دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته روان شناسی

<   111213132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162637383   >


تعداد نتایج به دست آمده: 876 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 423
نام نویسنده: قميان، ريحانه
نویسنده دوم: قميان، نعيمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 83
چکیده: 

امروزه سرطان يكي از مهمترين مشكلات بهداشتي در سرتاسر جهان محسوب مي شود كه مواجهه با آن بر ابعاد جسماني، رواني، اجتماعي و معنوي فرد تاثير گذاشته و بحران ايجاد مي نمايد. در نتیجه به نظر مي رسد كه توجه به اين بيماران بويژه توجه به بعد رواني اين بيماري و اثرات مخربي كه بر آنان دارد مي تواند در آينده كمك بزرگي به آنان و خانواده هايشان نمايد و بخشي از آلام اين بيماران را تسكين دهد از این رو در این تحقیق سعی شده است به این بعد از مشکلات بیماران پرداخته شود. جامعه آماري پژوهش حاضر را كليه بيماران سرطاني بالاي 19سال مراجعه كننده به بيمارستان اميد شهر مشهد تشكيل مي دهند. روش نمونه گيري به صورت نمونه گيري در دسترس مي باشد. حجم نمونه در اين پژوهش 61 نفر است (44% مرد ). به منظور بررسی فرضیه ها از دو GHQ( سلامت عمومی ) و بررسی رنج عاطفي (DISTRESS) استفاده شد. در تجزیه و تحلیل از شاخص های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتايج حاكي از آن است كه منابع رنج عاطفی عبارتند از: مشکلات اقتصادی، مشکلات رفت و آمد به مرکز درمانی، مشکلات عاطفی مانند: (افسردگی، احساس ترس( در زنان)، عصبانیت، غمگینی، نگرانی، احساس عدم علاقه به فعالیت های معمول زندگی)، مشکلات جسمی نظیر:( اشکال در راه رفتن، وجود ورم در بدن، سرگیجه، اشکال در حافظه و تمرکز، اشکال در خواب و سوزش و گزگز دست و پا در زنان، حالت تهوع در مردان، احساس اشکال در ظاهر، سوء هاضمه ، درد، و احساس خستگی در هر دو جنس) نتايج نشان داد كه بين ميزان رنج هاي عاطفي بيماران سرطاني با سطح سلامت رواني آنان همبستگي وجود دارد و همچنين بین زنان و مردان در میزان رنج عاطفی و سطح سلامت عمومی آنان تفاوت معناداری وجود ندارد. .

 

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مواخذ نتيجه گيري

 >> روان شناسی
شماره بازیابی: 422
نام نویسنده: مريم، رضايي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات: 99
چکیده: 

هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی گروهی با گروه درمانی شناختی-رفتاری (CBGT) بر افزایش جرات ورزی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان بود. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی به صورت پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. نمونه این پژوهش شامل 45 دانش آموز دختر شهر بیرجند بود که در سال تحصیلی 89-88 به تحصیل اشتغال داشتند. این افراد با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله انتخاب شده و بر اساس جرات ورزی کاتلر و گیورا کم جرات تشخیص داده شده بودند. شرکت کنندگان به شیوه تصادفی به سه گروه، تقسیم شدند. گروه اول درمان شناختی-رفتاری را دریافت کردند؛ گروه دوم واقعیت درمانی را دریافت کردند؛ و گروه سوم مداخله ای دریافت نکردند. هر سه گروه در سه مرحله زمانی پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری یک ماهه مورد سنجش قرار گرفتند. ابزارهای سنجش در این پژوهش عبارت بود از جرات ورزی کاتلر و گیورا. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 و با روشهای آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر و آزمون تعقیبی شفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که (الف) بین اثربخشی درمانهای شناختی رفتاری و واقعیت درمانی در افزابش جرات ودرزی دختران تفاوت معنا داری وجود ندارد؛ (ب) در مقایسه با گروه کنترل، گروه شناختی رفتاری به افزایش جرات ورزی دختران کمک کرد؛ (ج) در مقایسه با گروه کنترل، جرات ورزی در گروه واقعیت درمانی بهبود یافت. این یافته ها از لحاظ نظری و اهمیت آنها در مداخلات بالینی به بحث گذاشته شده اند. .

