دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته روان شناسی

<   111121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424353637383   >


تعداد نتایج به دست آمده: 876 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 629
نام نویسنده: هاتفی‌پور، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 115
چکیده: 

هدف: این پژوهش با هدف اصلی بررسی اثربخشی طرحواره درمانی گروهی بر بهبود سازگاری اجتماعی و طرحواره های ناسازگار اولیه و کاهش علائم در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی صورت گرفته است. روش: پژوهش حاضر کاربردي و از نوع شبه آزمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمام مردان دارای تشخیص اختلال شخصیت مرزی با سابقه بستری در بیمارستان ابن سینا بوده است، نمونه آماری تحقیق، با توجه به ملاک های در نظر گرفته شده انتخاب شد. حجم نمونه در این تحقیق تعداد 16 نفر بود که با توجه به معیارهای مذکور از بین افراد جامعه آماری به صورت در دسترس انتخاب شده و به صورت جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفته اند. بدین ترتیب در هر گروه تعداد 8 نفر حضور یافتند. در راستای آزمون فرضیات پژوهش تعداد 16 جلسه دو ساعته طرحواره درمانی برای افراد حاضر در گروه آزمایش انجام گرفت. در این پژوهش از های چندمحوری بالینی میلون3 و طرح­واره های ناسازگار اولیه یانگ و همچنین سازگاری اجتماعی بل، جهت بررسی اثربخشی مداخله صورت گرفته شده در پژوهش استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از نمرات پیش آزمون و پس آزمون دو گروه از روش تحلیل کواریانس چند متغیره استفاده شده است. یافته‌ها: تجزیه و تحلیل داده­های به دست آمده به تایید ، فرضیه­های مطرح شده در این پژوهش منجر شدطرح­واره درمانی منجر به بهبودطرح­واره‌های ناسازگار اولیه بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی گروه آزمایش نسبت به گروه كنترل می­شود. نتایج به دست آمده از مقایسه پس آزمون طرح­واره­هایرهاشدگی، بی­اعتمادی، نقص، وابستگی،خویشتنداری، بازداری هیجانی و معیارهای سرسختانه دو گروه با کنترل کردن اثر پيش‌آزمون حاکی از این است که پس از شركت در جلسات طرح­واره درمانی، نمرات طرحواره‌های مذکور افرادی که در گروه آزمایش شرکت داشتند نسبت به افرادی که در گروه گواه جایگزین شده بودند، كاهش معناداری داشته است .طرح­واره درمانی منجر به بهبود سازگاری اجتماعی بیشتر بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی گروه آزمایش نسبت به گروه كنترل می­شود (000/0=p، 14/88= (1.20)F). طرح­واره درمانی منجر به کاهش معنادار نشانه‌های بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی گروه آزمایش نسبت به گروه كنترل می­شود (000/0P=، 83.4=(1.130)F). کلی:  طرحواره درمانی منجر به بهبود سازگاری اجتماعی و طرحواره های ناسازگار اولیه و نیز کاهش شدت علائم در بیماران حاضر در گروه آزمایش گردید و این تغییر در مقایسه با گروه کنترل معنادار بوده است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  طرح واره درمانی ، سازگاری اجتماعی ، طرحواره های ناسازگار اولیه ، شدت علائم ، اختلال شخصیت ، اختلال شخصیت مرزی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 628
نام نویسنده: نسل‌شاملو، جمشید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 80
چکیده: 

درمان افسردگی  وکمک به بیماران افسرده  با توجه به روند رو به افزایش افسردگی وپیامدهای  زیان بار فردی، اجتماعی،خانوادگی، اقتصادی وروانشناختی آن اهمیت  فراوانی دارد .هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه  ی گروه درمانی مثبت­­­­­ نگر و شناختی-­ رفتاری بر کاهش افسردگی و افزایش اميدواری  مراجعین افسرده بود. برای دستیابی به این هدف، نمونه  ای از مراجعین افسرده مراجعه کننده به کلینیک های آستان قدس رضوی ودانشگاه فردوسی در شهر مشهد به شیوه  ی هدفمند انتخاب و به شیوه‌ی تصادفی در دو گروه آزمایشی (12n1,n2=) و یک گروه کنترل (12n3=) جایگزین شدند. ابزار گردآوری داده ها   های افسردگی بک و امیدواری بود. گروه درمانی در 10 جلسه  90 دقیقه­ای و به صورت هفته  ای به دو شیوه ی مثبت  نگر و شناختی -رفتاری برگزار شد. یافته  ها نشان داد که  کاهش افسردگی دردو گروه که مداخله مثبت نگر و شناختی -رفتاری دریافت کرده بودند نسبت به گروه کنترل که مداخله ای دریافت نکرده بود معنادار بود. همچنین امیدواری دو گروه به طور معنادار افزایش یافته بود. از طرفی اثربخشی گروه درمانی مثبت نگر نسبت به  گروه درمانی شناختی -رفتاری در افزایش امیدواری بیشتر بوده است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
استاد مشاور اول: حسن آبادي، حسين
کلید واژه ها:  گروه درمانی مثبت نگر ، گروه درمانی شناختی- رفتاری ، افسردگی ، امیدواری


