دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته روان شناسی

<   12345678910111213141516171828384858687888   >


تعداد نتایج به دست آمده: 873 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 873
نام نویسنده: پارسایی، ناهید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 93
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه­ي راهبردهاي سازگارانه و ناسازگارانه نظم جویی شناختي هيجان مادران با کودکان مبتلا به نشانگان اختلال نافرماني مقابله­اي و کودکان عادی انجام شد. پژوهش با توجه به هدف کاربردی و با توجه به عدم دخالت محقق در داده­ها توصیفی، از نوع همبستگی بوده و بدین منظور به روش نمونه گیری تصادفی خوشه­ای، 123 کودک از مهدکودک های ناحیه 2 مشهد انتخاب شدند و مادران آنها نظم‌جویی شناختی هیجان و علایم مرضی کودکان را تکمیل کردند. داده­ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان مادران و نشانگان اختلال نافرمانی مقابله­ای کودکان، رابطه منفی معنادار وجود دارد . همچنین بین راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان مادران و نشانگان اختلال نافرمانی مقابله­ای کودکان، رابطه مثبت معنادار وجود دارد. با در نظر گرفتن نتایج فوق به نظر می­رسد که آموزش راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان  برای بهبود تعامل والد- کودک و کاهش مشکلات رفتاری کودکان بسیار ضروری است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: طبيبي، زهرا
کلید واژه ها:  اختلال نافرماني مقابله­اي ، راهبردهاي سازگارانه تنظيم شناختي هيجان ، راهبردهاي ناسازگارانه تنظيم شناختي هيجان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 872
نام نویسنده: بالندری، الهام
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 145
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف مقایسة اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر روابط موضوعی با گروه‌درمانی هیجان‌مدار بر کیفیت روابط موضوعی و هم‌وابستگی در زنان افسرده اجرا شد. اين تحقيق به لحاظ روش شبه‌آزمايشي بوده و با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه كنترل اجرا گردید. گروه نمونه این پژوهش 30 نفر از زنانی بودند که با شکایت افسردگی و مشکلات بین‌فردی، در پاییز سال 1394 به کلینیک روانشناسی و مشاورة دانشگاه فردوسی مشهد و مرکز مشاورة پیدایش مراجعه کردند. نمونه به صورت تصادفي انتخاب و در دو گروه آزمايش و یک گروه كنترل جای داده شدند. سپس ‌های افسردگی، کیفیت روابط موضوعی و هم‌وابستگی بر هر سه گروه اجرا شد. در ادامه گروه آزمایشی اول تحت درمان گروهی مبتنی بر روابط موضوعی و گروه آزمایشی دوم تحت درمان گروهی هیجان مدار قرار گرفتند؛ همچنین گروه کنترل هیچ‌گونه مداخلة درمانی دریافت نکرد. پس از پايان جلسات درمان، هر سه گروه مجدداً ‌ها را تكميل نمودند. براي بررسي سطوح اثربخشي مداخلات از آزمون‌های T  و كوواريانس استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان دهندة آن بود که هر دو مدل درمانی به‌طور معناداری قادر به کاهش نشانه‌های افسردگی هستند. همچنین در تأثیر بر متغیرهای کیفیت روابط موضوعی و هم‌وابستگی درمان روابط موضوعی موفق نبود؛ اما درمان هیجان‌مدار نتایج مطلوبی نشان داد. مقایسة این دو شیوة درمان نیز نشان داد که بین آن‌ها به لحاظ آماری تفاوت معناداری در تأثیر بر افسردگی و کیفیت روابط موضوعی وجود ندارد؛ اگرچه در کاهش صفات هم‌وابستگی تفاوت معناداری داشتند. در پایان چنین نتیجه‌گیری می‌شود که هر دو این مدل‌ها برای درمان افسردگی کارآمدی کافی دارند؛ اما به نظر می‌رسد که درمان هیجان‌مدار در اثربخشی بر کیفیت روابط موضوعی و هم‌وابستگی موفق‌تر است.

