دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته روان شناسی

<   12345678910111213141516171819293949596979   >


تعداد نتایج به دست آمده: 876 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 866
نام نویسنده: باقرزاده، سمیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 94
چکیده: 

پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش کنش‌های اجرایی و سبک‌های دلبستگی در پیش بینی سرمایه‌های روان‌شناختی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفت. این پژوهش از نوع توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 96-1395 بودند که تعداد 380 نفر از این افراد به روش نمونه‌گیری چند مرحله ای و با استفاده از فرمول کوکران با درصد خطای 05/0 انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از سرمایه روان‌شناختی لوتانز، مقیاس نارسایی ها در کنش‌وری اجرایی بارکلی فرم بزرگ‌سال و ­ی سبک‌های دلبستگی بزرگ‌سال کولینز و رید استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه در 18SPSS- انجام گرفت. نتایج نشان داد که همه مؤلفه‌های کنش‌های اجرایی با سرمایه‌های روان‌شناختی همبستگی منفی دارند. همچنین نتایج بیانگر آن بود که سبک ایمن رابطه مثبت و سبک اجتنابی رابطه منفی با سرمایه روان‌شناختی دارد. نتایج همچنین نشان داد که از بین مؤلفه‌های کنش‌های اجرایی، خودسازمان‌دهی/ حل مسئله و خود نظم جویی هیجان قادر به پیش‌بینی خودکارآمدی دانشجویان بوده‌اند. برای امیدواری، خود مدیریتی زمان، خودسازمان‌دهی/ حل مسئله و خود انگیزشی پیش‌بینی کننده‌های معناداری بودند. همچنین برای تاب‌آوری دانشجویان و خوش‌بینی آنان، به ترتیب خودسازمان‌دهی/ حل مسئله و خود انگیزشی پیش‌بینی کننده‌های معناداری بوده‌اند. علاوه بر این، نتایج نشان داد که برای تمامی مؤلفه‌های سرمایه روان‌شناختی، سبک ایمن دلبستگی، پیش‌بینی کننده مثبت و سبک‌های اجتنابی و دوسوگرا/ اضطرابی پیش‌بینی کننده‌های منفی بوده‌اند. همچنین، نتایج نشان داد که مؤلفه خودسازماندهی/ حل مسأله بیشترین سهم را در پیش‌بینی سرمایه های روان‌شناختی داشت. طبق یافته‌های به‌دست‌آمده می‌توان گفت که کنش‌های اجرایی و سبک‌های دلبستگی پیش‌بینی کننده‌های مهمی برای سرمایه‌های روان‌شناختی دانشجویان هستند، بنابراین باید با آموزش‌های مناسب، کنش‌های اجرایی را بهبود بخشید و شیوه شکل گیری دلبستگی ایمن را به والدین آموزش داد تا سرمایه روان‌شناختی در افراد شکل گیرد.

فهرست مندرجات

منابع


استاد راهنمای اول: عبدخداي، سعيد
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  سرمایه‌های روان‌شناختی ، کنش‌های اجرایی ،  سبک‌های دلبستگی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 865
نام نویسنده: مرواریدی، مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 98
چکیده: 

