دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته روان شناسی

<   123456789101112131415161718192021222324252627282930314151617181   >


تعداد نتایج به دست آمده: 876 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 746
نام نویسنده: شهابی، انسیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 69
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی دو شیوه قصه درمانی و خنده درمانی بر کاهش لجبازی و نافرمانی کودکان پیش‌دبستانی انجام شده است. روش پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل مي‌باشد و تعداد 30 نفر از کودکان مهد کودک‌‌های شهر مشهد که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه به عنوان گروه آزمایش اول (گروه قصه درمانی)، گروه آزمایشی دوم (خنده درمانی) و گروه کنترل (نقاشی) قرار گرفتند. قبل از آغاز مرضی کودک CSI-4 توسط والدین تکمیل شد و سپس اعضای گروه‌‌های آزمایشی هر یک در 10 جلسه مداخله‌ی درمانی 30 دقیقه‌ای در هر جلسه شرکت کردند. داده‌‌های به دست آمده با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان مي‌دهد قصه درمانی و خنده درمانی در کاهش لجبازی و نافرمانی کودکان موثر مي‌باشد (01/0 >P). قصه درمانی و خنده‌درمانی در کاهش لجبازی و نافرمانی کودکان اثرگذار مي‌باشد و قصه درمانی درمان اثربخش‌تری بر رفتارهای لجبازی و نافرمانی کودکان مي‌باشد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: طبیبی، زهرا
کلید واژه ها:  قصه درمانی ، خنده درمانی ، لجبازی و نافرمانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 745
نام نویسنده: پرهیز، سیده مهدیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 77
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش خودتنظیمی بر انگیزش پیشرفت و درگیری تحصیلی دانش آموزان بود. روش پژوهش شبه آزمایشی، با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه از میان کلاسهاي پایه هشتم ، به طور تصادفی از یک مدرسه دو کلاس، یکی به عنوان گروه آزمایش و یکی به عنوان گروه کنترل انتخاب گردید. حجم نمونه انتخابی 40 نفر بود. برای جمع آوری داده ها از انگیزش پیشرفت و درگیری تحصیلی استفاده شد. ابزارهای یاد شده پیش و پس از آموزش در دو گروه اجرا شد. گروه آزمایشی مهارت مدیریت و برنامه ریزي زمان و مهارت یادداشت برداری را آموزش دیدند. نحوه آموزش شامل چهار مرحله خودارزیابی، تعیین هدف، راهبردهاي اجراء، نظارت و نظارت بر پیامد بود و گروه کنترل در طول مدت اجراء هیچ آموزشی را دریافت نکردند. داده ها با استفاده از روش تحلیل کواریانس و مانکوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که انگیزش پیشرفت و درگیری تحصیلی در گروه آزمایش بیش از گروه کنترل است در نتیجه می­توان گفت آموزش خودتنظیمی بر انگیزش پیشرفت و درگیری تحصیلی دانش آموزان موثر است.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: اصغری نکاح، سید محسن
کلید واژه ها:  آموزش، خود تنظیمی ، انگیزش پیشرفت ، درگیری تحصیلی و دانش آموز


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 744
نام نویسنده: توپكانلويي، صفورا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 76
چکیده: 

هدف از انجام اين پژوهش بررسی اثر‌بخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت به شیوه گروهي بر کاهش نشانه‌های بحران هویت میانسالی وافزایش رضایت از زندگی میانسالان مي­باشد. طرح پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری است. جامعه آماری این پژوهش شامل كليه افرادی که در  بهمن ماه سال 1393، برای رفع مشکلات روانی به کلنیک روانشناختی ارین منطقه2 شهر مشهد مراجعه کردند و در بازه سنی 35 تا 50 سالگی قرارداشتند. پژوهشگر نمونه‌ای به حجم 16 نفر را از بین افراد جامعه آماری انتخاب کرد.برای نمونه‌گیری از شیوه نمونه‌گیری داوطلبانه با جایگزینی تصادفی استفاده شد اعضاي نمونه انتخابی به صورت جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند گروه آزمایش در12 جلسه به مدت 2ساعت در گروه درمانی روانپویشی کوتاه مدت قرار گرفتندو گروه کنترل بدون دريافت درماني در ليست انتظاربودند. آزمودنی­هاي گروه آزمايش در دو مرحله پیش آزمون، پس آزمون با مقیاس‌هاي بحران هويت میانسالی (ICQ) و مقیاس رضایت از زندگی مورد سنجش قرار گرفتند. یافته­های این پژوهش با استفاده از نرم‌افزار SPSS و با روش آماری تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد روان درمانی پویشی کوتاه مدت گروهی به طور معناداری باعث کاهش نشانه‌های بحران هویت میانسالی و افزایش رضایت از زندگی گروه ازمایش نسبت به گروه کنترل شده است.

