دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته روان شناسی

<   1112122232425262728293031323334353637383940414243444546474849596979   >


تعداد نتایج به دست آمده: 866 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 558
نام نویسنده: یزدان پناه احمد آبادی، منصوره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 142
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی برنامه آماده سازی اولسون بر هوش هیجانی و انتظار از ازدواج دختران در آستانه ازدواج بوده است. روش پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری  این پژوهش کلیه ی دختران در آستانه ازدواج بودند که به مرکز مشاوره پیش از ازدواج دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1391  مراجعه نمودند. از بین داوطلبین شرکت در برنامه آماده سازی 28 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند سپس به صورت گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. هر دو گروه در مرحله پیش آزمون، پرسش­نامه هوش هیجانی بار- ان و انتظار از ازدواج (MES) را تکمیل نمودند. 9 جلسه هفتگی دو ساعته آموزش پیش از ازدواج به روش اولسون بر روی گروه آزمایش انجام و در پایان آموزش، هر دو گروه آزمایش و کنترل های یاد شده را تکمیل نمودند. داده های جمع آوری شده با تحلیل کوواریانس (ANCOVA)  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد که آموزش پیش از ازدواج، هوش هیجانی را در گروه آزمایش در در مقایسه با گروه کنترل بهبود بخشید (05/0P<). همچنین نتایج بیانگر این است که  انتظار واقع بینانه  از ازدواج گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به صورت معناداری افزایش یافته (05/0P<) و انتظار ایده آل گرایانه گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل نیز  به صورت معناداری کاهش یافته (05/0P<) بعلاوه برنامه آماده سازی اولسون انتظار بدبینانه گروه آزمایش را در مقایسه با گروه کنترل به صورت معناداری (05/0P<) بهبود بخشید

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: سپهری شاملو، زهره
استاد مشاور اول: طبيبي، زهرا
کلید واژه ها:  آموزش پیش ازازدواج ، انتظار از ازدواج ، هوش هیجانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 557
نام نویسنده: مهدیزاده، میترا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 123
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر کیفیت زندگی و مسئولیت پذیری زنان متاهل شهر مشهد بوده است. روش پژوهش، شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه زنان مراجعه کننده به مرکز بهداشت منطقه یازده شهرداری مشهد بودند که پنج سال اول زندگی مشترک را طی می کردند. از بین داوطلبین شرکت در گروه درمانی، 24 نفر در مرحله پیش آزمون، براساس مصاحبه ارزیابی انتخاب شدند. سپس براساس گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. هر دو گروه در مرحله پیش آزمون، کیفیت زندگی و مسئولیت پذیری را تکمیل نمودند. هشت جلسه هفتگی 90 دقیقه ای واقعیت درمانی گروهی برای گروه آزمایش برگزار شده ودر پایان، هر دو گروه آزمایش و کنترل های یاد شده را مجددا تکمیل نمودند. داده های جمع آوری شده با تحلیل کوواریانس (ANCOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد که در اثر واقعیت درمانی گروهی، کیفیت زندگی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل بطور معنا داری افزایش یافت(05/0P<) . همچنین نتایج بیانگر اینست که مسئولیت پذیری گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بطور معناداری افزایش یافت(05/0P<).

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
استاد مشاور اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  واقعیت درمانی گروهی ، کیفیت زندگی ، مسئولیت پذیری


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 556
نام نویسنده: عبدخدایی، احسان
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 85
چکیده: 

به تنگ شدن مردمک در اثر تحریک توسط نور، بازتاب نور مردمک گویند که مسیرها و مراکز عصبی متعددی در آن دخیل اند. هدف این پژوهش بررسی بازتاب نور مردمک در افراد مصرف کننده متادون بود. علاوه بر استفاده از نمونۀ ایرانی، ارزیابی هر دو چشم و کنترل عوامل روان­شناختی از ویژگی های نوین این پژوهش است. آزمودنی ها عبارت بودند از 20 سوء مصرف کننده که تحت درمان نگهداری متادون بودند و 41 غیر مصرف کننده. پس از تابش نور سبز در چشم چپ،بازتاب هر دو مردمکهمسو (چپ)و دگرسو (راست ) به وسیلۀ دستگاه ردیاب چشمی  SMI iView X 250سنجیده شد. یافته­های به دست آمده از تحلیل کوواریانس چندگانه نشان داد از بین 9 متغیر مورد بررسی، میزان تنگ شدگی و سرعت تنگ شدگی مردمک دگرسو در گروه سوء مصرف کننده، در مقایسه با گروه غیر مصرف کننده، کم تر است. همچنین، از بین متغیرهای روانشناختی، متغیر خلق هفته با میزان تنگ شدگی و سرعت تنگ شدگی مردمک دگرسو ارتباط داشت. تلویحات این یافته­ها در زمینۀ اهمیت در نظر گرفتن پاسخ مردمک دگرسوو اثر قابل توجه خلق بر بازتاب نوری مردمک بحث شده اند.

