دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته روان شناسی

<   1112122232425262728293031323334353637383940414243444546474849596979   >


تعداد نتایج به دست آمده: 876 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 568
نام نویسنده:  ارقبایی، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 89
چکیده: 

هراس اجتماعی از جمله شایع­ترین اختلال­های اضطرابی است که وجه مشخصه آن ایجاد هراس نسبت به موقعیت­های اجتماعی است. افراد مبتلا به این اختلال از حضور در اجتماع پرهیز می­کنند و به­همین خاطر عملکرد شغلی و تحصیلی آنان به خطر می­افتد. یافته­ها نشان دهنده اثربخشی درمان­های شناختی رفتاری بر درمان هراس اجتماعی هستند. از این رو هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی هیپنوتراپی شناختی بر هراس اجتماعی و انسجام درونی دانشجویان مبتلا به این اختلال بود. پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش­آزمون و پس­آزمون همراه با گروه کنترل بوده است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مبتلا به اختلال هراس اجتماعی بود که به کلینیک روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد مراجعه کرده­اند. تعداد 20 نفر با روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. برای گردآوری داده­های مورد نیاز از های هراس اجتماعی (SPIN) و انسجام درونی استفاده شد. در ابتدای دوره درمان، آزمودنی­ها به ­های پژوهش پاسخ دادند و پس از 8 جلسه مداخله هیپنوتراپی شناختی، مجدداً مقیاس­ها توسط آنان تکمیل شد. نتایج پژوهش نشان می­دهند که هیپنوتراپی شناختی توانسته است موجب کاهش نشانگان هراس اجتماعی (001/0>P) و بهبود انسجام درونی (05/0>P) اعضای گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شود. هیپنوتراپی شناختی از طریق تأثیرگذاری بر باورهای ناکارآمد افراد مبتلا به هراس اجتماعی، ضمن کاهش نشانگان این اختلال موجب بهبودی انسجام درونی آنها می­شود. در نتیجه هیپنوتراپی شناختی نه تنها نشانگان هراس اجتماعی را در دانشجویان کاهش می دهد، بلکه به بهبود انسجام درونی و مؤلفه های آن که شامل مدیریت وقایع، معنی داری وقایع و قابل درک بودن وقایع در دانشجویان مبتلا به هراس اجتماعی نیز می شود.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: کیمیائی، سیدعلی
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  هیپنوتراپی شناختی ، هراس اجتماعی ، انسجام درونی ، دانشجویان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 567
نام نویسنده: حسيني يزدي، سيده عاطفه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 138
چکیده: 

طلاق، یکی از عمده ترین رویداد های استرس زائی است که کودکان و نوجوانان با آن مواجه می شوند. طلاق والدین غالبا مشکلات اقتصادی ،اجتماعی و روانی به همراه دارد. هدف از پژوهش حاضر ، بررسی اثربخشی برنامه CODIP بر بهبود خودپنداره ، افزایش تاب آوری و کاهش مشکلات درونی برونی سازی شده کوکان طلاق 10تا 12 سال بود . بدین منظور 25 کودک از خانواده های طلاق انتخاب شدند و بطور تصادفی در دو گروه ازمایش (13نفر) و گروه کنترل نما ( 12 نفر ) گمارده شدند . پس از اجرای 15 جلسه CODIP و اجرای SEARS و CSCS ، و CBCL ، بصورت پیش ازمون و پس آزمون ، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس (ANCOVA) و تحلیل کوواریانس چندگانه (MANCOVA) نشان داد که برنامه مداخله ای CODIP باعث ایجاد تغییر در خودپنداره  و نیز مشکلات درونی سازی شده کودکان طلاق نمیشود (P>0/05) ، اما تاب آوری آنها را افزایش می دهد و باعث کاهش مشکلات برونی سازی آنها می شود P<0/05)) . همچنین در هیچ یک از این مقیاسها بین دختران و پسران تفاوت معناداری مشاهده نشد P>0/05)) . یافته ها ، در همه مقیاسها بغیر از مشکلات درونی سازی شده ، با بیشتر یافته های قبلی در این زمینه همسو است و بطورکلی بنظر می رسد این برنامه تاثیر زیادی در تغییر رفتار کودکان دارد .

