دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته روان شناسی

<   1112122232425262728293031323334353637383940414243444546474849596979   >


تعداد نتایج به دست آمده: 842 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 532
نام نویسنده: محسنيان، الهامه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 133
چکیده: 

 

اهداف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط میان مشكلات خواب نوپايان، با هر یک از سه عامل خلق و خوی کودک، شيوه های خواباندن کودک، و ادراك مادر در مورد خوابيدن كودك؛ بررسی میانجی بودن متغير شیوه­های خواباندن کودک ميان ادراك مادر در مورد خوابيدن کودک و مشکلات خواب كودك و همچنين میان خلق و خوي کودک و مشكلات خواب وي؛ و پاسخ به اين سوال كه کدامیک از متغیرهای مذكور، پيش بيني کننده بهتر مشكلات خواب نوپايان مي باشد انجام گرفت. روش: در پژوهش حاضر، 180 مادر داراي كودك نوپاي 26-11 ماهه شركت نمودند. اطلاعات جمعيت شناختي، خواب شيرخوار مورل (1999)، ادراک مادر در مورد خوابيدن شیرخوار مورل (1999)، رفتار تعاملي والدين هنگام خواباندن مورل و كورتينا-بورجا (2002)، و رفتار اوايل كودكي-فرم خيلي كوتاه روتبارت و همكاران (2009) اجرا شد. يافته ها: نتايج آزمون هاي آماري نشان داد كه مشكلات خواب نوپايان، با خلق و خوی آنها، شيوه های خواباندن آنان، و ادراك مادر در مورد خوابيدن كودك ارتباط معنادار دارد. اثر ميانجي گري شيوه هاي خواباندن تأييد نشد. یک نوع شيوه خواباندن یعنی تسكين جسماني فعال و همچنین دو نوع از ادراك مادر در مورد خوابيدن كودك یعنی ادراك عصبانيت و ادراك تغذيه به ترتيب قوي ترين پيش بيني كنندگان مشكلات خواب نوپايان شناسايي شدند. نتيجه گيري: نتايج مطالعه اهميت نقش ادراك مادر در مورد خوابيدن كودك، شيوه هاي خواباندن، و خلق و خوي كودك را در مشكلات خواب وي مورد تأكيد قرار داد. بنابراين با هدف كاهش مشكلات خواب نوپايان و به منظور تغيير ادراك والدين و شيوه هاي خواباندن كودك، انجام مداخلات پيشگيرانه و درماني پيشنهاد مي شود. با افزايش دانش عمومي و شناسايي كودكان و مادران در معرض خطر مي توان به جلوگيري از تداوم مشكلات خواب نوپايان كمك نمود.

فهرست مندرجات  منابع و ماخذ  نتيجه گيري 


استاد راهنمای اول: طبيبي، زهرا
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  خواب ، مشكلات خواب ، كودكان نوپا ، خلق و خو ، ادراك مادر در مورد خوابيدن كودك ، شيوه هاي خواباندن


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 534
نام نویسنده: جمالی نژاد، راضیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 100
چکیده: 

این مطلب با هدف بررسی تاثیر آموزش برنامه ی خلاقیت مادر - کودک بر خلاقیت کودک و خودکار آمدی مادر در کودکان پیش دبستانی انجام شد. آزمودنی ها شامل 30 کودک دختر پیش دبستانی شهرستان مشهد با میانگین سنی 5 سال و 2 ماه بودند که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جای گرفتند. یک برنامه آموزش خلاقیت مادر - کودک به مدت 10 جلسه ی 90 دقیقه ای مبتنی بر شناساندن سازه ی خلاقیت و موانع آن در خانواده و آموزش تکنیک های خلاقیت به مادر و اعمال آن ها بر کودک با روش های بازی و قصه برای گروه آزمایش ارائه شد. جهت سنجش خلاقیت کودکان از آزمون تفکر خلاق در عمل و حرکت TCAM)) تورنس و برای سنجش خودکار آمدی مادر از مقیاس خودکارآمدی والدگری (PSAM) که توسط دومکا، استورزینگر، جکسون و روسا ساخته شده استفاده شده. داده های بدست آمده با روش تحلیل کوواریانس نشان دهنده تفاوت معنادار بین میانگین نمرات خلاقیت در گروه آزمایش و گواه بود (P<0.01) همین طور تفاوت بین خودکارآمدی والدگری در گروه آزمایش و گواه نیز معنادار بود (P<0.01). نتایج این پژوهش نشان می دهد که آموزش خلاقیت مادر- کودک سازه خلاقیت در کودک و خودکارآمدی در مادر را بهبود می بخشد. بنابراین استفاده از این برنامه آموزشی جهت ارتقای مهارت شناختی خلاقیت در محیط خانواده و پیش دبستانی مثمرثمر خواهد بود.

