دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته روان شناسی

<   1234567891011121314151617181920212232425262   >


تعداد نتایج به دست آمده: 676 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 635
نام نویسنده: سوری، علی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 87
چکیده: 

 هدف از اجرای اين پژوهش بررسی تأثير گروه ­درمانی شناختی- رفتاری در کاهش اضطراب امتحان و افزایش عزت نفس بوده ­است. روش مطالعه حاضر یک بررسی نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل است. جامعه آماری 200 زبان­ آموز دختر و پسر 18 تا 26 سال در حال یادگیری زبان در موسسه زبان اتاق بازرگانی ایران، در سال1392، بودند که از میان آنها 30 زبان آموز که علائم اضطرابی و عزت نفس پایین را نشان­ می ­دادند در قالب  دو گروه آزمايشی (15 نفر) و کنترل (15 نفر)  با روش نمونه ­گیری تصادفی جایگزین شدند. پيش از مداخله درمانی هر دو گروه با پرسشنامه ساراسون و کوپراسمیت مورد ارزيابی قرار گرفتند. سپس گروه آزمايشی در پانزده جلسه گروه ­درمانی شناختی- رفتاری شرکت­ نمودند و به همراه گروه گواه مورد پس­ آزمون قرار­گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده‌های به‌دست­ آمده از آزمون تحلیل کوواریانس (Ancova) استفاده شد. يافته‌های پژوهش نشان­ داد که گروه درمانی شناختی- رفتاری به‌طور معنی‌داری )05/0(p< در کاهش اضطراب امتحان و افزایش عزت نفس زبان­ آموزان با حذف اثر پیش ­آزمون مؤثر بوده­ است (00/0 P<). نتیجه اینکه گروه درمانی شناختی- رفتاری می‌تواند در کاهش اضطراب امتحان و  و افزایش عزت­ نفس زبان­ آموزان مؤثر مفید­باشد و کارآمدی تحصیلی زبان­آموزان را افزایش ­دهد.

فهرست مندرجات

نتيجه گيري

منابع و مآخذ

فاقد پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: طبيبي، زهرا
کلید واژه ها:  گروه درمانی شناختی-رفتاری ، اضطراب امتحان ، عزت نفس ، زبان آموز


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 634
نام نویسنده: نافیان دهکردی، معصومه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 129
چکیده: 

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر آموزش مولفه های رویکرد سیستمی ساختاری بر کیفیت زندگی، حل تعارض و حل مسئله زوجین می‌باشد. طرح کلی پژوهش، یک طرح شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل کلیه مراجعین (زوجین) دارای تعارض های زناشویی و مسئله در فرایند مشکل گشایی به کیلینیک روان شناسی و مشاوره دانشگاه فردوسی در سال 1392 بود.نمونه آماری شامل 10 زوج بود كه در دو گروه آزمایش و كنترل گمارده شده و گروه آزمایش، 8 جلسه گروهی زوج درمانی سیستمی ساختاری را دریافت نمودند.ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه مقیاس کیفیت زناشویی، فرم تجدید نظر شده (RDAS)، مقیاس کارکردهای روانشناختی خانواده ایرانی (IFPFS) و پرسشنامه حل مسئله خانواده (2010) بود. برای تحلیل داده ها و به منظور بررسیاثربخشی آموزش مولفه های رویکرد سیستمی ساختاری بر کیفیت زندگی، حل تعارض و حل مسئله زوجین، از تحلیل کوواریانس(ANCOVA) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSSاستفاده شد. نتایج نشان دادکه رویکرد سیستمی- ساختاری موجب افزایش معنادارکیفیت زناشویی، حل تعارض وحل مسئله زوجین، در مقایسه با گروه کنترل شده است. در تبیین نتایج به دست آمده می‌توان گفت که رویکرد سیستمی- ساختاری با دارا بودن رویکرد جامع و سیستمی، تاثیر معناداری بر ساختار خانواده می تواند داشته باشد و با تغییر ساختار خانواده سعی در رفع نواقص و مشکل پیش آمده می نماید. امید است که با استفاده از این رویکرد بتوان گام مهمی در زوج درمانی و خانواده درمانی برداشت.

