دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته روان شناسی

<   12345678910111213141516171819202122324252627282   >


تعداد نتایج به دست آمده: 876 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 836
نام نویسنده: کاظمی، خاطره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 161
چکیده: 

تجارب هیجانی یکی از مهم‌ترین مولفه های محیط‏های یادگیری هستند، که تعاملات یادگیری مؤثر و عملکرد را هدایت می‏کنند و رشد دانش‏آموز را تحت تأثیر قرار می‏دهند. با این وجود تجارب هیجانی دانش‏آموزان بخصوص در دوران ابتدایی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف مطالعه حاضر، ارزیابی و تبیین هیجان‏های دانش‏آموزان در دوره دبستان، براساس تجارب زیسته آنان است. این پژوهش با روش کیفی و با استفاده از رویکرد نظریه زمینه‏ای انجام گرفته است. جامعه این پژوهش را دانش آموزان ابتدایی تشکیل می دهند و مشارکت‌کنندگان اصلی آن سی و شش نفر از دانش‏آموزان ابتدایی بودند که با روش نمونه‏گیری هدفمند از نوع حداکثر گوناگونی انتخاب شدند. داده‏ها با استفاده از مصاحبه عمیق و نیمه سازمان یافته، مشاهده و روایت‏های دانش‏آموزان جمع آوری شدند. تحلیل داده‏ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام گرفت. نتایج تحلیل داده‏ها نشان داد که مقوله‏های عمده مرتبط با هیجان‏ها در دوره دبستان را، می‏توان در قالب شرایط علی، مداخله‌گر و شرایط زمینه‏ای طبقه بندی کرد. براساس این یافته‏ها مهم‌ترین مقوله‏های علی، زمینه‏ای و مداخله‏گر اثر گذار بر تجارب هیجانی دانش‏آموزان در دوره دبستان، عبارتند از: تجارب تحصیلی، زمینه‏های تعاملی، فرصت‏های غیر درسی، ویژگی‏های دانش‏آموز، بسترهای کلان، نقش والدین، ارزیابی‏ها و ادراکات دانش‏آموز و حضور دیگران. بنابر نتایج این پژوهش به نظر می‏رسد دانش‏آموزان طیف وسیعی از هیجان‏های مثبت و منفی را در دبستان تجربه می‏کنند که در کنار مسائل تحصیلی، روابط اجتماعی با دیگران نیز، نقش مهمی در برانگیختن آنها ایفا می کند.


استاد راهنمای اول: امين يزدي، سيد امير
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  هیجان ، دانش‏ آموزان ،  دوره ابتدایی ، پژوهش کیفی ،  نظریه زمینه ‏ای


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 835
نام نویسنده: یوسفی، مهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 107
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر بخشی آموزش ریاضی به شیوه بازی محور بر کارکردهای اجرایی، توانایی عملیات و حل مسئله ریاضی دانش آموزان پایه چهارم مقطع ابتدایی طراحی و اجرا شد. طرح پژوهشی از نوع شبه آزمایشی و با گروه کنترل بود. ابتدا آموزش و پرورش شهرستان جوین به عنوان جامعه هدف در نظر گرفته شد و سپس با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، دو مدرسه به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید و یکی از این مدارس به گروه آزمایش (18 نفر) و مدرسه دیگر به گروه کنترل(18نفر) اختصاص یافت .گروه آزمايش به مدت یک ماه و نیم ماه (12 جلسه، هفته‌ای سه جلسه و هر جلسه 50 دقیقه)آموزش‌های لازم را دریافت کردند. برای جمع آوری داده ها در پیش آزمون و پس آزمون از آزمون ریاضیات ایران کی مت،آزمون فراخنای ارقام مستقیم و معکوس آزمون وکسلر استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس و t گروه های مستقل و از نرم افزارspss استفاده شده است. نتایج آزمون تی همبسته برای گروه آزمایش عدم معناداری تفاوت نمرات پیش و پس آزمون در متغیرهای عملیات ریاضی(t=-1.61 ,p<0.05)و حل مسئله(t=-1.81,p<0.05)و معناداری تفاوت پیش آزمون و پس آزمون در متغیر کارکرد اجرایی  (t=-3,p<0.05) در گروه کنترل را نشان داد.اما این تفاوت برای متغیرهای عملیات ریاضی (t=-44.69,p<0.05)، حل مسئله(t=-14.23 ,p<0.05)و کارکرد اجرایی(t=-20.81 ,p<0.05) در گروه آزمایش معنادار بود.آموزش ریاضی به شيوه بازي هم موجب ارتقاي كاركردهاي اجرايي مي شود و هم توانايي عملیات رياضي و حل مسئله دانش آموزان را بهبود مي بخشد و لذا شايسته است در برنامه هاي آموزشي دوره ابتدايي توجه بيشتري به آموزش بازي محور در درس ریاضي معطوف گردد.


