دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته روان شناسی

<   12345678910111213141516171819293949596979   >


تعداد نتایج به دست آمده: 873 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 863
نام نویسنده: طاهری، نیلوفر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 90
چکیده: 

سرطان یکی از جدی‏ترین بیماری‏های مزمن و از عوامل تهدید کننده سلامت جامعه به شمار می‏رود. از این بین، سرطان پستان شایع‏ترین سرطان تشخیص داده شده در زنان می‏باشد. امروزه در حوزه روان شناسی بالینی برخی از پژوهشگران با اجرای مداخلات روانی اجتماعی به دنبال بررسی اثر آن بر بیماران مبتلا به سرطان پستان و کیفیت زندگی آنها می‏باشند. این پژوهش نیز با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت‏های ارتباط صمیمانه بر افزایش سازگاری و رضایتمندی زناشویی زنان مبتلا به سرطان پستان به انجام رسید. روش پژوهش: تعداد 24 نفر از زنان مبتلا به سرطان پستان با روش نمونه گیری در دسترس از بین مراجعه کنندگان به مرکز رادیوتراپی- انکولوژی امام رضا (ع) در شهر مشهد انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه 12 نفره مداخله و کنترل گمارش شدند. آزمودنی‏ها در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون با ‏های رضایت زناشویی انریچ و سازگاری زناشویی هارموهان سینگ مورد سنجش قرار گرفتند. گروه آزمایش 8 جلسه 5/1 ساعته، آموزش مهارت‏های ارتباط صمیمانه را دریافت نمودند و گروه کنترل تحت هیچ مداخله ای قرار نگرفتند. داده‏ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با روش تحلیل کوواریانس تک متغیری (ANCOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‏ها: گروه مداخله نسبت به گروه کنترل در میزان سازگاری و رضایتمندی زناشویی، افزایش معناداری را نشان داد. نتیجه‏گیری: آموزش مهارت‏های ارتباط صمیمانه PAIRS می‏تواند در افزایش سازگاری و رضایتمندی زناشویی موثر باشد.

فهرست مندرجات

منابع


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: اصغري نكاح، سید محسن
کلید واژه ها:  سرطان پستان، رضایتمندی زناشویی ، سازگاری زناشویی ، کاربرد عملی مهارت‏های ارتباط صمیمانه PAIRS


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 862
نام نویسنده: صداقت سروندانی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 147
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر کاهش حساسیت اضطرابی، نشخوار فکری و بهبود تصویر بدنی در افراد دارای نشانگان بدریخت انگاری بدن بود. این پژوهش شبه آزمایشی از نوع  مورد منفرد  A-B-Aبا طرح خط پایه چندگانه و با پیگیری یک، سه و شش ماهه بود. جامعه آماري کلیه‌ی مردان و زنان 18 تا 40 ساله دارای نشانگان بدریخت انگاری بدن بودند که پس از دیدن اطلاعیه‌های طرح پژوهش به کلینیک روان‌شناختی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1394 مراجعه کردند. روش نمونه‌گیری در این پژوهش نمونه‌گیری هدفمند بود و در مجموع 23 نفر که با توجه به فراخوان پژوهش به کلینیک مراجعه کردند که از میان آن‌ها سه نفر دارای نشانگان اختلال بدریخت انگاری بدن بودند، انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان پژوهش در موقعیت‌های خط پایه، جلسات زوج مداخله، یک، سه و شش ماه بعد از مداخله به مقیاس حساسیت اضطرابی، خرده مقیاس نشخوار فکری و پرسش‌نامه چندبُعدی روابط بدن - خود پاسخ دادند. درمان شناختی رفتاری نیز طی 14 جلسه اجرا گردید. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل دیداری نمودار، درصد بهبودی، اندازه اثر و درصد داده‌های غیرهمپوش (PND) انجام شد. نتایج نشان داد که درمان شناختی-رفتاری به طور معناداری حساسیت اضطرابی و نشخوار فکری را هم در پایان درمان و هم در پیگیری یک، سه و شش ماهه کاهش داد و هم‌چنین منجر به بهبودی تصویر بدنی مراجعین گردید.  به طور کلی می‌توان بیان کرد که درمان شناختی رفتاری در کاهش حساسیت اضطرابی، نشخوار فکری و بهبود تصویر بدنی افراد دارای نشانگان بدریخت انگاری بدن مؤثر است و از نتایج پژوهش فوق می‌توان در بهبود کیفیت زندگی افراد مبتلا استفاده کرد.

