دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته روان شناسی

<   1112122232425262728293031323334353637383940414243444546474849596979   >


تعداد نتایج به دست آمده: 817 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 511
نام نویسنده: حیدری، حامد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 142
چکیده: 

امروزه محققان حیطه سلامت به منظور بررسی افراد در محیط­های بالینی و غیر بالینی، صرفاً شاخص‌های سلامتی را مد نظر قرار نمی‌دهند بلکه عامل جامع­تری همچون رضایت زندگی را مورد بررسی قرار می‌دهند. جنگ یکی از متداول‌ترین مشکلاتی است که جوامع با آن مواجه هستند و به دلیل ماهیت ویران کننده‌اش منجر به کاهش رضایت زندگی در برخی از ابعاد نظیر جسمانی، روان‌شناختی، ارتباطات اجتماعی و موقعیت اقتصادی می‌گردد و بر خانواده و همسران جانبازان قبل و بعد از جنگ اثرات ناگواری می‌گذارد. مطالعات نشان داده‌اند که خانواده جانبازان برخی از اختلالات روان‌شناختی و پزشکی را تجربه می‌کنند که به صورتی منفی رضایت از زندگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در بررسی حاضر به برخی از این متغیرهایی که سبب افزایش رضایت زندگی می‌گردند اشاره شده است. مطالعه حاضر به بررسی و مقایسه رابطه بین کیفیت زندگی، امید و شادکامی با رضایت زندگی در همسران جانباز و عادی پرداخته است. به همین منظور پرسشنامه‌های کیفیت زندگی، امیدواری، شادکامی و رضایت زندگی توسط 177 نفر از افراد جانباز و عادی تکمیل گردید. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید که نشان دهنده رابطه مثبت همبستگی بین متغیرهای کیفیت زندگی، امیدواری، شادکامی و رضایت زندگی بود (05/0> P). ضریب رگرسیون که به منظور میزان احتمال پیش بینی کنندگی متغیرهای پیش بین استفاده شده بود نیز نشان داد که متغیرهای کیفیت زندگی، امیدواری، شادکامی  توانستند به صورت معناداری  رضایت زندگی را در همسران جانباز (05/0> Pو 36 R2=) و همسران عادی (05/0> Pو 27 R2=) پیش بینی کنند. بنابراین با توجه به نتایج پژوهش حاضر می‌توان گفت که کیفیت زندگی، امیدواری، شادکامی و رضایت از زندگی همسران جانبازان از همسران افراد عادی کمتر است و همچنین با افزایش متغیرهای کیفیت زندگی، امیدواری، شادکامی می‌توان رضایت از زندگی همسران جانبازان و عادی را افزایش داد.

فهرست مندرجات  نتیجه گیری  فهرست منابع و مآخذ  پرسشنامه

 

 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: سپهري شاملو، زهره
کلید واژه ها:  کیفیت زندگی ، امیدواری ، شادکامی ، رضایت زندگی ، همسران جانبازان ، همسران افراد عادی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 510
نام نویسنده: بافنده، حسین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 119
چکیده: 

