دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته روان شناسی

<   111121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424353637383   >


تعداد نتایج به دست آمده: 873 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 594
نام نویسنده: جوزی، پیام
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 100
چکیده: 

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی مشاوره گروهي انگيزشي نظام مند بر جهت گيري هدف، انسجام دروني،رضايت زناشويي مردان انجام شد. پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی و از نوع شبه آزمایشی است که در آن از پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه مردان متأهل مراجعه كننده به مراكز مشاوره سطح شهر مشهد و همچنين مركز مشاوره دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه فردوسی بودند که 20 نفر از آنها به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و بر مبنای گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. داده ها به کمک ­های جهت گيري هدف(pci)،انسجام دروني محقق ساخته،رضايت زناشويي انريچ در مورد هر دو گروهِ آزمایش و کنترل جمع آوری شد. گروه آزمایش بنا به هدف طرح، بسته­ی مشاوره گروهي انگيزشي نظام مند  را در 8 جلسه دریافت کردند، در حالیکه در مورد گروه کنترل مداخله­ای صورت نگرفت . بعد از پایان دوره­ی روان­درمانی، مجدداً های مذکور در مرحله پس آزمون اجرا شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون ANCOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که مشاوره گروهي انگيزشي نظام مند باعث افزايش جهت گيري هدف (001/0p<)، انسجام دروني(011/0p<) ورضايت زناشويي(003/0p<)) در گروه آزمایش شده است. در قالب می­توان اینگونه اظهار داشت که مشاوره گروهي انگيزشي نظام­مندباعث افزايش جهت گيري هدف، افزايش انسجام دروني و منجر به بهبود رضايت زناشويي  گردیده است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  مشاوره گروهي انگيزشي نظامند ، جهت گيري هدف ، انسجام دروني ، رضايت مندي زناشويي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 593
نام نویسنده: رحیمی، محدثه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 116
چکیده: 

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: طبيبي، زهرا
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  شیوه‌های فرزندپروری ، بازداری شناختی ، خلاقیت کلامی و شکلی ، آزمون استروپ کلاسیک ، آزمون برو/ نرو


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 592
نام نویسنده: قصبه‌سیاهکل‌محله، کلثوم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 134
چکیده: 

