دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته روان شناسی

<   123456789101112131415161718192021223242526272   >


تعداد نتایج به دست آمده: 714 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 672
نام نویسنده: خزاعی، فهیمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 76
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر توانبخشی دوساهو مبتنی بر الگوی ناروسه بر مهارت هاي رواني حركتي و تعاملات اجتماعی کودکان مبتلا به سندرم داون بود که در مراکز آموزش و پرورش کودکان استثنایی در سال تحصیلی 92-1391 مشغول به تحصیل بودند. روش:در چهار چوب یک طرح شبه آزمایشی پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل، از بین دانش آموزان مبتلا به سندرم داون (اعم از دختر و پسر) سازمان آموزش کودکان استثنائی شهر مشهد، با دامنه سنی 9-7 سال با نمونه گیری در دسترس که شرایط حضور در پژوهش را دارا بودند وتعداد 22 نفر از آنها به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش وکنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش طی 13 جلسه وهر جلسه 45 دقیقه تحت تاثیرتوانبخشی دوساهو بودند و گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفتند . داده های پژوهش به کمک آزمون لینکلن اوزرتسکی و پرسشنامه تعاملات اجتماعی در پیش و پس آزمون به صورت انفرادی گرد آوری شدند. روش تجزیه و تحلیل داده نیز از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ها : پس از مداخله مقایسه نمرات گروه آزمایش در پس آزمون نسبت به پس آزمون افزایش یافته است وهمچنین نمرات گروه ازمایش در پس َآزمون نسبت به گروه کنترل افزایش یافته است، واین نتایج معناداربود. نتیجه گیری: پس از مداخله از طریق دوساهو گروه آزمایش نمرات بالاتر ی نسبت به گروه کنترل احراز نمودند که این مبین تاثیر شیوه مداخله دوساهو بر افزایش تعاملات اجتماعی ومهارت های روانی حرکتی کودکان مبتلا به سندم داون می باشد

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: غنايي چمن آباد، علي
استاد مشاور اول: طبيبي، زهرا
کلید واژه ها:  سندرم داون ، توانبخشی دوساهو ، مهارت های روانی-حرکتی ، تعاملات اجتماعی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 671
نام نویسنده: آقاسی زاده، انسیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 88
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضرمقایسه اثر بخشی درمان شناختی-رفتاری با و بدون درمان طبی و درمان طبی به تنهایی بر شکایات دردهای عضلانی بیماران روان تنی بود  روش: در چهارچوب یک طرح شبه آزمایشی پیش آزمون پس آزمون از بین افراد مبتلا به اختلال روان‌تنی 20 سال به بالا مرد و زن به صورت در دسترس 60 نفر انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه بیست نفری (گروه درمان شناختی رفتاری، گروه درمان شناختی رفتاری و درمان دارویی و گروه درمان دارویی به تنهایی) قرار داده شدند. گروه‌های درمانی شناختی رفتاری برای  دو گروه در 16 جلسه آموزشی برگزار شد. داده‌های پژوهش به کمک 3 آزمون پرسشنامه افسردگی بک، پرسشنامه اضطراب بک و پرسشنامه سلامت عمومی قبل و بعد از جلسات آموزشی گردآوری شدند روش تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز تحلیل کوواریانس بود. یافته‌ها: نتایج نشانگر کارآیی بالای هر دو روش آموزشی شناختی رفتاری به تنهایی و همراه با دارو درمانی می‌باشد ولی گروهی که درمان ترکیبی شناختی رفتاری با درمان دارویی گرفتند نتایج بهتری نسبت به 2 گروه دیگرنشان دادند. نتیجه‌گیری:پس از آموزش درمان شناختی رفتاری به دو گروه تحت درمان، بهبود بیشتری در کاهش دردهای عضلانی روان تنی در گروه درمان ترکیبی نسبت به گروهی که فقط درمان شناختی-رفتاری می‌گرفتند به دست آمد و در مجموع گروهی که درمان شناختی رفتاری همراه با درمان دارویی گرفتند نتایج بهتری را نسبت به دو گروه دیگر نشان داد. در نتیجه ترتیب اثر بخشی درمان به قرار، گروه درمان شناختی-رفتاری و دارویی ،سپس درمان دارویی به تنهایی و در نهایت درمان شناختی-رفتاری می‌باشد

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  اختلال‌های روان تنی ، درمان شناختی – رفتاری ، دردهای عضلانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 670
نام نویسنده: احمدنیا، سیده طاهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 90
چکیده: 

مقدمه: ازدواج و انتخاب همسر یکی از مهمترین رویدادهای زندگی انسان محسوب می شود که نه تنها بر سلامت جسمی بلکه بر سلامت روانی فرد تأثیر می گذارد و بطور کلی هر مشکلی که برای خانواده اتفاق بیافتد، ضرر آن متوجه کل ساختار و نظام ارزشی جامعه خواهد بود. هدف مطالعه حاضر بررسی اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر واقعیت درمانی بر صمیمیت زناشویی و امنیت روانی زوجین بود.

