دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته روان شناسی

<   123456789101112131415161718192021223242526272   >


تعداد نتایج به دست آمده: 799 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 759
نام نویسنده: سیدحسینی، افسانه سادات
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 85
چکیده: 

هدف پژوهش: پیش بینی شدت علائم یائسگی از طریق سبک های دلبستگی براساس نقش میانجی گری مکانیزم های دفاعی و احساس گناه جنسی بود. روش: جامعه آماری مورد مطالعه در پژوهش حاضر، زنان یائسه 45 تا 65 ساله شهر مشهد بودند که 388 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه شدت علائم یائسگی گرین، سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور، مکانیزم های دفاعی اندروز و احساس گناه جنسی موشر استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل مسیر و رگرسیون ساده و چندگانه انجام شد. یافته ها: در این پژوهش تحلیل مسیر نشان داد که سبک های دلبستگی ناایمن (اجتنابی و دوسوگرا)، از طریق احساس گناه جنسی و مکانیزم های دفاعی ناپخته و نوروتیک قادر به پیش بینی شدت علائم یائسگی هستند. هم چنین تحلیل رگرسیونی نشان داد که سبک های دلبستگی ناایمن، مکانیزم های دفاعی ناپخته و نوروتیک و احساس گناه جنسی هریک قادر به پیش بینی شدت علائم یائسگی هستند. نتیجه گیری: یافته ها گویای این است که تأثیر و رابطه سبک های دلبستگی بر شدت علائم یائسگی از طریق میانجی احساس گناه جنسی و مکانیزم های دفاعی می باشد و این متغیرها، پیش بینی کننده خوبی برای شدت علائم یائسگی هستند.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و ماخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: طبيبي، زهرا
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور دوم: مدرس غروی، مرتضی
کلید واژه ها:  شدت علائم یائسگی ، سبک های دلبستگی ، مکانیزم های دفاعی ، احساس گناه جنسی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 758
نام نویسنده: ضرابی مقدم، زینب
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 121
چکیده: 

تکنیک بازی درمانی فلورتایم مداخلهای جهت تقویت مهارتهای هیجانی، ارتباطی و شناختی است. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی بازی درمانی ( فلورتایم) مبتنی بر طبیعت بر ارتقای تحول هیجانی کارکردی و کاهش نشانگان کودک طیف اوتیسم بود. روش: پژوهش حاضر يک مطالعه تک آزمودنی به صورت خط پايه چندگانه است. جامعه شامل همه کودکان پسر مبتلا به اختلال طیف اوتیسم در مرکز توانبخشی تبسم مشهد بودند که یک کودک مبتلا به اختلال طیف اوتیسم به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شد. اجرای مداخله 48جلسه (به مدت 3 ماه) در مدرسه طبیعت کاوی کنج واقع در مشهد انجام گرفت و برای تجزيه و تحليل داده‌ها از تحليل نموداری و ترسيمی استفاده شده است. در این تحقیق، از پرسشنامه تحول  هیجانی کارکردی گرینسپن و پرسشنامه گارز و همچنین مشاهده و مصاحبه استفاده گردید. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل نگاره ای و تعیین درصد بهبودی استفاده گردید. یافته ها نشان داد نمرات تحول  هیجانی کارکردی پس از آغاز جلسات درمان به تدریج افزایش پیدا کرده و نشان دهنده ی تاثیر قابل ملاحظه درمان بر نمرات تحول هیجانی کارکردی می باشد، نمرات در مرحله پیگیری تغییری نکرد و این افزایش درتحول هیجانی کارکردی باقی ماند. همچنین نمرات مقیاس نشانگان اوتیسم  پس از جلسات خط پایه و جلسات درمان به تدریج کاهش یافته و نشان دهنده ی تاثیر قابل ملاحظه درمان بر کاهش نمرات مقیاس نشانگان اوتیسم می باشد البته این تاثیر در مرحله پیگیری، نسبت به آخرین مرحله درمان مقداری افزایش یافت. بنابراین نتایج حاصل از تحلیل دادهها نشان دهندۀ اثربخشی بازی درمانی فلورتایم مبتنی بر طبیعت بر ارتقای تحول هیجانی کارکردی و کاهش نشانگان کودک مبتلا به طیف اوتیسم بود.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و ماخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: امین یزدی، سید امیر
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  فلورتایم ، طبیعت ، تحول هیجانی کارکردی ، نشانگان اوتیسم


