دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته روان شناسی

<   11121222324252627282930313233343536373839404142434445464748495969   >


تعداد نتایج به دست آمده: 714 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 406

نام نویسنده: عليزاده شيرازي، زهرا
نویسنده دوم: مفيدي، زكيه
نویسنده سوم: هاشمي شير آباد، مرضيه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 131
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه ي جهت گيري مذهبي با ميزان شادكامي انجام گرفت. هدف اين پژوهش، آزمودن اين فرضيه است كه اي ميان آموزه هاي ديني با شادكامي رابطه اي وجود دارد؟ همچنين آيا بر اساس منابع مذهبي مي توان ابزاري ساخت كه شادكامي افراد را بسنجد؟پژوهش حاضر اين رابطه را در 80 نفر از دانشجويان دختر دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد بررسي كرده است.ابزارهاي سنجش در اين تحقيق پرسش نامه جهت گيري مذهبي آلپورت و پرسشنامه شادكامي آكسفورد بوده است. در اين تحقيق از روش همبستگي استفاده شده است. روشهاي آماري مورد استفاده در اين پژوهش همبستگي پييرسون و آلفاي كرنباخ بوده كه اعتبار و پايايايي بدست آمده از اين تحليل ها برابر است . نتايج بدست آمده از پژوهش حاضر نشان دادند كه ميان جهت گيري مذهبي با ميزان شادكامي رابطه اي معنا دار وجود ندارد. با توجه به نتايج مي توان گفت:

1. افراد داراي مذهب دروني از ميزان شادكامي بيشتري نسبت به افراد داراي مذهب بيروني برخوردار بودند.2. افراد متاهل از ميزان شادكامي بيشتري نسبت به افراد مجرد برخوردار بودند 3. افراد بومي از ميزان شادكامي بيش تري نسبت به افراد غير بومي برخوردار بودند.4. دانشجويان سال آخر از جهت گيري مذهبي دروني تر وميزان شادكامي بيشتري نسبت به دانشجويان سال اول برخوردار بودند

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 405

نام نویسنده: رجب زاده، پروانه
نویسنده دوم: سادات عنبري، ثريا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 128
چکیده: 

هدف پژوهش بررسي اهميت ملاكهاي ازدواج در بين افراد مجرد و متاهل فارغ التحصيل ليسانس ساكن مشهد ميباشد. بدين منظور 30 نفر از گروه اول و 30 نفر از گروه دوم به طور تصادفي انتخاب شده كه هر 60 نفر در ابتداي پاسخگوي به پرسشنامه ابتدا ملاكهاي مورد نظر خود را به صورت تشريحي يادداشت نمودهسپس به پرسشها پاسخ دادند . در اين پژوهش يك فرض اصلي با اين عنوان كه ملاكهاي ازدواج در بين افراد مجرد و متاهل متفاوت است و 10 فرض فرعي بر اساس ملاكهاي مذهبي اخلاقي شناختي عاطفي ، رفتاري، اجتماعي، اقتصادي تحصيلي، ظاهري و جنسي در نظر گرفته شده است.سپس آزمودنيها بر اساس پرسشنامه ملاكهاي ازدواج مورد ارزيابي قرار گرفتند و در پايان با استفاده از شاخص هاي آمار توصيفي و پارامترهاي آمار استنباطي به بررسي فرضيات پژوهش پرداخته شد.نتيجه آزمون فرضيه بدين صورت بدست آمد كه بين معيارهاي افرا دمجرد و متاهل تفاوت معنا داري وجود ندارد به جز در ملاكهاي ظاهري كهدر بين دو گروه متفاوت بوده است.به عبارتي انتخاب همسر تحت تاثير عوامل متعددي مي باشد كه در صورت ناديده گرفتن رضايتمندي كامل از زندگي زناشويي براي زوجين حاصل نخواهد شد

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 404

نام نویسنده: پارسايي راد، زهرا
نویسنده دوم: ميراب نژاد، مهري
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 132
چکیده: 

 

