دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته روان شناسی

<   1112122232425262728293031323334353637383940414243444546474849   >


تعداد نتایج به دست آمده: 566 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 271
نام نویسنده: بندرچی، خديجه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 139
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش پرسشنامه نيست


استاد راهنمای اول: طباطبائی، سید محمود


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 270
نام نویسنده: دلخوش، حسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1372
تعداد صفحات: 131
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش پرسشنامه نيست


استاد راهنمای اول: طباطبائی، سید محمود


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 269
نام نویسنده: حیدری، محمد
نویسنده دوم: ابويساني، سيد محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1366
تعداد صفحات: 104
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش پرسشنامه نيست


استاد راهنمای اول: جلالي تهراني، سيد محمد محسن


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 268
نام نویسنده: صاحبی، علی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1368
تعداد صفحات: 136
چکیده: 

تحقيق حاضر جهت بررسي رابطه بين رشد اخلاقي و هوش،سازمان يافته است، كه در آن از دو گروه نوجوانان تيز هوش و عادي (در دو سطح دختر و پسر ) 12،13،14 ساله بعنوان "آزمودني " استفاده شده است.

اين پژوهش بر روي 120 "آزمودني" ،(60تيز هوش و 60 عادي)، براي دستيابي به اهداف زير انجام گرفته است:

1.  اندازه گيري رشد قضاوت اخلاقي در نوجوانان ايراني،

2.  بررسي قضاوت اخلاقي در نوجوانان تيز هوش و مقايسه آنها با نوجوانان عادي

3.  بررسي رابطه بين هوش و استدلال اخلاقي

4.  بررسي نقش جنسيت در تحول و رشد اخلاقي

فرضيه هاي اصلي تحقيق بر روي نوجوانان تيزهوش تكيه داشته كه عبارتند از:

1.  قضاوت اخلاقي در نوجوانان تيزهوش(سرآمد) در مقايسه با نوجوانان عادي به موازات سن عقلي آنها رشد ميكند.

2.  سطح رشد قضاوت اخلاقي در دختران و پسران تيز هوش تفاوتي ندارد.

ابزار پژوهش اين تحقيق عبارتند از: آزمون هوش"ريون " براي بزرگسالان، و آزمون اخلاقي "كهابرگ " كه شامل 5 داستان مستقل است.

روش به كار بسته شده نيز عبارت بود از روش تستهاي كاغذ مدادي براي اجراي آزمون كهابرگ ، كه در اين روش طبق سنت "پياژه " و كهابرگ سعي شده است با سوالات هدايت شده به زواياي اصلي فكر آزمودني دست يابيم.

پس از اجراي آزمونها هزيك از آنها بر طبق روش خاص خود تصحيح و نمره گذاري شده و سپس بر اساس مدل آماري rxy، ضريب همبستگي بين دادهاي مربوط به رشد اخلاقي و هوش هر گروه كوچك جداگانه و سپس گروههاي بزرگ ، باهم محاسبه شد كه نتايج زير بدست آمد:

الف. ضريب همبستگي بين نمره هوش و نحوه رشد اخلاقي دختران تيزهوش 14ساله                            

                             r = 0,70     

  ب. ضريب همبستگي بين نمره هوش و نحوه رشد اخلاقي پسران تيزهوش 14ساله   

                                                               r =0,80

كه نشانگر رابطه اين دو توانائي در گروه دختران و پسران تيزهوش 14ساله مي باشد .

ج. در بقيه گروهها ضريب همبستگي بدست آمده معنادار نبوده است.

همچنين براي يافتن نقش جنسيت ، و هوش در رشد اخلاقي، ميانگين گروههاي دختران با پسران و تيزهوشان با عادي ها از طريق آزمون t مقايسه شد كه بين گروه پسران تيزهوش و پسران عادي با & = 1% و با 99 درصد اطمينان تفاوت معنادار بود.

