دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته روان شناسی

<   111212223242526272829303132333435363738394041424344454647484959   >


تعداد نتایج به دست آمده: 635 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 333
نام نویسنده: سعیدیان، محسن
نویسنده دوم: حسن زاده، جواد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 98
چکیده: 

 فاقد چكيده.

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 332
نام نویسنده: سیدنژاد، سید حمید
نویسنده دوم: حسین آبادی، مجید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 86
چکیده: 

 

فاقد چكيده

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 331
نام نویسنده: نائبی، مریم
نویسنده دوم: حقی، الهام
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 70
چکیده: 

فاقد چكيده

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 330
نام نویسنده: کرمانی، زهرا
نویسنده دوم: فریمانه، الهه
نویسنده سوم: شرافت نژاد، فرشته
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 45
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش پرسشنامه نيست


استاد راهنمای اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 329
نام نویسنده: فاضلی، سیده مریم
نویسنده دوم: خدادادی، نرگس
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 111
چکیده: 

فاقد چكيده

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: طالبيان شريف، جعفر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 328
نام نویسنده: نجفی گل، پریسا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 60
چکیده: 

فاقد چكيده

فاقد پرسشنامه


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 327
نام نویسنده: صدری، محبوبه
نویسنده دوم: غلامی، راحله
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 74
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر مقایسه اضطراب و استرس و افسردگی در بین دختران نوجوان دبیرستانی بوده است. در این پژوهش دانش آموزان از پایه های دوم و سوم شرکت داشتند (در هر پایه 90 نفر ) . برای جمع آوری اطلاعات از آزمون DASS  استفاده شد . اعتبار حاصل برای پرسشنامه DASS  از طریق آلفای کرونباخ دارای افسردگی 81 ٪ ، اضطراب 72 ٪ و استرس 81 ٪ می باشد . تحلیل داده ها نشان میدهند تفاوت در میزان اضطراب و استرس و افسردگی در میان دختران نوجوان پایه های دوم و سوم میباشد هر چند این تفاوتها با آزمون آماری t فقط در سطح 593/· ، 224/· ، 434/· ، معنادار بوده است .

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 326
نام نویسنده: ارجی فرد، انسیه
نویسنده دوم: زنگنه، سیما
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 70
چکیده: 

بررسی رابطه ای الگوهای ارتباطی والدین و هویت جنسی کودکان در شهرستان خواف با این هدف انجام شد . که اولا این متغیرها و تاثیر آنها را بر یکدیگر مورد سنجش قرار دهیم و ثانیا چون خانواده اولین محیط اجتماعی است که کودکان در آن رشد می کنند ارتباط والدین را با کودکانشان در شکل گیری هویت بی تاثیر ندانستیم و آن را مورد سنجش قرار دادیم . در این پژوهش تنها رابطه بین هویت جنسی پسران و روابط  مثبتشان با والدین رابطه معناداری پیدا کردیم . نمونه مورد بررسی ما 80 دانش آموز دختر و پسر به طور تصادفی در دبستان شهید اسماعیل زنگنه شهرستان خواف بود . روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود . در تجزیه وتحلیل از شاخص های آماز توصیفی و استنباط استفاده شده است . و نتایج حاکی از آن است که بین رابطه والد و کودک و هوششان رابطه معناداری به دست نیامد .

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: باقري، نادر
استاد راهنمای دوم: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 325
نام نویسنده: سلطانی، اسماعیل
نویسنده دوم: حسن پور، امین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 28
چکیده: فاقد چكيده
استاد راهنمای اول: باقري، نادر
استاد راهنمای دوم: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 324
نام نویسنده: خداشناس، آیدا
نویسنده دوم: عظیمی معنوی، بهناز
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 89
چکیده: 

فاقد چكيده

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد راهنمای دوم: باقري، نادر

<   111212223242526272829303132333435363738394041424344454647484959   >


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.