هدف: هدف این پژوهش مقايسه میزان دانش و پذیرش مداخله‌های درمانی توسط معلّمان و مشاوران مدارس عادی و استثنایی مقطع ابتدايي نسبت به اختلال نارسایی‌توجّه / فزون‌کنشی بود. روش: جامعه آماری این پژوهش را، 200 نفر از معلّمان و مشاوران مدارس عادی و استثنایی دخترانه و پسرانه مقطع ابتدایی نواحی(2 و 6 و 7) آموزش و پرورش شهر مشهد در سال 92-91 تشکیل دادند. بررسي با استفاده از بدون نام شامل بخشهاي اطّلاعات جمعيت شناختي و سنجش دانش(kadds) و سنجش مداخله‌های درمانی صورت گرفت. در این پژوهش، جهت تجزیه تحلیل داده‌ها علاوه بر شاخص‌های توصیفی از جمله؛ میانگین و انحراف ‌استاندارد، از تحلیل واریانس و تحلیل عاملی استفاده ‌شد. نتايج: نتایج نشان می‌دهد که میزان دانش(001/0  (P<و پذیرش مداخله‌های درمانی(001/0(P<  مشاوران عادی، معلّمان استثنایی و مشاوران استثنایی از معلّمان عادی به طور معنی‌داری بیشتر است و معلّمان در زمینه میزان دانش و پذیرش مداخله‌ها در گروه‌، کمترین مقدار را بدست آورده‌اند)001/0  .(P<هیچ یک از گروه‌ها در زیر مقیاس‌های دانش با هم تفاوتی معنی‌داری نداشتند(05/0p> ). در زیر مؤلفه‌‌های پذیرش مداخله‌های درمانی گروه‌ها با هم تفاوت معنی‌داری داشتند(001/0p< ). بین دانش گروه‌ها و متغیّر‌ سنوات و مقطع تحصیلی تفاوت معنی‌داری وجود داشت(05/0p< ). بین میزان پذیرش مداخله‌ها و متغیّر سنوات و مقطع تحصیلی، در گروه‌ها تفاوت معنی‌داری وجود نداشت(05/0p> ). نتيجه‌گيري: گروه‌هایی که دانش بیشتری داشتند، پذیرش بهتری در مورد اختلال ADHD دانش‌آموزان نشان دادند. نتایج حاکی از آن بود که تمام گروه‌ها دانش و پذیرش کمی در مورد اختلال ADHD داشتند. از این ‌رو برنامه ‌ریزی برای اجرای دوره‌های آموزشی خاص ویژه تمامی معلّمان و مشاوران ضروری به نظر می‌رسد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: اصغري نكاح، سید محسن
کلید واژه ها:  دانش ، مداخله‌های درمانی ، اختلال نارسایی‌توجّه / فزون‌کنشی ، معلّمان و مشاوران مدارس ، دانش‌آموزان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 591
نام نویسنده: زرگرانی، نیکو
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 110
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی آموزش گروهی نظم جویی هیجان مبتنی بر مدل فرآیندی گراس بر نشانه‌های بالینی، راهبردهای نظم جویی و کنش وری بازداری دختران نوجوان مبتلا به BPD و ADHD و همچنین مقایسه ی اثربخشی این روش درمانی در اختلال شخصیت مرزی و اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی بود.  این پژوهش از نوع آزمایشی بود  که در آن از پیش آزمون و پس آزمون با دو گروه کنترل استفاده شد. نمونه گیری چند مرحله ای به کار گرفته شد و بر اساس مصاحبه غربالگری و تشخیصی که توسط متخصص روانپزشک انجام گرفت 40 دانش آموز دختر با دامنه ی سنی 17- 15 انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه کنترل و دو گروه آزمایش قرار داده شدند. داده‌ها به کمک نظم جویی هیجانی جان و گراس(ERQ)، مقیاس SNAP-IV، شخصیت مرزی(BPI)، آزمون استروپ و آزمون برو نرو قبل و بعد از 12 جلسه آموزش از همه ی گروه ها جمع آوری شد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون ANCOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌های پژوهش نشان داد که آموزش گروهی نظم جویی هیجان مبتنی بر مدل فرآیندی گراس باعث کاهش نشانه‌ها (05/0p<) نارسا کنش وری بازداری شناختی (05/0p<) و افزایش استفاده از راهبرد ارزیابی مجدد (05/0p<) در گره مبتلا به BPD شد در حالی که تنها استفاده از فرو نشانی(05/0p<) و نارساکنش وری باز داری رفتاری (05/0p<) را در گروه مبتلا به ADHD کاهش داد. به عبارت دیگر آموزش گروهی نظم جویی هیجان مبتنی بر مدل گراس نشانه‌های بالینی، استفاده از ارزیابی مجدد و نارسا کنش وری بازداری شناختی را در دختران نوجوان مبتلا به BPD بهبود بخشید در حالی که فقط بر روی استفاده از فرو نشانی و نارسا کنش وری بازداری رفتاری دختران نوجوان مبتلا به ADHD اثربخش بود.

 

 

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: طبيبي، زهرا
کلید واژه ها:  الگوي فرآیندی گراس ، نظم جویی هیجان ، بازداری ، نشانه‌های BPD ، نشانه‌های ADHD


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 590
نام نویسنده: رعنایی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 154
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی گروه درمانی عقلانی- هیجانی- رفتاری بر سلامت عمومی، کنش های اجرایی و باورهای غیرمنطقی مادران کودکان نارسایی توجه-فزون کنشی انجام پذیرفت. نمونه مورد پژوهش شامل، 30 نفر از مادران کودکان نارسایی توجه- فزون کنشی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان بجنورد در سال تحصیلی 92 بودند. روش پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه مداخله نما و کنترل(10 گروه آزمایش، 10 مداخله نما،10 گواه) بود. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: 1- پرسش نامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلیر با 28 سوال، 2- پرسش نامه باورهای غیرمنطقی جونز با 40 سوال 3- نرم افزار برج لندن و همچنین بسته آموزشی گروه درمانی عقلانی- هیجانی- رفتاری که در 8 جلسه تنظیم شده بود. که گروه آزمایش در این 8 جلسه، 1.5ساعته با فاصله زمانی 2 بار در هفته در معرض آموزش گروه درمانی عقلانی- هیجانی- رفتاری قرار گرفتند و گروه مداخله نما 8 جلسه 1.5ساعته 2 مهارت((word-windows را آموزش دیدند و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. پس از پایان جلسات،پرسش نامه های مذکور و نرم افزار به عنوان پس آزمون در هر سه گروه مجددا اجراشد. برای پردازش داده ها از تحلیل کوواریانس یک متغیره و تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد. داده ها نشان داد که گروه درمانی عقلانی- هیجانی- رفتاری بر بهبود سلامت عمومی، بهبود کنش های اجرایی و کاهش باورهای غیرمنطقی گروه آزمایش نسبت به گروه های کنترل و مداخله نما نتیجه مثبت و معنادار داشته، به جز مورد سلامت عمومی که در دو گروه آزمایش و مداخله نما نتیجه معنادار نشد و در این دو گروه فقط در خرده مقیاس علائم جسمانی تاثیر گروه درمانی معنادار شد و بین گروه های مداخله نما و گواه در هیچ کدام از موارد تفاوت معنادار نبود.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: غنايي چمن آباد، علي
استاد مشاور اول: کیمیایی، سید علی
کلید واژه ها:  گروه درمانی عقلانی- هیجانی- رفتاری ، سلامت عمومی ، کنش های اجرایی ، باورهای غیر منطقی ، مادران کودکان نارسایی توجه– فزون کنشی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 626
نام نویسنده: سمیعی‌فرد، مهسا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 147
چکیده: 

