دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته روان شناسی

<   1234567891011121314151617181920212223242526272829304050607080   >


تعداد نتایج به دست آمده: 873 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 753
نام نویسنده: صابر، نجمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 99
چکیده: 

اضطراب اجتماعی یکی از شایع­ترین اختلالات در بین نوجوانان بویژه کودکان و نوجوانان بی­سرپرست می‌باشد. به تبع وجود اضطراب اجتماعی، ضعف در خودکارآمدی، هم پایه‌ای اساسی و ملازم با این مشکل می‌باشد. درمان­های بسیاری در باب درمان این اختلال در بین این افراد، رایج و تجربه شده می‌باشند که در این میان شناخت­درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، درمانی است که با دیدگاه­ متفاوتی به این مسائل و مشکلات می‌نگرد. از این‌رو، پژوهش حاضر بر آن شده است که به بررسی اثر بخشی گروه­درمانی شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی روی اضطراب اجتماعی و خودکارآمدی نوجوانان بی­سرپرست بپردازد. روش: این پژوهش شبه­آزمایشی از نوع پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل است. به این منظور، تعداد 30 نوجوان دختر که در مراکز نگهداری از کودکان و نوجوانان بی­سرپرست بسر می‌بردند، با روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند و به­صورت تصادفی در دو گروه شناخت­درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و کنترل گماشته شدند. دو مقیاس اضطراب اجتماعی واتسون و فرند و خودکارآمدی عمومی شرر در دو مقطع پیش­آزمون و پس­آزمون مورد استفاده قرار گرفتند. افراد گروه­ آزمایش در 8 جلسه درمان 90 دقیقه­ای شرکت کردند و افراد گروه کنترل هیچ درمانی را دریافت نکردند. برای تحلیل داده‌ها از آزمون تحليل کوواريانس استفاده شد. یافته­ها: نتایج نشان داد که بین گروه آزمایشی و گروه کنترل از نظر اثر­بخشی درمان تفاوت معناداری وجود دارد و شناخت­درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی باعث کاهش اضطراب اجتماعی و افزایش خودکارآمدی نوجوانان می‌شود.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
استاد مشاور اول: طبیبی، زهرا
کلید واژه ها:  اضطراب اجتماعی ، خودکارآمدی ، گروه درمانی شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی ، نوجوانان بی­سرپرست


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 752
نام نویسنده: عرب، سیده سعیده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 72
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر یررسي نقش سرمايه اجتماعي و سرماي روانشناختي یر سازگاري زناشويي و روش توصیفی از نوع

همبستگي است . جامع آماري در اين پژوهش زوج هاي جوان ( 1تا 5 سال از ازدواج شان گذشته) مراجعه کننده به

مراكز تفريحي، زيارتي و فرهنگي سطح شهر مشهد هستند. تعداد 322 زن و مرد به روش چند مرحله اي و در دسترس

انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتند. ابز ارهاي اين پژوهش، سازگاري زناشويي لاک والاس، سرمايه

اجتماعي اونیکس و بولن و سرمايه روانشناختي لوتانز مي باشند. اطلاعات به دست آمده از ها توسط

نرم افزار Spss و یا استفاده از ضريب همبستگي پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه  و تحلیل قرار گرفت. نتايج نشان داد

بین متغیرهاي پژوهش رابطه معنا دار وجود دارد و سرمايه روانشناختي و سرمايه اجتماعي نقش مؤثري در سازگاري

زناشويي دارد. در نتیجه متغیر هاي سرماي اجتماعي و سرمايه روانشناختي به خویي سازگاري زناشويي را پتش یتني مي

كنند. بنایراين از طريق افزايش مهارت هاي زوجین در ایعاد فوق مي توان میزان سازگاري زناشويي را در آن ها افزايش

داد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 

 


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
کلید واژه ها:  سازگاري زناشويي ، سرمايه اجتماعي ، سرمايه روانشناختي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 751
نام نویسنده: سخنور، ساجده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 92
چکیده: 

