دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته روان شناسی

<   111212223242526272829303132333435363738394041424344454647484959   >


تعداد نتایج به دست آمده: 657 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 358
نام نویسنده: آقاخان زاده، وجیهه
نویسنده دوم: حیدریان شهری، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 122
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش بررسی و مقایسه ی هوش هیجانی دردو گروه نابینا و بینا ( دختر و پسر ) سنین 12 تا 18 سال ناحیه 7 مشهد می باشد که به این منظور 15 دختر بینا ، 15 دختر نابینا، 15پسر بینا و 15 پسر نابینا مورد بررسی واقع شد.

ابزار اصلی اندازه گیری این پژوهش پرسشنامه هوش هیجانی 33 سوالی شوت می باشد که اعتبار آن 84% می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مقایسه میانگین ها می باشد که بر اساس آن تفاوت معنادار بین هوش هیجانی بینایان و نابینایان مشاهده شد، علاوه بر ان د رمولفه ی جنسیت نیز تفاوت معناداری بین دختران و پسران وجود داشت. نکته ی قابل توجه این که میزان هوش هیجانی در دختران بینا بیشترین میزان را به خود اختصاص داد.

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 362
نام نویسنده: ماوردی جاغرق، معصومه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 159
چکیده: 

پژوهش حاضر، به منظور بررسي تاثير آموزش مهارت هاي ارتباطي ( حضوري و غير حضوري ) با رويكرد شناختي-رفتاري بر افزايش رضايتمندي زناشويي و مهارت هاي ارتباطي و نيز تعديل باورهاي ارتباطي مردان نابينا و همسران بيناي آنان اجرا گرديده است. بدين منظور با بهره گيري از روش شبه تجربي ، طرح پيش آزمون - پس آزمون با گروه كنترل و با استفاده از نمونه گيري در دسترس ، از بين مردان نابينا عضو جامعه ي نابينايان ثامن الائمه و مركز بهزيستي نابينايان شهيد جليليان مشهد ، كه داراي همسر بينا بودند ، تعداد 24 نفر انتخاب شدند و به اتفاق همسرشان ، توام با تلاش لازم براي همتاشدن گروه ها بر اساس نوع آسيب بينايي ، شغل ، تحصيلات و مدت ازدواج در دو گروه آزمايشي ( آموزش حضوري و غير حضوري‌) و يك گروه كنترل كه هر كدام متشكل از هشت زوج بود ، قرار گرفتند؛ سپس گروه هاي آزمايشي مدت 15 ساعت از آموزش مورد نظر بهره مند شدند. به اين ترتيب كه گروه آموزش حضوري ، از 10 جلسه ي 90 دقيقه اي به صورت دو روز در هفته و گروه آموزش غير حضوري از دريافت تدريجي 15 نوار 60 دقيقه اي بهره مند شدند. در ضمن ، اطلاعات لازم با استفاده از مقياس 47 سوالي رضايت زناشويي انريچ (ENRICH)   سياهه ي باورهاي ارتباطي  (RBI) ، پرسشنامه مهارت هاي ارتباطي زناشويي ( مرادي 1379 ) و پرسشنامه ي اطلاعات شخصي محقق ساخته ، از طريق پيش آزمون و پس آزمون جمع آوري گرديد و براي تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهش ، از تحليل كواريانس و آزمون تعقيبي بن فرني استفاده شد. نتايج نشان داد كه كاربرد هر دو روش مداخله اي ( آموزش حضوري و غير حضوري مهارت هاي ارتباطي ) ، در افزايش رضايتمندي زناشويي ( 0.05P< ) و مهارت ها ارتباطي و نيز بهبود باورهاي ارتباطي غير منطقي مؤثر بوده است (0.01P<)؛ هر چند كه بين اثر بخشي اين دو روش ، تفاوت معناداري وجود نداشت. بنابراين استفاده از اين روش هاي آموزشي براي همسراني كه يك يا هر دو داراي نياز هاي ويژه مي باشند ، پيشنهاد مي گردد.