فهرست مندرجات

منابع

 


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: کیمیایی، سید علی
کلید واژه ها:  بدریخت انگاری بدن ،  درمان شناختی رفتاری ، حساسیت اضطرابی ، نشخوار فکری و تصویر بدنی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 861
نام نویسنده: ممی زاده، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 87
چکیده: 

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر تعدیل انتظارات زناشویی و بهبود سرمایۀ روانشناختی مردان متأهل انجام شد. پژوهش از روش شبه آزمایشی است که در آن از پیش آزمون و پس ­آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، مشتمل بر کلیه مردان متأهل مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد می­باشد. نمونه مورد نظر شامل 20 مرد بود که به این مرکز مراجعه کرده بدند. لذا روش نمونه­گیری این پژوهش، نمونه­گیری در دسترس بود که بعد از انتخاب به صورت گمارش تصادفی در دو گروه کنترل (10مرد) و آزمایش (10 مرد) قرار گرفتند. داده­ها به کمک سرمايۀ روانشناختي لوتانز و همکاران (2007) انتظارات زناشویی امیدوار (1386)، پیش از شروع جلسات در مورد هر دو گروه جمع­آوری شد. متغیر مستقل  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بود که گروه آزمایش در معرض مداخله 8 جلسه­ای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفتند. در این مدت بر روی گروه کنترل مداخله­ی خاصی انجام نشد. پس از پایان جلسات مجدداً ­های سرمايۀ روانشناختي و انتظارات زناشویی در مورد هر دو گروه اجرا شد. سپس با استفاده از شاخص­های آمار توصیفی، آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری (ANCOVA) و چندمتغیری (MANCOVA یافته­های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتد. یافته­های پژوهش حاضر نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث بهبود سرمایه­ی روانشناختی اعضای گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل می­شود. همچنین، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد منجر به تعدیل انتظارات زناشویی در بین مردان متأهل می­شود. در مجموع، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد تأثیر بسزایی در سرمایه­ی روانشناختی، تعدیل انتظارات زناشویی دارد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: مشهدی، علی
کلید واژه ها:  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ، سرمایه­ی روانشناختی ، سرمایه­ی روانشناختی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 860
نام نویسنده: مسبوق، مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 80
چکیده: 

 هدف از انجام این پژوهش، نقش سبک‌های اسنادی و هوش معنوی در پیش بینی سبک‌های یادگیری در دانش-آموزان دختر پیش دانشگاهی است. جامعه آماری مورد مطالعه در پژوهش حاضر تمام دانش­آموزان دختر پیش دانشگاهی شهر مشهد هستند. بدین منظور 213 نفر از این دانش آموزان با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. روش تحقیق، توصیفی از نوع مطالعات همبستگی و تحلیل رگرسیون است. ابزار تحقیق حاضر شامل سبک های یادگیری کلب(LSI) ، سبک­های اسنادی سلیگمن (ASQ) و هوش معنوی می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، با استفاده از نرم افزار Spss از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که سبک یادگیری همگرا بیشترین فروانی را در دانش آموزان داشت و سبک های اسنادی و هوش معنوی قادر به پیش بینی هیچ یک از سبک های یادگیری نمی باشند. فقط مولفه ارتباط با سرچشمه هوش هستی از مولفه های هوش معنوی، قادر به پیش بینی سبک یادگیری جذب کننده و انطباق یاینده داشت.