فهرست مندرجات

نتيجه گيري

منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: حسن آبادي، حسين
استاد مشاور اول: کیمیایی، سید علی
کلید واژه ها:  زوج درمانی سیستمی- ساختاری ، کیفیت زناشویی ، حل تعارض ، حل مسئله


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 633
نام نویسنده: خسروشیری، سمیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 118
چکیده: 

     هدف اصلی مراکز شبه خانواده تامین کارکرد های اصلی خانواده برای کودکان بی سرپرست و بد سرپرست می باشد اما صرف انتقال این کودکان از محیط آسیب رسان خانواده به محیطی با آسیب های کمتر کافی به نظر نمی رسد و سوگ ناشی از فقدان خانواده این کودکان را در معرض آسیب­های روان شناختی، مشکلات رفتاری، مشکلات تحصیلی قرار می دهد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی بازی درمانگری شناختی رفتاری به شیوه گروهی بر کاهش مشکلات درونی سازی شده- برونی سازی شده کودکان بی سرپرست و بد سرپرست بود. روش پژوهش: در این پژوهش، 20کودک دختر مقطع ابتدایی از دو خانه کودک شرکت کردند که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل نما قرار گرفتند.گروه آزمایش 16جلسه، به مدت سه بار درهفته در جلسات بازی درمانگری شناختی رفتاری به شیوه گروهی شرکت نمودند و مربیان برای تمامی آزمودنی­ها به سیاهه رفتاری آچنباخ(فرم والد) در جلسات پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری (یک ماه بعد از اتمام مداخله)پاسخ گفتندبه منظور تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد. يافته­هاي پژوهش: نتایج این پژوهش نشان داد که بازی درمانگری شناختی رفتاری به شیوه گروهی موجب کاهش معنادار  مشکلات درونی سازی شده در مرحله پس آزمون (005/0> P)و مرحله پیگیری  (001/0>P ) شده است. همچنین بازی درمانگری شناختی رفتاری به شیوه گروهی موجب کاهش معنادار  مشکلات برونی سازی شده در مرحله پس آزمون(001/0>P ) و پیگیری(001/0>P ) شده است. همچنین نتایج پژوهش برای فرضیه های فرعی نشان داد که خرده مقیاس های افسردگی، اضطراب، سلوک را از مرحله پیش آزمون تا پیگیری کاهش معناداری داشتند اما در خرده مقیاس پرخاشگری با وجود کاهش سطح نمرات، کاهش آن معنادار نیست. نتيجه گيري: با توجه به شیوع بالای مشکلات رفتاری در بین کودکان و به پیامد های نامطلوب آن از جمله بروز مشکلات جدی تر در بزرگسالی، درمان مشکلات درونی سازی شده و برونی سازی شده از اهمیت بالایی برخوردار است و بازی­درمانگری شناختی رفتاری با ارائه تکنیک های شناختی-رفتاری و طراحی و اجرای  بازی خاص هر مشکل  موجب کاهش مشکلات درونی سازی شده و مشکلات برونی سازی شده درکودکان بی­سرپرست و بد­سرپرست شده است و این درمان با توجه به جذابیت آن برای کودکان توصیه می گردد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: اصغري نكاح، سید محسن
کلید واژه ها:  بازی‌درمانگری شناختی رفتاری ، کودکان بد سرپرست و بد سرپرست ، مشکلات درونی سازی شده ، مشکلات برونی سازی شده


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 604
نام نویسنده: انصاری، زهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 59
چکیده: 

