دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته روان شناسی

<   12345678910111213141516171819202122232425262728293949596979   >


تعداد نتایج به دست آمده: 876 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 766
نام نویسنده: قهرمانی نیک، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 122
چکیده: 

هدف: عشق، جزئی لاینفک از ذهن و زندگی بشر امروز است. در عشق، هیجان ها و شناخت ها، به شکلی پیچیده در هم تنیده شده‌اند. پژوهش حاضر در دو مطالعه صورت گرفت. مطالعۀ اول با هدف بررسی رابطۀ بین متغیرهای گسترش خود (SEQ)، شمول دیگران در خود (IOS)، عشق استرنبرگ و ناگویی خلقی تورنتو (TAS-20) در زنان متاهل، انجام شد و مطالعۀ دوم با هدف بررسی تاثیر تحریک الکتریکی مستقیم مغز از روی جمجمه(tDCS) در ناحیه خلفی_جانبی قشرپیش پیشانی DLPFC، بر بهبود عشق و کاهش ناگویی خلقی، در زنان مبتلا به ناگویی خلقی انجام شد. روش: جامعه آماری مطالعۀ اول، کلیۀ زنان متاهلی هستند که در پاییز 1394 به مراکز مشاورۀ شهر مشهد مراجعه کرده‌اند. نمونه گیری در مطالعۀ اول، بصورت در دسترس، با حجم 142 نفر بود و در مطالعه دوم، بصورت هدفمند، با دو گروه 7 نفری آزمایش و شم، با حجم 14 نفر از میان زنان مبتلا به ناگویی خلقی شرکت کنندۀ مطالعۀ اول، صورت گرفت. مطالعۀ اول که با های گسترش خود، شمول دیگران در خود، عشق استرنبرگ و ناگویی خلقی تورنتو سنجیده شد، پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی بود. در مطالعه دوم افراد با ناگویی خلقی، در گروه آزمایش، طی 5 جلسه تحت (tDCS) در ناحیه DLPFC قرار گرفتند، گروه شم در همان ناحیه الکترودها متصل بود، درحالی که تحریکی دریافت نکرد. قبل و بعد از اجرای تحریک واقعی و ساختگی در هر دو گروه، ها اجرا شد. به منظور تحلیل داده‌ها در مطالعه اول، از همبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون، و در مطالعه دوم از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته‌ها: بین گسترش خود و عشق استرنبرگ همبستگی معنادار بود. بین شمول دیگران در خود، عشق و گسترش خود، همبستگی مثبت و معنادار بود. بین ناگویی خلقی و عشق استرنبرگ، همبستگی منفی و معنادار بود. مطالعۀ دوم نشان داد که اعمال tDCS در گروه آزمایش، منجر به کاهش معنادار ناگویی خلقی شد، اما در عشق معنادار نبود. : نتایج مطالعۀ اول نشان داد هرچه نمره مثلث عشق افراد بالاخص در بعد صمیمیت، افزایش یابد، شمول دیگران در خود، و گسترش خود افزایش می‌یابد و افراد ناگویی کمتری را نشان می دهند. همچنین اعمال tDCS می‌تواند ناگویی خلقی را کاهش دهد، اما در مورد ابعاد هیجانی عشق، نیازمند تحقیقات بیشتر می باشد.

 فهرست مندرجات


 فهرست منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: غنایی چمن آبادی، علی
استاد مشاور اول: طبیبی، زهرا
کلید واژه ها:  عشق، ،  گسترش خود، ،  شمول دیگران در خود، ،  tDCS، ناحیه خلفی ـ جانبی قشر پیش پیشانی (DLPFC) ، ، ناگویی خلقی.


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 765
نام نویسنده: نجمی، مصطفی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 88
چکیده: 