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 757
نام نویسنده: چوپانكاره، سمیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 130
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش ادراک از محیط سازنده گرای اجتماعی در انگیزش پیشرفت بر

اساس نقش واسطه ای باورهای انگیزشی مانند اهداف پیشرفت و خودکارآمدی بود. بدین منظور ازمیان

دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر مشهد، نمونهای به حجم 385 نفر از دانش آموزان

رشته های ریاضی، تجربی و انسانی نواحی چهار،پنج، شش و تبادکان انتخاب شدند. برای جمع آوری

داده ها از پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس(1977)، پرسشنامه ادراک از محیط سازنده گرای

اجتماعی حقایقی و کارشکی(1394)، پرسشنامه اهداف پیشرفت میدگلی و همکاران (1988) و

پرسشنامه خودکارآمدی موریس(2001) استفاده شد. برای تحلیل دادهها و آزمون مدل کلی از تحلیل

مسیر استفاده شد. تحلیل مسیر نشان داد که الگوی پیشنهادی نقش ادراک از محیط سازنده گرای

اجتماعی در انگیزش پیشرفت با میانجی گری اهداف پیشرفت و خودکارآمدی از برازش خوبی

برخوردار نیست. با اصالحی که در مدل اولیه با حذف متغیر میانجی اهداف عملکردی اجتنابی صورت

گرفت، الگوی دیگری برای متغیرهای پژوهش به وجود آمد که برازش خوبی داشته و تایید شد.

ضرایب مسیر نشان داد که انگیزش پیشرفت از طریق ادراک از محیط سازنده گرای اجتماعی قابل

پیش بینی است، همچنین ضریب مسیر ادراک از محیط سازنده گرای اجتماعی به انگیزش پیشرفت،

اهداف تبحری، اهداف عملکردی رویکردی، خودکارآمدی معنادار و قابل توجیه است. همچنین ضرایب

مسیر متغیرهای میانجی نشان داد که اهداف تبحری، اهداف رویکردی عملکردی و خود کارآمدی قادر

به پیش بینی انگیزش پیشرفت هستند. ضرایب مسیر نشان داد که ادراک از محیط سازنده گرا از

طریق نقش واسطهای اهداف تبحری، انگیزش پیشرفت را به طور مثبت پیش بینی میکند.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و ماخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: غفاري، ابوالفضل
کلید واژه ها:  انگیزش پیشرفت ، سازندهگرای اجتماعی ، باورهای انگیزشی ، محیط


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 756
نام نویسنده: جان فدا، مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 91
چکیده: 

