دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته روان شناسی

<   12345678910111213141516171828384858687888   >


تعداد نتایج به دست آمده: 876 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 876
نام نویسنده: سمانه،
نویسنده دوم: ، اسحاق زاده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 75
چکیده: 

هدف: اختلال وسواس کندن مو پیامدهای زیانباری به بار می‎آورد و اغلب باعث بروز مشکلات اجتماعی، عاطفی و جسمانی می‌شود. با این‌ حال، درمان‎هایی وجود دارند که به بسیاری از بیماران مبتلا به این اختلال کمک می‎کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه اثربخشی درمان گروهی ترکیب آموزش معکوس‎سازی عادت و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با دارو درمانگری در کاهش نشانه‎ها، افسردگی واضطراب بیماران مبتلا به اختلال وسواس کندن مو طراحی و اجرا گردید. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و لیست انتظار بود. بدین منظور تعداد 18 نفر که تشخیص اختلال وسواس کندن مو را دریافت کرده بودند با روش نمونه‎گیری هدفمند انتخاب شدند و به‎طور تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل (لیست انتظار) قرار گرفتند. هر سه گروه مقیاس کندن مو بیمارستان عمومی ماساچوست، مقیاس اضطراب بک و مقیاس افسردگی بک را در مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون تکمیل کردند. شرکت‌کنندگان گروه آزمایشی اول (گروه رواندرمانگری) در 10 جلسه درمان گروهی به مدت 120 دقیقه شرکت کردند. گروه آزمایشی دوم (گروه دارو درمانگری) تحت درمان با داروی سیتالوپرام با دوز پایهی 40 میلیگرم در روز قرار گرفتند و گروه لیست انتظار در این مرحله درمانی دریافت نداشتند. برای بررسی داده‎ها از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری استفاده شد. نتایج تحلیل کواریانس تک متغیری تفاوت معناداری را در میزان نشانه‎های اختلال موکنی (933/75 F=)، افسردگی (324/13 F=) و اضطراب (324/13 F=) افراد گروه رواندرمانگری، دارو درمانگری و لیست انتظار در سطح 05/0 نشان داد. کاهش نشانه‎های موکنی، افسردگی و اضطراب در گروه آزمایشی اول (گروه رواندرمانگری)، به‎طور معناداری بیشتر از گروه آزمایشی دوم (گروه دارو درمانگری) و گروه لیست انتظار بود.

 

فهرست مندرجات

منابع و ماخذاستاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور دوم: فیاضی‌بردبار، محمدرضا
کلید واژه ها:  آموزش معکوس‎سازی عادت ، اختلال وسواس کندن مو ، اضطراب ، افسردگی ، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ، سیتالوپرام


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 875
نام نویسنده: امام زمانی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 121
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی طرحواره‌درمانی هیجانی گروهی بر کاهش عدم‌تحمل‌بلاتکلیفی، اضطراب و نگرانی زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بود. این پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-‌پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری، همه‌ی زنان 20 تا 35 ساله مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بودند که به کلینیک های روان‌شناختی شهر مشهد مراجعه کردند. روش نمونه‌گیری، نمونه‌گیری در دسترس و به صورت هدفمند بود. از میان افرادی که مراجعه کردند، 24 نفر بر اساس مصاحبه بالینی ساختار‌یافته برای DSM-IV (SCID) و معیارهای ورود انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. در این پژوهش از مقیاس طرحواره‌های هیجانی لیهی، مقیاس عدم‌تحمل‌بلاتکلیفی، اضطراب بک و نگرانی ایالت پنسیلوانیا استفاده شد. اعضای گروه آزمایش، در طی 10 جلسه، طرحواره‌درمانی هیجانی گروهی را دریافت کرده و اعضای گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفتند. پیش از شروع درمان (مرحله پیش‌آزمون) و در انتهای درمان (مرحله پس‌آزمون) اعضای دو گروه به ‌ها پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از کوواریانس و آزمون t دو گروه مستقل، استفاده شد. نتایج نشان داد که طرحواره‌درمانی هیجانی گروهی باعث کاهش معنادار در نمرات نگرانی، اضطراب و عدم‌تحمل‌بلاتکلیفی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شد. همچنین این درمان باعث افزایش معنادار کاربرد همه طرحواره‌های هیجانی سازگار و کاهش معنادار کاربرد طرحواره‌های هیجانی ناسازگار احساس گناه، ساده‌انگاری، خردگرایی، دوام، سرزنش و نشخوار فکری در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شد. بر اساس نتایج پژوهش حاضر می توان طرحواره درمانی هیجانی گروهی را به عنوان درمانی اثربخش برای اختلال اضطراب فراگیر، در نظر گرفت.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


