دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته روان شناسی

<   1234567891011121314151617181920212223242526272829303132334353637383   >


تعداد نتایج به دست آمده: 876 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 726
نام نویسنده: میررجائی، آتنا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 65
چکیده: 

تنیدگی بخش جدایی‌ناپذیر زندگی آدمی است و شاید عمومی‌ترین مسئله زندگی یک انسان باشد. پرستاری به عنوان شغلی پر تنیدگی شناخته شده است، تنیدگی‌های شغلی موجود در این حرفه می‌تواند به بروز بیماری‌ها و اختلالاتی منجر شود که سلامتی پرستاران را بطور جدی به مخاطره می‌اندازد. برای مدیریت عوامل مرتبط با تنیدگی در پرستاران، راهکارهایی مورد نیاز می‌باشد. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنیدگی ادراک شده، تاب‌آوری و کیفیت زندگی پرستاران به انجام رسید. روش: تعداد 22 نفر پرستار از میان پرستاران شاغل در بیمارستان امید شهر مشهد انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 11 نفره مداخله و کنترل گمارش شدند. آزمودنی‌ها در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون با مقیاس تنیدگی ادراک شده کوهن (PSS)، مقیاس تاب‌آوری کانر و دیویدسون (CD_RSC) و فرم کوتاه کیفیت زندگی (SF_36) مورد سنجش قرار گرفتند. گروه آزمایش 8 جلسه 2 ساعته (یک روز در هفته) مداخله کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی را دریافت کردند و گروه کنترل در فهرست انتظار قرار داشتند. داده‌ها با استفاده از نسخه 19 نرم افزار SPSS و با روش تحلیل کوواریانس تک متغیری و تحلیل کوواریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: گروه مداخله نسبت به گروه کنترل در میزان مولفه سلامت روان کیفیت زندگی افزایش معنادار نشان داد. اما در کاهش تنیدگی ادراک شده و افزایش تاب‌آوری تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی می‌تواند در بهبود مولفه سلامت روان کیفیت زندگی در پرستاران موثر باشد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی ، تنیدگی ادراک شده ، تاب‌آوری ، کیفیت زندگی ، پرستاران


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 725
نام نویسنده: متجدد، سمیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 110
چکیده: 

هدف اصلی پژوهش بررسي اثربخشی ایماگوتراپی برکاهش نشانگان دیابت، افسردگی، رضایت زناشویی و کانون کنترل سلامت زنان متاهل مبتلا به دیابت نوع II بود. روش پژوهش شبه تجربی از نوع پیش آزمون ـ پس آزمون باگروه کنترل بود. جامعه آماری اين پژوهش شامل کليه زنان مبتلا به دیابت مراجعه کننده به بنیاد بین المللی کنترل وپیشگیری دیابت شهر مشهد در بهار 1394 بود. نمونه این پژوهش شامل 20 زن متاهل مبتلا به دیابت نوع II که به همراه همسرشان در این طرح شرکت داشته و به صورت نمونه‌گیري در دسترس انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه آزمایش (10 زوج) و کنترل (10 زوج) جایگزین شده بودند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، اندازه‌گیری نشانگان دیابت HbA1c) افسردگی بک، رضایت زناشویی انریچ، کانون کنترل سلامت والستون بود. پس از اجرای پیش‌آزمون، زوجهای گروه آزمایش بمدت 10 جلسه 120 دقیقه‌ای تحت ایماگوتراپی قرار گرفتند. در پایان دوره درمان، پس‌آزمون گرفته شد. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس و کوواریانس چند متغیره با نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که نشانگان دیابت وافسردگی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل کاهش و رضایت زناشویی افزایش یافته است و ایماگوتراپی بر روی کانون کنترل سلامت (درونی) تاثیرگذار بوده و بر کانون کنترل سلامت (قدرت دیگران و شانس) زنان متاهل مبتلا به دیابت نوع دوم تاثير گذار نبوده است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: سپهري شاملو، زهره
کلید واژه ها:  ایماگوتراپی ، نشانگان دیابت ، افسردگی ، رضایت زناشویی ، کانون کنترل سلامت ، دیابت نوع II


