دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته روان شناسی

<   1112122232425262728293031323334353637383940414243444546474849596979   >


تعداد نتایج به دست آمده: 790 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 482
نام نویسنده: احمدنيا، فاطمه
نویسنده دوم: پاشاخانی، نجمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 122
چکیده: 

 

فهرست مندرجات  نتیجه گیری  فهرست منابع و مآخذ  پرسشنامه


استاد راهنمای اول: سپهری شاملو، زهره


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 481
نام نویسنده:  پورگنابادی، حمیده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 109
چکیده: 

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش گروهي مبتنی بر رویکرد منطقی، هیجانی- رفتاري در بهبود مدیریت هیجانات منفی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست شهر مشهد بود.

این مطالعه از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل نما است. جامعه آماری در این پژوهش عبارت است از کلیه کودکان بی سرپرست و بدسرپرست با دامنه ی سنی 9-12 سال شهر مشهد که بهر دلیلی توسط سازمان بهزیستی خراسان رضوی به عنوان بی سرپرست و بدسرپرست به مراکز نگهداری ارجاع داده شده اند. بدین منظور 19 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی(10نفر) و گروه کنترل نما(9نفر) گمارش شدند. گروه آزمایشی به مدت 12جلسه (5/1ساعته) تحت آموزش گروهی منطقی- هیجانی، رفتاری قرار گرفتند و گروه کنترل نما به مدت 7جلسه (1ساعته) همراه درمانگر به بازی و تماشای تلویزیون و... پرداختند. قبل از شروع مداخله و پس از آن هر دو گروه پرسشنامه مدیریت هیجان کودک و باورهای منطقی کودکان را تکمیل کردند.

با توجه به نتایج آزمون تحلیل کوواریانس و تی مستقل ، آموزش گروهی مبتنی بر REBT در مدیریت خشم و اندوه و افزایش باورهای منطقی کودکان بی سرپرست موثر بود. اما با انجام آزمون تی مستقل بین دو گروه در مدیریت نگرانی تفاوت معناداری مشاهده نشد  و این رویکرد در مدیریت نگرانی کودکان بی سرپرست موفق نبود

فهرست مندرجات    نتیجه گیری    فهرست منابع و مأخذ   پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: اصغري نكاح، سید محسن
کلید واژه ها:  آموزش گروهی مبتنی بر رویکرد منطقی- هیجانی،رفتاری ، کودکان بی سرپرست و بد سرپرست ، مدیریت خشم ، مدیریت اندوه ، مدیریت نگرانی و باورهای منطقی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 445
نام نویسنده: سلطاني شال، رضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 103
چکیده: 

بیماری عروق کرونری قلب به دلیل ماهیت ناتوان کنندگی­ اش سبب کاهش کیفیت زندگی در جنبه های متعدد نظیر جنبه های جسمانی، روانی، ارتباطات اجتماعی، وضعیت اقتصادی و محیطی می گردد. به همین دلیل امروزه محققان حیطه سلامت به منظور بررسی افراد در محیط­ های بالینی و غیربالینی، صرفا شاخص های سلامتی را مد نظر قرار نمی دهند بلکه عامل جامع­ ترکیفیت زندگی را مورد بررسی قرار می دهند. بعلاوه بیماری عروق کرونری قلب اختلالی است که در حال گسترش روز افزون می باشد و ضروری است تا عوامل زمینه ساز و همچنین تاثیر گذار بر آن مورد بررسی قرار گیرد. چرا که برای کنترل بیماریهای قلبی عروقی ابتدا باید عوامل خطر را شناخت و سپس مشخص کرد که کدامیک از عوامل را می­توان تغییر داد و از میان عوامل قابل تغییر کدامیک را باید در اولویت قرار داد. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مستقیم و غیر­مستقیم تیپ شخصیتی D، هوش هیجانی، استرس ادراک شده و راهبردهای مقابله ای بر کیفیت زندگی بیماران قلبی انجام شد. 180 بیمار قلبی از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه های تیپ شخصیتی D، هوش هیجانی، استرس ادراک شده، راهبردهای مقابله ای و کیفیت زندگی را تکمیل نمودند. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون به منظور بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شد که نشان داد رابطه بین تیپ شخصیتی D و کیفیت زندگی، بین استرس و کیفیت زندگی و بین راهبرد مقابله ای هیجان مدار  و کیفیت زندگی منفی و معنادار و رابطه بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی و بین راهبرد مقابله ای مساله مدار  و کیفیت زندگی مثبت و معنادار است.