استاد راهنمای اول: مشهدی، علی
استاد مشاور اول: سپهري شاملو، زهره
کلید واژه ها:  اختلال اضطراب فراگیر ،  نگرانی، عدم تحمل بلاتکلیفی ، اضطراب، طرحواره های هیجانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 874
نام نویسنده: علی اکبری، آسیه علی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 88
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی گروه درمانی  مثبت نگر بر سرمایه‌های روانشناختی، اضطراب، استرس و افسردگی زنان بازمانده از تحصیل انجام شد. روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع طرح پیش‏آزمون و پس‏آزمون با گروه کنترل بود. 30 نفر از زنان بازمانده از تحصیل که در دبیرستان بزرگسالان دکترحسابی مشغول تحصیل مجدد بودند به روش نمونه‏گیری در دسترس انتخاب و به شیوه تصادفی به طور مساوی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش 14 جلسه گروه درمانی مثبت گرا دریافت کردند اما برای اعضای گروه کنترل مداخله خاصی ارائه نشد. قبل و بعد از مداخله، ‏های سرمایه‌های روانشناختی و DASS توسط گروه نمونه تکمیل شدند. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که در پس‏آزمون نمرات سرمایه‏های روانشناختی در آزمودنی‏های گروه آزمایش نسبت به گروه گواه افزایش و نمرات افسردگی، اضطراب و استرس آنها کاهش معناداری داشته است. : یافته‏های پژوهش نشان می‏دهد که گروه درمانی مثبت نگر بر سرمایه‌های روانشناختی، اضطراب، استرس و افسردگی زنان بازمانده از تحصیل موثر بوده است.

فهرست مندرجات

منلع و ماخذ

 


استاد راهنمای اول: اصغری، محمد جواد
کلید واژه ها:  درمان مثبت گرا ، سرمایه‏های روانشناختی ،  اضطراب، افسردگی ،  استرس، زنان بازمانده از تحصیل


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 873
نام نویسنده: پارسایی، ناهید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 93
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه­ي راهبردهاي سازگارانه و ناسازگارانه نظم جویی شناختي هيجان مادران با کودکان مبتلا به نشانگان اختلال نافرماني مقابله­اي و کودکان عادی انجام شد. پژوهش با توجه به هدف کاربردی و با توجه به عدم دخالت محقق در داده­ها توصیفی، از نوع همبستگی بوده و بدین منظور به روش نمونه گیری تصادفی خوشه­ای، 123 کودک از مهدکودک های ناحیه 2 مشهد انتخاب شدند و مادران آنها نظم‌جویی شناختی هیجان و علایم مرضی کودکان را تکمیل کردند. داده­ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان مادران و نشانگان اختلال نافرمانی مقابله­ای کودکان، رابطه منفی معنادار وجود دارد . همچنین بین راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان مادران و نشانگان اختلال نافرمانی مقابله­ای کودکان، رابطه مثبت معنادار وجود دارد. با در نظر گرفتن نتایج فوق به نظر می­رسد که آموزش راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان  برای بهبود تعامل والد- کودک و کاهش مشکلات رفتاری کودکان بسیار ضروری است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: طبيبي، زهرا
کلید واژه ها:  اختلال نافرماني مقابله­اي ، راهبردهاي سازگارانه تنظيم شناختي هيجان ، راهبردهاي ناسازگارانه تنظيم شناختي هيجان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 872
نام نویسنده: بالندری، الهام
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 145
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف مقایسة اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر روابط موضوعی با گروه‌درمانی هیجان‌مدار بر کیفیت روابط موضوعی و هم‌وابستگی در زنان افسرده اجرا شد. اين تحقيق به لحاظ روش شبه‌آزمايشي بوده و با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه كنترل اجرا گردید. گروه نمونه این پژوهش 30 نفر از زنانی بودند که با شکایت افسردگی و مشکلات بین‌فردی، در پاییز سال 1394 به کلینیک روانشناسی و مشاورة دانشگاه فردوسی مشهد و مرکز مشاورة پیدایش مراجعه کردند. نمونه به صورت تصادفي انتخاب و در دو گروه آزمايش و یک گروه كنترل جای داده شدند. سپس ‌های افسردگی، کیفیت روابط موضوعی و هم‌وابستگی بر هر سه گروه اجرا شد. در ادامه گروه آزمایشی اول تحت درمان گروهی مبتنی بر روابط موضوعی و گروه آزمایشی دوم تحت درمان گروهی هیجان مدار قرار گرفتند؛ همچنین گروه کنترل هیچ‌گونه مداخلة درمانی دریافت نکرد. پس از پايان جلسات درمان، هر سه گروه مجدداً ‌ها را تكميل نمودند. براي بررسي سطوح اثربخشي مداخلات از آزمون‌های T  و كوواريانس استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان دهندة آن بود که هر دو مدل درمانی به‌طور معناداری قادر به کاهش نشانه‌های افسردگی هستند. همچنین در تأثیر بر متغیرهای کیفیت روابط موضوعی و هم‌وابستگی درمان روابط موضوعی موفق نبود؛ اما درمان هیجان‌مدار نتایج مطلوبی نشان داد. مقایسة این دو شیوة درمان نیز نشان داد که بین آن‌ها به لحاظ آماری تفاوت معناداری در تأثیر بر افسردگی و کیفیت روابط موضوعی وجود ندارد؛ اگرچه در کاهش صفات هم‌وابستگی تفاوت معناداری داشتند. در پایان چنین نتیجه‌گیری می‌شود که هر دو این مدل‌ها برای درمان افسردگی کارآمدی کافی دارند؛ اما به نظر می‌رسد که درمان هیجان‌مدار در اثربخشی بر کیفیت روابط موضوعی و هم‌وابستگی موفق‌تر است.