 

 

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  روان پویشی کوتاه مدت گروهی ، بحران هویت میانسالی ، رضایت از زندگی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 743
نام نویسنده: نصرتی، نینا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 79
چکیده: 

مهاجرت به عنوان یکی از عوامل متنوع غیر مستقیم تاثیرات چندگانه دارد که گاهی سبب تعارضات فرهنگی و فکری می‌شود و زمینه را برای ناسازگاری اجتماعی و افکار خودکشی در مهاجران بویژه دختران و زنان مهاجر فراهم می‌کند. به همین منظور پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی بر افزایش سازگاری اجتماعی و پیشگیری افکار خودکشی دختران مهاجر افغانستانی انجام پذیرفت. روش پژوهش حاضر کاربردی با روش نیمه آزمایشی از نوع(پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه) می باشد. 20 نفر از دختران مهاجر 15 تا 18 سال به صورت روش نمونه گیری از دبیرستان محمودیه خیامی ناحیه تبادکان مشهد انتخاب شده و 10 نفر از آنان در گروه آزمایشی و 10 نفر در گروه گواه قرار گرفتند. همچنین آزمونهای شخصیت سنج کالیفرنیا در حوزه سازگاری اجتماعی و افکار خودکشی بک در هر دو گروه به منظور سنجش سازگاری اجتماعی و افکار خودکشی در هر دو گروه اجرا شد. سپس برنامه آموزشی مهارتهای زندگی در 10 جلسه (1:30 ساعته) در گروه آزمایشی اجرا شد و گروه گواه آموزشی دریافت نکرد. پس از اتمام این 10 جلسه برای هر گروه مجدداً آزمون‌ها اجرا شد. نتایج آزمون کوواریانس تک متغیره به تایید هر دو فرضیه یعنی آموزش مهارتهای زندگی باعث افزایش معنی دار سازگاری اجتماعی دختران مهاجر گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل و آموزش مهارتهای زندگی باعث پیشگیری از افکار خودکشی دختران مهاجر گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل انجامید. با توجه به یافته‌های این پژوهش می‌توان به این نتیجه رسید که آموزش مهارت‌های زندگی در بهبود سازگاری اجتماعی و پیشگیری از افکار خودکشی دختران مهاجر حمایت میکند و میتواند مبنایی برای تدوین یک پروتکل درمانی جامع برای بهبود سازگاری اجتماعی و پیشگیری از افکار خود کشی باشد.

فهرست مطالب

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: طالبيان شريف، جعفر
کلید واژه ها:  برنامه آموزشی مهارت‌های زندگی ، سازگاری اجتماعی ، افکار خودکشی ، مهاجرت ، دختران مهاجر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 742
نام نویسنده: میررجائی، آتنا السادات
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 74
چکیده: 