این مطالعه،  پژوهشی بنیادی است که تلاش کرده است تا بین علوم شناختی، روان پزشکی و روان شناسی بالینی پل بزند. هدف از انجام این مطالعه، اعتبار یابی خصیصه ی دقت در جزییات در مبتلایان به اختلال شخصیت وسواسی با استفاده از آزمون فلیکر و تمیز این افراد از گروه بهنجار بود. شرکت کننده ها 25 نفر از گروه اختلال شخصیت وسواسی و 25 نفر از گروه بهنجار را شامل می­شدند که با استفاده از روش  نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند. به منظور غربال کسانی که به اختلال شخصیت مبتلا بودند، از مصاحبه ساختاریافته بالینی برای اختلالات محور دو SCID-II استفاده شد. آزمون فلیکر شامل 34 تصویر بود که یکبار بدون تغییر و یکبار با تغییر در یکی از اجزا، توسط کامپیوتر ارایه می شد. برای پاسخ دهی لازم بود تا شرکت کننده، ابتدا دکمه فاصله بر روی صفحه کلید، را فشار دهد  و سپس جزء تغییر یافته را به آزمونگر اعلام کند.  تعداد پاسخ های درست، غلط، از دست رفته،  تکرار هر کوشش آزمایشی و زمان واکنش بر روی کل آزمون، محاسبه شد.  نتایج آزمون مانکوا  نشان داد در افراد  OCPD، تعداد پاسخ های درست، بیشتر از افراد عادی، و تعداد پاسخ های غلط و  از دست رفته کمتر از افراد عادی بود.  اما افراد  OCPD، کوشش­های آزمایشی بیشتر و زمان واکنش طولانی تری از افراد عادی داشتند. نتیجه آن که آزمون فلیکر برای تفکیک افراد مبتلا به شخصیت OCPD از عادی، اعتبار افتراقی دارد.  بر اساس متن DSM، عملکرد متفاوت افراد OCPD، نسبت به افراد عادی، می تواند از خصیصه توجه زیاد به جزییات و کمال گرایی آن­ها ناشی شده باشد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: صالحي فدردي، جواد
کلید واژه ها:  آزمون فلیکر ، پیدا کردن تغییر ، توجه به جزییات ، SCID-II ، OCPD


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 503
نام نویسنده: دهقانی‌نیشابوری، محسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 139
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر در مرحله اول تعیین سهم سبك‌هاي مقابله و سوگ پيش از موعد در بهزيستي روانشناختي مادران كودكان مبتلا به سرطان و در مرحله دوم بررسی اثر بخشی گروه‌درمانی با رویکرد هيجان‌مدار بر افزایش بهزيستي روانشناختي و بهبود سبك‌هاي مقابله و سوگ پيش از موعد اين افراد بود. در این پژوهش 70 نفر از مادران کودکان مبتلا به سرطان ساکن مشهد شرکت کردند و پرسشنامه‌های سبك‌هاي مقابله، سوگ پيش از موعد و بهزيستي روانشناختي را تکمیل کردند. از این میان 23 نفر برای بررسی هدف مرحله دوم پژوهش به شيوه تصادفي در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. اعضای گروه آزمايش، در دوازده جلسه گروه‌درمانی هیجان‌مدار شرکت کردند. نتايج بررسی داده‌های مرحله‌ اول پژوهش  نشان داد که سوگ پيش از موعد و سبك‌هاي مقابله با بهزيستي روان‌شناختي مادران كودكان مبتلا به سرطان رابطه معناداری دارد و ما از طریق سوگ پيش از موعد و سبك‌هاي مقابله مي‌توانيم بهزيستي روان‌شناختي آن‌ها را پیش‌بینی کنیم. نتايج مرحله دوم حاكي از اين بود كه شركت در جلسات گروه‌درمانی با رویکرد هيجان‌مدار باعث افزایش بهزيستي روانشناختي و بهبود سبك‌هاي مقابله و سوگ پيش از موعد مادران كودكان مبتلا به سرطان مي‌گردد. تلويحات يافته هاي پژوهش از لحاظ نظري و عملي بحث شد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع ومآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: طبيبي، زهرا
استاد مشاور اول: حسن آبادي، حسين
استاد مشاور دوم: بنی هاشم، عبدالله
کلید واژه ها:  سرطان کودکان ، سبك‌هاي مقابله ، سوگ پيش از موعد ، بهزيستي روانشناختی ، گروه‌درمانی هيجان‌مدار ، مادران