 با بررسي خانواده در طول زندگي بشر، به اين نكته مهم برخورد مي شود كه تنها مامن و محل آرامش و آسايش ،رشد و تحول هر فردي اين نهاد مقدس است لذا با توجه به آن و زمينه هاي آرامش و رشد ن ، از اهميت بالايي برخوردار است.در اين نوشتار يك خانواده آرام و پايدار از ديدگاه قرآن و حديث مورد مطالعه قرار گرفته است.و در چهار فصل به مسائل خانانواده پرداخته شده است و همچنين در فصلي اهداف تشكيل خانواده ذكر گشته است.طبيعي است كه داشتن هر كدام از اين اهداف در كنار يكديگر به ايجاد يك كانون گرم و صميمي و هدفدار كمك به سزايي خواهد كرد و در فصل سوم كه مهمترين فصل هم مي باشد به طور مفصل به موضع گيريهاي نظري در خصوص آرامش خانواده از ديدگاه قرآن كريم و حديث پرداخته شده است . همانند داشتن عدف مهارتهاي ارتباطي ، دين مداري ، محبت و دوستي و.... و در واقع اين عوامل در كنار يكديگر مي توانند تضمين كننده ي روابط بين افرا دخانواده باشد، البته با اين شرط كه افراد خانواده در اين زميئه به يكديگر كمك كنند و از سعه صدر بالايي برخوردار باشند . و در فصل چهارم به موضع گيريهاي نظري در خصوص تنش در خانواده از ديدگاه قرآن كريم و حديث اشاره مي شود. روشن است كه اگر هر نظامي داري اصول و مباني محكم مورد تاييد عقل و دين نباشد، آسيب پذير است. اما نظام خانواده در واقع يك نظام فعال و پويا مي باشد ، بيش از هر نظام ديگري محتاج اين مباني و اصول خاص مي باشد لذا حساس و آسيب پذير است.بنابر اين يك خانواده ممكن است زمينه هاي آسيب پذيري  وتنش همچون عدم توجه به تفاوت هاي زن و مرد، عوامل فشار زا در خانواده، نداشتن هدف و... را در خود احساس كند. بنابراين بايد در اين زمينه چاره انديشي كند و بامشاوره با فردي عاقل و مراجعه به دين كه سعادت و هدايت همه ي افراد را تضمين مي كند، به راهكارها و چاره جويي هاي لازم در اين زمينه دست پيداكند.

ابزار پژوهش پرسشنامه نيست


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 403
نام نویسنده: ضياءالحق، مريم السادات
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 121
چکیده: 

امروزه شيوع ناسازگاري زناشويي و تاثير آن بر سلامت جسمي و روحي زوجين و كودكان ، باعث شده است كه متخصصان سلامت روان به حيطۀ زوج درماني بيشتر توجه كنند. از اينرو پژوهش حاضر به بررسي تأثير زوج درماني هيجان مدار برافزايش سازگاري زناشويي زوجين آشفته پرداخت. بدين منظور 17 زوج از سه كيلنيك خدمات روانشناختي وارد پژوهش شدند و به طور تصادفي در دو گروه درمان و ليست انتظار جاي گرفتند. زوج درماني هيجان مدار در 20 جلسه براي هر زوج گروه درمان اجرا شد. تمام زوجها پرسشنامۀ سازگاري زناشويي را در سه مرحلۀ پيش آزمون، پس آزمون و دو ماه پي گيري كامل كردند. نتايج اين پژوهش نشان داد كه زوج درماني هيجان مدار منجر به افزايش سازگاري زناشويي زوجهاي آشفته مي شود. نتايج همچنين نشان دادند كه گر چه در مرحلۀ پي گيري نمرات سازگاري زناشويي گروه درمان هنوز بالاتر از گروه كنترل بود ولي تفاوت معناداري بين گروه درمان و كنترل درمرحلۀ پس آزمون تا پي گيري مشاهده نشد و تداوم يافته هاي پژوهش در طول زمان تأييد نشد.. 