 

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مواخذ نتيجه گيري

 


استاد راهنمای اول: حسن آبادي، حسين
استاد راهنمای دوم: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
کلید واژه ها:  درمان شناختی رفتاری ، واقعيدت درماني ، جرات ورزي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 421
نام نویسنده: طیبی، هاجر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 160
چکیده: 

 

هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی گروه درمانی یکپارچه توحیدی با درمان شناختی رفتاری بر کاهش فشار¬روانی، افسردگی و فشار مراقبت از بیمارمی باشد. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی به صورت پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری است. جامعه آماری این پژوهش همسران جانبازان اختلال استرس پس از ضربه مشهد بودند که با روش نمونه گیری دردسترس 24 آزمودنی انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل (در هر گروه 8 نفر) گمارده شدند. دوگروه آزمایش، در10جلسه به مدت 2ساعت، گروه درمانی یکپارچه توحیدی و شناختی رفتاری را دریافت کردند درحالیکه گروه کنترل، درمانی دریافت نکردند. تمامی آزمودنی¬ها در شرایط یکسان در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری یکماهه با استفاده از مقیاس فشار مراقبت از بیمار و DASS-21 مورد سنجش قرار گرفتند. یافته¬های این پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS و با روش آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد گروه درمانی یکپارچه توحیدی در کاهش فشار روانی اثربخشی معناداری داشته است اما در کاهش افسردگی و فشار مراقبت از بیمار اثربخشی معناداری مشاهده نشد. یافته¬ها همچنین نشان داد گروه درمانی شناختی رفتاری در کاهش فشارروانی و افسردگی اثربخشی معناداری داشت اما در کاهش فشار مراقبت از بیمار اثربخشی معناداری مشاهده نشد. همچنین نتایج نشان می دهد بین دو گروه درمانی یکپارچه توحیدی و شناختی رفتاری در کاهش فشار روانی، افسردگی و فشار مراقبت از بیمار همسران جانبازان اختلال استرس پس از ضربه تفاوت معناداری وجود ندارد.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مواخذ نتيجه گيري

 


کلید واژه ها:  گروه درمانی یکپارچه توحیدی ، گروه درمانی شناختی رفتاری ، فشار روانی ، افسردگی ، فشارمراقبت از بیمار ، همسران جانبازان اختلال استرس پس از ضربه


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 420
نام نویسنده:  گرجیان مهلبانی، حسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 115
چکیده: 

هدف از این مطالعه تعیین اثر بخشی زوج¬درمانی متمرکز بر هیجان در کاهش افسردگی ناشی از مشکلات ارتباطی بود. در این مطالعه از روش پیش¬آزمون و پس¬آزمون با گروه کنترل استفاده شد. بدین منظور 10 زوجی که به کلینیک خانواده دمانی فراشناخت مراجعه کرده بودند از طریق نمونه¬گیری در دسترس و بطور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. زوجین گروه آزمایش 12 جلسه زوج¬درمانی متمرکز بر هیجان دریافت کردند در حالیکه زوجین گروه کنترل هیچ نوع درمانی را دریافت نکردند. ابزار اندازه¬گیری این پژوهش شامل BDI-II و CPQ بود. در این مطالعه ابتدا از مصاحبه و ¬های CPQ و BDI-II برای غربالگری استفاده شد تا بدینوسیله زوجینی که دارای مشکلات ارتباطی هستند تشخیص داده شود. سپس BDI-II در دو مرحله پیش¬آزمون و پس آزمون اجرا شد. یافته¬ها نشان داد که زوج¬درمانی متمرکز بر هیجان نشانگان افسردگی را در زوجین گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بطور معناداری کاهش می¬دهد (p<0.001). نتایج تحقیق از این فرضیه حمایت کرد که زوج¬درمانی متمرکز بر هیجان در درمان افسردگی زوجین موثر است. و نتایج این تحقیق می¬تواند به مشاوران خانواده و متخصصان بالینی کمک کند.

فهرست مندرجات - فهرست منابع ومأخذ- نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
کلید واژه ها:  زوج درمانی متمرکز بر هیجان ، افسردگی ، مشکلات ارتباطی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 419
نام نویسنده: نداف، مجید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 151
چکیده: 

