دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته روان شناسی

<   11121222324252627282930313233343536373839404142434445464748495969   >


تعداد نتایج به دست آمده: 749 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 436
نام نویسنده: حكمته، سعادت
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 116
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان شادکامی دختران دانش­آموز شهر مشهد و اثر مثبت درمانی بر شادکامی ايشان در دو مرحله به اجراء درآمد. در مرحله اول از هر يک از اين دو منطقه برخوردار و کمتر برخوردار شهر مشهد یک ناحیه و از هر منطقه سه دبیرستان دخترانه و از هر مدرسه و در هر پايه يک کلاس (جمعاً سه کلاس در هر مدرسه)، (جمعاً 590 نفر) انتخاب شدند و میزان شادکامی و پنج مؤلفه آن در گروه مورد بررسی بر اساس پرسشنامه شادکامی آکسفورد (OHI-29) تعيين شد. در مرحله دوم 36 دانش­آموز دختر پايه سوم دبیرستان که نمره شادکامی آن­ها بر اساس پرسشنامه آکسفورد بین 40-20 بود، در سه گروه 12 نفره مداخله، مداخله­‌نما و بدون مداخله جای داده شدند. مداخله شامل 8 جلسه دو ساعته مثبت درمانی طی 8 هفته بود. مداخله­­‌نما شامل جلسه گفتگوی آزاد گروهی بود. جهت سنجش اثر بخشی پیش آزمون پس آزمون اجرا گشته و برای تحلیل داده­ها از آزمون­های تی یک گروهی، ویلکاکسون، آنوا و توکی استفاده شد.

نتايج میانگين و انحراف معيار نمره شادکامی دانش‌­آموزان نوجوان دبیرستانی مشهد 55/42 و 12/13 بود. مثبت درمانی باعث افزايش معنادار نمره شادکامی ( 000/0 = P، 53/18 = F ) و 4 مؤلفه رضايت از زندگی ( 038/0 = P، 3.61 = F )، عزت نفس ( 000/0 = P، 73/9 = F )، کارآمدی ( 000/0 = P، 23/12= F ) و سلامتی ( 000/0 = P، 75/14 = F ) در مقايسه با دو گروه شاهد شد. مثبت درمانی تنها روی نمره مؤلفه خلق مثبت تأثير معنادار نداشت. مداخله­نما تنها روی مؤلفه رضايت از زندگی اثر معنادار داشته که البته از مثبت درمانی به ميزان معناداری کمتر بود.

 

نتيجه­‌گيری: مثبت درمانی گروهی در سطح دبیرستان­های دخترانه قابل اجراء است و باعث افزايش شادکامی نوجوانان دختر می­شود. از اين رو انجام تحقيقات آتی برای تعيين اثر دراز مدت آن و اثر آن در موفقيت تحصيلی و شغلی و کيفيت زندگی پيشنهاد می­شود.

 

فهرست مطالب     فهرست منابع ومأخذ    نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
استاد راهنمای دوم: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  شادكامی ، نوجوانان دختر ، مثبت درمانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 435
نام نویسنده: مشترك، مهدي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 142
چکیده: 

هدف اين پژوهش بررسي اثربخشي آموزش مهارت‌های زندگي بر كاهش پرخاشگري نوجوانان بي سرپرست و بد سرپرست بود.طرح پژوهشي از نوع شبه آزمايشي به صورت پيش آزمون ـ پس آزمون و پيگيري با گروه كنترل است. بدين منظور تعداد 30 نفر از نوجوانان بي سرپرست و بد سرپرست با روش نمونه­گيري  در دسترس با جايگزيني تصادفي در دو گروه كنترل و آزمايش قرار گرفتند. براي گروه آزمايش 8 جلسه آموزش مهارت‌های زندگي و هر جلسه به مدت دو ساعت انجام گرفت و گروه كنترل هيچ گونه آموزشي دريافت نكردند . قبل از شروع جلسات، پس از پايان جلسات  و پس از گذشت 30 روز، پرسشنامه پرخاشگري اجرا گرديد.

داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با روش آماري تحليل واريانس با اندازه گيري مكرر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد كه آموزش مهارت‌های زندگي در مقايسه با گروه كنترل به طور معنادار باعث كاهش نمره كلي در پرسشنامه پرخاشگري باس و پري شده است.