فهرست مندرجات  فهرست منابع و ماخذ   


استاد راهنمای اول: اصغري نكاح، سید محسن
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  خلاقیت ، آموزش مادر-کودک ، خودکار آمدی والد گری ، پیش دبستانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 533
نام نویسنده: پري زاده، هدا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 230
چکیده: 

 

سرطان پستان شایع­ترین سرطان در میان زنان است. این پژوهش با هدف مقایسه­ ی اثربخشی گروه درمانی وجودی و واقعیت درمانی گروهی بر افسردگی، اضطراب، تنیدگی و حل مشکل تصویر تن زنانی که تحت عمل ماستکتومی قرار گرفته ­اند انجام شد. در این پژوهش نیمه ­آزمایشی، مداخله­ ها در قالب 12 جلسه­ ی دو ساعتی به ­صورت دوبار در هفته بر روی بیماران مورد مطالعه اجرا شدند. نمونه­ ی این پژوهش شامل 24 نفر از زنان ساکن در مشهد بود که تحت عمل ماستکتومی قرار گرفته و دوره شیمی­ درمانی و پرتودرمانی آن­ها به پایان رسیده بود. این افراد با روش نمونه ­گیری داوطلبانه از میان مراجعه­ کنندگان به مرکز درمانی رضا، بیمارستان امید و بیمارستان امام رضای مشهد انتخاب شدند. ابزارهای سنجش این پژوهش شامل پرسش­نامه­ ی روابط چند بعدی خود-بدن (MBSRQ) که شش خرده مقیاس ارزشیابی قیافه، جهت­ گیری قیافه، ارزش­یابی تناسب اندام، جهت­ گیری تناسب اندام، وزن ذهنی و رضایت بدنی را دربر می­گیرد و فرم کوتاه پرسش­نامه­ ی افسردگی، اضطراب، استرس (DASS-21) بود. داده­ها با روش آماری تحلیل کوواریانس یک ­متغیری و چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد در مورد حل مشکل تصویر تن، در میان شش خرده مقیاس MBSRQ ، دو گروه آزمایش تنها در خرده مقیاس جهت­گیری قیافه با یکدیگر تفاوت معنادار داشتند (039/0p=) و در پنج مقیاس ارزش­یابی قیافه ، ارزش­یابی تناسب اندام، جهت­گیری تناسب اندام ، وزن ذهنی و رضایت بدنی تفاوت معناداری را نشان ندادند. بااین وجود، میانگین نمره­ی کل آزمون گروه وجودی به صورت معناداری از میانگین گــروه واقعیت-درمـانی (004/0p=) بالاتر بود. نتایج تحلیل نمرات DASS-21 تفاوت معناداری را میان نتایج افسردگی، اضطراب و تنیدگی دو گروه آزمایش نشان نداد. با توجه به یافته­های پژوهش، گروه­ درمانی وجودی و واقعیت­ درمانی گروهی به یک میزان در کاهش اختلالات هیجانی زنان ماستکتومی شده مؤثرند. بااین وجود، گروه درمانی وجودی به حل مؤثر مشکل تصویر تن این زنان منجر می­گردد، درحالی­که واقعیت­ درمانی گروهی در این زمینه تأثیر معنادارندارد

فهرست مندرجات  منابع و ماخذ  نتيجه گيري 


استاد راهنمای اول: حسین آبادی، حسین
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  سرطان پستان ، گروه درماني وجودي ، واقعيت درماني گروهي ، افسردگي ، اضطراب ، تنيدگي ، تصوير تن ، ماستکتومی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 529
نام نویسنده: حاجی شمسایی، مهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 97
چکیده: 