روش: روش پژوهش در این مطالعه، شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری نیز شامل زوجین مراجعه کننده به کلینیک دانشگاه فردوسی مشهد بودند که از میان آن ها 10 زوج (5زوج در گروه کنترل و 5 زوج در گروه آزمایش) به روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند و بطور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. روش مداخله واقعیت درمانی برای گروه آزمایش شامل 8 جلسه دو ساعته بود. ابزار سنجش شامل پرسش نامه سنجش نیازهای صمیمیت باگاروزی و پرسش نامه ایمنی- ناایمنی مزلو بود.

یافته ها: داده ها از طریق تحلیل کوواریانس (ANCOVA) بررسی شد. یافته ها نشان داد که تفاوت معناداری بین گروه آزمایش و گروه کنترل در مؤلفه صمیمیت و امنیت روانی وجود دارد(05/0P<)

 

بحث و نتیجه گیری: طبق نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت زوج درمانی گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی در افزایش صمیمیت زناشویی و امنیت روانی مؤثر واقع شده است

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: حسن آبادي، حسين
کلید واژه ها:  زوج درمانی ، واقعیت درمانی ، صمیمیت زناشویی ، امنیت روانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 669
نام نویسنده: صلایانی، فائزه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 133
چکیده: 

زمینه مسئله: دردهای مزمن، یکی از مهم‌ترین معضلات پزشکی در تمام جهان است که هر سال میلیون‌ها نفر گرفتار آن می شوند و درمان مناسبی هم به آنها ارائه نمی شود. پژوهشها بیانگر این است که یکی از پیامدهای درد مزمن، واکنش‌های عاطفی مثل افسردگی، اضطراب و پرخاشگری است که به سبب اثرات درازمدت درد به وجود می‌آیند. هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی و ترکیب آن با برنامه خود مدیریتی بر درد، افسردگی، اضطراب و پرخاشگری زنان مبتلا به درد مزمن است. روش: این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون ـ پس آزمون و گروه کنترل بود. در این پژوهش،50  زن مبتلا به درد مزمن عضلانی اسکلتی به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و 30 نفر با نمرات بالا در آزمون اضطراب و پرخاشگری مشخص شدند. سپس به‌ شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش (20 نفر) و یک گروه کنترل (10 نفر) قرار گرفتند. ابتدا هر سه گروه، آزمون های DASS-21، پرخاشگری، مقیاس چندوجهی درد را تکمیل نمودند. سپس گروه های آزمایش به مدت هشت جلسه تحت درمان قرار داشتند و مجدداً آزمون ها اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که بین درد (05/0p<)، افسردگی (05/0 p<)، اضطراب (05/0 p<) و پرخاشگری (05/0 p<) گروه های آزمایش نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج حاکی از این بود که گروه درمانی شناختی و همچنین ترکیب آن با برنامه خود مدیریتی می تواند درد، افسردگی، اضطراب و پرخاشگری زنان مبتلا به درد مزمن را کاهش دهد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
استاد مشاور دوم: عطارزاده حسینی، سید رضا
کلید واژه ها:  درد مزمن ، افسردگی ، اضطراب ، پرخاشگری ، گروه درمانی شناختی ، خودمدیریتی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 668
نام نویسنده: ایمان پور، الهه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 102
چکیده: 