 

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
استاد مشاور اول: امين يزدي، سيد امير
کلید واژه ها:  مردمک ، متادون ، بازتاب نور مردمک ، سوء مصرف مواد ، اپیوئید


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 555
نام نویسنده: سيدالحسيني طبسي، بي‌بي زينب
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 115
چکیده: 

اين پژوهش به منظور بررسي اثر‌بخشي روان‌درمانگري بين‌فردي گروهي (IPT-AG) بر كاهش نشانه‌هاي افسردگي و افزايش كيفيت زندگي و مهارت هاي اجتماعي دانش‌آموزان دختر انجام شد. این پژوهش از نوع پژوهش هاي آزمايشي با گروه كنترل نما و با طرح اندازه گيري مكرر بود. تعداد 400 نفر بعنوان نمونه با استفاده از نمونه‌گيري خوشه‌اي، انتخاب شدند و پرسش‌نامه افسردگي كودك و نوجوان كواكس جهت غربالگري به آنان ارائه شد.  كساني كه در پرسش‌نامه افسردگي نمره بالاتري از خط برش (19و بالاتر) كسب نمودند مشخص و از ميان اين افراد، 30 دانش‌آموز بطور تصادفي انتخاب شدندو با استفاده از شيوه گمارش تصادفي در گروه مداخله و گروه كنترل(كنترل نما) قرار گرفتند. بعد از تشكيل گروه به دليل غيبت آزمودني‌ها، تعداد اعضا گروه آزمايش به 11 آزمودني رسيد و تعداد كل نمونه در پس‌آزمون 26 نفر شد. در مرحله پيش آزمون، هر دو گروه پرسش‌نامه‌هاي افسردگي، مهارت‌هاي اجتماعي و كيفيت زندگي را تكميل كردند. سپس در گروه مداخله، روش روان‌درمانگري بين‌فردي گروهي در 12 جلسه اجرا شد. در پايان هر دو گروه پرسش‌نامه‌هاي مذكور را تكميل كردند.همچنين دو ماه پس از پايان جلسات  جهت پيگيري ميزان ماندگاري نتايج درمان  از دو گروه آزمايش  و كنترل  خواسته شد به هاي  پژوهش دوباره پاسخ دهند. نتايج نشان داد كه روان‌درمانگري بين‌فردي گروهي توانست كاهشي معنادار در نشانه‌هاي افسردگي(001/0› p) و افزايش معنادار در كيفيت زندگي(001/0› p) و مهارت‌هاي اجتماعي(001/0› p) نوجوانان به وجود آورد. همچنين روان‌درمانگري بين فردي باعث افزايش معنادار در خرده مقياس‌ها مهارت‌هاي اجتماعي در سطح بيانگري هيجاني(00/0P<)، حساسيت هيجاني(037/0P<)، كنترل هيجاني (038/0P<) و كنترل اجتماعي(02/0P<) آزمودني‌هاي و خرده مقياس‌هاي كيفيت زندگي در سطح سلامت جسماني(00/0P<)، سلامت رواني(007/0P<)، روابط اجتماعي(019/0p<) آزمودني هاي گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل‌نما شده است.

اين پژوهش نشان داد كه روان‌درمانگري بين‌فردي گروهي به عنوان يك يار روش هاي درماني مبتني بر شواهد  مي تواند در درمان نشانه هاي افسردگي نوجوانان استفاده شود. همچنين اين روش درماني باعث افزايش معنادار سطح كيفيت زندگي و مهارت‌هاي اجتماعي نوجوانان مي‌شود.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: مشهدی، علی
استاد مشاور اول: امين يزدي، سيد امير
کلید واژه ها:  روان‌درمانگري بين‌فردي گروهي ، نشانه‌هاي افسردگي ، مهارت اجتماعي ، كيفيت زندگي.


