دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته روان شناسی

<   12345678910111213141516171819202122232425262728293031324252627282   >


تعداد نتایج به دست آمده: 873 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 731
نام نویسنده: ظریف، سیده سمانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 126
چکیده: 

هدف از این پژوهش مقایسه وضعیت تحصیلی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دارای اسناد درونی، بیرونی و ارتباطی در دانشگاه فردوسی مشهد بود. جامعه آماری 10252 نفر بود که تعداد 120 نفر دختر و پسر به عنوان نمونه آماری و با شیوه نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند.  ابزارهای این پژوهش شامل پرسش نامه منبع کنترل راتر، پرسش نامه انگیزش پیشرفت هرمنس و معدل دانشجویان است. روش تحقیق این پژوهش از نوع پیمایشی بود و برای آزمون فرضیه ی اول از آزمون مجذور کای و برای فرضیه دوم از آزمون T-Test برای گروه های مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که در دانشجویان دختر و پسر 1) رابطه معناداری بین موفقیت تحصیلی و اسناد ارتباطی وجود ندارد بنابراین نمی توان گفت موفقیت تحصیلی در افراد دارای اسنادهای ارتباطی، بیش از افراد دارای اسنادهای غیرارتباطی است. 2) تفاوت معناداری در انگیزش پیشرفت بین افراد دارای اسناد ارتباطی و غیر ارتباطی وجود ندارد و لذا تمام فرض های تحقیق مردود می باشد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: غفاري، ابوالفضل
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  انگیزش پیشرفت تحصیلی ، وضعیت تحصیلی ، اسناد ارتباطی ، اسناد غیرارتباطی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 730
نام نویسنده: یزدانی مهرآبادی، شیما
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 131
چکیده: 

ناباروری علاوه بر مختل کردن روابط زناشویی منجر به آسیب و صدمه به سبک زندگی سالم در زوجین نابارور مي‌شود، به همین منظور این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان در بهبود کیفیت روابط و سبک زندگی زوجین نابارور انجام پذیرفت. پژوهش حاضر کاربردی و از نوع شبه آزمایشی (گروه‌ کنترل نابرابر با پیش‌آزمون و پس آزمون) مي‌باشد. زوجین ناباروری که برای دریافت درمان به مرکز ناباروری نوین در شهر مشهد مراجعه کرده بودند با استفاده از روش نمونه‌گیری داوطلبانه (برای هر گروه 15 زوج) 30 زوج انتخاب و در دو گروه آزمایشی وگروه گواه قرار گرفتند. همچنین ‌های کیفیت روابط پیرس، سبک زندگی به منظور بررسی کیفیت روابط و سبک زندگی زوجین در هر گروه اجرا شد. سپس در گروه آزمایشی، زوج درمانی هیجان‌مدار اجرا شد و سپس از اتمام 8 جلسه یک ساعت برای گروه آزمایشی، به منظور سنجش متغیرهای وابسته (کیفیت روابط و سبک زندگی) مجدداً آزمون‌های مذکور به عنوان پس‌آزمون در گروه‌های (آزمایشی و گواه) اجرا شد. نتایج داده‌ها با استفاده از کوواریانس تحلیل شد. زوج درمانی متمرکز در بهبود کیفیت روابط و سبک زندگی زوجین نابارور در گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل تأثیر معنادار بیشتری دارد. همچنین زوج درمانی متمرکز بر هیجان، برخي مؤلفه‌های سبک‌های زندگی (شامل: 1- سلامت جسمانی، 2- تندرستی، 3- کنترل وزن و تغذیه، 4- پیشگیری از بیماری‌ها، 5- سلامت روانشناختی، 6- سلامت روانی، 7- سلامت اجتماعی، 8- اجتناب از داروها و مواد مخدر، 9- پیشگیری از حوادث، 10- سلامت محیطی) زوجین نابارور گروه آزمایشی را در مقایسه با گروه گواه بطور معناداری بهبود مي‌بخشد. در نتیجه زوج درمانی متمرکز بر هیجان نه تنها به بهبود کیفیت روابط و سبک زندگی زوجین نابارور بلکه به بهبود سلامت جسمانی، تندرستی، پیشگیری از بیماری‌ها، سلامت روان‌شناختی، سلامت روانی و اجتماعی و اجتناب از داروها و پیشگیری از حوادث در آنان منجر مي‌شود.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  زوج درمانی متمرکز بر هیجان ، کیفیت روابط ، سبک زندگی ، زوجین نابارور


