دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته روان شناسی

<   111213132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162637383   >


تعداد نتایج به دست آمده: 866 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 413
نام نویسنده: صبری نظرزاده، راشین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 110
چکیده: 

 

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین متغیرهای احساس­انسجام و سخت­کوشی روانشناختی با راهبردهای مقابله­ و سلامت­روان انجام شد. این پژوهش کاربری و از نوع همبستگی است. با استفاده از روش نمونه­گیری چند مرحله­ای از میان 8  منطقه شهرداری شهرستان اهواز و همکاری کسانی که در هر یک از این مناطق بودند، ­های احساس­انسجام فلسنبرگ، سخت­کوشی نجاریان، راهبردهای مقابله­ای موس و بلینگز و سلامت­روان گلدبرگ توزیع شدند. نمونه مورد پژوهش 405 زن با دامنه سنی 25 تا 55 سال، بود. برای تحلیل داده­ها از ضریب همبستگی پیرسون بمنظور بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شد که نشان داد رابطه بین احساس­انسجام و سخت­کوشی با راهبرد مقابله هیجان­مدار منفی و معنادار و رابطه بین احساس­انسجام و سخت­کوشی با سلامت هم مثبت و معنادار بود، ضریب رگرسیون برای بررسی میزان پیش­بینی راهبردهای مقابله و سلامت روان نشان داد که می­توانند بوسیله احساس­انسجام و سخت­کوشی پیش­بینی شوند، تحلیل مسیر برای بررسی رابطه احساس­انسجام و سخت­کوشی با سلامت­روان به میانجی­گری راهبردهای مقابله حاکی است که احساس­انسجام و سخت‌کوشی بوسیله راهبرد مقابله­ای هیجان­مدار می­تواند با سلامت روان رابطه داشته باشند و در نهایت از تحلیل واریانس بمنظور بررسی توزیع واریانس متغیرهای احساس­انسجام، سخت­کوشی و سلامت­روان در بین زنان شاغل و غیرشاغل استفاده شد که نشان داد نیمرخ این سه متغیر در زنان شاغل بیشتر از زنان غیرشاغل است.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مواخذ - نتيجه گيري

فاقد

 


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: طبيبي، زهرا
کلید واژه ها:  احساس انسجام ، سخت کوشی ، راهبردهای مقابله با استرس ، سلامت روان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 395
نام نویسنده: كازرونی زند، بهناز
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 42
چکیده: 

انسانها جويندگان هدف هستند و كوشش مي كنند به اهدافي دست يابند كه عاطفه آنها را تغيير دهد و بهبود بخشد . بنابراين منطقي است كه پيگيري هدف به عنوان اثر مهم در شادكامي و سلامتي بررسي شود. افراد درباره شيوه اي كه آنها را به هدفشان نزديك مي سازد تفاوت دارند. ساختار انگيزشي در واقع الگوي شناختي و رفتاري خاص هر فرد در پيگيري اهدافش مي باشد . پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه ساختار انگيزشي و سلامت روان در دانشجويان دانشگاه فردوسي مقطع كارشناسي انجام گرفته است . براي اين منظور تعداد 150 به دانشجويان 12 دانشكده دانشگاه فردوسي داده شد كه پس از كسر هاي معيوب 125 (41.6%مرد) با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب گرديدند . هاي استفاده شده در اين تحقيق شامل " علايق و دلمشغولي هاي شخصي " و " سلامت عمومي" مي باشد.

بر طبق نتايج بدست آمده افراد با ساختار انگيزشي انطباق داراي سلامت روان بيشتري بودند. همچنين عاملهاي سن و جنسيت و تاثير معناداري بر ساختار انگيزشي نداشتند. بنابراين براساس يافته هاي پژوهش حاضر مي توان سلامت روان را به عنوان يكي از پيش بيني كننده هاي ساختار انگيزشي انطباقي معرفي كرداستاد راهنمای اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  ساختار انگيزشي ، سلامت روان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 394
نام نویسنده: بدیهی زراعتی، فرنوش
نویسنده دوم: مهدی زاده، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 35
چکیده: 