زمینه مسئله و هدف پژوهش: با توجه به افزايش جرم و جنايت و آسيب های وارده ناشی از جرم در جامعه بررسی عللی که افراد را مستعد ارتکاب جرم می کند و يا از وقوع آن جلوگيری می کند در حيطه علم روانشناسی موضوع حياتی می باشد. هدف از اين پژوهش  مقایسه ی هوش معنوی، ناگویی خلقی و دشواری تنظیم هیجانی در مجرمين مرتبط و غیر مرتبط به مواد و افراد عادی بود. روش:  در اين مطالعه علی- مقایسه ای (پس رویدادی) نمونه مورد نظر در سه گروه 70 نفره (مجرمین  با جرایم مرتبط با مواد، مجرمین با جرایم غیر مرتبط با مواد و افراد عادی) جمعا 210 تفر به روش نمونه گیری در دسترس گزینش شدند. در این پژوهش برای گردآوری داده­ها از سه هوش معنوی، ناگویی خلقی و دشواری تنظیم هیجانی که به صورت میدانی توزیع شده بود استفاده شد و داده­ها نیز با روش تحلیل واریانس و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نشان داد که سطح هوش معنوی در بین سه گروه تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین سطح ناگویی خلقی و دشواری تنظیم هیجانی افراد عادی در مقایسه با مجرمین کمتر بود و مجرمین با جرایم مرتبط با مواد بالاترین سطح ناگویی خلقی و دشواری تنظیم هیجانی را دارند.: یافته­های این پژوهش سودمندی آموزش تنظیم هیجان در پیشگیری یا کاهش لغزش­ها و جرایم را تایید می­کند. لذا با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد می­شود که با برگزاری کارگاه­های مرتبط با حوزه­های تنظیم هیجان در بهبود شرایط جامعه قدم برداشت.

 فهرست مندرجات

نتیه گیری

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: غنايي چمن آباد، علي
استاد مشاور اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
کلید واژه ها:  هوش معنوی، ،  ناگویی خلقی، ، دشواری تنظیم هیجانی، ،  مجرمين


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 764
نام نویسنده: امانی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 107
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان با آموزش الگوی پرز(PAIRS) بر بهبود مهار هیجان و عواطف خودآگاه زنان متاهل اجرا گردید. این تحقیق به لحاظ روش شبه آزمایشی می باشد که با طرح پیش آزمون-پس آزمون باگروه کنترل اجرا شد. جامعه آماری پژوهش شامل زنان متاهل مراجعه کننده به کلینیک روان شناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد در تابستان سال 1394 بودند که به صورت نمونه گیری در دسترس از بین زنان متاهل داوطلب انتخاب شد و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی پرز (11نفر)، هیجان مدار(10نفر) و گروه کنترل (11نفر) جایگزین شدند. های مهار هیجان و عاطفه خودآگاه بر روی هردو گروه اجرا شد. سپس یک گروه آزمایش با زوج درمانی متمرکز بر هیجان و گروه دیگری با الگوی پرز تحت درمان قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکرد. پس از پایان جلسات درمان گروه آزمایش، هر دو گروه مجددا ها را تکمیل نمودند. برای بررسی اثربخشی سطوح مداخله اندازه گیری از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج تحلیل نشان داد که مهار هیجان و عواطف خودآگاه زنان بعد از مداخله تفاوت معناداری داشتند (05/0 > P) و درمان متمرکز بر هیجان در عواطف خودآگاه زنان اثربخشتر بود در حالی که در مهار هیجان هر دو درمان اثربخش بوده اند (05/0 > P)؛ بنابراین می‌توان گفت که گروه درمانی متمرکز بر هیجان بر بهبود مهار هیجان و عواطف خودآگاه در زنان متأهل و همچنین الگوی پرز بر بهبود مهار هیجان زنان متأهل مؤثر است. بنابراین لزوم توجه به مهار هیجان و عواطف خودآگاه برای بهبود زندگی زناشویی در 5 سال اول زندگی توصیه می‌شود.

فهرست مندرجات


فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
کلید واژه ها:  زوج درمانی متمرکز بر هیجان، ، الگوی پرز، ، مهار هیجان، ، عواطف خودآگاه


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 763
نام نویسنده:  اميري، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 114
چکیده: 

