دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته روان شناسی

<   111212223242526272829303132333435363738394041424344454647484959   >


تعداد نتایج به دست آمده: 662 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 367
نام نویسنده: كاملی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 131
چکیده: 

اين پژوهش با هدف بررسي اثر بخشي گروه درماني شناختي متمركز بر طرحواره بر تعديل طرحواره هاي ناسازگار اوليه در دختران نوجوان بي سرپرست و بد سرپرست  انجام گرفت.پژوهش حاضر از نوع كاربردي و طرح پيش آزمون - پس آزمون با گروه كنترل است.

در اين پژوهش با استفاده از روش نمونه گيري  در دسترس از ميان دختران نوجوان بي سرپرست و بد سرپرست ساكن در مركز شبه خانواده حضرت علي اصغر(ع)، 20 نفر انتخاب شدند(n=20) و به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل جايگزين شدند. پرسشنامه طرحواره هاي ناسازگار اوليه يانگ (فرم كوتاه) در پيش آزمون براي هر دو گروه اجرا شد. سپس در گروه آزمايش مداخله گروه درماني شناختي متمركز بر طرحواره اجرا شد.پس از پايان دوره 11 جلسه اي درمان بار ديگر پرسشنامه طرحواره هاي ناسازگار اوليه يانگ(فرم كوتاه) بعنوان پس آزمون در هر دو گروه اجرا  گرديد.

نتايج حاصل از تحليل آماري با آزمون T مستقل نشان مي دهد كه گروه درماني شناختي متمركز بر طرحواره در مقايسه با گروه كنترل ، بطور معنادار باعث كاهش نمره كلي در پرسشنامه طرحواره هاي ناسازگار اوليه يانگ شده است(با سطح معناداري P=0.000) .در مورد هر يك از طرحواره ها به طور جداگانه نيز در نتايج حاصل از  آزمونT جز در طرحواره شكست و رها شدگي درمان بر كاهش نمرات ساير طرحواره ها بطور معنادار مؤثر بود.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري

فاقد پرسشنامه


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور دوم: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  گروه درمانی ، شناخت درمانی ، طرحواره درمانی ، طرحواره های ناسازگار اوليه ، بی سرپرست و بد سرپرست


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 365
نام نویسنده: علوی، خديجه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 124
چکیده: 

به رغم پيشرفت هاي شايان توجهي كه در مداخلات درماني مربوط به افسردگي صورت گرفته است ، همچنان با شيوع بالا، عود مكرر دوره ها و مزمن شدن اختلال افسردگي مواجه هستيم ؛ نكته اي كه به نابسنده بودن مداخلات درماني موجود و نياز به معرفي درمان هاي جديد، با اثر بخشي و دوام بيشتر اشاره داردتا چالش هاي پيش روي درمان هاي افسردگي را با توجه به هزينه هاي انساني و اجتماعي آن، هدف قرار دهند.