 

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
کلید واژه ها:  گروه‌درمانی روابط موضوعی ، گروه‌درمانی هیجان‌مدار ، افسردگی، کیفیت روابط موضوعی ، هم‌وابستگی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 871
نام نویسنده: قاضی زاده، سپیده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 157
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و بهبود نشانگان اختلال تنیدگی پس از سانحه در کودکان مبتلا به سوء استفاده جنسی بود. این پژوهش شبه آزمایشی از نوع مورد منفرد  A-B-Aبا طرح خط پایه چندگانه و با پیگیری یک، دو و سه ماهه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کودکان مبتلا به سوء استفاده جنسی 9 تا 12 سال مشهد بود که به مراکز معاینات بالینی پزشکی قانونی در سال 1394 مراجعه کردند و به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در مرحله غربالگری 7 نفر مراجعه کردند و در نهایت 3 نفر در درمان شرکت کردند. شرکت‌کنندگان پژوهش در موقعیت‌های خط پایه، جلسات 4-8-12-16 مداخله و یک، دو و سه ماه بعد از مداخله به نظم جویی شناختی هیجان-فرم کودک، نشانگان تنیدگی پس از سانحه، مقیاس گزارش والدین از نشانگان تنیدگی پس از سانحه کودکان، پاسخ دادند. درمان به صورت انفرادی در 16 جلسه اجرا شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل دیداری نمودار، درصد بهبودی، اندازه اثر و درصد داده‌های غیرهمپوش (PND) انجام شد.  نتایج نشان داد درمان شناختي رفتاري متمرکز بر تروما بطور معناداري منجر به بهبودی و کاهش شدت نشانگان اختلال تنیدگی پس از سانحه و همچنین بهبودی راهبردهای سازگارانه و ناسازگارانه نظم جویی شناختی هیجان مراجعین، هم در پایان درمان و هم در پیگیری یک، دو و سه ماهه شده است. بنابراین می‌توان بیان کرد که این درمان در بهبود نشانگان اختلال تنیدگی پس از سانحه و بهبود راهبردهای سازگارانه و ناسازگار نظم جویی شناختی هیجان در کودکان مبتلا به سوء استفاده جنسی مؤثر است و لازم است تا درمان این کودکان آسیب پذیر مورد توجه متخصصان بالینی قرار گیرد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: مشهدی، علی
استاد مشاور اول: طبیبی، زهرا
کلید واژه ها:  درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروم ، نظم جویی شناختی هیجان ، تنیدگی پس از سانحه ، سوء استفاده جنسی کودک


