دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته روان شناسی

<   1234567891011121314151617181920212232425262   >


تعداد نتایج به دست آمده: 669 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 582
نام نویسنده: حسینی، مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 84
چکیده: 

 این پژوهش باهدف بررسی نقش میانجیگری احساس انسجام روانی در رابطه طول و تعداد عوارض جسمانی با سلامت روان مورد انجام گرفت.این پژوهش از نوع همبستگی می باشد.نمونه مورد پژوهش، تعداد150 نفر از افراد دیابتی نوع دو کلینیک دیابت پارسیان مشهد بودند. پرسشنامه احساس انسجام فلسنبرک و همکاران و پرسشنامه  سلامت روان گلدبرگ  و چک لیست عوارض جسمانی توسط شرکت کنندگان تکمیل شد. داده ها با بهره گیری از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر و با استفاده از  نرم افزار لیزرل و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج همبستگی نشان می دادکه بین طول مدت بیماری و تعداد عوارض جسمانی دیابت و احساس انسجام  و سلامت روان رابطه منفی و معناداری وجود دارد و جهت همبستگی ها گویای آن است که با افزایش طول دوره بیماری دیابت میزان احساس انسجام روانی و به تبع سلامت روان افراد کاهش می یابد و همچنین با شدت یافتن عوارض جسمانی دیابت، میزان انسجام روانی افراد و سلامت روان افراد کاهش می یابد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که پیوند احساس انسجام، طول مدت و تعداد عوارض جسمانی دیابت و سلامت روان با داده ها برازش دارد. همچنین ضریب مسیر مستقیم و غیر مستقیم طول مدت و تعداد عوارض جسمانی دیابت بر سلامت روان معنادار بود. اما، می‌توان گفت اثر غیر مستقیم طول مدت و تعداد عوارض جسمانی دیابت بر سلامت روان از اثر مستقیم آن بیشتر است و احساس انسجام به خوبی توانسته است میانجی معناداری در این زمینه باشد. نتایج و یافته ها نشان می داد که در بیماری های مزمن طول مدت ابتلا به بیماری و تعداد عوارض بیماری در میزان سلامت روان بسیار تاثیرگذار است و احساس انسجام روانی می تواند با نقشی که در این زنجیره ایفا می کند باعث پیچیده تر شدن اتراث این  دو متغیر بر سلامت روان بشود.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  بیماری مزمن ، طول مدت بیماری ، شدت بیماری ، احساس انسجام ، سلامت روان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 631
نام نویسنده: حسینی، شکیبا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 101
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، اثر بخشی گروه درمانی شناختی ـ رفتاری بر بهبود عملکرد شناختی، هیجانی خانواده و افزایش خودکارآمدی و عزت نفس دختران نوجوان است. روش پژوهش، شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس‌آزمون با گروه گواه می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را، کلیه دانش‌آموزان دختر پایه‌ی اول دبیرستان نوربخش ناحیه 4 به همراه مادرانشان تشکیل داد. نمونه پژوهش 22 مادر به همراه فرزندانشان بودند، که در مرحله اول  به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و در مرحله دوم برای همگن شدن مادران به همراه فرزندانشان به صورت تصادفی در دو گروه، 11 نفر در گروه آزمایش و 11 نفر در گروه گواه گمارش شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت، پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران و پرسشنامه عملکرد خانواده مک مستر.  به این صورت که پرسشنامه عملکرد خانواده بر روی مادران انجام گرفت و پرسشنامه خودکارآمدی و پرسشنامه عزت نفس بر روی نوجوانان صورت گرفت. نتایج بدست آمده از تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل کواریانس چند متغیره تحلیل شد. نتایج نشان داد که گروه درمانی شناختی ـ رفتاری باعث بهبود عملکرد مادران در مقیاس‌های حل مسأله، ارتباط، پاسخگویی عاطفی و عملکرد کلی شد در نتیجه باعث افزایش عزت نفس  نوجوانان در گروه آزمایش شد، اما در زمینه خودکارآمدی تفاوت معناداری در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه نداشت. نتایج حاصل از داده‌های پژوهش نشان داد، درمان شناختی ـ رفتاری باعث بهبود عملکرد مادران و افزایش عزت نفس دختران نوجوان می‌گردد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  گروه درمانی شناختی ـ رفتاری ، عملکرد خانواده ، خوذکارآمدی و عزت نفس