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: کیمیایی، سید علی
کلید واژه ها:  CODIP ، خودپنداره ، تاب آوری ، مشکلات درونی سازی شده ، مشکلات برونی سازی شده ، کودکان طلاق


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 566
نام نویسنده:  کیافر، مریم سادات
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 130
چکیده: 

با توجه به نقش مهم ارتباط والد- کودک و نیز مهارت های تئوری ذهن و رشد هیجانی بر بهداشت روان دوران کودکی، این پژوهش با هدف بررسی مقایسه اثربخشی مداخلات فلورتایم با آموزش نظریه ذهن در کاهش پرخاشگری، بهبود رابطه مادر- کودک و نظریه ذهن انجام شد.

آزمودنی ها شامل 44 کودک پیش دبستانی با نشانه های پرخاشگری بودند، که با نمونه گیری در دسترس از میان جامعه کودکان پیش دبستانی شهر مشهد انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (10 مادر- کودک در گروه فلورتایم و 17 کودک در گروه نظریه ذهن) و یک گروه کنترل (17 کودک) قرار گرفتند. آزمودنی های گروه آزمایش مداخلات مرتبط با فلورتایم و نظریه ذهن را دریافت کردند و گروه کنترل مداخله نما آموزش ایمنی در خیابان را دریافت کرد. ابزار پژوهش شامل پرخاشگری ، رابطه مادر- کودک و آزمون باور کاذب برای آزمون نظریه ذهن کودکان بود که در پیش آزمون و پس آزمون مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته ها نشان داد که مداخله فلورتایم در مقایسه با مداخله گروه نظریه ذهن و کنترل توانست پرخاشگری را به طور معناداری کاهش بیشتر و رابطه مادر- کودک را بهبود بیشتری دهد. به علاوه، در آزمون باور کاذب بین عملکرد دو گروه آزمایشی تفاوت معناداری دیده نشد. اما مداخله در هر دو گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل موجب بهبود نظریه ذهن کودکان شده بود.

رویکرد رشد یکپارچه انسان/فلورتایم رویکردی موثر در کاهش مشکلات و ارتقاء ارتباطات والد- کودک و نظریه ذهن کودکان می باشد. رویکرد تئوری ذهن فقط توانست باعث ارتقاء نظریه ذهن کودکان گردد. به همین دلیل برای رشد جامعه باید بر آموزش رویکرد رشد یکپارچه انسان به خانواده ها تاکید شود.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: امین یزدی، سید امیر
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  دی آی آر/ فلورتایم ، نظریه ذهن ،  آموزش ، کودک ، پرخاشگری ، تعاملات


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 565
نام نویسنده: شاهي، طاهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 151
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین باورهای غیرمنطقی و مثلث‌شناختی با اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مشهد صورت گرفت که از حیث روش تحقیقی، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کليه دانش­آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان مشهد در سال تحصيلي 92-1391 می باشند. از بین نواحی هفتگانه آموزش و پرورش مشهد به صورت تصادفی ساده ناحیه هفت آموزش و پرورش انتخاب شد. تعداد دانش آموزان دختر این ناحیه حدود 9500 نفر می‌باشد و تعداد نمونه انتخابی بر اساس جدول مورگان 384 نفر تعیین شد که به صورت خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند و به منظور جمع‌آوری اطلاعات به سه پرسش نامه باورهای غیرمنطقی اهواز (4IBT-A)، پرسش‌نامه مثلث شناختی (CTI)و پرسش‌نامه اضطراب امتحان ساراسون (TAQ) پاسخ دادند. نتایج رگرسیون چندگانه، در مورد سؤال اصلی این پژوهش مبنی بر این که آیا مثلث شناختی و باورهای غیرمنطقی می توانند اضطراب امتحان دانش آموزان را پیش بینی کنند نشان داد که باورهای غیر منطقی و مؤلفه های نگرش منفي نسبت به خود و نسبت به آینده پیش بین‌های خوبی برای اضطراب امتحان هستند. و فقط مؤلفه نگرش نسبت به دنیا پیش بین مناسبی برای اضطراب امتحان نمی باشد، همچنین نتایج آزمون همبستگی تفکیکی در باره هدف اصلی این پژوهش بیانگر رابطه مثبت و معنی دار بین باورهای غیرمنطقی، نگرش منفي نسبت به خود، نسبت به دنیا و نسبت به آینده با اضطراب امتحان دانش آموزان دبیرستانی است که با 01/0 >P و ضریب اطمینان 99/0 مورد تأیید قرار گرفت. به علاوه بین باورهای غیرمنطقی و اضطراب امتحان نیز رابطه منفی معنی دار وجود دارد، بنابراین می‌توان گفت باورهای غیرمنطقی و مثلث‌شناختی منفي با اضطراب امتحان دانش آموزان دبیرستانی رابطه داشته و به تبع آن می تواند بر موفقیت تحصیلی و سلامت روان و کیفیت زندگی دانش آموزان تأثیرگذار باشد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