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بخشش درمانی فردی بر بهبود نشانگان ضربه عشق، سلامت روان و افزایش بخشش در دختران دانشجوی دارای نشانگان ضربه عشق بود. روش: بررسی حاضر به روش نیمه آزمایشی تک موردی و از نوع خط پایه چندگانه انجام شد. بدین منظور سه مراجع دختر به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و تحت درمان بخشش قرار گرفتند. مراجعین در مرحله ی خط پایه (پیش از درمان) و در طی جلسه‌های دوم، چهارم، ششم، هشتم و دهم و مرحله پیگیری چهل روزه، های ضربه عشق راس، سلامت روان سازمان بهداشت جهانی و بخشش انرایت را تکمیل نمودند. هم چنین در مرحله پیش از درمان، میلون 3 را برای شناسایی الگوهای بالینی شخصیت کامل کردند. برای تحلیل داده ها از دو روش معناداری بالینی و شاخص درصد بهبودی استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که درمان بخشش در بهبود نشانگان ضربه عشق (80%)، سلامت روان (79%) و افزایش بخشش (79%) اثربخش بوده است. : در بخشش درمانی، فرد دارای نشانگان ضربه عشق از طریق پرده برداری از خشم و شرم، تصمیم گیری به بخشش، راهبردهای همدلی کردن با رنجاننده، چارچوب بندی مجدد و معنادهی به رنج، از هویت "قربانی" به هویت "زنده مانده" تبدیل می شود و به مفهوم تازه ای از عشق دست می یابد. تبدیل هیجانات منفی به مثبت، ایجاد معنا و هدف در زندگی موجب می شود حوزه های مربوط به سلامت روان نیز بهبود پیدا کند.

 فهرست مندرجات


فهرست منابع و مآخذ


 

 


استاد راهنمای اول: سپهری شاملو، زهره
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  بخشش درمانی، ، نشانگان ضربه عشق، ،  سلامت روان.


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 762
نام نویسنده: میری، فروغ
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 102
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزش کنترل خشم مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر افزایش رضایتمندی زناشویی انجام شده است. روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون می باشد و برای انجام آن از بین زنان مراجعه کننده به کلینیک دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد 16 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل جایگزین شدند. 8 نفر در گروه کنترل و 8 نفر در گروه آزمایش با استفاده از رضایتمندی انریچ مورد آزمون قرار گرفتند و سپس گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 2 ساعته آموزش کنترل خشم دریافت کردند. داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد، رضایتمندی زناشویی زنانی که در گروه آزمایش، آموزش کنترل خشم مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری دریافت کرده بودند، به طور معناداری نسبت به گروه کنترل افزایش داشته است، بنابراین بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که، آموزش کنترل خشم می تواند روش مناسبی برای کاهش تعارضات زناشویی باشد و باعث افزایش رضایتمندی زناشویی می گردد.

 

 فهرست مندرجات


فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: طبیبی، زهرا
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  آموزش کنترل خشم، ،  رویکرد شناختی رفتاری، ، رضایتمندی زناشویی.


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 761
نام نویسنده: منتظری، رسول
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 67
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی برنامه ارتقاء و غنی سازی زندگی (LEAP) بر میزان کیفیت زندگی، خودکارآمدی ترک مصرف و اطمینان وابسته به موقعیت مردان سوء مصرف کننده مواد بود. پس از اخذ مجوز از سازمان بهزیستی مشهد، جهت اجرای پژوهش از بین مراکز درمان اجتماع مدار در سطح شهر، یک مرکز انتخاب شد و از اعضای این مرکز آزمون های کیفیت زندگی، اطمینان وابسته به موقعیت و خودکارآمدی ترک به عنوان پیش آزمون گرفته شد.س از اجرای برنامه بر روی گروه آزمایشی در مرحله پس آزمون و نیز پس از یک دوره 45 روزه، هر سه آزمون مجددا بر روی همه آزمودنی ها اجراشدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج نشان دهنده اثربخشی برنامه بر افزایش کیفیت زندگی و اطمینان وابسته به موقعیت در گروه آزمایش بود.بر خلاف انتظار، خودکارآمدی ترک بهبود معناداری نشان داد. همچنین، نتایج آزمون پیگیری نشان دهنده ماندگار آموزش ها در آزمودنی ها بود.نتیجه آن که برنامه ارتقل و غنی سازی زندگی از طریق ایجاد تغییر در تعریف اهداف، و سبک انگیزشی بیماران دچار سوءمصرف می تواند به افزایش کیفیت زندگی و اطمینان وابسته به موقعیت مصرف کنندگان مواد کمک کند

 

فهرست مطالب

فهرست منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: صالحي فدردي، جواد
استاد مشاور اول: سپهري شاملو، زهره
کلید واژه ها:  برنامه ارتقاء و غنی سازی زندگی، ، کیفیت زندگی، ، خودکارآمدی ترک، ، اطمینان وابسته به موقعیت.