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 724
نام نویسنده: ارخودی قلعه نوئی، مهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 97
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارت های حل مسئله بر ادراک حل مسئله و سازگاری دانش آموزان دبیرستانی و نیز مقایسه تاثیر این آموزش ها در مدارس شبانه روزی با مدارس عادی می باشد. جامعه این پژوهش کلیه دانش آموزان پسر مشغول به تحصیل در دبیرستان های شهرستان باخرز می باشد که ابتدا از بین مدارس شبانه روزی شهرستان باخرز، دو مدرسه شبانه روزی و دو مدرسه عادی به صورت تصادفی ساده انتخاب شده ، و در مرحله نخست از بین آنها با توجه به جدول مورگان تعداد 291 نفر به صورت تصادفي خوشه اي به سازگاری سینها و سینگ پاسخ گفتند. سپس در مرحله دوم، تعداد 30 نفر از دانش آموزان مدارس شبانه روزی و نیز 30 نفر از دانش آموزان مدارس روزانه(60 نفر)که بالاترین نمره را در آزمون سازگاری کسب کردند، انتخاب و پس از پاسخ به ادراک حل مسئله هپنر و پترسون، به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و دو گروه کنترل (هر گروه 15 نفر) تقسیم شدند. سپس گروه های آزمایش آموزش های مهارت های حل مسئله به شیوه مایکن بام را طی هشت(8) جلسه دریافت کردند درحالی که گروه های کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. در انتها هر چهار گروه در پس آزمون با های مذکور مجددا مورد اندازه گیری قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مهارت های حل مسئله به روش مایکن بام در افزایش ادراک حل مسئله و نیز سازگاری کلی و ابعاد آن(سازگاری اجتماعی، سازگاری عاطفی و سازگاری تحصیلی) دانش آموزان موثر می باشد. همچنین تفاوتی بین تاثیر این آموزش ها بر ادراک حل مسئله و سازگاری کلی، اجتماعی و تحصیلی دانش آموزان مدارس شبانه روزی و مدارس عادی مشاهده نشد اما در سازگاری عاطفی تفاوت معنی داری بین مدارس عادی و شبانه روزی وجود دارد.

 فهرست مندرجات

منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  آموزش حل مسئله ، مایکن بام ، ادراک حل مسئله ، سازگاری


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 723
نام نویسنده:  زارع، حسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 120
چکیده: 

هدف این پژوهش بررسی نقش سبک‌های هویت در میانجی‌گری رابطه تعارض والد- نوجوان و انگیزش پیشرفت تحصیلی نوجوانان دبیرستانی شهرستان مشهد انجام شد. جامعه آماری متشکل از تمامی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه شهر مشهد که در سال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل بوده‌اند. از طریق روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای تعداد 320 دانش آموز از 9 دبیرستان به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند و ‌های سبک هویت برزونسکی، انگیزه پیشرفت هرمنس و تعارض والد- نوجوان بر روی آنان اجرا شد. داده‌های بدست آمده از طریق روش‌های آماری ضریب رگرسیون ساده خطی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان دهنده معنادار بودن نقش میانجی سبک‌های هویت در ارتباط بین انگیزه پیشرفت تحصیلی و تعارض والد- نوجوان بود. همچنین مشاهده شد که بین تعارض والد- نوجوان با انگیزه پیشرفت تحصیلی ارتباط منفی معناداری وجود دارد و بین تعارض والد- نوجوان با سبک‌های هویت اطلاعاتی و سردرگم/ اجتنابی ارتباط معناداری مشاهده شد. اما ارتباط بین تعارض والد- نوجوان با سبک هویت هنجاری معنادار نشد. همچنین نتایج بدست آمده نشان‌دهنده ارتباط معنادار آماری بین سبک‌های هویت اطلاعاتی و هنجاری با انگیزش پیشرفت در جهت مثبت و ارتباط منفی و معنادار سبک هویت سردگم/ اجتنابی با انگیزش پیشرفت بود. یافته‌های آماری دیگر نشان‌دهنده این بود که در سبک‌های هویتی تفاوت معناداری از لحاظ میزان تعارض والد- نوجوان وجود ندارد اما میزان انگیزش پیشرفت در این سه سبک تفاوت معناداری نشان داد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: اصغري نكاح، سید محسن
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  سبک‌های هویت ،  تعارض والد- نوجوان ،  انگیزه پیشرفت تحصیلی ، نوجوان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 722
نام نویسنده:  نعمتی، سیده بهاره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 53
چکیده: 