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 630
نام نویسنده: توسلی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 154
چکیده: 

مطالعه حاضر با هدف بررسي اثربخشي واقعيت درماني گروهي بر بهبود نشانگان ضربه عشق انجام شد. اين مطالعه، يك مطالعه كاربردي و از نوع نيمه آزمايشي به صورت پيش‌آزمون، پس‌آزمون با يك گروه آزمايش (مداخله) و يك گروه كنترل است. پس از انتشار اعلاميه در دانشگاه فردوسي مشهد، 40 نفر براي مشاوره گروهي ابراز تمايل نمودند كه از بين آنها 20 نفر از افرادي كه ملاك‌هاي ورود به پژوهش را داشتند، براي مطالعه انتخاب شدند. سپس 10 نفر به شیوه تصادفي درگروه آزمايش و 10 نفر براي گروه كنترل قرار گرفتند و در جلسات واقعيت درماني گروهي طی 8 جلسه 120 دقيقه‌اي در طول 5 هفته كه در كلينيك دانشكده علوم تربيتي دانشگاه فردوسي برگزار مي‌شد، شركت كردند. قبل از شروع جلسات، براي اعضاي گروه آزمايش يك جلسه توجيهي و طي آن توضيحاتي كلي در مورد گروه درماني ارائه شد. همچنين از شركت كنندگان خواسته شد تا پرسشنامه‌هاي افسردگی بک (II-BDIضربه عشق (LTI) و نشانگان ضربه عشق (LTSI) را تكميل كنند. داده‌ها پس از گردآوري با استفاده از نرم افزار آماري Spss18  و روشMancova   مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. تحلیل نتایج با استفاده از آزمون آماری تحلیل کواریانس انجام شد که نشان داد، واقعیت درمانی گروهی به طور معناداری (05/0p<) مي‌تواند از شدت نشانگان ضربه عشق (013/0) و افسردگي (410/0) مراجعان بكاهد. این پژوهش نشان می‌دهد که نشانگان ضربۀ عشق شدید را باید به عنوان کانون توجه بالینی در نظر گرفت. هم چنين تحلیل نتایج این مطالعه نشان داد که واقعيت درماني گروهي در بهبود نشانگان ضربه عشق تاثیر مثبت دارد و به خوبی مي‌تواند از شدت نشانگان ضربه عشق بكاهد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: سپهري شاملو، زهره
کلید واژه ها:  نشانگان ضربه عشق ، واقعيت درماني گروهي ، عشق


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 629
نام نویسنده: هاتفی‌پور، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 115
چکیده: 

هدف: این پژوهش با هدف اصلی بررسی اثربخشی طرحواره درمانی گروهی بر بهبود سازگاری اجتماعی و طرحواره های ناسازگار اولیه و کاهش علائم در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی صورت گرفته است. روش: پژوهش حاضر کاربردي و از نوع شبه آزمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمام مردان دارای تشخیص اختلال شخصیت مرزی با سابقه بستری در بیمارستان ابن سینا بوده است، نمونه آماری تحقیق، با توجه به ملاک های در نظر گرفته شده انتخاب شد. حجم نمونه در این تحقیق تعداد 16 نفر بود که با توجه به معیارهای مذکور از بین افراد جامعه آماری به صورت در دسترس انتخاب شده و به صورت جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفته اند. بدین ترتیب در هر گروه تعداد 8 نفر حضور یافتند. در راستای آزمون فرضیات پژوهش تعداد 16 جلسه دو ساعته طرحواره درمانی برای افراد حاضر در گروه آزمایش انجام گرفت. در این پژوهش از پرسشنامه های چندمحوری بالینی میلون3 و پرسشنامه طرح­واره های ناسازگار اولیه یانگ و همچنین پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل، جهت بررسی اثربخشی مداخله صورت گرفته شده در پژوهش استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از نمرات پیش آزمون و پس آزمون دو گروه از روش تحلیل کواریانس چند متغیره استفاده شده است. یافته‌ها: تجزیه و تحلیل داده­های به دست آمده به تایید ، فرضیه­های مطرح شده در این پژوهش منجر شدطرح­واره درمانی منجر به بهبودطرح­واره‌های ناسازگار اولیه بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی گروه آزمایش نسبت به گروه كنترل می­شود. نتایج به دست آمده از مقایسه پس آزمون طرح­واره­هایرهاشدگی، بی­اعتمادی، نقص، وابستگی،خویشتنداری، بازداری هیجانی و معیارهای سرسختانه دو گروه با کنترل کردن اثر پيش‌آزمون حاکی از این است که پس از شركت در جلسات طرح­واره درمانی، نمرات طرحواره‌های مذکور افرادی که در گروه آزمایش شرکت داشتند نسبت به افرادی که در گروه گواه جایگزین شده بودند، كاهش معناداری داشته است .طرح­واره درمانی منجر به بهبود سازگاری اجتماعی بیشتر بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی گروه آزمایش نسبت به گروه كنترل می­شود (000/0=p، 14/88= (1.20)F). طرح­واره درمانی منجر به کاهش معنادار نشانه‌های بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی گروه آزمایش نسبت به گروه كنترل می­شود (000/0P=، 83.4=(1.130)F). نتیجه گیری کلی:  طرحواره درمانی منجر به بهبود سازگاری اجتماعی و طرحواره های ناسازگار اولیه و نیز کاهش شدت علائم در بیماران حاضر در گروه آزمایش گردید و این تغییر در مقایسه با گروه کنترل معنادار بوده است.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  طرح واره درمانی ، سازگاری اجتماعی ، طرحواره های ناسازگار اولیه ، شدت علائم ، اختلال شخصیت ، اختلال شخصیت مرزی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 628
نام نویسنده: نسل‌شاملو، جمشید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 80
چکیده: 