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 554
نام نویسنده: قاسمي بافقي، وجيهه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 91
تعداد صفحات: 109
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسي اثربخشي آموزش با رویکرد مثبت‌نگر به شيوه‌ي گروهي بر افسردگي، نگرش‌هاي ناکارآمد، و عزت نفس دختران نوجوان بود. روش پژوهش نيمه آزمايشي از نوع پيش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماري اين پژوهش کليه‌ي نوجوانان دختر 15 تا 16 ساله مقطع متوسطه دبيرستان‌هاي ناحيه 2 مشهد مشغول به تحصيل در سال تحصيلي 92-91 بودند. نمونه‌اي به حجم 30 نفر از اين جامعه به شيوه‌ي تصادفی انتخاب و به شيوه‌ي تصادفي در گروه‌هاي آزمايش و کنترل جايگزين شدند. هر دو گروه در مرحله پيش آزمون، ‌هاي افسردگي بک، عزت نفس آيزنک و نگرش هاي ناکارآمد وايزمن و بک را تکميل کردند. سپس براي  گروه آزمايش 8 جلسه 2 ساعته آموزش رويکرد مثبت نگر انجام و در نهايت پس از اجراي مداخله، هر سه توسط دو گروه آزمايش و کنترل به عنوان پس آزمون اجرا گرديد. داده‌هاي جمع آوري شده با تحليل کوواريانس (ANCOVA)  و تحليل همبستگي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و نتايج نشان داد که آموزش رويکرد مثبت‌نگر، ميزان افسردگي گروه آزمايش را در مقايسه با گروه کنترل کاهش داد (001/0>P). همچنين ميزان عزت نفس گروه آزمايش در مقايسه با گروه کنترل به صورت معناداري افزايش (001/0>P) و نگرش‌هاي ناکارآمد گروه آزمايش در مقايسه با گروه کنترل نيز به صورت معناداري کاهش يافت (001/0>P). تغييرات در افسردگي گروه آزمايش با تغييرات در نگرش‌هاي ناکارآمد ارتباط معنادار داشت (05/0>P).

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: طبيبي، زهرا
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  آموزش روان‌شناسي مثبت نگر ، افسردگي ، عزت نفس ، نگرش‌هاي ناکارآمد و نوجوان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 553
نام نویسنده: مهدويان فرد، راحله
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 147
چکیده: 

يكي از عمده ترين عرصه هاي بروز افكار غير منطقي و ناكارآمد، ارتباط زناشويي است. پ‍ژوهش حاضر شامل  دو مطالعه بود. مطالعه اول به عنوان مطالعه پايه با هدف بررسي رابطه باورهاي ارتباطي با دلزدگي زناشويي زنان انجام شد. مطالعه دوم نيز با هدف بررسي اثربخشي آموزش رويکرد عقلاني- هيجاني- رفتاري بر بهبود باورهاي ارتباطي و كاهش دلزدگي زناشويي  انجام گرفت. براي دستيابي به هدف مطالعه اول 120نفر از دانشجويان متاهل زن دانشگاه فردوسي مشهد به صورت در دسترس انتخاب شدند. براي دستيابي به هدف مطالعه دوم نيز از ميان نمونه­ي انتخاب شده­ي مطالعه، 24 نفر به شيوه­ي هدفمند انتخاب و به شيوه­ي تصادفي در دو گروه آزمايش و مداخله­نما جايگزين شدند (در هر گروه 12 نفر). مداخله­ي آزمايشي در طي 8 جلسه 90 دقيقه­اي به صورت هفتگي برگزار شد. گروه مداخله نما نيز مطالبي را درباره­ي تغذيه سالم دريافت کردند. ابزار جمع آوري داده­ها عبارتند بودند از: سياهه باورهاي ارتباطي(RBI) و دلزدگي زناشويي (CBM). براي تجزيه و تحليل داده­ها در سطح توصيفي از آماره­هاي ميانگين و انحراف معيار و در سطح استنباطي از آزمون همبستگي پيرسون، رگرسيون سلسله مراتبي و تحليل کوواريانس استفاده شد. نتايج مطالعه  اول نشان داد كه بين باورهاي ارتباطي كلي و دلزدگي زناشويي رابطه مثبت معنادار وجود دارد. همچنين نتايج رگرسيون سلسله مراتبي نشان داد كه از ميان متغيرهاي پيش بين كننده، متغيرهاي ذهن خواني و كمال گرايي جنسي به ترتيب هر كدام 35/0 و 30/0 درصد از واريانس دلزدگي زناشويي را به تنهايي تبيين مي كنند.نتايج مطالعه دوم نيز نشان داد، زناني که آموزش مداخله­ي عقلاني- هيجاني- رفتاري را دريافت کرده بودند ميزان دلزدگي کمتر و باروهاي ارتباطي کارآمدتري را نسبت به گروه مداخله نما نشان دادند. بنابراین می توان گفت که رویکرد عقلانی- هیجانی- رفتاری باورهای ارتباطی زنان متاهل دانشگاه فردوسي مشهد را بهبود بخشیده و دلزدگی زناشویی آنان را کاهش مي­دهد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: سپهری شاملو، زهره
استاد مشاور اول: کیمیائی، سیدعلی
کلید واژه ها:  رويکرد عقلاني- هیجانی- رفتاري ، باورهاي ارتباطي ، دلزدگي زناشويي ، ذهن خوانی ، کمال گرایی جنسی ، زنان متاهل