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 736
نام نویسنده: علویان، رویا سادات
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 90
چکیده: 

بیماری سرطان دوران کودکی می تواند شرایط جسمی روانی و اجتماعی و اقتصادی نامناسبی را برای  کودک، خانواده و جامعه به وجود می آورد. درمان های روانشناختی به دنبال کاهش اثرات منفی این بیماری بر کودکان و خانوادهایشان هستند. پژوهش حاضر  با هدف بررسی اثر بازی درمانی والد - کودک بر کاهش افسردگی کودکان مبتلا به سرطان، استرس ادراک شده مادران آنها  و بهبود رابطه ی والد- کودک به انجام رسید. روش: تعداد 14زوج مادر و کودک (28نفر) ، با روش نمونه گیری در دسترس از بین مراجعه کنندگان به بیمارستان دکتر شیخ مشهد انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه 14 نفره مداخله و کنترل گمارش شدند. مادران در دو مرحله ی پیش آزمون و پس آزمون به مقیاس استرس ادراک شده (PSS) و مقیاس ارتباط والد کودک (PCRS) ، و کودکان افسردگی کودک (CDI)را که توسط درمانگر خوانده می شد، تکمیل کردند. هر زوج مادر و کودک در گروه آزمایش 8 جلسه یک ساعته بازی درمانی والد - کودک را به صورت فردی دریافت کردند؛ سپس داده ها با روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  یافته ها: افسردگی کودکان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به طور معناداری کاهش یافت. همچنین رابطه ی والد کودک در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به طور معناداری بهبود یافت. اما در متغیر استرس ادراک شده، بین مادران گروه کنترل و آزمایش تفاوت معناداری یافت نشد. : بازی درمانی والد کودک می تواند بر کاهش افسردگی کودکان مبتلا به سرطان و بهبود رابطه ی این کودکان و والدینشان موثر باشد. این نوع درمان بر کاهش استرس ادراک شده ی مادران تأثیر معنادار نداشت.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: طبیبی، زهرا
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور دوم: بنی هاشم، عبدالله
کلید واژه ها:  سرطان کودکان ، بازی درمانی ، افسردگی کودکان ، رابطه والد – کودک ، استرس ادراک شده


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 737
نام نویسنده: دهقانی‌زاده، مهدیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 76
چکیده: 

 چکیده: زمینه مسأله و هدف پژوهش: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی تلفیق درمان شناختی رفتاری و یوگا در کاهش افسردگی زنان انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر طرح شبه آزمایشی با روش پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه ی زنان افسرده ای بود که در 4 ماه اول سال 1394 به مرکز روانشناختی سیب شهر مشهد مراجعه کرده اند که از این جامعه تعداد 20 زن افسرده مراجعه کننده به مرکز خدمات مشاوره و روانشناختی سیب انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه 10 نفری آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش درمان تلفیقی شناختی رفتاری و یوگا دریافت کردند و گروه کنترل فقط درمان شناختی رفتاری دریافت کردند. گروه نمونه براساس پرسشنانه افسردگی یک (بی دی آی) و مصاحبه بالینی افرادی که دچار افسردگی خفیف تا شدید بوده و نمره 14 تا 63 را دریافت نمایند انتخاب شدند. نتایج با استفاده از روش آمار استنباطی تحلیل کواریانس بررسی شد. یافته ها: نتایج نشان داد که میزان تفاوت نمرات افسردگی گروه آزمایش تلفیق درمان شناختی رفتاری و یوگا بیشتر از گروه کنترل می باشد که فقط درمان شناختی رفتاری دریافت کرده اند و این تفاوت معنادار نیست. بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر معنادار بودن تفاوت میزان تغییرات افسردگی در اثر تلفیق درمان شناختی رفتاری و یوگا در سطح 0/001 تایید شد و با اطمینان 99 درصد می توان گفت که این روش در کاهش افسردگی گروه آزنلیش تاثیر داشته است. : نتایج حاکی از این بود که تلفیق درمان شناختی رفتاری با یوگا در کاهش افسردگی زنان اثر بخش می باشد. 