درمان افسردگی  وکمک به بیماران افسرده  با توجه به روند رو به افزایش افسردگی وپیامدهای  زیان بار فردی، اجتماعی،خانوادگی، اقتصادی وروانشناختی آن اهمیت  فراوانی دارد .هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه  ی گروه درمانی مثبت­­­­­ نگر و شناختی-­ رفتاری بر کاهش افسردگی و افزایش اميدواری  مراجعین افسرده بود. برای دستیابی به این هدف، نمونه  ای از مراجعین افسرده مراجعه کننده به کلینیک های آستان قدس رضوی ودانشگاه فردوسی در شهر مشهد به شیوه  ی هدفمند انتخاب و به شیوه‌ی تصادفی در دو گروه آزمایشی (12n1,n2=) و یک گروه کنترل (12n3=) جایگزین شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه  های افسردگی بک و امیدواری بود. گروه درمانی در 10 جلسه  90 دقیقه­ای و به صورت هفته  ای به دو شیوه ی مثبت  نگر و شناختی -رفتاری برگزار شد. یافته  ها نشان داد که  کاهش افسردگی دردو گروه که مداخله مثبت نگر و شناختی -رفتاری دریافت کرده بودند نسبت به گروه کنترل که مداخله ای دریافت نکرده بود معنادار بود. همچنین امیدواری دو گروه به طور معنادار افزایش یافته بود. از طرفی اثربخشی گروه درمانی مثبت نگر نسبت به  گروه درمانی شناختی -رفتاری در افزایش امیدواری بیشتر بوده است.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
استاد مشاور اول: حسن آبادي، حسين
کلید واژه ها:  گروه درمانی مثبت نگر ، گروه درمانی شناختی- رفتاری ، افسردگی ، امیدواری


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 627
نام نویسنده: ناظمی، محسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 112
چکیده: 

نوجوانی یک دوره بحرانی در زندگی است. الگوهای رفتاری مهم که می­توانند بر سراسر زندگی فرد تأثیر بگذارند در این دوران شکل می­گیرند. بنابراین این پژوهش  با هدف پیش‌بینی رفتار پرخطر نوجوانان براساس سبک‌های دلبستگی، هویت و هیجان‌خواهی انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. نمونه پژوهش شامل 180 نفر از نوجوانان مراجعه کننده به کانونهای اصلاح تربیت و پایگاه بهداشت شهر مشهد است که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای به دست آوردن داده ها از پرسشنامه هیجان خواهی(ASSI )، پرسشنامه سبک‌های دلبستگی هازن و شیور،پرسشنامه­ی سبک­های هویت و مقیاس خطر پذیری نوجوانان ایرانی (IARS) استفاده شد. نتایج نشان داد که  بین هیجان خواهی و بروز رفتار‌های پر خطر در نوجوانان ارتباط مستقیم معناداری، بین متغیرهای سبک دلبستگی ایمن و بروز رفتار‌های مخاطره­آمیز ارتباط معکوس و معناداری، بین متغیرهای سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی و بروز رفتارهای مخاطره­آمیز ارتباط مستقیم معناداری، بین متغیرهای سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی و بروز رفتار‌های مخاطره ­آمیز ارتباط مستقیم معناداری، بین متغیرهای سبک اطلاعاتی و بروز رفتار‌های مخاطره­ آمیز ارتباط معکوس معناداری، بین متغیرهای سبک هنجاری و بروز رفتار‌های مخاطره ­آمیز ارتباط مستقیم معناداری و بین متغیرهای سبک سردرگم ـ اجتنابی و بروز رفتار‌های مخاطره ­آمیز ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد .

 

 

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

نتیجه گیری

فاقد پرسشنامه


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
کلید واژه ها:  رفتار پرخطر ، سبک‌های دلبستگی ، سبک‌های هویت ، نوجوانان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 594
نام نویسنده: جوزی، پیام
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 100
چکیده: 

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی مشاوره گروهي انگيزشي نظام مند بر جهت گيري هدف، انسجام دروني،رضايت زناشويي مردان انجام شد. پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی و از نوع شبه آزمایشی است که در آن از پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه مردان متأهل مراجعه كننده به مراكز مشاوره سطح شهر مشهد و همچنين مركز مشاوره دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه فردوسی بودند که 20 نفر از آنها به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و بر مبنای گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. داده ها به کمک پرسشنامه­های جهت گيري هدف(pci)،انسجام دروني محقق ساخته،رضايت زناشويي انريچ در مورد هر دو گروهِ آزمایش و کنترل جمع آوری شد. گروه آزمایش بنا به هدف طرح، بسته­ی مشاوره گروهي انگيزشي نظام مند  را در 8 جلسه دریافت کردند، در حالیکه در مورد گروه کنترل مداخله­ای صورت نگرفت . بعد از پایان دوره­ی روان­درمانی، مجدداً پرسشنامه های مذکور در مرحله پس آزمون اجرا شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون ANCOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که مشاوره گروهي انگيزشي نظام مند باعث افزايش جهت گيري هدف (001/0p<)، انسجام دروني(011/0p<) ورضايت زناشويي(003/0p<)) در گروه آزمایش شده است. در قالب نتیجه گیری می­توان اینگونه اظهار داشت که مشاوره گروهي انگيزشي نظام­مندباعث افزايش جهت گيري هدف، افزايش انسجام دروني و منجر به بهبود رضايت زناشويي  گردیده است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

نتیجه گیری

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  مشاوره گروهي انگيزشي نظامند ، جهت گيري هدف ، انسجام دروني ، رضايت مندي زناشويي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 593
نام نویسنده: رحیمی، محدثه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 116
چکیده: 

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

نتیجه گیری

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: طبيبي، زهرا
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  شیوه‌های فرزندپروری ، بازداری شناختی ، خلاقیت کلامی و شکلی ، آزمون استروپ کلاسیک ، آزمون برو/ نرو


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 592
نام نویسنده: قصبه‌سیاهکل‌محله، کلثوم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 134
چکیده: 