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 870
نام نویسنده: ذبیحی، مرضیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 105
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بازی درمانی دلبستگی محور بر حساسیت مادرانه و رابطه مادر-کودک و خودکارامدی والدینی در مادران دارای تجربه زندگی در مراکز نگهداری از کودکان بی سرپرست می باشد. بدین  منظور 20 زوج مادر-کودک 3 تا 7 ساله انتخاب و به دو گروه آزمایش (10 زوج) و گواه (10 زوج) تقسیم شدند. مادران مقیاس سنجش کیفیت مراقبت مادرانه (MCQS)، مقیاس تعامل مادر و کودک (PCRS) و مقیاس خودکارآمدی والدینی (PSAM)  را تکمیل کردند. مداخله گروه آزمایش شامل 9 جلسه انفرادی و هفتگی به مدت 45 دقیقه بود و مادران گروه گواه در طول این مدت در انتظار ماندند. جهت تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که حساسیت مادرانه و خودکارآمدی الدینی افزایش معناداری داشته است و رابطه مادر-کودک بهبود یافته است. بنا بر نتایج پژوهش این اثر ناشی از حضور عناصر دلبستگی در مداخله بازی محور و تعامل مادران و درمانگر بود.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: اصغري نكاح، سید محسن
کلید واژه ها:  بازی درمانی ، دلبستگی محور ، کودکان بی سرپرست و بدسرپرست ، حساسیت مادرانه ، خودکارآمدی والدینی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 869
نام نویسنده: عیدگاهیان، نفیسه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 90
چکیده: 

هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثربخشی هنردرمانی بر مشکلات درونی­سازی شده و نیمرخ هیجانی کارکردی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه پسران بی سرپرست و بدسرپرست 6 تا 8 ساله ساکن در یکی از مراکز وابسته به گلستان علی شهر مشهد در سال 1395 بود. بدین منظور  تعداد 30 پسر به روش نمونه گیری در دسترس از یکی از مراکز وابسته به گلستان علی انتخاب شدند و در سه گروه مداخله، مداخله نما و کنترل گمارده شدند.گروه مداخله، هنر درمانی گروهی بیانگر و گروه مداخله نما، آموزش کامپیوتر دریافت کردند و گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکرد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس تک متغیره استفاده شد. ابزار تحقیق حاضر شامل نیمرخ هیجانی کارکردی گرینسپن و فهرست رفتاری آخنباخ (CBCL) بود. نتایج پژوهش نشان داد که هنردرمانی گروهی بیانگر، باعث بهبود نیمرخ هیجانی کارکردی و مشکلات درونی سازی شده کودکان بی سرپرست و بد سرپرست مقیم مرکز شبه خانواده شد. به عبارتی میانگین نمرات نیمرخ هیجانی کارکردی کودکان در گروه مداخله هنر درمانی گروهی بیانگر، پس از دریافت درمان نسبت به گروه کنترل به صورت معناداری افزایش یافت و نمرات مشکلات درونی سازه شدۀ آن ها در مقایسه با گروه کنترل به صورت معناداری کاهش یافت. همچنین میزان بهبود نمرات نیمرخ هیجانی کارکردی و مشکلات درون سازی شدۀ کودکان در گروه مداخله هنر درمانی گروهی بیانگر بیشتر از گروه مداخله نما (آموزش کامپیوتر) بود. با توجه به نتایج می توان روش هنر درمانی گروهی بیانگر را درمان مناسبی برای بهبود مشکلات درون سازی شده و نیمرخ هیجانی کارکردی کودکان در نظر گرفت.

 

فهرست مندرجات

منابع


استاد مشاور اول: اصغري نكاح، سید محسن
کلید واژه ها:  هنر درمانی گروهی بیانگر ،  نیمرخ هیجانی کارکردی، مشکلات درون سازی شده ، کودکان بی سرپرست و بدسرپرست


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 868
نام نویسنده:  عزیزی، معصومه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 195
چکیده: 