مقدمه: اختلال حساب- نارسایی تحولی یک اختلال یادگیری است که بر کسب دانش در مورد اعداد و حساب در کودکان با هوش بهنجار و آموزش مناسب تأثیر می‌گذارد. این نارسایی تا بزرگ سالی پایدار است، و این احتمال وجود دارد که با کنش‌های اجرایی زیادی همبودی داشته باشد. هدف: هدف این پژوهش در گام نخست مقایسه  کنش‌های اجرایی حافظه کاری دیداری- فضایی، توانایی برنامه ریزی و سازمان دهی، توجه پایدار و بازداری شناختی  در دانش آموزان مبتلا به اختلال حساب- نارسایی تحولی و عادی و از طرف دیگر بررسی رابطه بین خطای محاسباتی و کنش‌های اجرایی بود. روش: جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان پسر اول تا پنجم ابتدایی شهر مشهد در سال تحصیلی 91-90 تشکیل دادند. از این جامعه دو گروه 16 نفری به عنوان نمونه به روش سهمیه‌ای انتخاب شدند. این روش ترکیبی از روش خوشه‌ای و در دسترس می‌باشد. گروه اول شامل 16 دانش آموز حساب- نارسا از بین 2383 دانش آموز 12 دبستان نواحی 2 و 6 مشهد به عنوان ناحیه‌های منتخب نواحی در دو سطح برخوردار (ناحیه‌های 3 ، 4 و 6) و غیر برخوردار (ناحیه‌های 1، 2، 5 و 7) در طی چند مرحله انتخاب شدند. سپس بر اساس فهرست وارسی تشخیصی اختلال ریاضی DSM-IV، تست هوش ریون رنگی کودکان و مصاحبه بالینی ، گروه نهایی برگزیده شدند . گروه دوم شامل 16 دانش آموز بهنجار از همان کلاس‌ها انتخاب شدند. سپس خطای محاسبه از طریق آزمون استاندارد شده حساب شلو (دارای سه مؤلفه فهم عدد، تولید عدد و محاسبه عدد) و کنش‌های اجرایی با آزمون‌های حافظه کاری دیداری- فضایی بلوک‌های تپنده کورسی، برج لندن، عملکرد پیوسته و استروپ کلاسیک سنجیده شدند. نتايج حاصل با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی شامل آزمون‌های تحليل كوواريانس چند متغيري، همبستگی پیرسون، تحليل واريانس چند متغيري و رگرسیون چندگانه به روش سلسله مراتبی، تحلیل شد. نتایج: نتایج نشان داد که توانایی حافظه کاری دیداری- فضایی کودکان مبتلا به حساب- نارسایی تحولی به طور معناداری کمتر از کودکان بهنجار بود. در مورد کنش‌های برنامه ریزی و سازمان دهی، توجه پایدار و بازداری شناختی تفاوت معناداری پیدا نشد. رابطه بین برخی مؤلفه‌های کنش اجرایی برنامه ریزی و سازمان دهی و همچنین برخی مؤلفه‌های کنش اجرایی بازداری شناختی با نمره درصد خطا معنادار بود. همچنین از سه مؤلفه آزمون حساب، فهم عدد و تولید عدد در دو گروه تفاوت معناداری با هم داشتند و سرانجام درصد نمره خطا از طریق زیر مؤلفه‌های زمان واکنش کلمات همخوان استروپ و زمان آزمایش برج لندن قابل پیش بینی بودند. نتیجه گیری: کنش‌های اجرایی در مفهوم جدید حساب- نارسایی تحولی به میزان اختلال ریاضیات مؤثر نیستند. همچنین کنش اجرایی حافظه کاری دیداری- فضایی به عنوان عامل تأثیر گذار در این اختلال محسوب می‌شود و بهبود کلی این کنش‌ در رفع خطاها مؤثر است.

فهرست مندرجات  نتیجه گیری  فهرست منابع و مآخذ پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: امين يزدي، سيد امير
کلید واژه ها:  اختلال حساب_نارسایی تحولی ، کنش های اجرایی ، حافظه کاری دیداری_فضایی ، برنامه ریزی و سازمان دهی ، توجه پایدار ، بازداری شناختی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 509
نام نویسنده: نوشادی، حسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 131
چکیده: 

در این پژوهش تعداد 175 نفر از معلمان شهرستان فراشبند با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای مورد بررسی قرار گرفت.  اطلاعات مورد نیاز از طریق مقیاس سنجش عملکرد خانواده (FAD)، پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت و پرسشنامه سبک‌های فرزند پروری بامریند جمع آوری شد. اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه‌ها توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، روش رگرسیون همزمان و آزمون t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  نتایج این پژوهش نشان داد که جهت گیری مذهبی و سبک‌های فرزندپروری به طور تعاملی کارکرد خانواده را به صورت مثبت و معنادار پیش بینی می‌کند. همچنین تحلیل نتایج آزمون t نشان داد که مردان در کارکرد کلی خانواده بهتر از زنان بوده‌اند .مردان در سبک فرزند پروی استبدادی نمره بالاتری نسبت به زنان بدست آوردند، جهت گیری مذهبی درونی زنان بیشتر از مردان است و جهت گیری مذهبی بیرونی در مردان بیشتر از زنان است. با توجه به این نتیجه می‌توان چنین نتیجه گرفت که در جلسات خانواده درمانی می‌توان از دین و سبک‌های فرزندپروری به عنوان عاملی تأثیرگذار استفاده کرد.