فهرست مندرجات     فهرست منابع و مأخذ      نتيجه گيري 

پرسشنامه

 

 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: کیمیایی، سید علی
کلید واژه ها:  مهارت هاي زندگي ، پرخاشگري


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 434
نام نویسنده: روشني، فرناز
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 130
چکیده: 

      امروزه ، شیوع ناسازگاریهای زناشویی عامل مهمی در سلامت جسمی و روانی زوجین و فرزندانشان شناخته شده است و متخصصین سلامت روان را بر آن داشته که توجه بیشتری به حیطه زوج درمانی داشته باشند. در میان رویکردهای زوج درمانی، رویکرد عقلانی هیجانی رفتاری و رویکرد هیجان مدار دو روش درمان کاملا متفاوت هستند که اساسا دیدگاه نظری متفاوتی به مقوله ناسازگاریهای زناشویی دارند. از این رو، پژوهش حاضر بر آن شد به مقایسه اثر بخشی این دو رویکرد  بر افزایش میزان سازگاری زناشویی در زوجهای ناسازگار می پردازد . این تحقیق از نوع شبه آزمایشی  با پیش آزمون ، پس آزمون و گروه گواه است . بدین منظور تعداد 24 نفر از افراد متاهل که بدلیل تعارضات زناشویی به مراکز مشاوره خصوصی و کلینیک دانشکده روانشناسی دانشگاه فردوسی مراجعه نمودند ، با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند . از این تعداد ، 16 نفر در  دو گروه آزمایشی و 8 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند و درمان بر روی هر یک از زوجین اجرا گردید . تمام این افراد پرسشنامه سازگاری زناشویی (DAS) را در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری 2 ماه بعد از خاتمه درمان تکمیل کردند. افراد گروههای آزمایشی در 10 جلسه درمان 1 ساعته شرکت کردند. نتایج نشان می دهد بین هر دو گروه درمانی و گروه کنترل از نظر اثربخشی درمان تفاوت معناداری وجود دارد. این یافته ها نشانگر آنست که هر دو عامل باورهای غیر منطقی و دلبستگی ناایمن میتواند باعث کاهش سطح سازگاری زناشویی شود و درمان آنها در افزایش رضایتمندی زناشویی نتیجه بخش است. اما بین میزان اثر بخشی دو گروه آزمایشی با هم تفاوت معنی داری وجود نداشت.

فهرست مندرجات   فهرست منابع و مأخذ   نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: حسن آبادي، حسين
استاد مشاور اول: عبدخداي، سعيد
کلید واژه ها:  زوج درماني ، زوج درماني عقلاني رفتاري هيجاني ، زوج درماني هيجان مدار ، سازگاري زناشويي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 433
نام نویسنده: كامل عباسي، اميررضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 167
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه سبک‌هاي دلبستگی و هوش هیجانی با رضامندی زناشویی است. برای این منظور تعداد 450 نفر شامل 226 مرد و 224 زن متأهل با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحلهﺍﯼ، انتخاب شدند. آزمودنی ها پرسشنامه‌ هاي سبك‌هاي دلبستگي سيمپسون (ASQ)، بهر هيجاني بارـ آن(EQ-i)، و رضامندي زناشويي انريچ را تکمیل نمودند. برای تحلیل داده ها از شاخص های توصيفي، ضریب همبستگي پيرسون، رگرسيون چند گانه با روش همزمان، و آزمون t مستقل(برای تحلیل يافته‌هاي اضافي) استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که رضامندي زناشويي با سبك دلبستگي ايمن رابطه مثبت معنادار و با سبك‌هاي دلبستگي اجتنابي و دوسوگرا رابطه منفي معنادار دارد (001/0p<). بعلاوه، سبك‌هاي دلبستگي مي‌توانند رضامندي زناشويي را به صورت معنادار پیش بینی  كنند (001/0p<). همچنین، هوش هيجاني و مؤلفه‌هاي آن(درون فردي، بين فردي، سازش پذيري، مديريت استرس، و خلق عمومي) با مقياس رضامندي زناشويي همبستگي مثبت معناداري دارند (001/0p<). بعلاوه، هوش هيجاني كلي و مؤلفه‌هاي درون فردي، سازش‌پذيري و خلق عمومي مي‌توانند رضامندي زناشويي را به صورت معنادار پیش بینی كنند (001/0p<)؛ اما نقش پيش‌بيني‌كنندگي مؤلفه‌هاي بين فردي و مديريت استرس معنادار نبود. تحلیل یافته های اضافی نشان داد که بين سبک دلبستگي ايمن با هوش هيجاني رابطه مثبت معنادار و بين سبک هاي دلبستگي اجتنابي و دوسوگرا با هوش هيجاني رابطه منفي معناداري به دست آمد. بين هوش هيجاني، سبک‌هاي دلبستگي ايمن و دوسوگرا و رضامندي زناشويي مردان و زنان تفاوت معناداري به دست نيامد، اما بين سبک دلبستگي اجتنابي تفاوت معناداري حاصل شد. بدين‌ترتيب، سبک‌هاي دلبستگي و هوش هيجاني به عنوان سازه‌هايي بنيادين و اثرگذار بر روند بهبود و تقويت روابط زناشويي رضامندانه شناخته مي‌شوند و به نظر مي‌آيد بتوان از طريق سبک‌هاي دلبستگي و هوش هيجاني در بهسازي روابط بين فردي و زناشويي با هدف کمک به افراد نارضامند اقدامي مؤثر انجام داد.