اختلال اضطراب اجتماعی، شایع‌ترین اختلال اضطرابی است که به عملکرد و روابط اجتماعی فرد آسیب می‌رساند. هر یک از درمان‌های روانشناختی، بر درمان جنبه‌ای از عوامل زیربنایی آسیب دیده در این اختلال تمرکز کرده‌اند. در درمان‌های جدید، به هیجان و کارکردهای مختلف آن می‌پردازند. هدف این پژوهش بررسی اثر بخشی گروه درمانی مبتنی برطرحواره درمانی هیجانی بر کاهش حساسیت اضطرابی و افزایش نظم جویی هیجانی زنان مبتلا به اضطراب اجتماعی مي‌باشد. پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل همه زنان 18تا 35 ساله مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی بود که به کلینیک‌های روانشناختی شهر مشهد مراجعه کردند. تعداد 24 نفر انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. در این پژوهش از مصاحبه بالینی  ساختار یافتهDSM-IV  (SCID)، نظم جویی هیجانی گراس و جان، حساسیت اضطرابی فلوید، گالفید و مارکز، افکار اضطرابی ولز و مقیاس طرحواره‌های هیجانی لیهی استفاده شده است. طرحواره درمانی هیجانی گروهی در 10 جلسه، یک بار در هفته اجرا شد. تکمیل ‌ها و مصاحبه بالینی در خط پایه و انتهای درمان انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که طرحواره درمانی هیجانی گروهی موجب کاهش حساسیت اضطرابی، افزایش نظم جویی هیجانی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل مي‌شود. همچنین موجب افزایش طرحواره‌های هیجانی مثبت و کاهش طرحواره‌های هیجانی منفی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل مي‌شود. با توجه به نتایج به دست آمده مي‌توان گفت که طرحواره درمانی هیجانی گروهی برای بهبود نشانگان اضطراب اجتماعی، اثربخش است.

فهرست مندرجات

منابع

 


استاد راهنمای اول: مشهدی، علی
استاد مشاور اول: سپهري شاملو، زهره
کلید واژه ها:  طرحواره درمانی هیجانی ، اختلال اضطراب اجتماعی ، حساسیت اضطرابی و نظم جویی هیجانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 864
نام نویسنده: رحیمی، محمد داود
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 102
چکیده: 

هدف: هدف این پژوهش بررسی اثربخشی "تحریک جریان مستقیم فر‌اجمجمه‌ی" (tDCS) در بهبود ‌سر‌درد میگرن به عنوان یک اختلال پردازش نورونی بود. روش: بدین منظور 45 نفر از بیماران میگرنی مراجعه‌کننده به درمانگاه ویژه بیمارستان قائم مشهد با تشخیص پزشک معالج و به کارگیری ویرایش 2004 ‌های تشخیصی انجمن بین‌المللی ‌سر‌درد برای میگرن با‌هاله (Aura) و بدون‌هاله، انتخاب گردیدند. 30 نفر در دو گروه آزمایشی و 15 نفر در گروه کنترل مداخله‌نما-همتا سازی و به صورت تصادفی، گمارده شدند. از حیث هدف؛ این پژوهش جز پژوهش‌های کاربردی و بنیادی و از منظر روش، آزمایشی-از نوع پیش‌آزمون پس‌آزمون، با گروه کنترل مداخله‌نما بود. به منظور اندازه‌گیری اثربخشی مداخله از ویرایش دو انجمن جهانی ‌سر‌درد و "مقیاس آنالوگ دیداری" (Visual analoge scale) استفاده شد. براي تجزيه و تحليل نتایج، از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی تحلیل واریانس یک راهه "آنووا" (ANOVA)، استفاده گردید. یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که بین دو گروه آزمایشی و کنترل مداخله‌نما، از پیش‌آزمون تا پس‌آزمون تفاوت معنا‌داری در میزان گزارش درد مشاهده شده‌است. : با‌توجه به نتایج این پژوهش می‌توان ادعا کرد که تحریک جریان مستقیم فر‌اجمجمه‌ی بر کاهش ‌سر‌درد میگرنی اثر‌بخشی بالای داشته است.

فهرست مندرجات

منابع

 


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
کلید واژه ها:  میگرن ، پردازش نورونی ،  تحریک جریان مستقیم فر‌اجمجمه‌ی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 863
نام نویسنده: طاهری، نیلوفر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 90
چکیده: 