       رضايت زناشويی يک جنبه بسيار مهم و پيچيده از يک رابطه زناشويی است که عوامل مهمی در آن نقش دارند و می‌تواند به وسيله روش‌های مداخله‌ای مختلف تحت تأثير قرار بگيرد. هدف از انجام اين پژوهش تعیین اثربخشي آموزش گروهي مهارت حل مساله بر رضايت زناشويي همسران جانبازان ضایعه نخاعی مشهد بود . مطالعه حاضر از نوع پژوهش‌های شبه تجربی بود که با استفاده از طرح پیش آزمون- پس آزمون باگروه کنترل انجام گرفت. آزمودنی ‌ها که همسران جانبازان ضایعه نخاعی بودند (24 نفر زن )به شیوه هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی دردو گروه  مداخله(12نفر)  و کنترل (12 نفر)جایگزین شدند. ابتدا ازهردوگروه آزمون رضايت زناشويي انریچ (فرم کوتاه) بعمل آمد سپس گروه آزمايش تحت 8  جلسه آموزش گروهي مهارت حل مساله قرار گرفت درحالی که گروه کنترل هیچ مداخله‌اي دریافت نکرد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تحليل كواريانس استفاده شد. نتایج آزمون کواریانس نشان داد آموزش مهارت حل مساله طبق مدل گلدفريد و دزوریلا، موجب بهبود (001/0>  P) نمره رضایت زناشویی همسران ضایعه نخاعی در گروه مداخله شده است.یافته‌هاي پژوهش نشان‌گر آن است که آموزش مهارت حل مساله بر رضايتمندی  زناشويي همسران جانباز ضایعه نخاعی تأثير مثبت داشته است

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

پرسشنامهاستاد راهنمای اول: حسین آبادی، حسین
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  مهارت حل مساله ، رضایتمندی زناشویی ، جانبازان ضایعه نخاعی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 667
نام نویسنده: رحیمی دوآب، محجوبه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 184
چکیده: 

مقدمه و هدف: از نشانگان آسیب‌شناسی روانی که در میان اقدام کنندگان به خودکشی به وفور مشاهده می‌شود، افسردگی می‌باشد بیماران افسرده نسبت به افراد عادی از کاستی‌های عصب‌- روانشناختی بیشتری رنج می‌برند. لذا پرداختن به اختلال افسردگی و شناسایی روش‌های درمانی اثربخش بر کاهش آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی روش گروه‌درمانی وجودی‌ انسان گرایانه بر کاهش افسردگی وکارکردهای عصب روانشناختی  زنان افسرده‌ای است که اقدام به خودکشی کرده‌اند می‌باشد.

روش کار: این پژوهش یک پژوهش کاربردی از نوع نیمه آزمایشی می‌باشدکه بر روی زنان 15 تا 30 ساله‌ی مبتلا به اختلال افسردگی مراجعه کننده به بخش مسمومین بیمارستان امام رضا (ع) شهر مشهد صورت گرفت. در این پژوهش16 نفر از زنانی که تشخیص افسردگی داشته و اقدام به خودکشی کرده بودند به طور تصادفی انتخاب شدند و در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند .سپس از هر دو گروه پیش آزمون به عمل آمد. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه  dass و آزمون استروپ و عملکرد پیوسته بود.12 جلسه گروه درمانی وجودی برای آزمودنی‌های گروه آزمایش انجام شد  پس از11 هفته پس آزمون گرفته شد .داده ها با استفاده از نرم افزار آماري  spss تجزيه و تحليل شدند و با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد آنالیز قرار خواهند گرفت.

یافته‌ها: تحليل نتايج با استفاده از تحليل کواريانس نمره‌هاي پيش‌آزمون و پس‌آزمون نشان دادکه گروه درمانی وجودی انسانگرایانه تأثير معني‌داري برکاهش افسردگی و بهبود کنش‌های عصب روانشناختی دارد

 

نتیجه گیری‌ با توجه به يافتههاي اين پژوهش گروه درمانی وجودی ميتواند با کاهش افسردگی و بهبود کنش‌های عصب روانشناختی در زنان افسرده که اقدام به خودکشی کردهاند، زمينهساز بهبود وضعیت روانشناختی آنها شود

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

فاقد پرسشنامه

 

 


استاد راهنمای اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
استاد مشاور اول: غنایی چمن آبادی، علی
استاد مشاور دوم: خسروجردی، حمید
کلید واژه ها:  گروه درمانی وجودی ، افسردگی ، کارکرد های عصب روانشناختی ، اقدام به خودکشی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 666
نام نویسنده: روحي، بهاره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 111
چکیده: 

هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش درمان شناختی مبتنی  بر ذهن آگاهی بر کاهش افسردگی، اضطراب، استرس و افزایش کیفیت زنان خانه‌دار انجام شد.

روش: روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی و از نوع طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود.

