دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته روان شناسی

<   111212223242526272829303132333435363738394041424344454647484959   >


تعداد نتایج به دست آمده: 630 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 328
نام نویسنده: نجفی گل، پریسا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 60
چکیده: 

فاقد چكيده

فاقد پرسشنامه


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 327
نام نویسنده: صدری، محبوبه
نویسنده دوم: غلامی، راحله
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 74
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر مقایسه اضطراب و استرس و افسردگی در بین دختران نوجوان دبیرستانی بوده است. در این پژوهش دانش آموزان از پایه های دوم و سوم شرکت داشتند (در هر پایه 90 نفر ) . برای جمع آوری اطلاعات از آزمون DASS  استفاده شد . اعتبار حاصل برای پرسشنامه DASS  از طریق آلفای کرونباخ دارای افسردگی 81 ٪ ، اضطراب 72 ٪ و استرس 81 ٪ می باشد . تحلیل داده ها نشان میدهند تفاوت در میزان اضطراب و استرس و افسردگی در میان دختران نوجوان پایه های دوم و سوم میباشد هر چند این تفاوتها با آزمون آماری t فقط در سطح 593/· ، 224/· ، 434/· ، معنادار بوده است .

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 326
نام نویسنده: ارجی فرد، انسیه
نویسنده دوم: زنگنه، سیما
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 70
چکیده: 

بررسی رابطه ای الگوهای ارتباطی والدین و هویت جنسی کودکان در شهرستان خواف با این هدف انجام شد . که اولا این متغیرها و تاثیر آنها را بر یکدیگر مورد سنجش قرار دهیم و ثانیا چون خانواده اولین محیط اجتماعی است که کودکان در آن رشد می کنند ارتباط والدین را با کودکانشان در شکل گیری هویت بی تاثیر ندانستیم و آن را مورد سنجش قرار دادیم . در این پژوهش تنها رابطه بین هویت جنسی پسران و روابط  مثبتشان با والدین رابطه معناداری پیدا کردیم . نمونه مورد بررسی ما 80 دانش آموز دختر و پسر به طور تصادفی در دبستان شهید اسماعیل زنگنه شهرستان خواف بود . روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود . در تجزیه وتحلیل از شاخص های آماز توصیفی و استنباط استفاده شده است . و نتایج حاکی از آن است که بین رابطه والد و کودک و هوششان رابطه معناداری به دست نیامد .

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: باقري، نادر
استاد راهنمای دوم: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 325
نام نویسنده: سلطانی، اسماعیل
نویسنده دوم: حسن پور، امین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 28
چکیده: فاقد چكيده
استاد راهنمای اول: باقري، نادر
استاد راهنمای دوم: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 324
نام نویسنده: خداشناس، آیدا
نویسنده دوم: عظیمی معنوی، بهناز
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 89
چکیده: 

فاقد چكيده

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد راهنمای دوم: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 323
نام نویسنده: فیروز آبادی، عباس
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 131
چکیده: 

یکی از عمده ترین عوامل در وقوع لغزش و سپس بازگشت به مصرف موار مخدر ، وسوسه مصرف مواد میباشد . با توجه به رابطه بین سوگیری توجه و وسوسه مصرف مواد ، لزوم انجام مداخله در سطح توجه برای تعدیل وسوسه مصرف مواد ضروری می نماید . هدف اصلی این پژوهش مقایسه کارآیی و اثربخشی تکنیک های هوشیاری فراگیر انفصالی و تکنیک های توجه برگردانی در کاهش وسوسه مصرف مواد مخدر و احتمال لغزش و مصرف مجدد مواد بود  . بدین منظور 6 آزمودنی مرد با استفاده از روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند . روش پژوهش  مورد استفاده در این تحقیق طرح تجربی تک موردی از نوع چند خط پایه ای بود . آزمودنی ها مقیاس پیش بیني از بازگشت را به منظور سنجش میزان وسوسه مصرف مواد و احتمال لغزش و مصرف مجدد مواد در مراحل پیش از درمان   ( خط پایه )  ، در طول زمان ( جلسه چهارم ) ، بعد از درمان ( جلسه هشتم ) و پیگیری ( 5/1 ماه بعد از درمان ) کامل کردند . نتایج پژوهش حاکی از آن بود که هر دو گروه تکنیک ها در کاهش وسوسه مصرف مواد و احتمال لغزش و مصرف مواد و احتمال لغزش و مصرف مجدد مؤثر بوده اند همچنین یافته ها نشان داد که تکنیک های هوشیاری فراگیر انفصالی در مقایسه با تکنیک های توجه برگردانی دارای کارآیی و اثر بخشی بیشتر می باشند .