تا‌کنون پژوهش‌های متعددی در مورد ناسازگاری‌ها و مسائل انضباطی در کلاس درس انجام گرفته، اما در تحقیقات گذشته در ایران، به ارتباط بین جو روانی اجتماعی کلاس (به عنوان بافت یادگیری) و خودتنظیمی (به عنوان توانایی فراگیران) و رابطه این دو عامل مهم با ناسازگاری کلاسی و مشکلات انضباطی، کمتر پرداخته‌شده است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه‌ی جو روانی اجتماعی کلاس و خودتنظیمی با ناسازگاری دانش‌آموزان انجام گرفته‌است. آزمودنی‌ها شامل 414 دانش آموز پایه‌ی سوم راهنمایی شهر سبزوار (شامل202 پسر و 212 دختر) بودند که به روش خوشه‌ای چند مرحله ای از بین دانش آموزان راهنمایی انتخاب شدند. از سه ی جو روانی اجتماعی کلاس (فریزر، گیدینگز و مک روبی، 1995 ی خودتنظیمی تحصیلی (کانل و ریان، 1989) و ‌ی سازگاری دانش‌آموزان (سینها و سینگ، 1993) استفاده شد. روش پژوهش از نوع توصیفی که از روش تحلیل مسیر و همبستگی جهت شناخت رابطه بین متغیرها استفاده شد. فرضیه اصلی پژوهش با این عنوان که بین جو روانی اجتماعی کلاس و ناسازگاری کلاسی به صورت مستقیم و به طور غیر مستقیم از طریق واسطه‌گری خودتنظیمی رابطه وجود دارد، مورد تأیید قرار گرفت. برخی شاخص‌های کلی آزمون نیکویی برازش از طریق الگوی تحلیل مسیر به این شرح بود (052/0=RSMEA[1]، 9= df، 07/19=2c، 99/0=[2]GFI، 95/0=AGFI[3] و 11/2= df/2c (. نتایج همچنین نشان داد که بین  خودتنظیمی و ناسازگاری رابطه منفی و معناداری وجود دارد (r=-0 /30, p=/001). نتایج رگرسیون نیز نشان داد که خودتنظیمی درونی و سبک تنظیمی همانندسازی قدرت پیش‌بینی‌کنندگی منفی ناسازگاری را دارند و خودتنظیمی بیرونی پیش‌بینی‌کننده مثبت ناسازگاری است. همچنین بین جو روانی کلاس و ناسازگاری رابطه منفی معناداری وجود دارد ( r= -0/40, p= 0/001). نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که جو انضباط و جو همبستگی قدرت پیش بینی کنندگی منفی ناسازگاری را دارند. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نیز نشان داد که میانگین نمرات دختران در خودتنظیمی و پسران در ناسازگاری بطور معنی‌داری بالاتر بود(P< 0/05) . بنابراین با توجه به اثرات مثبت کاربرد راهبردهای خودتنظیمی در کاهش ناسازگاری دانش‌آموزان، فراهم‌کردن جو روانی اجتماعی مطلوب کلاسی که به خودتنظیمی دانش‌آموزان بیانجامد، نقش مهمی در کاهش ناسازگاری آنان ایفا خواهد کرد.

فهرست مندرجات  فهرست منابع و ماخذ   


 

 

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: امین یزدی، سید امیر
کلید واژه ها:  جو روانی اجتماعی کلاس ، خودتنظیمی ، ناسازگاری کلاسی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 528
نام نویسنده: لامعی، بی بی عفت
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 91
تعداد صفحات: 88
چکیده: 

