دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته روان شناسی

<   1234567891011121314151617181920212223242526272829304050607080   >


تعداد نتایج به دست آمده: 876 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 756
نام نویسنده: جان فدا، مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 91
چکیده: 

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه ی سبک های دلبستگی مادر با رشد هیجانی کارکردی کودک با میانجی گری شیوه فرزندپروری مادر، در کودکان زیر سه و نیم سال است. جامعه آماری مورد مطالعه در پژوهش حاضر تمام مادران شهر مشهد هستند که دارای کودک زیر سه و نیم هستند. بدین منظور 210 نفر از این مادران با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. روش تحقیق، توصیفی از نوع مطالعات همبستگی و تحلیل رگرسیون است. ابزار تحقیق حاضر شامل رشد هیجانی کارکردی گرینسپن، سبک دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور و شیوه فرزندپروری رابینسون و همکاران است. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، با استفاده از نرم افزارSpss و  Lisrelاز الگوی تحلیل مسیر، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده و چندگانه استفاده شد. سبک دلبستگی ایمن و اجتنابی مادر به صورت مثبتی رشد هیجانی کارکردی کودک را پیش بینی کرد و از طرفی سبک دلبستگی دوسوگرای مادر به صورت منفی رشد هیجانی کودک را پیش بینی کرد. از طرفی سبک دلبستگی ایمن مادر، شیوه فرزندپروری مقتدر را پیش بینی کرد و سبک دلبستگی دوسوگرا، پیش بین خوبی برای شیوه فرزندپروری سهل گیر و استبدادی بود ولی سبک دلبستگی اجتنابی مادر، قادر به پیش بینی شیوه فرزندپروری سهل گیر و استبدادی نبود. از سوی دیگر شیوه فرزندپروری مقتدر مادر قادر به پیش بینی رشد هیجانی کارکردی کودک بود اما شیوه فرزند پروری سهل گیر و استبدادی، ارتباطی با رشدهیجانی ندارد و نمی تواند رشد هیجانی کارکردی کودک را پیش بینی کند. نتایج پژوهش این بود که سبک دلبستگی مادر با میانجی گری شیوه فرزندپروری او قادر به پیش بینی رشد هیجانی کارکردی کودک می باشد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: امین یزدی، سید امیر
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  سبک های دلبستگی مادر ، شیوه های فرزندپروری مادر ، رشد هیجانی کارکردی کودک


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 755
نام نویسنده: افشار، محمدحسين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 141
چکیده: 

موضوع سبك زندگي از مباحث بسيار ضروري جامعه­ي كنوني ماست. در سبك زندگي، دانشجو از اهميت و جايگاه ويژه­اي برخوردار است، از اين رو لازم است كه ديدگاه اسلام در رابطه با سبك زندگي دانشجويي، خصوصاٌ براي نسل جوان جامعه، روشن و تصريح شود. در اين راستا هدف اين پژوهش، شناسايي موضوعات اساسي سبك زندگي دانشجويي با توجه به منابع اسلامي جهت طرح در برنامه درسي دوره كارشناسي كه داراي ضرورت و اولويت است مي­باشد. روش تحقيق از نوع توصيفي- پيمايشي و جامعه آماري تحقيق شامل دو گروه صاحب نظران ديني در دانشگاه و حوزه مي‌باشد. براي جامعه مورد نظر از روش نمونه­گيري گلوله­برفي استفاده شد. ابزار گردآوري داده­ها شامل ابزار مصاحبه بود. به منظور تحليل داده­ها از شاخص­هاي آمار توصيفي شامل ميانگين و انحراف معيار براي داده­هاي مصاحبه استفاده شد. نتايج نشان داد كه از ديدگاه صاحب­نظران  مولفه­هاي اصلي سبك زندگي دانشجويي  نظير مولفه­هاي سياسي، عبادي و آموزشي از اهميت و اولويت بيشتري برخوردار مي­باشد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 

 

 


