دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته روان شناسی

<   1234567891011121314151617181920212232425262   >


تعداد نتایج به دست آمده: 630 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 595
نام نویسنده: آدابی، فرزانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 83
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری واحد پردازه‌ای بر کاهش نشانه‌های اضطرابی و بهبود نظم‌جویی شناختی هیجانی نوجوانان بود. روش پژوهش از نوع کاربردی و شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل بود. نمونه آ»اری این پژوهش شامل 24 نفر، (برای هر گروه یعنی گروه آزمایشی و گروه کنترل) از نوجوانان بودند. این نوجوانان به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. گروه آزمایش، ده جلسه درمان شناختی - رفتاری واحد پردازه‌ای دریافت کرده، اما گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. ابزار گردآوری اطلاعات، مقیاس چندبعدی اضطراب کودکان و پرسشنامه نظم‌جویی شناختی هیجانی (CERQP) بود. در این پژوهش از تحلیل کوواریانس چند متغییری (Mancova) براساس  نرم افزار SPSS  استفاده شد. نتایج نشان داد که درمان شناختی رفتاری واحد پردازه‌ای به طور معناداری میزان اضطراب در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به طور معنا داری کاهش (P<0/001) داد. همچنین نتایج نشان داد که درمان شناختی رفتاری واحد پردازه‌ای منجر به بهبود راهبردهای ناسازگارانه و ارتقا راهبردهای سازگارانه گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شد. نتیجه گیری: به این ترتیب درمان شناختی رفتاری واحد پردازه‌ای در کاهش میزان و نشانگان اختلالات اضطرابی و بهبود نظم جویی شناختی هیجان نوجوانان در مقایسه با دیگر درمان ها از اثربخشی بیشتری برخوردار است. همچنین اثرات مثبت درمانی آن بیش از سایر درمان هاست و پس از اتمام درمان، ادامه پیدا می کند.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

نتیجه گیری

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: حسن آبادي، حسين
کلید واژه ها:  نوجوانان ، اضطراب ، نظم‌جویی شناختی هیجانی ، درمان شناختی رفتاری واحد پردازه‌ای


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 593
نام نویسنده: رحیمی، محدثه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 117
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش شیوه‌های فرزندپروری مقتدرانه، مستبدانه و سهل‌گیرانه و بازداری شناختی در خلاقیت کلامی و شکلی کودکان دبستانی صورت گرفت. بدین منظور از بین تمام دانش‌آموزان مقطع ابتدایی ناحیه 2 شهر مشهد، 137 دانش‌آموز دختر پایه‌های سوم تا ششم مقطع ابتدایی و والدین آنها در این پژوهش شرکت داده شدند. خلاقیت کلامی به وسیله فعالیت شماره 6  (فقط فرض کن) از فرم کلامی آزمون تفکر خلاق تورنس (TTCT) و خلاقیت شکلی به وسیله فعالیت شماره 2 (تکمیل تصاویر) از فرم شکلی TTCT سنجیده شد. برای بررسی شیوه فرزندپروری، مقیاس فرزندپروری بامریند توسط یکی از والدین  پاسخ‌داده شد. بازداری شناختی کودکان توسط دو آزمون رایانه‌ای استروپ کلاسیک و برو/ نرو سنجش شد. برای کنترل متغیر هوش نیز دو خرده مقیاس تطبیق علائم (رمز نویسی) و حافظه ارقام از ویرایش چهارم آزمون هوش کودکان وکسلر روی دانش‌آموزان اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون هم‌زمان استفاده شد. طبق نتایج تحلیل داده‌ها، شیوه فرزندپروری مقتدرانه با نمره کل خلاقیت شکلی و مؤلفه جزئیات و سیالی خلاقیت شکلی رابطه معنادار مثبت داشت. همچنین، نمره تداخل به‌دست آمده از آزمون استروپ با مؤلفه‌های سیالی و انعطاف‌پذیری خلاقیت شکلی همبستگی معنادار مثبت داشت. تعداد پاسخ‌های نادرست آزمون برو/ نرو نیز با نمره کل خلاقیت شکلی و مؤلفه جزئیات خلاقیت شکلی همبستگی معنادار منفی داشت. نتایج تحلیل رگرسیون هم‌زمان نیز نشان داد که حافظه ارقام، سبک سهل‌گیرانه و مقتدرانه قادر به پیش‌بینی کل خلاقیت می‌باشد. حافظه ارقام و سبک مقتدرانه قادر به پیش‌بینی نمره کل خلاقیت شکلی می‌باشد؛ نمره تداخل می‌تواند مؤلفه انعطاف‌پذیری خلاقیت شکلی را پیش‌بینی نماید، و حافظه ارقام، سبک سهل‌گیرانه و سبک مقتدرانه قادر به پیش‌بینی مؤلفه جزئیات خلاقیت شکلی هستند. یافته­های پژوهش حاضر در مقایسه با یافته­های پژوهش­های دیگر و نیز از لحاظ نظری و کاربردی مورد بحث قرار گرفت.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