فهرست مندرجات  فهرست منابع و ماخذ  نتیجه گیری   پرسشنامه


استاد راهنمای اول: به پژوه، احمد
استاد مشاور اول: رضازاده، سید محمدرضا
استاد مشاور دوم: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  مهارت هاي ارتباطي ، رضايتمندي زناشويي ، باورهاي ارتباطي ، نابينا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 361
نام نویسنده: باقری نژاد، مينا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 78
چکیده: 

 پژوهش حاضر از سه مطالعه تشكيل شد . در مطالعه اول ، رابطه بين نشخوار فكري و افسردگي در يك نمونه از دانشجويان ايراني (تهداد= 119؛ 37% مرد) بررسي شد. شركت كنندگان ، پرسشنامه هاي افسردگي و اضطراب بك و مقياس پاسخهاي نشخواري را كامل كردند. نتايج نشان داد كه افزايش نشخوار فكري ، افزايش افسردگي را به همراه داشت. به علاوه، مقياس پاسخهاي نشخواري ترجمه و اعتباريابي شد. در مطالعه دوم ، رابطه سوگيري توجه با افسردگي و نشخوار فكري در يك نمونه از دانشجويان (تهداد=52؛20مرد%) بررسي شد. شركت كنندگان ، پرسشنامه هاي افسردگي و اضطراب بك و مقياس پاسخ هاي نشخواري را كامل كردند و در آزمون استروپ افسردگي شركت كردند. بر اساس نمرات كسب شده در پرسشنامه افسردگي بك و مقياس پاسخ هاي نشخواري ، شركت كنندگان به دو گروه افسرده و غير افسرده تقسيم شدند. نتايج نشان داد كه سوگيري توجه مثبت و سوگيري مرتبط با دغدغه با ميزان افسردگي رابطه معكوس دارد. هم چنين، سوگيري توجه مثبت و مرتبط با نشخوار فكري رابطه معكوس دارد. به علاوه ، افزايش سوگيري توجه منفي ، با افزايش نشخوار فكري همراه بود. به علاوه، ميزان سوگيري توجه براي محرك هاي مثبت و محرك هاي مرتبط با دغدغه ، در غير افسرده ها بيشتر از افسردها بود. رابطه بين سوگيري توجه منفي و افسردگي به زنان گروه افسرده محدود بود. در مطالعه سوم ، اثر بخشي برنامه آموزش كنترل توجه در كاهش سوگيري توجه منفي، نشخوار فكري و ميزان افسردگي بر روي 16 نفر از دانشجويان زن، بررسي شد. شركت كنندگان از بين گروه افسرده ي شركت كننده در مطالعه دوم انتخاب شدند. پرسشنامه افسردگي بك ، مقياس پاسخ هاي نشخواري و آزمون استروپ افسردگي در سه پيش آزمون ، پس آزمون و دوره ي پيگيري (70روز) بر روي شركت كنندگان اجرا شد. نتايج نشان داد كه برنامه آزمون كنترل توجه ، سوگيري توجه منفي و نشخوار فكري را تنها در دوره پس آزمون كاهش داده است و اثر آن در كاهش ميزان افسردگي در حد نزديك به معني داري نيز تنها در دوره پس آزمون بوده است . اثر برنامه آموزش كنترل توجه در افزايش سوگيري توجه براي محرك هاي مثبت و مرتبط با دغدغه ها مشاهده نشد. نتايج در ارتباط با پژوهش هاي پيشين و كاربرد آن ها در حيطه هاي مختلف بحث شده است.    

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
استاد مشاور اول: طباطبائی، سید محمود
کلید واژه ها:  نشخوار فكری ، افسردگی ، سوگيری توجه منفی ، سوگيری توجه مثبت ، دغدغه ، برنامه آموزش كنترل توجه


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 345
نام نویسنده: مهدوی، زینب
نویسنده دوم: عین آبادی، هانیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 119
چکیده: 

هدف : پژوهش حاضر با هدف بررسی حافظه کوتاه مدت دیداری و شنیداری و توجه دیداری و شنیداری در بین کودکان انجام شد. به عبارت دیگر هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سؤال بود که آیا بین حافظه و توجه رابطه وجود دارد و آیا عملکرد حافظه و توجه با افزایش سن بهبود می یابد.

روش:آزمودنی ها شامل 60 کودک بودند که 30 نفر از آنها در گروه سنی 5-6 ساله از مهد کودک و 30 نفر دیگر درگروه سنی 7-8 ساله در کلاس دوم انتخاب شدند . آزمودنی ها به شیوه غیر تصادفی -در دسترس-بود و ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل آزمون کامپیوتری محقق ساخته برای سنجش حافظه دیداری و  شنیداری و بخش رمز نویسی آزمون وکسلر برای سنجش توجه کودکان بود . این آزمونها به صورت انفرادی انجام گردید . به منظور بررسی معنی دار بودن تفادت از میانگین و آزمون تی تست و برای بررسی معنا دار بودن رابطه از همبستگی دو متغیر استفاده شد.