اهمالکاری تحصیلی از پیشرفت دانشجو جلوگیری می کند و ممکن است پیامدهای نامطلوب و جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد.  تحقیقات پیشین نشان دادند که ساختار انگیزشی غیر انطباقی، نقش اساسی در رفتارهای نامناسب مانند به تاخیر انداختن انجام تکالیف، ایفا می کند.  پژوهش حاضر شامل دو مطالعه است.  مطالعه اول با هدف بررسي رابطه بين ساختار انگیزشی و اهمالکاری تحصیلی  در دانشجويان کارشناسی شاهد دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد.  در اين پژوهش 97 نفر از دانشجویان (47% مرد،3/1  SD=،21 M=) به صورت نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه در پژوهش شرکت و های فرم دموگراتیک دانشجویان، اهداف شخصي (PCI)، احساس كنترل(SCI)، اهمالکاری تحصیلی(PASS) را تکمیل نمودند.  نتایج نشان داد که الف) افزايش ميزان متغيرهاي پيش بين سن و احساس كنترل منفي اهمالکاری تحصیلی را افزايش مي دهد و افزايش ميزان متغيرهاي پيش بين احساس كنترل مثبت و انگيزش انطباقی اهمالکاری تحصیلی را كاهش مي دهد.  ب) بين ساختار انگيزشي انطباقی و پيشرفت تحصيلي دانشجويان شاهد رابطه معنادار و مستقیم (مثبت) وجود دارد ج) بين احساس کنترل مثبت و پيشرفت تحصيلي دانشجويان رابطه معنادار و مستقیم (مثبت) وجود دارد. د) بين احساس کنترل عمومی و پيشرفت تحصيلي دانشجويان شاهد رابطه معنادار و مستقیم (مثبت) وجود دارد و ذ) بين ساختار انگيزشي انطباقی و اهمالکاری تحصیلی دانشجويان رابطه معنادار و معکوس(منفی) وجود دارد.  در مطالعه دوم كه با هدف بررسي اثربخشي برنامه‌ي غني سازي و ارتقاي زندگي در بهبود اهمالکاری تحصیلی دانشجويان شاهد انجام شد.  20  نفر از آزمودنی های داوطلب (50% مرد،2/1SD= ،2/21 M=) مطالعه اول که ساختار انگیزشی غیر انطباقی  و اهمالکاری بالا را نشان مي دادند، دعوت شدند كه به صورت تصادفی ساده در گروه های آزمایش (10=N) و کنترل  (10=N) جایگزین شدند.  نتایج بدين قرار بود: (الف) روش کوتاه برنامه غني سازي و ارتقاء زندگي در بهبود اهمال‌کاری تحصیلی دانشجويان مؤثر است ؛ (ب) ساختار انگیزشی دانشجویان گروه آزمایش نسبت به دانشجویان گروه کنترل، سازگارانه تر و انطباقی تر شد؛ (ج) بين احساس كنترل عمومی و پيشرفت تحصيلي دانشجويان رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. (د) بين نمره احساس کنترل مثبت گروه آزمایش و کنترل با حذف اثر پیش آزمون تفاوت معني‌داري وجود داشت. (ذ) بين نمره احساس کنترل منفی گروه آزمایش و کنترل با حذف اثر پیش آزمون تفاوت معني‌داري وجود داشت. (ر) بين ساختار انگیزشی و پيشرفت تحصيلي دانشجويان رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. (ز) بين ساختار انگیزشی انطباقي و احساس کنترل عمومی دانشجويان رابطه معنادار مثبتی وجود دارد.

فهرست مندرجات   فهرست منابع و مأخذ  نتيجه گيري    


استاد راهنمای اول: سپهری شاملو، زهره
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  ساختار انگیزشی ، اهمالکاری تحصیلی ، پیشرفت تحصیلی ، احساس کنترل ، برنامه‌ی غنی سازی و ارتقای زندگی ، دانشجويان شاهد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 530
نام نویسنده: صمصامي، صديقه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 123
چکیده: 

 

این مطالعه با هدف بررسی میزان شیوع نشانه ­های اختلال ADHD و اختلال در زمینه­ ی توانایی­هاي پردازش­ حسی و مهارت­های حرکتی در دانش­ آموزان پایه اول دبستان شهر نی­ریز و همین­طور مقایسه‌ی توانایي­هاي پردازش حسی و مهارت­های حرکتی کودکان ADHD و عادی انجام شد. آزمودنی­ها شامل  231 نفر (122 پسر و 109 دختر) بودند که به وسیله­ ی نمونه­ گیری خوشه­ای تصادفی با رعایت نسبت جنسیتی از جامعه 768 نفری دانش­ آموزان پایه اول دبستان شهر نی­ریز انتخاب شده بودند. به منظور بررسی شیوع نشانه­ های اختلال ADHD و اختلال در زمینه­ ی توانایی­های پردازش حسی و مهارت­های حرکتی به ترتیب ­ های کانرز و پردازش حسی (SPM) بر روی نمونه­ مورد نظر اجرا و سپس توانایی­هاي پردازش حسی و مهارت­های حرکتی، هجده کودک که به عنوان ADHD شناسایی شده بودند با کودکان بدون اختلال (213 نفر) در توانایی­هاي پردازش­ حسی و مهارت­های مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج حاصل حاکی از شیوع 36/7 درصدی نشانه­ های اختلال ADHD بود، شیوع نقص شدید و متوسط توانایی­هاي پردازش­ حسی و مهارت­های حرکتی نیز به ترتیب 8/4 و 7/11 درصد گزارش گردید. علاوه بر این تحلیل­های انجام شده به وسیله­ ی آزمون تی گروه­های مستقل و آزمون تحلیل واریانس چند متغیری نشان دهنده­ ی تفاوت کودکان ADHD و عادی در زمینه­ ی توانایی­هاي پردازش­ حسی و مهارت­های حرکتی بود. نتایج این تحقیق نشان­ دهنده­ ی شیوع قابل توجه نشانه­ های اختلال ADHD و نقص در توانایی­های پردازش حسی و مهارت­های حرکتی در کودکان است. نقص در توانایی­های پردازش حسی و مهارت­های حرکتی نیز در این پژوهش به عنوان علت اختلال ADHD شناخته شده است. بنابراین توجه به توانايي­هاي کودکان در زمینه­ ی  پردازش­های حسی و مهارت­های حرکتی در رابطه با پیشگیری و درمان اختلال ADHD  حائز اهمیت است.