انسانها موجوداتي هدفمند هستند و اساس رفتارهاي بشر انتخاب و تعقيب هدف در زندگي است . عامل فعال ساز رفتار انسان نيز انگيزش مي باشد . تعقيب موفقيت آميز اهداف مناسب براي رسيدن به سلامت روان شناختي از اهميت خاصي برخوردار است . هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه ميان ساختار انگيزشي با پيشرفت تحصيلي در دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد مي باشد . بدين منظور به صورت نمونه گيري طبقه اي از 125 نقر دانشجويان دانشگاه فردوسي(41.6%) به عنوان نمونه پژوهش استفاده شد . به هر يك از دانشجويان، ساختار انگيزشي به همراه فرم وضعيت تحصيلي داده شد كه جهت تبيين سهم هر يك از متغيرهاي مستقل در پيش بيني متغيرهاي وابسته به روش آماري ريگسون استفاده گرديد. نتايج بيانگر عدم وجود رابطه بين ساختار انگيزشي و معدل كل دانشجويان بود، اما يافته جالب توجه در اين تحقيق ، وجود رابطه قوي بين ساختار انگيزشي انطباقي و تعداد ترم تحصيلي گذرانده شده دانشجويان مي باشد . به اين معنا كه هر چه دانشجويان ترم هاي بيشتري گذرانده بودند ،‌ساختار انگيزشي شان انطباقي تر شده بود ، همچنين عامل هاي سن و جنسيت تاثير معناداري بر ساختار انگيزشي نداشتنداستاد راهنمای اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  ساختار انگيزشي ، پيشرفت تحصيلي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 392
نام نویسنده: آريايي آذر، افسانه
نویسنده دوم: براتي، بهشته
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 89
تعداد صفحات: 69
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور شناخت و بررسي مقايسه اي معيارهاي انتخاب همسر دانشجويان دخترو پسر دانشگاه فردوسي مشهد انجام گرفت. نمونه مورد پژوهش با استفاده از روش تصادفي از بين دختران و پسران مجرد دانشگاه فردوسي مشهد در دامنه سني 18- 28 سال به تعداد 60 نفر انتخاب شدند . از اين 60 نفر نمونه ، تعدااد 30 نفر دختر و 30 نفر پسر بودند .

شيوه گردآوري داده ها را روش كتابخانه اي ، از راه بررسي كتابهاي گوناگون در خصوص موضوع تحقيق و ديگري روش ميداني ، از راه اجراي ي محقق ساخته براي تعيين مقايسه اي معيارهاي انتخاب همسر در دانشجويان دختر و پسر تشكيل مي دهد. روش پژوهش از نوع توصيفي است و از شاخص هاي آمار توصيفي و استنباطي نظير آزمون براي تحليل داده ها استفاده شده است . نتيجه آزمون فرضيه بدين صورت بدست آمد كه بين معيارهاي همسر در دختران و پسران از نظر اهميت تفاوت معناداري وجود دارد به جز در عوامل شناختي واحتماعي كه نظر هر دو گروه يكسان مي باشد . به عبارتي انتخاب همسر تحت تاثير عوامل متعددي مي باشد كه چنانچه اين عوامل ناديده گرفته شود ، رضايتمندي كامل از زندگي زناشويي براي زوجين حاصل نخواهد شد .

به طور كلي نتيجه هاي به دست آمده گوياي اين واقعيت است كه اصل ازدواج و تشكيل خانواده چون بر اساس فطرت پاك صورت ميگيرد ، جز حسن و كمال چيز ديگري در بر ندارد ، در واقع همه ي نارسايي ها، معلول نحوه ي تشكيل خانواده براساس اهميت قائل شدن بر معيارهاي انتخاب همسر در بين جوانان استاستاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 391
نام نویسنده: ميرزايی فيض آبادی، سارا
نویسنده دوم: مختاری داوودلی، مريم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 89
تعداد صفحات: 50
چکیده: 