زمینه و هدف: شواهد علمی فرض می‌کنند که سطح تحمل ناکامی پایین یکی از پیش بینی کننده های سوءمصرف مواد است. ناکامی منجر به افزایش سوگیری شناختی نسبت به تفسیر منفی می‌شود. پژوهش حاضر شامل دو مطالعه بود. (الف) مقایسه سطح تحمل ناکامی خودگزارشی و ضمنی در سوءمصرف کنندگان مواد در مقایسه با گروه غیرسوءمصرف کننده؛ و (ب) بررسی اثربخشی CBM-I برکاهش سوگیری تفسیر منفی در برابر ناکامی و شاخص‌های سوءمصرف مواد. روش کار: سوءمصرف کنندگان مرد (70N=) و غیر سوءمصرف کنندگان مرد (70N=) مقیاس های ناراحتی- ناکامی و استرس ادراک شده و های وسوسه مواد، و خلق مثبت و منفی را تکمیل نمودند. به منظور انتخاب آزمودنی های مطالعه دوم و بررسی تکرارپذیری نتایج، مطالعه اول بر روی 62 فرد سوء مصرف کننده و 62 فرد غیرسوءمصرف کننده تکرار گردید. 29 فرد سوء مصرف کننده و 29 فرد غیرسوء مصرف کننده که نمرات بالایی در مقیاس‌های ناراحتی- ناکامی و استرس ادراک شده و های وسوسه مواد، خلق مثبت و منفی کسب نمودند، تکلیف رایانه‌ای سنجش سوگیری تفسیر را تکمیل نمودند. در مطالعه دوم، سوءمصرف کنندگان بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش (12N=) و کنترل (12N=) جایگزین شدند. گروه آزمایش بااستفاده از برنامه CBM-I مثبت به مدت سه جلسه، آموزش سوگیری تفسیر مثبت را تکمیل نمودند. گروه کنترل، سه جلسه آموزش سوگیری تفسیر خنثی انجام دادند. در پس‌آزمون و پیگیری یک ماهه، آزمودنی‌ها بار دیگر، تکالیف پیش‌آزمون را تکمیل نمودند. یافته‌ها: نتایج همسو با فرضیه‌ها، نشان دادند که سطح تحمل ناکامی خودگزارشی و ضمنی در سوءمصرف کنندگان پایین‌تر از افراد عادی است. افزون براین، تسهیل تفسیرهای مثبت بطور قابل ملاحظه‌ای سوگیری تفسیر منفی در برابر ناکامی و شاخص‌های رفتار سوءمصرف مواد، نظیر وسوسه مصرف را در گروه آزمایش کاهش داد. بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌ها تاکید می‌کنند که استفاده از CBM-I مثبت به منظور تسهیل تفسیرهای مثبت و کاهش سوگیری تفسیر منفی در برابر ناکامی می‌تواند در گسترش فعالیت‌های مداخله‌ای و درمان سوءمصرف مواد کاربردهای بالینی داشته باشد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: صالحي فدردي، جواد
استاد مشاور اول: سپهري شاملو، زهره
کلید واژه ها:  تعدیل سوگیری شناختی– تفسیر ، سوگیری تفسیر منفی ، سطح تحمل ناکامی پایین ، رفتار سوءمصرف مواد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 625
نام نویسنده: عبداله‌زاده، زینب
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 99
چکیده: 

