دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته روان شناسی

<   123456789101112131415161718192021223242526272   >


تعداد نتایج به دست آمده: 741 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 700
نام نویسنده:  خبازی، ملیحه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 76
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر باورهای غیرمنطقی و تعهد زناشویی زنان متأهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان شهرکرد اجرا گردید. این تحقیق به لحاظ روش شبه آزمایشی می باشد که با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. در این تحقیق گروه نمونه که 30 نفر از زنان متأهل که برای حل مشکل به مراکز مشاوره مراجعه نموده اند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. پرسشنامه های تعهد زناشویی و باورهای غیرمنطقی بر روی هر دو گروه اجرا شد. سپس گروه آزمایش تحت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برگرفته از نظریه act قرار گرفت. تعداد جلسات برای درمان این افراد در 8 جلسه 90 دقیقه تنظیم شد و گروه کنترل هیچ درمانی را دریافت نکرد. پس از پایان جلسات درمان گروه آزمایش، هر دو گروه مجددا پرسشنامه ها را تکمیل نمودند. براي بررسي اثربخشي سطوح مداخله اندازه‌گيري از آزمون کوواريانس استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس کاهش معنی دار باورهای غیرمنطقی و بهبود تعهد زناشویی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل را تحت تأثیر مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد نشان داد. می توان نتیجه گیری کرد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر باورهای غیرمنطقی و تعهدزناشویی تأثیر گذار باشد

فهرست مندجات

نتیجه گیری

منابع وماخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ، باورهای غیرمنطقی ، تعهد زناشویی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 699
نام نویسنده:  محسن زاده، عصمت
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 132
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش حل‌تعارض بر کاهش احساس‌تنهایی و دلزدگی‌زناشویی زنان متاهل خانۀ سلامت شهرداری منطقۀ چهار تهران بود.  پژوهش حاضر جزء پژوهش­های کاربردی و روش آن شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود.  جامعۀ آماری این پژوهش زنان مراجعه کننده به خانه سلامت منطقۀ چهار شهرداری تهران در زمستان 93 بودند.  نمونۀ آماری این پژوهش شامل 20 زن بود.  روش نمونه‌گیری به صورت نمونه‌گیری در دسترس بود که نمونه پژوهش در دو گروه آزمایش و کنترل به صورت جایگزینی تصادفی ساده قرار گرفتند.  برای گروه آزمایش ده جلسه آموزش حل‌تعارض برگزار شد.  ابزار پژوهش پرسشنامه‌های احساس‌تنهایی و دلزدگی‌زناشویی بود.  برای تجزیه و تحلیل داده‌ها علاوه بر آمار توصیفی از تحلیل کواریانس استفاده شد.  یافته‌ها نشان دادند که بین نمرات دلزدگی‌زناشویی در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد (p<0.01). همچنین بین نمرات احساس‌تنهایی در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود ندارد (p>0.05).  بنابراین می‌توان نتیجه گرفت آموزش حل‌تعارض مبتنی بر نظریۀ گاتمن بر کاهش دلزدگی‌زناشویی زنان متاهل شهرداری موثر است. این نتیجه درپیگیری هم تداوم داشت.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  حل‌تعارض ، احساس‌تنهایی ، دلزدگی‌زناشویی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 698
نام نویسنده: آئین، صوفیا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 81
چکیده: 