 

 

 

 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: طبیبی، زهرا
کلید واژه ها:  اضطراب امتحان ، باورهای غیرمنطقی ،  مثلث‌شناختی ، دانش آموزان دختر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 564
نام نویسنده: مواسات، ریحانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 98
چکیده: 

مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ای اثربخشی واقعیت درمانی و درمان وجودی به شیوه موردی بر اضطراب،افسردگی و عزت نفس جوانان مبتلا به صرع مراجعه کننده به کلینیک مغز و اعصاب بیمارستان رضوی مشهد صورت گرفت .

روش: پس از غربالگری بر اساس ملاک های حذف و شمول پژوهش ،4 نفر از بیماران مبتلا به صرع با محدوده سنی 35-20 سال انتخاب شدند و بوسیله های اضطراب بک،افسردگی بک و عزت نفس کوپر اسمیت مورد سنجش قرار گرفتند.پس از آن به مدت 10 جلسه به آن ها دو به دو واقعیت درمانی و درمان وجودی ارائه گردید. در پایان دوباره آزمون ها برای افراد نمونه اجرا گردید.

یافته‌ها: پس از گردآوری داده ها و تجزیه و تحلیل آن ها به صورت توصیفی (مطابق با طرح های تک موردی) و براساس شاخص بهبودی مشاهده شد اگرچه هردو درمان در کاهش اضطراب و افسردگی جوانان مبتلا به صرع تاثیر معناداری داشتند ولی درمان وجودی نسبت به واقعیت درمانی موثرتر بوده است ؛ به گونه ای که شاخص بهبودی برای متغیرهای اضطراب و افسردگی در درمان وجودی به ترتیب 46.5 و 74 درصد، و در واقعیت درمانی 45.5 و 56.5 درصد بوده است.این در حالی است که در حیطه عزت نفس ،واقعیت درمانی با شاخص بهبودی 27.5 درصد موثرتر از درمان وجودی بوده است.

بحث و : اگرچه تاکنون در درمان مشکلات روانشناختی بیماران مبتلا به یک بیماری طبی پژوهشهای اندکی صورت گرفته است ؛ ولی با توجه به پژوهشهای انجام شده و پژوهش حاضر، می توان چنین نتیجه گرفت که درمان وجودی و واقعیت درمانی در کاهش اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به صرع کاربرد دارد.

با این وجود به علت مغایرت نتیجه پژوهش حاضر با پژوهشهایی که در گذشته در حیطه بررسی اثربخشی این دو رویکرد در افزایش عزت نفس بیماران مختلف صورت گرفته است؛هنوز نمی توان نظر قطعی درخصوص اثربخشی بیشتر واقعیت درمانی یا درمان وجودی در افزایش عزت نفس افراد مبتلا به یک بیماری طبی داد. در این خصوص انجام پژوهش های بیشتر جهت رد یا تایید اثربخشی این دو رویکرد توصیه می گردد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

بدون


 


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
استاد مشاور اول: حسین آبادی، حسین


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 563
نام نویسنده: احمری، مهسا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 127
چکیده: 