از ضریب رگرسیون به منظور بررسی میزان پیش بینی کنندگی متغیرهای استرس ادراک شده، راهبردهای مقابله­ای،  تیپ شخصیتی D و هوش هیجانی استفاده گردید و نتایج نشان داد که این متغیرها می توانند پیش بینی کننده مناسبی برای کیفیت زندگی بیماران قلبی محسوب گردند. بعلاوه تحلیل مسیر برای بررسی رابطه تيپ شخصيتي D و هوش هيجاني با میانجی­گری استرس ادراك شده و راهبرد­های مقابله­اي در کیفیت زندگی بيماران قلبي به کار برده شد که نتایج آن نشان داد که تيپ شخصيتي D و هوش هيجاني می­توانند از طریق راهبرد مقابله ای هیجان مدار با کیفیت زندگی بیماران قلبی رابطه داشته باشند. نتایج پژوهش حاضر نقش میانجی­ گر استرس ادراک شده و راهبردهای مقابله­ای را در بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی D و هوش هیجانی با کیفیت زندگی بیماران قلبی مورد تایید قرار داد

فهرست مندرجات        فهرست منابع و مآخذ         نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  هوش هيجانی ، تيپ شخصيتی D ، استرس ادراك شده ، راهبردهاي مقابله ای ، كيفيت زندگی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 480
نام نویسنده: ظريف گلبار يزدی، هانيه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 154
چکیده: 

مقدمه: ناباروری یک مشکل مهم بهداشت جهانی است که دارای ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی می­باشد. شیوع مشکلات روانشناختی در افراد نابارور و به خصوص زنان نابارور بالا تخمین زده شده است. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثربخشی درمان بهزیستی بر میزان استرس، اضطراب، افسردگی و بهزیستی روانشناختی زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری منتصریه مشهد بوده است.

روش کار: پژوهش حاضر، یک مطالعه شبه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل است. جامعه آماری زنان ناباروری بودند که در تابستان 1390 به مرکز ناباروری منتصریه مراجعه کرده بودند. 22 نفر از زنان نابارور واجد شرایط شرکت در پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شده که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (11 نفر) و کنترل (11 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه هفتگی تحت درمان بهزیستی قرار گرفتند. گردآوری داده‌ها به وسیله پرسشنامه DASS-21 و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی انجام شد.

یافته ها: نتایج حاصل بیانگر تفاوت معنی دار بین گروه آزمایش و کنترل پس از خاتمه جلسات درمانی بود به طوری که میزان بهزیستی روانشناختی در گروه آزمایش افزایش و به تبع آن استرس، اضطراب و افسردگی کاهش معنی داری داشت.          

   نتیجه گیری: نتایج پژوهش جاری حاکی از موثر بودن درمان بهزیستی بر کاهش استرس، اضطراب، افسردگی و افزایش بهزیستی روانشناختی زنان نابارور می­باشد. شیوع مشکلات روانشناختی در زنان نابارور و موثر بودن مداخلات روان درمانی برای آنان، اولویت حضور روانپزشکان و روانشناسان را در مراکز تشخیص و درمان ناباروری یادآور می­سازد.

 