فهرست مندرجات

متابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: عبدخداي، سعيد
استاد مشاور اول: اصغری نکاح، سید محسن
کلید واژه ها:  سبک های یادگیری ، سبک های اسنادی ، هوش معنوی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 859
نام نویسنده: رحمانی، محبوبه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 96
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی‌گری هویت علمی در رابطه بين خودکارامدی تحصیلی با انگیزش و عملکرد تحصیلی بود. در این مطالعه که از نوع توصیفی می‌باشد به روش همبستگی جامعه آماری 380نفر از کلیه دانش اموزان مقطع دوم متوسطه شهرستان مشهد که در سال تحصیلی 96-1395مشغول تحصیل بودند با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و 3 (سنجش خودکارآمدی موریس 2001، انگیزه پیشرفت تحصیلی عبدخدایی 1387 و هویت علمی لطف‌آبادی 1382) را تکمیل کردند که با توجه به ریزش نمونه در این نوع تحقیقات در نهایت تعداد 325 صحیح بدست آمد. داده‌های پژوهش با روش همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تحلیل شدند.

یافته‌ها:نتایج حاکی از آن بود که هویت علمی میانجیگر معناداری برای رابطه خودکارآمدی با انگیزش تحصیلی و عملکرد تحصیلی می باشد.به منظور آزمون هریک از فرضیه ها نیزاز ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و6فرضیه پژوهش تایید شدند و میانگین نمره کل خودکارآمدی، هویت علمی، انگیزش تحصیلی و عملکرد تحصیلی به ترتیب 86/84، 72/26، 29/151 و 51/18 بود.

: خودکارآمدی بعنوان متغیر برونزا بر هر دو متغیر درونزا یعنی انگیزش تحصیلی و عملکرد تحصیلی، هم اثرات مستقیم و هم اثرات غیرمستقیمی داشته است. همچنین متغیر هویت علمی توانسته در رابطه خودکارآمدی با انگیزش تحصیلی و عملکرد تحصیلی نقش میانجی را ایفا کند. بطور کلی 17 درصد از واریانس نمرات انگیزش تحصیلی از طریق خودکارآمدی و هویت علمی؛ و 15 درصد از واریانس نمرات عملکرد تحصیلی از طریق خودکارآمدی و هویت علمی؛ و 16 درصد از واریانس نمرات هویت علمی از طریق خودکارآمدی تبیین شده است.لذا به منظور افزایش عملکرد تحصیلی و رشد سطح علمی جامعه می بایست بسط روحیه تحقیق و تفکر,تربیت مغزهایی متفکر و واگرا و پرورش انسان هایی خلاق در زمره اهداف نظام آموزش عالی باشد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

 

 