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 760
نام نویسنده: ولی زاده زارع، مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 87
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه درمانی معنوی- مذهبی بر سلامت روان زنان باردار بوده است. بررسي حاضر يك طرح شبه آزمايشي و به شيوه ي پيش آزمون، پس آزمون و پيگيری با يك گروه آزمايشي و يك گروه كنترل مي‌باشد. 16 زن باردار از یکی از مراکز بهداشت مشهد واقع در خیابان مطهری به صورت داوطلبانه انتخاب و در دو گروه آزمایش (8 نفر)و کنترل (8 نفر) جایگزین شدند.و هر دو گروه سلامت روان (GHQ-28)[1] را تکمیل نمودند.پس از آن گروه آزمایش 8 جلسه گروه درمانی معنوی مذهبی با چارچوب ریچاردز و برگین (2005) و با استفاده از مفاهیم اسلامی را دریافت نمود در حالی که در گروه کنترل هیچ مداخله‌ای انجام نشد.پس از اجرای پس آزمون و آزمون پیگیری یک ماهه، يافته‌هاي اين پژوهش از طريق روش آماري تحليل كوواريانس چند متغيره با استفاده از نرم‌افزارSPSS16  مورد تحلیل قرار گرفت. نتايج بررسی داده‌ها حاکی از این بود که گروه درمانی معنوی ذهبی تنها در خرده مقیاس اضطراب که یکی از چهار خرده مقیاس‌های سلامت روان می‌باشد در پس آزمون اثربخشی معنی‌داری داشته است و آن را کاهش داده است اما در مقیاس کلی سلامت روان، اثربخشی معنی‌داری نداشته است. همچنین در آزمون پیگیری گروه درمانی معنوی مذهبی در هیچ یک از زیر مقیاس‌ها و مقیاس کلی سلامت روان اثربخشی معنی داری را نشان نداده است.[1] General Health Questio  nnaire

فهرست مندرجات


فهرست منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  سلامت روان، ، گروه درمانی معنوی مذهبی، ، زنان باردار.


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 759
نام نویسنده: سیدحسینی، افسانه سادات
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 85
چکیده: 

هدف پژوهش: پیش بینی شدت علائم یائسگی از طریق سبک های دلبستگی براساس نقش میانجی گری مکانیزم های دفاعی و احساس گناه جنسی بود. روش: جامعه آماری مورد مطالعه در پژوهش حاضر، زنان یائسه 45 تا 65 ساله شهر مشهد بودند که 388 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از شدت علائم یائسگی گرین، سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور، مکانیزم های دفاعی اندروز و احساس گناه جنسی موشر استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل مسیر و رگرسیون ساده و چندگانه انجام شد. یافته ها: در این پژوهش تحلیل مسیر نشان داد که سبک های دلبستگی ناایمن (اجتنابی و دوسوگرا)، از طریق احساس گناه جنسی و مکانیزم های دفاعی ناپخته و نوروتیک قادر به پیش بینی شدت علائم یائسگی هستند. هم چنین تحلیل رگرسیونی نشان داد که سبک های دلبستگی ناایمن، مکانیزم های دفاعی ناپخته و نوروتیک و احساس گناه جنسی هریک قادر به پیش بینی شدت علائم یائسگی هستند. : یافته ها گویای این است که تأثیر و رابطه سبک های دلبستگی بر شدت علائم یائسگی از طریق میانجی احساس گناه جنسی و مکانیزم های دفاعی می باشد و این متغیرها، پیش بینی کننده خوبی برای شدت علائم یائسگی هستند.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: طبيبي، زهرا
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور دوم: مدرس غروی، مرتضی
کلید واژه ها:  شدت علائم یائسگی ، سبک های دلبستگی ، مکانیزم های دفاعی ، احساس گناه جنسی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 758
نام نویسنده: ضرابی مقدم، زینب
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 121
چکیده: 