نتیجه گیری

پرسشنامه

 

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی زوج درمانی به شیوه ی گاتمن بر الگوها و باورهای ارتباطی زوجین متعارض دانشجو بوده است.  روش پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود.  جامعه آماری این پژوهش کليه زوجين دانشجوی مراجعه کننده به کلینیک خانواده درمانی دکتر کیمیایی  و کلینیک روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد بودند که بصورت فراخوان برای حضور در این پژوهش از آن ها  دعوت به عمل آمد . آزمودنی­ها شامل زوجینی بودند که یکی یا هردو دانشجو بودند و براساس پرسشنامه تعارضات زناشویی(MCQ) ، متعارض تشخیص داده شدند . حجم نمونه اولیه در پژوهش شامل 14 زوج بود که 10 زوج تا پایان پژوهش باقی ماندند.  در این مطالعه، زوجین با روش نمونه­گیری در دسترس (سهل الوصول) و به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند، و در هر گروه 5 زوج قرار گرفتند. در مرحله ی پیش آزمون ،آزمودنی های هردو گروه به  پرسشنامه های  الگوهای ارتباطی(CPQ) و باورهای ارتباطی( RBS) پاسخ گفتند .  زوجین گروه آزمایش در طی هشت  جلسه و هر جلسه به مدت یک ساعت و نیم  تحت درمان زوج­درمانی به شیوه ی گاتمن  قرار گرفتند در صورتی که گروه کنترل تحت هیچ گونه درمانی قرار نگرفتند.در پايان اجراي طرح،هر دو گروه آزمایش و کنترل پرسشنامه های یاد شده را تکمیل نمودند. داده های جمع آوری شده با تحلیل کوواریانس (ANCOVA) و آزمون T مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد که روش زوج درمانی گاتمن همه خرده مقیاس های الگوهای ارتباطی را در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل بهبود بخشیده است . در " الگوی ارتباطی سازنده متقابل "  در" الگوی ارتباطی کناره گیری توقع" و" الگوی ارتباطی اجتنابی "001/0p<. همچنین نتایج بیانگر این است که باورهای ارتباطی غیرمنطقی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری کاهش یافته است . در خرده مقیاس های " باور به تخریب کنندگی مخالفت " 01/0=sig در " توقع ذهن خوانی " 03/0=sig  و " عدم تغییر پذیری همسر " 008/0=sig  اما در دو خرده مقیاس دیگر " باور به کمال گرایی جنسی " و " تفاوت های جنسیتی " با وجود اینکه روش گاتمن باعث کاهش در نمرات این دو خرده مقیاس در گروه آزمایش شده است اما این تفاوت ها معنادار نبوده است . روش زوج درمانی گاتمن در تمامی خرده مقیاس های تعارض زناشویی تغییرات معناداری را در گروه آزمایش ایجاد کرده است .

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

نتیجه گیری

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: حسن آبادي، حسين
کلید واژه ها:  زوج درمانی به شیوه ی گاتمن ، الگوهای ارتباطی ، باورهای ارتباطی ، زوجین متعارض دانشجو


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 588
نام نویسنده: نعمت‌پور، زهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 94
چکیده: 

این پژوهش با هدف اصلی بررسی اثر­بخشی آموزش گروهی شناختی- هیجانی- رفتاری بر بهبود دلبستگی دانش‌­آموزان دختر متأهل شهرستان صالح­‌آباد انجام پذیرفت. پژوهش حاضر کاربردی و از نوع شبه آزمایشی و طرح پیش‌­آزمون پس­‌آزمون با گروه کنترل می­‌باشد. پرسشنامه­‌­های مورد استفاده دلبستگی کولینز و رید (RAAS) و نیز پرسشنامه­‌ی باور­های غیر­­منطقی جونز بوده و جلسات آموزشی به صورت 10 جلسه‌­ی 90 دقیقه­‌ای و هفته­‌ای دو جلسه بوده­‌اند. نتایج حاصله از تحلیل آماری با آزمون تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که آموزش­‌گروهی شناختی- هیجانی- رفتاری در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل تأثیر معنی­‌داری در نمرات دلبستگی ایجاد نکرده­‌ است. لیکن نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشانگر کاهش معنادار نمرات باورهای غیر­منطقی، در اثر آموزش این طرح می­‌باشد. آماره­‌ی مجذور سهمی اتا نشان داد که 37% تغییرات نمره پس‌­آزمون ناشی از شرکت در گروه آموزشی REBT بوده ­است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