استاد راهنمای اول: قنديلي، سيد جواد
استاد مشاور اول: سعيدي رضواني، محمود
کلید واژه ها:  سبك زندگي ، زندگي دانشجويي ، ديدگاه صاحب نظران اسلامي ، محتواي برنامه درسي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 754
نام نویسنده: مصلحی، سعید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 105
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه توانایی‌های پردازش‌ حسی دانش‌آموزان پسر ابتدایی نابینا و ناشنوای شهر مشهد و رابطه آن با خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی آن‌ها انجام شد. جامعه‌ی آماری اين پژوهش شامل 139 نفر دانش‌آموز، که 62 نفر از گروه دانش‌آموزان با آسیب بینایی و 77 نفر با آسیب شنوایی در پژوهش شركت داشتند که با روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. به‌منظور بررسی توانایی‌های پردازش حسی و خودکار آمدی به ترتیب از ‌های پردازش حسی و حرکتی (SPM) و خودکار آمدی کودکان استفاده و بر روی جامعه‌ی مورد نظر اجرا گردید داده‌های این پژوهش به‌وسیله‌ی نرم‌افزارSPSS تحلیل شد و نتایج نشان داد که بین دو گروه در مؤلفه‌ی پردازش دیداری تفاوت معناداری وجود دارد و همچنین بین مؤلفه‌ی پردازش لمسی و حرکت در گروه نابینا و مؤلفه‌ی پردازش شنیداری در گروه ناشنوا با خودکار آمدی آن‌ها رابطه‌ی معناداری وجود دارد. با توجه به تحلیل داده‌ها، تفاوت معناداری بین نمرات کل دو گروه در سه متغیر پردازش حسی، خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی گزارش نشد.

 

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ

 


استاد راهنمای اول: امين يزدي، سيد امير
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  پردازش حسی ، خودکارآمدی ، عملکرد تحصیلی ، نابینایی و ناشنوایی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 753
نام نویسنده: صابر، نجمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 99
چکیده: 

اضطراب اجتماعی یکی از شایع­ترین اختلالات در بین نوجوانان بویژه کودکان و نوجوانان بی­سرپرست می‌باشد. به تبع وجود اضطراب اجتماعی، ضعف در خودکارآمدی، هم پایه‌ای اساسی و ملازم با این مشکل می‌باشد. درمان­های بسیاری در باب درمان این اختلال در بین این افراد، رایج و تجربه شده می‌باشند که در این میان شناخت­درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، درمانی است که با دیدگاه­ متفاوتی به این مسائل و مشکلات می‌نگرد. از این‌رو، پژوهش حاضر بر آن شده است که به بررسی اثر بخشی گروه­درمانی شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی روی اضطراب اجتماعی و خودکارآمدی نوجوانان بی­سرپرست بپردازد. روش: این پژوهش شبه­آزمایشی از نوع پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل است. به این منظور، تعداد 30 نوجوان دختر که در مراکز نگهداری از کودکان و نوجوانان بی­سرپرست بسر می‌بردند، با روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند و به­صورت تصادفی در دو گروه شناخت­درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و کنترل گماشته شدند. دو مقیاس اضطراب اجتماعی واتسون و فرند و خودکارآمدی عمومی شرر در دو مقطع پیش­آزمون و پس­آزمون مورد استفاده قرار گرفتند. افراد گروه­ آزمایش در 8 جلسه درمان 90 دقیقه­ای شرکت کردند و افراد گروه کنترل هیچ درمانی را دریافت نکردند. برای تحلیل داده‌ها از آزمون تحليل کوواريانس استفاده شد. یافته­ها: نتایج نشان داد که بین گروه آزمایشی و گروه کنترل از نظر اثر­بخشی درمان تفاوت معناداری وجود دارد و شناخت­درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی باعث کاهش اضطراب اجتماعی و افزایش خودکارآمدی نوجوانان می‌شود.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
استاد مشاور اول: طبیبی، زهرا
کلید واژه ها:  اضطراب اجتماعی ، خودکارآمدی ، گروه درمانی شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی ، نوجوانان بی­سرپرست