هدف:این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی برنامه آمادگی به سوی والد شدن بر بهبود حمایت اجتماعی ادراک شده و دلبستگی ناایمن زنان نخست زا در شهرستان نیشابور اجرا شده است. روش: این پژوهش به لحاظ روش از نوع شبه آزمایشی بود که با طرح پیش آزمون -  پس آزمون و گروه کنترل انجام شد. جامعه مورد مطالعه پژوهش حاضر شامل زنان باردار نخست زای مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهرستان نیشابور در سال 94-1393 بودند. نمونه  این پژوهش شامل 70 نفر زن باردار نخست زای مراجعه کننده به 6 مرکز بهداشت شهری نیشابور بود که از بین آن ها 16 نفر که واجد شرایط بودند به روش تصادفی در دو گروه آزمایش (8 نفر) و کنترل (8 نفر) قرار گرفتند. برای سنجش حمایت اجتماعی، از مقیاس حمایت ادراک شده چند بعدی ((MSPSS 12 سوالی و برای سنجش سبک دلبستگی، از سبک دلبستگی کولینز و رید 18 سوالی استفاده شد. یافته ها: نتایج بدست آمده از تحلیل های آماری داده ها نشان داد که، آموزش گروهی برنامه آمادگی برای والد شدن بر بهبود سبک دلبستگی ناایمن و حمایت اجتماعی زنان باردار نخست زا اثربخشی معناداری ندارد. : برنامه آمادگی برای والد شدن به دلیل آموزشی بودن و تعداد جلسات کم نمی تواند باعث بهبودی حمایت اجتماعی ادراک شده و تغییر سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی و اضطرابی گردد.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  برنامه آمادگی به سوی والد شدن ، باردار نخست زا ، سبک دلبستگی و حمایت اجتماعی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 750
نام نویسنده: غفاري، مهدي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 85
چکیده: 

هدف از انجام این مطالع بررسی اثربخشی تحریک ناحیه DLPFC بر کنترل ولع مصرف کراك هرویین بود. روش: طرح پژوهش در این مطالعه شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. 21 نفر مصرف کننده کراك هرویین از مرکز درمان اجتماع مدار واقع در شهر مشهد به روش هدفمند و بر اساس ملاکهاي ورود انتخاب شدند. آزمودنیها به صورت تصادفی به سه گروه 7 نفره گمارده شدند. دو گروه تحریک tDCS با مونتاژ آندچپ/کاتد راست و آند راست/کاتد چپ در ناحیه DLPFC و یک گروه تحریک شم در همان ناحیه دریافت کردند. یافته ها: نتایج تحلیل کواریانس نشان داد ولع القایی گروه تحریک آندي DLPFC راست به طور معناداري پایین تر از دو گروه دیگر است. همچنین ولع پایه در هر دو. گروه تحریک به طور معناداري پایین تر از گروه کنترل بود. نتیجه گیري: نتایج نشان داد تحریک tDCS ناحیه DLPFC در کاهش ولع القایی و پایه مصرف کنندگان کراك موثر است.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 

 


استاد راهنمای اول: غنايي چمن آباد، علي
استاد مشاور اول: طبیبی، زهرا
کلید واژه ها:  تحریک مغز با جریان مستقیم از روي جمجه ، قشر پیشانی خلفی جانبی ، ولع القایی ، کراك هرویین


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 749
نام نویسنده: توسلی کفرانی، سجاد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 71
چکیده: 

زمینه مساله و هدف پژوهش: قشر پیشانی داخلی تحتانی نقشی حیاتی در رفتار اجتماعی انسان دارد. مطالعات

تصــویربرداري نشــان میدهد بخشــی از پردازشهاي نظریه ذهن در این قســمت انجام می شــود. هدف از انجام این مطالعه

برر سی تاثیر بازداري این قشر بر روي عملکرد شرکت کنندگان در تکالیف نظریه ذهن و هوش هیجانی ا ست. روش: این

مطالعه یک کارآزمایی متقاطع یک سو کور ا ست. 16 شرکت کننده به روش هدفمند از بین دانشجویان دانشگاه فردوسی

مشــهد انتخاب شــدند. هر آزمودنی تحت چهار جلســه تحریک (کاتدي و شــم) در ناحیه VMPFC قرار گرفت. زمانهاي

واکنش شــرکت کنندگان در تکالیف نظریه ذهن (آزمون ذهن خوانی از روي چشــمها و آزمون قضــاوت نگاه خیره) و هوش

هیجانی (تکلیف شــناختی بازشــناســی هیجانی) پس از هر جلســه تحریک ثبت شــد. یافته ها: یافته هاي تحلیل واریانس با

اندازه گیري مکرر نشـــان داد زمان واکنش تکالیف ادراك هیجانی پس از تحریک کاتدي افزایش معناداري داشـــته اســـت.