 

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
کلید واژه ها:  گروه‌درمانی روابط موضوعی ، گروه‌درمانی هیجان‌مدار ، افسردگی، کیفیت روابط موضوعی ، هم‌وابستگی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 871
نام نویسنده: قاضی زاده، سپیده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 157
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروما بر راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و بهبود نشانگان اختلال تنیدگی پس از سانحه در کودکان مبتلا به سوء استفاده جنسی بود. این پژوهش شبه آزمایشی از نوع مورد منفرد  A-B-Aبا طرح خط پایه چندگانه و با پیگیری یک، دو و سه ماهه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کودکان مبتلا به سوء استفاده جنسی 9 تا 12 سال مشهد بود که به مراکز معاینات بالینی پزشکی قانونی در سال 1394 مراجعه کردند و به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در مرحله غربالگری 7 نفر مراجعه کردند و در نهایت 3 نفر در درمان شرکت کردند. شرکت‌کنندگان پژوهش در موقعیت‌های خط پایه، جلسات 4-8-12-16 مداخله و یک، دو و سه ماه بعد از مداخله به نظم جویی شناختی هیجان-فرم کودک، نشانگان تنیدگی پس از سانحه، مقیاس گزارش والدین از نشانگان تنیدگی پس از سانحه کودکان، پاسخ دادند. درمان به صورت انفرادی در 16 جلسه اجرا شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل دیداری نمودار، درصد بهبودی، اندازه اثر و درصد داده‌های غیرهمپوش (PND) انجام شد.  نتایج نشان داد درمان شناختي رفتاري متمرکز بر تروما بطور معناداري منجر به بهبودی و کاهش شدت نشانگان اختلال تنیدگی پس از سانحه و همچنین بهبودی راهبردهای سازگارانه و ناسازگارانه نظم جویی شناختی هیجان مراجعین، هم در پایان درمان و هم در پیگیری یک، دو و سه ماهه شده است. بنابراین می‌توان بیان کرد که این درمان در بهبود نشانگان اختلال تنیدگی پس از سانحه و بهبود راهبردهای سازگارانه و ناسازگار نظم جویی شناختی هیجان در کودکان مبتلا به سوء استفاده جنسی مؤثر است و لازم است تا درمان این کودکان آسیب پذیر مورد توجه متخصصان بالینی قرار گیرد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: مشهدی، علی
استاد مشاور اول: طبیبی، زهرا
کلید واژه ها:  درمان شناختی رفتاری متمرکز بر تروم ، نظم جویی شناختی هیجان ، تنیدگی پس از سانحه ، سوء استفاده جنسی کودک


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 870
نام نویسنده: ذبیحی، مرضیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 105
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بازی درمانی دلبستگی محور بر حساسیت مادرانه و رابطه مادر-کودک و خودکارامدی والدینی در مادران دارای تجربه زندگی در مراکز نگهداری از کودکان بی سرپرست می باشد. بدین  منظور 20 زوج مادر-کودک 3 تا 7 ساله انتخاب و به دو گروه آزمایش (10 زوج) و گواه (10 زوج) تقسیم شدند. مادران مقیاس سنجش کیفیت مراقبت مادرانه (MCQS)، مقیاس تعامل مادر و کودک (PCRS) و مقیاس خودکارآمدی والدینی (PSAM)  را تکمیل کردند. مداخله گروه آزمایش شامل 9 جلسه انفرادی و هفتگی به مدت 45 دقیقه بود و مادران گروه گواه در طول این مدت در انتظار ماندند. جهت تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که حساسیت مادرانه و خودکارآمدی الدینی افزایش معناداری داشته است و رابطه مادر-کودک بهبود یافته است. بنا بر نتایج پژوهش این اثر ناشی از حضور عناصر دلبستگی در مداخله بازی محور و تعامل مادران و درمانگر بود.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: اصغري نكاح، سید محسن
کلید واژه ها:  بازی درمانی ، دلبستگی محور ، کودکان بی سرپرست و بدسرپرست ، حساسیت مادرانه ، خودکارآمدی والدینی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 869
نام نویسنده: عیدگاهیان، نفیسه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 90
چکیده: 

هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثربخشی هنردرمانی بر مشکلات درونی­سازی شده و نیمرخ هیجانی کارکردی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه پسران بی سرپرست و بدسرپرست 6 تا 8 ساله ساکن در یکی از مراکز وابسته به گلستان علی شهر مشهد در سال 1395 بود. بدین منظور  تعداد 30 پسر به روش نمونه گیری در دسترس از یکی از مراکز وابسته به گلستان علی انتخاب شدند و در سه گروه مداخله، مداخله نما و کنترل گمارده شدند.گروه مداخله، هنر درمانی گروهی بیانگر و گروه مداخله نما، آموزش کامپیوتر دریافت کردند و گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکرد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس تک متغیره استفاده شد. ابزار تحقیق حاضر شامل نیمرخ هیجانی کارکردی گرینسپن و فهرست رفتاری آخنباخ (CBCL) بود. نتایج پژوهش نشان داد که هنردرمانی گروهی بیانگر، باعث بهبود نیمرخ هیجانی کارکردی و مشکلات درونی سازی شده کودکان بی سرپرست و بد سرپرست مقیم مرکز شبه خانواده شد. به عبارتی میانگین نمرات نیمرخ هیجانی کارکردی کودکان در گروه مداخله هنر درمانی گروهی بیانگر، پس از دریافت درمان نسبت به گروه کنترل به صورت معناداری افزایش یافت و نمرات مشکلات درونی سازه شدۀ آن ها در مقایسه با گروه کنترل به صورت معناداری کاهش یافت. همچنین میزان بهبود نمرات نیمرخ هیجانی کارکردی و مشکلات درون سازی شدۀ کودکان در گروه مداخله هنر درمانی گروهی بیانگر بیشتر از گروه مداخله نما (آموزش کامپیوتر) بود. با توجه به نتایج می توان روش هنر درمانی گروهی بیانگر را درمان مناسبی برای بهبود مشکلات درون سازی شده و نیمرخ هیجانی کارکردی کودکان در نظر گرفت.