مقدمه: این پژوهش به بررسی اثربخشی آموزش گروهی تئوری بوئن بر بهبود استقلال‌خواهی و احساس همبستگی نوجوانان دختر 15- 17 ساله شهرستان بجنورد پرداخته است. روش: این پژوهش به لحاظ روش آزمایشی، با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون و با گروه کنترل می‌باشد. جامعه مورد مطالعه پژوهش حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان دبیرستانی دختر شهرستان بجنورد بود، که در سال تحصیلی 94-93 مشغول تحصیل بودند. ابزار پژوهش برای استقلال خواهی، مقیاس استقلال عاطفی استینبرگ و سیلوربرگ و برای همبستگی، مقیاس همبستگی خانوادگی اولسون بود. برای انتخاب نمونه، ابتدا مقیاس‌های پژوهش بر روی 100 نفر از دانش‌آموزان دختر که به صورت تصادفی خوشه‌ای از دو دبیرستان انتخاب شده بودند، انجام شد و در مرحله‌ی بعد از بین 60 نفری که واجد شرایط بودند، 20 نفر حاضر به همکاری شدند که به روش تصادفی ساده در دو گروه آزمایشی و کنترل (هر کدام 10 نفر) قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج بدست آمده از تحلیل‌های آماری داده‌ها نشان داد که، آموزش گروهی تئوری بوئن اثربخشی معناداری بر بهبود همبستگی و کاهش استقلال‌خواهی افراطی نوجوانان و مؤلفه‌های مربوط به آن داشته است. نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش سودمندی آموزش نظریه بوئن را در بهبود همبستگی و استقلال خواهی نوجوانان تأیید می‌کند، لذا با توجه به تحولات فرهنگی و اجتماعی پیشنهاد می‌شود، در مراکز آموزشی و مشاوره‌ای این مهارت‌ها به والدین و نوجوانان آموزش داده شوند.

فهرست مندرجات

منابع وماخذ

 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: سپهري شاملو، زهره
کلید واژه ها:  نظریه بوئن ،  نوجوانان ، استقلال خواهی و احساس همبستگی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 720
نام نویسنده: ملک‌زاده مغاني، مهدیس
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 73
چکیده: 

     هدف از پژوهش حاضر بررسی آلکسی تایمیا و تاثیر روان درمانی بدنی بر ویژگی‌های عصب روانشناختی بیماران تحت عمل قلب باز می باشد. روش در چهارچوب یک طرح آزمایشی با پیش آزمون _ پس آزمون با گروه کنترل، از بین بیماران تحت عمل قلب باز با میانگین سنی ۴۹ سال که معیارهای ورود به پژوهش حاضر را دارا بودند، تعداد ۶۰ نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه ۳۰ نفره (آزمایش و کنترل) قرار داده شدند. گروه آزمایش در طی ۱۲جلسه بر اساس الگوی برگرفته شده از نظریات رایج رواندرمانی بدنی تحت مداخله درمانی قرار گرفتند و گروه کنترل همزمان از دوره بازتوانی عادی برخوردار بودند. داده‌های پژوهش به کمک آزمون شناختی کارت های ویسکانسین  و تست آلکسی تایمیای تورنتو در پیش و پس از جلسات مداخله فردی و گروهی جمع آوری شدند. روش تجزیه و تحلیل داده ها روش آماری مانکوا بود. یافته‌ها: پس از مداخله در گروه آزمایش در آزمون شناختی کارت های ویسکانسین میانگین تعداد کل خطاها و خطاهای درجاماندگی وهمچنین میانگین نمرات آلکسی تایمیا در گروه آزمایش کاهش پیدا کرد.این درحالی بود که میانگین نمرات در گروه کنترل تغییر معناداری نداشت. : پس از مداخله رواندرمانی بدنی در گروه آزمایش نشانگان آلکسی تایمیا کاهش یافته و ویژگی‌های عصب روانشناختی بهبود یافته است ولی در علائم خودمختار بدنی نظیر فشارخون و ضربان قلب تغییر معناداری مشاهده نشد

فهرست مندجات

منابع وماخذاستاد راهنمای اول: غنايي چمن آباد، علي
استاد مشاور اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
کلید واژه ها:  روان درمانی بدنی ، آلکسی تایمیا ،  بیماری قلبی ،  علایم عصب روانشناختی ، فشار خون


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 721
نام نویسنده: قلی پور، مرضیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 0
چکیده: 

زندگی معلولین جسمی-حرکتی موثر باشد

زمینه و هدف: معلوليت به­ صورت ناتواني موقت يا دائمي، جزيي يا كلي، ثابت يا تغييرپذير در هر جامعه­اي و در ميان هر گروه و طبقه­اي بروز مي­كند. از زماني­كه انسان خود را شناخته با نابهنجاري مادرزادي و نقص عضو يا قطع عضو ناشي از امراض مختلف و عوامل طبيعي روبه­رو بوده است (اسپاكمن، 1963). هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی گروه­درمانی آدلری بر خودپنداره بدنی، کیفیت زندگی و سلامت عمومی در معلولین جسمی حرکتی بود.