فهرست مندرجات  منابع و ماخذ  نتيجه گيري              
 


استاد راهنمای اول: امین یزدی، سید امیر
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور دوم: غنايي چمن آباد، علي
کلید واژه ها:  اختلال نارسايي توجه ، بيش فعالي ، شيوع ، پردازش حسي ، مهارت حركتي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 531
نام نویسنده: زينليان بافنده، زهرا
نویسنده دوم: حامدتابعی، شیرین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 115
چکیده: 

فهرست مندرجات  فهرست منابع و ماخذ  فاقد


استاد راهنمای اول: سپهری شاملو، زهره


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 502
نام نویسنده: صفرزائی، مهرناز
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 154
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش برنامه آمادگی برای والدشدن بر اضطراب، افسردگی و سلامت روان زنان نخست باردار بود. روش پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل زنان نخست باردار 20 تا 35 ساله بودند که در هفته های 28 تا 30 بارداری قرار داشتند وبرای معاینات دوران بارداری  در سال 1391 به مراکز بهداشتی شهر مشهد مراجعه کردند. تعداد 32 نفر از این زنان داوطلب ، انتخاب، و به دوگروه 16نفره  آزمایش و کنترل تقسیم شدند.برای زنان گروه آزمایش برنامه به سوی والد شدن و برای زنان گروه کنترل برنامه تغذیه سالم آموزش داده شد. هر دو گروه در طی دومرحله پیش آزمون پس آزمون سلامت عمومی گلدبرگ، افسردگی بک و اضطراب بک را تکمیل نمودند. داده های جمع آوری شده با آزمون تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد که آموزش این برنامه ، اضطراب ، افسردگی و سلامت روان را در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بهبود بخشید

فهرست مندرجات - فهرست منابع وماخذ - -


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
استاد مشاور اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  آموزش برنامه به سوی والدشدن ، اضطراب، افسردگی ، سلامت روان و بارداری


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 527
نام نویسنده: تقوی، نرگس
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 123
چکیده: 

این پژوهش با بهره گیری از مبانی تئوری سبک های دلبستگی، تمایز یافتگی خود، فقدان پدر و صمیمیت زناشویی به منظور بررسی رابطه موجود بین این متغیرها و نیز پیش بینی صمیمیت زناشویی بر اساس متغیرهای ذکر شده، طراحی شده بود. جامعه آماری این پژوهش عبارت از زنان متاهل شاهد مراجعه کننده به مناطق سه گانه بنیاد شهید انقلاب اسلامی مشهد و مرکز مشاوره شاهد بود. نمونه شامل 148 خانم در بازه سنی 20 تا 35 سال و با حداقل تحصیلات دیپلم در دو گروه دارای پدر خوانده و گروه بدون پدر خوانده بود. ابزارهای پژوهشی را سبک های دلبستگی (AAQ: هازان و شیور،1987)، تمایز یافتگی خود (DSI: اسکورون و دندی، 2004)، و صمیمیت زناشویی (PAIR: شافر و السون، 1981) تشکیل دادند. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش، واریانس سه راهه (فرضیه پژوهش)، همبستگی پیرسون (سوال اول و دوم)، و تحلیل رگرسیون چندگانه (سوال سوم پژوهش) بودند. یافته های پژوهش نشان داد که هرکدام از متغیرهای سبک دلبستگی و تمایز یافتگی خود و نیز وجود یا عدم وجود پدر خوانده در تعامل با سبک دلبستگی، تاثیر معناداری بر صمیمیت زناشویی داشتند. همچنین به شکل جزیی تر سبک های دلبستگی ایمن و اجتنابی، و سطح درون روانی تمایز یافتگی یعنی، موقعیت من و پاسخ دهی هیجانی، تاثیر معنا داری بر صمیمیت زناشویی داشتند ( فرضیه پژوهش). نتایج همچنان نشان دادند که بین سبک دلبستگی اجتنابی و صمیمیت زناشویی همبستگی منفی و معنادار و بین سبک دلبستگی ایمن و صمیمیت زناشویی، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد (سوال اول پژوهش). نتایج همچنین نشان دادند که بین موقعیت من و صمیمیت زناشویی، همبستگی مثبت و معنادار، و همچنین بین گریز عاطفی و نیز هم جوشی با دیگران با صمیمیت زناشویی رابطه منفی و معناداری وجود دارد (سوال دوم پژوهش). در نهایت نتایج نشان دادند که مدل ارائه شده یه طور معناداری قادر به پیش بینی صمیمیت زناشویی است و در این میان، موقعیت من، گریز عاطفی، و هم جوشی با دیگران و همچنین سبک دلبستگی ایمن به خوبی قادر به پیش بینی صمیمیت زناشویی هستند.

