دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته روان شناسی

<   12345678910111213141516171819202122232425262728293031324252627282   >


تعداد نتایج به دست آمده: 876 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 734
نام نویسنده: ربیعی، سپیده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 93
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه­ی تمایزیافتگی خود با تیپ­های شخصیتی A، B در خانواده­ی افراد مبتلا به بیماری ام.اس و مقایسه­ی آن با افراد عادی در سطح شهر مشهد انجام گرفت. جامعه­ی آماری پژوهش شامل دو گروه نمونه است. نمونه­ی اول شامل کلیه­ی افرادی است که در شهر مشهد به هنگام اجرای تحقیق (سال 1393) سکونت داشته و یکی از اعضای خانواده­ی آنها اعم از همسر، پدر، مادر، خواهر، برادر و یا فرزندشان به بیماری ام.اس مبتلا می­باشد و نمونه­ی دوم شامل افراد نرمالی که هیچ بیمار ام.اسی در اطرافیان خود ندارند. آزمون­ها بر روی 190 نفر (95 نفر در هر نمونه) اجرا گردید. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل: ­ی تمایزیافتگی اسکورن و فریدلندر (2004) که شامل 46 ماده است و ­ی تیپ شخصیتی فریدمن و روزنمن که 25 ماده دارد. بعد از جمع­آوری داده­های مورد نیاز، این داده­ها با به کار بردن روش­های آماری ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، واریانس چند­متغیره و آزمون یومن ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که رابطه­ی معناداری بین تمایزیافتگی بالا و تیپ شخصیتی B، و همچنین رابطه­ی معناداری بین تمایزیافتگی پایین و تیپ شخصیتی A، وجود دارد. امّا در بررسی تمایزیافتگی دو گروه (گروه نرمال و خانواده­ی افراد مبتلا به ام.اس.)،تفاوت معناداری یافت نشد. نتایج حاکی از آن است که فاکتورهایی علاوه بر بیماری یک عضو خانواده نیاز است تا سیستم خانواده را به سمت از دست دادن تمایزیافتگی خود هدایت کند و فشارهای دیگر نیز می­توانند تأثیر مشابهی بر عملکرد خانواده داشته باشند.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: حسن آبادي، حسين
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  تمایزیافتگی خود ، تیپ­های شخصیتی A,B ، مولتیپل اسکلروزیس (ام.اس)


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 733
نام نویسنده: تشکر‌گلستانی، نسیبه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 96
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی روان‌درمانی بدنی بر بهبودکنش‌های اجرایی و کاهش نشانه های نارسایی توجه و فزون کنشی در  کودکان بد‌‌سرپرست انجام شد.

روش اجرا: طرح پژوهش حاضر شبه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل با نمونه ای شامل 24 نفر از کودکان بد‌‌سرپرست ساکن شهر مشهد مي‌باشد که 12 نفر در گروه‌ آزمایش و 12 نفر در گروه گواه گمارش شدند. اعضاي گروه‌ آزمایش جلسات روان‌درمانی بدنی را دریافت کردند، اما برای اعضای گروه‌ گواه مداخله خاصی ارائه نشد. قبل و بعد از اجرای مداخله، ارزیابی سلامت روان کودکان و نوجوانان و آزمون برج لندن بر روی کودکان عضو نمونه اجرا شد.

یافته‌ها: نتایج تحليل كوواريانس چندمتغیره نشان داد که در پس آزمون، علائم بیش‌فعالی و نقص توجه كودكان گروه‌ آزمایش نسبت به کودکان گروه گواه، کاهش معناداری داشته است. همچنین، توانایی سازمان‌دهی و برنامه‌ریزی كودكان گروه‌ آزمایش نسبت به کودکان گروه گواه، افزایش معناداری داشته است.

نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش مؤید این مهم است که روان‌درمانی بدنی باعث بهبود کنش‌های اجرایی و کاهش نشانه های نارسایی توجه و فزون کنشی در کودکان بدسرپرست مي‌شود.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 

 


استاد راهنمای اول: غنایی چمن آبادی، علی
استاد مشاور اول: مشهدی، علی
کلید واژه ها:  روان‌درمانی بدنی ، کنش‌های اجرایی ،  نارسایی توجه ، فزون کنشی ، کودکان بد‌‌سرپرست


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 732
نام نویسنده: نادمی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 101
چکیده: 

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی پروتکل مشخصی‌ از تمرین نوروفیدبک به همراه دارو درمانی (کاهش تدریجی‌ دارو تحت نظر پزشک فوق تخصص اعصاب کودکان) بر ویژگی‌‌های عصب روان شناختی‌ کودکان مبتلا به ADHD می‌باشد. روش: در چارچوب یک طرح شبه آزمایشی‌ پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل، از بین کودکان با دامنه سنی‌ ۶ تا ۱۲ سال که به علت اختلال ADHD به داروی ریتالین وابسته بودند به شیوه نمونه گیری در دسترس تعداد ۱۴ نفر انتخاب و به طور تصادفی در ۲ گروه ۷ نفره، گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. آزمودنی‌ها در مرحله پیش آزمون و پس آزمون با آزمون‌های کامپیوتری CPT، هوش وکسلر کودکان (WISC-R)، شرح حال بالینی کودک CSI4 و آزمون کانرز والدین مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه آزمایش در یک دوره ۲۰ جلسه‌ای، در هر هفته، ۳ جلسه و با پروتکل مشخص تمرین فردی نوروفیدبک همراه با کاهش تدریجی‌ دارو را دریافت کردند و گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفتند. برای تحلیل داده‌ها نیز از تحلیل کووارینس یک راهه آنکووا و چند متغیره استفاده شد. یافته‌ها: پس از تمرین، میانگین نمره‌ها در CSI4 در مورد مشکلات فزون کنشی/ تکانشگری، عدم تمرکز و اختلالات عاطفی‌- رفتاری به طور معنا دار کاهش یافته است. در کانرز والدین نیز مشکلات یادگیری، تکانش گری، اضطراب، فزون کنشی کاهش یافته است (گرچه معنادار نشده است). در آزمونCPT نیز میانگین خطای ارائه پاسخ و زمان واکنش کاهش و پاسخ صحیح افزایش یافته است (گرچه معنادار نشده است). : پس از تمرین نوروفیدبک کودکان ADHD گروه آزمایش در کنش‌های عصب روانشناختی‌ نسبت به گروه کنترل شرایط بهتری را نشان مي‌دهند و این تاکیدی بر این نکته می‌باشد که تمرین نوروفیدبک با پروتکل مشخص همزمان با کاهش تدریجی‌ دارو، ضمن اینکه وابستگی این کودکان به دارو را کاهش مي‌دهد، ویژگی‌‌های عصب روان‌شناختی آنها را توسعه‌ می‌بخشد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: غنایی چمن آبادی، علی
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  اختلال فزون کنشی- نقص توجه ، درمان دارویی (ریتالین) ، درمان نوروفیدبک


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 731
نام نویسنده: ظریف، سیده سمانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 126
چکیده: 

هدف از این پژوهش مقایسه وضعیت تحصیلی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دارای اسناد درونی، بیرونی و ارتباطی در دانشگاه فردوسی مشهد بود. جامعه آماری 10252 نفر بود که تعداد 120 نفر دختر و پسر به عنوان نمونه آماری و با شیوه نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند.  ابزارهای این پژوهش شامل پرسش نامه منبع کنترل راتر، پرسش نامه انگیزش پیشرفت هرمنس و معدل دانشجویان است. روش تحقیق این پژوهش از نوع پیمایشی بود و برای آزمون فرضیه ی اول از آزمون مجذور کای و برای فرضیه دوم از آزمون T-Test برای گروه های مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که در دانشجویان دختر و پسر 1) رابطه معناداری بین موفقیت تحصیلی و اسناد ارتباطی وجود ندارد بنابراین نمی توان گفت موفقیت تحصیلی در افراد دارای اسنادهای ارتباطی، بیش از افراد دارای اسنادهای غیرارتباطی است. 2) تفاوت معناداری در انگیزش پیشرفت بین افراد دارای اسناد ارتباطی و غیر ارتباطی وجود ندارد و لذا تمام فرض های تحقیق مردود می باشد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: غفاري، ابوالفضل
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  انگیزش پیشرفت تحصیلی ، وضعیت تحصیلی ، اسناد ارتباطی ، اسناد غیرارتباطی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 730
نام نویسنده: یزدانی مهرآبادی، شیما
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 131
چکیده: 