سرطان یکی از جدی‏ترین بیماری‏های مزمن و از عوامل تهدید کننده سلامت جامعه به شمار می‏رود. از این بین، سرطان پستان شایع‏ترین سرطان تشخیص داده شده در زنان می‏باشد. امروزه در حوزه روان شناسی بالینی برخی از پژوهشگران با اجرای مداخلات روانی اجتماعی به دنبال بررسی اثر آن بر بیماران مبتلا به سرطان پستان و کیفیت زندگی آنها می‏باشند. این پژوهش نیز با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت‏های ارتباط صمیمانه بر افزایش سازگاری و رضایتمندی زناشویی زنان مبتلا به سرطان پستان به انجام رسید. روش پژوهش: تعداد 24 نفر از زنان مبتلا به سرطان پستان با روش نمونه گیری در دسترس از بین مراجعه کنندگان به مرکز رادیوتراپی- انکولوژی امام رضا (ع) در شهر مشهد انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه 12 نفره مداخله و کنترل گمارش شدند. آزمودنی‏ها در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون با ‏های رضایت زناشویی انریچ و سازگاری زناشویی هارموهان سینگ مورد سنجش قرار گرفتند. گروه آزمایش 8 جلسه 5/1 ساعته، آموزش مهارت‏های ارتباط صمیمانه را دریافت نمودند و گروه کنترل تحت هیچ مداخله ای قرار نگرفتند. داده‏ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با روش تحلیل کوواریانس تک متغیری (ANCOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‏ها: گروه مداخله نسبت به گروه کنترل در میزان سازگاری و رضایتمندی زناشویی، افزایش معناداری را نشان داد. نتیجه‏گیری: آموزش مهارت‏های ارتباط صمیمانه PAIRS می‏تواند در افزایش سازگاری و رضایتمندی زناشویی موثر باشد.

فهرست مندرجات

منابع


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: اصغري نكاح، سید محسن
کلید واژه ها:  سرطان پستان، رضایتمندی زناشویی ، سازگاری زناشویی ، کاربرد عملی مهارت‏های ارتباط صمیمانه PAIRS


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 862
نام نویسنده: صداقت سروندانی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 147
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر کاهش حساسیت اضطرابی، نشخوار فکری و بهبود تصویر بدنی در افراد دارای نشانگان بدریخت انگاری بدن بود. این پژوهش شبه آزمایشی از نوع  مورد منفرد  A-B-Aبا طرح خط پایه چندگانه و با پیگیری یک، سه و شش ماهه بود. جامعه آماري کلیه‌ی مردان و زنان 18 تا 40 ساله دارای نشانگان بدریخت انگاری بدن بودند که پس از دیدن اطلاعیه‌های طرح پژوهش به کلینیک روان‌شناختی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1394 مراجعه کردند. روش نمونه‌گیری در این پژوهش نمونه‌گیری هدفمند بود و در مجموع 23 نفر که با توجه به فراخوان پژوهش به کلینیک مراجعه کردند که از میان آن‌ها سه نفر دارای نشانگان اختلال بدریخت انگاری بدن بودند، انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان پژوهش در موقعیت‌های خط پایه، جلسات زوج مداخله، یک، سه و شش ماه بعد از مداخله به مقیاس حساسیت اضطرابی، خرده مقیاس نشخوار فکری و پرسش‌نامه چندبُعدی روابط بدن - خود پاسخ دادند. درمان شناختی رفتاری نیز طی 14 جلسه اجرا گردید. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل دیداری نمودار، درصد بهبودی، اندازه اثر و درصد داده‌های غیرهمپوش (PND) انجام شد. نتایج نشان داد که درمان شناختی-رفتاری به طور معناداری حساسیت اضطرابی و نشخوار فکری را هم در پایان درمان و هم در پیگیری یک، سه و شش ماهه کاهش داد و هم‌چنین منجر به بهبودی تصویر بدنی مراجعین گردید.  به طور کلی می‌توان بیان کرد که درمان شناختی رفتاری در کاهش حساسیت اضطرابی، نشخوار فکری و بهبود تصویر بدنی افراد دارای نشانگان بدریخت انگاری بدن مؤثر است و از نتایج پژوهش فوق می‌توان در بهبود کیفیت زندگی افراد مبتلا استفاده کرد.