 به رغم هشدارهاي پزشكي و اجتماعي در خصوص مصرف ، مشكل سوء‌مصرف مواد مخدر ، اختلالات ناشي از مصرف مواد و اعتياد، يكي از مشكلات موجود امروز در جامعه جهاني ارزيابي مي شود . برخي ازمطالعات نشان مي دهند كه دليل اصلي استفاده از مواد ايجاد تغيير در خلق است . استفاده از مواد با افزايش حالات خلقي مثبت و كاهش حالات خلقي منفي ، تقويت مي شود . داراي ساختار انگيزشي انطباقي هستند ، اگر نتوانند از زندگي خود لذت ببرند، احتمال بيشتري دارد كه براي از بين بردن احساسات به مواد پناه ببرند. هدف اين پژوهش بررسي ارتباط بين ساختار انگيزشي ، راهبردهاي بازسازي خلق (شناختي، آرام سازي ، بيروني سازي ، اجتماعي ) آمادگي براي مصرف مواد و رضايت از زندگي بود . شركت كنندگان (252؛ 56% زن و 44% مرد ) به چهار مصرف مواد ، دلمشغولي هاي شخصي ، بازسازي خلق و رضايتمندي زندگي پاسخ دادند. داده هاي حاصل از تحليل عاملي مقياس دلمشغولي هاي شخصي دو عامل اصلي ساختار انگيزشي انطباقي و غير انطباقي را بدست داد. نتايج تحليل رگرسون ها نشان دادند كه پس از كنترل متغيرهاي جمعيت شناختي ، از ميان راهبردهاي بازسازي خلق ،‌راهبرد شناختي رابطه معنادار مستقيمي با ساختار انگيزشي انطباقي و رضايتمندي زندگي ، و رابطه معكوسي با مصرف مواد داشته استاستاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
کلید واژه ها:  ساختار انگيزشی ، آمادگی برای مصرف مواد ، رضايت از زندگی ، راهبردهای بازسازی خلق


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 390
نام نویسنده: بیژنی، سميه
نویسنده دوم: حسينی، شكيبا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 88
تعداد صفحات: 42
چکیده: 

مطابق سازمان بهداشت جهاني، سلامت سه جزء مهم را در بر مي گيرد:‌جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي . ضرورت انجام اين تحقيق، نبود ابزار مربوط براي سنجش سلامت معنوي افراد بدون اشاره به آيين هاي خاص مذهبي ايشان بود. گرچه در ساخت اين از بنيادهاي اعتقادي اسلامي در خصوص سلامت رواني و رفتاري استفاده شده، گزينه ها به گونه اي طراحي شده اند كه هيچ اشاره اي به اعتقادات، آداب يا طاعات اسلامي نداشته، و حداكثر پوشش را با مقوله سلامت معنوي به طور عام و فرا مذهبي داشته باشند . نسخه اوليه 16 سوال را در هشت مقوله شامل مي شد . آزمودني ها عبارت بودند از 110 آزمودني (92%زن) ساكن مشهد (ميانگين سني زنان 23 و انحراف استاندارد 7 و ميانگين سني مردان 28 و انحراف استاندارد 5). آزمودني ها نسخه اوليه اعتقادات و باورها ، مقياس تاب آوري و رضايتمندي از زندگي را تكميل كردند. نسخه كوتاه سازي شده ، در هر مقياس هشت سوال را شامل مي شد با دامنه آلفاي كرونباخ 64% تا 82% تمام خرده مقياسها به استثناي احساس گناه در صورت انجام اعمال خلاف اخلاق با با رضايت از زندگي و يا با تاب آوري (يا هر دو ) همبستگي نشان دادند. نتايج بدست آمده بيانگر اين مطالب بود كه ميانگين نمرات مردان در آيتم هاي تحصيلات، رضايت از زندگي و تاب آوري در مقايسه با ميانگين نمرات زنان در آيتم هاي مورد نظر در سطح بالاتري قرار داشتاستاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
کلید واژه ها:  مذهب ، معنويت ، سلامت روان ، رضايت از زندگی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 412