اضطراب امتحان مشکل آموزشی مهمی‌است که سالانه میلیون‌ها دانش‌آموز را در سراسر جهان تحت‌تأثیر خود قرار می‌دهد. با توجّه به نقش مهمی‌که خانواده در این زمینه و در زمینه خودکارآمدی تحصیلی فرزندان دارد اهمیت مسأله آشکار می‌شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه سبک‌های فرزندپروری ادراک شده و اضطراب امتحان با واسطه‌گری خودکارآمدی تحصیلی بود. به همین منظور تعداد 351 نفر (از بین4857 دانش‌آموز) از دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان جیرفت، به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده‌ها در این پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه سبک‌های فرزندپروری بامریند1973، پرسشنامه اضطراب امتحان (TAI) و پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی مورگان جینکز. برای آزمون فرضیه اصلی پژوهش، از روش تحلیل مسیر و برای آزمون فرضیه‌های فرعی پژوهش، از تحلیل واریانس، ضریب همبستگی و رگرسیون استفاده شده است. یافته‌ها نشان دادند که الگوی پیشنهادی واسطه‌گری خودکارآمدی تحصیلی با اضطراب امتحان و خودکارآمدی تحصیلی، با داده‌ها برازش مناسبی دارد. ضریب مسیر سبک سهل­گیرانه به خودکارآمدی تحصیلی منفی و معنی­دار و سبک مقتدرانه مثبت و معنی­دار بود. همچنین ضریب مسیر سبک سهل­گیرانه و استبدادی به اضطراب امتحان مثبت و معنی­دار و سبک مقتدرانه به اضطراب امتحان منفی و معنی­دار بود. خودکارآمدی تحصیلی در سبک مقتدرانه بیشتر از سبک سهل­گیرانه و مستبدانه بود. اضطراب امتحان در سبک فرزندپروری مستبدانه بیشتر از سبک سهل­گیرانه و مقتدرانه بود. همچنین بین خودکارآمدی تحصیلی و اضطراب امتحان رابطه معنی­دار و منفی وجود دارد و خودکارآمدی تحصیلی می تواند اضطراب امتحان را پیش­بینی کند.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع وماخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  سبک‌های فرزندپروری ،  اضطراب امتحان ، خودکارآمدی تحصیلی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 697
نام نویسنده: نظام پور، رضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 102
چکیده: 

مطالعات مختلف نشان داده‏اند نوجوانان همچون بزرگسالان از اختلالات مختلفی مثل پرخاشگری رنج مي‏برند و اين اختلالات عملكرد و زندگي آتي آن‏ها را تحت تاثير قرار مي‏دهد. تجربه يک دوره پرخاشگری در نوجواني، يک عامل خطر براي بروز رفتارهای پرخطر آتي و همچنين کاهش کیفیت زندگی محسوب مي‏شود. هدف از این پژوهش برسی میزان اثربخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر تنیدگی برکاهش پرخاشگری، رفتار پرخطر و بهبود کیفیت زندگی نوجوانان پسر بی‏سرپرست است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه نوجوانان پسر بی‏سرپرست شهر مشهد است که با استفاده از روش نمونه‏گیری هدفمند، دو مرکز نگهداری نوجوانان پسر بی‏سرپرست انتخاب شدند و سپس به طور تصادفی در دو گروه 8  نفره کنترل و آزمایش جایگزین شدند. ابزار به کار رفته در این پژوهش، پرسشنامه پرخاشگری باس و پری، پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی بود. طي 8 جلسه، هر جلسه به مدت يك 90دقیقه، ذهن اگاهی مبتنی بر تنیدگی برای گروه آزمايشي انجام پذيرفت و گروه کنترل هیچگونه مداخله‏ای دریافت ننمود. جهت تجزيه و تحليل داده‏ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر تنیدگی بر کاهش پرخاشگری (فیزیکی و کلامی) و رفتارهای پرخطر نوجوانان بی‏سرپرست به جز رانندگی پرخطر از نظر آماری معنادار شد (05/0>P). همچنین آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر تنیدگی بر کیفیت زندگی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداری ایجاد کرد. نتیجه گیری:  آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر تنیدگی در کاهش پرخاشگری و رفتار پرخطر و بهبود کیفیت زندگی نوجوانان بی سرپرست اثر بخش بوده است

فهرست مندجات

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  :ذهن آگاهی مبتنی بر تنیدگی ،  پرخاشگری ، رفتارپرخطر ،  کیفیت زندگی ، نوجوانان بی‏سرپرست


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 695
نام نویسنده: صیادی، حلیمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 92
چکیده: 