فهرست مندرجات

منابع

 


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: کیمیایی، سید علی
کلید واژه ها:  بدریخت انگاری بدن ،  درمان شناختی رفتاری ، حساسیت اضطرابی ، نشخوار فکری و تصویر بدنی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 861
نام نویسنده: ممی زاده، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 87
چکیده: 

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر تعدیل انتظارات زناشویی و بهبود سرمایۀ روانشناختی مردان متأهل انجام شد. پژوهش از روش شبه آزمایشی است که در آن از پیش آزمون و پس ­آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، مشتمل بر کلیه مردان متأهل مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد می­باشد. نمونه مورد نظر شامل 20 مرد بود که به این مرکز مراجعه کرده بدند. لذا روش نمونه­گیری این پژوهش، نمونه­گیری در دسترس بود که بعد از انتخاب به صورت گمارش تصادفی در دو گروه کنترل (10مرد) و آزمایش (10 مرد) قرار گرفتند. داده­ها به کمک سرمايۀ روانشناختي لوتانز و همکاران (2007) انتظارات زناشویی امیدوار (1386)، پیش از شروع جلسات در مورد هر دو گروه جمع­آوری شد. متغیر مستقل  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بود که گروه آزمایش در معرض مداخله 8 جلسه­ای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفتند. در این مدت بر روی گروه کنترل مداخله­ی خاصی انجام نشد. پس از پایان جلسات مجدداً ­های سرمايۀ روانشناختي و انتظارات زناشویی در مورد هر دو گروه اجرا شد. سپس با استفاده از شاخص­های آمار توصیفی، آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری (ANCOVA) و چندمتغیری (MANCOVA یافته­های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتد. یافته­های پژوهش حاضر نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث بهبود سرمایه­ی روانشناختی اعضای گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل می­شود. همچنین، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد منجر به تعدیل انتظارات زناشویی در بین مردان متأهل می­شود. در مجموع، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد تأثیر بسزایی در سرمایه­ی روانشناختی، تعدیل انتظارات زناشویی دارد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: مشهدی، علی
کلید واژه ها:  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ، سرمایه­ی روانشناختی ، سرمایه­ی روانشناختی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 860
نام نویسنده: مسبوق، مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 80
چکیده: 

 هدف از انجام این پژوهش، نقش سبک‌های اسنادی و هوش معنوی در پیش بینی سبک‌های یادگیری در دانش-آموزان دختر پیش دانشگاهی است. جامعه آماری مورد مطالعه در پژوهش حاضر تمام دانش­آموزان دختر پیش دانشگاهی شهر مشهد هستند. بدین منظور 213 نفر از این دانش آموزان با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. روش تحقیق، توصیفی از نوع مطالعات همبستگی و تحلیل رگرسیون است. ابزار تحقیق حاضر شامل سبک های یادگیری کلب(LSI) ، سبک­های اسنادی سلیگمن (ASQ) و هوش معنوی می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، با استفاده از نرم افزار Spss از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که سبک یادگیری همگرا بیشترین فروانی را در دانش آموزان داشت و سبک های اسنادی و هوش معنوی قادر به پیش بینی هیچ یک از سبک های یادگیری نمی باشند. فقط مولفه ارتباط با سرچشمه هوش هستی از مولفه های هوش معنوی، قادر به پیش بینی سبک یادگیری جذب کننده و انطباق یاینده داشت.

فهرست مندرجات

متابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: عبدخداي، سعيد
استاد مشاور اول: اصغری نکاح، سید محسن
کلید واژه ها:  سبک های یادگیری ، سبک های اسنادی ، هوش معنوی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 859
نام نویسنده: رحمانی، محبوبه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 96
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی‌گری هویت علمی در رابطه بين خودکارامدی تحصیلی با انگیزش و عملکرد تحصیلی بود. در این مطالعه که از نوع توصیفی می‌باشد به روش همبستگی جامعه آماری 380نفر از کلیه دانش اموزان مقطع دوم متوسطه شهرستان مشهد که در سال تحصیلی 96-1395مشغول تحصیل بودند با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و 3 (سنجش خودکارآمدی موریس 2001، انگیزه پیشرفت تحصیلی عبدخدایی 1387 و هویت علمی لطف‌آبادی 1382) را تکمیل کردند که با توجه به ریزش نمونه در این نوع تحقیقات در نهایت تعداد 325 صحیح بدست آمد. داده‌های پژوهش با روش همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تحلیل شدند.