پژوهش حاضر شامل دو مطالعه است. مطالعه اول، سوگیری توجه نسبت به جلوه‌های تهدیدکننده اجتماعی را در مبتلایان به اضطراب اجتماعی (میانگین سن = 90/21 و انحراف استاندارد = 90/1) (30=N) و بهنجار (میانگین سن = 30/21 و انحراف استاندارد = 10/2) (30=N) توسط آزمون سنجش سوگیری توجه نسبت به جلوه های هیجانی، مقایسه کرد. نتایج نشان داد در مقایسه با گروه کنترل، مبتلایان به اضطراب اجتماعی در سه شکل سوگیری توجه که شامل: (الف) تسهیل توجه به تهدید، (ب) اجتناب توجه، (ج) تاخیر در رهاسازی توجه به محرک­های تهدیدکننده اجتماعی به طور معناداری از گروه سالم متفاوتند.  مبتلایان به اختلال اضطراب اجتماعی نسبت به تهدیدهای اجتماعی گوش بزنگی نشان می دهند و  در طی ارایه محرک های چهره حاوی بار هیجانی منفی از رهاسازی توجهشان از تهدید ناتوان هستند. مطالعه دوم، اثربخشی برنامه نوین آموزش کاهش سوگیری توجه به تهدید را، به عنوان نوعی مداخله شناختی برای کاهش سوگیری توجه و بهبود شاخص­های درمانی افراد مضطرب اجتماعی، بررسی کرد. شرکت­کنندگان (30=N) که همگی اضطراب اجتماعی بالا داشتند، به­طور تصادفی به گروه آزمایش (دریافت تمرین اصلی) و درمان­نما (دریافت تمرین ساختگی) تقسیم شدند و بر روی همه آنها پیش­آزمون، پس­آزمون و آزمون پیگیری انجام شد. نتایج نشان داد که در مقایسه با گروه درمان­نما، گروه آموزش بعد از اتمام برنامه، سوگیری­توجه کمتری را نسبت به محرک­های تهدیدآمیز نشان دادند؛ بعلاوه، علائم اضطراب اجتماعی آنها کاهش یافت. به طورخلاصه، (الف) افراد مضطرب­اجتماعی با گوش بزنگی بیشتر نسبت به تهدید های اجتماعی در محیط و مشکل در رهاسازی توجه نسبت به محرک­های تهدیدآمیز اجتماعی، احتمالاً تحریفات شناختی­ای را تجربه می­کنند که باعث بزرگ­تر شدن سطوح دریافتی تهدید در محیط می­شود و در تداوم و تشدید اضطراب اجتماعی نقش دارند؛ و (ب) آموزش کاهش سوگیری توجه به تهدید با کاهش این سوگیری توجه می­تواند در کاهش علائم اضطراب اجتماعی موثر باشد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
استاد مشاور اول: امین یزدی، سید امیر
کلید واژه ها:  سوگیری توجه ، دستگاه ردیاب چشمی ، اضطراب اجتماعی ، برنامه آموزش نوین کاهش سوگیری به تهدید


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 562
نام نویسنده:  بیات مختاری، ثریا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 146
چکیده: 

طلاق عاطفی، نماد وجود مشکل در روابط زناشویی است که منجر به اختلال در کارکردهای روانی، جسمی، عاطفی و کلامی می‌شود.

هدف. هدف از این مطالعه، بررسی اثربخشی واقعیت‌درمانی گروهی بر کاهش طلاق عاطفی و پیامدهای روان‌شناختی آن بود. مطالعة اول به بررسی رابطة طلاق عاطفی، آسیب‌های روان‌شناختی (افسردگی، اضطراب و تنیدگی) و دلزدگی زناشویی و مطالعة دوم به اثربخشی واقعیت‌درمانی گروهی بر کاهش طلاق عاطفی و پیامدهای روان‌شناختی آن پرداخت.

روش. مطالعة اول از نوع توصیفی‌همبستگی و مطالعة دوم از نوع شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. نمونه در مطالعة اول، 75 نفر از افراد متأهل و در مطالعة دوم، 24 نفر از زنان متأهل شاغل در مرکز بهداشت شهر مشهد بود که به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه، 12 نفر) جایگزین شدند. مداخله در قالب هشت جلسة دو ساعتی به‌صورت دوبار در هفته اجرا شد. ابزارهای هر دو مطالعه، مقیاس طلاق عاطفی (EDM)، آسیب روان‌شناختی (DASS-21) و دلزدگی زناشویی (CBM) بود.