تکنیک بازی درمانی فلورتایم مداخلهای جهت تقویت مهارتهای هیجانی، ارتباطی و شناختی است. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی بازی درمانی ( فلورتایم) مبتنی بر طبیعت بر ارتقای تحول هیجانی کارکردی و کاهش نشانگان کودک طیف اوتیسم بود. روش: پژوهش حاضر يک مطالعه تک آزمودنی به صورت خط پايه چندگانه است. جامعه شامل همه کودکان پسر مبتلا به اختلال طیف اوتیسم در مرکز توانبخشی تبسم مشهد بودند که یک کودک مبتلا به اختلال طیف اوتیسم به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شد. اجرای مداخله 48جلسه (به مدت 3 ماه) در مدرسه طبیعت کاوی کنج واقع در مشهد انجام گرفت و برای تجزيه و تحليل داده‌ها از تحليل نموداری و ترسيمی استفاده شده است. در این تحقیق، از تحول  هیجانی کارکردی گرینسپن و گارز و همچنین مشاهده و مصاحبه استفاده گردید. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل نگاره ای و تعیین درصد بهبودی استفاده گردید. یافته ها نشان داد نمرات تحول  هیجانی کارکردی پس از آغاز جلسات درمان به تدریج افزایش پیدا کرده و نشان دهنده ی تاثیر قابل ملاحظه درمان بر نمرات تحول هیجانی کارکردی می باشد، نمرات در مرحله پیگیری تغییری نکرد و این افزایش درتحول هیجانی کارکردی باقی ماند. همچنین نمرات مقیاس نشانگان اوتیسم  پس از جلسات خط پایه و جلسات درمان به تدریج کاهش یافته و نشان دهنده ی تاثیر قابل ملاحظه درمان بر کاهش نمرات مقیاس نشانگان اوتیسم می باشد البته این تاثیر در مرحله پیگیری، نسبت به آخرین مرحله درمان مقداری افزایش یافت. بنابراین نتایج حاصل از تحلیل دادهها نشان دهندۀ اثربخشی بازی درمانی فلورتایم مبتنی بر طبیعت بر ارتقای تحول هیجانی کارکردی و کاهش نشانگان کودک مبتلا به طیف اوتیسم بود.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: امین یزدی، سید امیر
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  فلورتایم ، طبیعت ، تحول هیجانی کارکردی ، نشانگان اوتیسم


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 757
نام نویسنده: چوپانكاره، سمیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 130
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش ادراک از محیط سازنده گرای اجتماعی در انگیزش پیشرفت بر

اساس نقش واسطه ای باورهای انگیزشی مانند اهداف پیشرفت و خودکارآمدی بود. بدین منظور ازمیان

دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر مشهد، نمونهای به حجم 385 نفر از دانش آموزان

رشته های ریاضی، تجربی و انسانی نواحی چهار،پنج، شش و تبادکان انتخاب شدند. برای جمع آوری

داده ها از انگیزش پیشرفت هرمنس(1977)، ادراک از محیط سازنده گرای

اجتماعی حقایقی و کارشکی(1394)، اهداف پیشرفت میدگلی و همکاران (1988) و

خودکارآمدی موریس(2001) استفاده شد. برای تحلیل دادهها و آزمون مدل کلی از تحلیل

مسیر استفاده شد. تحلیل مسیر نشان داد که الگوی پیشنهادی نقش ادراک از محیط سازنده گرای

اجتماعی در انگیزش پیشرفت با میانجی گری اهداف پیشرفت و خودکارآمدی از برازش خوبی

برخوردار نیست. با اصالحی که در مدل اولیه با حذف متغیر میانجی اهداف عملکردی اجتنابی صورت

گرفت، الگوی دیگری برای متغیرهای پژوهش به وجود آمد که برازش خوبی داشته و تایید شد.

ضرایب مسیر نشان داد که انگیزش پیشرفت از طریق ادراک از محیط سازنده گرای اجتماعی قابل

پیش بینی است، همچنین ضریب مسیر ادراک از محیط سازنده گرای اجتماعی به انگیزش پیشرفت،

اهداف تبحری، اهداف عملکردی رویکردی، خودکارآمدی معنادار و قابل توجیه است. همچنین ضرایب

مسیر متغیرهای میانجی نشان داد که اهداف تبحری، اهداف رویکردی عملکردی و خود کارآمدی قادر

به پیش بینی انگیزش پیشرفت هستند. ضرایب مسیر نشان داد که ادراک از محیط سازنده گرا از

طریق نقش واسطهای اهداف تبحری، انگیزش پیشرفت را به طور مثبت پیش بینی میکند.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: غفاري، ابوالفضل
کلید واژه ها:  انگیزش پیشرفت ، سازندهگرای اجتماعی ، باورهای انگیزشی ، محیط

<   12345678910111213141516171819202122232425262728293949596979   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.