 

فهرست مندرجات

منابع


استاد مشاور اول: اصغري نكاح، سید محسن
کلید واژه ها:  هنر درمانی گروهی بیانگر ،  نیمرخ هیجانی کارکردی، مشکلات درون سازی شده ، کودکان بی سرپرست و بدسرپرست


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 868
نام نویسنده:  عزیزی، معصومه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 195
چکیده: 

زمینه مسئله و هدف پژوهش: مبانی نظری و مطالعات انجام شده حاکی از عوامل خطر روان شناختی در بروز و تشدید میگرن است که شناسایی این عوامل می‌تواند در درمان و پيش آگهي بيماري مذکور تأثیر داشته باشد. لذا، مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل روان شناختی میگرن و ارائه مداخله درمانی مقدماتی برای کاهش آن  صورت گرفت. روش: در مرحله اول پژوهش، از میان 240 مطالعه، تعداد 29 پژوهش جهت بررسی مروری انتخاب و در نهایت 21 پژوهش که تمامی ملاک‌های فرا تحلیل را داشت، توسط نرم افزار جامع فرا تحلیل بررسی شدند. در مرحله دوم، یک الگوی روان درمانی مقدماتی ویژه بیماران میگرنی بر اساس عوامل خطر روان شناختی شناسایی شده تدوین شد. در مرحله سوم الگوی روان درمانی ویژه بیماران میگرنی در 8 جلسه 2 و نیم ساعته بر روی افراد میگرنی در قالب گروه آزمایش (15 نفر) اجرا شد و  گروه کنترل مبتلا به میگرن (15 نفر) مداخله ای دریافت نکرد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که متغیرهای روان شناختی باورها، عواطف و اختلال های خلقی، شخصیت، تنیدگی و راهبرد های مقابله ای، حمایت اجتماعی و کیفیت خواب با بیماری میگرن مرتبط اند. به نحوی که اندازه اثر باورها با میانگین 95/1؛ اختلال های خلقی  86/1؛ شخصیت 45/3؛  تنیدگی و راهبرد های مقابله ای 76/2؛ حمایت اجتماعی 10/1 و کیفیت خواب  17/1 به عنوان عوامل خطر روان شناختی میگرن محسوب می‌شدند. میانگین اندازه اثر کلی مطالعات انجام شده برای مدل اثرات ثابت معنادار (000/0P=) و برای اثرات تصادفی نیز معنادار (049/0P=) بود. همچنین، الگوی روان‌درمانی مقدماتی ویژه بیماران میگرنی بر عوامل خطر روان شناختی بیماری میگرن تأثیر معناداری داشت. : نتایج حاصل، تلویحات ارزشمندی در زمینه بهره گیری از الگوی روان‌درمانی مقدماتی تدوین شده جهت بهبود رفتارهای سلامت افراد میگرنی داشته و در کنار دارو درمانی برای افراد مبتلا توصیه می‌گردد.

فهرست مندرجات

منابع


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  میگرن ، عوامل روان شناختی ، پروتکل درمانی ، روان درمانی ،  شناختی-رفتاری


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 867
نام نویسنده: آزاد صفت، نادر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 222
چکیده: 