نتیجه گیری

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: امين يزدي، سيد امير
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  آموزش‌گروهی ، شناختی- هیجانی- رفتاری ، دلبستگی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 587
نام نویسنده: خوریانیان، مهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 75
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی روان‌­درماني پويشي كوتاه­‌مدتِ فشرده بر سبك‌­هاي دفاعي و ابرازگري هيجاني در مبتلایان به افسردگی انجام شد. پژوهش حاضر، کاربردی و از نوع شبه آزمایشی می­‌باشد که در آن از پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه­‌ی آماری این پژوهش کلیه دانشجویانِ سال90-91 مبتلا به افسردگی، در دانشگاه فردوسی مشهد بودند که 16 نفر از آنها به شیوه نمونه­‌گیری داوطلبانه مبتنی بر هدف انتخاب شدند و بر مبنای گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. داده‌­ها به کمک پرسشنامه­‌های جمعیت­‌شناختی، افسردگی بک، سبک‌­های دفاعی و ابرازگری هیجانی از هر دو گروهِ آزمایش و کنترل جمع آوری شد. گروه آزمایش بنا به هدف طرح، بسته­‌ی روان­‌درمانی ­پویشی کوتاه‌­مدتِ فشرده را 20 جلسه دریافت کردند، در حالیکه برای گروه کنترل مداخله‌­ای صورت نگرفت. بعد از پایان دوره‌­ی روان­‌درمانی، مجدداً پرسشنامه­‌های مذکور در مرحله‌­ی پس‌­آزمون اجرا شدند. داده­ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون ANCOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته­‌های پژوهش نشان داد که روان‌­درمانی پویشی کوتاه‌­مدتِ فشرده باعث کاهش نشانه­‌های افسردگی (001/0p<)، سبک­های دفاعی رشدنایافته (017/0p<) و روان­رنجور (001/0p<) و همین­طور منجر به افزایش سبک‌­دفاعی رشدیافته (001/0p<) و ابرازگری هیجانی (001/0p<) در گروه آزمایش شده است. تأیید فرضیه­‌های تحقیق مبین این است که روان­‌درمانی پویشی کوتاه‌­مدتِ فشرده منجر به بهبود خلق و افزایش افشای هیجانی و بکارگیری سبک دفاعی کارآمدِ رشدیافته و نیز کاهش استفاده از سبک­‌های دفاعی غیر انطباقیِ رشدنایافته و روان­رنجور گردیده است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