همچنین زمان واکنش تکالیف قضـــاوت نگاه خیره نیز در تحریک کاتدي بالاتر از تحریک شـــم بود. تحریک کاتدي تاثیر

معناداري در آزمون ذهن خوانی نداشــت. نتیجه گیري: نتایج این مطالعه نشــان داد بازداري قشــر پیشــانی داخلی تحتانی

هوش هیجانی و قضاوت نگاه خیره را مختل می کند. این یافته نشان دهنده نقش این بخش از قشر در پردازشهاي مربوط

به شناخت اجتماعی است.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: غنايي چمن آباد، علي
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور دوم: امین یزدی، سید امیر
کلید واژه ها:  تحریک الکتریکی از روي جمجمه ، قشر پیشانی داخلی تحتانی ، نظریه ذهن ، توانایی هوش هیجانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 748
نام نویسنده: متجدد، سمیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 126
چکیده: 

هدف اصلی پژوهش بررسي اثربخشی ایماگوتراپی برکاهش نشانگان دیابت، افسردگی، رضایت زناشویی و کانون کنترل سلامت زنان متاهل مبتلا به دیابت نوع II بود. روش پژوهش شبه تجربی از نوع پیش آزمون ـ پس آزمون باگروه کنترل بود. جامعه آماری اين پژوهش شامل کليه زنان مبتلا به دیابت مراجعه کننده به بنیاد بین المللی کنترل وپیشگیری دیابت شهر مشهد در بهار 1394 بود. نمونه این پژوهش شامل 20 زن متاهل مبتلا به دیابت نوع II که به همراه همسرشان در این طرح شرکت داشته و به صورت نمونه‌گیري در دسترس انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه آزمایش (10 زوج) و کنترل (10 زوج) جایگزین شده بودند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، اندازه‌گیری نشانگان دیابت HbA1c) افسردگی بک، رضایت زناشویی انریچ، کانون کنترل سلامت والستون بود. پس از اجرای پیش‌آزمون، زوجهای گروه آزمایش بمدت 10 جلسه 120 دقیقه‌ای تحت ایماگوتراپی قرار گرفتند. در پایان دوره درمان، پس‌آزمون گرفته شد. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس و کوواریانس چند متغیره با نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که نشانگان دیابت وافسردگی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل کاهش و رضایت زناشویی افزایش یافته است و ایماگوتراپی بر روی کانون کنترل سلامت (درونی) تاثیرگذار بوده و بر کانون کنترل سلامت (قدرت دیگران و شانس) زنان متاهل مبتلا به دیابت نوع دوم تاثير گذار نبوده است.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 

 


استاد راهنمای اول: حسن آبادی، حسین
استاد مشاور اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  ایماگوتراپی ، نشانگان دیابت ، افسردگی ،  رضایت زناشویی ، کانون کنترل سلامت ، دیابت نوع II


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 747
نام نویسنده: هوایی، آمنه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 144
چکیده: 

با توجه به نقش مهم مادران و نحوه برقراری ارتباط مادر با کودک در رشد و پرورش خلاقیت کودکان، هدف این پژوهش بررسی مقایسه اثربخشی برنامه قصه گویی و برنامه بازی های خلاق مادر- کودک بر افزایش خلاقیت کودکان و بهبود رابطه مادر کودک می باشد. به این منظور 38 زوج مادر کودک به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه (قصه گویی خلاق، بازی های خلاق وکنترل)جایگزین شدند. برای گرداوری داده ها از آزمون تفکر خلاق در عمل و حرکت تورنس برای سنجش خلاقیت کودکان، رابطه کودک - مادر پیانتا و مداد-کاغذی چند گزینه ای خلاقیت عابدی، برای سنجش خلاقیت مادران استفاده شد. مادران گروه آزمایشی قصه گویی خلاق، شش جلسه دو ساعته آموزش های مبتنی بر قصه گویی خلاق را دریافت کردند. مادران گروه بازی های خلاق نیز شش جلسه دو ساعته مداخلات آموزشی مربوط به بازی های خلاق را دریافت نمودند. سپس مادران به مدت یک ماه تمرینات را با کودکان خود انجام دادند و سپس پس آزمون اجرا شد. بررسی وتحلیل نمرات حاصل با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان دادکه استفاده ازدو روش قصه گویی و بازی های خلاق مادر و کودک به طور معناداری باعث افزایش خلاقیت در کودکان گروه های قصه گویی و بازی نسبت به گروه کنترل  شد، اما بین عملکرد دو گروه آزمایشی تفاوت معناداری دیده نشد. همچنین استفاده ازبرنامه آموزشی قصه گویی و بازی های خلاق مادر و کودک توانست در بهبود رابطه مادر و کودک و ارتقا خلاقیت در مادران، مؤثر واقع شود. بنابراین استفاده از چنین برنامه آموزشی با ایجاد تجارب موفق و پرورش تفکر خلاق در کودکان با تاکید بر تعاملات مثبت بین مادر و کودک و توانمند ساختن مادران در این زمینه، در زندگی حال و آینده کودک و مادر، مثمر ثمر خواهد بود.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: اصغري نكاح، سید محسن
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  خلاقیت ، قصه گویی ، بازی های خلاق ، رابطه مادر و کودک ، کودکان پیش دبستان.