رفتار درماني ديالكتيكي(DBT) يك رويكرد درماني جديد مركب از اصول درمان هاي شناختي رفتاري و فلسفه شرقي مي باشدكه در ابتدا براي درمان اختلال شخصيت مرزي ابداع شده و علاوه بر اين اختلال ، در دامنه نسبتاً وسيعي از اختلالات ، از جمله افسردگي مورد مطالعه قرار گرفته و اثر بخشي آن نشان داده  شده است. با اين حال ، هنوز در ايران شواهدي در زمينه اثر بخشي اين شيوه در درمان افسردگي وجود ندارد. لذا اين مطالعه، اثر بخشي گروه درماني DBT را در درمان افسردگي از طريق بهبود مؤلفه هاي هشياري فراگير ، تحمل پريشاني و تنظيم هيجاني، در يك جمعيت ايراني ، بررسي كرده است. جامعه آماري اين پژوهش را دانشجويان دانشگاه فردوسي و دانشجويان دختر ساكن خوابگاه هاي علوم پزشكي مشهد، تشكيل مي دهند. با استفاده از پرسشنامه افسردگي بك(BDI)، تعداد بيست نفر از دانشجويان داراي نشانه هاي افسردگي شناسايي شده كه به طور تصادفي در گروه هاي آزمايش ( رفتر درماني ديالكتيكي) و فهرست انتظار قرار گرفتند.ديگر ابزارهاي پژوهشي مورد استفاده ، عبارتند از :پرسشنامه هشياري فراگير فريبرگ(FMI) مقياس تحمل پريشاني(DTS) و مقياس دشواري هاي تنظيم هيجاني(DERS) كه از آن ها براي سنجش تغييرات آزمودني ها بعد از درمان ، در مقايسه با قبل از درمان استفاده شد. نتايج اين مطالعه حاكي از اثر بخشي رفتار درماني ديالكتيكي در درمان نشانه هاي افسردگي ،‌افزايش معنادار در شاخص هاي هشياري فراگير و تحمل پريشاني بود. با اين حال آزمودني هاي گروه آزمايش در مقايسه با ليست انتظار در شاخص دشواري هاي تنظيم هيجاني ، كاهش معناداري را نشان ندادند. بهبودي هاي مشاهده شده در آزمودني هاي گروه آزمايش در ارزيابي پيگير يك ماهه ، حفظ شده بود.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ-نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: امین یزدی، سید امیر
استاد مشاور اول: صالحي فدردي، جواد
استاد مشاور دوم: مدرس غروی، مرتضی
کلید واژه ها:  رفتار درماني ديالكتيكي ، افسردگي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 364
نام نویسنده: عبدخدايی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 170
چکیده: 

فاقد چكيده

 

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
استاد مشاور اول: طباطبائی، سید محمود


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 363
نام نویسنده: حاتمی، عذرا
نویسنده دوم: ميرمحمدی، فاطمه السادات
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 41
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسي و مقايسه رابطه ساختار انگيزشي با تاب آوري ، استرس ادراك شده و رضايت از زندگي در دختران پرورشگاهي و غير پرورشگاهي انجام شد. تعداد آزمودنيها در اين پژوهش 150 نفر بود كه 66% آنها دختران 14-18 ساله داراي خانواده بودند. هر يك از آزمودني ها داراي چهار پرسشنامه علائق و دل مشغولي هاي شخصي، مقياس تاب آوري ، رضايت از زندگي و مقياس استرس ادراك شده را تكميل كردند. تحليل رگرسيون نشان داد كه (الف) رضايت از زندگي در گروه غير پرورشگاهي بيشتر از گروه دوم است.(ب) آزمودني هاي غير پرورشگاهي ، ساختار انگيزشي انطباقي تري دارند،(ج) صرف نظر از عضويت گروهي،تاب آوري دختران پيش بيني كننده رضايت از زندگي آنهاست؛ (د) ساختار انگيزشي حتي پس از كنترل اثر متغيرهاي گروه و سن پيش بيني كننده تاب آوري ، رضايت از زندگي و استرس ادراك شده است .

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
کلید واژه ها:  تاب آوری ، ساختار انگيزشی ، رضايت از زندگی ، استرس ادراك شده ، پرورشگاهی ، غير پرورشگاهی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 357
نام نویسنده: عبدالحسینی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 115
چکیده: 