نتیجه گیری :نتایج نشان داد که عملکرد حافظه و توجه در کودکان با افزایش سن بهبود می یابد ، هم چنین بین حافظه دیداری و شنیداری و توجه دیداری و شنیداری رابطه معناداری وجود دارد

ابزار پژوهش پرسشنامه نيست


استاد راهنمای اول: طبیبی، زهرا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 344
نام نویسنده: یونسی، سکینه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 64
چکیده: 

فاقد چكيده

فاقد پرسشنامه


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 343
نام نویسنده: عطایی نخعی، آسیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 144
چکیده: 

افراد مبتلا به اضطراب امتحان دارای تحریف های شناختی و الگو های فکری منفی ، ( بعد نگرانی ) و علائم فیزیولوژیک ( بعد هیجان پذیری ) هستند و از آنجایی که بین اضطرب امتحان و اضطراب پنهان ( صفت اضطراب ) بعنوان یک ویژگی شخصیتی و خصیصه ای ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و یکی از عوامل مؤثر فردی و شخصیتی در ایجاد اضطراب امتحان ، اضطراب پنهان ( صفت اضطراب ) می باشد ، به همین منظور این پژوهش با هدف بررسی کارایی و اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر روش شناختی هوشیاری فراگیر در مقایسه با آموزش مهارت های مطالعه درکاهش اضطراب امتحان و اضطراب پنهان دانشجویان مبتلا به اضطراب امتحان انجام پذیرفت . پژوهش حاضر کاربردی و از نوع آزمایشی ( طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و انتساب تصادفی ) می باشد .

دانشویان مبتلا به اضطراب امتحان که جهت دریافت درمان به کلینیک روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد مراجعه کرده بودند با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس ( برای هر گروه 10 نفر) 30 نفر انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل  گماشته شدند . همچنین آزمون اضطراب امتحان با پایایی 77% به منظور سنجش میزان تغییرات اضطراب امتحان و مقیاس صفت اضطراب سیاهه حالت -صفت اضطراب اشپیل برگر جهت سنجش میزان تغییرات اضطراب پنهان ، در هر سه گروه اجرا شد سپس در گروه آزمایشی اول مداخله درمانی هوشياری فراگیر و در گروه آزمایشی دوم آموزش مهارت های مطالعه انجام شد و گروه کنترل هم که صرفا به دلیل بررسی اثر بخشی فاکتورهای اثربخش گروهی در کاهش اضطراب امتحان و اضطراب پنهان دانشجویان مبتلا در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت هیچ نوع درمانی دریافت نکرد . پس از اتمام 5 جلسه 120 دقیقه ای برای هر گروه ، به منظور سنجش متغیر وابسته اضطراب امتحان و اضطراب پنهان) مجددا آزمون هایSTAIو TAI بعنوان پس آزمون در گروهها اجرا شد . نتایج تحلیل کوواریانس یک عاملی به تأیید فرضیه ها انجامید. فرضیه اصلی اول پژوهش تحت عنوان گروه درمانی مبتنی بر روش شناختی هوشیاری فراگیر در مقایسه با آ موزش مهارتهای مطالعه به طور معنا داری تآثیر بیشتری بر کاهش اضطراب امتحان دانشجویان مبتلا دارد با ارزش معنا داری و اطمینان 95% تأیید شد . فرضیه اصلی دوم پژوهش گروه درمانی مبتنی بر روش شناختی هوشیاری فراگیر در مقایسه با آموزش مهارتهای مطالعه به طور معنا داری تأثیر بیشتری بر کاهش اضطراب پنهان دانشجویان مبتلا دارد با ارزش معناداری و اطمینان 95% تأیید شد

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
استاد مشاور اول: مدرس غروی، مرتضی
کلید واژه ها:  گروه درمانی مبتنی بر روش شناختی هوشیاری فراگیر ، آموزش مهارت های مطالعه ، اضطراب امتحان ، اضطراب پنهان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 342
نام نویسنده: امانلو، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 163
چکیده: 

یکی از مفاهیمی که  در چند دهه ی اخیر توجه بسیاری از روانشناسان را به خود جلب نموده است ، بررسی تأثیر شیوه های روان درمانی در کنترل بیماری های جسمی است . از جمله این مداخلات  روان درمانی می توان به رفتار درمانی شناختی _رفتاری به شیوه ی گروهی بر مبتلایان به دیابت است .فرضیات مطرح شده :

1. واقعیت درمانی در افراد مبتلا به دیابت در مقایسه با درمان شناختی و نیز در مقایسه با گروه کنترل به طور معنا داری تأثیر بیشتری بر سازگاری دارد.