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه ی سبک های دلبستگی مادر با رشد هیجانی کارکردی کودک با میانجی گری شیوه فرزندپروری مادر، در کودکان زیر سه و نیم سال است. جامعه آماری مورد مطالعه در پژوهش حاضر تمام مادران شهر مشهد هستند که دارای کودک زیر سه و نیم هستند. بدین منظور 210 نفر از این مادران با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. روش تحقیق، توصیفی از نوع مطالعات همبستگی و تحلیل رگرسیون است. ابزار تحقیق حاضر شامل پرسشنامه رشد هیجانی کارکردی گرینسپن، پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور و پرسشنامه شیوه فرزندپروری رابینسون و همکاران است. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، با استفاده از نرم افزارSpss و  Lisrelاز الگوی تحلیل مسیر، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده و چندگانه استفاده شد. سبک دلبستگی ایمن و اجتنابی مادر به صورت مثبتی رشد هیجانی کارکردی کودک را پیش بینی کرد و از طرفی سبک دلبستگی دوسوگرای مادر به صورت منفی رشد هیجانی کودک را پیش بینی کرد. از طرفی سبک دلبستگی ایمن مادر، شیوه فرزندپروری مقتدر را پیش بینی کرد و سبک دلبستگی دوسوگرا، پیش بین خوبی برای شیوه فرزندپروری سهل گیر و استبدادی بود ولی سبک دلبستگی اجتنابی مادر، قادر به پیش بینی شیوه فرزندپروری سهل گیر و استبدادی نبود. از سوی دیگر شیوه فرزندپروری مقتدر مادر قادر به پیش بینی رشد هیجانی کارکردی کودک بود اما شیوه فرزند پروری سهل گیر و استبدادی، ارتباطی با رشدهیجانی ندارد و نمی تواند رشد هیجانی کارکردی کودک را پیش بینی کند. نتایج پژوهش این بود که سبک دلبستگی مادر با میانجی گری شیوه فرزندپروری او قادر به پیش بینی رشد هیجانی کارکردی کودک می باشد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: امین یزدی، سید امیر
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  سبک های دلبستگی مادر ، شیوه های فرزندپروری مادر ، رشد هیجانی کارکردی کودک


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 755
نام نویسنده: افشار، محمدحسين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 141
چکیده: 

موضوع سبك زندگي از مباحث بسيار ضروري جامعه­ي كنوني ماست. در سبك زندگي، دانشجو از اهميت و جايگاه ويژه­اي برخوردار است، از اين رو لازم است كه ديدگاه اسلام در رابطه با سبك زندگي دانشجويي، خصوصاٌ براي نسل جوان جامعه، روشن و تصريح شود. در اين راستا هدف اين پژوهش، شناسايي موضوعات اساسي سبك زندگي دانشجويي با توجه به منابع اسلامي جهت طرح در برنامه درسي دوره كارشناسي كه داراي ضرورت و اولويت است مي­باشد. روش تحقيق از نوع توصيفي- پيمايشي و جامعه آماري تحقيق شامل دو گروه صاحب نظران ديني در دانشگاه و حوزه مي‌باشد. براي جامعه مورد نظر از روش نمونه­گيري گلوله­برفي استفاده شد. ابزار گردآوري داده­ها شامل ابزار مصاحبه بود. به منظور تحليل داده­ها از شاخص­هاي آمار توصيفي شامل ميانگين و انحراف معيار براي داده­هاي مصاحبه استفاده شد. نتايج نشان داد كه از ديدگاه صاحب­نظران  مولفه­هاي اصلي سبك زندگي دانشجويي  نظير مولفه­هاي سياسي، عبادي و آموزشي از اهميت و اولويت بيشتري برخوردار مي­باشد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 

 

 


استاد راهنمای اول: قنديلي، سيد جواد
استاد مشاور اول: سعيدي رضواني، محمود
کلید واژه ها:  سبك زندگي ، زندگي دانشجويي ، ديدگاه صاحب نظران اسلامي ، محتواي برنامه درسي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 754
نام نویسنده: مصلحی، سعید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 105
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه توانایی‌های پردازش‌ حسی دانش‌آموزان پسر ابتدایی نابینا و ناشنوای شهر مشهد و رابطه آن با خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی آن‌ها انجام شد. جامعه‌ی آماری اين پژوهش شامل 139 نفر دانش‌آموز، که 62 نفر از گروه دانش‌آموزان با آسیب بینایی و 77 نفر با آسیب شنوایی در پژوهش شركت داشتند که با روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. به‌منظور بررسی توانایی‌های پردازش حسی و خودکار آمدی به ترتیب از پرسشنامه‌های پردازش حسی و حرکتی (SPM) و خودکار آمدی کودکان استفاده و بر روی جامعه‌ی مورد نظر اجرا گردید داده‌های این پژوهش به‌وسیله‌ی نرم‌افزارSPSS تحلیل شد و نتایج نشان داد که بین دو گروه در مؤلفه‌ی پردازش دیداری تفاوت معناداری وجود دارد و همچنین بین مؤلفه‌ی پردازش لمسی و حرکت در گروه نابینا و مؤلفه‌ی پردازش شنیداری در گروه ناشنوا با خودکار آمدی آن‌ها رابطه‌ی معناداری وجود دارد. با توجه به تحلیل داده‌ها، تفاوت معناداری بین نمرات کل دو گروه در سه متغیر پردازش حسی، خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی گزارش نشد.

