دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته روان شناسی

<   111212223242526272829303132333435363738394041424344454647484959   >


تعداد نتایج به دست آمده: 650 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 339
نام نویسنده: نیکخواه، پروانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 111
چکیده: 

این پژوهش با هدف اصلی بررسی اثر بخشی بر رویکرد اصالت وجود بر بهبود خلق بیماران انفارکتوس میوکارد انجام پذیرفت . مطالعات انجام شده در طی دو دهه ی اخیر ، شواهد محکمی مبنی بر ارتباط بین افسردگی، بیماری قلبی _عروقی و مرگ و میر ارائه کرده اند . در پژوهش حاضر که پژوهشی کاربردی و از نوع شبه آزمایشی (طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل ) می باشد  با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس ، بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد که به بیمارستان رضوی مشهد مراجعه کرده بودند انتخاب شدند و از آنها آزمون افسردگی بک با ضریب پایایی 86% گرفته شد . بیماران به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند و سپس برای گروه آزمایش ، به طور مداخله ( گروه درمانی بر اساس رویکرد اصالت وجود )  صورت گرفت . بعد از اتمام دوره 12 جلسه ای درمان در گروه آزمایش ، به منظور سنجش میزان تغییردر متغیر وابسته ( افسردگی ) مجددا آزمون اجرا شد . نتایج تحلیل آماری آزمون به تأیید فرضیه اصلی ( با ارزش معناداری 14%و اطمینان 95%) انجامید . بدین ترتیب بر اساس یافته های این پژوهش می توان گفت که گروه درمانی مبتنی بر رویکرد اصالت وجود بطور معناداری موجب کاهش افسردگی در بیماران 

انفارکتوس میوکارد می گردد.   

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
کلید واژه ها:  اصالت وجود ، گروه درمانی ، افسردگی ، انفارکتوس میوکارد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 338
نام نویسنده: عسگری، سیده غزاله
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 42
چکیده: 

فاقد چكيده

فاقد پرسشنامه


استاد راهنمای اول: باقری، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 336
نام نویسنده: رستمی، صفدر
نویسنده دوم: مهرانفر، مجتبی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 76
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش پرسشنامه نيست


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 335
نام نویسنده: ارجونی، مهسا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 74
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه ویژگی های شخصیتی در پرستاران بیماران سرطانی و پرستاران بیماران غیر سرطانی انجام شده است این منظور دو گروه 30 نفره از پرستاران فوق (15پرستار زن ) برای هرگروه از بیمارستان های  امام رضا (ع)و قائم و بیمارستان امید مشهد به عنوان افراد نمونه انتخاب شده و سپس پرسشنامه شخصیتی بر روی ایشان به اجرا درآمد که پس از تجزیه و تحلیل آماری و استفاده از آزمون t تست جهت مقایسه میانگین های نمرات در گروه مشخص شد که فرضیه اصلی به پژوهش که بر پایه وجوه تفاوت بین ویژگی های شخصیتی پرستاران بیماران سرطانی و غیر سرطانی بود در سطح آلفای 5% مودر پذیرش قرارگرفته است همچنین به طور متغیر با  استفاده از آزمون تی فرم و مقیاسهای ( نوروز گرایی ، برون گرایی ، گشودگی ، توافق گرایی و وجدان گرایی ) در هر یک از گروهای نمونه مورد مقایسه قرار گرفته و مشخص شد که مقیاس وجدان گرایی بالاترین میانگین را در نزد افراد هر دو گروه کسب کرده ، پایین ترین میزان محاسبه شده میانگینها مربوط به خرده مقیاس نوروز گرایی و خرده مقیاس توافق گرایی نیز تنها مقیاس بود که در بین زنان و مردان پرستار بیماران سرطانی دارای تفاوت بوده بدین نحو که مردان سطح بالاتری از این شاخص را نسبت به پرستاران زن به خود اختصاص داده بودند.  