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 627
نام نویسنده: ناظمی، محسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 112
چکیده: 

نوجوانی یک دوره بحرانی در زندگی است. الگوهای رفتاری مهم که می­توانند بر سراسر زندگی فرد تأثیر بگذارند در این دوران شکل می­گیرند. بنابراین این پژوهش  با هدف پیش‌بینی رفتار پرخطر نوجوانان براساس سبک‌های دلبستگی، هویت و هیجان‌خواهی انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. نمونه پژوهش شامل 180 نفر از نوجوانان مراجعه کننده به کانونهای اصلاح تربیت و پایگاه بهداشت شهر مشهد است که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای به دست آوردن داده ها از هیجان خواهی(ASSI )، سبک‌های دلبستگی هازن و شیور،­ی سبک­های هویت و مقیاس خطر پذیری نوجوانان ایرانی (IARS) استفاده شد. نتایج نشان داد که  بین هیجان خواهی و بروز رفتار‌های پر خطر در نوجوانان ارتباط مستقیم معناداری، بین متغیرهای سبک دلبستگی ایمن و بروز رفتار‌های مخاطره­آمیز ارتباط معکوس و معناداری، بین متغیرهای سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی و بروز رفتارهای مخاطره­آمیز ارتباط مستقیم معناداری، بین متغیرهای سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی و بروز رفتار‌های مخاطره ­آمیز ارتباط مستقیم معناداری، بین متغیرهای سبک اطلاعاتی و بروز رفتار‌های مخاطره­ آمیز ارتباط معکوس معناداری، بین متغیرهای سبک هنجاری و بروز رفتار‌های مخاطره ­آمیز ارتباط مستقیم معناداری و بین متغیرهای سبک سردرگم ـ اجتنابی و بروز رفتار‌های مخاطره ­آمیز ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد .

 

 

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

فاقد


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
کلید واژه ها:  رفتار پرخطر ، سبک‌های دلبستگی ، سبک‌های هویت ، نوجوانان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 594
نام نویسنده: جوزی، پیام
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 100
چکیده: 

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی مشاوره گروهي انگيزشي نظام مند بر جهت گيري هدف، انسجام دروني،رضايت زناشويي مردان انجام شد. پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی و از نوع شبه آزمایشی است که در آن از پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه مردان متأهل مراجعه كننده به مراكز مشاوره سطح شهر مشهد و همچنين مركز مشاوره دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه فردوسی بودند که 20 نفر از آنها به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و بر مبنای گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. داده ها به کمک ­های جهت گيري هدف(pci)،انسجام دروني محقق ساخته،رضايت زناشويي انريچ در مورد هر دو گروهِ آزمایش و کنترل جمع آوری شد. گروه آزمایش بنا به هدف طرح، بسته­ی مشاوره گروهي انگيزشي نظام مند  را در 8 جلسه دریافت کردند، در حالیکه در مورد گروه کنترل مداخله­ای صورت نگرفت . بعد از پایان دوره­ی روان­درمانی، مجدداً های مذکور در مرحله پس آزمون اجرا شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون ANCOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که مشاوره گروهي انگيزشي نظام مند باعث افزايش جهت گيري هدف (001/0p<)، انسجام دروني(011/0p<) ورضايت زناشويي(003/0p<)) در گروه آزمایش شده است. در قالب می­توان اینگونه اظهار داشت که مشاوره گروهي انگيزشي نظام­مندباعث افزايش جهت گيري هدف، افزايش انسجام دروني و منجر به بهبود رضايت زناشويي  گردیده است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  مشاوره گروهي انگيزشي نظامند ، جهت گيري هدف ، انسجام دروني ، رضايت مندي زناشويي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 593
نام نویسنده: رحیمی، محدثه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 116
چکیده: 

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: طبيبي، زهرا
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  شیوه‌های فرزندپروری ، بازداری شناختی ، خلاقیت کلامی و شکلی ، آزمون استروپ کلاسیک ، آزمون برو/ نرو