فهرست مندرجات  نتیجه گیری  فهرست منابع و مآخذ  پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: سپهری شاملو، زهره
استاد مشاور اول: کیمیایی، سید علی
کلید واژه ها:  جهت گیری مذهبی بیرونی ،  جهت گیری مذهبی درونی ، عملکرد خانواده ، سبک‌های فرزندپروری


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 508
نام نویسنده: قیمتی، عبدالرحیم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 108
چکیده: 

ازدواج یکی از مقدس­ترین تعهدهای بشری به شمار می­رود که پایبند بودن به آن، در بیشتر جوامع به عنوان یک ارزش پذیرفته شده است و زیر پا گذاشتن آن تأثیرات مخربی بر کیفیت و سلامت افراد خانواده­ها خواهد داشت. هدف پژوهش حاضر، پیش بینی کیفیت زندگی به وسیله متغیرهای هیجان خواهی و رضایت جنسی در بین زنان و مردان دارای فرا ارتباط زناشویی است. در این پژوهش تعداد 90 نفر از زنان و مردانی که به علت مسئله خیانت به کلینیک­های سطح شهر بندرعباس مراجعه می­کردند از طریق روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامه­های کیفیت زندگی، هیجان خواهی و رضایت جنسی، استفاده شد. اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه­ها توسط نرم افزار آماری SPSS، و با استفاده از رگرسیون سلسله مراتبی، ضریب همبستگی بیرون و آزمون t برای گروه­های مستقل، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که رضایت جنسی و هیجان خواهی به ترتیب 57/0 و 32/0- درصد از کیفیت زندگی زنان و مردان دارای فرا ارتباط را پیش بینی می­کنند، بین رضایت جنسی و کیفیت زندگی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (37/0r =، 003/0p =) و همچنیـن بین رضایت جنــی و هیجان خواهی رابطه منـفی و معنی داری وجود دارد (46/0- r =، 001/0> p). اتخاذ مداخلات و بالا بردن آگاهی­های لازم در زمینه روابط جنسی زوج­ها می‌تواند منجر به برخورداری از کیفیت بالاتری از زندگی در خانواده‌ها شده و به دنبال آن زوجین را در برخورداری از تعهد بیشتر در زندگی خانواده یاری کنند.

فهرست مندرجات  نتیجه گیری  فهرست منابع و مآخذ  پرسشنامه


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: صالحی فدردی، جواد
کلید واژه ها:  فرا ارتباط زناشویی ، هیجان خواهی ، رضایت جنسی ، کیفیت زندگی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 507
نام نویسنده: امیری، مرضیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 94
چکیده: 

این پژوهش با هدف مطالعه اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر منبع کنترل و راهبردهای مقابله­ای دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد انجام پذیرفت. پژوهش حاضر، کاربردی و ازنوع شبه آزمایشی (به صورت پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل) است. جامعه­ی آماری پژوهش حاضر شامل کلیه­ی دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد است. افراد نمونه­ی مورد مطالعه (N=20) با استفاده از روش نمونه­گیری داوطلبانه انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارش شدند و از آزمودنی ها خواسته شد تا پرسشنامه های منبع کنترل راتر و راهبردهای مقابله با استرس موس و بیلینگز را تکمیل نمایند. در گروه آزمایش، مداخله­ی واقعیت درمانی گروهی به صورت 8 جلسه درمان انجام شد. پس از اجرای آموزش برای گروه آزمایش، مجدداً از هر دو گروه خواسته شد تا پرسشنامه­های مذکور را تکمیل کنند. نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که هشت جلسه آموزش واقعیت درمانی باعث افزایش منبع کنترل درونی و کاهش منبع کنترل بیرونی شده است و همچنین در کاهش به کارگیری راهبرد مقابله هیجان مدار  و افزایش بکارگیری راهبرد مساله مدار تاثیر بسزایی داشته است.. مبتنی بر یافته­ها می­توان نتیجه گرفت که آموزش واقعیت درمانی به طور کلی می­تواند به تغییر منبع کنترل و راهبردهای مقابه­ای دانشجویان منجر گردد.