فهرست مندرجات   فهرست منابع و مأخذ   نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: طباطباي، سيد محمود
استاد مشاور دوم: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  سبك هاي دلبستگي ، هوش هيجاني ، رضامندي زناشويي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 432
نام نویسنده: جوان محمدآباد، الهام
نویسنده دوم: منتظريان، زهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 68
چکیده: 

در پژوهش حاضر رابطه بين عزت نفس و هريك از پايگاه هاي هويت مورد بررسي قرارگرفته است. تا به حال در اين زمينه چندين پژوهش انجام شده است. در اين پژوهش ما نمونه اي به حجم 50 نفر انتخاب كرده ايم و جامعه مورد تحقيق دانشجويان دانشگاه پيام نور كاشمر به حجم تقريبا 1200نفر مي باشد. روش پژوهش همبستگي است و براي نمونه گيري از روش خوشه اي استفاده شده است.

روش هاي آماري مورد استفاده در اين پژوهش روش همبستگي پيرسون است كه براي بررسي رابطه بين متغير هاي مختلف استفاده شده است. و آزمون Tبراي بررسي معناداري تفاوت بين ميانگين ما مورد استفاده قرار گرفته است.

آزمون مورد استفاده در اين پژوهش عبارتنداز: پرسش نامه هويت ملي و مذهبي كه محقق ساخته است داراي 20 سوال مي باشد و آزمون بعدي آزمون عزت نفس آيزنك است داري 30سوال(بلي، خير) كه نمره عزت نفس آزمودني را مشخص كند.

نتايج پژوهش حاضر فرضيه اصلي پژوهش را درارتباط با پايگاه هاي ( ملي و مذهبي) به اثبات رساند و رابطه ي معناداري وجود داشت. در مورد بقيه فرضيه ها شرح كامل آن در فصل چهارم به تفصيل آمده است.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مأخذ   نتيجه گيري

پرسشنامه>> روان شناسی
شماره بازیابی: 431
نام نویسنده: هادی نژاد، تقی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 98
چکیده: 

معنويت يكي از مفاهيم بنيادي در زندگي است. كه با ايجاد معنا وهدف در زندگي به عنوان رويكردي مهم در ارتقا سلامت عمومي ، كيفيت زندگي و ارائه اميد و هدف در نظر گرفته مي شود. ار طرفي بيماري مزمني چون سرطان به عنوان يك بيماري فلج كننده در جامعه تلقي مي شود و فرد متعاقب تشخيص آن نه تنها دچار اضطراب و افسردگي ناشي از ترس غيرواقعي از مرگ و كاهش انرژي اجتماعي مي گردد بلكه ممكن است بر زندگي معنوي او نيز تاثيري ناكارآمد داشته باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسي ارتباط بين ميزان معنويت، افسردگي و اميد به زندگي در بيماران سرطاني مرد انجام شده است. در اين پژوهش 60 بيماربالاي 20 سال مراجعه كننده به مركز تخصصي راديوتراپي انكولوژي رضا (ع) و بيمارستان اميد شهر مشهد به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند.