فهرست مندرجات - منابع و مآخذ - نتيجه گيري

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: حسن آبادي، حسين
استاد مشاور اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
استاد مشاور دوم: مدرس غروی، مرتضی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 402
نام نویسنده: برعرفان، زرين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 173
چکیده: 

مشخص شده است که شناخت های ضمنی، به ویژه تورش توجه نسبت به محرک مربوط به مواد، نقش مهمی در حفظ، پیشرفت و عود رفتار سوء مصرف مواد بازی می کند. این تحقیق، امکان پذیری پرورش توجه با برنامه آموزش کنترل توجه نسبت به مواد را بررسی می کند. روش: شرکت کنندگان نمونه ای (87=N) از سوء مصرف کنندگان تحت درمان با روش سم زدایی بودند که به شیوه تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه آزمایش، سه جلسه آموزش با این برنامه را پشت سر گذاشتند. تمامی شرکت کنندگان، پرسشنامه جمعیت شناختی، پرسشنامه وسوسه پس از ترک مواد، پرسشنامه خلق مثبت- خلق منفی، پرسشنامه استرس ادراک شده، پرسشنامه آمادگی برای تغییر، پرسشنامه اطمینان موقعیتی و پرسشنامه دغدغه های شخصی و آزمون استروپ مواد را کامل کردند. همین طور، شاخص بازخورد زیستی (ترشح بزاق) به هنگام مواجهه آزمودنی ها با محرک های مواد و محرک های خنثی، اندازه گیری شد. از تمامی آزمودنی¬ها در جلسات پس آزمون و پیگیری یک ماهه سنجش به عمل آمد. یک پیگیری مختصر تلفنی شش ماهه نیز برای ارزیابی وسوسه، خلق مثبت و منفي، استرس ادراک شده، آمادگی برای تغییر، اطمینان موقعیتی، میزان دارو، تعداد لغزش و عود آزمودنی¬ها نیز اجرا شد. یافته¬ها: نتایج نشان داد که در مقایسه با گروه کنترل، گروه آموزش دیده، در پس آزمون و پیگیری یک ماهه تورش توجه کمتری را برای محرک-های مواد نشان دادند؛ وسوسه و خلق منفی آن¬ها در پس آزمون و پیگیری شش ماهه کمتر بود؛ و استرس ادراک شده پایین¬تری را در پس آزمون و پیگیری یک ماهه گزارش دادند. همچنین، گروه آموزش دیده، در دو خرده مقیاس پرسشنامه اطمینان موقعیتی (مشکلات اجتماعی در کار و موقعیت¬¬¬¬¬های اجتماعی خوشایند) در پس آزمون و اطمینان موقعیتی در پیگیری شش ماهه افزایش نشان دادند. تلویحات یافته¬های پژوهش از لحاظ نظری و عملی بحث شده است

واژه های کلیدی

وابستگی به مواد، تورش توجه، آزمون استروپ، برنامه آموزش کنترل توجه، آزمون پاسخ گری فیزیولوژیک (ترشح بزاق)

 

فهرست مندرجات - منابع و مآخذ - نتيجه گيري

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
استاد مشاور اول: امین یزدی، سید امیر
کلید واژه ها:  وابستگی به مواد ، تورش توجه ، آزمون استروپ ، برنامه آموزش کنترل توجه ، آزمون پاسخ گری فیژیولوژیک (ترشح بزاق)


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 401
نام نویسنده: مجيری نژاد، مهناز
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 134
چکیده: 

در DSM-IV-TR اختلالات هويت جنسي به عنوان گروهي از اختلالات تعريف شده‌اند كه ويژگي مشترك آنها ترجيح قوي و مداوم براي اتخاذ وضعيت و نقش جنس مخالف است. اين امر مبتلايان را در معرض سطوح بالاي اضطراب، افسردگی و دیگر پیامدهای منفی روانی قرار می دهد. تحقيقات حاكي از ارتباط بين الگوهاي دلبستگي بزرگسالی با هويت يابي و تعدادي مشکلات و اختلالات روانشناختی است. هدف پژوهش حاضر، بررسي اثر بخشی گروه درمانی بین فردی (مبتنی بر سبک های دلبستگی) بر افزایش سازگاری با نقش جنسی، كاهش اضطراب- افسردگی و افزايش عزت نفس مردان مبتلا به اختلال هویت جنسی بود. در این پژوهش 16 نفر از مردان مبتلا به این اختلال به شيوه تصادفي در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمايش، دوازده جلسه گروه درمانی را دریافت کردند. تمامي شركت كنندگان، پرسشنامه های نقش جنسی ساندرا بم، مقیاس زنانگی مردانگی پرسشنامه MMPI-2، پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21) و مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت را در جلسات پیش آزمون، پس آزمون و پيگيري (30 روز) كامل كردند. نتايج نشان داد گروه درمانی بین فردی (مبتنی بر سبک های دلبستگی)، اضطراب و افسردگی مردان مبتلا به اختلال هویت جنسی را در دوره پس آزمون و پیگیری کاهش داده است