تنیدگی بخش جدایی‌ناپذیر زندگی آدمی است و شاید عمومی‌ترین مسئله زندگی یک انسان باشد. پرستاری به عنوان شغلی پر تنیدگی شناخته شده است، تنیدگی‌های شغلی موجود در این حرفه می‌تواند به بروز بیماری‌ها و اختلالاتی منجر شود که سلامتی پرستاران را بطور جدی به مخاطره می‌اندازد. برای مدیریت عوامل مرتبط با تنیدگی در پرستاران، راهکارهایی مورد نیاز می‌باشد. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنیدگی ادراک شده، تاب‌آوری و کیفیت زندگی پرستاران به انجام رسید. روش: تعداد 22 نفر پرستار از میان پرستاران شاغل در بیمارستان امید شهر مشهد انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 11 نفره مداخله و کنترل گمارش شدند. آزمودنی‌ها در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون با مقیاس تنیدگی ادراک شده کوهن (PSS)، مقیاس تاب‌آوری کانر و دیویدسون (CD_RSC) و فرم کوتاه کیفیت زندگی (SF_36) مورد سنجش قرار گرفتند. گروه آزمایش 8 جلسه 2 ساعته (یک روز در هفته) مداخله کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی را دریافت کردند و گروه کنترل در فهرست انتظار قرار داشتند. داده‌ها با استفاده از نسخه 19 نرم افزار SPSS و با روش تحلیل کوواریانس تک متغیری و تحلیل کوواریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: گروه مداخله نسبت به گروه کنترل در میزان مولفه سلامت روان کیفیت زندگی افزایش معنادار نشان داد. اما در کاهش تنیدگی ادراک شده و افزایش تاب‌آوری تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی می‌تواند در بهبود مولفه سلامت روان کیفیت زندگی در پرستاران موثر باشد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 

َ

 


استاد راهنمای اول: مشهدی، علی
استاد مشاور اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  کاهشَ تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی ، تنیدگی ادراک شده ،  تاب‌آوری ،  کیفیت زندگی ، پرستاران


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 741
نام نویسنده: ممدوحي، نيلوفر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 76
چکیده: 

زمينه مسأله: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر بخشی درمان تعامل والد-کودک بر کاهش اضطراب کودکان ادرار بی اختیار انجام شد. روش اجرا: طرح پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع تک آزمودنی خط پایه منفرد A.B می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کودکان ادرار بی اختیار است که در مدت چهار ماه اول سال 1394  به مرکز روانشناختی سیب و ذهن و زندگی و انگیزش شهر  مشهد مراجعه کردند و از این جامعه تعداد 4 کودک دارای اختلال ادرار بی اختیار که نشانه های اضطراب داشتند به صورت نمونه گیری داوطلبانه انتخاب و روی والدین آن ها درمان تعامل والد-کودک به مدت 6 جلسه 2 ساعته انجام گردید. آزمودنی ها براساس ملاک های ورود به درمان  و خروج از درمان همسو شدند. از اضطراب اسپنس برای سنجش اضطراب استفاده شد و نتایج با استفاده از رسم نمودار و درصد بهبودی و اندازه اثر نشان داده شد. یافته‌ها: نتایج تحلیل نشان داد که در پس آزمون،نمرات اضطراب کودکان نسبت به پیش آزمون کاهش معناداری داشته است. نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش مؤید این مهم است که درمان تعامل والد-کودک باعث کاهش نشانه‌های اضطراب کودکان ادرار-بی اختیار می شود.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 

 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: طالبيان شريف، جعفر
کلید واژه ها:  تعامل والد ـ کودک ، ادرار بی اختیار ، اضطراب


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 740
نام نویسنده: غیورکاظمی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 160
چکیده: 

