافتگی DSI را تکمیل نمودند. سپس داده های جمع آوری شده با تحلیل کواریانس (ANCOVA) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل نشان داد که صمیمیت و تمایزیافتگی بعد از مداخله بین گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت معناداری داشت. ولی در پیگیری 4 ماهه فقط متغیر صمیمیت بین گروهها تفاوت معنادار پیدا کرد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت آموزش غنی‌سازی رابطه زناشویی مبتنی بر مدل PAIRS، می‌تواند تمایزیافتگی و صمیمیت زناشویی زنان باردار را تحت تأثیر قرار دهد.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
استاد مشاور اول: کیمیایی، سید علی
کلید واژه ها:  صمیمیت زناشویی ، تمایزیافتگی ، آموزش غنی‌سازی رابطه زناشویی مبتنی بر مدل PAIRS


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 775
نام نویسنده:  ادبی، نعیمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 84
چکیده: 

عضویت در شبکه‌های اجتماعی مجازی به عنوان یکی از موضوعات اصلی در تغییر افکار و نگرشها می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش عضویت درشبکه‌های اجتماعی بر باورها و گرایش های پیش از ازدواج بود. این پژوهش از نوع اکتشافی و به صورت کیفی و به شیوه ی تئوری زمینه ای اجراشد. داده ها از طریق مصاحبه ی نیمه ساختار یافته با 25 نفر از دختران با میانگین سنی 19 سال جمع آوری شد. سپس طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری، انتخابی که شیوه مورد استفاده در پژوهش  تئوری زمینه ای است تحلیل و هدف عضویت افراد در شبکه‌های اجتماعی استخراج گردید. بر اساس مصاحبه های به عمل آمده 11 طبقه اصلی از پاسخ ها به دست آمدکه این 11 طبقه به چهار مقوله ی عوامل شناختی (نگرش به عضویت، ملاک های همسر گزینی)، ارزش‌ها (هنجارهای فرهنگی و باورهای دینی)، عوامل زمینه ساز روان شناختی (ارضای نیاز، اضطراب از ازدواج و احساس تنهایی) و سبک زندگی( نفوذ اجتماعی رسانه و روابط میان فردی) که دارای بیشترین تکرار پذیری بود تقسیم شد. یافته‌های پژوهش حاضر نشان دهنده نفوذ شبکه‌های اجتماعی بر باورها و نگرش‌های دختران در زمینه ازدواج و روابط پیش از ازدواج می‌باشد

فهرست مندرجات


فهرست منابع و مآخذ


 


استاد مشاور اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
کلید واژه ها:  شبکه‌های اجتماعی مجازی ، باورها و گرایشها ، روابط پیش از ازدواج


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 774
نام نویسنده: یوسفی، زهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 97
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی برنامه توانمندسازی خانواده مبتنی بر ذهن‌آگاهی (MSFP) بر کاهش تنیدگی والدین و بهبود تعاملات درون‌فردی و برون‌فردی والد-فرزندی و بهبود کنش‌وری اجرایی فرزندان انجام پذیرفت. پژوهش حاضر یک پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل والدین و کودکان 14-10 سال شرکت‌کننده در موسسه قلم‌چی مشهد بودند که به روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 24 خانواده مراجعه‌کننده به موسسه قلم‌چی در سطح شهر مشهد انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در دو گروه مداخله 24 نفر (12 والد و 12 کودک) و کنترل 24 نفر (12 والد و 12 کودک) گمارش شدند. گروه آزمایش 7 جلسه 120 دقیقه‌ای آموزش مبتنی بر ذهن‌آگاهی دریافت کردند و گروه کنترل در فهرست انتظار قرار گرفتند. هر دو گروه قبل و بعد از مداخله و پیگیری مقیاس ذهن‌آگاهی درون‌فردی در فرزندپروری، مقیاس خودسنجی ذهن‌آگاهی، مقیاس کیفیت روابط والد- کودک، شاخص تنیدگی والدین و مقیاس نارساکنش‌وری اجرایی بارکلی را تکمیل نمودند. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و نیز با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل نشان داد که گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، تفاوت معناداری هم در پس‌آزمون و هم پیگیری شش ماهه در دو حوزه بهبود کنترل و مدیریت مهارت‌های رفتاری و بهبود کیفیت روابط برون‌فردی داشتند اما در روابط والد کودک و کنش‌وری اجرایی تفاوت معناداری مشاهده نشد؛ : برنامه توانمند سازی خانواده مبتنی بر ذهن‌آگاهی موجب افزایش روابط برون‌فردی و مهارت‌های رفتاری در والدین می‌گردد.

فهرست ندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: طبیبی، زهرا
کلید واژه ها:  برنامه فرزندپروری مبتنی بر ذهن‌آگاهی MSFP ،  تعاملات برون‌فردی- درون‌فردی ، کنش‌وری اجرایی ،  روابط والد - کودک

<   123456789101112131415161718192021222324252627374757677787   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.