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 552
نام نویسنده: هدايت، سميرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 159
چکیده: 

رضايت زناشويي از جمله مولفه هاي مهم در روتبط زوجين است كه عدم وجود آن اثرات منفي را بر زوجين و خانواده مي گذارد.ديدگاههاي مختلفي به بررسي اين مولفه پرداخته اند.در اين ميان درمان مبتني بر تصوير سازي ارتباطي و درمان راه حل-محمردو درماني هستند كه با ديدگاه هاي مختلف به اين مقوله پرداخته اند.از اين رو پژوهش حاصل برآن شده استبه مقايسه اثر بخشي اين دو درمان بر افزايش رضايت زناشويي زنان متأهل بپردازند.اين تحقيق از نوع شبه آزمايشي با پيش آزمون پس آزمون و گروه كنترل است. به اين منظور تعداد 27 زن متأهل كه جهت بهبود روابط زناشويي به مراكز مشاوره شهر مشهد مراجعه نمودند با روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند .و از اين تعداد 18 نفر در دو گروه آزمايش و 9 نفر در گروه كنترل قرار گرفتند.ابزار مورد استفاده در اين پژوهش رضايت زناشويي انريچ است.كه در مرحله ي پيش آزمون و پس آزمون توسط آزمودني ها تكميل گرديد.افراد گروه آزمايش در 8 جلسه درمان يك ساعت و نيم ساعته شركت كردند.براي بررسي داده ها از تحليل كووارنسو آزمون تي استفاده شد .نتايج نشان ميدهد بين هر دو گروه درماني و گروه كنترل از نظر اثربخشي درمان تفاون معنتدتري وجود دارد. يافته ها بيانگر آن است مه هر دو گروه درماني باعث افزايش رضايت زناشويي ميشود.اما از نظراثر بخشي هر دو گروه آزمايشي با هم تفاوت معتاداري نداشتد

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  رضايت زناشويي ، گروه درماني مبتني بر تصويرسازي ارتباطي ، گروه درماني راه حل -محور


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 551
نام نویسنده: قندهاري، ژيلا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 134
چکیده: 

هدف:هويت مسير جديدي از تفكر درباره ي خويشتن است كه در دوره نوجواني شكل مي گيرد .و جهت گيري نامناسب آن مي تواند آينده ي نوجوان را با مشكلات غير قابل جبراني مواجه سازد.در دهه هاي اخير رويكرد هاي نويني در درمان مساءل روانشناختي در ميان متخصصان ايجاد و گسترش يافته است . يكي از اين رويكردهاي نوين در درمان هاي مبتني بر معنويت و مذهب ميباشد.هدف از انجام اين پژوهش بررسي اثر بخشي گروه درمانيمعنوي - مذهبي بر نوع هويت يابي نوجوان ميباشد . ببرسي حاضر يك طرح شبه آزمايشي و به شيوه ي پيش آزمون ، پس آزمون و پيگير با يك گروه آزمايشي و يك گروه كنترل ميباشد.23 دانش آموز مقطع متوسطه ي يكي از ناحيه ي 6 شهر مشهد به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و در گروه آزمايشي (11نفر) و كنترل (12 نفر) بصورت تصادفي قرار گرفتند.و هاي هويت يابي برزونسكي را در مراحل پيش آزمون ، پس آزمون و پيگيري دوماهه تكميل كردند.يافته هاي اين پژوهش از طريق روش آماري تحليل كوواريانس چند متغيره با استفاده از نرم افزار اس پي  اس اس 16 مورد تحليل قرار گرفت . نتايج نشان داد كه گروه درماني معنوي - مذهبي بر كاهش هويت سردرگم اجتنابي و افزايش هويت اطلاعاتي (موفق)نوجوانان معنادار بوده است. بعلاوه گروه درماني  معنوي - مذهبي بر افزايش هويت هنجاري نوجوانان معنادار نبوده است