این پژوهش با هدف، پبش بینی گرایش به اعتیاد از طریق هیجان خواهی بر اساس نقش میانجی گرانه راهبردهای مقابله­ای و ابراز وجود انجام شد. جامعه آماری مورد مطالعه در پژوهش حاضر، دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بودند که  385 نفر (190 دختر و 195 پسر) با استفاده از روش نمونه­گیری سهمیه­ای مورد مطالعه قرار گرفتند.برای جمع‌آوری داده­ها از پرسشنامه گرایش به اعتیاد زرگر، هیجان­خواهی زاکرمن، راهبردهای مقابله­ای موس و بیلینگیز و ابراز وچود گمبریل و ریجی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش با استفاده از روش تحلیل مسیر و و رگرسیون چندگانه انجام شد. یافته­ها: این پژوهش نشان داد که هیجان­خواهی و مؤلفه­های آن شامل تجربه­جویی و حساسیت نسبت به یکنواختی پیش­بین خوبی برای گرایش به اعتیاد هستند. اما هیجان­زدگی و ماجراجویی و عدم بازداری نقش قابل توجهی ندارند. همچنین میان راهبردهای مقابله­ای ،ابراز وجود و  گرایش به اعتیاد رابطه معنی­داری وجود دارد. نتیجه: یافته ­ها گویا این است که تأثیر و رابطه هیجان­ خواهی بر گرایش اعتیاد از طریق متغیرهای میانجی راهبردهای مقابله­ای و ابراز وجود می‌باشد و این متغیرها پیش­بینی کننده خوبی برای گرایش به اعتیاد هستند

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع وماخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  گرایش به اعتیاد ، هیجان خواهی ،  راهبردهای مقابله ای ، ابراز وجود


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 693
نام نویسنده: سید محرمی، ایمان
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 114
چکیده: 

دستیابی به جامعه سالم در گرو خانواده سالم است و برای رسیدن به خانواده سالم نظرات متفاوتی در حوزه خانواده درمانی ارائه شده است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر مشاوره گروهی ساختاری و راه حل مدار بر رضایت زناشویی و عملکرد خانواده طراحی و اجرا گردید. طرح پژوهش حاضر از نوع از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل کلیه زنان متاهل مراجعه کننده به کلینیک دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1393 بود، که 30 زن متأهل از میان شرکت کنندگان با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. از این تعداد به طور تصادفی 20 نفر در دو گروه آزمایش و 10 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر پرسشنامه رضایت زناشویی و عملکرد خانواده بود که در مرحله پیش آزمون و پس آزمون توسط آزمودنی ها تکمیل گردید. افراد گروه های آزمایشی (ساختاری و راه حل مدار) در 8 جلسه درمان 2 ساعته شرکت کردند و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. برای بررسی داده‌ ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد بین افرادی که مشاوره گروهی به روش ساختاری دریافت کرده بودند و افرادی که مشاوره گروهی راه حل مدار دریافت کردند تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0p>). اما مشاوره گروهی ساختاری و راه حل مدار در مقایسه با گروه کنترل تاثیر معناداری بر عملکرد خانواده و رضایت زناشویی داشتند و نتایج معناداری بدست آمد. می توان نتیجه گیری کرد که مشاوره گروهی با رویکرد ساختاری و راه حل مدار می توانند عملکرد خانواده و رضایت زناشویی را بهبود ببخشند اما این دو روش از نظر تاثیرگذاری بر عملکرد خانواده و رضایت زناشویی تفاوت معناداری ندارند

فهرست مندجات

نتیجه گیری

منابع وماخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
استاد مشاور اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
کلید واژه ها:  درمان ساختاری ، درمان راه حل مدار ،  رضایت زناشویی ، عملکرد خانواده


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 690
نام نویسنده: هاشمی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 97
چکیده: 