فهرست مندرجات     فهرست منابع و مآخذ     نتيجه گيري

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  ناباروری ، استرس ، اضطراب ، افسردگی ، بهزيستي روانشناختی ، درمان بهزيستی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 479
نام نویسنده: امينيان، افسانه
نویسنده دوم: محمدي، سميه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 92
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه باورهاي هوشي و باورهاي خودكارامدي با سلامت روان دانشجويان دانشگاه فردوسي صورت گرفته است. بدين مكنظور 50 نفر از دانشجويان دختر و پسر در رشته هاي تحصيلي متفاوت به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند . روش پژوهش مبتني بر روش تحقيق توصيفي و استنباطي است. كه در تحقيق توصيفي ميانه و ميانگين و انحراف معيار و در تحقيق استنباطي همبستگي پيرسون محاسبه شد. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه باورهاي هوشي و خودكار آمدي و سلامت روان استفاده شده است. نتايج بدست آمده از پژوهش حاضر نشاتن مي دهد كه :1- بين سلامت روان و باورهاي هوشي رابطه معناداري وجود دارد كه در واقع بين متغيرهاي سلامت روان و باورهاي هوشي همبستگي منفي ،‌متوسط و معناداري وجود دارد و 2ـبين سلامت روان و باورهاي خودكارامدي رابطه معناداري وجود دارد و اين يعني بين متغيرهاي سلامت روان و باورهاي خودكارامدي همبستگي مثبت، متوسط و معناداري وجود دارد. .

 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  باورهاي هوشي ، باورهاي خودكارآمدي ، سلامت روان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 478
نام نویسنده: محمدي، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 99
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی رابطه سبک هویت و هویت علمی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه فردوسی، انجام شد. نمونه مورد پژوهش شامل 371 نفر دانشجو دختر و پسر در مقطع کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد بود. به منظور جمع آوری داده ها از پرسش نامه سبک های هویت بنیون و آدامز و پرسش نامه سبك هويت علمي حسین لطف آبادی استفاده شد که در میان شرکت کنندگان توزیع شد. برای تحلیل داده­ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون به منظور بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شد. نتایج نشان داد بین پیشرفت تحصیلی (معدل) و سبک هویت زودشکل گرفته و پیشرفت تحصیلی(معدل) و هویت علمی، رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتايج این پژوهش بیانگروجود رابطه ی مثبت  معنی دار بین سبک هویت و هویت علمی بود. ضریب رگرسیون برای بررسی این موضوع که کدام یک از سبک های هویت پیش بینی کننده بهتری برای  پیشرفت تحصیلی و هویت علمی هستند نیز بیانگر آن بود که  هویت زود هنگام  به صورت مثبت و هويت آشفته به صورت منفي و معكوس از  قدرت پیش بینی معناداریبرای این منظور دارا بوده است

 


فهرست مندرجات     فهرست منابع و مآخذ     نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  پيشرفت تحصيلي ، سبك هاي هويت ، هويت علمي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 477
نام نویسنده: حسن زاده، جواد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 120
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی روان درمانی روان پویشی بر  کاهش میزان استرس افراد مبتلا به دیابت انجام پذیرفت. روش پژوهش کاربردی و از نوع شبه تجربی می‌باشد. با استفاده از روش نمونه گیری داوطلبانه از میان مراجعه کنندگان به کلینیک دیابت بیمارستان آیت الله روحانی بابل، تعداد 30 نفر انتخاب شدند، در محدوده سنی 20 تا 40 سال و دارای مدرک دیپلم و افراد یاد شده در قالب دسته‌های 10 نفری در سه گروه آزمایشی، کنترل و شبه کنترل به طور تصادفی گمارده شدند. این افراد در ابتدا با آزمون-21 DASS جهت اندازه گیری میزان استرس، مورد آزمون قرار گرفته بودند و از میان افرادی که نمره استرس آنها 15 به بالا بود برای شرکت در این آزمون انتخاب شدند. سپس در گروه آزمایش مداخله روان درمانی مبتنی بر رویکرد روان پویشی به مدت 9 جلسه (هر جلسه 45 دقیقه) برای هر یک از اعضای گروه آزمایش اجرا شد. بعد از اتمام این دوره درمان به منظور سنجش میزان تغییر متغییر وابسته (میزان استرس)، مجدد آزمون DASS-2 به عنوان پس آزمون در هر دو گروه اجرا شد. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که گروه آزمایش استرس کمتری دارد p0.001 F(39/6) , (. بدین ترتیب روان درمانی با رویکرد روان پویشی در گروه آزمایش به طور معنی داری موجب کاهش استرس در مقابله با کسانی که درمان رایج را دریافت نکرده اند) گروه کنترل و شبه کنترل شد.