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی گروه درمانی با رویکرد فعال سازی رفتاری در کاهش افسردگی وافزایش کیفیت زندگی مددجویان وابسته به مواد زندان مرکزی مشهد بود. این مطالعه از نوع شبه آزمایشی باطرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است.جامعه آماری در این پژوهش شامل مددجویان زندان مشهد با همبودی اختلال سوء مصرف مواد و اختلال افسردگی می باشد.بدین منظور 35نفر از زندانیان با استفاده از روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی(18نفر)و گروه کنترل(17نفر)گمارش شدند. گروه آزمایشی با 8جلسه درمان گروهی فعال سازی رفتاری طی دو ماه تحت درمان قرار گرفت.قبل شروع مداخله و پس از مداخله مددجویان هر دو گروه افسردگی بک 2 ومقیاس کیفیت زندگی را تکمیل کردند. با توجه به نتایج آزمون تحلیل کوواریانس، فعال ساز ی رفتاری در کاهش افسردگی موثر بود،وبا انجام آزمون تی مستقل،بین دو گروه درمتغیرکیفیت زندگی تفاوت معناداری مشاهده نشدواین درمان درافزایش کیفیت زندگی مددجویان موفق نبود.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مواخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: حسن آبادي، حسين
کلید واژه ها:  افسردگی ، فعال سازی رفتاری ، کیفیت زندگی ، سوء مصرف مواد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 418
نام نویسنده: اخلاقی اميری، صفیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 138
چکیده: 

هدف از اين پژوهش بررسي اثربخشي زوج درماني گروهي مبتني بر خودنظم بخشي بر افزايش صميميت زناشويي بود. اين پژوهش با بهره گيري از مباني تئوري خودنظم بخشي، به منظور ارتقاء صميميت بين زوج ها طراحي شده است. محتواي اساسي زوج درماني مبتني بر خودنظم بخشي اين است كه خود زوج ها (نه درمان گر)، تغييرات طولاني مدتي را در رابطه شان ايجاد كنند. جامعه ي آماري اين پژوهش عبارت بود از زوج هاي مراجعه كننده به منظور دريافت خدمات مشاوره و روان درماني در حوزه ي مسائل زناشويي به كلينيك روان شناسي دانشگاه فردسي در زمستان 1388 و بهار 1389. نمونه شامل 8 زوج بود كه در دو گروه آزمايش و كنترل گمارده شده و گروه آزمايش، 5 جلسه گروهي زوج درماني مبتني بر خودنظم بخشي را دريافت نمودند. يافته هاي حاصل از پژوهش نشان داد زوج درماني گروهي مبتني بر خودنظم بخشي موجب افزايش معنادار صميميت دريافتي (فرضيه ي اصلي)، صميميت عاطفي، جنسي، عقلاني و تفريحي در مقايسه با گروه كنترل شده، اما بر صميميت انتظاري تأثيري نداشت (فرضيه ي فرعي الف). همچنين مشخص شد كه جنسيت آزمودني ها تأثيري بر ميزان اثربخشي زوج درماني مبتني بر خودنظم بخشي نداشت (فرضيه ي فرعي ب). به علاوه اين شيوه ي درماني موجب كاهش معنادار فاصله ي بين صميمت دريافتي و صميميت انتظاري گروه آزمايش، در مقايسه با گروه درمان شد (فرضيه ي فرعي ج). نتيجه گيري نهايي اين است كه زوج درماني گروهي مبتني بر خودنظم بخشي مي تواند شيوه اي مؤثر در ارتقاءصميميت زناشويي بوده و درمان گران و مشاوران در حوزه ي زوج درماني مي توانند با به كارگيري فراصلاحيت هاي خودنظم بخشي به درماني كوتاه مدت و مؤثر دست يابند.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مواخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور دوم: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  خودنظم بخشی ، صميميت زناشويی ، زوج درمانی گروهی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 417
نام نویسنده: خزايی، راضيه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 112
چکیده: 

يكي از عوامل مهم در شكل گيري عزت نفس وضعيت ظاهري و سلامت پوست افراد مي باشد.هدف پژوهش حاضر بررسي اثر بخشي معنادرماني و شناخت درماني گروهي بر افزايش عزت نفس افرادي است كه از ناراحتي هاي پوستي رنج مي برندپژوهش حاضر با اجراي معنادرماني وشناخت درماني گروهي روي 22نفر از زنان داراي ناراحتي هاي پوستي صورت گرفت. همچنين 10نفر از بيماران در گروه كنترل جاي گرفتند.نتايج نشان داد معنا درماني گروهي وشناخت درماني گروهي هريك به تنهايي باعث افزايش معنادار عزت نفس زنان داراي ضايعات پوستي شدند.اما بين اين دو شيوه گروهي تفاوت معناداري مشاهده نشد.با توجه به اينكه زنان داراي ناراحتي هاي پوستي در برقراري ارتباط با ديگران به علت عزت نفس پايين دشواري هاي زيادي پيش رو دارند.بنابراين به نظر مي رسد استفاده از شيوه گروه درماني در بهبود عزت نفس آنها مؤثرباشد.هم چنين استفاده از شيوه معنادرماني به سبب ايجاد معناي جديد براي افراد ،وشيوه شناخت درماني با ايجاد تغيير در باورها در بهبود عزت نفس بيماران پوستي مؤثرمي باشد.

