دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته روان شناسی

<   123456789101112131415161718192021223242526272   >


تعداد نتایج به دست آمده: 782 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 742
نام نویسنده: میررجائی، آتنا السادات
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 74
چکیده: 

تنیدگی بخش جدایی‌ناپذیر زندگی آدمی است و شاید عمومی‌ترین مسئله زندگی یک انسان باشد. پرستاری به عنوان شغلی پر تنیدگی شناخته شده است، تنیدگی‌های شغلی موجود در این حرفه می‌تواند به بروز بیماری‌ها و اختلالاتی منجر شود که سلامتی پرستاران را بطور جدی به مخاطره می‌اندازد. برای مدیریت عوامل مرتبط با تنیدگی در پرستاران، راهکارهایی مورد نیاز می‌باشد. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنیدگی ادراک شده، تاب‌آوری و کیفیت زندگی پرستاران به انجام رسید. روش: تعداد 22 نفر پرستار از میان پرستاران شاغل در بیمارستان امید شهر مشهد انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 11 نفره مداخله و کنترل گمارش شدند. آزمودنی‌ها در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون با مقیاس تنیدگی ادراک شده کوهن (PSS)، مقیاس تاب‌آوری کانر و دیویدسون (CD_RSC) و فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی (SF_36) مورد سنجش قرار گرفتند. گروه آزمایش 8 جلسه 2 ساعته (یک روز در هفته) مداخله کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی را دریافت کردند و گروه کنترل در فهرست انتظار قرار داشتند. داده‌ها با استفاده از نسخه 19 نرم افزار SPSS و با روش تحلیل کوواریانس تک متغیری و تحلیل کوواریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: گروه مداخله نسبت به گروه کنترل در میزان مولفه سلامت روان کیفیت زندگی افزایش معنادار نشان داد. اما در کاهش تنیدگی ادراک شده و افزایش تاب‌آوری تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی می‌تواند در بهبود مولفه سلامت روان کیفیت زندگی در پرستاران موثر باشد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 

َ

 


استاد راهنمای اول: مشهدی، علی
استاد مشاور اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  کاهشَ تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی ، تنیدگی ادراک شده ،  تاب‌آوری ،  کیفیت زندگی ، پرستاران


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 741
نام نویسنده: ممدوحي، نيلوفر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 76
چکیده: 

زمينه مسأله: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر بخشی درمان تعامل والد-کودک بر کاهش اضطراب کودکان ادرار بی اختیار انجام شد. روش اجرا: طرح پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع تک آزمودنی خط پایه منفرد A.B می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کودکان ادرار بی اختیار است که در مدت چهار ماه اول سال 1394  به مرکز روانشناختی سیب و ذهن و زندگی و انگیزش شهر  مشهد مراجعه کردند و از این جامعه تعداد 4 کودک دارای اختلال ادرار بی اختیار که نشانه های اضطراب داشتند به صورت نمونه گیری داوطلبانه انتخاب و روی والدین آن ها درمان تعامل والد-کودک به مدت 6 جلسه 2 ساعته انجام گردید. آزمودنی ها براساس ملاک های ورود به درمان  و خروج از درمان همسو شدند. از پرسشنامه اضطراب اسپنس برای سنجش اضطراب استفاده شد و نتایج با استفاده از رسم نمودار و درصد بهبودی و اندازه اثر نشان داده شد. یافته‌ها: نتایج تحلیل نشان داد که در پس آزمون،نمرات اضطراب کودکان نسبت به پیش آزمون کاهش معناداری داشته است. نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش مؤید این مهم است که درمان تعامل والد-کودک باعث کاهش نشانه‌های اضطراب کودکان ادرار-بی اختیار می شود.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 

 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: طالبيان شريف، جعفر
کلید واژه ها:  تعامل والد ـ کودک ، ادرار بی اختیار ، اضطراب


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 740
نام نویسنده: غیورکاظمی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 160
چکیده: 