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  خودکارآمدی ، هویت علمی ، انگیزش تحصیلی و عملکرد تحصیلی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 858
نام نویسنده:  پرويز، کورش
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 129
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر تدون الگوی جامع چگونگی فعاليت فرامن و فراشناخت (CMSMO) در بیماران دچار اختلال وسواسی-جبری و اختلال شخصیت ضداجتماعی و افراد عادیست. اين پژوهش متشکل از سه مطالعه است. مطالعه اول يا پيش نياز،  مطالعه دوم يا اصلی و مطالعه سوم يا پايانی. مطالعه اول به روش توصیفی و  از نوع هبستگی است. مطالعه دوم و سوم هر يک دارای دو بخش است که بخش اول آنها به روش توصیفی از نوع همیستگی و بخش دومشان علی-مقايسه ای است. جامعه مورد پژوهش تمامی افراد عادی، دچار اختلال وسواسی-جبری، ضداجتماعی مرتکب جرم‌های اقتصادی و ضداجتماعی مرتکب جرم‌های غيراقتصادی ساکن شهر مشهد است. نمونه مطالعه اول شامل 270 نفر از دانشحويان دانشگاه فردوسی مشهد بود. نمونه مطالعه دوم به تعداد کل 344 نفر دارای سه زیرگروه شامل؛ افراد عادی (206 نفر)، بیماران دچار اختلال وسواسی-جبری (48 نفر) افراد دچار اختلال ضداجتماعی مرتکب جرم‌های اقتصادی (45 نفر) و افراد دچار اختلال ضداحتماعی مرتکب جرم‌های غيراقتصادی (45 نفر) است. نمونه مطالعه سوم به تعداد کل 398 نفر دارای سه زیرگروه شامل؛ افراد عادی (253 نفر)، بیماران دچار اختلالاختلال وسواسی-جبری (49 نفر) افراد دچار اختلال ضداجتماعی مرتکب جرم‌های اقتصادی (47 نفر) و افراد دچار اختلال شخصیت ضداجتماعی مرتکب جرم‌های غيراقتصادی (49 نفر) است. نمونه‌گیری در هر سه مطالعه به صورت دردسترس و داوطلبانه بوده است. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل؛ آزمون فرامن، آزمون فراشناخت، آزمون نشخوار فکری بود. آزمون توانمدی‌های ایگو و بخش وجدان نئو هم برای سنجش پایایی هم ارزش پرسشانه‌های فراشناخت و فرامن مورد استفاده قرار گرفت. آزمون‌های آماری استفاده شده شامل آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل میانجی و تحلیل واریانس است. نتایج نشان می‌دهد در افراد عادی الگوی چگونگی رابطه فرامن و فراشناخت با میانجگری نشخوار فکری منفی و داری برازش است. این الگو در افراد دچار اختلال وسواسی-جبری همچنان منفی است اما برازش ندارد. CMSMO در افراد دچار اختلال شخصیت ضداجتماعی مرتکب جرم‌های اقتصادی و مرتکب جرم‌های غيراقتصادی هم برازش ندارد. به عنوان نتيجه‌گيری کلی، درنهايت با استناد به الگوهای بدست آمده و مقايسه میانگین‌های فرامن، فراشناخت و نشخوار فکردی در چهار گروه عادی، دچار اختلال وسواسی-جبری، ضداجتماعی مرتکب جرم‌های اقتصادی و ضداجتماعی مرتکب جرم‌های غيراقتصادی، درنهایت الگوی CMSMO و برمبنای آن، آزمون تعارض فرامن-فراشناخت ارائه گردید. اين پژوهش به طور کلی نشان می‌دهد اختلال وسواسی-جبری و اختلال شخصیت ضداجتماعی تحت تاثير نقص عملکرد فرامن و فراشناخت است. نقص در عملکرد فرامن و فراشناخت سبب بروز نوعی از تعارض است که توسط آزمون تعارض فرامن-فراشناخت قابل اندازه‌گيریست. با توجه به پيشینه‌های نظری، به نظر می‌رسد نقص در عملکرد فرامن سختگير و نقص در عملکرد فراشناخت تحت تأثیر مشکلاتی در همانندسازی فرد در دوران کودکی با والدينش و سایر بزرگترهای مهم ايجاد می شود.

 فهرست مندرجات

منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
کلید واژه ها:  فرامن ، فراشناخت، ،  اختلال وسواسی-جبری ، اختلال شخصیت ضداجتماعی ، الگوی جامع چگونگی فرامن و فراشناخت (CMSMO)


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 857
نام نویسنده:  مسگرخراسانی، مهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 87
چکیده: 