فهرست مندرجات- منابع و مآخذ - نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
استاد مشاور اول: طباطباي، سيد محمود
کلید واژه ها:  وسوسه مواد مخدر ، احتمال لغزش و مصرف مجدد مواد ، تکنیک های هوشیاری فراگیر انفصالی ، تکنیک های توجه برگردانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 322
نام نویسنده: رحیمیان، شهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 144
چکیده: 

این پژهش با هدف اصلی بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرح واره بر تعدیل طرح واره های ناسازگار اولیه در دختران فراری انجام پذیرفت . پژوهش  حاضر کاربردی و ازنوع شبه آزمایشی و طرح پیش آزمون _ پس آزمون با گروه کنترل می باشد . با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس ازمیان دختران فراری ساکن در مراکز بهزیستی استان خراسان رضوی ، 16 نفر انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند . سپس پرسشنامه طرح واره های ناسازگار اولیه یانگ ( فرم کوتاه ) با ضریب پایايي 94/0 در پیش آزمون برای هر دو گروه اجرا شد . سپس در گروه آزمایش مداخله گروه درمانی شناختی متمركز بر طرح واره  اجرا شد . پس از پایان دوره 11 جلسه ای درمان ( هفته ای دو جلسه به مدت 60 دقیقه ) بار دیگر پرسشنامه طرح واره های ناسازگار اولیه   ( فرم کوتاه ) به عنوان پس آزمون درهردو گروه اجرا گردید .  نتایج حاصل از تحلیل آماری با آزمون های t   مستقل و آزمون غیر پارامتریک یو – مان – ویتنی نشان داد که گروه درمانی  شناختی متمرکز بر طرح واره های یانگ شده است . در مورد هر یک از طرح واره ها به طور جداگانه نیز در نتایج حاصل از آزمون t  ، جز در طرح واره های شکست ، فداکاری و خود کنترلی ناکافی و در نتایج حاصل از آزمون یو – مان – ویتنی ، جز در طرح واره های شکست ، فداکاری و خود کنترلی ناکافی  و استحقاق ، درمان بر کاهش نمرات سایر طرح واره ها به طور معنی داری مؤثر بود .

فهرست مندرجات-فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  گروه درمانی ، شناخت درمانی ، طرح واره درمانی ، طرح واره های درمانی ، طرح واره های ناسازگار اولیه


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 312
نام نویسنده: khadivi zand، mohamad mehdi
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1978
تعداد صفحات: 301
چکیده: فاقد چكيده
استاد راهنمای اول: claud، prevost


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 321
نام نویسنده: بیجاری، هانیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 142
چکیده: 

این پژوهش با هدف اصلی بررسی اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر افزایش امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان انجام پذیرفت . با توجه به ارتباط میان امید ، افسردگی و سرطان ، بررسی اثربخشی این شیوه درمان بر کاهش افسردگی را نیز به عنوان هدف فرعی در نظر گرفتیم . پژوهش حاضر کاربردی و از نوع نیمه آزمایشی ( طرح گروه کنترل نابرابر ) می باشد . با استفاده از روش نمونه گیری مبتنی بر هدف یا در دسترس از میان مراجعه کنندگانی که به درمانگاه های پستان شهر مشهد مراجعه کرده بودند ، با توجه به ملاک های در نظر گرفته شده 20 نفر را انتخاب کرده و با توجه به تمایلشان آنها را به دو گروه آزمایشی و گواه تقسیم کردیم ( 10 نفر برای هر گروه ) سپس آزمون های امید اشنايدر با ضریب پایايی 89/0 و افسردگی بک با ضریب پایايي 86/0 از هر دو گروه گرفته شد . نتایج تحلیل آماری آزمون T درپیش آزمون ، تفاوت معناداری را در میزان امید به زندگی ( با ارزش معناداری 81/0 و اطمینان 95 ٪ ) و افسردگی ( با ارزش معناداری 72/0 و اطمینان 95 ٪ ) نشان نداد . سپس در گروه آزمایش مداخله گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی اجرا شد . بعد از اتمام دوره 8 جلسه ای درمان ( دو ماه و هر جلسه دو ساعت ) در گروه آزمایش ، به منظور سنجش میزان تغییر متغیرهای وابسته ( میزان امید به زندگی و افسردگی ) ، مجددآ آزمون های امید اشنایدر و افسردگی بک به عنوان آزمون در هردو گروه اجرا شد . نتایج تحلیل های آماری آزمون T به تایید فرضیه اصلی ( با ارزش معناداری 000/0 و اطمینان 99/0 ) و فرضیه فرعی ( با ارزش معناداری 01/0 و اطمینان 95/0 ) انجامید . بدین ترتیب گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی در مقایسه با گروه گواه به طور معناداری موجب افزایش امید به زندگی و کاهش افسردگی زنان مبتلا به سرطان پستان می شود .