استاد راهنمای اول: اصغري نكاح، سید محسن
استاد مشاور اول: عبدخدايي، محمد سعيد
کلید واژه ها:  آموزش رياضي ، کارکردهای اجرایی ، توانایی عملیات ، حل مسئله ، حافظه کاری ، آموزش بازي محو


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 834
نام نویسنده: سمرقندی، آزاده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 93
چکیده: 

هدف: اختلال نافرمانی مقابله ای(ODD)، از علل رایج ارجاع نوجوانان به کلینیک های روان شناسی و مشاوره است.در سال های اخیر درمان مبتنی بر ذهن آگاهی از جمله روش هایی بوده که جهت درمان این اختلال، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. پژوهش حاضر در دو مطالعه جداگانه صورت گرفتکه مطالعه اول با هدف تعیین رابطه بین خصیصه ذهن آگاهی با مشکلات برونی سازی در بین نوجوانان دختر و مطالعه دوم به منظور بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش مشکلات برونی سازی شده، افزایش ذهن آگاهی و بهبود نظم جویی هیجان در دختران نوجوان دارای نشانگان اختلال نافرمانی مقابله ای صورت گرفت. روش: در مطالعه اول که از نوع همبستگی بود، نمونه مورد نظر را تعداد 250 نفر از دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه تشکیل دادند. در این مطالعه جهت سنجش مشکلات برونی سازی شدهاز فرم خود گزارش دهی آخنباخ (YSR) و به منظور اندازه گیری خصیصه آگاهی ذهن آگاهی براون و رایان استفاده گردید. مطالعه دوم یک پژوهش شبه آزمایشی بود که با گروه کنترل و آزمایش به صورت پیش آزمون-پس آزمون همراه با پیگیری اجرا شد. نمونه هدف را در مطالعه دوم 22نفر از دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه که دارای نشانگان اختلال نافرمانی مقابله  ای بودند، تشکیل دادند. ابزار مورد استفاده ذهن آگاهی براون و رایان و فرم خود گزارش دهی آخنباخ (YSR) و راهبردی های فرآیندی نظم جویی هیچان بودند. گروه آزمایش هشت جلسه 90دقیقه ای درمان مبتنی بر ذهن آگاهی را دریافت کردند و گروه کنترل در لیست انتظار قرار داشتند. به منظور تحلیل دتده های پزوهش در مطالعه اول از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون و در مطالعه دوم ازمون تحلیل کوواریانس چند متغیری مشخص گردید که نمره مشکلات برونی سازی شده بود. در مطاله دوم نیزبر اساس نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری مشخص گردیدکه نمره مشکلات برونی سازی شده در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش معنا داری داشته، همچنین نمرات ذهن آگاهی و متغیری مشخص گردید که نمره مشکلات برونی سازی شده در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترلافزایش معناداری نشان داد. : نتایج این پژوهش نشان داد که ذهن آگاهی با نشانه های اختلال های برونی سازی رابطه معکوس دارد و قادر است نشانه های مربوط به اختلال های برونی  سازی را پیش بینی کند و همچنین درمان مبتنی بر ذهن آگاهی موجب کاهش مشکلات برونی سازی شده، افزایش ذهن آگاهی و بهبود راهبرد های نظم جویی هیجان در نوجوانان دختردارای نشانه های نافرمانی مقابله ای می گردد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: مشهدی، علی
استاد مشاور اول: سپهري شاملو، زهره
کلید واژه ها:  نافرمانی مقابله ای ، مشکلات برونی سازی شده ، راهبرد های نظم جویی هیجان ، درمان مبتنی بر ذهن آگاهی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 833
نام نویسنده: خداشناس، آیدا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 131
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی درمان شناختی _ رفتاری به شیوه فردی بر کاهش شدت و فراوانی نشانه های افکار وسواسی و اعمال اجباری، کاهش آمیختگی فکر _ عمل و کاهش اثر افکار وسواسی و اعمال اجباری در کودکان 6 تا 11 ساله مبتلا به اختلال وسواس_ اجبار بود. روش پژوهش شبه آزمایشی از نوع تک آزمودنی با اندازه گیری های مکرر بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کودکان رده سنی 6 تا 11 سال شهرستان بجنورد که به مراکز درمانی مراجعه نمودند، بود که بصورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در مرحله غربالگری 12 نفر ازشرکت کنندگان جهت دریافت تشخیص اختلال وسواس_ اجبار به روانپزشک ارجاع داده شدند و در نهایت 8 نفر تشخیص اختلال وسواس_ اجبار را دریافت کردند. دو خط پایه گرفته شد. در نهایت 5 نفر در درمان شرکت کردند. مراجعان تحت 12 جلسه درمان شناختی _ رفتاری قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش آمیختگی فکر _ عمل برای کودکان، مقیاس اثر افکار وسواسی و اعمال اجباری کودکان و مقیاس شدت و فراوانی افکار وسواسی و اعمال اجباری ییل براون بودند. داده های بدست آمده از طریق تحلیل دیداری نمودار ها، شاخص های روند، ثبات، درصد داده های همپوش، درصد داده های غیر همپوش، درصد بهبودی بود. یافته ها نشان داد در سه مراجع درمان شناختی رفتاری بطور معناداری منجر به کاهش فراوانی و شدت نشانه ها، میزان تخریب ناشی از افکار وسواسی و اعمال اجباری و هم چنین کاهش آمیختگی فکر_ عمل شده است.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: کیمیایی، سید علی
کلید واژه ها:  درمان شناختی _ رفتاری، شدت و فراوانی نشانه ها ، سطح تخریب عملکرد ، آمیختگی فکر _ عمل، کودکان ، اختلال وسواس _ اجبار


