دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته روان شناسی

<   12345678910111213141516171819202122232425262728293949596979   >


تعداد نتایج به دست آمده: 873 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 763
نام نویسنده:  اميري، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 114
چکیده: 

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بخشش درمانی فردی بر بهبود نشانگان ضربه عشق، سلامت روان و افزایش بخشش در دختران دانشجوی دارای نشانگان ضربه عشق بود. روش: بررسی حاضر به روش نیمه آزمایشی تک موردی و از نوع خط پایه چندگانه انجام شد. بدین منظور سه مراجع دختر به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و تحت درمان بخشش قرار گرفتند. مراجعین در مرحله ی خط پایه (پیش از درمان) و در طی جلسه‌های دوم، چهارم، ششم، هشتم و دهم و مرحله پیگیری چهل روزه، های ضربه عشق راس، سلامت روان سازمان بهداشت جهانی و بخشش انرایت را تکمیل نمودند. هم چنین در مرحله پیش از درمان، میلون 3 را برای شناسایی الگوهای بالینی شخصیت کامل کردند. برای تحلیل داده ها از دو روش معناداری بالینی و شاخص درصد بهبودی استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که درمان بخشش در بهبود نشانگان ضربه عشق (80%)، سلامت روان (79%) و افزایش بخشش (79%) اثربخش بوده است. : در بخشش درمانی، فرد دارای نشانگان ضربه عشق از طریق پرده برداری از خشم و شرم، تصمیم گیری به بخشش، راهبردهای همدلی کردن با رنجاننده، چارچوب بندی مجدد و معنادهی به رنج، از هویت "قربانی" به هویت "زنده مانده" تبدیل می شود و به مفهوم تازه ای از عشق دست می یابد. تبدیل هیجانات منفی به مثبت، ایجاد معنا و هدف در زندگی موجب می شود حوزه های مربوط به سلامت روان نیز بهبود پیدا کند.

 فهرست مندرجات


فهرست منابع و مآخذ


 

 


استاد راهنمای اول: سپهری شاملو، زهره
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  بخشش درمانی، ، نشانگان ضربه عشق، ،  سلامت روان.


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 762
نام نویسنده: میری، فروغ
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 102
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزش کنترل خشم مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر افزایش رضایتمندی زناشویی انجام شده است. روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون می باشد و برای انجام آن از بین زنان مراجعه کننده به کلینیک دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد 16 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل جایگزین شدند. 8 نفر در گروه کنترل و 8 نفر در گروه آزمایش با استفاده از رضایتمندی انریچ مورد آزمون قرار گرفتند و سپس گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 2 ساعته آموزش کنترل خشم دریافت کردند. داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد، رضایتمندی زناشویی زنانی که در گروه آزمایش، آموزش کنترل خشم مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری دریافت کرده بودند، به طور معناداری نسبت به گروه کنترل افزایش داشته است، بنابراین بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که، آموزش کنترل خشم می تواند روش مناسبی برای کاهش تعارضات زناشویی باشد و باعث افزایش رضایتمندی زناشویی می گردد.

 

 فهرست مندرجات


فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: طبیبی، زهرا
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  آموزش کنترل خشم، ،  رویکرد شناختی رفتاری، ، رضایتمندی زناشویی.