هدف: هدف این پژوهش مقايسه میزان دانش و پذیرش مداخله‌های درمانی توسط معلّمان و مشاوران مدارس عادی و استثنایی مقطع ابتدايي نسبت به اختلال نارسایی‌توجّه / فزون‌کنشی بود. روش: جامعه آماری این پژوهش را، 200 نفر از معلّمان و مشاوران مدارس عادی و استثنایی دخترانه و پسرانه مقطع ابتدایی نواحی(2 و 6 و 7) آموزش و پرورش شهر مشهد در سال 92-91 تشکیل دادند. بررسي با استفاده از پرسشنامه بدون نام شامل بخشهاي اطّلاعات جمعيت شناختي و پرسشنامه سنجش دانش(kadds) و پرسشنامه سنجش مداخله‌های درمانی صورت گرفت. در این پژوهش، جهت تجزیه تحلیل داده‌ها علاوه بر شاخص‌های توصیفی از جمله؛ میانگین و انحراف ‌استاندارد، از تحلیل واریانس و تحلیل عاملی استفاده ‌شد. نتايج: نتایج نشان می‌دهد که میزان دانش(001/0  (P<و پذیرش مداخله‌های درمانی(001/0(P<  مشاوران عادی، معلّمان استثنایی و مشاوران استثنایی از معلّمان عادی به طور معنی‌داری بیشتر است و معلّمان در زمینه میزان دانش و پذیرش مداخله‌ها در گروه‌، کمترین مقدار را بدست آورده‌اند)001/0  .(P<هیچ یک از گروه‌ها در زیر مقیاس‌های دانش با هم تفاوتی معنی‌داری نداشتند(05/0p> ). در زیر مؤلفه‌‌های پذیرش مداخله‌های درمانی گروه‌ها با هم تفاوت معنی‌داری داشتند(001/0p< ). بین دانش گروه‌ها و متغیّر‌ سنوات و مقطع تحصیلی تفاوت معنی‌داری وجود داشت(05/0p< ). بین میزان پذیرش مداخله‌ها و متغیّر سنوات و مقطع تحصیلی، در گروه‌ها تفاوت معنی‌داری وجود نداشت(05/0p> ). نتيجه‌گيري: گروه‌هایی که دانش بیشتری داشتند، پذیرش بهتری در مورد اختلال ADHD دانش‌آموزان نشان دادند. نتایج حاکی از آن بود که تمام گروه‌ها دانش و پذیرش کمی در مورد اختلال ADHD داشتند. از این ‌رو برنامه ‌ریزی برای اجرای دوره‌های آموزشی خاص ویژه تمامی معلّمان و مشاوران ضروری به نظر می‌رسد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

نتیجه گیری

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: اصغري نكاح، سید محسن
کلید واژه ها:  دانش ، مداخله‌های درمانی ، اختلال نارسایی‌توجّه / فزون‌کنشی ، معلّمان و مشاوران مدارس ، دانش‌آموزان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 591
نام نویسنده: زرگرانی، نیکو
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 110
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی آموزش گروهی نظم جویی هیجان مبتنی بر مدل فرآیندی گراس بر نشانه‌های بالینی، راهبردهای نظم جویی و کنش وری بازداری دختران نوجوان مبتلا به BPD و ADHD و همچنین مقایسه ی اثربخشی این روش درمانی در اختلال شخصیت مرزی و اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی بود.  این پژوهش از نوع آزمایشی بود  که در آن از پیش آزمون و پس آزمون با دو گروه کنترل استفاده شد. نمونه گیری چند مرحله ای به کار گرفته شد و بر اساس مصاحبه غربالگری و تشخیصی که توسط متخصص روانپزشک انجام گرفت 40 دانش آموز دختر با دامنه ی سنی 17- 15 انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه کنترل و دو گروه آزمایش قرار داده شدند. داده‌ها به کمک پرسشنامه نظم جویی هیجانی جان و گراس(ERQ)، مقیاس SNAP-IV، پرسشنامه شخصیت مرزی(BPI)، آزمون استروپ و آزمون برو نرو قبل و بعد از 12 جلسه آموزش از همه ی گروه ها جمع آوری شد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون ANCOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌های پژوهش نشان داد که آموزش گروهی نظم جویی هیجان مبتنی بر مدل فرآیندی گراس باعث کاهش نشانه‌ها (05/0p<) نارسا کنش وری بازداری شناختی (05/0p<) و افزایش استفاده از راهبرد ارزیابی مجدد (05/0p<) در گره مبتلا به BPD شد در حالی که تنها استفاده از فرو نشانی(05/0p<) و نارساکنش وری باز داری رفتاری (05/0p<) را در گروه مبتلا به ADHD کاهش داد. به عبارت دیگر آموزش گروهی نظم جویی هیجان مبتنی بر مدل گراس نشانه‌های بالینی، استفاده از ارزیابی مجدد و نارسا کنش وری بازداری شناختی را در دختران نوجوان مبتلا به BPD بهبود بخشید در حالی که فقط بر روی استفاده از فرو نشانی و نارسا کنش وری بازداری رفتاری دختران نوجوان مبتلا به ADHD اثربخش بود.

 

 

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

نتیجه گیری

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: طبيبي، زهرا
کلید واژه ها:  الگوي فرآیندی گراس ، نظم جویی هیجان ، بازداری ، نشانه‌های BPD ، نشانه‌های ADHD

<   1234567891011121314151617181920212232425262   >


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.