 

فهرست مندرجات  نتیجه گیری  فهرست منابع و مآخذ  پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: کیمیایی، سید علی
کلید واژه ها:  آموزش واقعیت درمانی ، منبع کنترل ، راهبردهای مقابله ای


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 506
نام نویسنده: خدامی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 83
چکیده: 

 پژوهش حاضر به منظور بررسي اثربخشي آموزش حل تعارض به دختران نوجوان و مادرانشان، بر بهبود روابط میان آنها انجام شد.  روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی(داوطلبانه) با پیش آزمون، پس آزمون ویک گروه کنترل بود. نمونه پژوهش شامل 14 مادر و 14 نفر دختران نوجوان13-15سال بودند كه از یک مدرسه راهنمايي دخترانه در ناحيه تبادكان آموزش و پرورش مشهد به صورت تصادفي در گروه آزمايش گمارش شدند، که چهارده جلسه آموزشی برای آن ها اجرا گردید. به منظور ارزیابی سطح تعارض آنها از پرسشنامه حل تعارض (CSS) و جهت سنجش ارتباطات از پرسشنامه محیط خانواده (FES) استفاده شد.  یافته‌ها حاكي از اثربخشي آموزش حل تعارض در کاهش تعارض بود و نمرات حاصل از پرسشنامه حل تعارض به لحاظ آماري در سطح (001/0p<) معنادار بودند. این نتایج همچنین اثربخشي آموزش حل تعارض را در بهبود روابط ميان مادران و دختران نوجوان‌شان نشان می دهد و نمرات حاصل از پرسشنامه روابط درون خانواده نیز به لحاظ آماري (001/0p<) معنادار بودند.  يافته‌هاي پژوهش حاضر نشان می دهد که آموزش مهارتها در ايجاد ارتباطات مثبت و موثر ميان نوجوانان و والدين نقش مهمی ایفا می کند.

 

فهرست مندرجات  نتیجه گیری  فهرست منابع و مآخذ  پرسشنامه


استاد راهنمای اول: سپهری شاملو، زهره
استاد مشاور اول: اصغری نکاح، سید محسن
کلید واژه ها:  تعامل والد ـ نوجوان ، آموزش حل تعارض ، مهارت حل مساله ، مهارت ارتباط موثر ، مهارت ابراز وجود


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 505
نام نویسنده: حمزه‌لو، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 86
چکیده: 

اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی (ADHD) یکی از اختلال‌های روان‌پزشکی شایع است که اغلب تا بزرگسالی پایدار بوده، و با اختلال‌های روان‌پزشکی زیادی همچون اختلال‌های شخصیت، سوءمصرف مواد، اضطراب و افسردگی همبودی دارد. هدف: هدف از اجرای این پژوهش از یک سو برآورد میزان شیوع ADHD و اختلال‌های همبود در جمعیت زندانیان بزرگسال، مقایسه کنش‌های اجرایی (حافظه کاری، بازداری رفتاری و شناختی) در زندانیان مبتلا به ADHD با زندانیان غیر مبتلا، و از سوی دیگر، بررسی اثربخشی شیوه‌های درمانی آموزش بازداری رفتاری و حافظه کاری بر افزایش کنش‌های اجرایی و کاهش نشانه‌های ADHD در زندانیان مبتلا به ADHD بود. روش: برای این منظور، در مطاله اول تعداد ۹۰7 نفر از زندانیان بزرگسال مرد موجود در بندهای بسته زندان گرگان به صورت نمونه طبقه‌ای در دسترس انتخاب شده و با پرسشنامه خود سنجی ADHD (ASRS) مصاحبه بالینی مبتنی بر DSM-IV و مصاحبه روانپزشکی مورد ارزیابی تشخیصی قرار گرفتند. اختلال‌های همراه با پرسشنامه اضطراب بک (BAI)، پرسشنامه افسردگی بک-2 (BDI-II) و پرسشنامه چند محوری بالینی میلون-3 (MCMI-III) مورد ارزیابی قرار گرفت. در مطالعه دوم تعداد 30 نفر از زندانیانی تشخیص ADHD را دریافت کردند، و30 نفر از زندانیان غیر مبتلا به ADHD به صورت تصادفی انتخاب شده و در شاخص‌های سن و تحصیلات با هم همتا سازی شدند. به منظور اندازه گیری کنش‌های اجرایی از تکالیف برو برو، استروپ کلاسیک و STOP IT برای سنجش بازداری و تکالیف فراخنای ارقام وکسلر و بلوک‌های تپنده کورسی برای سنجش حافظه کاری استفاده شد. در مطالعه سوم تعداد 30 نفره مبتلا به ADHD مطالعه دوم به صورت تصادفی در سه گروه 10 نفره (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) قرار داده شدند. برنامه آموزش بازداری و حافظه کاری با استفاده از نرم‌افزارهای آموزش بازداری و حافظه کاری اجرا شد. نتايج حاصل با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی شامل آزمون‌های خی دو، t گروه‌های مستقل، تحليل واريانس چند متغيري و تحليل كوواريانس چند متغيري تحلیل شد. یافته‌ها: مطالعه اول، از بین 907 نفری که مورد ارزیابی تشخیصی قرار گرفتند، تعداد ۱۴۷ نفر (2/16%) مبتلا به ADHD تشخیص داده شدند. ۸۵% از آنها اختلال وابستگی به مواد، دارو یا الکل را دارا بودند. زندانیان مبتلا به ADHD میزان بالایی از اختلال‌های اضطرابی (1/55%) و اختلال‌های خلقی (8/40%)، اختلال‌های شخصیت همچون ضداجتماعی (2/44%) و مرزی (21%) را نشان دادند. مطالعه دوم، بین زندانیان مبتلا و غیر مبتلا به ADHD در سازه کنش‌های اجرایی بازداری رفتاری، شناختی، حافظه کاری کلامی و دیداری-فضایی با یکدیگر تفاوت معناداری وجود داشت. مطالعه سوم، آموزش حافظه کاری به بهبود عملکرد در تکالیف حافظه کاری و کاهش نشانه‌های ADHD منجر شد، اما آموزش بازداری اثر معناداری نداشت. هر دو شیوه آموزش به کاهش نشانه‌های اختلال‌های همراه از همچون اضطراب و افسردگی منجر شدند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنش اختلال شایعی در بین زندانیان بزرگسال است که با اختلال‌های روان‌پزشکی زیادی همبودی دارد. همچنین، نتايج اين پژوهش نارساكنش وري هاي اجرايي بزرگسالان مبتلا به ADHD را تاييد نمود و نشان داد كه آموزش حافظه کاری می‌تواند به طور نیرومندی کابرد بالینی برای کاهش نشانه‌های ADHD داشته باشد. علاوه براین، آموزش کنش‌های اجرایی می‌توانند در کاهش نشانه‌های اختلال‌های همبود همچون اضطراب و افسردگی موثر باشد.

 

فهرست مندرجات  نتیجه گیری  فهرست منابع و مآخذ  پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: صالحي فدردي، جواد
کلید واژه ها:  اختلال نارسايي توجه/ فزون كنشي (ADHD) ، كنش هاي اجرايي ، بازداري رفتاری ، حافظه كاري ، آموزش بازدرای ، آموزش حافظه کاری ، اختلال‌های همبود ، اضطراب ، افسردگی ، زندانیان بزرگسال


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 504
نام نویسنده: مفرد، فریبا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 135
چکیده: 