هدف این پژوهش، بررسی نقش میانجی‌گرایانه و مستقیم معنای زندگی و دورنمای آینده در رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی با انگیزش تحصیلی دانشجویان بود. همچنین در این پژوهش پرسشنامه‌ی دورنمای آینده متناسب با دانشجویان ایرانی برای نخستین بار رواسازی گردید. جامعه‌ی پژوهش در تحقیق حاضر، دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بودند. نمونه‌ی گردآوری شده در بردارنده‌ی 361 تن که شامل 114 دانشجوی آقا و 241 دانشجوی خانم بوده است. در این بررسی، چهار پرسشنامه‌ی ویژگی‌های شخصیتی، انگیزش تحصیلی، دورنمای آینده و معنای زندگی که به روش نمونه گیری سهمیه ای توسط دانشجویان تکمیل شد. برای تحلیل و کاوش داده‌ها از شیوه‌ی تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری برای آزمون الگوی نخست و از شیوه‌ی تحلیل عاملی تأییدی برای احراز روایی پرسشنامه‌ی دورنمای آینده استفاده شد. برآیندها نشان داد که پرسشنامه‌ی دورنمای آینده برازش پذیرفتنی دارد. و در الگوی نخست پژوهش این برآیند بدست آمد که دورنمای آینده و معنای زندگی نقش میانجی گرایانه‌ی خود را به خوبی ایفا نکرده‌اند. همچنین دیگر برآیندها حاکی از این بودند که بین معنای زندگی و انگیزش تحصیلی رابطه‌ی معنی داری وجود ندارد و تنها معنا با انگیزش درون فکنی شده رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری دارد. دیگر پنداشت پژوهش رابطه‌ی میان معنای زندگی و دورنمای آینده بود که نتایج نشان دهنده‌ی رابطه‌ی مثبت و معنی‌دار بود. همچنین رابطه‌ی بین معنای زندگی و دورنمای آینده مثبت و معنی‌دار شد. دیگر برآیند حاکی از این است که رابطه‌ی ابعاد شخصیت با انگیزش تحصیلی مثبت و معنی‌دار است. واپسین برآیند گزارش، نشان دهنده نبود ارتباط معنی دار میان ابعاد شخصیت و معنای زندگی است. در کل می توان گفت تاثیر فرهنگ، مذهب، روش زندگی، شرایط اقتصادی، عدم هماهنگی بین دروس دانشگاهی و مشاغل آینده توجیه کننده ی نتایج به دست آمده از این پژوهش می باشند.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: امين يزدي، سيد امير
کلید واژه ها:  معناي زندگي ، ويژگي‌هاي شخصيتي ، دورنماي آينده ، انگيزش تحصيلي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 692
نام نویسنده: تقوی بجنوردی، عطیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 92
چکیده: 

پژوهش حاضر بر آن شد به بررسي اثربخشی آموزش ایماگو بر مادران دارای سبک فرزندپروری مستبدانه و سهل گیرانه بپردازد. روش این پژوهش شبه آزمايشي بود و از نوع پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل استفاده شد. به اين منظور در مهدکودک دانشگاه فردوسی مشهد به صورت نمونه گیری در دسترس تعداد 20 مادر کودکان 5-3 ساله به صورت گمارش تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه‌ي سبک ها و ابعاد فرزندپروری رابینسون (همراه اطلاعات دموگرافیک) است که در مرحله پيش آزمون و پس آزمون توسط آزمودني‌ها تکميل گرديد و پس از دو ماه به منظور پیگیری هر دو گروه مجددا پرسشنامه ی مربوطه را تکمیل نمودند. پس از تکمیل پیش آزمون، گروه مداخله در هشت جلسه دو ساعته آموزش فنون و مفاهیم درمان تصویرسازی ارتباطی شرکت کردند. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل، افزايش معناداري را در به کارگیری سبک فرزندپروری مقتدرانه و کاهش در به کار بردن سبک فرزندپروری مستبدانه و سهل گیرانه نشان دادند. هم چنین نتایج پیگیری پس از دو ماه نشان دهنده ی این بود که گذشت زمان موجب بازگشت مادران به فرزندپروری ناکارآمدشان نشده و سبک فرزندپروری مقتدرانه را حفظ کردند. بنابراین، مي‌توان درمان تصويرسازي ارتباطي را به‌عنوان روش مؤثري براي افزايش سبک مقتدرانه ی مادران در نظر گرفت و از آن در مراکز آموزشي و مشاوره استفاده کرد.