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 238
نام نویسنده: قدوسی مقدم، محمد تقی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1376
تعداد صفحات: 101
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش پرسشنامه نيست


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 237
نام نویسنده: ناصری یونسی، نصرت الله
نویسنده دوم: علیپور، حسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1376
تعداد صفحات: 87
چکیده: 

فاقد چكيده

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی


طرح پژوهشی
>> روان شناسی
شماره بازیابی: 236
نام نویسنده: دولتی، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 76
تعداد صفحات: 50
چکیده: 

کمتر کسی است که در طی زندگی روزمره خود حالت افسردگی را تجربه نکرده باشد. این حالات گاه به صورت لحظه ای به سراغ انسان می آید و گاه به مدتی طولانی گریبانگیر شخص می شود، آن نیز دو حالت دارد یا شخص به روانشناس و روانپزشک مراجعه کرده و به فکر مداوا می افتد، یا اینکه اصلا به آن توجهی ندارد. در صورت اول که شانس بهبودی زیاد و شخص از شرایط بیماری راحت می شود . و اگر چنانچه نسبت به این اختلاف اقدامی نکند آنجاست که وضعیت بیمار بدتر شده و جهت مداوای آن وقت و هزینه زیادی صرف می شود.

از آنجایی که دختران قالیباف درصدی از افراد جامعه ما را تشکیل می دهند، این تحقیق به منظور بررسی اختلال افسردگی در بین دختران (13-25) سال، قالیباف و غیر قالیباف در یکی از روستاهای شهرستان زابل صورت گرفته است.

به طور خلاصه در فصل اول این تحقیق ابتدا طرح تحقیق که شامل توضیحاتی در مورد موضوع تحقیق می باشد، آورده شده و سپس به تعریف موضوع  و میدان و تعریف اصطلاحات تحقیق پرداخته شده است در فصل دوم که بررسی متون می باشد که شامل افسردگی ، تاریخچه افسردگی، سن ابتلاء، سندرم های افسردگی، انواع و نشانه ها و خصوصیات افسردگی وعلل و درمان افسردگی می باشد.

در فصل سوم یعنی روش تحقیق: در آن موضوعات جامعه آماری، نمونه آماری نحوه گزینشها، ابزار تحقیق، متغیرهای تحقیق، توضیحاتی در مورد آزمون بک می باشد.

در فصل چهارم شامل توصیف نمونه و یافته های مربوط به فرضیه و یافته های اضافی و توضیحات کلی در مورد نتایج تحقیق می باشد.

در فصل پنجم به نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق پرداخته شده و توضیحات کلی درباره نتایج تحقیق می باشد ، اختصاص داده شده است. و در پایان فهرست منابع و تست افسردگی نیز در آخر ضمیمه تحقیق شده است.

 

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 292
نام نویسنده: سردار آبادی، مهدی
نویسنده دوم: شیرازی، حمید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 108
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسي ميزان شيوع فوبي اجتماعي ، اضطراب ،‌افسردگي و استرس در دانشجويان دختر و پسر بومي و غيربومي ،‌و ورودي جديد و قديم ،‌و گروه هاي مختلف دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي مي باشد .

در اين پژوهش جامعه آماري تمام دانشجويان دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي را كه در نيم سال اول سال تحصيلي 85-84 مشغول به تحصيل مي باشند تشكيل خواهد داد كه تعداد آنها 1423 نفر مي باشد . نمونه اين جامعه شامل تعدادي از دانشجويان دختر و پسر دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي است به صورت نمونه گيري طبقه اي تصادفي انتخاب شد كه تعداد آنها 375 نفر است تشكيل داد .

براي بررسي اين پژوهش از بررسي توصيفي ومقايسه ميانگين ها ي نمونه ها ي مورد بررسي از نوع زمينه يابي ( پيمايشي )‌استفاده گرديد.

فرضيه اصلي در اين پژوهش ميزان و شيوع فوبي اجتماعي بين دانشجويان دختر و پسر دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي تفاوت معني داري دارد . فرضيه هاي فرعي در اين پژوهش بين هراس اجتماعي و عز ت نفس ارتباط معني داري وجود دارد . ميزان و شيوع هراس اجتماعي بين دانشجويان بومي و غير بومي تفاوت معنا دار دارد و...

 ابزار مورد استفاده دراين پژوهش پرسشنامه هراس و اضطراب اجتماعي (spst ) مي باشد . همچنين در اين تحقيق از پرسشنامه (DASS )‌ استفاده شد كه براي براورد اطلاعات جنبي مثل ميزان اضطراب ،‌افسردگي ،‌استرس مفيد واقع شد .

