دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته روان شناسی

<   123456789101112131415161718192021222324252627374757677787   >


تعداد نتایج به دست آمده: 876 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 786
نام نویسنده: علی‌پور، مائده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 87
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه درمانی هیجان مدار بر تاب آوری و آثار سوگ در زنان مبتلا به سوگ نابهنجار بود. این پژوهش کاربردی و از نوع شبه آزمایشی و طرح گروه گواه نامعادل می باشد که دسته بندی شرکت کنندگان در آن دسته بندی افراد به گروه آزمایش و گواه، تصادفی نبوده و هردو گروه دارای پیش آزمون و پس آزمون هستند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس تاب آوری کانر- دیویدسون و سیاهه آثار سوگ هوگان بود که در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون برای جمع آوری داده ها بر روی دو گروه اجرا گردید. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و با توجه به ملاک های مورد نظر از بین جامعه آماری شامل مراجعه کنندگان به کلینیک ها ومراکز مشاوره و کلینیک های روان پزشکی  در سطح شهر مشهد، تعداد 23 نفر انتخاب شدند و به دو گروه آزمایش و گواه (12نفر گروه آزمایش و 11 نفر گروه گواه) تقسیم شدند. گروه آزمایش به مدت 12 حلسه 1 ساعت و نیمه که به صورت هفتگی برگزار می‌شد، تحت گروه درمانی هیجان مدار قرار گرفتند، اما گروه گواه مداخله‌ای دریافت نکردند. نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره و چند متغیره نشان داد که گروه درمانی هیجان مدار بطور معناداری موجب افزایش تاب آوری، کاهش آثار منفی سوگ و بهبود آثار مثبت سوگ در زنان مبتلا به سوگ نابهنجار در مقایسه با گروه گواه شدند. در مجموع یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که گروه درمانی هیجان مدار در افزایش تاب آوری، کاهش آثار سوگ و افزایش آثار مثبت سوگ در زنان مبتلا به سوگ نابهنجار موثر است.

فهرت مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: حسین آبادی، حسین
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  گروه درمانی هیجان مدار ، سوگ ،  تاب آوری ، آثار مثبت سوگ ، آثار منفی سوگ


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 785
نام نویسنده: حسینی، ناهید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 100
چکیده: 

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سطح تعارض خانوادگی و سطح توجه و خود نظم جویی در نوجوانان دختر هنرستانی در مقایسه با دبیرستانی می‏باشد. روش: هدف توسعه‏ای و از نوع توصیفی و همبستگی و رگرسیون است. نمونه مورد مطالعه شامل 240 دانش آموز (130 هنرستانی و 110 دبیرستانی) بودند که از بین دانش آموزان دختر هنرستانی و دبیرستانی ناحیه هفت شهر مشهد با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. مقیاس محیط خانواده موس و موس، تست کامپیوتری استروپ و خود نظم جویی SRQ ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش بودند.  یافته ها: برای مقایسه همبستگی دو گروه از آزمون  Zفیشر و روش همبستگی پیرسون و رگرسیون و استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین سطح تعارض والدین و میزان توجه دانش آموزان در دو گروه هنرستان و دبیرستان تفاوت معناداری وجود ندارد. اما بین سطح تعارض والدین و میزان خودنظم جویی دانش آموزان در دو گروه هنرستان و دبیرستان تفاوت معناداری وجود دارد و از طرفی بین میزان خودنظم جویی و سطح توجه در دانش آموزان دبیرستان و هنرستان تفاوت معناداری وجود دارد. : سطح تعارض والدین و میزان توجه، خود نظم جویی نوجوانان دانش آموزان دختر دبیرستانی و هنرستانی  را در جهت منفی پیش بینی می‏کند.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: غنايي چمن آباد، علي
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  تعارض خانوادگی ،  توجه ، خود نظم جویی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 784
نام نویسنده: علیپور، حمید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 89
چکیده: 