نمونه: نمونه شامل 30 نفر از زنان خانه دار مراجعه کننده به مرکز خانه کارگرشهر مشهد که جهت مشاوره مراجعه کرده بودند، انتخاب شدند و، در گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند، 15 نفر در گروه آزمایش آموزش درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی و 15 نفر درگروه گواه قرار گرفتند. اعضای گروه تعداد 8 جلسه ی تحت آموزش درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی قرار گرفتند، اما برای اعضای گروه‌ گواه مداخله خاصی ارائه نشد. ابزار: قبل و بعد از اجرای مداخله پرسشنامه‌های DASS و کیفیت زندگی توسط گروه نمونه تکمیل شدند. نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره نشان داد که در پس آزمون، نمرات افسردگی، اضطراب، استرس در آزمودنی‌های گروه آزمایش نسبت به گروه گواه کاهش معناداری داشته است و در پس آزمون، نمرات کیفیت زندگی در آزمودنی‌های گروه گواه افزایش معناداری داشته است.

 

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش مؤید این مهم است که آموزش درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش افسردگی، اضطراب، استرس و افزایش کیفیت زندگی زنان خانه دار مؤثر است

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
استاد مشاور اول: طالبيان شريف، جعفر
کلید واژه ها:  افسردگی ، اضطراب ، استرس ، کیفیت زندگی ، آموزش درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 665
نام نویسنده: صدّیق، صفورا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 133
چکیده: 

هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر روی عزت نفس، شاخص توده بدنی و خودکارآمدی وزن در زنان چاق و دارای اضافه وزن بود

روش، جامعه و نمونه آماری:نوع تحقیق حاضر با توجه به عدم انتخاب تصادفی آزمودنی ها در قالب طرح نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس از بین جامعه آماری شامل تمام خانم هایی با بی ام آی بزرگتر از25 تعداد 28 نفر انتخاب شدند که در یک گروه مداخله و یک گروه کنترل تقسیم شدند (هر گروه 14 نفر). در گروه مداخله، واقعیت درمانی به شیوه گروهی در قالب 8 جلسه دو ساعته به صورت هفتگی اجرا گردید اما در گروه کنترل، مداخله درمانی صورت نگرفت. ابزار مورد استفاده

ابزار:در این پژوهش پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت، پرسشنامه سبک زندگی کارآمد وزن و محاسبه شاخص توده بدنی بود که در پیش آزمون و پس آزمون برای جمع آوری داده ها بر روی شرکت کنندگان گروه مداخله و گروه کنترل اجرا گردید

یافته ها: نتایج تحلیلی کوواریانس نشان داد که واقعیت درمانی گروهی بطور معناداری موجب افزایش عزت نفس( خانوادگی) و افزایش خودکارآمدی وزن(هیجانهای منفی، فشاراجتماعی، و فعایت های مثبت) در مقایسه با گروه کنترل شده است ولی در کاهش شاخص توده بدنی در مقایسه با گروه کنترل اثربخشی معناداری نداشته است

نتیجه گیری: در مجموع یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که واقعیت درمانی به شیوه گروهی در افزایش عزت نفس و خودکارآمدی زنان چاق و دارای اضافه وزن موثر است

 

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
استاد مشاور اول: حسن آبادي، حسين
کلید واژه ها:  واقعیت درمانی گروهی ، شاخص توده بدنی ، چاقی ، اضافه وزن ، عزت نفس ، خودکارآمدی وزن


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 664
نام نویسنده: نخعی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 107
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی گروه درمانی تلفیقی شناختی- رفتاری و واقعیت درمانی بر امید، شادکامی و احساس گناه دختران طلبه انجام شد. پژوهش حاضر، کاربردی و ازنوع شبه آزمایشی می باشد. که در آن از پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دختران طلبه که در سال 93-92 در حوزه شهرستان گناباد مشغول به تحصیل بودند که 22 نفر از آنها به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و بر مبنای گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. داده ها به کمک پرسشنامه امیدواری اشنایدر، شادکامی آکسفورد و احساس گناه کوگلر از هر دو گروه آزمایش و کنترل جمع آوری شدند. گروه آزمایشی بنا به هدف طرح، جلسات تلفیقی گروه درمانی شناختی- رفتاری و واقعیت درمانی را 9 جلسه دریافت کردند، در حالیکه برای گروه کنترل مداخله ای صورت نگرفت. بعد از پایان دوره گروه درمانی، مجددا پرسشنامه های مذکور در مرحله پس آزمون اجرا شدند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که تلفیق گروه درمانی شناختی- رفتاری  و واقعیت درمانی باعث افزایش امید، شادکامی و همچنین کاهش احساس گناه در گروه آزمایش شده است.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: کیمیایی، سید علی
کلید واژه ها:  گروه درمانی ، شناختی- رفتاری ، واقعیت درمانی ، امید ، شادکامی ، احساس گناه


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 0
نام نویسنده: نخعی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 107
چکیده: 
استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: کیمیایی، سید علی

<   123456789101112131415161718192021223242526272   >


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.