ناباروری علاوه بر مختل کردن روابط زناشویی منجر به آسیب و صدمه به سبک زندگی سالم در زوجین نابارور مي‌شود، به همین منظور این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان در بهبود کیفیت روابط و سبک زندگی زوجین نابارور انجام پذیرفت. پژوهش حاضر کاربردی و از نوع شبه آزمایشی (گروه‌ کنترل نابرابر با پیش‌آزمون و پس آزمون) مي‌باشد. زوجین ناباروری که برای دریافت درمان به مرکز ناباروری نوین در شهر مشهد مراجعه کرده بودند با استفاده از روش نمونه‌گیری داوطلبانه (برای هر گروه 15 زوج) 30 زوج انتخاب و در دو گروه آزمایشی وگروه گواه قرار گرفتند. همچنین ‌های کیفیت روابط پیرس، سبک زندگی به منظور بررسی کیفیت روابط و سبک زندگی زوجین در هر گروه اجرا شد. سپس در گروه آزمایشی، زوج درمانی هیجان‌مدار اجرا شد و سپس از اتمام 8 جلسه یک ساعت برای گروه آزمایشی، به منظور سنجش متغیرهای وابسته (کیفیت روابط و سبک زندگی) مجدداً آزمون‌های مذکور به عنوان پس‌آزمون در گروه‌های (آزمایشی و گواه) اجرا شد. نتایج داده‌ها با استفاده از کوواریانس تحلیل شد. زوج درمانی متمرکز در بهبود کیفیت روابط و سبک زندگی زوجین نابارور در گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل تأثیر معنادار بیشتری دارد. همچنین زوج درمانی متمرکز بر هیجان، برخي مؤلفه‌های سبک‌های زندگی (شامل: 1- سلامت جسمانی، 2- تندرستی، 3- کنترل وزن و تغذیه، 4- پیشگیری از بیماری‌ها، 5- سلامت روانشناختی، 6- سلامت روانی، 7- سلامت اجتماعی، 8- اجتناب از داروها و مواد مخدر، 9- پیشگیری از حوادث، 10- سلامت محیطی) زوجین نابارور گروه آزمایشی را در مقایسه با گروه گواه بطور معناداری بهبود مي‌بخشد. در نتیجه زوج درمانی متمرکز بر هیجان نه تنها به بهبود کیفیت روابط و سبک زندگی زوجین نابارور بلکه به بهبود سلامت جسمانی، تندرستی، پیشگیری از بیماری‌ها، سلامت روان‌شناختی، سلامت روانی و اجتماعی و اجتناب از داروها و پیشگیری از حوادث در آنان منجر مي‌شود.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  زوج درمانی متمرکز بر هیجان ، کیفیت روابط ، سبک زندگی ، زوجین نابارور


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 736
نام نویسنده: علویان، رویا سادات
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 90
چکیده: 

بیماری سرطان دوران کودکی می تواند شرایط جسمی روانی و اجتماعی و اقتصادی نامناسبی را برای  کودک، خانواده و جامعه به وجود می آورد. درمان های روانشناختی به دنبال کاهش اثرات منفی این بیماری بر کودکان و خانوادهایشان هستند. پژوهش حاضر  با هدف بررسی اثر بازی درمانی والد - کودک بر کاهش افسردگی کودکان مبتلا به سرطان، استرس ادراک شده مادران آنها  و بهبود رابطه ی والد- کودک به انجام رسید. روش: تعداد 14زوج مادر و کودک (28نفر) ، با روش نمونه گیری در دسترس از بین مراجعه کنندگان به بیمارستان دکتر شیخ مشهد انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه 14 نفره مداخله و کنترل گمارش شدند. مادران در دو مرحله ی پیش آزمون و پس آزمون به مقیاس استرس ادراک شده (PSS) و مقیاس ارتباط والد کودک (PCRS) ، و کودکان افسردگی کودک (CDI)را که توسط درمانگر خوانده می شد، تکمیل کردند. هر زوج مادر و کودک در گروه آزمایش 8 جلسه یک ساعته بازی درمانی والد - کودک را به صورت فردی دریافت کردند؛ سپس داده ها با روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  یافته ها: افسردگی کودکان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به طور معناداری کاهش یافت. همچنین رابطه ی والد کودک در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به طور معناداری بهبود یافت. اما در متغیر استرس ادراک شده، بین مادران گروه کنترل و آزمایش تفاوت معناداری یافت نشد. : بازی درمانی والد کودک می تواند بر کاهش افسردگی کودکان مبتلا به سرطان و بهبود رابطه ی این کودکان و والدینشان موثر باشد. این نوع درمان بر کاهش استرس ادراک شده ی مادران تأثیر معنادار نداشت.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: طبیبی، زهرا
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور دوم: بنی هاشم، عبدالله
کلید واژه ها:  سرطان کودکان ، بازی درمانی ، افسردگی کودکان ، رابطه والد – کودک ، استرس ادراک شده