فهرست مندرجات-فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور دوم: همایی شاندیز، فاطمه
کلید واژه ها:  گروه درمانی ، امید درمانی ، امید به زندگی ، افسردگی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 320
نام نویسنده: حقیقت منش، الهه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 200
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی طرح واره های ناسازگار اولیه و سبک های دلبستگی مجرمان جنسی و مقایسه آن با نمونه ای از افراد عادی صورت گرفت و این فرضیه های اصلی را مورد بررسی قرار داد که تجاوزگران جنسی در مقایسه با افراد عادی دارای میانگین نمرات بیشتری در طرح واره های ناسازگاز اولیه ، بعد دلبستگی اضطرابی و بعد دلبستگی اجتنابی هستند . همچنین تلاش شد تا به این سوالات پاسخ داده شود که آیا تجاوزگران با قربانی کودک در مقایسه با تجاوزگران دارای قربانی بزرگسال از نظر میانگین نمرات در طرح واره های ناسازگار اولیه و ابعاد دلبستگی متفاوت هستند یا خیر ؟ به این منظور 34 نفر از افرادی که به جرم تجاوز به عنف یا ارتباط جنسی با کودکان در زندان مرکزی مشهد به سر می بردند ، به طور تصادفی انتخاب شده و با یک گروه 34 نفره از افراد بهنجار ( 1 GSI  ) از لحاظ چهار متغییر سن ،وضعیت تاهل ، وضعیت اشتغال و سطح تحصیلات جور شدند . طرح واره های ناسازگار اولیه دو گروه با استفاده از فرم کوتاه پرسشنامه طرح واره های ناسازگار اولیه یانگ (YSQ-SF) و سبك هاي دلبستگي شان با فرم بازبيني شده پرسشنامه تجارب در روابط نزديك(ECR-R) مورد بررسي قرار گرفت . همچنين در اين پژوهش از فرم بازبيني شده چك ليست نشانه هاي مرخصي ( R 90 SCL  ) برای غربال گروه بهنجار استفاده شد . داده های به دست آمده از این پژوهش که با استفاده از آزمون t  همبسته ، مستقل ، آزمون یکسانی واریانس ها و آزمون خی دو مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند نشان می دهند ، مجرمان جنسی در مقایسه با افراد عادی به طور معنی داری میانگین نمرات بیشتری در طرح واره های ناسازگار اولیه و بعد اضطراب دلبستگی به دست آورده اند . تفاوت دو گروه در بعد اجتناب دلبستگی معنی دار نبود . این یافته ها همچنین نشان می دهند  تجاوزگرانی با قربانی کودک در مقایسه با تجاوزگرانی که قربانی خود را از میان بزرگسالان انتخاب کرده اند ، دارای تفاوت  معنی داری از لحاظ میانگین نمراتشان در طرح واره های ناسازگار اولیه و دو بعد دلبستگی نیستند . به طور کلی نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهند طرح واره های ناسازگار اولیه پررنگ تر و سطح بالای اضطراب مربوط به دلبستگی می توانند آسیب پذیری بیشتری را در سوق یابی افراد به سوی ارتکاب جرایم و رفتارهای تعدی گرایانه جنسی ایجاد کنند .   

فهرست مندرجات-فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
استاد مشاور دوم: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  مجرمان جنسی ، تجاوزگران جنسی دارای قربانی بزرگسال ، تجاوزگران جنسی دارای قربانی کودک ، طرح واره های ناسازگار اولیه ، ابعاد طرح واره ، سبک های دلبستگی ، ابعاد دلبستگی

<   111212223242526272829303132333435363738394041424344454647484959   >


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.