فهرست مندجات

نتیجه گیری

منابع وماخذ

پرسشنامه

 

 


استاد راهنمای اول: سپهري شاملو، زهره
استاد مشاور اول: صالحي فدردي، جواد
کلید واژه ها:  فرزندپروری ، سبک فرزندپروری مستبدانه ، سبک فرزندپروری سهل گیرانه ، سبک فرزندپروری مقتدرانه ، رویکرد تصويرسازي ارتباطي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 691
نام نویسنده: محدث حکاک، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 149
چکیده: 

زمینه و هدف: امروزه سوءمصرف مواد یکی از معضلات جهانی است که علاوه بر مردان، زنان نیز درگیر آن شده‌اند و کیفیت زندگی آن‌ها با مسئله روبه‌رو شده است. تحقیقات نشان داده است کیفیت زندگی با تاب‌آوری و حل تعارض رابطه مثبت و معنادار دارد و با گرایش به مواد رابطه‌ی منفی و معنادار دارد، بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی بر گرایش به مواد، تاب‌آوری و حل تعارض زنان سوءمصرف کننده­ی مواد بوده است. روش‌: پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش‌آزمون پس‌آزمون و گروه کنترل می‌باشد، 22 نفر از زنان سوءمصرف کننده­ی مواد به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند، به‌طور تصادفی در گروه آزمایش و گروه کنترل قرار گرفتند. ابتدا برای هر دو گروه، پرسشنامه‌های اطلاعات فردی سوء­مصرف مواد ، کیفیت زندگی 26 سؤالی (فرم کوتاه)، تاب‌آوری کانر و دیویدسون و حل تعارض CRQ اجرا شد. سپس گروه‌درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی 15 جلسه‌ای برای گروه آزمایش، برگزار شد، در آخر، از هر دو گروه پس‌آزمون به عمل آمد. یافته‌ها: نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که تاب‌آوری و حل تعارض بهبود معنادار و گرایش به مواد کاهش معنادار در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل، داشت. نتیجه‌گیری: گروه‌درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی سبب افزایش تاب‌آوری، بهبود مهارت حل تعارض و کاهش گرایش به مواد زنان سوءمصرف کننده­ی مواد شد.

فهرست مندجات

نتیجه گیری

منابع وماخذ

پرسشنامه

 

 

 

 


استاد راهنمای اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  گروه‌درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی ، گرایش به مواد ، تاب‌آوری ، حل تعارض ، سوءمصرف مواد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 689
نام نویسنده: نزاکتی رضازاده، نفیسه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 149
چکیده: 

مقدمه: جستجو و حفظ رابطه با نزديکان، به‌ويژه همسر يک اصل مهم در تمام طول زندگي است. زوج‌هاي صمیمی با فراهم نمودن روابط صميمانه، مي‌توانند نقش مؤثري بر ارتقاء بهداشت رواني اعضاي خانواده داشته باشند. لذا پژوهش حاضر بر آن شد به بررسي تأثير زوج‌درماني مبتنی بر تصويرسازی ارتباطي بر صميميت زناشویی زنان متاهل فاقد هویت موفق بپردازد. روش: این پژوهش شبه آزمايشي بود و از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. به اين منظور تعداد 20 زن مراجعه کننده به کلینیک مشاوره و روانشناسی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه صمیمیت زناشویی تامپسون و واکر، پرسشنامه ابعاد صمیمیت باگاروزی و پرسشنامه هویت بنیون و آدامز است که در مرحله پيش آزمون و پس آزمون توسط آزمودني‌ها تکميل گرديد. پس از تکمیل پیش آزمون، گروه مداخله هشت جلسه یک ساعت و نیمه تحت درمان تصويرسازي ارتباطي قرار گرفتند. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس توسط نرم افزار SPSS19، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. يافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل، افزايش معناداري را در صميميت زناشویی و پنج خرده مقياس از هشت خرده مقياس پرسشنامه ابعاد صميميت که عبارتند از: صميميت عاطفي، روان‌شناختي، جنسي، جسمي و اجتماعي- تفریحی نشان داد؛ اما در ابعاد صميميت، در سه خرده مقياس صميميت عقلاني، معنوي و زیبایی‌شناختی تفاوت معناداري بين دو گروه يافت نشد. نتيجه‌گيري: بر اساس نتايج پژوهش، مي‌توان زوج‌درماني مبتنی بر تصويرسازي ارتباطي را به‌عنوان روش مؤثري براي افزايش صميميت زنان در نظر گرفت و از آن در مراکز آموزشي و مشاوره استفاده کرد.

فهرست مندجات

نتیجه گیری

منابع وماخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: سپهري شاملو، زهره
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  صميميت ،  هویت ، تصويرسازي ارتباطي

<   123456789101112131415161718192021223242526272   >


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.