كودكي به عنوان دوراني كه سنگ بناي شخصيت فرد درآن بنا نهاده ميشود، تحت تاثير عوامل متعددي است كه رابطه‌ي مادر-كودك جزء مهم ترينِ اين عوامل تلقي مي شود. رشد هيجانيِ كاركردي، به عنوان فرآيندي كه يكپارچگي سيستم حسي- حركتي، شناختي و هيجاني را در بردارد، و رشد كاربرديِ زبان كه معرفِ بعدِ ارتباطيِ زبان است جزء مقوله هاي برجسته‌ي رشد در دوران كودكي قلمداد مي شوند. پژوهش حاضر با هدف بررسي ارتباط بين رابطه‌ي مادر-كودك بر رشد هيجاني كاركردي و رشد كاربرديِ زبان، انجام شد. در اين پژوهش تعداد 140 كودك پيش دبستاني (4-6 ساله) به همراه مادرانشان شركت كردند. دوتست رابطه‌ي مادر-كودك و رشد هيجاني كاركردي كودك توسط مادر تكميل شد. براي ارزيابي رشد كاربرديِ زبان كودكان نيز از آزمون درك خطاي گفتگو استفاده شد. اين ابزار بوسيله‌ي نمايش فيلمي كه توسط محقق ضبط گشته و درك كودك را در تخطي از اصول مكالمه مي سنجد اجرا شد. براي تحليل داده ها از الگوي تحليل مسير (معادلات ساختاري)، ضريب همبستگي رگرسيون ساده و چندگانه  استفاده شد . نتايج بيانگر آن بود كه  رابطه‌ مادر-كودك بوسيله‌ي متغير ميانجي  رشد هيجانيِ كاركردي قادر به پيش بيني رشد كاربرديِ زبان در كودكان پيش دبستاني است، اما بين رابطه مادر-كودك و رشدكاربرديِ زبان ارتباط مستقيم معناداري بدست نيامد. علاوه براين رابطه مادر-كودك قادر به پيش بيني رشد هيجاني كاركردي كودك است، و رشدهيجاني(وضعيت كنوني)،‌قادر به پيش‌بيني رشدكاربرديِ زبان در كودكان است. بين رشد هيجاني(وضعيت قبلي) و رشد كاربردي زبان ارتباط معناداري مشاهده نشد.

رشد هيجاني كودكان  متاثر از روابط مادروكودك، رشد كاربرديِ زبان آن‌ها را تحت تاثير قرار مي‌دهد. درتبيين عدم رابطه مستقيم معنادار بين رابطه‌ مادروكودك و رشد كاربردي زبان بايد گفت در سن 4-6 سالگي و با ورود كودكان به محيط‌هاي آموزشي، رشد كاربردي زبان در آن‌ها از متغيرهاي ديگري چون روابط باهمسالان، مربيان و ... تاثير مي پذيرد. تفاوت عمده بین موقعیت های آزمایشگاهی و طبیعی‌روزمره نيز عملكردكودكان را در آزمون تحت تاثير قرار مي‌دهد.عدم ارتباط بين رشد هيجاني كاركردي( وضعيت قبلي) و رشد كاربرديِ زبان را مي‌توان به فاصله‌ي زماني اين دو متغير و وجود رابطه‌ي معنادار بين رشد هيجاني كنوني و رشد كاربردي زبان، به عدم تاخر و تقدم زماني نسبت داد كه تاثير متغيرهاي ديگر را به حداقل رسانده، ارتباط معني داري را به دست مي دهند.

فهرست مندرجات  نتیجه گیری  فهرست منابع و ماخذ  پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: امين يزدي، سيد امير
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  رابطه مادر- کودک ، کودک، رشد هیجانی کارکردی ، رشد کاربردی زبان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 501
نام نویسنده: خوارزمی، اکرم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 130
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسي نقش نیازهای اساسی خودتعیین‌گری، کیفیت اطلاعات و قابلیت کاربرد در علاقمندی به تداوم یادگیری الکترونیکی بر اساس یک الگوی علّی است.

روش پژوهش از نوع تحلیل مسیر است که به آزمون الگوی روابط علّی از طریق ضرایب همبستگی می‌پردازد. جامعه آماری این پژوهش کلیه‌ی دانشجويان مقطع کارشناسی دانشکده مجازی علوم حديث شهر مشهد در سال تحصیلی 90-89 می‌باشد. نمونه‌ی پژوهش شامل 218 نفر از دانشجویان رشته‌های علوم حدیث، علوم و معارف قرآنی و آداب و اخلاق پزشکی می‌باشد که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و الگوی تحلیل مسیر به منظور بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شد.