اختلال اضطراب اجتماعی، شایعترین نوع اختلالات اضطرابی است که به عملکرد و روابط اجتماعی فرد آسیب می رساند.  هریک از درمانهای روانشناختی، بر درمان جنبه ای از عوامل زیربنایی آسیب دیده در این اختلال تمرکز کرده است.  اخیرا درمانهای جدیدتر مانند فراشناخت و نوروفیدبک مدنظر قرار گرفته اند.  هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی درمان فراشناخت با نوروفیدبک بر باورهای فراشناختی، نظم جویی هیجان و علائم اختلال اضطراب اجتماعی و از نوع مطالعه تک آزمودنی و نمونه گیری داوطلبانه است.  5 دانشجوی دانشگاه فردوسی و دانشگاه فرهنگیان با تشخیص اختلال اضطراب اجتماعی، براساس شدت اختلال (خفیف تر یا شدید) همتا شده، بصورت تصادفی در دو گروه (فراشناخت و نوروفیدبک) جای گرفتند.  از مصاحبه بالینی DSM-IV-TR، هراس اجتماعی کانور، اضطراب اجتماعی واتسون و فرند، باورهای فراشناختی و نظم جویی هیجان استفاده شد.  درمان فردی فراشناخت در 8 جلسه هفتگی و نوروفیدبک 16جلسه، سه بار در هفته اجرا شد.  ها در خط پایه، انتهای درمان و پیگیری 45 روزه تکمیل شدند، بعلاوه کانور دوبار در میانه درمان (یک سوم و دو سوم مدت دوره درمان) نیز تکمیل گردید.  برای تحلیل داده ها از درصد بهبودی استفاده گردید.  یافته ها نشان دهنده اثربخشی هردو درمان در نشانه های اضطرابی آزمودنیها، با دامنه درصدهای بهبودی متفاوت در هر فرد است ولی میانگین درصدهای بهبودی آزمودنیها برای هردو درمان، تفاوت چشمگیری ندارد. البته بیشترین بهبودی در باورهای فراشناختی در آزمودنیهای گروه فراشناخت ایجاد شده است.  نظم جویی هیجان در آزمودنیها دارای نوسان بوده و بنابراین به نظر می رسد هردو درمان بصورت معنادار اثربخش نبوده اند.  بهبودی همه آزمودنیها در دوره پیگیری ادامه یافته است.  بطورکلی درمان فراشناخت و نوروفیدبک بطور اثربخشی توانستند اختلال اضطراب اجتماعی را بهبود بخشند اما اثربخشی بیشتر درمان فراشناخت برای کاهش علائم اضطراب اجتماعی خفیف و نوروفیدبک برای اختلال اضطراب اجتماعی شدیدتر مشاهده شد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 

 

 


استاد راهنمای اول: مشهدی، علی
استاد مشاور اول: غنایی چمن آبادی، علی
کلید واژه ها:  اضطراب اجتماعی ، اضطراب ، فراشناخت درمانی ، نوروفیدبک


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 739
نام نویسنده: محمدی، طاهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 176
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کتاب‏های پایه­ی ششم ابتدایی از منظر توجه به مهارت‏های تفکر (بر اساس رویکرد لیپمن) بود. روش مورداستفاده تحلیل محتوای کمّی و جامعه این پژوهش، تمامی کتاب‏های درسی پایه­ی ششم ابتدایی بود که در سال تحصیلی 1392-1393 تألیف شده و برابر با 917 صفحه بوده است. نمونه­­ی مورد بررسی برابر با 384 صفحه بود که با بهره­گیری از فرمول کوکران تعيين شد. در این پژوهش، از سیاهه کدگذاری استفاده شد. این سیاهه برای کدگذاری قیاسی و بر اساس مؤلفه‏های مطرح‌شده در بنیان نظری؛ شامل مهارت‏های تفکر برنامۀ آموزش فلسفه برای کودکان و عبارت از مهارت‏های ترجمه، استدلال، کاوشگری و سازمان‌دهی اطلاعات بود. به‌منظور تحلیل محتوای کتاب­ها، «مضمون فعالیت» به‌عنوان واحد ثبت و واحد زمینه فعالیت­ها بود که در هر کتاب دربردارنده عناوین گوناگونی است. نتایج پژوهش نشان داد که میزان توجه به مهارت‏های تفکر لیپمن در کتاب‏های پایه­ی ششم به‌غیراز کتاب­ قرآن و کار و فناوری در حد مناسبی است. بیشترین فراوانی مهارت ترجمه مربوط به کتاب مهارت‏های نوشتاری(61/34 درصد)، مهارت استدلال به کتاب ریاضی(07/36 درصد)، مهارت کاوشگری به کتاب علوم(63/52 درصد)، مهارت سازمان‌دهی اطلاعات به کتاب مهارت‏های نوشتاری(84/53 درصد) بوده است؛ و درنهایت مهارت استدلال با فراوانی(98/25 درصد) و مهارت کاوشگری با فراوانی (51/12 درصد) بیشترین و کمترین فراوانی را درمجموع کتاب‏های پایه ششم ابتدایی دارا می­باشند.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: غفاري، ابوالفضل
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  کتاب‏های پایه­ی ششم ابتدایی ، مهارت‏های تفکر فلسفه براي کودکان ، ليپمن ، تحليل محتوا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 738
نام نویسنده: رحمانی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 62
چکیده: 