اطلاعات از طريق پرسشنامه هاي پرسشنامه ي سلامت معنوي پولوتزين و اليسون، سياهه افسردگي بك و پرسش نامه اميد اشناي در جمع آوري و تجزيه و تحليل داده ها توسط آزمونt مستقل و ضريب همبستگي پيرسون انجام گرديد. اين پژوهش از نوع همبستگي توصيفي است. نتايج به دست آمده نشان داد كه ميزان سلامت معنوي در تمام بيماران متوسط و بالا بود بين ميزان معنويت و اميد به زندگي (p=.002( ارتباط معناداري وجود داشت و بين ميزان معنويت و افسردگي ارتباط منفي وجود داشت كه اين رابطه معنا داري نبود بين ميزان افسردگي و اميد به زندگي ارتباط معكوس معناداري (p=.001( وجود داشت با توجه به نتايج به دست آمده مي توان نتيجه گرفت كه ضرورت تقويت بعد سلامت معنوي در اين بيماران حائز اهميت است چرا كه اين عامل با افزايش اميد و كاهش افسردگي ارتباط دارد. اين نكته كليدي در كشوري چون ايران كه با باورهاي فكري ، فرهنگي و مذهبي عجين است مي تواند با طراحي برنامه هاي مراقبتي - درماني براي اين بيماران مورد توجه قرار گيرد.

فهرست مندرجات   فهرست منابع و مآخذ    نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  معنويت ، اميدبه زندگی ، افسردگی و بيمار سرطانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 430
نام نویسنده: توحيدمنش، سميرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 112
چکیده: 

هدف: هدف تحقيق حاضر بررسي عوامل خانوادگي موثر بر اختلال هويت جنسي جوانان و مشكلات اجتماعي و روانشناختي آنها در مشهد ميباشد، روش تحقيق مطالعه ي موردي و از طريق طرح پرسشنامه مي باشد.

روش: جامعه ي آماري تمام افراد داراي اختلال هويت جنسي است كه عمل تغيير جنسيت را پشت سرگذاشته اند و نامشان در سازمان بهزيستي مشهد ثبت شده است. نمونه گيري از روش گلوله برفي صورت گرفت.

يافته ها: با توجه به ارتباط نظريات با موضوع تحقيق ، 5 فرضيه تدوين شد كه در پايان تحقيق 4 فرضيه را رد و تنها يكي از فرضيه ها اثبات شد و يافته ها نشان مي دهد كه در صورت تمايل والدين به داشتن فرزندي با جنس مخالف، احتمال بروز اختلال هويت جنسي و تمايل فرد براي رسيدن به جنسيت دلخواه والدين وجود خواهد داشت.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ    نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  جنس ، اختلال هويت جنسي ، تغييرجنسيت


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 429
نام نویسنده: معمارباشی اول، مژگان
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 86
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین متغیرهای حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله با استرس با سلامت روان و عملکرد شغلی انجام پذیرفت. این پژوهش کاربردی و از نوع مقایسه‌ای است. با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس در میان کادر پرستاری بیمارستان قائم و بیمارستان‌ روانی ابن‌سینای مشهد پرسشنامه‌های حمایت اجتماعی فیلیپس و همکاران، راهبردهای مقابله‌ای بلینگز و موس، سلامت­ روان گلدبرگ و عملکرد شغلی پاترسون توزیع شدند. نمونه مورد پژوهش 181 نفر از بیمارستان قائم و 108 نفر از بیمارستان ابن سینا، بودند. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون به منظور بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شد که نشان داد رابطه بین حمایت اجتماعی و راهبرد مقابله مسأله‌مدار با عملکرد شغلی در بیمارستان قائم مثبت و معنادار و در بیمارستان ابن سینا فقط رابطه راهبرد مسأله‌مدار و عملکرد شغلی مثبت و معنادار بود و رابطه بین حمایت اجتماعی و راهبرد مسأله‌مدار با سلامت در بیمارستان قائم مثبت و معنادار بود و در بیمارستان روانی فقط رابطه راهبرد مسأله‌مدار و سلامت مثبت و معنادار بود و همچنین رابطه بین راهبرد هیجان‌مدار و سلامت در هر دو بیمارستان منفی و معنادار بود. ضریب رگرسیون برای بررسی میزان پیش‌بینی سلامت روان و عملکرد شغلی نشان داد که این دو متغیر می‌توانند به وسیله حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله‌ای مسأله‌مدار در کادر پرستاری بیمارستان جسمی پیش‌بینی شوند ولی تنها سلامت روان در این نمونه توسط راهبرد هیجان‌مدار قابل پیش‌بینی است و در کادر پرستاری بیمارستان روانی نیز سلامت روان و عملکرد شغلی توسط راهبرد مسأله‌مدار قابل پیش‌بینی هستند ولی تنها سلامت روان از طریق راهبرد هیجان‌مدار می‌تواند پیش‌بینی شود. در نهایت از تحلیل واریانس به منظور بررسی توزیع واریانس متغیرهای حمایت اجتماعی، راهبرد مقابله مسأله‌مدار، سلامت روان و عملکرد شغلی در بین کادر پرستاری بیمارستان قائم و بیمارستان ابن سینا استفاده شد که نشان داد نیمرخ این چهار متغیر در این دو گروه با هم تفاوت معناداری ندارد.