نام نویسنده: رضایی، مژگان
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 105
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر مقایسه میزان و عوامل موثر بر افت تحصیلی دانشجویان ایرانی و افغانی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه هرات از دیدگاه خودشان است. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه ی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه فردوسی و دانشگاه هرات در سال تحصیلی 1389 می باشد. نمونه ی پژوهش شامل 373 نفر از دانشجویان ایرانی دانشگاه فردوسی مشهد و 86 نفر از دانشجویان افغانی این دانشگاه و 348 نفر از دانشجویان دانشگاه هرات می باشد که به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است، که به بررسی شش سوال می پردازد. نتایج پژوهش برای سوالات نشان داد که در رابطه با میزان افت تحصیلی در میان سه گروه دانشجویان تفاوت معنا داری وجود دارد و دانشجویان افغانی دانشگاه فردوسی از دو گروه دیگر افت تحصیلی بیشتری دارند و دانشجویان دانشگاه هرات نسبت به دانشجویان فردوسی دارای افت تحصیلی بیشتری هستند. افت تحصیلی در میان دختران و پسران تفاوت معناداری نداشتند ولی در میان شش دانشکده موجود در پژوهش، دانشجویان  دانشکده های مهندسی، ادبیات و علوم، افت تحصیلی بیشتری نسبت به دانشکده های کشاورزی، حقوق و اقتصاد داشتند. در رابطه با تأثیر عوامل فردی بر افت تحصیلی از دیدگاه دانشجویان سه گروه، در مولفه­های استعداد، برنامه­ریزی تحصیلی و مهارت­های زندگی، تفاوت معناداری وجود نداشت و تنها تفاوت در تاثیر مولفه انگیزش مشاهده شد. بدین ترتیب که، از دیدگاه دانشجویان ایرانی دانشگاه فردوسی عامل انگیزش نسبت به گروه دانشجویان افغانی این دانشگاه و دانشجویان دانشگاه هرات تاثیر بیشتری بر افت تحصیلی دارد. اما در مورد عوامل خانوادگی و تاثیر مولفه­های نگرش خانواده نسبت به تحصیل و جو خانوادگی بر افت تحصیلی از دیدگاه دانشجویان، در میان سه گروه تفاوت معنادار بود. بدین صورت که در تاثیر دو مولفه نگرش و جو خانوادگی بر افت تحصیلی، از دیدگاه دانشجویان دانشگاه فردوسی و دانشگاه هرات و نیز دانشجویان ایرانی و افغانی دانشگاه فردوسی تفاوت معنا دار بود؛ ولی تفاوتی میان دانشجویان افغانی دانشگاه فردوسی و دانشگاه هرات در این مولفه­ها وجود نداشت. در نهایت در رابطه با عوامل آموزشی و تاثیر مولفه­های استاد و کیفیت تعامل وی با دانشجویان، سیستم آموزشی و فضا و امکانات آموزشی بر افت تحصیلی، از دیدگاه سه گروه تفاوت معنادار بود. و در هر سه مولفه فوق، میان دیدگاه دانشجویان دانشگاه هرات و دانشجویان ایرانی و افغانی دانشگاه فردوسی تفاوت معنادار بود. اما میان دیدگاه دانشجویان ایرانی و افغانی دانشگاه فردوسی در تاثیر این مولفه­ها بر افت تحصیلی تفاوتی مشاهده نشد.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مواخذ - نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: غفاري، ابوالفضل
کلید واژه ها:  دانشجویان افغانی ، افت تحصیلی ، عوامل فردی ، عوامل آموزشی ، عوامل خانوادگی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 411

نام نویسنده: كريمی نسب، افسانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 126
چکیده: 

اين پژوهش با هدف بررسي اثر بخشي قصه درماني برميزان افسردگي كودكا نمبتلا به سرطان انجام پذيرفت. پژوهش حاضر كاربردي و از نوع نيمه آزمايشي مي باشد.با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس از ميان كودكان مراجعه كننده به بيمارستان دكتر شيخ مشهد(در محدوده سني9تا13 سال)تعداد بيست نفر براي شركت در پژوهش انتخاب شدند،10نفر در گروه كنترل و 10 نفر در گروه آزمايش به طور تصادفي گمارده شدند كه اين تعداد بعد از ريزش به 8 نفر در هر گروه كاهش يافت .اين افراد در ابتدا با آزمون (سي دي اس) جهت اندازه گيري ميزان افسردگي ، مورد آزمون قرار گرفتند.سپس در گروه آزمايش ،مداخله قصه درماني به مدت 8جلسه اجرا شد. بعد از اتمام اين دوره درمان به منظور سنجش ميزان تغيير متغير وابسته (ميزان افسردگي)، مجددا آزمون (سي دي اس) به عنوان پس آزمون در هر دو گروه اجرا گرديد .نتايج تحليل هاي آماري آزمون (تي) به تاييد فرضيه (با معناداري ...)انجاميد.بدين ترتيب قصه درماني درگروه آزمايش به طور معنا داري موجب كاهش افسردگي در مقايسه با افرادي كه درمان رايج را دريافت نكرده اند(گروه كنترل)ميشوند

کلید واژه

سرطان، افسردگی، قصه درمانی

فهرست مندرجات فهرست منابع و ماخذ  -   بحث و -

 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: طبیبی، زهرا
استاد مشاور دوم: بنی هاشم، عبدالله
کلید واژه ها:  سرطان ، افسردگي ، قصه درماني