عوامل مختلفی می‌توانند در بروز فرسودگی تحصیلی دانشجویان نقش داشته باشند. از جمله­ی این عوامل می­توان به امید، سازگاری اجتماعی و خودکارآمدی اشاره کرد. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه­ی امید و سازگاری اجتماعی با فرسودگی تحصیلی با میانجیگری خودکارآمدی در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد است. بدین منظور تعداد 281 نفر از دانشجویان پسر کارشناسی ارشد خوابگاهی مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 95-94 به روش نمونه­گیری در دسترس برای شرکت در این پژوهش انتخاب شدند. روش تحقیق، توصیفی از نوع مطالعات همبستگی و تحلیل رگرسیون است. آزمون فرضیه‌ها با استفاده از الگوی تحلیل مسیر، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده انجام گرفت. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش شامل ­های فرسودگی تحصیلی مسلک-نسخه دانشجویان (MBI-SS)، سازگاری اجتماعی بل (BAI)، امید اسنایدر (SHS)، و خودکارآمدی عمومی شرر (GSS) هستند. بر اساس نتایج بدست آمده، تمامی مسیرها اعم از مستقیم و غیرمستقیم معنی­دار محاسبه شدند. امید و سازگاری اجتماعی توانستند بطور مستقیم و همچنین بطور غیرمستقیم از طریق میانجی خودکارآمدی فرسودگی تحصیلی را پیش­بینی کنند. شناخت عوامل که زندگی تحصیلی دانشجویان را تحت تأثیر قرار می‌دهند از اهمیت زیادی برخوردار است و از طریق شناخت این عوامل و انجام مداخلات مؤثر در خصوص آنها می‌توان به بهزیستی گروه حساسی از جامعه که نقش مهمی در آینده‌ی کشور دارند کمک کرد. بر اساس پژوهش حاضر، بالا بردن امید به آینده در دانشجویان، انجام مداخلاتی در خصوص افزایش سازگاری اجتماعی آنها و همچنین ارتقای خودکارآمدی آنها می‌تواند به کاهش فرسودگی تحصیلی در آنها کمک کند.

فهرست مندرجات

منابع


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  فرسودگی تحصیلی ، خودکارآمدی ،  امید ، سازگاری اجتماعی ، دانشجویان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 866
نام نویسنده: باقرزاده، سمیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 94
چکیده: 

پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش کنش‌های اجرایی و سبک‌های دلبستگی در پیش بینی سرمایه‌های روان‌شناختی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفت. این پژوهش از نوع توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 96-1395 بودند که تعداد 380 نفر از این افراد به روش نمونه‌گیری چند مرحله ای و با استفاده از فرمول کوکران با درصد خطای 05/0 انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از سرمایه روان‌شناختی لوتانز، مقیاس نارسایی ها در کنش‌وری اجرایی بارکلی فرم بزرگ‌سال و ­ی سبک‌های دلبستگی بزرگ‌سال کولینز و رید استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه در 18SPSS- انجام گرفت. نتایج نشان داد که همه مؤلفه‌های کنش‌های اجرایی با سرمایه‌های روان‌شناختی همبستگی منفی دارند. همچنین نتایج بیانگر آن بود که سبک ایمن رابطه مثبت و سبک اجتنابی رابطه منفی با سرمایه روان‌شناختی دارد. نتایج همچنین نشان داد که از بین مؤلفه‌های کنش‌های اجرایی، خودسازمان‌دهی/ حل مسئله و خود نظم جویی هیجان قادر به پیش‌بینی خودکارآمدی دانشجویان بوده‌اند. برای امیدواری، خود مدیریتی زمان، خودسازمان‌دهی/ حل مسئله و خود انگیزشی پیش‌بینی کننده‌های معناداری بودند. همچنین برای تاب‌آوری دانشجویان و خوش‌بینی آنان، به ترتیب خودسازمان‌دهی/ حل مسئله و خود انگیزشی پیش‌بینی کننده‌های معناداری بوده‌اند. علاوه بر این، نتایج نشان داد که برای تمامی مؤلفه‌های سرمایه روان‌شناختی، سبک ایمن دلبستگی، پیش‌بینی کننده مثبت و سبک‌های اجتنابی و دوسوگرا/ اضطرابی پیش‌بینی کننده‌های منفی بوده‌اند. همچنین، نتایج نشان داد که مؤلفه خودسازماندهی/ حل مسأله بیشترین سهم را در پیش‌بینی سرمایه های روان‌شناختی داشت. طبق یافته‌های به‌دست‌آمده می‌توان گفت که کنش‌های اجرایی و سبک‌های دلبستگی پیش‌بینی کننده‌های مهمی برای سرمایه‌های روان‌شناختی دانشجویان هستند، بنابراین باید با آموزش‌های مناسب، کنش‌های اجرایی را بهبود بخشید و شیوه شکل گیری دلبستگی ایمن را به والدین آموزش داد تا سرمایه روان‌شناختی در افراد شکل گیرد.