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 746
نام نویسنده: شهابی، انسیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 69
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی دو شیوه قصه درمانی و خنده درمانی بر کاهش لجبازی و نافرمانی کودکان پیش‌دبستانی انجام شده است. روش پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل مي‌باشد و تعداد 30 نفر از کودکان مهد کودک‌‌های شهر مشهد که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه به عنوان گروه آزمایش اول (گروه قصه درمانی)، گروه آزمایشی دوم (خنده درمانی) و گروه کنترل (نقاشی) قرار گرفتند. قبل از آغاز مرضی کودک CSI-4 توسط والدین تکمیل شد و سپس اعضای گروه‌‌های آزمایشی هر یک در 10 جلسه مداخله‌ی درمانی 30 دقیقه‌ای در هر جلسه شرکت کردند. داده‌‌های به دست آمده با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان مي‌دهد قصه درمانی و خنده درمانی در کاهش لجبازی و نافرمانی کودکان موثر مي‌باشد (01/0 >P). قصه درمانی و خنده‌درمانی در کاهش لجبازی و نافرمانی کودکان اثرگذار مي‌باشد و قصه درمانی درمان اثربخش‌تری بر رفتارهای لجبازی و نافرمانی کودکان مي‌باشد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: طبیبی، زهرا
کلید واژه ها:  قصه درمانی ، خنده درمانی ، لجبازی و نافرمانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 745
نام نویسنده: پرهیز، سیده مهدیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 77
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش خودتنظیمی بر انگیزش پیشرفت و درگیری تحصیلی دانش آموزان بود. روش پژوهش شبه آزمایشی، با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه از میان کلاسهاي پایه هشتم ، به طور تصادفی از یک مدرسه دو کلاس، یکی به عنوان گروه آزمایش و یکی به عنوان گروه کنترل انتخاب گردید. حجم نمونه انتخابی 40 نفر بود. برای جمع آوری داده ها از انگیزش پیشرفت و درگیری تحصیلی استفاده شد. ابزارهای یاد شده پیش و پس از آموزش در دو گروه اجرا شد. گروه آزمایشی مهارت مدیریت و برنامه ریزي زمان و مهارت یادداشت برداری را آموزش دیدند. نحوه آموزش شامل چهار مرحله خودارزیابی، تعیین هدف، راهبردهاي اجراء، نظارت و نظارت بر پیامد بود و گروه کنترل در طول مدت اجراء هیچ آموزشی را دریافت نکردند. داده ها با استفاده از روش تحلیل کواریانس و مانکوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که انگیزش پیشرفت و درگیری تحصیلی در گروه آزمایش بیش از گروه کنترل است در نتیجه می­توان گفت آموزش خودتنظیمی بر انگیزش پیشرفت و درگیری تحصیلی دانش آموزان موثر است.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: اصغری نکاح، سید محسن
کلید واژه ها:  آموزش، خود تنظیمی ، انگیزش پیشرفت ، درگیری تحصیلی و دانش آموز


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 744
نام نویسنده: توپكانلويي، صفورا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 76
چکیده: 

هدف از انجام اين پژوهش بررسی اثر‌بخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت به شیوه گروهي بر کاهش نشانه‌های بحران هویت میانسالی وافزایش رضایت از زندگی میانسالان مي­باشد. طرح پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری است. جامعه آماری این پژوهش شامل كليه افرادی که در  بهمن ماه سال 1393، برای رفع مشکلات روانی به کلنیک روانشناختی ارین منطقه2 شهر مشهد مراجعه کردند و در بازه سنی 35 تا 50 سالگی قرارداشتند. پژوهشگر نمونه‌ای به حجم 16 نفر را از بین افراد جامعه آماری انتخاب کرد.برای نمونه‌گیری از شیوه نمونه‌گیری داوطلبانه با جایگزینی تصادفی استفاده شد اعضاي نمونه انتخابی به صورت جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند گروه آزمایش در12 جلسه به مدت 2ساعت در گروه درمانی روانپویشی کوتاه مدت قرار گرفتندو گروه کنترل بدون دريافت درماني در ليست انتظاربودند. آزمودنی­هاي گروه آزمايش در دو مرحله پیش آزمون، پس آزمون با مقیاس‌هاي بحران هويت میانسالی (ICQ) و مقیاس رضایت از زندگی مورد سنجش قرار گرفتند. یافته­های این پژوهش با استفاده از نرم‌افزار SPSS و با روش آماری تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد روان درمانی پویشی کوتاه مدت گروهی به طور معناداری باعث کاهش نشانه‌های بحران هویت میانسالی و افزایش رضایت از زندگی گروه ازمایش نسبت به گروه کنترل شده است.

 

 

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  روان پویشی کوتاه مدت گروهی ، بحران هویت میانسالی ، رضایت از زندگی

<   1234567891011121314151617181920212223242526272829304050607080   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.