زمینه مسئله و هدف پژوهش: مبانی نظری و مطالعات انجام شده حاکی از عوامل خطر روان شناختی در بروز و تشدید میگرن است که شناسایی این عوامل می‌تواند در درمان و پيش آگهي بيماري مذکور تأثیر داشته باشد. لذا، مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل روان شناختی میگرن و ارائه مداخله درمانی مقدماتی برای کاهش آن  صورت گرفت. روش: در مرحله اول پژوهش، از میان 240 مطالعه، تعداد 29 پژوهش جهت بررسی مروری انتخاب و در نهایت 21 پژوهش که تمامی ملاک‌های فرا تحلیل را داشت، توسط نرم افزار جامع فرا تحلیل بررسی شدند. در مرحله دوم، یک الگوی روان درمانی مقدماتی ویژه بیماران میگرنی بر اساس عوامل خطر روان شناختی شناسایی شده تدوین شد. در مرحله سوم الگوی روان درمانی ویژه بیماران میگرنی در 8 جلسه 2 و نیم ساعته بر روی افراد میگرنی در قالب گروه آزمایش (15 نفر) اجرا شد و  گروه کنترل مبتلا به میگرن (15 نفر) مداخله ای دریافت نکرد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که متغیرهای روان شناختی باورها، عواطف و اختلال های خلقی، شخصیت، تنیدگی و راهبرد های مقابله ای، حمایت اجتماعی و کیفیت خواب با بیماری میگرن مرتبط اند. به نحوی که اندازه اثر باورها با میانگین 95/1؛ اختلال های خلقی  86/1؛ شخصیت 45/3؛  تنیدگی و راهبرد های مقابله ای 76/2؛ حمایت اجتماعی 10/1 و کیفیت خواب  17/1 به عنوان عوامل خطر روان شناختی میگرن محسوب می‌شدند. میانگین اندازه اثر کلی مطالعات انجام شده برای مدل اثرات ثابت معنادار (000/0P=) و برای اثرات تصادفی نیز معنادار (049/0P=) بود. همچنین، الگوی روان‌درمانی مقدماتی ویژه بیماران میگرنی بر عوامل خطر روان شناختی بیماری میگرن تأثیر معناداری داشت. : نتایج حاصل، تلویحات ارزشمندی در زمینه بهره گیری از الگوی روان‌درمانی مقدماتی تدوین شده جهت بهبود رفتارهای سلامت افراد میگرنی داشته و در کنار دارو درمانی برای افراد مبتلا توصیه می‌گردد.

فهرست مندرجات

منابع


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  میگرن ، عوامل روان شناختی ، پروتکل درمانی ، روان درمانی ،  شناختی-رفتاری


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 867
نام نویسنده: آزاد صفت، نادر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 222
چکیده: 

عوامل مختلفی می‌توانند در بروز فرسودگی تحصیلی دانشجویان نقش داشته باشند. از جمله­ی این عوامل می­توان به امید، سازگاری اجتماعی و خودکارآمدی اشاره کرد. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه­ی امید و سازگاری اجتماعی با فرسودگی تحصیلی با میانجیگری خودکارآمدی در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد است. بدین منظور تعداد 281 نفر از دانشجویان پسر کارشناسی ارشد خوابگاهی مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 95-94 به روش نمونه­گیری در دسترس برای شرکت در این پژوهش انتخاب شدند. روش تحقیق، توصیفی از نوع مطالعات همبستگی و تحلیل رگرسیون است. آزمون فرضیه‌ها با استفاده از الگوی تحلیل مسیر، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده انجام گرفت. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش شامل ­های فرسودگی تحصیلی مسلک-نسخه دانشجویان (MBI-SS)، سازگاری اجتماعی بل (BAI)، امید اسنایدر (SHS)، و خودکارآمدی عمومی شرر (GSS) هستند. بر اساس نتایج بدست آمده، تمامی مسیرها اعم از مستقیم و غیرمستقیم معنی­دار محاسبه شدند. امید و سازگاری اجتماعی توانستند بطور مستقیم و همچنین بطور غیرمستقیم از طریق میانجی خودکارآمدی فرسودگی تحصیلی را پیش­بینی کنند. شناخت عوامل که زندگی تحصیلی دانشجویان را تحت تأثیر قرار می‌دهند از اهمیت زیادی برخوردار است و از طریق شناخت این عوامل و انجام مداخلات مؤثر در خصوص آنها می‌توان به بهزیستی گروه حساسی از جامعه که نقش مهمی در آینده‌ی کشور دارند کمک کرد. بر اساس پژوهش حاضر، بالا بردن امید به آینده در دانشجویان، انجام مداخلاتی در خصوص افزایش سازگاری اجتماعی آنها و همچنین ارتقای خودکارآمدی آنها می‌تواند به کاهش فرسودگی تحصیلی در آنها کمک کند.

فهرست مندرجات

منابع


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  فرسودگی تحصیلی ، خودکارآمدی ،  امید ، سازگاری اجتماعی ، دانشجویان

<   12345678910111213141516171828384858687888   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.