 


فهرست مندرجات     فهرست منابع و مآخذ     نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  تحليل كواريانس ، شبه كنترل ، DASS-21


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 476
نام نویسنده: هاشمی جوزدانی، محبوبه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 98
چکیده: 

تصادفات به­ هنگام پیاده ­روی، یک خطر جدی برای سلامت جسمی و روانی کودکان در سرتاسر دنیا می­ باشد. کودکان به ویژه، در سن 7 تا 11 سالگی، در معرض خطر بالایی از مرگ و آسیب ناشی از حوادث عابران پیاده ­قرار دارند. یکی از دلایل مطرح، توانایی­های شناختی کمتر تحول یافته­ شان می ­باشد. در ادبیات پژوهشی، برخی به تحول توانایی­های شناختی خاص پیاده­ روی مانند درک خطرات ترافیکی متمرکز شدند و برخی دیگر توانایی­های شناختی عمومی لازم برای پیاده ­روی را مورد بررسی قرار دادند. با این وجود، تحقيقات در زمینه عوامل شناختی درگیر در تحول درک خطرات ترافیکی ناكافي است. از اینرو، هدف این پژوهش بررسی نقش جنبه­ هایی از کنش­های اجرایی شامل توانایی حل مسئله، جستجوي ديداري و حافظه ­ی­ ديداري در تحول توانایی درک خطرات ترافیکی بود. 140 کودک در سه گروه سنی 8­، 9 و 11 سال در این پژوهش شرکت کردند. توانایی درک خطر آزمودنی­ها بوسیله 15 تصویر از موقعیت­های ترافیکی ارزیابی شد. ده مورد از این تصاویر توانائی شناسائی مکان­های ایمن و خطر عبور از خیابان و 5 مورد دیگر توانائی جستجوی دیداری در موقعیت ترافیک را می­ سنجید. آزمون­هاي برج لندن، قطار كردن رنگ و شماره و فراخناي ديداري ارقام به ترتيب، براي ارزيابي توانايي حل مسئله، جستجوي ديداري و حافظه­ی ديداري بکار گرفته شد. نتايج تفاوتهاي تحولي معنا داري را بين گره هاي سني در تكاليف درك خطر و آزمون هاي كنش هاي اجرايي نشان داد

کودکان 11 ساله نسبت به کودکان 8 و 9 ساله در تکالیف درک خطر و آزمون­های کنش­های اجرایی نمره­های بالاتر بدست آوردند. پس از کنترل سن، ظرفیت حافظه دیداری پيش بيني كننده توانایی شناسایی مکان ایمن عبور از خیابان بود. زمان آزمایش در آزمون برج لندن، تعداد کل موارد یادآوری شده در تکلیف جستجوی دیداری موقعیت ترافیکی را پیش­ بینی می­کرد. نتایج پژوهش حاضر از نقش تحول عوامل شناختی در توانایی درک خطرات ترافیکی حمایت می­کند. همچنين، نتايج تدوين و ارائه­ ي برنامه­ هاي آموزشي مبتني بر سطح تحول شناختی کودکان را پيشنهاد مي­كند که می­توانند در كاهش بار آسيب­هاي پياده­ روي کودکان نقش مهمی داشته باشند

 

فهرست مندرجات     فهرست منابع و مآخذ     نتيجه گيري

ابزار تحقيق پرسشنامه نمي باشد


استاد راهنمای اول: طبیبی، زهرا
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  درك خطر ، كنش های اجرايی ، حافظه كاری ، حل مسئله ، جستجوی ديداری ، آسيب پياده روی كودكان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 475
نام نویسنده: اكبری كريزی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 88
چکیده: 