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 752
نام نویسنده: عرب، سیده سعیده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 72
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر یررسي نقش سرمايه اجتماعي و سرماي روانشناختي یر سازگاري زناشويي و روش توصیفی از نوع

همبستگي است . جامع آماري در اين پژوهش زوج هاي جوان ( 1تا 5 سال از ازدواج شان گذشته) مراجعه کننده به

مراكز تفريحي، زيارتي و فرهنگي سطح شهر مشهد هستند. تعداد 322 زن و مرد به روش چند مرحله اي و در دسترس

انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتند. ابز ارهاي اين پژوهش، سازگاري زناشويي لاک والاس، سرمايه

اجتماعي اونیکس و بولن و سرمايه روانشناختي لوتانز مي باشند. اطلاعات به دست آمده از ها توسط

نرم افزار Spss و یا استفاده از ضريب همبستگي پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه  و تحلیل قرار گرفت. نتايج نشان داد

بین متغیرهاي پژوهش رابطه معنا دار وجود دارد و سرمايه روانشناختي و سرمايه اجتماعي نقش مؤثري در سازگاري

زناشويي دارد. در نتیجه متغیر هاي سرماي اجتماعي و سرمايه روانشناختي به خویي سازگاري زناشويي را پتش یتني مي

كنند. بنایراين از طريق افزايش مهارت هاي زوجین در ایعاد فوق مي توان میزان سازگاري زناشويي را در آن ها افزايش

داد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 

 


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
کلید واژه ها:  سازگاري زناشويي ، سرمايه اجتماعي ، سرمايه روانشناختي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 751
نام نویسنده: سخنور، ساجده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 92
چکیده: 

هدف:این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی برنامه آمادگی به سوی والد شدن بر بهبود حمایت اجتماعی ادراک شده و دلبستگی ناایمن زنان نخست زا در شهرستان نیشابور اجرا شده است. روش: این پژوهش به لحاظ روش از نوع شبه آزمایشی بود که با طرح پیش آزمون -  پس آزمون و گروه کنترل انجام شد. جامعه مورد مطالعه پژوهش حاضر شامل زنان باردار نخست زای مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهرستان نیشابور در سال 94-1393 بودند. نمونه  این پژوهش شامل 70 نفر زن باردار نخست زای مراجعه کننده به 6 مرکز بهداشت شهری نیشابور بود که از بین آن ها 16 نفر که واجد شرایط بودند به روش تصادفی در دو گروه آزمایش (8 نفر) و کنترل (8 نفر) قرار گرفتند. برای سنجش حمایت اجتماعی، از مقیاس حمایت ادراک شده چند بعدی ((MSPSS 12 سوالی و برای سنجش سبک دلبستگی، از سبک دلبستگی کولینز و رید 18 سوالی استفاده شد. یافته ها: نتایج بدست آمده از تحلیل های آماری داده ها نشان داد که، آموزش گروهی برنامه آمادگی برای والد شدن بر بهبود سبک دلبستگی ناایمن و حمایت اجتماعی زنان باردار نخست زا اثربخشی معناداری ندارد. : برنامه آمادگی برای والد شدن به دلیل آموزشی بودن و تعداد جلسات کم نمی تواند باعث بهبودی حمایت اجتماعی ادراک شده و تغییر سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی و اضطرابی گردد.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  برنامه آمادگی به سوی والد شدن ، باردار نخست زا ، سبک دلبستگی و حمایت اجتماعی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 750
نام نویسنده: غفاري، مهدي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 85
چکیده: 