 یافته‌ها. در مطالعة اول، از آزمون همبستگی پیرسون و در مطالعة دوم از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج مطالعة اول نشان داد بین طلاق عاطفی و پیامدهای روان­شناختی آن رابطه مثبت معناداری وجود دارد(بالای 60%). و علاوه بر این، بین طول مدت ازدواج و متغیرهای طلاق عاطفی، پیامدهای روان­شناختی (افسردگی و اضطراب ) و دلزدگی رابطه معناداری یافت نشد، تنها در مورد استرس این رابطه معنادار بود. در مطالعة دوم، گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری را در طلاق عاطفی و پیامدهای روان­شناختی نشان داد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: سپهري شاملو، زهره
استاد مشاور اول: صالحی فدردی، جواد
کلید واژه ها:  آسیب روان‌شناختی ، دلزدگی زناشویی ، طلاق عاطفی ، واقعیت‌درمانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 561
نام نویسنده: ایثاری، کلثوم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 117
چکیده: 

اهداف پژوهش حاضر بررسی رابطه برخی از مولفه­های کنش­های اجرایی از جمله بازداری، انعطاف­پذیری شناختی و حافظه­کاری با اهمال­کاری تحصیلی در دانش­آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری است. همچنین بررسی این مسئله که کدام ­یک از مولفه­های کنش­های اجرایی نقش بیشتری داشته و  پیش­بینی کننده بهتری برای اهمال­کاری تحصیلی هستند. طرح پژوهش از حیث گردآوری داده­ها در دسته تحقیقات توصیفی غیر آزمایشی قرار می­گیرد، همچنین روش پژوهش از نوع همبستگی است. 60 دانش­آموز پایه­ی سوم تا ششم دبستان مبتلا به ناتوانی یادگیری شهر کرمان در پژوهش شرکت کردند. برای سنجش اهمال­کاری تحصیلی از  اهمال­کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم فرم دانش­آموز استفاده شد. همچنین برای سنجش کنش­های اجرایی حافظه کاری، بازداری، انعطاف­پذیری شناختی به ترتیب، آزمونهای فراخنای ارقام وکسلر کودکان، واژه- رنگ استروپ و ویسکانسین (WCST) استفاده شد. برای تحلیل داده­ها از ضریب هبستگی پیرسون و رگرسیون به منظور بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شد. نتایج همبستگی نشان داد حافظه کاری، بازداری و انعطاف­پذیری شناختی که از مولفه­های کنش­های اجرایی هستند، ارتباط مثبت و معناداری با اهمال­کاری تحصیلی دارند. نتایج تحلیل رگرسیون چند­گانه نشان داد، از بین مولفه­های کنش­های اجرایی؛ مولفه حافظه کاری با میزان 61/0، مجموعه خطاهای ویسکانسین (نشان­دهنده انعطاف­پذیری شناختی) با میزان 50/0 و تداخل زمان واکنش (نشان­دهنده بازداری) با میزان 39/0 به ترتیب از قوی­ترین تا ضعیف­ترین پیش­بین کننده­های اهمال­کاری بودند. یافته­های این پژوهش می­تواند به بدنه علمی پژوهش­ها در زمینه علل احتمالی اهمال­کاری تحصیلی کمک ­نماید. با توجه به این که کنش­های اجرایی و مؤلفه­های آن قابل آموزش است، از این رو تدوین برنامه­های مناسبی در زمینه آموزش مولفه­های کنش­اجرایی پیشنهاد می­شود. از این راه سطح اهمال­کاری دانش­آموزان مبتلا به ناتوانی­های یادگیری را در زمینه­ تحصیل کاهش داد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: طبيبي، زهرا
استاد مشاور دوم: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  ناتوانی¬های یادگیری ، اهمال¬کاری تحصیلی ، کنش¬های اجرایی ، حافظه کاری ، بازداری ،  انعطاف¬پذیری شناختی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 560
نام نویسنده: رضائي، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 133
چکیده: 