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 832
نام نویسنده: خدمتی، نجمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 108
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مشاوره راه‌حل محور بر بهبود سبک‌های هویتی و کاهش پرخاشگری در نوجوانان دختر خوابگاهی انجام شد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نوع شبه آزمایشی می‌باشد که با طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل اجراشده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه نوجوانان دختر خوابگاهی که در سال 94 - 93 در شهرستان جغتای مشغول به تحصیل بودند که 30 نفر از آن‌ها به شیوه‌ی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و بر مبنای گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. داده‌ها به کمک پرخاشگری نلسون و سبک‌های هویت برزونسکی از هر دو گروه آزمایش و کنترل جمع‌آوری شدند. گروه آزمایش بنا به هدف طرح، تحت جلسات مشاوره‌ی راه‌حل مدار برگرفته از نظریه دی شازر در 8 جلسه 90 دقیقه‌ای قرار گرفتند. در حالی‌که برای گروه کنترل مداخله‌ای صورت نگرفت. بعد از پایان گروه‌درمانی، مجدد ‌های مذکور در مرحله پس‌آزمون اجرا شدند. برای بررسی اثربخشی سطوح مداخله اندازه‌گیری از آزمون کوواریانس استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس کاهش معنادار پرخاشگری و بهبود سبک‌های هویتی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل را، تحت تأثیر مداخله‌ی مبتنی بر رویکرد راه‌حل محور نشان داد. می‌توان نتیجه‌گیری کرد که درمان مبتنی بر رویکرد راه‌حل محور بر پرخاشگری و سبک‌های هویتی تأثیرگذار است.