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 592
نام نویسنده: قصبه‌سیاهکل‌محله، کلثوم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 134
چکیده: 

هدف: هدف این پژوهش مقايسه میزان دانش و پذیرش مداخله‌های درمانی توسط معلّمان و مشاوران مدارس عادی و استثنایی مقطع ابتدايي نسبت به اختلال نارسایی‌توجّه / فزون‌کنشی بود. روش: جامعه آماری این پژوهش را، 200 نفر از معلّمان و مشاوران مدارس عادی و استثنایی دخترانه و پسرانه مقطع ابتدایی نواحی(2 و 6 و 7) آموزش و پرورش شهر مشهد در سال 92-91 تشکیل دادند. بررسي با استفاده از بدون نام شامل بخشهاي اطّلاعات جمعيت شناختي و سنجش دانش(kadds) و سنجش مداخله‌های درمانی صورت گرفت. در این پژوهش، جهت تجزیه تحلیل داده‌ها علاوه بر شاخص‌های توصیفی از جمله؛ میانگین و انحراف ‌استاندارد، از تحلیل واریانس و تحلیل عاملی استفاده ‌شد. نتايج: نتایج نشان می‌دهد که میزان دانش(001/0  (P<و پذیرش مداخله‌های درمانی(001/0(P<  مشاوران عادی، معلّمان استثنایی و مشاوران استثنایی از معلّمان عادی به طور معنی‌داری بیشتر است و معلّمان در زمینه میزان دانش و پذیرش مداخله‌ها در گروه‌، کمترین مقدار را بدست آورده‌اند)001/0  .(P<هیچ یک از گروه‌ها در زیر مقیاس‌های دانش با هم تفاوتی معنی‌داری نداشتند(05/0p> ). در زیر مؤلفه‌‌های پذیرش مداخله‌های درمانی گروه‌ها با هم تفاوت معنی‌داری داشتند(001/0p< ). بین دانش گروه‌ها و متغیّر‌ سنوات و مقطع تحصیلی تفاوت معنی‌داری وجود داشت(05/0p< ). بین میزان پذیرش مداخله‌ها و متغیّر سنوات و مقطع تحصیلی، در گروه‌ها تفاوت معنی‌داری وجود نداشت(05/0p> ). نتيجه‌گيري: گروه‌هایی که دانش بیشتری داشتند، پذیرش بهتری در مورد اختلال ADHD دانش‌آموزان نشان دادند. نتایج حاکی از آن بود که تمام گروه‌ها دانش و پذیرش کمی در مورد اختلال ADHD داشتند. از این ‌رو برنامه ‌ریزی برای اجرای دوره‌های آموزشی خاص ویژه تمامی معلّمان و مشاوران ضروری به نظر می‌رسد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: اصغري نكاح، سید محسن
کلید واژه ها:  دانش ، مداخله‌های درمانی ، اختلال نارسایی‌توجّه / فزون‌کنشی ، معلّمان و مشاوران مدارس ، دانش‌آموزان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 591
نام نویسنده: زرگرانی، نیکو
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 110
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی آموزش گروهی نظم جویی هیجان مبتنی بر مدل فرآیندی گراس بر نشانه‌های بالینی، راهبردهای نظم جویی و کنش وری بازداری دختران نوجوان مبتلا به BPD و ADHD و همچنین مقایسه ی اثربخشی این روش درمانی در اختلال شخصیت مرزی و اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی بود.  این پژوهش از نوع آزمایشی بود  که در آن از پیش آزمون و پس آزمون با دو گروه کنترل استفاده شد. نمونه گیری چند مرحله ای به کار گرفته شد و بر اساس مصاحبه غربالگری و تشخیصی که توسط متخصص روانپزشک انجام گرفت 40 دانش آموز دختر با دامنه ی سنی 17- 15 انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه کنترل و دو گروه آزمایش قرار داده شدند. داده‌ها به کمک نظم جویی هیجانی جان و گراس(ERQ)، مقیاس SNAP-IV، شخصیت مرزی(BPI)، آزمون استروپ و آزمون برو نرو قبل و بعد از 12 جلسه آموزش از همه ی گروه ها جمع آوری شد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون ANCOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌های پژوهش نشان داد که آموزش گروهی نظم جویی هیجان مبتنی بر مدل فرآیندی گراس باعث کاهش نشانه‌ها (05/0p<) نارسا کنش وری بازداری شناختی (05/0p<) و افزایش استفاده از راهبرد ارزیابی مجدد (05/0p<) در گره مبتلا به BPD شد در حالی که تنها استفاده از فرو نشانی(05/0p<) و نارساکنش وری باز داری رفتاری (05/0p<) را در گروه مبتلا به ADHD کاهش داد. به عبارت دیگر آموزش گروهی نظم جویی هیجان مبتنی بر مدل گراس نشانه‌های بالینی، استفاده از ارزیابی مجدد و نارسا کنش وری بازداری شناختی را در دختران نوجوان مبتلا به BPD بهبود بخشید در حالی که فقط بر روی استفاده از فرو نشانی و نارسا کنش وری بازداری رفتاری دختران نوجوان مبتلا به ADHD اثربخش بود.