نتیجه گیری

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: حیدری‌نسب، لیلا
استاد مشاور دوم: طبيبي، زهرا
کلید واژه ها:  روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت فشرده ، سبک‌های دفاعی ، نشانه‌های افسردگی ، ابرازگری هیجانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 586
نام نویسنده: پرهیزکار، نرگس
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 124
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضر با هدف اثر بخشی درمان شناختی – رفتاری مبتنی بر کنش­‌های اجرایی به شیوه­‌ی گروهی بر کاهش نشانه‌­ها و بهبود کنش­‌وری اجرایی دانشجویان مبتلا به ADHD صورت گرفت. روش: بدین منظور از طریق فراخوان از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد که قبلا تشخیص ADHD گرفته بودند یا از نشانه­‌های این اختلال رنج می­‌بردند و در سال 91-92 مشغول به تحصیل بودند، دعوت به همکاری شد، 32 نفر از دانشجویان مبتلا به ADHD انتخاب شدند، تشخیص اولیه از طریق پرسشنامه­‌ی BAARS و تشخیص قطعی با مصاحبه‌­ی روانپزشکی صورت گرفت، سپس شرکت کنندگان به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند و درمان شناختی - رفتاری برای گروه آزمایش ارائه شد، و گروه کنترل در حالت انتظار قرار گرفتند. هر دو گروه قبل و بعد از اجرای گروه درمانی پرسشنامه‌­های BAARS و BDEFS را تکمیل کردند. یافته­ها: نتایج حاصل از تحلیل واریانس چند متغیری (MANCOVA) و تحلیل کوواریانس (ANCOVA) نشان داد که گروه آزمایش، پس از درمان، کاهش معناداری را در نشانه­‌های ADHD نشان دادند (1p < 0/00)، همچنین گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل، در متغیر کندی زمان شناختی کاهش معناداری را نشان دادند (p < 0/001)، و گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بهبود معناداری را در مولفه‌­های کنش‌­های اجرایی نشان دادند p <0/001)) به عنوان مثال تفاوت دو گروه در  متغیر مدیریت زمان ، متغیر سازمان­دهی و حل مساله،  بازداری، خودانگیزشی و متغیر خود نظم‌جویی هیجانی (همه موارد:p <0/001 ) به نفع گروه آزمایش معنادار بود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می­‌دهد که درمان شناختی - رفتاری مبتنی بر کنش­های اجرایی بر کاهش نشانه­‌های اختلال ADHD و بهبود کنش‌­وری اجرایی در این دانشجویان موثر بوده و می­تواند به عنوان یک روش درمانی در کنار سایر درمان­ها مورد استفاده قرار گیرد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

نتیجه گیری

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد راهنمای دوم: صالحي فدردي، جواد
استاد مشاور اول: فیاضی‌بردبار، محمدرضا
کلید واژه ها:  اختلال نارسایی توجه – فزون‌کنشی در دانشجویان ، درمان شناختی - رفتاری ، کنش‌های اجرایی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 585
نام نویسنده: محمدی، هادی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 137
چکیده: 

هدف از این پژوهش پیش بینی رضایت زناشویی ازروی متغیرهای سبک های دلبستگی و باورهای ارتباطی با کنترل متغیرهای سن، جنس، مدت زمان ازدواج، تعداد فرزندان و سلامت روان می باشد. برای دست یافتن به این منظور در میان کارمندان متأهل شاغل در دانشگاه فردوسی مشهد تعداد140 پرسشنامه توزیع گردید که در نهایت 81 پرسشنامه  قابل تحلیل به دست آمد. ابزار گردآور ی داده­ها در این تحقیق عبارتند از،  پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ فرم 47 سوالی، پرسشنامه سبک­های دلبستگی بزرگسالان بشارت (بشارت منتشر نشده)، پرسشنامه باورهای ارتباطی (RBI) و مقیاس سلامت روانی (DASS21) می­باشد. اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ها توسط نرم افزار آماری SPSS16  و با استفاده از رگرسیون چند­گانه، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t برای گروه های مستقل، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که  63 درصد از تغییرات در واریانس رضایت زناشویی از روی متغیرهای دموگرافیک، مقیاس سلامت روان، سبک­های دلبستگی و باورهای ارتباطی قابل تبیین بود. بعد از کنترل متغیرهای سن، جنس، مدت زمان ازدواج، تعداد فرزندان و سلامت روان، متغیرهای سبک دلبستگی دوسوگرا و باورهای ارتباطی بطور مستقلانه قادر به پیش­بینی رضایت زناشوئی بودند. نتایج همچنین نشان داد در ارتباط با رضایت زناشویی، سبک های دلبستگی ایمن، اجتنابی و  باورهای ارتباطی تفاوت معناداری در بین کارمندان مرد وزن وجود نداشتد. ولی در ارتباط با سبک دلبستگی دوسو گرا بین دوگروه کارمندان مرد وزن تفاوت معنادار مشاهده گردید.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

نتیجه گیری

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: طبيبي، زهرا
استاد مشاور اول: سپهري شاملو، زهره
کلید واژه ها:  رضایت زناشویی ، سبک‌های دلبستگی ، باورهای ارتباطی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 584
نام نویسنده: احمدی، نسیم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 128
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی زوج درمانی شناختی- رفتاری بر بهبود نظم جویی شناختی هیجان، بازسازی طرحواره های شناختی ناسازگار و کاهش تعارضات زوجین ، انجام شد. روش پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی بوده است. نمونه اماری این پژوهش شامل 20 زوج که با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و به طور تصادفی به دوگروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش، هشت جلسه زوج درمانی شناختی- رفتاری دریافت کرده، اما گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه های تعارضات زوجین (MCQ ) ،پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان ( CERQ) و پرسشنامه فرم کوتاه طرحواره های یانگ (SQ-SF)  بوده است. نتایج نشان میدهد که پس از اجرای مداخله یاد شده ، میزان تعارضات زناشویی در گروه ازمایش در مقایسه با پیش آزمون و گروه کنترل به طور معناداری کاهش(05/0>P) داشته،همچنین، نظم جویی شناختی هیجان افزایش و طرحواره های ناسازگار کاهش یافته است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