هدف پژوهش: مطالعه حاضر با هدف پیش بینی موانع شخصی خلاقیت در میزان خلاقیت مربیان پیش از دبستان صورت گرفت. روش: روش مطالعه، همبستگی و جامعه آماري شامل تمامی مربیان مشغول به آموزش در مهدکودک‌های شهر مشهد در سال تحصیلی 94-93 بودند (1800 نفر) که تعداد 317 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و ­های خلاقیت تورنس (1974) و موانع شخصی خلاقیت فیفر (1990) را تکمیل کردند. داده­های پژوهش با آمار توصیفی، ضريب همبستگي پيرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه و تی تک نمونه ای تحلیل شدند. یافته‌ها: یافته ها نشان داد: بین میزان خلاقیت مربیان با موانع شخصی خلاقیت رابطه منفی و معناداری وجود داشت (001/0=p)؛ موانع شخصی خلاقیت قادر به پیش بینی خلاقیت مربیان بودند (001/0 p= ،49/10=(244،6)F)؛ وضعیت خلاقیت مربیان در حد مطلوبی نبود (001/0,p=72/8- t=). نتیجه‌گیری: بنابراین با عنایت به یافته پژوهش و اهمیت خلاقیت مربیان در دوره پیش از دبستان،از میان برداشتن موانع شخصی خلاقیت برای مربیان توصیه می گردد.

 

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: اصغري نكاح، سید محسن
کلید واژه ها:  خلاقیت ، موانع شخصی خلاقیت ، مربیان ، پیش دبستانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 735
نام نویسنده: حسینی، مرسده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 88
چکیده: 

در مطالعات روان تحلیلگری، منشا شکل­گیری افسردگی را خشم سرکوب شده در روابط بین فردی شناسایی کرده­اند. هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی طرح­واره درمانی بر خشم سرکوب شده و افسردگی ناشی از آن در دانشجویان با نشانگان افسردگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه­ فردوسی مشهد، که با شکایت افسردگی به کلینیک­ دانشگاه­ مراجعه می­کنند، تشکیل می­دهد. نمونه آماری این پژوهش را 30 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، مقطع لیسانس که با شکایت افسردگی با خشم سرکوب شده به کلینیک دانشگاه ارجاع نموده­اند، تشکیل می­دهد. نمونه گیری در این پژوهش بصورت در دسترس بود. در این پژوهش طرح­واره درمانی بعنوان متغیر مستقل در گروه آزمایش اجرا شد، و متغیرهای خشم سرکوب شده(مولفه های خشم سرکوب شده و مهار افراطی آن) و افسردگی( افسردگی بک 2) و طرح­واره های ناسازگار اولیه( طرحواره های یانگ) بعنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که طرح­واره درمانی سبب بهبود نمرات متغیرهای افسردگی، خشم سرکوب شده و مهار افراطی آن در مقایسه با گروه کنترل شد(05/0>p). همچنین در این نمونه پژوهشی، طرح­واره های ناسازگار اولیه (محرومیت هیجانی، خویشتن داری، بازداری هیجانی و رهاشدگی) سهم معنادار در پیش بینی خشم سرکوب شده آنان داشتند. یافته­ی این پژوهش چنین بود که خشم سرکوب شده سهم معنی دار در پیش بینی افسردگی افراد با نشانگان افسردگی داشته و طرح­واره درمانی می تواند درمانی اثربخش در بهبودی این نوع از افسردگی باشد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: حسن آبادی، حسین
استاد مشاور اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
کلید واژه ها:  طرح واره درمانی ، خشم سرکوب شده ، افسردگی

<   123456789101112131415161718192021222324252627282930314151617181   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.