هدف از انجام این مطالع بررسی اثربخشی تحریک ناحیه DLPFC بر کنترل ولع مصرف کراك هرویین بود. روش: طرح پژوهش در این مطالعه شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. 21 نفر مصرف کننده کراك هرویین از مرکز درمان اجتماع مدار واقع در شهر مشهد به روش هدفمند و بر اساس ملاکهاي ورود انتخاب شدند. آزمودنیها به صورت تصادفی به سه گروه 7 نفره گمارده شدند. دو گروه تحریک tDCS با مونتاژ آندچپ/کاتد راست و آند راست/کاتد چپ در ناحیه DLPFC و یک گروه تحریک شم در همان ناحیه دریافت کردند. یافته ها: نتایج تحلیل کواریانس نشان داد ولع القایی گروه تحریک آندي DLPFC راست به طور معناداري پایین تر از دو گروه دیگر است. همچنین ولع پایه در هر دو. گروه تحریک به طور معناداري پایین تر از گروه کنترل بود. نتیجه گیري: نتایج نشان داد تحریک tDCS ناحیه DLPFC در کاهش ولع القایی و پایه مصرف کنندگان کراك موثر است.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 

 


استاد راهنمای اول: غنايي چمن آباد، علي
استاد مشاور اول: طبیبی، زهرا
کلید واژه ها:  تحریک مغز با جریان مستقیم از روي جمجه ، قشر پیشانی خلفی جانبی ، ولع القایی ، کراك هرویین


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 749
نام نویسنده: توسلی کفرانی، سجاد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 71
چکیده: 

زمینه مساله و هدف پژوهش: قشر پیشانی داخلی تحتانی نقشی حیاتی در رفتار اجتماعی انسان دارد. مطالعات

تصــویربرداري نشــان میدهد بخشــی از پردازشهاي نظریه ذهن در این قســمت انجام می شــود. هدف از انجام این مطالعه

برر سی تاثیر بازداري این قشر بر روي عملکرد شرکت کنندگان در تکالیف نظریه ذهن و هوش هیجانی ا ست. روش: این

مطالعه یک کارآزمایی متقاطع یک سو کور ا ست. 16 شرکت کننده به روش هدفمند از بین دانشجویان دانشگاه فردوسی

مشــهد انتخاب شــدند. هر آزمودنی تحت چهار جلســه تحریک (کاتدي و شــم) در ناحیه VMPFC قرار گرفت. زمانهاي

واکنش شــرکت کنندگان در تکالیف نظریه ذهن (آزمون ذهن خوانی از روي چشــمها و آزمون قضــاوت نگاه خیره) و هوش

هیجانی (تکلیف شــناختی بازشــناســی هیجانی) پس از هر جلســه تحریک ثبت شــد. یافته ها: یافته هاي تحلیل واریانس با

اندازه گیري مکرر نشـــان داد زمان واکنش تکالیف ادراك هیجانی پس از تحریک کاتدي افزایش معناداري داشـــته اســـت.

همچنین زمان واکنش تکالیف قضـــاوت نگاه خیره نیز در تحریک کاتدي بالاتر از تحریک شـــم بود. تحریک کاتدي تاثیر

معناداري در آزمون ذهن خوانی نداشــت. نتیجه گیري: نتایج این مطالعه نشــان داد بازداري قشــر پیشــانی داخلی تحتانی

هوش هیجانی و قضاوت نگاه خیره را مختل می کند. این یافته نشان دهنده نقش این بخش از قشر در پردازشهاي مربوط

به شناخت اجتماعی است.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: غنايي چمن آباد، علي
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور دوم: امین یزدی، سید امیر
کلید واژه ها:  تحریک الکتریکی از روي جمجمه ، قشر پیشانی داخلی تحتانی ، نظریه ذهن ، توانایی هوش هیجانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 748
نام نویسنده: متجدد، سمیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 126
چکیده: 