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


نتيجه گيري

بدون پرسش نامه


استاد راهنمای اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  گروه درماني معنوي- مذهبي ، هويت ، نوجوانان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 550
نام نویسنده:  سلطانی اصل هریس، سهیلا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 97
چکیده: 

وابستگی به متامفتامین، تبدیل به یک مسئله سلامت عمومی شده است وآنچه درمان سوء مصرف این ماده را دچار مشکل کرده است، وجود وسوسه ها و به تبع آن عود (بازگشت) است که هر دو با شناخت مختل شده ارتباط دارد که یک بخش از این شناخت مختل شده می تواند شکست در بازداری (توانایی عقب نگه داشتن یک فکر، احساس یا عمل) باشد. بنابراین توجه به بازداری به عنوان مهم ترین کنش اجرایی دخیل در سوء مصرف مواد در فرآیند سنجش و درمان می تواند به فهم سوء مصرف و ایجاد برنامه های درمانی کمک کند. هدف. مقایسه بازداری شناختی و رفتاری در سوء مصرف کنندگان متامفتامین و گروه کنترل در مطالعه اول و بررسی اثر بخشی آموزش کنترل بازداری بر کاهش وسوسه و خطر عود در سوء مصرف کنندگان متامفتامین در مطالعه دوم بود. روش. در مطالعه اول، 20 نقر در گروه سوء مصرف کننده و 20 نقر در گروه کنترل قرار گرفتند و در مطالعه دوم، 10 نفر در گروه آزمایشی و 10 نفر در گروه مداخله نما به صورت تصادفی گمارده شدند. ابزار. آزمودنی ها در مطالعه اول، تکلیف برو/ نرو و آزمون نگهش دار را انجام دادند و در مطالعه دوم، از تکلیف برو/ نرو  هیجانی، مقیاس خطر عود مواد محرک، وسوسه آمفتامین ها را تکمیل کردند. نتایج. مطالعه اول نشان داد که افراد گروه سوء مصرف کننده دارای بازداری شناختی ضعیف تری نسبت به گروه کنترل بودند اما تفاوت معناداری در بازداری رفتاری بین دو گروه وجود نداشت، و نتایج مطالعه دوم نیز نشان داد که گروه آزمایشی در مقایسه با گروه مداخله نما، پس از دریافت آموزش کنترل بازداری در مرحله پس آزمون و پیگیری، بهبود عملکرد در بازداری شناختی،  کاهش نمرات وسوسه و کاهش خطر عود را نشان دادند.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  سوء مصرف متامفتامین ، بازداری ، بازداری شناختی ، بازداری رفتاری ، وسوسه ، خطر عود ، آموزش کنترل بازداری


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 549
نام نویسنده: قائدی فر، حمیده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 96
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین متغیرهای سبک‌های دلبستگی و احساس‌انسجام با خودتنظیمی انجام شد. این پژوهش کاربردی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش دانش‌آموزان دختر پایه دوم و سوم مقطع متوسطه دبیرستان‌های دولتی شهرستان کازرون بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی 255 نفر به عنوان نمونه ‌های سبک دلبستگی هازن و شیور، خودتنظیمی و احساس انسجام فلنسبرگ را تکمیل کردند. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون به منظور بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شد که نشان داد بین خودتنظیمی و سبک دلبستگی ایمن با احساس انسجام رابطه مستقیم و معنادار، بین سبک دلبستگی دوسوگرا با خودتنظیمی و احساس انسجام رابطه منفی و معنادار  وجود داشت. ضریب رگرسیون برای بررسی میزان پیش‌بینی خودتنظیمی و احساس انسجام نشان داد که می‌توانند بوسیله سبک دلبستگی دوسوگرا و ایمن پیش‌بینی شوند. از تحلیل واریانس به منظور بررسی تفاوت بین میزان خودتنظیمی و احساس انسجام روانی در هر یک از سبک‌های دلبستگی استفاده شد که نشان داد نیمرخ این متغیرها در افراد دلبسته ایمن بیش‌تر از افراد دلبسته ناایمن است. در نهایت نتایج تحلیل مسیر برای بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی با خودتنظیمی به میانجی‌گری احساس انسجام حاکی از آن است که سبک‌های دلبستگی به طور غیرمستقیم و با میانجی‌گری احساس انسجام می توانند با خودتنظیمی رابطه داشته باشد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  خودتنظیمی ، سبک های دلبستگی ، احساس انسجام روانی

<   1112122232425262728293031323334353637383940414243444546474849596979   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.