در این پژوهش دو هدف در قالب دو مطالعه دنبال شدند. هدف مطالعه اول عبارت بود از بررسی حالت های خلقی در زنان سوء مصرف کننده  مواد  ( N = 30 ) و زنان غیر سوء مصرف کننده ( N = 30 ). هدف مطالعه دوم عبارت بود از مقایسه اثر بخشی برنامه غنی سازی ارتقای زندگی و رفتار درمانی عقلانی هیجانی بر بهبود شاخص های درمان اعتیاد ( حالت خلقی، ساختار انگیزشی غیر انطباقی، باورهای غیر منطقی و وسوسه مصرف مواد) در نمونه ای از زنان سوء مصرف کننده مواد تحت نگهدارنده متادون ( N = 30  ). در مطالعه ی دوم ، آزمودنی ها به روش تصادفی به سه گروه، تقسیم شدند. گروه اول برنامه غنی سازی و ارتقای زندگی و گروه دوم رفتار درمانی عقلانی هیجانی را دریافت کردند ؛ گروه سوم مداخله ای را دریافت نکردند. هر سه گروه در سه مرحله ی زمانی پیش آزمون ، پس آزمون و پیگیری سه ماهه مورد سنجش قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده عبارت بودند از پرسشنامه های خلق مثبت – خلق منفی، وسوسه ی مصرف مواد، دغدغه های شخصی و باورهای غیر منطقی. در مراحل پس آزمون و دوره  پیگیری شاخص های بهبودی دیگری شامل تعداد لغزش ها و میزان داروی مصرفی نیز اندازه گیری شدند. نتایج مطالعه ی اول نشان داد که زنان سوء مصرف کننده مواد، خلق منفی بیشتر و خلق مثبت کمتری در مقایسه با گروه غیر سوء مصرف کننده داشتند. نتایج مطالعه دوم نشان داد که (الف) در مقایسه با گروه کنترل، ساختار انگیزشی غیر انطباقی در گروه برنامه  غنی سازی و ارتقای زندگی و باورهای غیر منطقی در گروه رفتار درمانی عقلانی هیجانی بهبود یافتند؛ (ب) در مقایسه گروه کنترل، هر دو برنامه ی غنی سازی و ارتقای زندگی و رفتار درمانی عقلانی غیر هیجانی به بهبود شخص های درمان اعتیاد کمک کردند؛ و (ج) برنامه ی غنی سازی و ارتقای زندگی بیشتر از رفتار درمانی عقلانی هیجانی به تغییرات مثبت در خلق و وسوسه آزمودنی ها انجامید. این یافته ها از لحاظ نظری، و اهمیت آنها در تشخیص، مداخلات بالینی و پیگیری به بحث گذاشته شدند.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
استاد مشاور اول: امین یزدی، سید امیر
کلید واژه ها:  برنامه غنی سازی و ارتقای زندگی ، رفتار درمانی عقلانی هیجانی ، شاخص های درمان اعتیاد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 358
نام نویسنده: آقاخان زاده، وجیهه
نویسنده دوم: حیدریان شهری، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 122
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش بررسی و مقایسه ی هوش هیجانی دردو گروه نابینا و بینا ( دختر و پسر ) سنین 12 تا 18 سال ناحیه 7 مشهد می باشد که به این منظور 15 دختر بینا ، 15 دختر نابینا، 15پسر بینا و 15 پسر نابینا مورد بررسی واقع شد.

ابزار اصلی اندازه گیری این پژوهش پرسشنامه هوش هیجانی 33 سوالی شوت می باشد که اعتبار آن 84% می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مقایسه میانگین ها می باشد که بر اساس آن تفاوت معنادار بین هوش هیجانی بینایان و نابینایان مشاهده شد، علاوه بر ان د رمولفه ی جنسیت نیز تفاوت معناداری بین دختران و پسران وجود داشت. نکته ی قابل توجه این که میزان هوش هیجانی در دختران بینا بیشترین میزان را به خود اختصاص داد.

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 362
نام نویسنده: ماوردی جاغرق، معصومه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 159
چکیده: 