هدف اصلی پژوهش بررسي اثربخشی ایماگوتراپی برکاهش نشانگان دیابت، افسردگی، رضایت زناشویی و کانون کنترل سلامت زنان متاهل مبتلا به دیابت نوع II بود. روش پژوهش شبه تجربی از نوع پیش آزمون ـ پس آزمون باگروه کنترل بود. جامعه آماری اين پژوهش شامل کليه زنان مبتلا به دیابت مراجعه کننده به بنیاد بین المللی کنترل وپیشگیری دیابت شهر مشهد در بهار 1394 بود. نمونه این پژوهش شامل 20 زن متاهل مبتلا به دیابت نوع II که به همراه همسرشان در این طرح شرکت داشته و به صورت نمونه‌گیري در دسترس انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه آزمایش (10 زوج) و کنترل (10 زوج) جایگزین شده بودند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، اندازه‌گیری نشانگان دیابت HbA1c) افسردگی بک، رضایت زناشویی انریچ، کانون کنترل سلامت والستون بود. پس از اجرای پیش‌آزمون، زوجهای گروه آزمایش بمدت 10 جلسه 120 دقیقه‌ای تحت ایماگوتراپی قرار گرفتند. در پایان دوره درمان، پس‌آزمون گرفته شد. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس و کوواریانس چند متغیره با نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که نشانگان دیابت وافسردگی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل کاهش و رضایت زناشویی افزایش یافته است و ایماگوتراپی بر روی کانون کنترل سلامت (درونی) تاثیرگذار بوده و بر کانون کنترل سلامت (قدرت دیگران و شانس) زنان متاهل مبتلا به دیابت نوع دوم تاثير گذار نبوده است.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 

 


استاد راهنمای اول: حسن آبادی، حسین
استاد مشاور اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  ایماگوتراپی ، نشانگان دیابت ، افسردگی ،  رضایت زناشویی ، کانون کنترل سلامت ، دیابت نوع II


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 747
نام نویسنده: هوایی، آمنه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 144
چکیده: 

با توجه به نقش مهم مادران و نحوه برقراری ارتباط مادر با کودک در رشد و پرورش خلاقیت کودکان، هدف این پژوهش بررسی مقایسه اثربخشی برنامه قصه گویی و برنامه بازی های خلاق مادر- کودک بر افزایش خلاقیت کودکان و بهبود رابطه مادر کودک می باشد. به این منظور 38 زوج مادر کودک به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه (قصه گویی خلاق، بازی های خلاق وکنترل)جایگزین شدند. برای گرداوری داده ها از آزمون تفکر خلاق در عمل و حرکت تورنس برای سنجش خلاقیت کودکان، رابطه کودک - مادر پیانتا و مداد-کاغذی چند گزینه ای خلاقیت عابدی، برای سنجش خلاقیت مادران استفاده شد. مادران گروه آزمایشی قصه گویی خلاق، شش جلسه دو ساعته آموزش های مبتنی بر قصه گویی خلاق را دریافت کردند. مادران گروه بازی های خلاق نیز شش جلسه دو ساعته مداخلات آموزشی مربوط به بازی های خلاق را دریافت نمودند. سپس مادران به مدت یک ماه تمرینات را با کودکان خود انجام دادند و سپس پس آزمون اجرا شد. بررسی وتحلیل نمرات حاصل با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان دادکه استفاده ازدو روش قصه گویی و بازی های خلاق مادر و کودک به طور معناداری باعث افزایش خلاقیت در کودکان گروه های قصه گویی و بازی نسبت به گروه کنترل  شد، اما بین عملکرد دو گروه آزمایشی تفاوت معناداری دیده نشد. همچنین استفاده ازبرنامه آموزشی قصه گویی و بازی های خلاق مادر و کودک توانست در بهبود رابطه مادر و کودک و ارتقا خلاقیت در مادران، مؤثر واقع شود. بنابراین استفاده از چنین برنامه آموزشی با ایجاد تجارب موفق و پرورش تفکر خلاق در کودکان با تاکید بر تعاملات مثبت بین مادر و کودک و توانمند ساختن مادران در این زمینه، در زندگی حال و آینده کودک و مادر، مثمر ثمر خواهد بود.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: اصغري نكاح، سید محسن
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  خلاقیت ، قصه گویی ، بازی های خلاق ، رابطه مادر و کودک ، کودکان پیش دبستان.

<   1234567891011121314151617181920212223242526272829304050607080   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.