هدف: وابستگی به مواد یک بیماری مغزی عود کننده و مخرب است که با روش های تحریک مغزی می توان از عود های مکرر و ولع مصرف پیشگیری کرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان به روش تحریک الکتریکی مغز با جریان مستقیم از روی جمجمه(tDCS) بر کاهش ولع مصرف مت آمفتامین و بهبود خلق و خو در افراد وابسته به مت آمفتامین بود. روش: بدین منظور 8 نفر به روش نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری ولع مصرف از آزمون کامپیوتری ولع القایی استفاده شد و همچنین به منظور اندازه گیری خلق و خو ، عاطفه مثبت و عاطفه منفی(PANAS) مورد استفاده قرار گرفت. شدت جریان 2 میلی آمپر به مدت 20 دقیقه طی ده جلسه در ده روز متوالی به  صورت تحریک آنودی به نقطه3F (LDLPFC) وارد شد. برای تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش از روش های آمار توصیفی، آزمون اندازه گیری مکرر و آزمون بنفرونی استفاده شد. یافته ها: طبق نتایج این پژوهش در میزان ولع افراد وابسته به مت آمفتامین از مرحله پیش آزمون تا پس آزمون کاهش معنادار مشاهده شد. بین مرحله پیش آزمون و پیگیری،پس آزمون و پیگیری  در میزان ولع تفاوت معناداری مشاهده نگردید.در مولفه عاطفه مثبت و عاطفه منفی تفاوت معنادار بین مراحل آزمون مشاهده شد. در عاطفه مثبت بین مرحله پیش آزمون و پس آزمون؛پیش آزمون با پیگیری تفادت معنا داری دیده شد، به عبارتی عاطفه مثبت شرکت کنندگان بهبود معنادار داشته است. بین مرحله پس آزمون و پیگیری در عاطفه مثبت تفاوت معنادار مشاهده نشد. نتایج برای برای عاطفه منفی نیز مشابه عاطفه مثبت بود. بین مرحله پیش آزمون و پس آزمون؛پیش آزمون با پیگیری تفادت معنا دار مشاهده شد، به عبارتی عاطفه منفی شرکت کنندگان کاهش معنادار داشته است.بین مرحله پس آزمون و پیگیری در عاطفه منفی تفاوت معنادار مشاهده نشد.: درمان بوسیله tDCS می تواند در کاهش ولع مصرف مت آمفتامین و همچنین بهبود خلق و خو در افراد وابسته به مت آمفتامین موثر واقع شود.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 

 


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
استاد مشاور اول: غنايي چمن آباد، علي
کلید واژه ها:  ولع القایی ، عاطفه مثبت و عاطفه منفی ، مت آمفتامین ، tDCS


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 783
نام نویسنده:  گل، علیرضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 87
چکیده: 

طرحواره درمانی که توسط یانگ و همکارانش به وجود آمد، درمان نوین و یکپارچه ای است و از تلفیق روشها و رویکردهای گوناگون در قالب یک رویکرد منسجم برای اختلالات منش شناختی بنا شده است. هدف از پژوهش حاضر اثر بخشی طرحواره درمانی بر کاهش نشانگان شخصیت اجتنابی است. این پژوهش از نوع طرح تک آزمودنی A-B می باشد که نمونه آن 4 نفر مبتلا به اختلال شخصیت اجتنابی بودند که با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته SCID و میلون تشخیص گرفتند. در این پژوهش پس از موقعیت خط پایه، مداخله آغاز گردید و 16 جلسه طرحواره درمانی انفرادی برگزار شد و جلسه پیگیری پس از یک ماه بعد از جلسه آخر درمان، اجرا گردید. یافته های این پژوهش که از طریق تحلیل دیداری نمودار به دست آمد نشان داد که شدت علایم اختلال شخصیت اجتنابی و شدت طرحواره‌های ناسازگار اولیه آزمودنی ها پس از مداخله، کاهش یافته است. نتایج این پژوهش همسو با پژوهش های قبلی نشان داد که طرحواره درمانی باعث کاهش شدت علایم اختلال شخصیت اجتنابی می شود.