به طور كلي، در تبيين نهائي، پژوهش حاظر به اين نتيجه دست يافت كه:

1.  هوش شرط لازم جهت رشد اخلاقي است ولي شرط كافي نمي باشد.

2.  جنسيت در رشد اخلاقي تاثير تعيين كننده و معناداري ندارد.

3.  عوامل محيطي و اجتماعي از قبيل تشويقها و تنبيه ها –سطح درآمد خانواده ، ميزان تحصيلات والدين، محل سكونت و فشارها و ارزشهاي گروهي،در تحول و رشد اخلاقي موثرند.

 

فهرست مندرجات  منابع و مآخذ  نتيجه گيري  ابزار پژوهش پرسشنامه نيست


استاد راهنمای اول: كديور، پروين
استاد مشاور اول: قاضي، قاسم
استاد مشاور دوم: دلاور، علي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 267
نام نویسنده: آتش افزون، مريم
نویسنده دوم: پور موسوي، محبويه
نویسنده سوم: رزاقي، فائقه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1372
تعداد صفحات: 612
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش پرسشنامه نيست


استاد راهنمای اول: طباطبائی، سید محمود


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 266
نام نویسنده: آزادوار، زينب
نویسنده دوم: كريمي، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 70
چکیده: 

فاقد چكيده

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 175
نام نویسنده: قوامی، فاطمه
نویسنده دوم: مرتضوي، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 0
چکیده: فاقد چكيده
استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 74
نام نویسنده: عباس آبادی، بتول
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1375
تعداد صفحات: 212
چکیده: 

موضوع تحقیق این رساله بررسی رابطه بین سطح اضطراب و میزان پیشرفت تحصیلی می باشد. سوالات تحقیق چنین بوده است که: آیا اضطراب تاثیری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد؟ آیا سطح اضطراب دانش آموزان قوی – ضعیف تفاوت معنا داری دارد؟ میزان و مقدار این همبستگی چقدر است ، در صورت چنین رابطه ای جهت مثبت است یا منفی؟ آیا با کاهش و کنترل اضطراب، میزان موفقیت تحصیلی تغیير می کند. مقطع دانش آموزی مورد نظر با طیف سنی پیوستاری از (18- 15) سال را در برگرفت که در مقطع دبیرستان دوره نظام جدید و از بین دانش آموزان دختر بودند. در بخش نظری، روند کار از اعم به اخص بود یعنی ابتدا به تعریف و مسایل کلی در ارتباط با اضطراب و درمان با تكیه بر دیدگاه شناختی پرداختیم و سپس مساله یادگیری و پیشرفت تحصیلی و جو آموزشی را مورد بحث قرار داده و در ارتباط با اضطراب به عنوان یک حالت و یک خصیصه ثابت بحث شد. روشی که این تحقیق به آن متکی است روش علمی – مقایسه ای است. و داده های تحقیق از طریق اجرای آزمون اضطراب "اشپیل برگر" و تکمیل پرسشنامه تامین گردید. در تحقیق فوق معدل درسی به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی مورد استفاده واقع شد. در نهایت آنچه که بر اساس ابزارهای تحقیق دریافتیم این است که: بین سطح اضطراب آشکار و پنهان و میزان پیشرفت تحصیلی رابطه معنی دار معکوس وجود دارد و همبستگی متوسط و منفی را نشان می دهد. و با تفکیک دانش آموزان به دو گروه قوی – ضعیف بر اساس معیار معدل درسی، این نتیجه دریافت شد که بین دو گروه از نظر سطح اضطراب تفاوت معنی داری وجود دارد. و سطح اضطراب دانش آموزان ضعیف بیشتر از دانش آموزان قوی است. در هر دو گروه سطح اضطراب پنهان از اضطراب اشکار بیشتر است. البته این یافته ها جهت رابطه علی را نشان نمی دهند بنابراین باید عوامل مختلف را در افت تحصیلی علل ایجاد اضطراب مورد بررسی قرارداد. اما از آنجا که اضطراب در یادگیری در تحول ذهنی فرد تاثیر عمده ای دارد لازم است که آموزشهای خانوادگی در ارتباط با نیاز های جوانان – تغیير ساختار برنامه های تحصیلی – تغيیر نگرش دانش آموزان به خود و توانایيهای خود در عوامل مدرسه صورت می پذیرد، و این امر ضرورت وجود مشاوره دوران درمانی را ایجاب می نماید