نتیجه گیری

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  زوج درمانی شناختی- رفتاری ، نظم جویی شناختی هیجان ، طرحواره های ناسازگار ، تعارضات زناشویی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 583
نام نویسنده: منصوری، نسیبه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 86
چکیده: 

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی زوج­درمانی خودتنظیمی بر رضایت زناشویی، سبک­ های هویتی و حل مسئله خانواده بود.

روش: بدین منظور، در یک پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل تعداد 10 زوج مراجعه کننده به روانپزشکان و متخصصان مغز و اعصاب و مراکز مشاوره شهر کاشمر به روش نمونه ­گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. زوج ­های گروه آزمایش در معرض مداخله 8 جلسه­ای زوج درمانی خودتنظیمی قرار گرفتند، در حالیکه گروه کنترل در معرض چنین مداخله­ای قرار نگرفتند. مقیاس زوجی اینریچ (ECS)، پرسشنامه هویت بنیون و آدامز (OMEIS-2) و حل مسئله خانواده (FPS) در مورد افراد شرکت­ کننده اجرا گردید. داده­های پژوهش به کمک نرم افزار آماری SPSS-20 و با استفاده از شاخص­های آمار توصیفی، آزمون t مستقل، خی دو و تحلیل کوواریانس (ANCOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته­ها: یافته­ های پژوهش حاضر نشان داد که زوج درمانی خودتنظیمی باعث افزایش میزان رضایت زناشویی و مهارت­های حل مسئله زوج ­های گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل می­ شود. همچنین، زوج‌­درمانی خودتنظیمی باعث افزایش چهار بعد رضایت‌­زناشویی؛ یعنی رضایت­ زناشویی، ارتباطات، حل­ت عارض و تحریف ­آرمانی زوج­ها می­ شود. بعلاوه، زوج ­درمانی خودتنظیمی باعث کاهش میانگین نمره زوج­ها در سبک­ های هویت سردرگم، پیش­رس و دیررس و در مقابل افزایش میانگین نمره هویت موفق زوج­ها می­شود.

نتیجه گیری: در مجموع، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که زوج ­درمانی خودتنظیمی تأثیر بسزایی در افزایش میزان رضایت زناشویی، تعدیل سبک­های هویت و افزایش مهارت حل مسئله زوج­ها دارد و زوج درمانگران می­توانند نقش خودتنظیمی را در رضایت زناشویی، سبک هویت و حل مسئله در نظر بگیرند.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

نتیجه گیری

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  زوج‌درمانی خودتنظیمی ، رضایت زناشویی ، سبک‌های هویتی ، حل مسئله خانواده


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 581
نام نویسنده: قندهاری، لیلا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 108
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی گروه‌درمانی با رویکرد معنوی- مذهبی بر افزایش عزت نفس و معنویت دانشجویان مهاجر و همچنین تعیین سهم افزایش معنویت در افزایش عزت نفس بود. از میان دانشجویان مهاجر دانشگاه فردوسی مشهد 20 نفر برای بررسی هدف پژوهش به شيوه تصادفي در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. اعضای گروه آزمايش، در هشت جلسه گروه‌درمانی معنوی- مذهبی شرکت کردند. نتايج بررسی داده‌ها حاكي از اين بود كه شركت در جلسات گروه‌درمانی با رویکرد معنوی- مذهبی باعث افزایش عزت نفس و معنویت دانشجویان مهاجر مي‌گردد. همچنین نتایج نشان داد که افزایش عزت نفس با افزایش معنویت رابطه معناداری دارد و از طریق افزایش معنویت مي‌توان افزایش عزت نفس را پیش‌بینی کرد. تلويحات يافته‌هاي پژوهش از لحاظ نظري و عملي بحث شد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

نتیجه گیری

فاقد پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  عزت نفس ، معنویت ، گروه‌درمانی معنوی- مذهبی ، دانشجویان مهاجر

<   1234567891011121314151617181920212232425262   >


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.