اختلال اضطراب اجتماعی، شایعترین نوع اختلالات اضطرابی است که به عملکرد و روابط اجتماعی فرد آسیب می رساند.  هریک از درمانهای روانشناختی، بر درمان جنبه ای از عوامل زیربنایی آسیب دیده در این اختلال تمرکز کرده است.  اخیرا درمانهای جدیدتر مانند فراشناخت و نوروفیدبک مدنظر قرار گرفته اند.  هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی درمان فراشناخت با نوروفیدبک بر باورهای فراشناختی، نظم جویی هیجان و علائم اختلال اضطراب اجتماعی و از نوع مطالعه تک آزمودنی و نمونه گیری داوطلبانه است.  5 دانشجوی دانشگاه فردوسی و دانشگاه فرهنگیان با تشخیص اختلال اضطراب اجتماعی، براساس شدت اختلال (خفیف تر یا شدید) همتا شده، بصورت تصادفی در دو گروه (فراشناخت و نوروفیدبک) جای گرفتند.  از مصاحبه بالینی DSM-IV-TR، پرسشنامه هراس اجتماعی کانور، پرسشنامه اضطراب اجتماعی واتسون و فرند، پرسشنامه باورهای فراشناختی و پرسشنامه نظم جویی هیجان استفاده شد.  درمان فردی فراشناخت در 8 جلسه هفتگی و نوروفیدبک 16جلسه، سه بار در هفته اجرا شد.  پرسشنامه ها در خط پایه، انتهای درمان و پیگیری 45 روزه تکمیل شدند، بعلاوه پرسشنامه کانور دوبار در میانه درمان (یک سوم و دو سوم مدت دوره درمان) نیز تکمیل گردید.  برای تحلیل داده ها از درصد بهبودی استفاده گردید.  یافته ها نشان دهنده اثربخشی هردو درمان در نشانه های اضطرابی آزمودنیها، با دامنه درصدهای بهبودی متفاوت در هر فرد است ولی میانگین درصدهای بهبودی آزمودنیها برای هردو درمان، تفاوت چشمگیری ندارد. البته بیشترین بهبودی در باورهای فراشناختی در آزمودنیهای گروه فراشناخت ایجاد شده است.  نظم جویی هیجان در آزمودنیها دارای نوسان بوده و بنابراین به نظر می رسد هردو درمان بصورت معنادار اثربخش نبوده اند.  بهبودی همه آزمودنیها در دوره پیگیری ادامه یافته است.  بطورکلی درمان فراشناخت و نوروفیدبک بطور اثربخشی توانستند اختلال اضطراب اجتماعی را بهبود بخشند اما اثربخشی بیشتر درمان فراشناخت برای کاهش علائم اضطراب اجتماعی خفیف و نوروفیدبک برای اختلال اضطراب اجتماعی شدیدتر مشاهده شد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 

 

 


استاد راهنمای اول: مشهدی، علی
استاد مشاور اول: غنایی چمن آبادی، علی
کلید واژه ها:  اضطراب اجتماعی ، اضطراب ، فراشناخت درمانی ، نوروفیدبک


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 739
نام نویسنده: محمدی، طاهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 176
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کتاب‏های پایه­ی ششم ابتدایی از منظر توجه به مهارت‏های تفکر (بر اساس رویکرد لیپمن) بود. روش مورداستفاده تحلیل محتوای کمّی و جامعه این پژوهش، تمامی کتاب‏های درسی پایه­ی ششم ابتدایی بود که در سال تحصیلی 1392-1393 تألیف شده و برابر با 917 صفحه بوده است. نمونه­­ی مورد بررسی برابر با 384 صفحه بود که با بهره­گیری از فرمول کوکران تعيين شد. در این پژوهش، از سیاهه کدگذاری استفاده شد. این سیاهه برای کدگذاری قیاسی و بر اساس مؤلفه‏های مطرح‌شده در بنیان نظری؛ شامل مهارت‏های تفکر برنامۀ آموزش فلسفه برای کودکان و عبارت از مهارت‏های ترجمه، استدلال، کاوشگری و سازمان‌دهی اطلاعات بود. به‌منظور تحلیل محتوای کتاب­ها، «مضمون فعالیت» به‌عنوان واحد ثبت و واحد زمینه فعالیت­ها بود که در هر کتاب دربردارنده عناوین گوناگونی است. نتایج پژوهش نشان داد که میزان توجه به مهارت‏های تفکر لیپمن در کتاب‏های پایه­ی ششم به‌غیراز کتاب­ قرآن و کار و فناوری در حد مناسبی است. بیشترین فراوانی مهارت ترجمه مربوط به کتاب مهارت‏های نوشتاری(61/34 درصد)، مهارت استدلال به کتاب ریاضی(07/36 درصد)، مهارت کاوشگری به کتاب علوم(63/52 درصد)، مهارت سازمان‌دهی اطلاعات به کتاب مهارت‏های نوشتاری(84/53 درصد) بوده است؛ و درنهایت مهارت استدلال با فراوانی(98/25 درصد) و مهارت کاوشگری با فراوانی (51/12 درصد) بیشترین و کمترین فراوانی را درمجموع کتاب‏های پایه ششم ابتدایی دارا می­باشند.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: غفاري، ابوالفضل
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  کتاب‏های پایه­ی ششم ابتدایی ، مهارت‏های تفکر فلسفه براي کودکان ، ليپمن ، تحليل محتوا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 738
نام نویسنده: رحمانی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 62
چکیده: 