اين پرسشنامه پس از اجرا به صورت دستي نمره گذاري شد و داده هاي حاصله با نرم افزار Spss   تحليل شد كه درادامه مد نظر قرار مي گيرد :

ميزان آزمون تي ( مقايسه ميانگين ها )‌ فوبي اجتماعي در نمونه هاي زنان و مردان در سطح (df = 373) و (95 درصد )‌برابر با 89/2- ميباشد كه از تي جدول بزرگتر بوده ورابطه معناداري را گزارش ميدهد و ميزان فوبي اجتماعي زنان بيشتر از مردان مي باشد نتايج حاصله ديگر در فصل پنجم به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته است.

نتيجه گيري كلي :

ميتوان چنين ابراز نمود كه در كل نمونه 375 نفري :

1-      تعداد 291 نفر داراي هراس اجتماعي خيلي زياد كه 6/77 درصد كل نمونه را در برگرفته است .

2-      تعداد 44 نفر داراي هراس اجتماعي زياد كه 7/11 درصد كل نمونه را در بر گرفته است.

3-      تعداد 7 نفر داراي هراس اجتماعي خفيف كه 9/1 درصد كل نمونه را در بر گرفته است .

4-      تعداد 33 نفر هيج گونه هراس اجتماعي نداشتند كه 8/8 درصد كل نمونه را در بر گرفته است .

پرسشنامه

 

 


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی


طرح پژوهشی
>> روان شناسی
شماره بازیابی: 240
نام نویسنده: طالبیان شریف، جعفر
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1382
تعداد صفحات: 193
چکیده: 

پژوهش حاضر در سال 1382 به منظور اعتبار يابي (‌تعيين  پايايي )‌ آزمون scl_90_R در دانشگاههاي فردوسي مشهد ،‌علوم پزشكي مشهد و آزاد اسلامي واحد مشهد انجام گرفته است . فرض اساسي در اين پژوهش آن است كه آزمون scl_90_R د رجامعه آماري مورد پژوهش از اعتبار كافي برخوردار است . نمونه مورد پژوهش با روش تصادفي طبقه اي از بين دانشجويان دانشگاه هاي فوق الذكر به تعداد 1100 نفر انتخاب شدند . ابزار گردآوري اطلاعات در اين پژوهش پرسشنامه scl_90_R بوده است . روش تحقيق در اين پ‍ژوهش روش (‌توصيفي _ پيمايشي _‌مقطعي )‌ است .

نتايج آزمون فرضها به قرار زير است :‌

1- آزمون scl_90_R در جامعه آماري مورد بررسي از پايايي مطلوب و قابل قبولي برخوردار مي باشد .

2- ميانگين نمرات دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد كمي بالاتر از ميانگين نمرات دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد مي باشد اما اين تفاوت معنا دار نيست .

3- ميانگين نمرات دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد بالاتر از ميانگين نمرات دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مشهد است  اين تفاوت معنادار نيز مي باشد .

4- ميانگين نمرات دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد بالاتر از ميانگين نمرات دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مشهد است و اين تفاوت نيز معنا دار مي باشد .

5- ميانگين نمرات دانشجويان دختر بالاتر از ميانگين نمرات دانشجويان پسر است و اين تفاوت معنا دار نيز مي باشد .

6- ميانگين نمرات دانشجويان متأهل كمي بالاتر از ميانگين نمرات دانشجويان مجرد است اما اين تفاوت معنادار نيست .

7- ميانگين نمرات دانشجويان غير بومي كمي بالاتر از ميانگين نمرات دانشجويان بومي مي باشد اما اين تفاوت معنادار نيست .

نتايج به دست آمده گوياي اين واقعيت است كه آزمون scl_90_R از توانايي و قدرت بالايي در سنجش علائم روانشناختي ارائه شده در مقياس هاي 9 گانه اين آزمون را داراست و مي توان از اين آزمون در زمينه هاي متعدد ي سود جست

فهرست مندرجات - منابع و مآخذ - نتیجه گیری - فاقد پرسشنامه

 طرح پژوهشی
>> روان شناسی
شماره بازیابی: 239
نام نویسنده: طالبیان شریف، جعفر
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1380
تعداد صفحات: 191
چکیده: 

فاقد چكيده

فهرست مندرجات -منابع و مآخذ - نتیجه گیری - فاقد پرسشنامه


<   111212223242526272829303132333435363738394041424344454647484959   >


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.