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 632
نام نویسنده: عالی، هادی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 146
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثربخشی گروه درمانی معنوی مذهبی و تحلیل رفتار متقابل بر افسردگی و سبک های اسناد سوء مصرف کنندگان مواد انجام شده است.

مواد و روشها: بدین منظور تعداد 45 نفر از سوء مصرف کنندگان مقیم در مرکز اجتماع درمان مدار(TC) مشهد در ابتدا به روش نمونه گیری در دسترس پس از غربالگری انتخاب و به روش گمارش تصادفی در سه گروه آزمایشی اول (معنوی-مذهبی)، آزمایشی دوم (تحلیل رفتار متقابل) و کنترل قرار گرفتند. قبل از آغاز گروه همه اعضاء به دو پرسشنامه افسردگی بک و سبک هاي اسناد سلیگمن پاسخ دادند. سپس اعضای گروه آزمایشی هر یک در 12 جلسه یک تا یک و نیم ساعته درمان (دو بار در هفته)، شرکت کردند. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده شد.

یافته‌ها: گروه درمانی معنوی-مذهبی و تحلیل رفتار متقابل هر دو به یک میزان موجب کاهش افسردگی (00/0=P و89/18=F) کاهش سبکهای اسنادبدبینانه (00/0=P  و 48/12=F) و افزایش اسنادهای خوش بینانه (007/0p=  و 09 /6=F)در سوء مصرف کنندگان می شوند.

نتیجه‌گیری:

هر دو گروه درمانی معنوی- مذهبی و تحلیل رفتار متقابل به یک میزان باعث کاهش افسردگی و بهبود سبک‌های اسناد شده بودند و نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداری داشتند.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

فاقد پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: حسن آبادي، حسين
استاد مشاور اول: اصغري، محمد جواد
کلید واژه ها:  گروه درمانی معنوی- مذهبی ، گروه درمانی تحلیل رفتار متقابل ، افسردگی ، سبک اسناد بدبینانه ، سبک اسناد خوش بینانه ، سوء مصرف مواد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 542
نام نویسنده: بیوکی، بهناز
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 182
چکیده: 

این پژوهش با هدف اصلی بررسی اثربخشی گروه درمانی  مبتنی بر رویکرد وجودی- انسانگرایانه بر کاهش اضطراب مرگ بیماران سرطانی شهر مشهد انجام پذیرفت. با توجه به ارتباط میان اضطراب مرگ، افسردگی و کیفیت زندگی، بررسی اثربخشی این شیوة درمانی بر کاهش افسردگی و بهبود کیفیت زندگی را نیز به عنوان هدف دوم در نظرگرفتیم. پژوهش حاضر کاربردي و از نوع نیمه آزمایشی(طرح گروه کنترل نابرابر) می باشد. با استفاده از روش نمونه گیري داوطلبانه از میان بیمارانی که به دو مرکز درمانی قائم و رضا در  شهر مشهد مراجعه کرده بودند، با توجه به ملاك هاي در نظر گرفته شده( میزان تحصیلات، سن، قرار داشتن در پروسه درمان، آگاهی کامل از نوع بیماری و شدت آن)،  22 نفر (10 مرد و 12 زن) را انتخاب کرده و آنها را به صورت تصادفی به  دو گروه آزمایشی و مداخله نما تقسیم کردیم(11 نفر براي هر گرو ه ). گروه آزمایش 12 جلسه هفتگی گروه درمانی وجودی- انسانگرایانه را دریافت کردند، درحالیکه گروه مداخله نما تنها  به انجام 12 جلسه حرکات ورزشی و کششی خاص به صورت گروهی پرداختند. هر دو گروه پرسشنامه های اضطراب مرگ تمپلر، افسردگی بک و فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی را در جلسات پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري( 30 روز)  تکمیل کردند. برای بررسی نتایج، از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و نیز آزمون تعقیبی بن فرونی استفاده شد. یافته های به دست آمده نشان داد که گروه درمانی وجودی انسانگرایانه به کاهش اضطراب مرگ بیماران در مرحله پس آزمون و پیگیری و  نیز به بهبود کیفیت زندگی آنان در مرحله پس آزمون کمک کرده است. همچنین نتایج نشان داد که  اگرچه گروه درمانی منجر به کاهش افسردگی بیماران در گروه آزمایش شد اما این کاهش در مقایسه با گروه کنترل معنادار نبود.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: حسن آبادي، حسين
استاد مشاور اول: سپهري شاملو، زهره
کلید واژه ها:  گروه درمانی ، وجودی – انسانگرایانه ، اضطراب مرگ ، سرطان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 582
نام نویسنده: حسینی، مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 84
چکیده: 