فهرست مندرجات


فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  طرحواره درمانی ، شخصیت اجتنابی ، پژوهش منفرد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 782
نام نویسنده: کاهانی زارعی، مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 138
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشودگی مبتنی بر معنویت درمانی بر کاهش طلاق عاطفی، تحریف‌های شناختی بین فردی و بهبود سلامت روان زنان دارای تعارض زناشویی بود. این پژوهش به لحاظ روش شبه آزمایشی بود که با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه مورد نظر کلیه زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر مشهد بودند، که از میان آنها 20 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به روش تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل مقیاس طلاق عاطفی (EDS)، تحریف‌های شناختی بین فردی (ICDS) و چک لیست نشانه‌های اختلالات روانی (SCL-90R) بود. به منظور تحلیل داده ها، از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که بخشودگی مبتنی بر معنویت درمانی اثر معناداری بر کاهش طلاق عاطفی و بهبود سلامت روان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل داشته است، امّا تاثیر آن بر کاهش تحریف های شناختی بین فردی در گروه آزمایش معنادار نبوده است. در نتیجه، بخشودگی مبتنی بر معنویت درمانی می تواند از طریق بهبود روابط عاطفی و سلامت روان در کاهش تعارض زناشویی اثربخش باشد.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: حسن آبادي، حسين
استاد مشاور اول: کیمیائی، سیدعلی
کلید واژه ها:  بخشودگی، معنویت درمانی ، طلاق عاطفی ،  تحریف های شناختی بین فردی ، سلامت روان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 781
نام نویسنده:  امین، طاهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 87
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر آموزش مهارت های حرفه ای بر مهارت های اجتماعی و رفتار سازشی جوانان دارای ناتوانی هوشی تحولی انجام شد. روش اجرا: طرح پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه شامل 30 نفر از مددجویان دارای ناتوانی هوشی تحولی در مرکز روان پویش شهر مشهد بود که 15 نفر در گروه حرفه آموزی (آموزش چرم دوزی) و 15 نفر در گروه گواه گمارش شدند. اعضای گروه حرفه آموزی به مدت سه ماه آموزش مهارت حرفه ای را دریافت کردند، اما برای اعضای گروه گواه مداخله خاصی ارائه نشد. قبل و بعد از اجرای مداخله، مقیاس درجه بندی مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت(1990) و مقیاس رفتار سازشی واینلند(بازنگری شده) (1980)، توسط مربیان تکمیل شدند. نتایج: نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که در پس آزمون، نمرات مهارت های اجتماعی و خرده مقیاس های آن در آزمودنی های گروه آزمایش نسبت به آزمودنی های گروه گواه، افزایش معنا داری داشته است. همچنین، نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که در پس آزمون، نمرات رفتار سازشی آزمودنی های گروه آزمایش نسبت به آزمودنی های گروه گواه، افزایش معناداری داشته است. : یافته های پژوهش مؤید این مهم است که آموزش مهارت های حرفه ای باعث افزایش مهارت های اجتماعی و رفتار سازشی جوانان دارای ناتوانی هوشی تحولی می شود.