پژوهش حاضر، به منظور بررسي تاثير آموزش مهارت هاي ارتباطي ( حضوري و غير حضوري ) با رويكرد شناختي-رفتاري بر افزايش رضايتمندي زناشويي و مهارت هاي ارتباطي و نيز تعديل باورهاي ارتباطي مردان نابينا و همسران بيناي آنان اجرا گرديده است. بدين منظور با بهره گيري از روش شبه تجربي ، طرح پيش آزمون - پس آزمون با گروه كنترل و با استفاده از نمونه گيري در دسترس ، از بين مردان نابينا عضو جامعه ي نابينايان ثامن الائمه و مركز بهزيستي نابينايان شهيد جليليان مشهد ، كه داراي همسر بينا بودند ، تعداد 24 نفر انتخاب شدند و به اتفاق همسرشان ، توام با تلاش لازم براي همتاشدن گروه ها بر اساس نوع آسيب بينايي ، شغل ، تحصيلات و مدت ازدواج در دو گروه آزمايشي ( آموزش حضوري و غير حضوري‌) و يك گروه كنترل كه هر كدام متشكل از هشت زوج بود ، قرار گرفتند؛ سپس گروه هاي آزمايشي مدت 15 ساعت از آموزش مورد نظر بهره مند شدند. به اين ترتيب كه گروه آموزش حضوري ، از 10 جلسه ي 90 دقيقه اي به صورت دو روز در هفته و گروه آموزش غير حضوري از دريافت تدريجي 15 نوار 60 دقيقه اي بهره مند شدند. در ضمن ، اطلاعات لازم با استفاده از مقياس 47 سوالي رضايت زناشويي انريچ (ENRICH)   سياهه ي باورهاي ارتباطي  (RBI) ، پرسشنامه مهارت هاي ارتباطي زناشويي ( مرادي 1379 ) و پرسشنامه ي اطلاعات شخصي محقق ساخته ، از طريق پيش آزمون و پس آزمون جمع آوري گرديد و براي تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهش ، از تحليل كواريانس و آزمون تعقيبي بن فرني استفاده شد. نتايج نشان داد كه كاربرد هر دو روش مداخله اي ( آموزش حضوري و غير حضوري مهارت هاي ارتباطي ) ، در افزايش رضايتمندي زناشويي ( 0.05P< ) و مهارت ها ارتباطي و نيز بهبود باورهاي ارتباطي غير منطقي مؤثر بوده است (0.01P<)؛ هر چند كه بين اثر بخشي اين دو روش ، تفاوت معناداري وجود نداشت. بنابراين استفاده از اين روش هاي آموزشي براي همسراني كه يك يا هر دو داراي نياز هاي ويژه مي باشند ، پيشنهاد مي گردد.

فهرست مندرجات  فهرست منابع و ماخذ  نتیجه گیری   پرسشنامه


استاد راهنمای اول: به پژوه، احمد
استاد مشاور اول: رضازاده، سید محمدرضا
استاد مشاور دوم: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  مهارت هاي ارتباطي ، رضايتمندي زناشويي ، باورهاي ارتباطي ، نابينا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 361
نام نویسنده: باقری نژاد، مينا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 78
چکیده: 