 این پژوهش باهدف بررسی نقش میانجیگری احساس انسجام روانی در رابطه طول و تعداد عوارض جسمانی با سلامت روان مورد انجام گرفت.این پژوهش از نوع همبستگی می باشد.نمونه مورد پژوهش، تعداد150 نفر از افراد دیابتی نوع دو کلینیک دیابت پارسیان مشهد بودند. پرسشنامه احساس انسجام فلسنبرک و همکاران و پرسشنامه  سلامت روان گلدبرگ  و چک لیست عوارض جسمانی توسط شرکت کنندگان تکمیل شد. داده ها با بهره گیری از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر و با استفاده از  نرم افزار لیزرل و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج همبستگی نشان می دادکه بین طول مدت بیماری و تعداد عوارض جسمانی دیابت و احساس انسجام  و سلامت روان رابطه منفی و معناداری وجود دارد و جهت همبستگی ها گویای آن است که با افزایش طول دوره بیماری دیابت میزان احساس انسجام روانی و به تبع سلامت روان افراد کاهش می یابد و همچنین با شدت یافتن عوارض جسمانی دیابت، میزان انسجام روانی افراد و سلامت روان افراد کاهش می یابد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که پیوند احساس انسجام، طول مدت و تعداد عوارض جسمانی دیابت و سلامت روان با داده ها برازش دارد. همچنین ضریب مسیر مستقیم و غیر مستقیم طول مدت و تعداد عوارض جسمانی دیابت بر سلامت روان معنادار بود. اما، می‌توان گفت اثر غیر مستقیم طول مدت و تعداد عوارض جسمانی دیابت بر سلامت روان از اثر مستقیم آن بیشتر است و احساس انسجام به خوبی توانسته است میانجی معناداری در این زمینه باشد. نتایج و یافته ها نشان می داد که در بیماری های مزمن طول مدت ابتلا به بیماری و تعداد عوارض بیماری در میزان سلامت روان بسیار تاثیرگذار است و احساس انسجام روانی می تواند با نقشی که در این زنجیره ایفا می کند باعث پیچیده تر شدن اتراث این  دو متغیر بر سلامت روان بشود.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  بیماری مزمن ، طول مدت بیماری ، شدت بیماری ، احساس انسجام ، سلامت روان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 631
نام نویسنده: حسینی، شکیبا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 101
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، اثر بخشی گروه درمانی شناختی ـ رفتاری بر بهبود عملکرد شناختی، هیجانی خانواده و افزایش خودکارآمدی و عزت نفس دختران نوجوان است. روش پژوهش، شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس‌آزمون با گروه گواه می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را، کلیه دانش‌آموزان دختر پایه‌ی اول دبیرستان نوربخش ناحیه 4 به همراه مادرانشان تشکیل داد. نمونه پژوهش 22 مادر به همراه فرزندانشان بودند، که در مرحله اول  به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و در مرحله دوم برای همگن شدن مادران به همراه فرزندانشان به صورت تصادفی در دو گروه، 11 نفر در گروه آزمایش و 11 نفر در گروه گواه گمارش شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت، پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران و پرسشنامه عملکرد خانواده مک مستر.  به این صورت که پرسشنامه عملکرد خانواده بر روی مادران انجام گرفت و پرسشنامه خودکارآمدی و پرسشنامه عزت نفس بر روی نوجوانان صورت گرفت. نتایج بدست آمده از تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل کواریانس چند متغیره تحلیل شد. نتایج نشان داد که گروه درمانی شناختی ـ رفتاری باعث بهبود عملکرد مادران در مقیاس‌های حل مسأله، ارتباط، پاسخگویی عاطفی و عملکرد کلی شد در نتیجه باعث افزایش عزت نفس  نوجوانان در گروه آزمایش شد، اما در زمینه خودکارآمدی تفاوت معناداری در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه نداشت. نتایج حاصل از داده‌های پژوهش نشان داد، درمان شناختی ـ رفتاری باعث بهبود عملکرد مادران و افزایش عزت نفس دختران نوجوان می‌گردد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  گروه درمانی شناختی ـ رفتاری ، عملکرد خانواده ، خوذکارآمدی و عزت نفس