 

 

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: طبيبي، زهرا
کلید واژه ها:  الگوي فرآیندی گراس ، نظم جویی هیجان ، بازداری ، نشانه‌های BPD ، نشانه‌های ADHD


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 590
نام نویسنده: رعنایی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 154
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی گروه درمانی عقلانی- هیجانی- رفتاری بر سلامت عمومی، کنش های اجرایی و باورهای غیرمنطقی مادران کودکان نارسایی توجه-فزون کنشی انجام پذیرفت. نمونه مورد پژوهش شامل، 30 نفر از مادران کودکان نارسایی توجه- فزون کنشی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان بجنورد در سال تحصیلی 92 بودند. روش پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه مداخله نما و کنترل(10 گروه آزمایش، 10 مداخله نما،10 گواه) بود. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: 1- پرسش نامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلیر با 28 سوال، 2- پرسش نامه باورهای غیرمنطقی جونز با 40 سوال 3- نرم افزار برج لندن و همچنین بسته آموزشی گروه درمانی عقلانی- هیجانی- رفتاری که در 8 جلسه تنظیم شده بود. که گروه آزمایش در این 8 جلسه، 1.5ساعته با فاصله زمانی 2 بار در هفته در معرض آموزش گروه درمانی عقلانی- هیجانی- رفتاری قرار گرفتند و گروه مداخله نما 8 جلسه 1.5ساعته 2 مهارت((word-windows را آموزش دیدند و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. پس از پایان جلسات،پرسش نامه های مذکور و نرم افزار به عنوان پس آزمون در هر سه گروه مجددا اجراشد. برای پردازش داده ها از تحلیل کوواریانس یک متغیره و تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد. داده ها نشان داد که گروه درمانی عقلانی- هیجانی- رفتاری بر بهبود سلامت عمومی، بهبود کنش های اجرایی و کاهش باورهای غیرمنطقی گروه آزمایش نسبت به گروه های کنترل و مداخله نما نتیجه مثبت و معنادار داشته، به جز مورد سلامت عمومی که در دو گروه آزمایش و مداخله نما نتیجه معنادار نشد و در این دو گروه فقط در خرده مقیاس علائم جسمانی تاثیر گروه درمانی معنادار شد و بین گروه های مداخله نما و گواه در هیچ کدام از موارد تفاوت معنادار نبود.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: غنايي چمن آباد، علي
استاد مشاور اول: کیمیایی، سید علی
کلید واژه ها:  گروه درمانی عقلانی- هیجانی- رفتاری ، سلامت عمومی ، کنش های اجرایی ، باورهای غیر منطقی ، مادران کودکان نارسایی توجه– فزون کنشی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 626
نام نویسنده: سمیعی‌فرد، مهسا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 147
چکیده: 