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 761
نام نویسنده: منتظری، رسول
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 67
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی برنامه ارتقاء و غنی سازی زندگی (LEAP) بر میزان کیفیت زندگی، خودکارآمدی ترک مصرف و اطمینان وابسته به موقعیت مردان سوء مصرف کننده مواد بود. پس از اخذ مجوز از سازمان بهزیستی مشهد، جهت اجرای پژوهش از بین مراکز درمان اجتماع مدار در سطح شهر، یک مرکز انتخاب شد و از اعضای این مرکز آزمون های کیفیت زندگی، اطمینان وابسته به موقعیت و خودکارآمدی ترک به عنوان پیش آزمون گرفته شد.س از اجرای برنامه بر روی گروه آزمایشی در مرحله پس آزمون و نیز پس از یک دوره 45 روزه، هر سه آزمون مجددا بر روی همه آزمودنی ها اجراشدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج نشان دهنده اثربخشی برنامه بر افزایش کیفیت زندگی و اطمینان وابسته به موقعیت در گروه آزمایش بود.بر خلاف انتظار، خودکارآمدی ترک بهبود معناداری نشان داد. همچنین، نتایج آزمون پیگیری نشان دهنده ماندگار آموزش ها در آزمودنی ها بود.نتیجه آن که برنامه ارتقل و غنی سازی زندگی از طریق ایجاد تغییر در تعریف اهداف، و سبک انگیزشی بیماران دچار سوءمصرف می تواند به افزایش کیفیت زندگی و اطمینان وابسته به موقعیت مصرف کنندگان مواد کمک کند

 

فهرست مطالب

فهرست منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: صالحي فدردي، جواد
استاد مشاور اول: سپهري شاملو، زهره
کلید واژه ها:  برنامه ارتقاء و غنی سازی زندگی، ، کیفیت زندگی، ، خودکارآمدی ترک، ، اطمینان وابسته به موقعیت.


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 760
نام نویسنده: ولی زاده زارع، مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 87
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه درمانی معنوی- مذهبی بر سلامت روان زنان باردار بوده است. بررسي حاضر يك طرح شبه آزمايشي و به شيوه ي پيش آزمون، پس آزمون و پيگيری با يك گروه آزمايشي و يك گروه كنترل مي‌باشد. 16 زن باردار از یکی از مراکز بهداشت مشهد واقع در خیابان مطهری به صورت داوطلبانه انتخاب و در دو گروه آزمایش (8 نفر)و کنترل (8 نفر) جایگزین شدند.و هر دو گروه سلامت روان (GHQ-28)[1] را تکمیل نمودند.پس از آن گروه آزمایش 8 جلسه گروه درمانی معنوی مذهبی با چارچوب ریچاردز و برگین (2005) و با استفاده از مفاهیم اسلامی را دریافت نمود در حالی که در گروه کنترل هیچ مداخله‌ای انجام نشد.پس از اجرای پس آزمون و آزمون پیگیری یک ماهه، يافته‌هاي اين پژوهش از طريق روش آماري تحليل كوواريانس چند متغيره با استفاده از نرم‌افزارSPSS16  مورد تحلیل قرار گرفت. نتايج بررسی داده‌ها حاکی از این بود که گروه درمانی معنوی ذهبی تنها در خرده مقیاس اضطراب که یکی از چهار خرده مقیاس‌های سلامت روان می‌باشد در پس آزمون اثربخشی معنی‌داری داشته است و آن را کاهش داده است اما در مقیاس کلی سلامت روان، اثربخشی معنی‌داری نداشته است. همچنین در آزمون پیگیری گروه درمانی معنوی مذهبی در هیچ یک از زیر مقیاس‌ها و مقیاس کلی سلامت روان اثربخشی معنی داری را نشان نداده است.[1] General Health Questio  nnaire

فهرست مندرجات


فهرست منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  سلامت روان، ، گروه درمانی معنوی مذهبی، ، زنان باردار.


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 759
نام نویسنده: سیدحسینی، افسانه سادات
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 85
چکیده: 