 مواد و روش‌ها: این پژوهش با روش پیش‌آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل انجام شد. از ­های اطلاعات جمعیت­شناختی، روابط چندبعدی خود-بدن (MBSRQ)، مقیاس ارزیابی کیفیت­زندگی (WHOQOL-BRIEF) و سلامت عمومي گلدبرگ (GHQ) به عنوان مقیاس سنجش در پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. 24 نفر از معلولینِ واجد شرایط و داوطلب حضور در گروه، که در مجتمع آموزشی نیکوکاری توان­یابان مشهد اشتغال به آموزش داشتند پس از غربالگری اولیه، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای داده شدند. پس از تکمیل پیش آزمون، اعضای گروه آزمایش، طی یازده جلسه، گروه درمانی آدلری را به صورت جلسات (90 دقیقه­ای) و دوبار در هفته دریافت نمودند درحالی­که گروه کنترل هیچ مداخله­ای را دریافت نکردند. به منظور تحلیل آماری داده­های پژوهش، از نرم افزار آماری 19spss- و روش­های آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد.

 يافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل، بهبود معناداری در چهار خرده­مقیاس از شش خرده­مقیاس، روابط چندبعدی خود- بدن که عبارتند از: ارزش­یابی قیافه، ارزش­یابی تناسب اندام، جهت‌یابی تناسب اندام و رضایت از نواحی بدن، نشان داد. اما در دو خرده­مقیاس، وزن ذهنی و جهت­یابی قیافه، تفاوت معناداری بین دو گروه یافت نشد. در سلامت عمومی در خرده­مقیاس­های نشانگان جسماني و نشانگان افسردگي تفاوت معناداری بین گروه آزمایش و گروه مداخله وجود داشت (05/0p<) اما در خرده­مقیا­س­های نشانگان اضطرابی و بی‌خوابی و نشانگان کارکرد اجتماعی تفاوتی بین دو گروه یافت نشد. همچنین گروه درمانی آدلری منجر به بهبود ابعاد سلامت روانی و سلامت جسمانی در گروه آزمایش شده ولی بر سلامت محیطی و اجتماعی تاثیر معناداری نداشته بود.

بر اساس نتایج پژوهش، به­کارگیری گروه­درمانی آدلری می‌­تواند بر بهبود خودپنداره بدنی، سلامت عمومی و کیفیت

فهرست مندجات

منابع وماخذ


 


استاد راهنمای اول: سپهری شاملو، زهره
استاد مشاور اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
کلید واژه ها:  معلولیت جسمی- حرکتی ، خودپنداره بدنی ، کیفیت زندگی ،  سلامت عمومی ،  گروه درمانی آدلری


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 717
نام نویسنده: احمدی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 179
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین متغیر‌‌های هوش هیجانی و جنسیت با غمخواری معلمان انجام شد. این پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل معلمان سه درس ریاضی، دینی و مطالعات اجتماعی مقطع متوسطه (دوره اول و دوم) دخترانه و پسرانه شهر اردکان و دانش‌آموزان آن‌‌‌هاست. نمونه معلمان شامل تمامی معلمان این سه درس بود و نمونه دانش‌آموزان نیز به تصادف از بین دانش‌آموزان هریک از این معلمان انتخاب گردید. بر این اساس تعداد 63 معلم (شامل 34 زن و 29 مرد) و 309 دانش‌آموز (شامل 174 دختر و 135 پسر) گروه نمونه را تشکیل دادند. معلمان، پرسش‌نامه محقق‌ساخته غمخواری (فرم معلم) که سه نوع غمخواری را می سنجد- و پرسش‌نامه هوش هیجانی شات و دانش‌آموزان نیز صرفا پرسش‌نامه غمخواری (فرم دانش آموز) را تکمیل نمودند. برای بررسی رابطه بین انواع غمخواری از روش همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که فقط بین غمخواری در حوزه درونی و غمخواری برای اندیشه‌‌‌ها رابطه­ای مثبت و معنادار وجود دارد (0.001>p، 0.48= r، 233= n). نتایج تحلیل همبستگی پیرسون همچنین نشان داد که بین هوش هیجانی و غمخواری معلمان ‌رابطه‌ای مثبت و معنادار وجود دارد (0.001> p،63= n، 0.57= r). علاوه بر این در این پژوهش معلمان زن غمخوارتر از معلمان مرد بودند. در پایان نیز می­بایست به این مسئله اشاره نمود که انطباقی بین نمره غمخواری معلمان و غمخواری ادراک‌شده توسط دانش‌آموزان آن‌‌‌ها به­طور کلی، وجود نداشت. اما بین معلمان زن، انطباق بین این دو متغیر بیشتر از مردان بود، در نتیجه می‌توان گفت رابطه غمخوارانه در بین معلمان زن و دانش‌آموزان آن‌‌‌ها از وضع مطلوب­تری نسبت به معلمان مرد، برخوردار است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: غفاري، ابوالفضل
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  هوش هیجانی ، غمخواری ، جنسیت ، معلمان ، دانش‌آموزان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 716
نام نویسنده: آزادواری، علی‌محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 99
چکیده: 