فهرست مندرجات - منابع و ماخذ- نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: حسن آبادی، حسین
استاد مشاور اول: مدرس غروی، مرتضی
کلید واژه ها:  اختلال هویت جنسی ، گروه درمانی بین فردی ، سبکهای دلبستگی ، سازگاری با نقش جنسی ، اظطراب ، افسردگی ، عزت نفس


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 400
نام نویسنده: هجري، سارا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 13
چکیده: 

هدف اين پژوهش بررسي مقايسه اثر بخشي گروه درماني به شيوه تحليل رفتار متقابل وگروه درماني با رويكرد شناختي-رفتاري بر كاهش پرخاشگري نوجوانان ساکن شهر مشهد بود.طرح پ‍ژوهش از نوع آزمايشي به صورت پيش آزمون-پس آزمون و پيگيري است. جامعه آماري دراين پزوهش شامل دانش آموزان نوجوان دختر دبيرستاني ناحيه يک شهر مشهد مي باشد كه در سال تحصيلي 89-88 مشغول به تحصيل بودند، بدين منظور 30 آزمودني با استفاده از روش نمونه گيري چند مرحله‌اي انتخاب شدندوبه صورت تصادفي در سه گروه10 نفره(دو گروه آزمايشي و يك گروه كنترل)گمارش شدند. براي گروه هاي آزمايشي 8 جلسه 2 ساعته درمان به شيوه تحليل رفتار متقابل و درمان شناختي-رفتاري انجام گرفت؛ گروه کنترل هيچ گونه درماني دريافت نکرد. قبل از شروع جلسات،پس از پايان جلسات و پس از گذشت 30 روز از آن پرسشنامه پرخاشگري اجرا گرديد.با توجه به نتايج آزمون تحليل واريانس با مقادير مكرر اثر تعاملي گروه ها در زمان هاي مداخله (پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري) معنادار بود و آزمون تعقيبي شفه نشان داد كه بين اثربخشي گروه درماني با رويكرد تحليل رفتار متقابل و شناختي-رفتاري تفاوت معناداري يافت نشد ولي بين ميزان اثربخشي اين دو گروه آزمايشي با گروه كنترل تفاوت معناداري وجود داشت. 

فهرست مندرجات - منابع و مآخذ - نتيجه گيري

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 399
نام نویسنده: تجری، اعظم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 97
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر مطالعه ی راهبردهای خودتنظیمی و اهداف پیشرفت دانشجویان دانشگاه فردوسی و دانشگاه آزاد اسلامی مشهد انجام گرفته است. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه ی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه فردوسی و دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در سال تحصیلی 88-89 می باشد. نمونه ی پژوهش شامل 400 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی و 400 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد می باشد که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است، که به بررسی یک فرصیه ی اصلی، سه فرصیه ی فرعی و شش سؤال می پردازد. نتایج پژوهش برای فرضیات نشان داد که بین اهداف پیشرفت و خودتنظیمی رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. هر سه نوع اهداف تبحری و رویکردی و اجتنابی با خودتنظیمی رابطه ی مثبت و معناداری دارند. همچنین، نتایج پژوهش برای سؤالات نشان داد که بین زیرگروه های علمی از نظر خودتنظیمی تفاوت معناداری وجود دارد. دانشجویان زیرگروه انسانی از دانشجویان زیرگروه فنی و علوم پایه خودتنظیم ترند و دانشجویان زیرگروه علوم پایه از دانشجویان زیرگروه فنی خودتنظیم تر. اما خودتنظیمی در دختران و پسران و در دانشگاه فردوسی و دانشگاه آزاد تفاوتی ندارد. همچنین دانشجویان زیرگروه انسانی از دانشجویان دو زیرگروه دیگر تبحری تر و اجتنابی تر بودند. دختران از پسران هدفمندتر، و دانشجویان دانشگاه آزاد عملکردی تر از دانشجویان دانشگاه فردوسی بودند