هدف پژوهش: مطالعه حاضر با هدف پیش بینی موانع شخصی خلاقیت در میزان خلاقیت مربیان پیش از دبستان صورت گرفت. روش: روش مطالعه، همبستگی و جامعه آماري شامل تمامی مربیان مشغول به آموزش در مهدکودک‌های شهر مشهد در سال تحصیلی 94-93 بودند (1800 نفر) که تعداد 317 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و پرسشنامه­های خلاقیت تورنس (1974) و موانع شخصی خلاقیت فیفر (1990) را تکمیل کردند. داده­های پژوهش با آمار توصیفی، ضريب همبستگي پيرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه و تی تک نمونه ای تحلیل شدند. یافته‌ها: یافته ها نشان داد: بین میزان خلاقیت مربیان با موانع شخصی خلاقیت رابطه منفی و معناداری وجود داشت (001/0=p)؛ موانع شخصی خلاقیت قادر به پیش بینی خلاقیت مربیان بودند (001/0 p= ،49/10=(244،6)F)؛ وضعیت خلاقیت مربیان در حد مطلوبی نبود (001/0,p=72/8- t=). نتیجه‌گیری: بنابراین با عنایت به یافته پژوهش و اهمیت خلاقیت مربیان در دوره پیش از دبستان،از میان برداشتن موانع شخصی خلاقیت برای مربیان توصیه می گردد.

 

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: اصغري نكاح، سید محسن
کلید واژه ها:  خلاقیت ، موانع شخصی خلاقیت ، مربیان ، پیش دبستانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 735
نام نویسنده: حسینی، مرسده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 88
چکیده: 