فهرست مندرجات

منابع


استاد راهنمای اول: عبدخداي، سعيد
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  سرمایه‌های روان‌شناختی ، کنش‌های اجرایی ،  سبک‌های دلبستگی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 865
نام نویسنده: مرواریدی، مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 98
چکیده: 

اختلال اضطراب اجتماعی، شایع‌ترین اختلال اضطرابی است که به عملکرد و روابط اجتماعی فرد آسیب می‌رساند. هر یک از درمان‌های روانشناختی، بر درمان جنبه‌ای از عوامل زیربنایی آسیب دیده در این اختلال تمرکز کرده‌اند. در درمان‌های جدید، به هیجان و کارکردهای مختلف آن می‌پردازند. هدف این پژوهش بررسی اثر بخشی گروه درمانی مبتنی برطرحواره درمانی هیجانی بر کاهش حساسیت اضطرابی و افزایش نظم جویی هیجانی زنان مبتلا به اضطراب اجتماعی مي‌باشد. پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل همه زنان 18تا 35 ساله مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی بود که به کلینیک‌های روانشناختی شهر مشهد مراجعه کردند. تعداد 24 نفر انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. در این پژوهش از مصاحبه بالینی  ساختار یافتهDSM-IV  (SCID)، نظم جویی هیجانی گراس و جان، حساسیت اضطرابی فلوید، گالفید و مارکز، افکار اضطرابی ولز و مقیاس طرحواره‌های هیجانی لیهی استفاده شده است. طرحواره درمانی هیجانی گروهی در 10 جلسه، یک بار در هفته اجرا شد. تکمیل ‌ها و مصاحبه بالینی در خط پایه و انتهای درمان انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که طرحواره درمانی هیجانی گروهی موجب کاهش حساسیت اضطرابی، افزایش نظم جویی هیجانی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل مي‌شود. همچنین موجب افزایش طرحواره‌های هیجانی مثبت و کاهش طرحواره‌های هیجانی منفی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل مي‌شود. با توجه به نتایج به دست آمده مي‌توان گفت که طرحواره درمانی هیجانی گروهی برای بهبود نشانگان اضطراب اجتماعی، اثربخش است.

فهرست مندرجات

منابع

 


استاد راهنمای اول: مشهدی، علی
استاد مشاور اول: سپهري شاملو، زهره
کلید واژه ها:  طرحواره درمانی هیجانی ، اختلال اضطراب اجتماعی ، حساسیت اضطرابی و نظم جویی هیجانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 864
نام نویسنده: رحیمی، محمد داود
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 102
چکیده: 

هدف: هدف این پژوهش بررسی اثربخشی "تحریک جریان مستقیم فر‌اجمجمه‌ی" (tDCS) در بهبود ‌سر‌درد میگرن به عنوان یک اختلال پردازش نورونی بود. روش: بدین منظور 45 نفر از بیماران میگرنی مراجعه‌کننده به درمانگاه ویژه بیمارستان قائم مشهد با تشخیص پزشک معالج و به کارگیری ویرایش 2004 ‌های تشخیصی انجمن بین‌المللی ‌سر‌درد برای میگرن با‌هاله (Aura) و بدون‌هاله، انتخاب گردیدند. 30 نفر در دو گروه آزمایشی و 15 نفر در گروه کنترل مداخله‌نما-همتا سازی و به صورت تصادفی، گمارده شدند. از حیث هدف؛ این پژوهش جز پژوهش‌های کاربردی و بنیادی و از منظر روش، آزمایشی-از نوع پیش‌آزمون پس‌آزمون، با گروه کنترل مداخله‌نما بود. به منظور اندازه‌گیری اثربخشی مداخله از ویرایش دو انجمن جهانی ‌سر‌درد و "مقیاس آنالوگ دیداری" (Visual analoge scale) استفاده شد. براي تجزيه و تحليل نتایج، از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی تحلیل واریانس یک راهه "آنووا" (ANOVA)، استفاده گردید. یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که بین دو گروه آزمایشی و کنترل مداخله‌نما، از پیش‌آزمون تا پس‌آزمون تفاوت معنا‌داری در میزان گزارش درد مشاهده شده‌است. : با‌توجه به نتایج این پژوهش می‌توان ادعا کرد که تحریک جریان مستقیم فر‌اجمجمه‌ی بر کاهش ‌سر‌درد میگرنی اثر‌بخشی بالای داشته است.

فهرست مندرجات

منابع

 


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
کلید واژه ها:  میگرن ، پردازش نورونی ،  تحریک جریان مستقیم فر‌اجمجمه‌ی

<   12345678910111213141516171828384858687888   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.