فهرست منابع و مواخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
استاد مشاور اول: مشهدی، علی
کلید واژه ها:  عزت نفس ، شناخت درمانی ، معنادرمانی ، ضايعات پوستی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 416
نام نویسنده: اعتمادی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 160
چکیده: 

رضایتمندی ، بستر موفقیت و کامیابی است . هیچ انسان موفقی نیست که از هنر رضایت از زندگی بر خوردار نباشد. همچنین همبستگی مثبتی میان عزت نفس سالم و بسیاری از ویژگیهای دیگری که روی موفقیت و خوشبختی تاثیر دارد، وجود دارد . بنابراین با توجه به اهمیتی که عزت نفس و رضایت از زندگی در تمامی جهات زندگی ، به خصوص در رشد و تکامل انسان دارد، در این پژوهش فرض بر این شد ، درمان شناختی – انسانگرایانه که به رشد و تعالی انسان توجه دارد و به وسیله آموزش مهارت هایی مراجع را توانمند می کند ، می تواند اثربخشی معناداری بر افزایش عزت نفس و رضایت از زندگی داشته باشد. برای آزمودن این فرضیه ها، از زنانی که به کلینیک روانشناختی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی مراجعه می کردند، به صورت نمونه‌گیری در دسترس، 16نفر که دارای عزت نفس پایین و عدم رضایت از زندگی بودند، انتخاب شدند. این افراد به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند و آزمون عزت نفس(آیزنگ) و رضایت از زندگی(دینر و همکارانش) از هر دو گروه گرفته شد. سپس برای گروه آزمایش 8جلسه گروه درمانی با رویکرد شناختی – انسانگرایانه اجرا گردید و بعد از اتمام جلسات مجددا آزمون ها از هر دو گروه گرفته شد وبعد از یک ماه مجددا آزمون ها تکرار شد . نتایج نشان داد عزت نفس گروه آزمایش از جلسه پيش آزمون تا جلسه پیگیری، افزایش معنادار(000/0= p) داشته است. همچنین میزان رضایت از زندگی از جلسه پيش آزمون تا جلسه پیگیری افزایش معنادار(001/0 = p ) داشته است. این نتایج توسط پژوهش های دیگر مبنی بر آموزش مهارت های ارتباطی و ذهنی و رشد وتعالی خود ، حمایت می شود .

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مواخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
استاد مشاور اول: حسن آبادی، حسین


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 415
نام نویسنده: مقدس زاده بزاز، مسعود
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 93
چکیده: 

 

بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، چاقی و اضافه وزن یکی از معضلاتی است که سلامت جمعیت بسیاری از کشورهای جهان، از جمله ایران را تهدید می کند. بررسی مطالعات پیشین نشان می دهد که عوامل شناختی، به ویژه تورش توجه، نقشی اساسی در ناکامی کسانی که به منظور کاهش وزن، تحت رژیم درمانی قرار می گیرند، ایفا می کند. همچنین، نتایج پژوهش های صورت گرفته حاکی از آن است که سبک خورد و خوراک افراد، عامل مهمی در پیش بینی میزان موفقیت آنها در رسیدن به هدف کاهش وزن است. پژوهش حاضر شامل دو مطالعه است که در مطالعه اول، رابطه بین تورش توجه، سبک های خورد و خوراک، و تعامل این دو در كساني كه تحت رژیم كاهش وزن بودند، مورد بررسی قرار گرفت؛ این افراد واجد ملاك هاي اختلال باليني (پر اشتهایی روانی و بی اشتهایی روانی) نبودند. نتایج مطالعه اول حاکی از آن بود که تورش توجه خوراكي در رژيم گيرندگان، بيش از افراد عادي است و هر چه قدر نمایه توده بدنی (BMI) افراد بيشتر بود، تورش توجه آن­ها برای خوراكي های پرکالری نيز بيشتر بود. همچنین، افراد چاقی که رژیم غذایی داشتند، بیشتر دارای سبک خورد و خوراک هیجانی و بازداری شده بودند. مطالعه دوم به بررسی اثربخشی نوعی مداخله شناختی رایانه ای کوتاه مدت، با هدف کاهش تورش توجه خوراکی در رژیم گیرندگان، اختصاص داشت. شرکت کنندگان (49 = N) که همگی افراد دارای رژیم غذایی به منظور کاهش وزن بودند، در سه گروه آزمایش (که تمرین را دریافت کردند)، کنترل، و درمان نما جای داده شدند و بر روی همه آن ها پیش آزمون، پس آزمون، و آزمون پیگیری انجام شد. نتایج نشان داد که "برنامه آموزش کنترل توجه خوراکی" (FACTP) با کاهش تورش توجه به خوراکی ها در آزمون پیگیری همراه بود. همچنین، آزمودنی های گروه آزمایش بیشتر از دو گروه دیگر در برنامه رژیم درمانی خود ماندند. به علاوه، در میان افرادی که (FACTP) را دریافت نمودند، کسانی که سبک خورد و خوراک هیجانی داشتند، بیش از دیگران کاهش در نمایه توده بدنی (BMI) را نشان دادند. به طور کلی، پژوهش حاضر نشان داد که تورش توجه در رفتار رژیم گیرندگان ، نقشی اساسی دارد و آموزش کنترل توجه با کاهش تورش توجه خوراکی و کاهش احتمال ترک درمان در این افراد، همراه بود. این مداخله بر سبک خورد و خوراک هیجانی بیشترین تاثیر را داشت.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مواخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
استاد مشاور اول: نعمتی، محسن
استاد مشاور دوم: امین یزدی، سید امیر
کلید واژه ها:  تورش توجه ، استروپ هیجانی ، وسوسه ، برنامه آموزش كنترل توجه ، سبک خورد و خوراک ، رژیم درمانی ، درمان چاقی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 414
نام نویسنده: سلجوقی، فرهاد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 125
چکیده: 