یافته‌ها:نتایج حاکی از آن بود که هویت علمی میانجیگر معناداری برای رابطه خودکارآمدی با انگیزش تحصیلی و عملکرد تحصیلی می باشد.به منظور آزمون هریک از فرضیه ها نیزاز ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد و6فرضیه پژوهش تایید شدند و میانگین نمره کل خودکارآمدی، هویت علمی، انگیزش تحصیلی و عملکرد تحصیلی به ترتیب 86/84، 72/26، 29/151 و 51/18 بود.

: خودکارآمدی بعنوان متغیر برونزا بر هر دو متغیر درونزا یعنی انگیزش تحصیلی و عملکرد تحصیلی، هم اثرات مستقیم و هم اثرات غیرمستقیمی داشته است. همچنین متغیر هویت علمی توانسته در رابطه خودکارآمدی با انگیزش تحصیلی و عملکرد تحصیلی نقش میانجی را ایفا کند. بطور کلی 17 درصد از واریانس نمرات انگیزش تحصیلی از طریق خودکارآمدی و هویت علمی؛ و 15 درصد از واریانس نمرات عملکرد تحصیلی از طریق خودکارآمدی و هویت علمی؛ و 16 درصد از واریانس نمرات هویت علمی از طریق خودکارآمدی تبیین شده است.لذا به منظور افزایش عملکرد تحصیلی و رشد سطح علمی جامعه می بایست بسط روحیه تحقیق و تفکر,تربیت مغزهایی متفکر و واگرا و پرورش انسان هایی خلاق در زمره اهداف نظام آموزش عالی باشد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

 

 


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  خودکارآمدی ، هویت علمی ، انگیزش تحصیلی و عملکرد تحصیلی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 858
نام نویسنده:  پرويز، کورش
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 129
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر تدون الگوی جامع چگونگی فعاليت فرامن و فراشناخت (CMSMO) در بیماران دچار اختلال وسواسی-جبری و اختلال شخصیت ضداجتماعی و افراد عادیست. اين پژوهش متشکل از سه مطالعه است. مطالعه اول يا پيش نياز،  مطالعه دوم يا اصلی و مطالعه سوم يا پايانی. مطالعه اول به روش توصیفی و  از نوع هبستگی است. مطالعه دوم و سوم هر يک دارای دو بخش است که بخش اول آنها به روش توصیفی از نوع همیستگی و بخش دومشان علی-مقايسه ای است. جامعه مورد پژوهش تمامی افراد عادی، دچار اختلال وسواسی-جبری، ضداجتماعی مرتکب جرم‌های اقتصادی و ضداجتماعی مرتکب جرم‌های غيراقتصادی ساکن شهر مشهد است. نمونه مطالعه اول شامل 270 نفر از دانشحويان دانشگاه فردوسی مشهد بود. نمونه مطالعه دوم به تعداد کل 344 نفر دارای سه زیرگروه شامل؛ افراد عادی (206 نفر)، بیماران دچار اختلال وسواسی-جبری (48 نفر) افراد دچار اختلال ضداجتماعی مرتکب جرم‌های اقتصادی (45 نفر) و افراد دچار اختلال ضداحتماعی مرتکب جرم‌های غيراقتصادی (45 نفر) است. نمونه مطالعه سوم به تعداد کل 398 نفر دارای سه زیرگروه شامل؛ افراد عادی (253 نفر)، بیماران دچار اختلالاختلال وسواسی-جبری (49 نفر) افراد دچار اختلال ضداجتماعی مرتکب جرم‌های اقتصادی (47 نفر) و افراد دچار اختلال شخصیت ضداجتماعی مرتکب جرم‌های غيراقتصادی (49 نفر) است. نمونه‌گیری در هر سه مطالعه به صورت دردسترس و داوطلبانه بوده است. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل؛ آزمون فرامن، آزمون فراشناخت، آزمون نشخوار فکری بود. آزمون توانمدی‌های ایگو و بخش وجدان نئو هم برای سنجش پایایی هم ارزش پرسشانه‌های فراشناخت و فرامن مورد استفاده قرار گرفت. آزمون‌های آماری استفاده شده شامل آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، تحلیل میانجی و تحلیل واریانس است. نتایج نشان می‌دهد در افراد عادی الگوی چگونگی رابطه فرامن و فراشناخت با میانجگری نشخوار فکری منفی و داری برازش است. این الگو در افراد دچار اختلال وسواسی-جبری همچنان منفی است اما برازش ندارد. CMSMO در افراد دچار اختلال شخصیت ضداجتماعی مرتکب جرم‌های اقتصادی و مرتکب جرم‌های غيراقتصادی هم برازش ندارد. به عنوان نتيجه‌گيری کلی، درنهايت با استناد به الگوهای بدست آمده و مقايسه میانگین‌های فرامن، فراشناخت و نشخوار فکردی در چهار گروه عادی، دچار اختلال وسواسی-جبری، ضداجتماعی مرتکب جرم‌های اقتصادی و ضداجتماعی مرتکب جرم‌های غيراقتصادی، درنهایت الگوی CMSMO و برمبنای آن، آزمون تعارض فرامن-فراشناخت ارائه گردید. اين پژوهش به طور کلی نشان می‌دهد اختلال وسواسی-جبری و اختلال شخصیت ضداجتماعی تحت تاثير نقص عملکرد فرامن و فراشناخت است. نقص در عملکرد فرامن و فراشناخت سبب بروز نوعی از تعارض است که توسط آزمون تعارض فرامن-فراشناخت قابل اندازه‌گيریست. با توجه به پيشینه‌های نظری، به نظر می‌رسد نقص در عملکرد فرامن سختگير و نقص در عملکرد فراشناخت تحت تأثیر مشکلاتی در همانندسازی فرد در دوران کودکی با والدينش و سایر بزرگترهای مهم ايجاد می شود.