 فهرست مندرجات


فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  مهارت های حرفه ای ، مهارت های اجتماعی ، رفتار سازشی ،  ناتوانایی هوشی تحولی ، حرفه آموزی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 780
نام نویسنده: حسینی، فاطمه سادات
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 84
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش خود دلسوزی بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی دانش­آموزان دختر دبیرستان­های بخش سرولایت نیشابور بود. پژوهش از نوع نیمه تجربی و طرح آن به صورت دو گروهی همراه با دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماری شامل کلیه دختران مقطع متوسطه دوم بخش سرولایت نیشابور در سال تحصیلی95-94 می­باشد. برای انتخاب نمونه مورد نظر ابتدا با روش نمونه گیری تصادفی، دو دبیرستان از بین دبیرستان­های دخترانه بخش سرولایت انتخاب شد و کلیه دانش­آموزان این دو مدرسه به عنوان نمونه اولیه (120 نفر)  ­های خودکارآمدی شرر (1982) و انگیزش تحصیلی والرند (1992) را پاسخ دادند. سپس تعداد 30 نفر از آن­ها که کمترین نمرات را در این مقیاس­ها کسب کردند به عنوان نمونه دوم انتخاب شدند و پس از پاسخ به خود دلسوزی نف (2003) به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) تقسیم شدند. پس از اجرای مداخله (آموزش خود دلسوزی به گروه آزمایش) ­های خودکارآمدی شرر، انگیزش تحصیلی والرند و خود دلسوزی نف مجدد اجرا گردید. داده­ها از طریق تحلیل کواریانس با استفاده از نرم­افزار 16spss- تحلیل شدند. نتایج پژوهش بیانگر آن بود که آموزش خود دلسوزی، میزان خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی دانش­آموزان را در مرحله پس آزمون بطور معناداری افزایش داده است.

فهرست منرجات


فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  آموزش خود دلسوزی ، خودکارآمدی ، انگیزش تحصیلی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 779
نام نویسنده:  فتحی، فهیمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 84
چکیده: 

خانواده و عملکرد آن نقش مهمی در تحول روانشناختی فرزندان دارد. هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی نقش کارکردهای روانشناختی خانواده در سبک‌های هویتی و دلبستگی نوجوانان بود. بدین منظور 376 دانش­آموز (193 دختر و 183 پسر) از مدارس متوسطه‌ی دوم شهر نیشابور به روش تصادفی خوشه‌ای چند مرحله­ای انتخاب شدند و به ‌های کارکردهای روانشناختی خانواده کیمیایی، سبک‌های هویت برزونسکی و سبک‌های دلبستگی هازان و شیور پاسخ دادند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که کارکردهای روانشناختی خانواده قادر به پیش‌بینی سبک‌های هویت نوجوانان است، اما قادر به پیش‌بینی سبک‌های دلبستگی نوجوانان نیست. دیگر یافته‌ها حاکی از این بود که بین کارکردهای روانشناختی خانواده دختران و پسران تفاوت معنادار وجود ندارد. سبک هویتی سردرگم-اجتنابی به طور معناداری در دختران بیشتر از پسران است، اما در سبک اطلاعاتی و هنجاری تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد. در سبک­های دلبستگی ایمن و دوسوگرا تفاوت معناداری بین دختران و پسران  مشاهده نشد، اما میانگین سبک دلبستگی ناایمن-اجتنابی به طور معناداری در پسران بیشتر از دختران بود. نتایج دیگر تحقیق نشان داد که بین هر12مولفه­ی کارکردهای روانشناختی خانواده -پیشرفت، ارتباط، سواد‌عاطفی، معنویت‌و‌مذهب، اوقات‌فراغت، اتحاد، ساختار ‌و ‌سازمان، احساس‌امنیت، حل تعارض، رفت­و­آمد و صله­رحم، استقلال، کنترل-  با سبک هویت اطلاعاتی و سبک هویت هنجاری همبستگی مثبت معنادار وجود دارد و میان مولفه­های ارتباط، پیشرفت، حل تعارض و سواد عاطفی با سبک هویتی سردرگم-اجتنابی همبستگی منفی معنادار وجود دارد. همچنین بین مولفه­ی رفت­و­آمد و سبک دلبستگی ایمن همبستگی معنادار وجود دارد، میان مولفه­های ارتباط، رفت­و­آمد، پیشرفت و اوقات فراغت با سبک دلبستگی ناایمن-اجتنابی همبستگی منفی معنادار وجود دارد و بین مولفه­های ارتباط، پیشرفت، سواد عاطفی، حل تعارض، رفت­و­آمد و اوقات فراغت با سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا همبستگی منفی معنادار وجود دارد.