در مطالعات روان تحلیلگری، منشا شکل­گیری افسردگی را خشم سرکوب شده در روابط بین فردی شناسایی کرده­اند. هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی طرح­واره درمانی بر خشم سرکوب شده و افسردگی ناشی از آن در دانشجویان با نشانگان افسردگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه­ فردوسی مشهد، که با شکایت افسردگی به کلینیک­ دانشگاه­ مراجعه می­کنند، تشکیل می­دهد. نمونه آماری این پژوهش را 30 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، مقطع لیسانس که با شکایت افسردگی با خشم سرکوب شده به کلینیک دانشگاه ارجاع نموده­اند، تشکیل می­دهد. نمونه گیری در این پژوهش بصورت در دسترس بود. در این پژوهش طرح­واره درمانی بعنوان متغیر مستقل در گروه آزمایش اجرا شد، و متغیرهای خشم سرکوب شده(مولفه های خشم سرکوب شده و مهار افراطی آن) و افسردگی(پرسشنامه افسردگی بک 2) و طرح­واره های ناسازگار اولیه(پرسشنامه طرحواره های یانگ) بعنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که طرح­واره درمانی سبب بهبود نمرات متغیرهای افسردگی، خشم سرکوب شده و مهار افراطی آن در مقایسه با گروه کنترل شد(05/0>p). همچنین در این نمونه پژوهشی، طرح­واره های ناسازگار اولیه (محرومیت هیجانی، خویشتن داری، بازداری هیجانی و رهاشدگی) سهم معنادار در پیش بینی خشم سرکوب شده آنان داشتند. یافته­ی این پژوهش چنین بود که خشم سرکوب شده سهم معنی دار در پیش بینی افسردگی افراد با نشانگان افسردگی داشته و طرح­واره درمانی می تواند درمانی اثربخش در بهبودی این نوع از افسردگی باشد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: حسن آبادی، حسین
استاد مشاور اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
کلید واژه ها:  طرح واره درمانی ، خشم سرکوب شده ، افسردگی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 734
نام نویسنده: ربیعی، سپیده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 93
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه­ی تمایزیافتگی خود با تیپ­های شخصیتی A، B در خانواده­ی افراد مبتلا به بیماری ام.اس و مقایسه­ی آن با افراد عادی در سطح شهر مشهد انجام گرفت. جامعه­ی آماری پژوهش شامل دو گروه نمونه است. نمونه­ی اول شامل کلیه­ی افرادی است که در شهر مشهد به هنگام اجرای تحقیق (سال 1393) سکونت داشته و یکی از اعضای خانواده­ی آنها اعم از همسر، پدر، مادر، خواهر، برادر و یا فرزندشان به بیماری ام.اس مبتلا می­باشد و نمونه­ی دوم شامل افراد نرمالی که هیچ بیمار ام.اسی در اطرافیان خود ندارند. آزمون­ها بر روی 190 نفر (95 نفر در هر نمونه) اجرا گردید. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل: پرسشنامه­ی تمایزیافتگی اسکورن و فریدلندر (2004) که شامل 46 ماده است و پرسشنامه­ی تیپ شخصیتی فریدمن و روزنمن که 25 ماده دارد. بعد از جمع­آوری داده­های مورد نیاز، این داده­ها با به کار بردن روش­های آماری ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، واریانس چند­متغیره و آزمون یومن ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که رابطه­ی معناداری بین تمایزیافتگی بالا و تیپ شخصیتی B، و همچنین رابطه­ی معناداری بین تمایزیافتگی پایین و تیپ شخصیتی A، وجود دارد. امّا در بررسی تمایزیافتگی دو گروه (گروه نرمال و خانواده­ی افراد مبتلا به ام.اس.)،تفاوت معناداری یافت نشد. نتایج حاکی از آن است که فاکتورهایی علاوه بر بیماری یک عضو خانواده نیاز است تا سیستم خانواده را به سمت از دست دادن تمایزیافتگی خود هدایت کند و فشارهای دیگر نیز می­توانند تأثیر مشابهی بر عملکرد خانواده داشته باشند.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه


 


استاد راهنمای اول: حسن آبادي، حسين
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  تمایزیافتگی خود ، تیپ­های شخصیتی A,B ، مولتیپل اسکلروزیس (ام.اس)


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 733
نام نویسنده: تشکر‌گلستانی، نسیبه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 96
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی روان‌درمانی بدنی بر بهبودکنش‌های اجرایی و کاهش نشانه های نارسایی توجه و فزون کنشی در  کودکان بد‌‌سرپرست انجام شد.

روش اجرا: طرح پژوهش حاضر شبه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل با نمونه ای شامل 24 نفر از کودکان بد‌‌سرپرست ساکن شهر مشهد مي‌باشد که 12 نفر در گروه‌ آزمایش و 12 نفر در گروه گواه گمارش شدند. اعضاي گروه‌ آزمایش جلسات روان‌درمانی بدنی را دریافت کردند، اما برای اعضای گروه‌ گواه مداخله خاصی ارائه نشد. قبل و بعد از اجرای مداخله، پرسشنامه ارزیابی سلامت روان کودکان و نوجوانان و آزمون برج لندن بر روی کودکان عضو نمونه اجرا شد.

یافته‌ها: نتایج تحليل كوواريانس چندمتغیره نشان داد که در پس آزمون، علائم بیش‌فعالی و نقص توجه كودكان گروه‌ آزمایش نسبت به کودکان گروه گواه، کاهش معناداری داشته است. همچنین، توانایی سازمان‌دهی و برنامه‌ریزی كودكان گروه‌ آزمایش نسبت به کودکان گروه گواه، افزایش معناداری داشته است.

نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش مؤید این مهم است که روان‌درمانی بدنی باعث بهبود کنش‌های اجرایی و کاهش نشانه های نارسایی توجه و فزون کنشی در کودکان بدسرپرست مي‌شود.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 

 


استاد راهنمای اول: غنایی چمن آبادی، علی
استاد مشاور اول: مشهدی، علی
کلید واژه ها:  روان‌درمانی بدنی ، کنش‌های اجرایی ،  نارسایی توجه ، فزون کنشی ، کودکان بد‌‌سرپرست


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 732
نام نویسنده: نادمی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 101
چکیده: 

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی پروتکل مشخصی‌ از تمرین نوروفیدبک به همراه دارو درمانی (کاهش تدریجی‌ دارو تحت نظر پزشک فوق تخصص اعصاب کودکان) بر ویژگی‌‌های عصب روان شناختی‌ کودکان مبتلا به ADHD می‌باشد. روش: در چارچوب یک طرح شبه آزمایشی‌ پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل، از بین کودکان با دامنه سنی‌ ۶ تا ۱۲ سال که به علت اختلال ADHD به داروی ریتالین وابسته بودند به شیوه نمونه گیری در دسترس تعداد ۱۴ نفر انتخاب و به طور تصادفی در ۲ گروه ۷ نفره، گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. آزمودنی‌ها در مرحله پیش آزمون و پس آزمون با آزمون‌های کامپیوتری CPT، هوش وکسلر کودکان (WISC-R)، پرسشنامه شرح حال بالینی کودک CSI4 و آزمون کانرز والدین مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه آزمایش در یک دوره ۲۰ جلسه‌ای، در هر هفته، ۳ جلسه و با پروتکل مشخص تمرین فردی نوروفیدبک همراه با کاهش تدریجی‌ دارو را دریافت کردند و گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفتند. برای تحلیل داده‌ها نیز از تحلیل کووارینس یک راهه آنکووا و چند متغیره استفاده شد. یافته‌ها: پس از تمرین، میانگین نمره‌ها در پرسشنامه CSI4 در مورد مشکلات فزون کنشی/ تکانشگری، عدم تمرکز و اختلالات عاطفی‌- رفتاری به طور معنا دار کاهش یافته است. در پرسشنامه کانرز والدین نیز مشکلات یادگیری، تکانش گری، اضطراب، فزون کنشی کاهش یافته است (گرچه معنادار نشده است). در آزمونCPT نیز میانگین خطای ارائه پاسخ و زمان واکنش کاهش و پاسخ صحیح افزایش یافته است (گرچه معنادار نشده است). نتیجه گیری: پس از تمرین نوروفیدبک کودکان ADHD گروه آزمایش در کنش‌های عصب روانشناختی‌ نسبت به گروه کنترل شرایط بهتری را نشان مي‌دهند و این تاکیدی بر این نکته می‌باشد که تمرین نوروفیدبک با پروتکل مشخص همزمان با کاهش تدریجی‌ دارو، ضمن اینکه وابستگی این کودکان به دارو را کاهش مي‌دهد، ویژگی‌‌های عصب روان‌شناختی آنها را توسعه‌ می‌بخشد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: غنایی چمن آبادی، علی
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  اختلال فزون کنشی- نقص توجه ، درمان دارویی (ریتالین) ، درمان نوروفیدبک


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 731
نام نویسنده: ظریف، سیده سمانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 126
چکیده: 

هدف از این پژوهش مقایسه وضعیت تحصیلی و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دارای اسناد درونی، بیرونی و ارتباطی در دانشگاه فردوسی مشهد بود. جامعه آماری 10252 نفر بود که تعداد 120 نفر دختر و پسر به عنوان نمونه آماری و با شیوه نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند.  ابزارهای این پژوهش شامل پرسش نامه منبع کنترل راتر، پرسش نامه انگیزش پیشرفت هرمنس و معدل دانشجویان است. روش تحقیق این پژوهش از نوع پیمایشی بود و برای آزمون فرضیه ی اول از آزمون مجذور کای و برای فرضیه دوم از آزمون T-Test برای گروه های مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که در دانشجویان دختر و پسر 1) رابطه معناداری بین موفقیت تحصیلی و اسناد ارتباطی وجود ندارد بنابراین نمی توان گفت موفقیت تحصیلی در افراد دارای اسنادهای ارتباطی، بیش از افراد دارای اسنادهای غیرارتباطی است. 2) تفاوت معناداری در انگیزش پیشرفت بین افراد دارای اسناد ارتباطی و غیر ارتباطی وجود ندارد و لذا تمام فرض های تحقیق مردود می باشد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: غفاري، ابوالفضل
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  انگیزش پیشرفت تحصیلی ، وضعیت تحصیلی ، اسناد ارتباطی ، اسناد غیرارتباطی

<   123456789101112131415161718192021223242526272   >


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.