 پژوهش حاضر از سه مطالعه تشكيل شد . در مطالعه اول ، رابطه بين نشخوار فكري و افسردگي در يك نمونه از دانشجويان ايراني (تهداد= 119؛ 37% مرد) بررسي شد. شركت كنندگان ، پرسشنامه هاي افسردگي و اضطراب بك و مقياس پاسخهاي نشخواري را كامل كردند. نتايج نشان داد كه افزايش نشخوار فكري ، افزايش افسردگي را به همراه داشت. به علاوه، مقياس پاسخهاي نشخواري ترجمه و اعتباريابي شد. در مطالعه دوم ، رابطه سوگيري توجه با افسردگي و نشخوار فكري در يك نمونه از دانشجويان (تهداد=52؛20مرد%) بررسي شد. شركت كنندگان ، پرسشنامه هاي افسردگي و اضطراب بك و مقياس پاسخ هاي نشخواري را كامل كردند و در آزمون استروپ افسردگي شركت كردند. بر اساس نمرات كسب شده در پرسشنامه افسردگي بك و مقياس پاسخ هاي نشخواري ، شركت كنندگان به دو گروه افسرده و غير افسرده تقسيم شدند. نتايج نشان داد كه سوگيري توجه مثبت و سوگيري مرتبط با دغدغه با ميزان افسردگي رابطه معكوس دارد. هم چنين، سوگيري توجه مثبت و مرتبط با نشخوار فكري رابطه معكوس دارد. به علاوه ، افزايش سوگيري توجه منفي ، با افزايش نشخوار فكري همراه بود. به علاوه، ميزان سوگيري توجه براي محرك هاي مثبت و محرك هاي مرتبط با دغدغه ، در غير افسرده ها بيشتر از افسردها بود. رابطه بين سوگيري توجه منفي و افسردگي به زنان گروه افسرده محدود بود. در مطالعه سوم ، اثر بخشي برنامه آموزش كنترل توجه در كاهش سوگيري توجه منفي، نشخوار فكري و ميزان افسردگي بر روي 16 نفر از دانشجويان زن، بررسي شد. شركت كنندگان از بين گروه افسرده ي شركت كننده در مطالعه دوم انتخاب شدند. پرسشنامه افسردگي بك ، مقياس پاسخ هاي نشخواري و آزمون استروپ افسردگي در سه پيش آزمون ، پس آزمون و دوره ي پيگيري (70روز) بر روي شركت كنندگان اجرا شد. نتايج نشان داد كه برنامه آزمون كنترل توجه ، سوگيري توجه منفي و نشخوار فكري را تنها در دوره پس آزمون كاهش داده است و اثر آن در كاهش ميزان افسردگي در حد نزديك به معني داري نيز تنها در دوره پس آزمون بوده است . اثر برنامه آموزش كنترل توجه در افزايش سوگيري توجه براي محرك هاي مثبت و مرتبط با دغدغه ها مشاهده نشد. نتايج در ارتباط با پژوهش هاي پيشين و كاربرد آن ها در حيطه هاي مختلف بحث شده است.    

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
استاد مشاور اول: طباطبائی، سید محمود
کلید واژه ها:  نشخوار فكری ، افسردگی ، سوگيری توجه منفی ، سوگيری توجه مثبت ، دغدغه ، برنامه آموزش كنترل توجه


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 345
نام نویسنده: مهدوی، زینب
نویسنده دوم: عین آبادی، هانیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 119
چکیده: 

هدف : پژوهش حاضر با هدف بررسی حافظه کوتاه مدت دیداری و شنیداری و توجه دیداری و شنیداری در بین کودکان انجام شد. به عبارت دیگر هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سؤال بود که آیا بین حافظه و توجه رابطه وجود دارد و آیا عملکرد حافظه و توجه با افزایش سن بهبود می یابد.

روش:آزمودنی ها شامل 60 کودک بودند که 30 نفر از آنها در گروه سنی 5-6 ساله از مهد کودک و 30 نفر دیگر درگروه سنی 7-8 ساله در کلاس دوم انتخاب شدند . آزمودنی ها به شیوه غیر تصادفی -در دسترس-بود و ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل آزمون کامپیوتری محقق ساخته برای سنجش حافظه دیداری و  شنیداری و بخش رمز نویسی آزمون وکسلر برای سنجش توجه کودکان بود . این آزمونها به صورت انفرادی انجام گردید . به منظور بررسی معنی دار بودن تفادت از میانگین و آزمون تی تست و برای بررسی معنا دار بودن رابطه از همبستگی دو متغیر استفاده شد.

نتیجه گیری :نتایج نشان داد که عملکرد حافظه و توجه در کودکان با افزایش سن بهبود می یابد ، هم چنین بین حافظه دیداری و شنیداری و توجه دیداری و شنیداری رابطه معناداری وجود دارد

ابزار پژوهش پرسشنامه نيست


استاد راهنمای اول: طبیبی، زهرا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 344
نام نویسنده: یونسی، سکینه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 64
چکیده: 

فاقد چكيده

فاقد پرسشنامه


استاد راهنمای اول: باقري، نادر

<   111212223242526272829303132333435363738394041424344454647484959   >


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.