هدف پژوهش: پیش بینی شدت علائم یائسگی از طریق سبک های دلبستگی براساس نقش میانجی گری مکانیزم های دفاعی و احساس گناه جنسی بود. روش: جامعه آماری مورد مطالعه در پژوهش حاضر، زنان یائسه 45 تا 65 ساله شهر مشهد بودند که 388 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از شدت علائم یائسگی گرین، سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور، مکانیزم های دفاعی اندروز و احساس گناه جنسی موشر استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل مسیر و رگرسیون ساده و چندگانه انجام شد. یافته ها: در این پژوهش تحلیل مسیر نشان داد که سبک های دلبستگی ناایمن (اجتنابی و دوسوگرا)، از طریق احساس گناه جنسی و مکانیزم های دفاعی ناپخته و نوروتیک قادر به پیش بینی شدت علائم یائسگی هستند. هم چنین تحلیل رگرسیونی نشان داد که سبک های دلبستگی ناایمن، مکانیزم های دفاعی ناپخته و نوروتیک و احساس گناه جنسی هریک قادر به پیش بینی شدت علائم یائسگی هستند. : یافته ها گویای این است که تأثیر و رابطه سبک های دلبستگی بر شدت علائم یائسگی از طریق میانجی احساس گناه جنسی و مکانیزم های دفاعی می باشد و این متغیرها، پیش بینی کننده خوبی برای شدت علائم یائسگی هستند.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: طبيبي، زهرا
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور دوم: مدرس غروی، مرتضی
کلید واژه ها:  شدت علائم یائسگی ، سبک های دلبستگی ، مکانیزم های دفاعی ، احساس گناه جنسی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 758
نام نویسنده: ضرابی مقدم، زینب
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 121
چکیده: 

تکنیک بازی درمانی فلورتایم مداخلهای جهت تقویت مهارتهای هیجانی، ارتباطی و شناختی است. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی بازی درمانی ( فلورتایم) مبتنی بر طبیعت بر ارتقای تحول هیجانی کارکردی و کاهش نشانگان کودک طیف اوتیسم بود. روش: پژوهش حاضر يک مطالعه تک آزمودنی به صورت خط پايه چندگانه است. جامعه شامل همه کودکان پسر مبتلا به اختلال طیف اوتیسم در مرکز توانبخشی تبسم مشهد بودند که یک کودک مبتلا به اختلال طیف اوتیسم به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شد. اجرای مداخله 48جلسه (به مدت 3 ماه) در مدرسه طبیعت کاوی کنج واقع در مشهد انجام گرفت و برای تجزيه و تحليل داده‌ها از تحليل نموداری و ترسيمی استفاده شده است. در این تحقیق، از تحول  هیجانی کارکردی گرینسپن و گارز و همچنین مشاهده و مصاحبه استفاده گردید. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل نگاره ای و تعیین درصد بهبودی استفاده گردید. یافته ها نشان داد نمرات تحول  هیجانی کارکردی پس از آغاز جلسات درمان به تدریج افزایش پیدا کرده و نشان دهنده ی تاثیر قابل ملاحظه درمان بر نمرات تحول هیجانی کارکردی می باشد، نمرات در مرحله پیگیری تغییری نکرد و این افزایش درتحول هیجانی کارکردی باقی ماند. همچنین نمرات مقیاس نشانگان اوتیسم  پس از جلسات خط پایه و جلسات درمان به تدریج کاهش یافته و نشان دهنده ی تاثیر قابل ملاحظه درمان بر کاهش نمرات مقیاس نشانگان اوتیسم می باشد البته این تاثیر در مرحله پیگیری، نسبت به آخرین مرحله درمان مقداری افزایش یافت. بنابراین نتایج حاصل از تحلیل دادهها نشان دهندۀ اثربخشی بازی درمانی فلورتایم مبتنی بر طبیعت بر ارتقای تحول هیجانی کارکردی و کاهش نشانگان کودک مبتلا به طیف اوتیسم بود.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: امین یزدی، سید امیر
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  فلورتایم ، طبیعت ، تحول هیجانی کارکردی ، نشانگان اوتیسم


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 757
نام نویسنده: چوپانكاره، سمیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 130
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش ادراک از محیط سازنده گرای اجتماعی در انگیزش پیشرفت بر

اساس نقش واسطه ای باورهای انگیزشی مانند اهداف پیشرفت و خودکارآمدی بود. بدین منظور ازمیان

دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر مشهد، نمونهای به حجم 385 نفر از دانش آموزان

رشته های ریاضی، تجربی و انسانی نواحی چهار،پنج، شش و تبادکان انتخاب شدند. برای جمع آوری

داده ها از انگیزش پیشرفت هرمنس(1977)، ادراک از محیط سازنده گرای

اجتماعی حقایقی و کارشکی(1394)، اهداف پیشرفت میدگلی و همکاران (1988) و

خودکارآمدی موریس(2001) استفاده شد. برای تحلیل دادهها و آزمون مدل کلی از تحلیل

مسیر استفاده شد. تحلیل مسیر نشان داد که الگوی پیشنهادی نقش ادراک از محیط سازنده گرای

اجتماعی در انگیزش پیشرفت با میانجی گری اهداف پیشرفت و خودکارآمدی از برازش خوبی

برخوردار نیست. با اصالحی که در مدل اولیه با حذف متغیر میانجی اهداف عملکردی اجتنابی صورت

گرفت، الگوی دیگری برای متغیرهای پژوهش به وجود آمد که برازش خوبی داشته و تایید شد.

ضرایب مسیر نشان داد که انگیزش پیشرفت از طریق ادراک از محیط سازنده گرای اجتماعی قابل

پیش بینی است، همچنین ضریب مسیر ادراک از محیط سازنده گرای اجتماعی به انگیزش پیشرفت،

اهداف تبحری، اهداف عملکردی رویکردی، خودکارآمدی معنادار و قابل توجیه است. همچنین ضرایب

مسیر متغیرهای میانجی نشان داد که اهداف تبحری، اهداف رویکردی عملکردی و خود کارآمدی قادر

به پیش بینی انگیزش پیشرفت هستند. ضرایب مسیر نشان داد که ادراک از محیط سازنده گرا از

طریق نقش واسطهای اهداف تبحری، انگیزش پیشرفت را به طور مثبت پیش بینی میکند.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: غفاري، ابوالفضل
کلید واژه ها:  انگیزش پیشرفت ، سازندهگرای اجتماعی ، باورهای انگیزشی ، محیط


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 756
نام نویسنده: جان فدا، مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 91
چکیده: 

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه ی سبک های دلبستگی مادر با رشد هیجانی کارکردی کودک با میانجی گری شیوه فرزندپروری مادر، در کودکان زیر سه و نیم سال است. جامعه آماری مورد مطالعه در پژوهش حاضر تمام مادران شهر مشهد هستند که دارای کودک زیر سه و نیم هستند. بدین منظور 210 نفر از این مادران با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. روش تحقیق، توصیفی از نوع مطالعات همبستگی و تحلیل رگرسیون است. ابزار تحقیق حاضر شامل رشد هیجانی کارکردی گرینسپن، سبک دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور و شیوه فرزندپروری رابینسون و همکاران است. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، با استفاده از نرم افزارSpss و  Lisrelاز الگوی تحلیل مسیر، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده و چندگانه استفاده شد. سبک دلبستگی ایمن و اجتنابی مادر به صورت مثبتی رشد هیجانی کارکردی کودک را پیش بینی کرد و از طرفی سبک دلبستگی دوسوگرای مادر به صورت منفی رشد هیجانی کودک را پیش بینی کرد. از طرفی سبک دلبستگی ایمن مادر، شیوه فرزندپروری مقتدر را پیش بینی کرد و سبک دلبستگی دوسوگرا، پیش بین خوبی برای شیوه فرزندپروری سهل گیر و استبدادی بود ولی سبک دلبستگی اجتنابی مادر، قادر به پیش بینی شیوه فرزندپروری سهل گیر و استبدادی نبود. از سوی دیگر شیوه فرزندپروری مقتدر مادر قادر به پیش بینی رشد هیجانی کارکردی کودک بود اما شیوه فرزند پروری سهل گیر و استبدادی، ارتباطی با رشدهیجانی ندارد و نمی تواند رشد هیجانی کارکردی کودک را پیش بینی کند. نتایج پژوهش این بود که سبک دلبستگی مادر با میانجی گری شیوه فرزندپروری او قادر به پیش بینی رشد هیجانی کارکردی کودک می باشد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: امین یزدی، سید امیر
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  سبک های دلبستگی مادر ، شیوه های فرزندپروری مادر ، رشد هیجانی کارکردی کودک