هدف: اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی از شایعترین اختلال‌های دوران کودکی است که اغلب تا دوران نوجوانی و بزرگسالی تداوم می‌یابد. تاکنون روش‌های درمانی مختلفی جهت بهبود نشانه‌های این اختلال در دوران نوجوانی و بزرگسالی به کار گرفته شده است. در سال‌های اخیر، درمان‌های مبتنی بر ذهن آگاهی از جمله روش‌هایی بوده که توجه بیشتر پژوهشگران را به خود جلب کرده است. این پژوهش نیز با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش نشانه‌های اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی، افزایش ذهن آگاهی و بهبود مشکلات درونی‌سازی شده نوجوانان مبتلا به اختلال ADHD به انجام رسید. روش: پژوهش حاضر یک پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می‌باشد. نمونه هدف این پژوهش را 30 نفر از دانش آموزان دختر دبیرستان‌های دوره اول و دوم شهرستان گناباد که مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون‌ کنشی بودند، تشکیل دادند. ابزار مورد استفاده شامل مصاحبه بالینی، مقیاس درجه‌بندی اسنپ فرم والدین (SNAP-IV)، ذهن آگاهی و خودسنجی آچنباخ (YSR) بودند. گروه آزمایش هشت جلسه 90 دقیقه‌ای درمان مبتنی بر ذهن آگاهی را دریافت کردند و گروه کنترل در لیست انتظار قرار داشتند. داده‌ها با کمک آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و نیز با روش تحلیل کوواریانس تک متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: بر اساس نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری مشخص گردید گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل نشانه‌های اختلال ADHD و مشکلات درونی‌سازی شده کمتریدر پس آزمون گزارش کردند. همچنین نمره ذهن آگاهی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در پس آزمون افزایش یافت. نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد درمان مبتنی بر ذهن آگاهی موجب کاهش نشانه‌های اختلال ADHD ، مشکلات درونی سازی شده همبود با ADHD و افزایش ذهن آگاهی در نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی گردید.

 

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: طبيبي، زهرا
کلید واژه ها:  اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی ، مشکلات درونی‌سازی شده ، ذهن آگاهی ،  درمان مبتنی بر ذهن آگاهی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 624
نام نویسنده: شربتی‌بیارجمندی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 112
چکیده: 

خطرپذیری یکی از مسائل مهم دوران نوجوانی می باشد كه بايد مورد توجه قرار گيرد با توجه به اهميت موضوع، هدف این پژوهش بررسی تاثیر باورهای فراشناختی و خودکارآمدی بر خطرپذیری نوجوانان می باشد به منظور آزمون فرضیه مبنی بر نقش باورهای فراشناختی و خودکارآمدی در خطرپذیری نوجوانان آسیب دیده نمونه ای به حجم 100 دختر نوجوان آسیب دیده از مراکز بازپروری بهزیستی مشهد به صورت نمونه گیری غیرتصادفی دسترس انتخاب شدند. ابزار سنجش در این پژوهش باورهای فراشناختی MCQ30 و خودکارآمدی عمومی شرر و خطرپذیری نوجوانان ایرانی بوده است. پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود و برای آزمون فرضیه هااز روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین مولفه های باورهای فراشناختی و فراشناخت کل و خودکارآمدی با خطرپذیری رابطه منفی معناداری وجود دارد. با توجه به نتايج پژوهش مي توان نتيجه گرفت كه باورهاي فراشناخت  و خودكارآمدي در پيش بيني خطرپذیری نوجوانان موثر هستند.

 فهرست مندرجات

منایع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  باورهای فراشناختی ، باورهای خودکارآمدی ، خطرپذیری ، نوجوانان آسیب دیده بهزیستی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 623
نام نویسنده: کردی‌تمندانی، فرزانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 111
چکیده: 