شناخت و اخلاق از جمله مباحثی است که توجه بسیاری از نظریه پردازان را به خود جلب کرده است. نظریه ذهن و کنترل بازداری از جمله توانمندی های شناختی است که می تواند با رشد اخلاقی رابطه داشته باشد. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین نظریه ذهن و کنترل بازداری با سطح رشد اخلاقی دانش آموزان ابتدایی می باشد. ابزارهای گردآوری داده ها در این پژوهش عبارت بودند از: آزمون قضاوت اخلاقی سینها و وارما، فرم 38 سوالی نظریه ذهن موریس و همکاران و آزمون استروپ. همچنین داده های جمع آوری شده با روش همبستگی برای فرضیات پژوهشی و رگرسیون خطی برای سوال پژوهشی مورد تحلیل قرار گرفتند.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


یافته ای پژوهش  نشان داد که روابط مثبت و معناداری بین نظریه ذهن و کنترل بازداری با سطح رشد اخلاقی دانش آموزان وجود دارد. همچنین نظریه ذهن و کنترل بازداری توانایی پیش بینی سطح رشد اخلاقی دانش آموزان را دارند.

نتایج حاصل از این پژوهش تاییدی بر نظریات پیاژه و کلبرک درباره روابط بین سطح رشد اخلاقی و شناخت می باشد. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که رابطه ای مثبت و معنا داری بین نظریه ذهن و کنترل بازداری با سطح رشد اخلاقی وجود دارد.


استاد راهنمای اول: امين يزدي، سيد امير
استاد مشاور اول: طبيبي، زهرا
کلید واژه ها:  توانش های نظریه ذهن ، رشد اخلاقی ، کنترل بازداری ، دانش‌آموزان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 719
نام نویسنده:  نوری، نفیسه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 86
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر،  بررسی رابطه  اظهار دینداری و اهمال کاری  با نقش  واسطه ای  سبک های دفاعی  بود. و بررسي اين مسئله كه آيا سبک های دفاعی  می تواند به عنوان ميانجي رابطه ي اظهار دینداری و اهمال کاری ايفاي نقش كند؟ تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری افراد ۲۰ تا ۶۰ ساله ساکن شهر مشهد و نمونه مورد بررسی که با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شد، ۳۸۴ نفربودند. ابزار گردآوری داده ها مقیاس اهمال کاری تاکمن، سبک های دفاعی و مقیاس دینداری خدایاری فرد و همکاران  بود. داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه، تحلیل مسیر و تحلیل واریانس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که بين میزان اظهار دینداری و اهمال کاری همبستگي منفی معنادار وجود دارد (۰۱/۰p<)، بین میزان اظهار دینداری و سبک دفاعی رشد یافته همبستگي مثبت معنادار وجود دارد (۰۱/۰p<)، بین اظهار دینداری و سبک دفاعی نوروتیک همبستگي مثبت معنادار وجود دارد  (۰۱/۰p<). از یافته ها می توان این نتیجه را گرفت که متغیر عواطف دینی، سبک دفاعی رشد یافته و سبک دفاعی رشد نایافته  پیش بینی کننده های خوبی برای اهمال کاری می باشند. همچنین سبک های دفاعی نمی تواند نقش میانجی گرایانه ای بین اهمال کاری و دینداری ایفا کنند.

فهرست مندرجات

منابع وماخذ


 


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
کلید واژه ها:  اهمال کاری ،  دینداری ،  سبک های دفاعی

<   1234567891011121314151617181920212223242526272829303132334353637383   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.