رضایت شغلی یکی از مهمترین متغیرهای تحقیق در رفتار سازمانی و همچنین به عنوان متغیر محوری در تحقیقات و تئوری های سازمان قلمداد گردیده است. عدم رضایت شغلی می تواند آسیب های متعددی را ایجاد کند. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر بهبود رضایت شغلی و کاهش فرسودگی شغلی کارکنان کارخانه توس چینی بود. روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان کارخانجات تولیدی توس چینی بود. نمونه شامل 30 نفر که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. در این پژوهش، آموزش طرحواره درمانی به عنوان متغیر مستقل در گروه آزمایش اجرا شد و متغیرهای رضایت شغلی و فرسودگی شغلی به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفتند. برای گردآوری داده های مورد نیاز از مقیاس رضایت شغلی بری فیلد و روث و مقیاس فرسودگی شغلی ماسلاچ استفاده شد. در ابتدای دوره درمان، آزمودنی ها به های پژوهش پاسخ دادند و پس از برگزاری جلسات مداخله طرحواره درمانی، مجددا مقیاس ها توسط آنان تکمیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که طرحواره درمانی موجب افزایش رضایت شغلی اعضای گروه آزمایش می شود. همچنین نتایج نشان داد که طرحواره درمانی بر کاهش فرسودگی شغلی تاثیرگذار نبود. از نتایج به دست آمده می توان چنین نتیجه گرفت که طرحواره درمانی برای رضایت شغلی، اثربخش است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور دوم: اصغری، محمد جواد
کلید واژه ها:  طرحواره درمانی ، رضایت شغلی ،  فرسودگی شغلی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 856
نام نویسنده: رضوی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 126
چکیده: 

 پژوهش حاضر با هدف افزایش بهداشت روانی دانش­آموزان دبستانی از طریق مداخله آموزشی تفکر منطقی- هیجانی (REE) مبتنی بر رفتاردرمانی عقلانی هیجانی آلبرت الیس (REBT) انجام گردید. این پژوهش، کاربردی و از نوع شبه آزمایشی بوده و جامعه آماری شامل دانش­آموزان دختر ناحیه شش مشهد که در پایه پنجم دبستان بودند می­شد. نمونه پژوهش به صورت در دسترس، و به تعداد 51 نفر انتخاب شدند که در سه گروه آزمایش، مداخله­نما و کنترل به طور تصادفی قرار گرفتند. مدت مداخله آموزشی برای گروه آزمایشی 11 جلسه 1 تا 5/1 ساعته بود. در این پژوهش، بهداشت روان، در سه بعد شناختی، هیجانی و رفتاری تعریف و از ابزارهای باورهای غیر منطقی کودکان، عزت نفس پوپ و سیاهه رفتاری آخن­باخ برای ارزیابی آن استفاده گردید. یافته­های به دست آمده، بیانگر این است که بهداشت روان دانش­آموزان گروه آزمایش، پس از مداخله آموزشی فقط در بعد شناختی رشد معناداری داشته، یعنی باورهای غیر منطقی ایشان نسبت به قبل از مداخله کاهش معناداری پیدا کرد. اما در ابعاد هیجانی و رفتاری تغییر مطلوب و معناداری مشاهده نشد، یعنی نمرات عزت نفس و مشکلات رفتاری- هیجانی پس از مداخله تغییر مطلوب و معناداری پیدا نکردند.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

     

   


استاد راهنمای اول: امين يزدي، سيد امير
استاد مشاور اول: صالحی فدردی، جواد
کلید واژه ها:  بهداشت روانی کودکان ، آموزش تفکر منطقی- هیجانی (REE) ، رفتاردرمانی عقلانی هیجانی (REBT) ، باورهای غیر منطقی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 855
نام نویسنده: پاکروان، فریبا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 120
چکیده: 