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 630
نام نویسنده: توسلی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 154
چکیده: 

مطالعه حاضر با هدف بررسي اثربخشي واقعيت درماني گروهي بر بهبود نشانگان ضربه عشق انجام شد. اين مطالعه، يك مطالعه كاربردي و از نوع نيمه آزمايشي به صورت پيش‌آزمون، پس‌آزمون با يك گروه آزمايش (مداخله) و يك گروه كنترل است. پس از انتشار اعلاميه در دانشگاه فردوسي مشهد، 40 نفر براي مشاوره گروهي ابراز تمايل نمودند كه از بين آنها 20 نفر از افرادي كه ملاك‌هاي ورود به پژوهش را داشتند، براي مطالعه انتخاب شدند. سپس 10 نفر به شیوه تصادفي درگروه آزمايش و 10 نفر براي گروه كنترل قرار گرفتند و در جلسات واقعيت درماني گروهي طی 8 جلسه 120 دقيقه‌اي در طول 5 هفته كه در كلينيك دانشكده علوم تربيتي دانشگاه فردوسي برگزار مي‌شد، شركت كردند. قبل از شروع جلسات، براي اعضاي گروه آزمايش يك جلسه توجيهي و طي آن توضيحاتي كلي در مورد گروه درماني ارائه شد. همچنين از شركت كنندگان خواسته شد تا پرسشنامه‌هاي افسردگی بک (II-BDIضربه عشق (LTI) و نشانگان ضربه عشق (LTSI) را تكميل كنند. داده‌ها پس از گردآوري با استفاده از نرم افزار آماري Spss18  و روشMancova   مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. تحلیل نتایج با استفاده از آزمون آماری تحلیل کواریانس انجام شد که نشان داد، واقعیت درمانی گروهی به طور معناداری (05/0p<) مي‌تواند از شدت نشانگان ضربه عشق (013/0) و افسردگي (410/0) مراجعان بكاهد. این پژوهش نشان می‌دهد که نشانگان ضربۀ عشق شدید را باید به عنوان کانون توجه بالینی در نظر گرفت. هم چنين تحلیل نتایج این مطالعه نشان داد که واقعيت درماني گروهي در بهبود نشانگان ضربه عشق تاثیر مثبت دارد و به خوبی مي‌تواند از شدت نشانگان ضربه عشق بكاهد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: سپهري شاملو، زهره
کلید واژه ها:  نشانگان ضربه عشق ، واقعيت درماني گروهي ، عشق

<   1234567891011121314151617181920212232425262   >


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.