نهایی این است که ارتقاء سبک دلبستگی و نیز تمایز یافتگی خود، می تواند بهبود و افزایش میزان صمیمیت زوجین را پیش بینی کند و درمانگران و مشاوران در حیطه های فردی و به ویژه زوج درمانی و خانواده درمانی می توانند با بکارگیری این راهبردها به نتایج خوبی دست یابند.

فهرست مندرجات  منابع و مآخذ   

 


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: امین یزدی، سید امیر
کلید واژه ها:  سبک های مختلف دلبستگی ، تمایز یافتگی خود ، فقدان پدر ، پدر خوانده ، صمیمیت زوجین


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 526
نام نویسنده: کشت کار، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 153
چکیده: 

خشونت خانگی از جمله آشفتگی­ های زناشویی است که تاثیرات منفی را بر خانواده و زوجین می ­گذارد و پیامدهای منفی جسمانی و روانی زیادی را برای قربانیان به بار می­ آورد، به همین دلیل متخصصین سلامت روان را بر آن داشته است تا توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند.

دیدگاه­ های مختلفی به بررسی این آشفتگی پرداخته­ اند در این میان درمان هیجان ­مدار (EFT) و آموزش عملی مهارت­ های ارتباط صمیمانه به زوجین (PAIRS) دو روش درمانی هستند که با دیدگاهی متفاوت به این مقوله پرداخته ­اند.

 از این رو، پژوهش حاضر بر آن شده به مقایسه اثربخشی این دو رویکرد بر کاهش خشونت خانگی زوجین بپردازد. این تحقیق از نوع شبه­ آزمایشی با پیش­ آزمون ، پس ­آزمون و گروه گواه است. بدین منظور تعداد 30 زوج که به دلیل خشونت خانگی به مراکز مشاوره سطح شهر مشهد مراجعه نمودند، با روش نمونه­ گیری در دسترس انتخاب شدند. از این تعداد، 10 زوج (20 نفر) در دو گروه آزمایش و 5 زوج (10نفر) در گروه کنترل قرار گرفتند و درمان اجرا گردید. تمام این افراد پرسش­نامه پرخاشگری باس و پری را در دو مرحله پیش ­آزمون و پس ­آزمون تکمیل کردند. افراد گروه­های آزمایشی در 10 جلسه درمان یک ساعت و نیمه شرکت کردند.

نتایج نشان می­ دهد بین هر دو گروه درمانی و گروه کنترل از نظر اثربخشی درمان تفاوت معناداری وجود دارد. یافته­ ها بیانگر آن است که هر دو گروه درمانی باعث کاهش سطح خشونت خانگی می­شود واز نظر اثربخشی هر دو گروه آزمایشی با هم تفاوت معناداری نداشتند.

فهرست مندرجات  منابع و مآخذ   


استاد راهنمای اول: حسن آبادی، حسین
استاد مشاور اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  خشونت خانگی ، درمان هیجان مدار ، آموزش عملی مهارت های صمیمانه به زوجین

<   1112122232425262728293031323334353637383940414243444546474849596979   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.