 

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و ماخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: امين يزدي، سيد امير
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  پردازش حسی ، خودکارآمدی ، عملکرد تحصیلی ، نابینایی و ناشنوایی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 753
نام نویسنده: صابر، نجمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 99
چکیده: 

اضطراب اجتماعی یکی از شایع­ترین اختلالات در بین نوجوانان بویژه کودکان و نوجوانان بی­سرپرست می‌باشد. به تبع وجود اضطراب اجتماعی، ضعف در خودکارآمدی، هم پایه‌ای اساسی و ملازم با این مشکل می‌باشد. درمان­های بسیاری در باب درمان این اختلال در بین این افراد، رایج و تجربه شده می‌باشند که در این میان شناخت­درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، درمانی است که با دیدگاه­ متفاوتی به این مسائل و مشکلات می‌نگرد. از این‌رو، پژوهش حاضر بر آن شده است که به بررسی اثر بخشی گروه­درمانی شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی روی اضطراب اجتماعی و خودکارآمدی نوجوانان بی­سرپرست بپردازد. روش: این پژوهش شبه­آزمایشی از نوع پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل است. به این منظور، تعداد 30 نوجوان دختر که در مراکز نگهداری از کودکان و نوجوانان بی­سرپرست بسر می‌بردند، با روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند و به­صورت تصادفی در دو گروه شناخت­درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و کنترل گماشته شدند. دو مقیاس اضطراب اجتماعی واتسون و فرند و خودکارآمدی عمومی شرر در دو مقطع پیش­آزمون و پس­آزمون مورد استفاده قرار گرفتند. افراد گروه­ آزمایش در 8 جلسه درمان 90 دقیقه­ای شرکت کردند و افراد گروه کنترل هیچ درمانی را دریافت نکردند. برای تحلیل داده‌ها از آزمون تحليل کوواريانس استفاده شد. یافته­ها: نتایج نشان داد که بین گروه آزمایشی و گروه کنترل از نظر اثر­بخشی درمان تفاوت معناداری وجود دارد و شناخت­درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی باعث کاهش اضطراب اجتماعی و افزایش خودکارآمدی نوجوانان می‌شود.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و ماخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
استاد مشاور اول: طبیبی، زهرا
کلید واژه ها:  اضطراب اجتماعی ، خودکارآمدی ، گروه درمانی شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی ، نوجوانان بی­سرپرست


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 752
نام نویسنده: عرب، سیده سعیده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 72
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر یررسي نقش سرمايه اجتماعي و سرماي روانشناختي یر سازگاري زناشويي و روش توصیفی از نوع

همبستگي است . جامع آماري در اين پژوهش زوج هاي جوان ( 1تا 5 سال از ازدواج شان گذشته) مراجعه کننده به

مراكز تفريحي، زيارتي و فرهنگي سطح شهر مشهد هستند. تعداد 322 زن و مرد به روش چند مرحله اي و در دسترس

انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتند. ابز ارهاي اين پژوهش، پرسشنامه سازگاري زناشويي لاک والاس، پرسشنامه سرمايه

اجتماعي اونیکس و بولن و پرسشنامه سرمايه روانشناختي لوتانز مي باشند. اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ها توسط

نرم افزار Spss و یا استفاده از ضريب همبستگي پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه  و تحلیل قرار گرفت. نتايج نشان داد

بین متغیرهاي پژوهش رابطه معنا دار وجود دارد و سرمايه روانشناختي و سرمايه اجتماعي نقش مؤثري در سازگاري