2.واقعیت درمانی در افراد مبتلا به دیابت به طور معنا داری بیش از درمان شناختی _رفتاری و نیز مقایسه با گروه کنترل ، د رافزایش سلامت عمومی مؤثر است .

3.واقعیت درمانی در افراد مبتلا به دیابت به طور معنا داری بیش از درمان شناختی _رفتاری و نیز درمقایسه با گروه کنترل در افزایش تبعیت از درمان مؤثر است .

ابزار مورد استفاده :پرسشنامه های سازکاری بل فرم بزرگ سالان ، سلامت عمومی و چک لیست گزارش  پرستاری بود. آزمودنیها 36 نفر از زنان مبتلا به دیابت بودند که در محدوده ی سنی 20 تا 45 سال با حداقل تحصیلات دیپلم قرار داشتند. نمونه آماری به صورت در دسترس انتخاب شده و به دو گروه آزمایشی تحت آموزش با دو رویکرد واقعیت درمانی و شناختی _ رفتاری و یک گروه کنترل تفکیک شدند. داده های بدست آمده از پیش آزمون و پس آزمون از طریق تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی، تجزیه تحلیل شد . با توجه به نتایح بدست آمده فرضیه بدست آمده فرضیه اول و دوم پژوهش با سطح اطمینان 99 درصد تأیید و فرضیه دوم رد شد .درنهایت قابل استناد است که واقعیت درمانی در افزیش سازگاری و تبعیت از درمان تجویز شده در افراد مبتلا به دیابت اثر گذار است  

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
کلید واژه ها:  اثر بخشی ، واقعیت درمانی ، درمان شناختی ، رفتاری و دیابت


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 339
نام نویسنده: نیکخواه، پروانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 111
چکیده: 

این پژوهش با هدف اصلی بررسی اثر بخشی بر رویکرد اصالت وجود بر بهبود خلق بیماران انفارکتوس میوکارد انجام پذیرفت . مطالعات انجام شده در طی دو دهه ی اخیر ، شواهد محکمی مبنی بر ارتباط بین افسردگی، بیماری قلبی _عروقی و مرگ و میر ارائه کرده اند . در پژوهش حاضر که پژوهشی کاربردی و از نوع شبه آزمایشی (طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل ) می باشد  با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس ، بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد که به بیمارستان رضوی مشهد مراجعه کرده بودند انتخاب شدند و از آنها آزمون افسردگی بک با ضریب پایایی 86% گرفته شد . بیماران به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند و سپس برای گروه آزمایش ، به طور مداخله ( گروه درمانی بر اساس رویکرد اصالت وجود )  صورت گرفت . بعد از اتمام دوره 12 جلسه ای درمان در گروه آزمایش ، به منظور سنجش میزان تغییردر متغیر وابسته ( افسردگی ) مجددا آزمون اجرا شد . نتایج تحلیل آماری آزمون به تأیید فرضیه اصلی ( با ارزش معناداری 14%و اطمینان 95%) انجامید . بدین ترتیب بر اساس یافته های این پژوهش می توان گفت که گروه درمانی مبتنی بر رویکرد اصالت وجود بطور معناداری موجب کاهش افسردگی در بیماران 

انفارکتوس میوکارد می گردد.   

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
کلید واژه ها:  اصالت وجود ، گروه درمانی ، افسردگی ، انفارکتوس میوکارد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 338
نام نویسنده: عسگری، سیده غزاله
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 42
چکیده: 

فاقد چكيده

فاقد پرسشنامه


استاد راهنمای اول: باقری، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 336
نام نویسنده: رستمی، صفدر
نویسنده دوم: مهرانفر، مجتبی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 76
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش پرسشنامه نيست


استاد راهنمای اول: باقري، نادر

<   111212223242526272829303132333435363738394041424344454647484959   >


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.