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 755
نام نویسنده: افشار، محمدحسين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 141
چکیده: 

موضوع سبك زندگي از مباحث بسيار ضروري جامعه­ي كنوني ماست. در سبك زندگي، دانشجو از اهميت و جايگاه ويژه­اي برخوردار است، از اين رو لازم است كه ديدگاه اسلام در رابطه با سبك زندگي دانشجويي، خصوصاٌ براي نسل جوان جامعه، روشن و تصريح شود. در اين راستا هدف اين پژوهش، شناسايي موضوعات اساسي سبك زندگي دانشجويي با توجه به منابع اسلامي جهت طرح در برنامه درسي دوره كارشناسي كه داراي ضرورت و اولويت است مي­باشد. روش تحقيق از نوع توصيفي- پيمايشي و جامعه آماري تحقيق شامل دو گروه صاحب نظران ديني در دانشگاه و حوزه مي‌باشد. براي جامعه مورد نظر از روش نمونه­گيري گلوله­برفي استفاده شد. ابزار گردآوري داده­ها شامل ابزار مصاحبه بود. به منظور تحليل داده­ها از شاخص­هاي آمار توصيفي شامل ميانگين و انحراف معيار براي داده­هاي مصاحبه استفاده شد. نتايج نشان داد كه از ديدگاه صاحب­نظران  مولفه­هاي اصلي سبك زندگي دانشجويي  نظير مولفه­هاي سياسي، عبادي و آموزشي از اهميت و اولويت بيشتري برخوردار مي­باشد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 

 

 


استاد راهنمای اول: قنديلي، سيد جواد
استاد مشاور اول: سعيدي رضواني، محمود
کلید واژه ها:  سبك زندگي ، زندگي دانشجويي ، ديدگاه صاحب نظران اسلامي ، محتواي برنامه درسي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 754
نام نویسنده: مصلحی، سعید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 105
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه توانایی‌های پردازش‌ حسی دانش‌آموزان پسر ابتدایی نابینا و ناشنوای شهر مشهد و رابطه آن با خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی آن‌ها انجام شد. جامعه‌ی آماری اين پژوهش شامل 139 نفر دانش‌آموز، که 62 نفر از گروه دانش‌آموزان با آسیب بینایی و 77 نفر با آسیب شنوایی در پژوهش شركت داشتند که با روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. به‌منظور بررسی توانایی‌های پردازش حسی و خودکار آمدی به ترتیب از ‌های پردازش حسی و حرکتی (SPM) و خودکار آمدی کودکان استفاده و بر روی جامعه‌ی مورد نظر اجرا گردید داده‌های این پژوهش به‌وسیله‌ی نرم‌افزارSPSS تحلیل شد و نتایج نشان داد که بین دو گروه در مؤلفه‌ی پردازش دیداری تفاوت معناداری وجود دارد و همچنین بین مؤلفه‌ی پردازش لمسی و حرکت در گروه نابینا و مؤلفه‌ی پردازش شنیداری در گروه ناشنوا با خودکار آمدی آن‌ها رابطه‌ی معناداری وجود دارد. با توجه به تحلیل داده‌ها، تفاوت معناداری بین نمرات کل دو گروه در سه متغیر پردازش حسی، خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی گزارش نشد.

 

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ

 


استاد راهنمای اول: امين يزدي، سيد امير
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  پردازش حسی ، خودکارآمدی ، عملکرد تحصیلی ، نابینایی و ناشنوایی

<   12345678910111213141516171819202122232425262728293949596979   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.