زمینه و هدف: شواهد علمی فرض می‌کنند که سطح تحمل ناکامی پایین یکی از پیش بینی کننده های سوءمصرف مواد است. ناکامی منجر به افزایش سوگیری شناختی نسبت به تفسیر منفی می‌شود. پژوهش حاضر شامل دو مطالعه بود. (الف) مقایسه سطح تحمل ناکامی خودگزارشی و ضمنی در سوءمصرف کنندگان مواد در مقایسه با گروه غیرسوءمصرف کننده؛ و (ب) بررسی اثربخشی CBM-I برکاهش سوگیری تفسیر منفی در برابر ناکامی و شاخص‌های سوءمصرف مواد. روش کار: سوءمصرف کنندگان مرد (70N=) و غیر سوءمصرف کنندگان مرد (70N=) مقیاس های ناراحتی- ناکامی و استرس ادراک شده و های وسوسه مواد، و خلق مثبت و منفی را تکمیل نمودند. به منظور انتخاب آزمودنی های مطالعه دوم و بررسی تکرارپذیری نتایج، مطالعه اول بر روی 62 فرد سوء مصرف کننده و 62 فرد غیرسوءمصرف کننده تکرار گردید. 29 فرد سوء مصرف کننده و 29 فرد غیرسوء مصرف کننده که نمرات بالایی در مقیاس‌های ناراحتی- ناکامی و استرس ادراک شده و های وسوسه مواد، خلق مثبت و منفی کسب نمودند، تکلیف رایانه‌ای سنجش سوگیری تفسیر را تکمیل نمودند. در مطالعه دوم، سوءمصرف کنندگان بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش (12N=) و کنترل (12N=) جایگزین شدند. گروه آزمایش بااستفاده از برنامه CBM-I مثبت به مدت سه جلسه، آموزش سوگیری تفسیر مثبت را تکمیل نمودند. گروه کنترل، سه جلسه آموزش سوگیری تفسیر خنثی انجام دادند. در پس‌آزمون و پیگیری یک ماهه، آزمودنی‌ها بار دیگر، تکالیف پیش‌آزمون را تکمیل نمودند. یافته‌ها: نتایج همسو با فرضیه‌ها، نشان دادند که سطح تحمل ناکامی خودگزارشی و ضمنی در سوءمصرف کنندگان پایین‌تر از افراد عادی است. افزون براین، تسهیل تفسیرهای مثبت بطور قابل ملاحظه‌ای سوگیری تفسیر منفی در برابر ناکامی و شاخص‌های رفتار سوءمصرف مواد، نظیر وسوسه مصرف را در گروه آزمایش کاهش داد. بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌ها تاکید می‌کنند که استفاده از CBM-I مثبت به منظور تسهیل تفسیرهای مثبت و کاهش سوگیری تفسیر منفی در برابر ناکامی می‌تواند در گسترش فعالیت‌های مداخله‌ای و درمان سوءمصرف مواد کاربردهای بالینی داشته باشد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: صالحي فدردي، جواد
استاد مشاور اول: سپهري شاملو، زهره
کلید واژه ها:  تعدیل سوگیری شناختی– تفسیر ، سوگیری تفسیر منفی ، سطح تحمل ناکامی پایین ، رفتار سوءمصرف مواد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 625
نام نویسنده: عبداله‌زاده، زینب
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 99
چکیده: 

هدف: اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی از شایعترین اختلال‌های دوران کودکی است که اغلب تا دوران نوجوانی و بزرگسالی تداوم می‌یابد. تاکنون روش‌های درمانی مختلفی جهت بهبود نشانه‌های این اختلال در دوران نوجوانی و بزرگسالی به کار گرفته شده است. در سال‌های اخیر، درمان‌های مبتنی بر ذهن آگاهی از جمله روش‌هایی بوده که توجه بیشتر پژوهشگران را به خود جلب کرده است. این پژوهش نیز با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش نشانه‌های اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی، افزایش ذهن آگاهی و بهبود مشکلات درونی‌سازی شده نوجوانان مبتلا به اختلال ADHD به انجام رسید. روش: پژوهش حاضر یک پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می‌باشد. نمونه هدف این پژوهش را 30 نفر از دانش آموزان دختر دبیرستان‌های دوره اول و دوم شهرستان گناباد که مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون‌ کنشی بودند، تشکیل دادند. ابزار مورد استفاده شامل مصاحبه بالینی، مقیاس درجه‌بندی اسنپ فرم والدین (SNAP-IV)، ذهن آگاهی و خودسنجی آچنباخ (YSR) بودند. گروه آزمایش هشت جلسه 90 دقیقه‌ای درمان مبتنی بر ذهن آگاهی را دریافت کردند و گروه کنترل در لیست انتظار قرار داشتند. داده‌ها با کمک آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و نیز با روش تحلیل کوواریانس تک متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: بر اساس نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری مشخص گردید گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل نشانه‌های اختلال ADHD و مشکلات درونی‌سازی شده کمتریدر پس آزمون گزارش کردند. همچنین نمره ذهن آگاهی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در پس آزمون افزایش یافت. نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد درمان مبتنی بر ذهن آگاهی موجب کاهش نشانه‌های اختلال ADHD ، مشکلات درونی سازی شده همبود با ADHD و افزایش ذهن آگاهی در نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی گردید.

 

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: طبيبي، زهرا
کلید واژه ها:  اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی ، مشکلات درونی‌سازی شده ، ذهن آگاهی ،  درمان مبتنی بر ذهن آگاهی

<   111121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424353637383   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.