فهرست مندرجات   فهرست منابع و مأخذ  نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  حمايت اجتماعی ، راهبردهای مقابله با استرس ، سلامت روان ، عملكرد شغلی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 428
نام نویسنده: مداح شورچه، راحله
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 109
چکیده: 

چکیده فارسی

اضافه وزن و چاقی پیامدهای نامطلوب جسمی و روانی مهمی به­‌همراه دارد. مطالعات پیشین نشان می­دهند که ساختار انگیزشی غیرانطباقی، نقشی اساسی در رفتارهای آسیب­‌زا مانند پرخوری، بدخوری، و مصرف مواد ایفا می­کند. هم­چنین، سبک خوردن افراد، میزان موفقیت در کاهش وزن را پیش بینی می­کند. پژوهش حاضر شامل سه مطالعه بود. مطالعه اول با هدف بررسی نقش ساختار انگیزشی و سبک­های خوردن بود. 60 خانم مبتلا به اضافه وزن و چاقی و 60 خانم با وزن طبیعی به­صورت نمونه­ گیری دردسترس و داوطلبانه در پژوهش شرکت، و پرسش­نامه­ های اهداف شخصی و عادات خوردن داچ را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که (الف) ساختار انگیزشی غیر انطباقی در افراد مبتلا به اضافه وزن و چاقی از افراد دارای وزن طبیعی بیش­تر بود؛ (ب) ساختار انگیزشی غیر انطباقی در افراد مبتلا به اضافه ­وزن و چاقی با سابقه شکست­ های مکرر در رژیم درمانی از افراد موفق بیش­تر بود؛ (ج) افراد مبتلا به اضافه وزن و چاقی نسبت به افراد دارای وزن طبیعی در سبک­های خوردن هیجانی، هیجانی سرگردان، هیجانی مشخص و بیرونی نمره بالاتری را گزارش کردند. مطالعه دوم، با هدف بررسی روابط بین ساختار انگیزشی، سبک­های خوردن و نمایه توده بدنی انجام شد. نتایج نشان داد که (الف) نمایه توده بدنی با سبک خوردن هیجانی و خوردن بیرونی، همبستگی داشت؛ (ب) افزایش در ساختار انگیزشی انطباقی با نمایه توده بدنی پایین­تر و تعداد شکست کم­تر در رژیم­ درمانی همراه بود؛ و (د) نمایه توده بدنی در رابطه­ی بین ساختار انگیزشی انطباقی و سبک خوردن به­عنوان متغیر میانجی عمل نکرد. مطالعه سوم با هدف بررسی اثربخشی انفرادی و ترکیبی ورزش و برنامه آموزش ­غنی­ سازی و ارتقای­ زندگی بر موفقیت رژیم درمانی در افراد مبتلا به اضافه وزن و چاقی انجام شد. تعداد 40 نفر از آزمودنی­های داوطلب در مطالعه اول، به­صورت تصادفی ساده انتخاب و به­صورت تصادفی ساده درگروه­های مداخله ترکیبی (10= N)، کنترل نما (10= N)، کنترل 1 (10= N) و کنترل 2 شامل (10= N) جایگزین شدند. قد آزمودنی­ها در مرحله پیش­آزمون و وزن و دورکمر در مراحل پیش­آزمون-پس­آزمون و پیگیری  اندازه گیری شد و نمایه توده بدنی آن­ها محاسبه شد.­ نتایج نشان داد که برنامه مداخله ترکیبی نسبت به کنترل نما، کنترل 1 و کنترل 2 (الف) با کاهش بیش­تر نمایه توده بدنی و اندازه دور کمر؛ و (ب) با افزایش نمرات ساختار انگیزشی در جهت انطباقی­تر شدن همراه بود.