زناشويي دارد. در نتیجه متغیر هاي سرماي اجتماعي و سرمايه روانشناختي به خویي سازگاري زناشويي را پتش یتني مي

كنند. بنایراين از طريق افزايش مهارت هاي زوجین در ایعاد فوق مي توان میزان سازگاري زناشويي را در آن ها افزايش

داد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 

 


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
کلید واژه ها:  سازگاري زناشويي ، سرمايه اجتماعي ، سرمايه روانشناختي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 751
نام نویسنده: سخنور، ساجده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 92
چکیده: 

هدف:این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی برنامه آمادگی به سوی والد شدن بر بهبود حمایت اجتماعی ادراک شده و دلبستگی ناایمن زنان نخست زا در شهرستان نیشابور اجرا شده است. روش: این پژوهش به لحاظ روش از نوع شبه آزمایشی بود که با طرح پیش آزمون -  پس آزمون و گروه کنترل انجام شد. جامعه مورد مطالعه پژوهش حاضر شامل زنان باردار نخست زای مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهرستان نیشابور در سال 94-1393 بودند. نمونه  این پژوهش شامل 70 نفر زن باردار نخست زای مراجعه کننده به 6 مرکز بهداشت شهری نیشابور بود که از بین آن ها 16 نفر که واجد شرایط بودند به روش تصادفی در دو گروه آزمایش (8 نفر) و کنترل (8 نفر) قرار گرفتند. برای سنجش حمایت اجتماعی، از مقیاس حمایت ادراک شده چند بعدی ((MSPSS 12 سوالی و برای سنجش سبک دلبستگی، از پرسشنامه سبک دلبستگی کولینز و رید 18 سوالی استفاده شد. یافته ها: نتایج بدست آمده از تحلیل های آماری داده ها نشان داد که، آموزش گروهی برنامه آمادگی برای والد شدن بر بهبود سبک دلبستگی ناایمن و حمایت اجتماعی زنان باردار نخست زا اثربخشی معناداری ندارد. نتیجه گیری: برنامه آمادگی برای والد شدن به دلیل آموزشی بودن و تعداد جلسات کم نمی تواند باعث بهبودی حمایت اجتماعی ادراک شده و تغییر سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی و اضطرابی گردد.

 فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  برنامه آمادگی به سوی والد شدن ، باردار نخست زا ، سبک دلبستگی و حمایت اجتماعی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 750
نام نویسنده: غفاري، مهدي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 85
چکیده: 

هدف از انجام این مطالع بررسی اثربخشی تحریک ناحیه DLPFC بر کنترل ولع مصرف کراك هرویین بود. روش: طرح پژوهش در این مطالعه شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. 21 نفر مصرف کننده کراك هرویین از مرکز درمان اجتماع مدار واقع در شهر مشهد به روش هدفمند و بر اساس ملاکهاي ورود انتخاب شدند. آزمودنیها به صورت تصادفی به سه گروه 7 نفره گمارده شدند. دو گروه تحریک tDCS با مونتاژ آندچپ/کاتد راست و آند راست/کاتد چپ در ناحیه DLPFC و یک گروه تحریک شم در همان ناحیه دریافت کردند. یافته ها: نتایج تحلیل کواریانس نشان داد ولع القایی گروه تحریک آندي DLPFC راست به طور معناداري پایین تر از دو گروه دیگر است. همچنین ولع پایه در هر دو. گروه تحریک به طور معناداري پایین تر از گروه کنترل بود. نتیجه گیري: نتایج نشان داد تحریک tDCS ناحیه DLPFC در کاهش ولع القایی و پایه مصرف کنندگان کراك موثر است.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ


 

 


استاد راهنمای اول: غنايي چمن آباد، علي
استاد مشاور اول: طبیبی، زهرا
کلید واژه ها:  تحریک مغز با جریان مستقیم از روي جمجه ، قشر پیشانی خلفی جانبی ، ولع القایی ، کراك هرویین

<   123456789101112131415161718192021223242526272   >


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.