كمرويي يكي از جدي ترين مسائل كودكان و نوجوانان مي باشد كه مي تواند به ايجاد مشكلات در زمينه هاي مختلف منجر گردد. به همين منظور اين پژوهش با هدف بررسي اثر بخشي تلفيق گروه درماني رفتاري - عقلاني - عاطفي و آموزش مهارتهاي اجتمهاعي مورد بررسي قرار گرفت. براي انجام پژوهش حاضر از يكي از طرح هاي نيمه آزمايشي به نام طرح " پيش آزمون و پس آزمون  با گروه كنترل"  استفاده شد. در اين پژوهش اطلاعات از طريق مقياس كمرويي و مقياس سنجش مهارتهاي اجتماعي ماتسون و پرسشنامه باورهاي غير منطقي در دانش آموزان دختر دبيرستان جمع آوري شد. 150 نفر از آزمودني ها پرسشنامه ها را كامل كردند و افرادي كه در آزمون كمرويي نمره بالاتر از 50 دريافت كردند در چهار گروه جايگزين شدند . 12 نفر گروه كنترل،11نفر گروه آزمايش با رويكرد تلفيقي ، 10 نفر گروه آزمايش با رويكردربت و13 نفر گروه آزمايش با رويكرد آموزش مهارتهاي اجتماعي بودند. گروههاي آزمايش به مدت 8 جلسه 2 ساعته مورد درمان قرار گرفتند . نتايج تحليلهاي آماري نشان داد كه در مقايسه اي كه بين گروه كنترل و گروه تلفيقي دريافت كرده بودند و كساني كه هيچ نوع درماني دريافت ننموده بودند ، مشاهده شد. در تحليل نتايج آزمونها به اين نتيجه مي رسيم كه رابطه معناداري بين مهارتهاي اجتماعي ، باورهاي غيرمنطقي، و كمرويي مشاهده مي شود و از روي نمرات مهارتهاي اجتماعي و باورهاي غيرمنطقي مي توان نمرات كمرويي را پيش بيني كرد. نتايج گروه آموزش مهارتها و گروه رفتار درماني-عقلاني-هيجاني نيز از گروه كنترل بهتر بود و بهبود معنادار را نشان داد و تلفيق اين دو گروه هم باعث بهبود نمرات آزمودني ها در پس آزمون و پيگيري شد ولي بين اين سه گروه آزمايش تفاوت معناداري مشاهده نگرديد.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ     نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
استاد مشاور اول: صالحی فدردی، جواد
کلید واژه ها:  كمرويی ، گروه درمانی ، رفتار درمانی عقلانی- هيجانی ، آموزش مهارت های اجتماعی ، باورهای غير منطقی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 474
نام نویسنده: طاهری، نيلوفر
نویسنده دوم: عرب خزاعی، فريبا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 56
چکیده: 

افكار اتوماتيك و طرحواره هاي ذهني در بروز اختلالات و ناسازگاري هاي زناشويي نقش به سزايي دارند.  از ديدگاه عقلاني-هيجاني اليس نيز علل اكثر مشكلات رفتاري و تعارضات بين فردي از جمله تعارضات زناشويي، مربوط به باور هاي غير منطقي فرد است.  براي رفع تعارضات زناشويي بهترين راه، كار كردن بر روي باورهاي غير منطقي و تغيير دادن آنهاست.  به منظور بررسي رابطه بين باورهاي ارتباطي زوجين با ميزان رضايتمندي آنان در زندگي، در بين افراد متاهل داراي تحصيلات دانشگاهي و آنهايي كه داراي تحصيلات دانشگاهي نمي باشند، از سه پرسشنامه رضايت زناشويي ENRICH ، مقياس باورهاي ارتباطي RBI و پرسشنامه سازگاري ازدواج استفاده نموديم. جامعه آماري شامل 70 نفركه 46 نفر دانشجو بودند.  از اين جامعه آماري 33 نفر مرد (47%) و 37 نفر زن (52%)مي باشد.  هدف از اين پژوهش، بررسي رابطه بين ميزان رضايت مندي از زندگي زوجين و عوامل و متغيرهايي مانند نوع باور هاي ارتباطي موثر در زندگي، سطح تحصيلات، تعداد سنوات زندگي مشترك و ميزان درآمد خانواده بوده است.  نتايج حاصل از تحقيق، بيانگر عدم وجود رابطه معني دار بين ميزان رضايت از زندگي زناشويي  و متغيرهايي مثل سطح تحصيلات، تعداد سنوات زندگي مشترك در كنارهم و ميزان درآمد خانوار است. در حالي كه بين ميزان رضايت از زندگي زناشويي و باورهاي ارتباطي همسران، رابطه  معناداري وجود دارد و هر چه باورهاي ارتباطي همسران، كارآمدتر باشد، ميزان رضايت از زندگي زناشويي افزايش پيدا مي كند.

 

فهرست مندرجات     فهرست منابع و مآخذ     نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: سپهري شاملو، زهره

<   1112122232425262728293031323334353637383940414243444546474849596979   >


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.