فهرست مندرجات


فهرست منابع و مآخذ


 

 


استاد راهنمای اول: کیمیائی، سیدعلی
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  کارکردهای روانشناختی خانواده ،  سبک‌های هویت ، سبک‌های دلبستگی ،  نوجوانان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 778
نام نویسنده: صالحی، مسعود
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 94
چکیده: 

زمینه مسأله و هدف پژوهش: سندروم پرولاپس دریچه میترال قلب یک بیماری‏های مزمن قلبی با میزان شیوع 4% تا 6% درصد  در بین زنان است. در این بیماری دو لت دریچه میترال کاملأ با یکدیگر جفت نمی‏‏گردند و دریچه‏ها به سمت عقب و به درون دهلیز چپ خمیده می‏شوند. این امر باعث بوجود آمدن علائم روانشناختی از جمله: اضطراب منتشر، اضطراب مرگ، نگرانی، خستگی، حملات وحشت‏زدگی و افسردگی در بین بیماران می‏گردد. این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیک گروهی بر کاهش علائم روانشناختی ناشی از سندروم پرولاپس دریچه میترال قلب صورت گرفته است. روش: پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایش با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است که از ‏های اضطراب منتشر(GAD- 7)، اضطراب مرگ تمپلر، نگرانی سلامت دوش و اسپات، خستگی کراپ، وحشت‏زدگی آلبانی و افسردگی بک برای سنجش 16 بیمار زن مبتلا به این بیماری استفاده شد. نمونه‏ها بصورت تصادفی درگروه آزمایش(8 نفر) و گروه کنترل(8 نفر) جای داده شدند و رفتار درمانی دیالکتیک بر روی گروه آزمایش انجام گردید و داده‏های بدست آمده با روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‏ها: داده‏های بدست آمده از تحلیل کوواریانس نشان می‏دهد که از میزان وقوع اضطراب منتشر، اضطراب مرگ، نگرانی، خستگی، حملات وحشت‏زدگی و افسردگی بطور معناداری کاسته شده است. : رفتار درمانی دیالکتیک گروهی رویکرد درمانی مؤثر و کارآمدی در کاهش دادن علائم روانشناختی بیماری سندروم پرولاپس دریچه میترال قلب است.

فهرست مندرجات


فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
استاد مشاور اول: عبدخداي، سعيد
کلید واژه ها:  سندروم پرولاپس دریچه میترال ، علائم روانشناختی ،  رفتار درمانی دیالکتیک


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 777
نام نویسنده: معيني صالح، محبوبه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 78
چکیده: 

هدف این پژوهش، بررسی کارکردهای شناختی گریدهای مختلف کارکنان برج مراقبت پرواز و مقایسه توانایی شناختی واحد برج و واحد کنترل تقرب و کارکنان اداری با یکدیگر می باشد. که به روش پژوهش علّی- مقایسه‌ای انجام گرفت. تعداد نمونه 51 نفری از جامعه آماری به روش نمونه گیری در دسترس مورد بررسی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش از روش های آماری تحلیل کوواریانس تک­متغیری، چندمتغیری و همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج حاصل از اجرای تحلیل کوواریانس نشان داد که، بین آزمودنی‌های سه گروه واحد کنترل تقرب، واحد برج و کارکنان اداری در میانگین نمرات تداخل آزمون استروپ، آزمون عملکرد پیوسته و آزمون حافظه کاری دیداری تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین بین آزمودنی‌های گروه واحد کنترل تقرب، واحد برج و کارکنان اداری درآزمون فلیکر تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از همبستگی پیرسون نشان می‌دهد که بین خلق منفی و زمان واکنش در آزمون فلیکر رابطه منفی معناداری وجود دارد. علاوه بر این بین خلق مثبت و خلق منفی با سایر مولفه‌های کنش‌های اجرایی (بازداری شناختی، توجه پایدار، توجه متمرکز و حافظه کاری دیداری) رابطه معناداری وجود ندارد.

فهرست مندرجات


فهرست منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: صالحي فدردي، جواد
استاد مشاور اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
کلید واژه ها:  کنش های اجرایی ،  توانایی شناختی ،  واحد برج و واحد کنترل تقرب

<   123456789101112131415161718192021222324252627374757677787   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.