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ

 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: طالبيان شريف، جعفر
کلید واژه ها:  درمان شناختی رفتاری ، یوگا ، زنان افسرده


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 729
نام نویسنده: توپکانلویی، صفورا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 71
چکیده: 

   هدف از انجام اين پژوهش بررسی اثر‌بخشی روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت به شیوه گروهي بر کاهش نشانه‌های بحران هویت میانسالی وافزایش رضایت از زندگی میانسالان مي­باشد. طرح پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری است. جامعه آماری این پژوهش شامل كليه افرادی که در  بهمن ماه سال 1393، برای رفع مشکلات روانی به کلنیک روانشناختی ارین منطقه2 شهر مشهد مراجعه کردند و در بازه سنی 35 تا 50 سالگی قرارداشتند. پژوهشگر نمونه‌ای به حجم 16 نفر را از بین افراد جامعه آماری انتخاب کرد.برای نمونه‌گیری از شیوه نمونه‌گیری داوطلبانه با جایگزینی تصادفی استفاده شد اعضاي نمونه انتخابی به صورت جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند گروه آزمایش در12 جلسه به مدت 2ساعت در گروه درمانی روانپویشی کوتاه مدت قرار گرفتندو گروه کنترل بدون دريافت درماني در ليست انتظاربودند. آزمودنی­هاي گروه آزمايش در دو مرحله پیش آزمون، پس آزمون با مقیاس‌هاي بحران هويت میانسالی (ICQ) و مقیاس رضایت از زندگی مورد سنجش قرار گرفتند. یافته­های این پژوهش با استفاده از نرم‌افزار SPSS و با روش آماری تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد روان درمانی پویشی کوتاه مدت گروهی به طور معناداری باعث کاهش نشانه‌های بحران هویت میانسالی و افزایش رضایت از زندگی گروه ازمایش نسبت به گروه کنترل شده است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  روان پویشی کوتاه مدت گروهی ، بحران هویت میانسالی ، رضایت از زندگی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 728
نام نویسنده: تشکر‌گلستانی، نسیبه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 86
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی روان‌درمانی بدنی بر بهبودکنش‌های اجرایی و کاهش نشانه های نارسایی توجه و فزون کنشی در  کودکان بد‌‌سرپرست انجام شد.

روش اجرا: طرح پژوهش حاضر شبه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل با نمونه ای شامل 24 نفر از کودکان بد‌‌سرپرست ساکن شهر مشهد مي‌باشد که 12 نفر در گروه‌ آزمایش و 12 نفر در گروه گواه گمارش شدند. اعضاي گروه‌ آزمایش جلسات روان‌درمانی بدنی را دریافت کردند، اما برای اعضای گروه‌ گواه مداخله خاصی ارائه نشد. قبل و بعد از اجرای مداخله، ارزیابی سلامت روان کودکان و نوجوانان و آزمون برج لندن بر روی کودکان عضو نمونه اجرا شد.

یافته‌ها: نتایج تحليل كوواريانس چندمتغیره نشان داد که در پس آزمون، علائم بیش‌فعالی و نقص توجه كودكان گروه‌ آزمایش نسبت به کودکان گروه گواه، کاهش معناداری داشته است. همچنین، توانایی سازمان‌دهی و برنامه‌ریزی كودكان گروه‌ آزمایش نسبت به کودکان گروه گواه، افزایش معناداری داشته است.

نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش مؤید این مهم است که روان‌درمانی بدنی باعث بهبود کنش‌های اجرایی و کاهش نشانه های نارسایی توجه و فزون کنشی در کودکان بدسرپرست مي‌شود.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: غنايي چمن آباد، علي
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  روان‌درمانی بدنی ، کنش‌های اجرایی ، نارسایی توجه ، فزون کنشی ، کودکان بد‌‌سرپرست


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 727
نام نویسنده: علویان، رویا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 80
چکیده: 

بیماری سرطان دوران کودکی می تواند شرایط جسمی روانی و اجتماعی و اقتصادی نامناسبی را برای  کودک، خانواده و جامعه به وجود می آورد. درمان های روانشناختی به دنبال کاهش اثرات منفی این بیماری بر کودکان و خانوادهایشان هستند. پژوهش حاضر  با هدف بررسی اثر بازی درمانی والد - کودک بر کاهش افسردگی کودکان مبتلا به سرطان، استرس ادراک شده مادران آنها  و بهبود رابطه ی والد- کودک به انجام رسید. روش: تعداد 14زوج مادر و کودک (28نفر) ، با روش نمونه گیری در دسترس از بین مراجعه کنندگان به بیمارستان دکتر شیخ مشهد انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه 14 نفره مداخله و کنترل گمارش شدند. مادران در دو مرحله ی پیش آزمون و پس آزمون به مقیاس استرس ادراک شده (PSS) و مقیاس ارتباط والد کودک (PCRS) ، و کودکان افسردگی کودک (CDI)را که توسط درمانگر خوانده می شد، تکمیل کردند. هر زوج مادر و کودک در گروه آزمایش 8 جلسه یک ساعته بازی درمانی والد - کودک را به صورت فردی دریافت کردند؛ سپس داده ها با روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  یافته ها: افسردگی کودکان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به طور معناداری کاهش یافت. همچنین رابطه ی والد کودک در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به طور معناداری بهبود یافت. اما در متغیر استرس ادراک شده، بین مادران گروه کنترل و آزمایش تفاوت معناداری یافت نشد. : بازی درمانی والد کودک می تواند بر کاهش افسردگی کودکان مبتلا به سرطان و بهبود رابطه ی این کودکان و والدینشان موثر باشد. این نوع درمان بر کاهش استرس ادراک شده ی مادران تأثیر معنادار نداشت.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: طبيبي، زهرا
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور دوم: بنی هاشم، عبدالله
کلید واژه ها:  سرطان کودکان ، بازی درمانی ، افسردگی کودکان ، رابطه والد – کودک ، استرس ادراک شده


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 726
نام نویسنده: میررجائی، آتنا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 65
چکیده: 

تنیدگی بخش جدایی‌ناپذیر زندگی آدمی است و شاید عمومی‌ترین مسئله زندگی یک انسان باشد. پرستاری به عنوان شغلی پر تنیدگی شناخته شده است، تنیدگی‌های شغلی موجود در این حرفه می‌تواند به بروز بیماری‌ها و اختلالاتی منجر شود که سلامتی پرستاران را بطور جدی به مخاطره می‌اندازد. برای مدیریت عوامل مرتبط با تنیدگی در پرستاران، راهکارهایی مورد نیاز می‌باشد. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنیدگی ادراک شده، تاب‌آوری و کیفیت زندگی پرستاران به انجام رسید. روش: تعداد 22 نفر پرستار از میان پرستاران شاغل در بیمارستان امید شهر مشهد انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 11 نفره مداخله و کنترل گمارش شدند. آزمودنی‌ها در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون با مقیاس تنیدگی ادراک شده کوهن (PSS)، مقیاس تاب‌آوری کانر و دیویدسون (CD_RSC) و فرم کوتاه کیفیت زندگی (SF_36) مورد سنجش قرار گرفتند. گروه آزمایش 8 جلسه 2 ساعته (یک روز در هفته) مداخله کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی را دریافت کردند و گروه کنترل در فهرست انتظار قرار داشتند. داده‌ها با استفاده از نسخه 19 نرم افزار SPSS و با روش تحلیل کوواریانس تک متغیری و تحلیل کوواریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: گروه مداخله نسبت به گروه کنترل در میزان مولفه سلامت روان کیفیت زندگی افزایش معنادار نشان داد. اما در کاهش تنیدگی ادراک شده و افزایش تاب‌آوری تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی می‌تواند در بهبود مولفه سلامت روان کیفیت زندگی در پرستاران موثر باشد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی ، تنیدگی ادراک شده ، تاب‌آوری ، کیفیت زندگی ، پرستاران


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 725
نام نویسنده: متجدد، سمیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 110
چکیده: 