چکیده انگلیسی

Overweight and obesity have many undesirable physical and mental consequences. Studies revealed that incompatible motivational structure has a main role on destructive behaviors such as eating too much, eating bad and drug abuse. Eating style also predicts the extent of success in losing weight. The present study consists of 3 projects. The first study was conducted with the aim of investigating the role of motivational structure and eating style of the women referring to one of sport clubs in Mashad. Sixty women who were overweighed and obese and 60 women with normal weight were randomly selected and voluntarily participated in the study. They answered Duch’s Eating Behaviors and Personal Concerns Inventory. The results showed that incompatible motivational structure: (a) in the overweight and obese people was more than those who had normal weight; (b) the overweight and obesity people who frequently failed in diet therapy was more than those who were successful; (c) in comparison with the normal weight people, the overweight and obese people reported higher score in the emotional, confused emotional, clearly emotional and external eating style. The second study was conducted to investigate the relation between motivational structure, eating style and body mass index. The results showed that: (a) Body mass index was correlated with emotional eating and external eating style: (b) Increase in the adaptive motivational structure was accompanied with lower body mass index and fewer failures in diet therapy: (c) Eating style was not a significant predictor for body mass index and the number of failure in diet therapy: (d) Eating style in the relation between motivational structures and body mass index did not act as a mediated variable. The third study was conducted to investigate the effectiveness of The Individual and Combined Effects of Exercise and Life Enhancement and Advancement Program (LEAP) on the Success of Diet in Overweight and Obesity People. In the first study, 40 volunteer participants were selected randomly and placed randomly in the combined interfering groups including exercise-diet and LEAP (N=10), sham control including exercise-diet and foreign langue skill (N=10), control 1 including exercise-diet (N=10) and control 2 exercise (N=10). In the pretest stage, the participants height and in the pretest-protest and follow up stages, their weight and waist circumference were measured carefully and body mass index was calculated for each participant. The results were indicative of the fact that: (a) Combined interfering program, in comparison with sham control, control 1 and control 2, had more decrease in body mass index and waist circumference; (b) combined interfering program, in comparison with sham control, control 1 and control 2, with the increase of motivational structure‘s scores was toward being more adaptive.

 فهرست مندرجات   فهرست منابع و مأخذ  نتيجه گيري

پرسشنامه

 استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
استاد مشاور اول: نعمتی، محسن
کلید واژه ها:  ساختار انگيزشی ، سبك های خوردن ، نمايه توده بدنی ، دوركمر ، افراد مبتلا به اضافه وزن و دارای وزن طبيعي ، برنامه غنی سازی و ارتقای زندگی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 427
نام نویسنده: جوان محبوب، سيما
نویسنده دوم: باغبان نژاد، ريحانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 76
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور شناخت و بررسي مقايسه اي ميزان ناسازگاري كودكان در دو گروه داراي مادران شاغل و غيرشاغل در دبستان دخترانه خبيري انجام گرفت. نمونه پژوهش با استفاده از روش تصادفي از بين دختران در دامنه سني 9-10 سال به تعداد 60نفر انتخاب شدند.

شيوه گردآوري داده ها از نوع توصيفي است و از شاخص هاي آماري توصيفي و استنباطي نظير آزمون براي تحليل داده ها استفاده شده است.

نتيجه آزمون فرضيه بدين صورت به دست آمد كه كودكان داراي مادران شاغل ناسازگاري بيشتري از حد متوسط در مدرسه از خود نشان مي دهند. همبستگي به دست آمده در اين پژوهش معنادار بود.

به طور كلي نتيجه هاي بدست آمده گوياي اين واقعيت است كه محيط خانه اولين و بادوام ترين عامل است كه در رشد شخصيت افراد تاثير مي نمايد. كودك خصوصياتي را از والدين خود به ارث مي برد و از اين راه پدر و مادرزمينه رشد و پيشرفت كودك را فراهم مي نمايند. نبود مادر به طور تمام وقت در سال هاي اول تولد باعث مي شود كه كودك از مهمترين منبع حمايتي و عاطفي خود محروم شود كه در سال هاي بعد سبب بروز ناسازگاري هايي در كودك مي شود.

فهرست مندرجات    فهرست منابع و مأخذ   نتيجه گيري

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا

<   11121222324252627282930313233343536373839404142434445464748495969   >


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.