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 737
نام نویسنده: دهقانی‌زاده، مهدیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 76
چکیده: 

 چکیده: زمینه مسأله و هدف پژوهش: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی تلفیق درمان شناختی رفتاری و یوگا در کاهش افسردگی زنان انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر طرح شبه آزمایشی با روش پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه ی زنان افسرده ای بود که در 4 ماه اول سال 1394 به مرکز روانشناختی سیب شهر مشهد مراجعه کرده اند که از این جامعه تعداد 20 زن افسرده مراجعه کننده به مرکز خدمات مشاوره و روانشناختی سیب انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه 10 نفری آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش درمان تلفیقی شناختی رفتاری و یوگا دریافت کردند و گروه کنترل فقط درمان شناختی رفتاری دریافت کردند. گروه نمونه براساس پرسشنانه افسردگی یک (بی دی آی) و مصاحبه بالینی افرادی که دچار افسردگی خفیف تا شدید بوده و نمره 14 تا 63 را دریافت نمایند انتخاب شدند. نتایج با استفاده از روش آمار استنباطی تحلیل کواریانس بررسی شد. یافته ها: نتایج نشان داد که میزان تفاوت نمرات افسردگی گروه آزمایش تلفیق درمان شناختی رفتاری و یوگا بیشتر از گروه کنترل می باشد که فقط درمان شناختی رفتاری دریافت کرده اند و این تفاوت معنادار نیست. بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر معنادار بودن تفاوت میزان تغییرات افسردگی در اثر تلفیق درمان شناختی رفتاری و یوگا در سطح 0/001 تایید شد و با اطمینان 99 درصد می توان گفت که این روش در کاهش افسردگی گروه آزنلیش تاثیر داشته است. : نتایج حاکی از این بود که تلفیق درمان شناختی رفتاری با یوگا در کاهش افسردگی زنان اثر بخش می باشد. 

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ

 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: طالبيان شريف، جعفر
کلید واژه ها:  درمان شناختی رفتاری ، یوگا ، زنان افسرده


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 729
نام نویسنده: توپکانلویی، صفورا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 71
چکیده: 

   هدف از انجام اين پژوهش بررسی اثر‌بخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت به شیوه گروهي بر کاهش نشانه‌های بحران هویت میانسالی وافزایش رضایت از زندگی میانسالان مي­باشد. طرح پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری است. جامعه آماری این پژوهش شامل كليه افرادی که در  بهمن ماه سال 1393، برای رفع مشکلات روانی به کلنیک روانشناختی ارین منطقه2 شهر مشهد مراجعه کردند و در بازه سنی 35 تا 50 سالگی قرارداشتند. پژوهشگر نمونه‌ای به حجم 16 نفر را از بین افراد جامعه آماری انتخاب کرد.برای نمونه‌گیری از شیوه نمونه‌گیری داوطلبانه با جایگزینی تصادفی استفاده شد اعضاي نمونه انتخابی به صورت جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند گروه آزمایش در12 جلسه به مدت 2ساعت در گروه درمانی روانپویشی کوتاه مدت قرار گرفتندو گروه کنترل بدون دريافت درماني در ليست انتظاربودند. آزمودنی­هاي گروه آزمايش در دو مرحله پیش آزمون، پس آزمون با مقیاس‌هاي بحران هويت میانسالی (ICQ) و مقیاس رضایت از زندگی مورد سنجش قرار گرفتند. یافته­های این پژوهش با استفاده از نرم‌افزار SPSS و با روش آماری تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد روان درمانی پویشی کوتاه مدت گروهی به طور معناداری باعث کاهش نشانه‌های بحران هویت میانسالی و افزایش رضایت از زندگی گروه ازمایش نسبت به گروه کنترل شده است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  روان پویشی کوتاه مدت گروهی ، بحران هویت میانسالی ، رضایت از زندگی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 728
نام نویسنده: تشکر‌گلستانی، نسیبه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 86
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی روان‌درمانی بدنی بر بهبودکنش‌های اجرایی و کاهش نشانه های نارسایی توجه و فزون کنشی در  کودکان بد‌‌سرپرست انجام شد.