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 410

نام نویسنده: سلطانی اصل هریس، سهیلا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 32
چکیده: 

اهداف انسان ها، بخش بزرگی از زندگی آنها می باشد و نحوه ی دنبال کردن این اهداف و تحقق یا عدم تحقق آنها می تواند تاثیر مهمی در زندگی افراد به جای گذارد. به طور مثال، ناکامی افراد در رسیدن به هدف هایشان می تواند یکی از عوامل تاثیر گذار در روی آوردن افراد به سوءمصرف داروها شود و یا از طرفی دیگر، برآورده شدن اهداف می تواند منجر به رضایت مندی از زندگی گردد. اما سوال این است که آیا در این بین، عوامل دیگر مثل هیجانات و شیوه های تنظیم آنها مانند راهکارهای بازسازی خلق (شناختی، آرام سازی، اجتماعی و بیرونی سازی) می تواند نقش واسطه ای به عهده گیرد. بنابراین هدف این پژوهش عبارت بود از تحلیل روابط بین راهبردهای بازسازی خلق به عنوان متغیر میانجی در بین متغیرهای ساختار انگیزشی انطباقی و سوءمصرف داروها و رضایت از زندگی.  تعداد 252 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد(میانگین سن=18/22 با انحراف استاندارد = 64/2) های بازسازی خلق ایبرل و دیگران و ی علایق و دل مشغولی های شخصی و ی مصرف داروها و مقیاس رضایت از زندگی را تکمیل کردند. داده های حاصل به روش تحلیل میانجی با استفاده از رگرسیون سلسله مراتبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  نتایج بیانگر این بود که رابطه ی معناداری بین ساختار انگیزشی انطباقی و سوءمصرف داروها در نمونه ی پژوهش وجود نداشت.  همچنین نتایج نشان داد که راهبرد شناختی، پیش بینی کننده ی رضایت از زندگی در صورت کنترل ساختار انگیزشی انطباقی می باشد.  به نظر می رسد که فکر کردن درباره ی مشکلات پیش آمده و ارزیابی مجدد و درست و منطقی از شرایط و موقعیت های پیش آمده، خودعامل تاثیر گذار بر احساس رضایت از زندگی است

 فهرست مندرجات    فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
کلید واژه ها:  ساختار انگیزشی انطباقی ، بازسازی خلق ، رضایت از زندگی ، مصرف داروهای غیر تجویزی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 409

نام نویسنده: نمازی، جميله
نویسنده دوم: كيافر، مريم سادات
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 58
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسي اثر دو روش آموزشي ، قصه گويي و ماكت بر دانش ايمني عبور از خيابان در بين كودكان انجام شد. به عبارت ديگر هدف پژوهش حاضر پاسخ به اين سوال بود كه ايا آموزش از طريق قصه گويي و ماكت توانايي تشخيص مكانهاي امن و نا امن عبور از خيابان را در كودكان بهبود مي بخشد؟ روش:آزمودنيها شامل 60 كودك از دو مهد كودك بودند و در گروه سني 6تا7سال قرار داشتند. 20 نفر از آنها در گروه كنترل و 20 نفر در گروه قصه گويي و 20 نفر در گروه ماكت قرار گرفتند . انتخاب آزمودنيها به شيوه غير تصادفي -در دسترس-بود ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش شامل ماكت ، كتاب قصه و كارتهاي تصويري مححق ساخته براي سنجش ميزان توانايي شناسايي مكانهاي امن و ناامن در عبور از خيابان بود.قصه گويي در گروههاي 4نفره و ماكت به صورت انفرادي انجام گرديد . به منظور بررسي معنا دار بودن تفاوت ميانگين ها از آزمون (تي تي ايي اس تي) و براي مقايسه ميانگين ها از آزمون (اي ان او وي اي) استفاده شد.نتيجه گيري: نتايج نشان داد عملكرد كودكان در گروه قصه گويي بهتر از گروه كنترل بود كه هيج مداخله اي بر روي آنها انجام نگرفت ، اما كودكان گروه ماكت عملكرد بهتري نسبت به گروه قصه گويي داشتند.  

ابزار پژوهش نيست


استاد راهنمای اول: طبیبی، زهرا

<   111213132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162637383   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.