مقدمه : هدف مطالعه حاضر بررسی اثربخشی درمان بخشش محور برتاب آوری و ابرازگری هیجانی زنان آسیب‌دیده از روابط فرازناشویی بود. روش : پژوهش حاضر شبه آزمایشی بود و با طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل اجرا شد، جهت گردآوری داده‌ها از تاب‌آوری کونر  و دیویدسون و ابرازگری هیجانی کینگ وآمونز استفاده شد. جامعه آماری پژوهش کلیه زنان آسیب‌دیده از روابط فرازناشویی مراجعه ‌کننده به  کلینیکهای مشاوره و روانشناسی شهرکاشمر بودکه از بین آن‌ها 26نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و سپس به ‌طور تصادفی ۱۳نفردرگروه کنترل و 13نفر در گروه آزمایش جایگزین شدند.  برنامه درمانی بر مبنای رویکرد مبتنی بر بخشش انرایت بود که درطی 12جلسه وهرجلسه به مدت 90 دقیقه در طول یک ماه به ‌صورت مشاوره گروهی اجرا گردید. داده‌ها با روش آماری تحلیل کوواریانس تحلیل شد. یافته‌ها : نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان دادکه که درمان بخشش محور در افزایش تاب‌آوری گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل تأثیر معناداری داشته است ، اما در ابرازگری هیجانی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل تغییر معناداری مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش بیانگر این است که درمان بخشش محور می‌تواند مشکلات روان‌شناختی ناشی از عهدشکنی همسر را کاهش دهد، از این ‌رو استفاده از این رویکرد برای کار با زوجین درگیر با عهدشکنی زناشویی توصیه می‌شود.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد مشاور اول: کیمیایی، سید علی
کلید واژه ها:  درمان بخشش محور ،  تاب‌آوری ، ابرازگری هیجانی ، روابط فرازناشویی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 854
نام نویسنده:  دهقان، شهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 83
چکیده: 

رضایت زناشویی متغیری مهم در پیش بینی پایداری رابطه زناشویی ست. به همین دلیل ارزیابی عوامل مختلف موثر بر آن بررسی ارتباط آن با رضایت زناشویی، بسیار مهم می‏باشد. این پژوهش با بهره‏گیری از مبانی تئوری که نقش عوامل گوناگون در پیش‏بینی رضایت زناشویی را نشان می‏دادند، به بررسی نقش الگوهای فرهنگی فردگرایی و جمع‏گرایی در پیش‏بینی رضایت زناشویی با میانجی‏گری مسیر شادمانی پرداخته است. برای این منظور تعداد 146 نفر (73 زوج) با روش نمونه‏گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی‏ها مقیاس رضایت زناشویی انریچ، فردگراییجمع‏گرایی و متغیر شادمانی از لحاظ اجتماعی را تکمیل نمودند. برای تحلیل داده‏ها از شاخص‏های توصیفی، همبستگی پیرسون، تحلیل مسیر و رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد. نتایج ضرایب هبستگی پیرسون بین فردگرایی با مسیرشادمانی و رضایت زناشویی رابطه منفی و معنادار، و بین جمع گرایی با مسیر شادمانی و رضایت زناشویی رابطه مثبت  معنادار و همچنین بین مسیر شادمانی و رضایت زناشویی رابطه مثبت و معناداری را نشان داد. همچنین نتایج تحلیل مسیر سهم هریک از متغیرهای فردگرایی، جمع‏گرایی و مسیر شادمانی را بر تعیین میزان رضایت زناشویی و همچنین سهم فردگرایی و جمع‏گرایی بر مسیر شادمانی را نشان داد. در مجموع می‏توان نتیجه گرفت که مسیر شادمانی میانجی‏گر معناداری برای رابطه فردگرایی و جمع‏گرایی با رضایت زناشویی می‏باشد. نتایج رگرسیون سلسله مراتبی در تحلیل فرضیه فرعی پژوهش نیز، که نقش شباهت و تفاوت همسران در فردگرایی و جمع‏گرایی را دررضایت زناشویی بیان می‏نمود، نشان داد رضایت زناشویی گروه تفاوت فردگرایی و جمع‏گرایی به طور معناداری بیشتر از رضایت زناشویی گروه شباهت فردگرایی/جمع‏گرایی است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: سپهري شاملو، زهره
استاد مشاور اول: صالحی فدردی، جواد
استاد مشاور دوم: اصغرپور، احمدرضا
کلید واژه ها:  فردگرایی ،  جمع گرایی ، مسیر شادمانی ، رضایت زناشویی

<   12345678910111213141516171819293949596979   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.