 

 هدف این پژوهش با هدف بررسی تاثیر ارزشیابی سنتی و توصیفی بر آگاهی فراشناخت و اهداف پیشرفت دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهر مشهد انجام گرفت. طرح ارزشیابی توصیفی با استفاده از ارزشیابی تکوینی، ارزشیابی عملکردی و دادن بازخورد توصیفی از سال تحصیلی 84-1383 تاکنون در دو ناحیه شهر مشهد(نواحی3 و 5) و در هر منطقه دو مدرسه به صورت آزمایشی بر روی دانش آموزان پسرمدارس ابتدایی اجرا شده است. بنابر این، جامعه آماری پژوهش حاضر محدود به این نواحی بوده است. در این پژوهش به صورت سرشماری کلیه دانش آموزان پسر مشمول طرح توصیفی(108دانش آموز) و هم چنین 118 دانش آموز از مدارس هم سطح آن ها که تحت پوشش طرح ارزشیابی توصیفی نبودند، هدفمند بر حسب پیشنهاد کارشناس مقطع ابتدایی نواحی3 و5 برای شباهت سازی نمونه ها (شباهت های فرهنگی، محیطی، تحصیلی و خانوادگی دانش آموزان) در مدارس دو نوبته (رزاقی و عادل) از کلاس های نوبت دوم به صورت تصادفی و در مدارس یک نوبته (نشاط و صابری) از مدارس پیشنهاد شده، انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از: 1) آگاهی فراشناختی پانوئورا و فیلیپو(2005) 2) اهداف پیشرفت میدگلی و همکاران(1998). برای تحلیل داده ها از روش های آماری تی برای گروههای مستقل، تحلیل واریانس چندمتغیری (MANOVA) استفاده شد. نتایج نشان داد که سطح آگاهی فراشناختی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی مدارس مشمول طرح ارزشیابی توصیفی به طور معناداری، بیشتر از دانش آموزان پایه پنجم مدارس عادی هم سطح آنهاست. بین گروههای توصیفی و سنتی در متغیر اهداف پیشرفت تفاوت معناداری بدست آمد. نتایج تحلیل های تکمیلی نشان داد که میزان جهت گیری هدف تبحری دانش آموزان گروه توصیفی به طور معناداری، بیشتر از دانش آموزان مدارس عادی هم سطح آن ها و میزان جهت گیری عملکردی-اجتنابی دانش آموزان مشمول به طور معناداری کمتر از دانش آموزان مدارس عادی بود و بین جهت گیری عملکردی-رویکردی دانش آموزان گروه ارزشیابی توصیفی وگروه ارزشیابی سنتی تفاوت معناداری مشاهده نشد.

 

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مواخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  تکوینی ، فراشناخت ، ارزشیابی توصیفی ، اهداف پیشرفت

<   111213132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162637383   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.