فهرست مندرجات  نتيجه گيري  منابع و مآخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: طباطبايي، سيد محمود
استاد مشاور اول: قريب، عباس


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 73
نام نویسنده: محمد زاده شریف، غلام رضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1377
تعداد صفحات: 1
چکیده: 

اجتماع درمان مدار يكي از درمانهاي رايج و پرهزينه براي افرادي است كه سوء‌مصرف مواد دارند و به دليل مصرف مواد مشكلات جدي در زمينه هاي شغلي ،‌تحصيلي و خانوادگي آنها بوجود آمده است . اين رويكرد درماني در سال 1958 براي اولين بار در آمريكا براي درمان اعتياد به كارگرفته شد و سابقه آن در ايران به سال 1380 بر ميگردد . هدف پژوهش حاضر بررسي كارايي اين رويكرد درماني   (رواندرماني به شيوه اجتماع درمان مدار (TC)‌) بر مواد مخدر معتادين مي باشد . بدين منظور از بين افرادي كه تمايل به شركت در

اين رويكرد درماني داشتند ،‌‌دو گروه آزمايش و كنترل انتخاب شد . از آنجا كه دوره كامل TC 6 ماه مي باشند و مدت مانايي در TC مهم است ، گروه آزمايش به سه زير گروه فارغ التحصيلان 6 ماهه ،‌خروجي هاي 45 روزه از TC وخروجي ها ي15 روزه از TC تقسيم شدند و درهر گروه 30 نفر قرار گرفتند و يك گروه 30 نفري نيز به عنوان گروه كنترل در نظر گرفته شد كه درمجموع نمونه آماري پژوهش كه از طريق نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند،‌120 نفر مي باشد . فرضيه هاي اين پژوهش مبتني بر اين فرض بود كه معتاداني كه مانايي بيشتري در TC داشته اند نسبت به معتاداني كه مانايي كمتري در TC داشته اند يا افراد گروه كنترل ميزان پاكي بيشتري بعد ازيك پيگيري 6 ماهه دارند .

روش پژوهش مورد استفاده روش نيمه آزمايشي و طرح آن طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل مي باشد . ابزارهايي كه در اين پژوهش مورد استفاد ه قرار گرفته است آزمون كين سرندي مرفين و آزمون مقابله اي نالتركسان مي باشد كه قبل از درمان براي گروه آرمايش و گروه كنترل اجرامي شود و بعد از اتمام دوره درمان بعد از گذشت 6ماه مجددا اين آزمون براي گروهها ي آزمايش و كنترل اجرا شد ،‌در نهايت بعد از جمع آوري اطلاعات علاوه بر آمار توصيفي از آزمونهاي آماري مجذور خي ( X2)و آزمون نسبت براي تجزيه و تحليل اطلاعات استفاده شد و در مجموع نتايج پژوهش نشان داد كه مانايي افراد در اجتماع درمان مدار  (TC)اثرمعناداري در درمان مصرف كنندگان به مواد مخدر دارد.

نتيجه گيري

ابزار پژوهش پرسشنامه نيست

 


استاد راهنمای اول: كوهستاني، حسين علي
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 43
نام نویسنده: پاكدین، هاجر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1372
تعداد صفحات: 98
چکیده: 

فاقد چكيده

 

ابزار پژوهش پرسشنامه نيست

 


استاد راهنمای اول: جلالي تهراني، زينب

<   1112122232425262728293031323334353637383940414243444546474849   >


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.