هدف:پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثیر توانبخشی روانشناختی به روش دوسا (Dohsa- Hou) بر عملکرد حرکتی و خودکارآمدی در روابط با همسالان در کودکان مبتلا به نقص توجه فزون کنشی (ADHD) شهر زاهدان انجام شده است. روش:پژوهش حاضر روش نيمه تجربي مي‌باشد که با پيش­آزمون، پس­آزمون و پيگيري در دو گروه آزمايش و کنترل است. جامعه ­آماري پژوهش کليه کودکان نقص توجه فزون کنشی مراجعه کننده به کلینیک­ها و مراکز درمانی شهر زاهدان که داراي پرونده و تشخیص روانپزشک و روانشناس مي­باشند.در اين پژوهش با استفاده از روش نمونه­گيري در دسترس تعداد 30 کودک 9-7 سال مبتلا به نقص توجه- فزون کنشی که در مراکز مشاوره و روانشناسی شهر زاهدان دارای پرونده بودند، انتخاب شدند و سپس 15 کودک به تصادف در گروه آزمايش و 15 نفر در گروه کنترل گمارده شدندو در پايان هم در مرحله پس­آزمون و پيگيري نيز اين ارزيابي صورت گرفت. مدت دوره درمان دوسا (Dohsa- Hou) در گروه آزمايش 12 جلسه که به صورت هر هفته سه جلسه ی 45 دقیقه ای انجام شد و پيگيري یک ماه بعد از پس­آزمون انجام گرفت. یافته:داده­هاي حاصل از با استفاده از نرم‌افزار SPSS-19 و آزمون­هاي توصيفي (ميانگين و انحراف استاندارد) و استنباطي (تحليل کوواريانس چند متغيري MANCOVA) تجزيه و تحليل گرديد. يافته ­های حاصل از تحليل نشان داد توانبخشی روانشناختی به شيوه دوسا (Dohsa- Hou) باعث افزایش عملکرد حرکتی و بهبود خودکارآمدی در روابط با همسالان کودکان نقص توجه فزون کنشی (ADHD) شد (01/0P≤). :از آنجائي‌که کودکان ADHD به دلیل ضعف عملکرد حرکتی از طرف همسالان خود طرد می­شوند، توانبخشی روانشناختی به شيوه دوسا (Dohsa- Hou)، درماني موثر بر بهبود عملکرد حرکتی و خودکارآمدی در روابط با همسالان کودکان ADHD مي­باشد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 

 


استاد راهنمای اول: غنايي چمن آباد، علي
استاد مشاور اول: طبيبي، زهرا
کلید واژه ها:  توانبخشی روانشناختی به شيوه دوسا ، عملکرد حرکتی ، خودکارآمدی ، نقص توجه – فزون‌کنشی (ADHD)


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 622
نام نویسنده: اولیائی، یلدا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 177
چکیده: 

اهمیت روابط بین فردی و نقش آن در جهتدهی جامعهی بشری به طور گستردهای در دهههای اخیر مورد توجه روانشناسان بالینی قرار گرفته است؛ اینکه داشتن چه میزان از این روابط بهنجار بوده و از چه طریقی بر رشد فردی اثرگذارند. هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسهی اثربخشی دو  ابزار اصلی روانشناسی بالینی، یعنی آموزش و درمان، بر افزایش صمیمیت و عزت نفس و کاهش وابستگی بین فردی است. این پژوهش از دستهپژوهشهای کاربردی بوده و روش پژوهشی مورد استفاده، شبه آزمایشی سه گروهی با طرح پیش آزمون پس آزمون و گروه کنترل است. بدین منظور 36 نفر از دانشجویان دختر وابستهی دانشگاه فردوسی مشهد، از طریق نمونهگیری در دسترس انتخاب شده و به طور تصادفی در سه گروه آموزش مهارتهای اجتماعی، گروه درمانی اصالت وجود و گروه کنترل قرار داده شدند. سپس دو گروه آزمایش، 10 جلسهی 90 دقیقهای از مداخلهی مربوطه را دریافت کردند. برای سنجش تغییرات از های صمیمیت اجتماعی میلر، وابستگی بین فردی هیرشفیلد و عزت نفس آیزنک استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل کوواریانس نشان داد که در مقایسه با گروه کنترل، تنها گروه درمانی اصالت وجود در افزایش صمیمیت و کاهش وابستگی بین فردی موثر بوده، در حالی که هر دو گروه آزمایش به یک میزان بر افزایش عزت نفس اثرگذار بودهاند. به نظر میرسد گروه درمانی اصالت وجود به دلیل بهرهگیری از دیدگاهی جامع نسبت به مسائل وجودی و فراهمآوری فرصت تعامل مستقیم اعضا با یکدیگر، در بهبود صمیمیت و وابستگی بین فردی آنان موفق عمل نموده است؛ در حالی که سود جستن دو گروه آموزشی از موقعیت گروهی، تقویت کلامی و نیز مطرح شدن عناصر شناختی- رفتاری در گروه آموزشی و در مقابل، عناصر عاطفی- وجودی در گروه درمانی، موجب تأثیر مثبت آنها در بهبود عزت نفس گشته است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

فاقد

 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: حسن آبادي، حسين
کلید واژه ها:  صمیمیت ، وابستگی بین فردی ، عزت نفس ، گروه آموزشی ، گروه درمانی ، آموزش مهارتهای اجتماعی ، درمان اصالت وجود

<   111121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424353637383   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.