هدف اصلی پژوهش بررسي اثربخشی ایماگوتراپی برکاهش نشانگان دیابت، افسردگی، رضایت زناشویی و کانون کنترل سلامت زنان متاهل مبتلا به دیابت نوع II بود. روش پژوهش شبه تجربی از نوع پیش آزمون ـ پس آزمون باگروه کنترل بود. جامعه آماری اين پژوهش شامل کليه زنان مبتلا به دیابت مراجعه کننده به بنیاد بین المللی کنترل وپیشگیری دیابت شهر مشهد در بهار 1394 بود. نمونه این پژوهش شامل 20 زن متاهل مبتلا به دیابت نوع II که به همراه همسرشان در این طرح شرکت داشته و به صورت نمونه‌گیري در دسترس انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه آزمایش (10 زوج) و کنترل (10 زوج) جایگزین شده بودند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، اندازه‌گیری نشانگان دیابت HbA1c) افسردگی بک، رضایت زناشویی انریچ، کانون کنترل سلامت والستون بود. پس از اجرای پیش‌آزمون، زوجهای گروه آزمایش بمدت 10 جلسه 120 دقیقه‌ای تحت ایماگوتراپی قرار گرفتند. در پایان دوره درمان، پس‌آزمون گرفته شد. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس و کوواریانس چند متغیره با نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که نشانگان دیابت وافسردگی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل کاهش و رضایت زناشویی افزایش یافته است و ایماگوتراپی بر روی کانون کنترل سلامت (درونی) تاثیرگذار بوده و بر کانون کنترل سلامت (قدرت دیگران و شانس) زنان متاهل مبتلا به دیابت نوع دوم تاثير گذار نبوده است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: سپهري شاملو، زهره
کلید واژه ها:  ایماگوتراپی ، نشانگان دیابت ، افسردگی ، رضایت زناشویی ، کانون کنترل سلامت ، دیابت نوع II


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 724
نام نویسنده: ارخودی قلعه نوئی، مهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 97
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارت های حل مسئله بر ادراک حل مسئله و سازگاری دانش آموزان دبیرستانی و نیز مقایسه تاثیر این آموزش ها در مدارس شبانه روزی با مدارس عادی می باشد. جامعه این پژوهش کلیه دانش آموزان پسر مشغول به تحصیل در دبیرستان های شهرستان باخرز می باشد که ابتدا از بین مدارس شبانه روزی شهرستان باخرز، دو مدرسه شبانه روزی و دو مدرسه عادی به صورت تصادفی ساده انتخاب شده ، و در مرحله نخست از بین آنها با توجه به جدول مورگان تعداد 291 نفر به صورت تصادفي خوشه اي به سازگاری سینها و سینگ پاسخ گفتند. سپس در مرحله دوم، تعداد 30 نفر از دانش آموزان مدارس شبانه روزی و نیز 30 نفر از دانش آموزان مدارس روزانه(60 نفر)که بالاترین نمره را در آزمون سازگاری کسب کردند، انتخاب و پس از پاسخ به ادراک حل مسئله هپنر و پترسون، به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و دو گروه کنترل (هر گروه 15 نفر) تقسیم شدند. سپس گروه های آزمایش آموزش های مهارت های حل مسئله به شیوه مایکن بام را طی هشت(8) جلسه دریافت کردند درحالی که گروه های کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. در انتها هر چهار گروه در پس آزمون با های مذکور مجددا مورد اندازه گیری قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مهارت های حل مسئله به روش مایکن بام در افزایش ادراک حل مسئله و نیز سازگاری کلی و ابعاد آن(سازگاری اجتماعی، سازگاری عاطفی و سازگاری تحصیلی) دانش آموزان موثر می باشد. همچنین تفاوتی بین تاثیر این آموزش ها بر ادراک حل مسئله و سازگاری کلی، اجتماعی و تحصیلی دانش آموزان مدارس شبانه روزی و مدارس عادی مشاهده نشد اما در سازگاری عاطفی تفاوت معنی داری بین مدارس عادی و شبانه روزی وجود دارد.

 فهرست مندرجات

منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  آموزش حل مسئله ، مایکن بام ، ادراک حل مسئله ، سازگاری

<   12345678910111213141516171819202122232425262728293031324252627282   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.