فهرست مندرجات - منابع و مآخذ - نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  خود تنظیمی ، اهداف پیشرفت ، فراشناخت ، خود کارآمدی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 398
نام نویسنده: كاظمينی، تكتم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 170
چکیده: 

هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCGT) با گروه درمانی شناختی-رفتاری (CBGT) بر کاهش خشم و پرخاشگری رانندگی بود. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی به صورت پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. نمونه این پژوهش شامل 30 نفر از رانندگان تاکسی شهر مشهد بود که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند. شرکت کنندگان به شیوه تصادفی به سه گروه، تقسیم شدند. گروه اول درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی را دریافت کردند؛ گروه دوم درمان شناختی-رفتاری را دریافت کردند؛ و گروه سوم مداخله ای دریافت نکرد. هر سه گروه در سه مرحله زمانی پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری یک ماهه مورد سنجش قرار گرفتند. ابزارهای سنجش در این پژوهش عبارت بودند از مقیاس خشم رانندگی (DAS)، پرسشنامه ابراز خشم در رانندگی (DAX). داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 و با روش آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که (الف) گروه MBCT در مقایسه با گروه CBT به کاهش بیشتر خشم رانندگی و پرخاشگری رانندگی انجامید؛ (ب) در مقایسه با گروه کنترل، MBCT به بهبود خشم رانندگی و پرخاشگری رانندگی کمک کرد؛ (ج) در مقایسه با گروه کنترل، خشم رانندگی در گروه CBT بهبود یافت. این یافته ها از لحاظ نظری و اهمیت آن ها در مداخلات بالینی به بحث گذاشته شده اند.. 

فهرست مندرجات - منابع و مآخذ - نتيجه گيري

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
استاد مشاور اول: مدرس غروی، مرتضی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 397
نام نویسنده: سهرابی، سميرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 121
چکیده: 

اين پژوهش با هدف اصلي بررسي اثربخشي گروه‌ درماني شناختی متمرکز بر طرح واره بر کاهش فشارروانی (استرس) در بیماران قلبی-عروقی انجام پذیرفت. مطالعات انجام شده در طی دو دهه ی اخیر، شواهد محکمی مبنی بر ارتباط بین استرس، بیماری قلبی- عروقی و مرگ و میر ارائه کرده اند. در پژوهش حاضر که پژوهشی كاربردي و از نوع شبه آزمايشي (طرح پيش ‌آزمون و پس ‌آزمون با گروه كنترل) مي‌باشد. با استفاده از روش نمونه‌گيري داوطلبانه، بيماران کرونر قلبی که به بیمارستان رضوی مشهد مراجعه کرده بودند انتخاب شدند و از آنها آزمون DASS با ضريب پایایی80% گرفته شد. آزمودنی هایی که در بخش فشارروانی (استرس) پرسشنامه DASS تشخیص فشارروانی بالاتر از حد طبیعی (کسب نمره بالاتر از 15) دریافت کرده بودند به صورت كاملا تصادفي در گروههاي آزمايشي و گواه قرار گرفتند. هر گروه شامل 9 آزمودنی زن متاهل می شد که دارای تحصیلات دیپلم و بیماری کرونر قلبی بودند. بيماران به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و گواه گمارده شدند. برای گروه آزمايش، مداخله ( گروه درمانی متمرکز بر طرح واره های شناختی) صورت گرفت. بعد از اتمام دوره 11 جلسه‌اي درمان در گروه آزمايش، به منظور مقایسه و بررسی تغيير در متغير وابسته یعنی فشارروانی (استرس) مجدداً آزمون DASS اجرا شد. نتايج تحليل آماري آزمون t به تاييد فرضيه اصلي (با ارزش معناداري 000/0 و اطمينان 99% ) انجاميد. بدين ترتيب بر اساس یافته های این پژوهش می توان گفت که گروه درماني متمرکز بر طرحواره های شناختی بطور معناداري موجب كاهش فشارروانی (استرس) در بيماران کرونر قلبی مي‌گردد.

 

فهرست مندرجات - منابع و مآخذ - نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
کلید واژه ها:  گروه درمانی ، طرح وارده درمانی ، فشار روانی(استرس) ، بیماری کرونر قلبی

<   11121222324252627282930313233343536373839404142434445464748495969   >


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.