پژوهش با هدف بررسی رابطه بین متغیرهای احساس انسجام و تمایزیافتگی با شادکامی و کیفیت زندگی انجام شد . پژوهش با توجه به هدف کاربردی و با توجه به عدم دخالت محقق در داده ها توصیفی ، از نوع همبستگی می باشد . جامعه پژوهش زنان معلم شهر مشهد بود و نمونه به حجم 360 نفر به روش چندمرحله ای از بین معلمان نواحی هفتگانه آموزش و پرورش شهر مشهد انتخاب شدند . ابزارها احساس انسجام فلسنبرگ ، تمایزیافتگی ، شادکامی آکسفورد و کیفیت زندگی بود . جهت تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد . نتایج بدست آمده نشان داد رابطه معنی داری بین احساس انسجام و تمایزیافتگی وجود ندارد . همچنین نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین احساس انسجام و شادکامی ، احساس انسجام و کیفیت زندگی و نیز تمایزیافتگی و شادکامی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد .  و نیز بین تمایزیافتگی و کیفیت زندگی رابطه معنی داری بدست نیامد . ضریب رگرسیون برای بررسی میزان پیش بینی  شادکامی و کیفیت زندگی از طریق متغیرهای احساس انسجام روانی وتمایزیافتگی نشان داد که متغیر احساس انسجام و سپس متغیر تمایزیافتگی پیش بینی کنندگان معنی دار شادکامی بودند و متغیر احساس انسجام  بیشتر از تمایزیافتگی در شادکامی افراد مؤثر است . همچنین در تعامل  احساس انسجام و کیفیت زندگی احساس انسجام پیش بینی کننده  کیفیت زندگی بود ، اما تمایزیافتگی نقشی نداشته است .

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

نتيجه گيري

بدون پرسش نامه


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  احساس انسجام ، ، تمایزیافتگی ، شادکامی ، کیفیت زندگی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 559
نام نویسنده: گل‌محمدی، میثم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 154
چکیده: 

این پژوهش با هدف تعیین اثر بخشی رویکرد مشاوره گروهی متمرکز بر راه حل بر افزایش انگیزش تحصیلی و جهت گیری هدفی دانش آموزان پسر دارای افت تحصیلی انجام شد. پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی و از نوع آزمایشی است که در آن از پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان پسر سال اول متوسطه در منطقه تبادکان مشهد بود که از میان آنها 30 دانش آموز با استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه ای و در گام دوم به صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. داده ها به کمک انگیزش تحصیلی «فرم دبیرستانی» و جهت گیری هدفی(حیدری) پیش از شروع جلسات در مورد هر دو گروه جمع آوری شد. متغییر مستقل مشاوره گروهی متمرکز بر راه حل بود که گروه آزمایش 8 ساعت (8 جلسه 1 ساعته) تحت مشاوره گروهی قرار گرفتند. در این مدت بر روی گروه کنترل مداخله‌ی خاصی انجام نشد. پس از پایان جلسات دوباره انگیزش تحصیلی «فرم دبیرستانی» و جهت گیری هدفی(حیدری) در مورد هر دو گروه اجرا شد. سپس با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس یافته های به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می دهد که مشاوره گروهی متمرکز بر راه حل در افزایش انگیزش تحصیلی و جهت گیری هدفی در دانش آموزان دارای افت تحصیلی تاثیر دارد و در سطح 0.01 p< معنی دار می باشد. به بیان دیگر مشاوره گروهی متمرکز بر راه حل به صورت معناداری موجب افزایش انگیزش تحصیلی و نوع جهت گیری هدفی در دانش آموزان دارای افت تحصیلی گردیده است.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

نتيجه گيري

بدون


استاد راهنمای اول: کیمیائی، سیدعلی
استاد مشاور اول: امین یزدی، سید امیر
کلید واژه ها:  مشاوره گروهی متمرکز بر راه حل ، افت تحصیلی ، انگیزش تحصیلی ، جهت گیری هدفی ، دانش آموزان

<   1112122232425262728293031323334353637383940414243444546474849596979   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.