 فهرست مندرجات

منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
کلید واژه ها:  فرامن ، فراشناخت، ،  اختلال وسواسی-جبری ، اختلال شخصیت ضداجتماعی ، الگوی جامع چگونگی فرامن و فراشناخت (CMSMO)


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 857
نام نویسنده:  مسگرخراسانی، مهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 87
چکیده: 

رضایت شغلی یکی از مهمترین متغیرهای تحقیق در رفتار سازمانی و همچنین به عنوان متغیر محوری در تحقیقات و تئوری های سازمان قلمداد گردیده است. عدم رضایت شغلی می تواند آسیب های متعددی را ایجاد کند. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر بهبود رضایت شغلی و کاهش فرسودگی شغلی کارکنان کارخانه توس چینی بود. روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان کارخانجات تولیدی توس چینی بود. نمونه شامل 30 نفر که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. در این پژوهش، آموزش طرحواره درمانی به عنوان متغیر مستقل در گروه آزمایش اجرا شد و متغیرهای رضایت شغلی و فرسودگی شغلی به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفتند. برای گردآوری داده های مورد نیاز از مقیاس رضایت شغلی بری فیلد و روث و مقیاس فرسودگی شغلی ماسلاچ استفاده شد. در ابتدای دوره درمان، آزمودنی ها به های پژوهش پاسخ دادند و پس از برگزاری جلسات مداخله طرحواره درمانی، مجددا مقیاس ها توسط آنان تکمیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که طرحواره درمانی موجب افزایش رضایت شغلی اعضای گروه آزمایش می شود. همچنین نتایج نشان داد که طرحواره درمانی بر کاهش فرسودگی شغلی تاثیرگذار نبود. از نتایج به دست آمده می توان چنین نتیجه گرفت که طرحواره درمانی برای رضایت شغلی، اثربخش است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور دوم: اصغری، محمد جواد
کلید واژه ها:  طرحواره درمانی ، رضایت شغلی ،  فرسودگی شغلی

<   12345678910111213141516171819293949596979   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.