 نتایج پژوهش نشان داد که تمام متغیر‌های مشاهده شده الگو شامل خودمختاری ادراک شده، شایستگی ادراک شده، ارتباط ادراک شده، تداوم استفاده از یادگیری الکترونیکی، انگیزه درونی و کیفیت اطلاعات ادراک شده و قابلیت کاربرد ادراک شده، دو به دو با هم همبستگی دارند (01/0.(p< با اجراي الگوي تحليل مسير براي آزمون مدل رابطه نیاز‌های خود‌تعیین‌گری (خودمختاری ادراک شده، شایستگی ادراک شده، ارتباط ادراک شده) و تداوم استفاده از یادگیری الکترونیکی از طریق انگیزه درونی و همچنین رابطه بین باور‌های شناختی (کیفیت اطلاعات ادراک شده، قابلیت کاربرد ادراک شده) و تداوم استفاده از یادگیری الکترونیکی از طریق رضایت از دوره‌های یادگیری الکترونیکی، مشخص شد كه الگوي پيشنهادي از برازش خوبي برخوردار است (97/0=GFI، 085/0= (RSMEA.  

 

فهرست مندرجات  نتیجه گیری  فهرست منابع و مآخذ  پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: عبدخدايي، محمد سعيد
کلید واژه ها:  علاقه به تداوم یادگیری الکترونیکی ، نیازهای خود تعیین گری ، کیفیت اطلاعات ، قابلیت کاربرد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 500
نام نویسنده: جلوه گر، افسانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 105
چکیده: 

هدف: این مطالعه با هدف بررسی تأثیر آموزش راهبرهاي خود تنظیمی بر حل مسأله شناختی و اجتماعی در کودکان پیش­دبستانی انجام شد. روش: آزمودنی­ها شامل 40 کودک (20 دختر و 20 پسر) پیش­دبستانی شهرستان میبد با ميانگين سني 5 سال و 6 ماه بودند که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جای گرفتند. یک برنامه آموزش خود تنظیمی به مدت 20 ساعت روزانه به روش­هاي بازي و قصه­درماني براي کودکان گروه آزمایش ارائه شد. ابزار: جهت سنجش حل مسأله شناختی از 3 خرده مقیاس هوش عملي وکسلر پیش­دبستانی(WPPSI)  كه عبارتند از مازها، مکعب­ها و حساب و حل مسأله اجتماعی از آزمون بازی اکتشافی حل مسأله اجتماعی کودکان والي که دارای دو فرم جداگانه برای پسرها و دخترها است، استفاده شد. یافته­ها: داده­های به دست آمده با روش تحلیل کوواریانس نشان­دهنده تفاوت معنادار بین میانگین نمرات حل مسأله شناختی و اجتماعی در گروه آزمایش و گواه بوده (p<0/01) اما تفاوت آموزش بر افزایش مهارت حل مسأله بر حسب جنسیت معنادار نبوده است (p<0/01). به عبارتی ديگر، ميزان تأثیر آموزش خودتنظيمي، روی پسرها و دخترها یکسان بوده است. همچنین آموزش تأثیر يكساني بر رشد مهارت­های حل مسأله شناختی و حل مسأله اجتماعی داشته است  (p<0/01). نتیجه­گیری: نتایج این تحقیق پیشنهاد می­کند که آموزش خود تنظیمی در طول دوره کودکی مهارت­­ شناختی حل مسأله را برای هر دو گروه پسر و دختر رشد می­دهد. بنابراین استفاده از این برنامه آموزشی جهت ارتقای مهارت­های شناختی و اجتماعی در محیط­های پیش­دبستانی مثمرثمر خواهد بود.

 

فهرست مندرجات  نتیجه گیری  فهرست منابع و مآخذ   فاقدپرسشنامه 

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: اصغري نكاح، سید محسن
کلید واژه ها:  خود تنظیمی ، حل مساله شناختی ، حل مساله اجتماعی ، پیش دبستانی

<   1112122232425262728293031323334353637383940414243444546474849596979   >


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.