روش اجرا: طرح پژوهش حاضر شبه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل با نمونه ای شامل 24 نفر از کودکان بد‌‌سرپرست ساکن شهر مشهد مي‌باشد که 12 نفر در گروه‌ آزمایش و 12 نفر در گروه گواه گمارش شدند. اعضاي گروه‌ آزمایش جلسات روان‌درمانی بدنی را دریافت کردند، اما برای اعضای گروه‌ گواه مداخله خاصی ارائه نشد. قبل و بعد از اجرای مداخله، ارزیابی سلامت روان کودکان و نوجوانان و آزمون برج لندن بر روی کودکان عضو نمونه اجرا شد.

یافته‌ها: نتایج تحليل كوواريانس چندمتغیره نشان داد که در پس آزمون، علائم بیش‌فعالی و نقص توجه كودكان گروه‌ آزمایش نسبت به کودکان گروه گواه، کاهش معناداری داشته است. همچنین، توانایی سازمان‌دهی و برنامه‌ریزی كودكان گروه‌ آزمایش نسبت به کودکان گروه گواه، افزایش معناداری داشته است.

نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش مؤید این مهم است که روان‌درمانی بدنی باعث بهبود کنش‌های اجرایی و کاهش نشانه های نارسایی توجه و فزون کنشی در کودکان بدسرپرست مي‌شود.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: غنايي چمن آباد، علي
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  روان‌درمانی بدنی ، کنش‌های اجرایی ، نارسایی توجه ، فزون کنشی ، کودکان بد‌‌سرپرست


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 727
نام نویسنده: علویان، رویا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 80
چکیده: 

بیماری سرطان دوران کودکی می تواند شرایط جسمی روانی و اجتماعی و اقتصادی نامناسبی را برای  کودک، خانواده و جامعه به وجود می آورد. درمان های روانشناختی به دنبال کاهش اثرات منفی این بیماری بر کودکان و خانوادهایشان هستند. پژوهش حاضر  با هدف بررسی اثر بازی درمانی والد - کودک بر کاهش افسردگی کودکان مبتلا به سرطان، استرس ادراک شده مادران آنها  و بهبود رابطه ی والد- کودک به انجام رسید. روش: تعداد 14زوج مادر و کودک (28نفر) ، با روش نمونه گیری در دسترس از بین مراجعه کنندگان به بیمارستان دکتر شیخ مشهد انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه 14 نفره مداخله و کنترل گمارش شدند. مادران در دو مرحله ی پیش آزمون و پس آزمون به مقیاس استرس ادراک شده (PSS) و مقیاس ارتباط والد کودک (PCRS) ، و کودکان افسردگی کودک (CDI)را که توسط درمانگر خوانده می شد، تکمیل کردند. هر زوج مادر و کودک در گروه آزمایش 8 جلسه یک ساعته بازی درمانی والد - کودک را به صورت فردی دریافت کردند؛ سپس داده ها با روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  یافته ها: افسردگی کودکان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به طور معناداری کاهش یافت. همچنین رابطه ی والد کودک در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به طور معناداری بهبود یافت. اما در متغیر استرس ادراک شده، بین مادران گروه کنترل و آزمایش تفاوت معناداری یافت نشد. : بازی درمانی والد کودک می تواند بر کاهش افسردگی کودکان مبتلا به سرطان و بهبود رابطه ی این کودکان و والدینشان موثر باشد. این نوع درمان بر کاهش استرس ادراک شده ی مادران تأثیر معنادار نداشت.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: طبيبي، زهرا
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور دوم: بنی هاشم، عبدالله
کلید واژه ها:  سرطان کودکان ، بازی درمانی ، افسردگی کودکان ، رابطه والد – کودک ، استرس ادراک شده

<   12345678910111213141516171819202122232425262728293031324252627282   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.