 

فهرست مندرجات

فهرست منابع


 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور دوم: مشهدی، علی
کلید واژه ها:  مشاوره راه‌حل محور ،  سبک‌های هویت ،  پرخاشگری


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 831
نام نویسنده: قاسمی، سعید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 126
چکیده: 

پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی مدل تحولی تفاوت‌های فردی مبتنی بر ارتباط (DIR) ( بازی درمانی فلورتایم )بر بهبود نشانه‌های درخودماندگی، مهارت های اجتماعی، گفتار و زبان در کودکان اختلال طیف درخودماندگی انجام‌شد. جامعه موردمطالعه تمامی کودکان 3-8 سال مبتلابه اختلال طیف درخودماندگی بود که در زمان اجرای آزمون به کلینیک رهگشا در اصفهان مراجعه کردند. از این جامعه 6 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس با توجه به ملاک‌های ورود و ملاک‌های خروج بعد از انجام مصاحبه با والدین و اجرای مقیاس درجه بندی درخودماندگی کودکی انتخاب شدند. در این پژوهش از مقیاس درجه‌بندی درخودماندگی کودکی، نیمرخ مهارت‌های اجتماعی درخودماندگی، آزمون سنجش رشد نیوشا استفاده‌شده است. تعداد جلسات درمان انفرادی برای هر کودک حداقل 26 جلسه‌ی 45 دقیقه‌ای در طی دوماه بود. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و توسعه‌ای و ازنظر شیوه‌ی گردآوری داده‌ها شبه آزمایشی بود. طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون یک گروهی در این پژوهش به‌کاررفته است. پس از اتمام جلسات درمانی، طی جلسه‌ای جداگانه پس‌آزمون‌ها انجام شد و داده های جمع آوری شده ابتدا برای نشان دادن اطلاعاتی مانند ویژگی‌های جمعیت شناختی از شاخص‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی بهره گرفته شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین نمرات شرکت‌کنندگان در پیش‌آزمون و پس‌آزمون درنمره کلی نشانه های درخودماندگی تفاوت معنی داری وجود داشت که البته در بررسی 14 زیرمقیاس درخودماندگی در زیر مقیاس استفاده از اشیا تفاوت معنی‌داری دیده نشد. همچنین در نمرات مهارت‌های اجتماعی شرکت‌کنندگان در پیش‌آزمون و پس‌آزمون تفاوت معناداری وجود داشت. نتایج نشان داد که در نمرات زبان دریافتی و گفتار تفاوت معنادار وجود داشت اما در نمرات زبان بیانی تفاوت معناداری وجود نداشت. درنتیجه این پژوهش می‌توان گفت که رویکرد DIR(بازی درمانی فلورتایم) می‌تواند موجب بهبودی کودکان اختلال طیف درخودمانده در گفتار، زبان دریافتی و مهارت های اجتماعی آنان و بالطبع موجب بهبودی در نشانه های درخودماندگی می شود اما حداقل در مداخله کوتاه مدت نمی تواندموجب بهبود در زبان دریافتی کودکان اختلال طیف درخودمانده شود.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: امين يزدي، سيد امير
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  اختلال طیف درخودماندگی ، مهارت های اجتماعی ، گفتار ، زبان دریافتی ، زبان بیانی ، ، مدل تحولی تفاوت‌های فردی مبتنی بر ارتباط(DIR) ،  بازی درمانی فلورتایم


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 830
نام نویسنده:  محدث، مطهره‌ سادات
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 94
تعداد صفحات: 70
چکیده: 

یکی از رفتارهای رانندگی که باعث بروز سانحه و منجر به آسیب دیدگی‌های جدی و بعضا مرگ و میر می‌شود، رانندگی با سرعت غیر مجاز است. از جمله عوامل تأثیر گذار در کاهش و افزایش رفتار رانندگی با سرعت غیر مجاز، ویژگی‌های شخصی (جنسیت، سن، تآهل، سطح تحصیلات، وضعیت اقتصادی-اجتماعی و نوع خودرو)، منبع کنترل و درک خطر می‌تواند باشد. لذا مهمترین هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین ویژگی‌های جمعیت شناختی، منبع کنترل و درک خطر با رفتار رانندگی پرخطر سرعت غیر مجاز می‌باشد. نمونه آماری این تحقیق 400 نفر بوده است که از دو منطقه متفاوت 3 و 9 شهر مشهد انتخاب شده اند. آزمودنی‌ها با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است که متشکل از ‌های خود گزارشی اطلاعات جمعیت شناختی برای سنجش ویژگی‌های شخصی، سنجش سرعت رانندگی برای سنجش رانندگی با سرعت غیر مجاز، منبع کنترل راتر جهت سنجش نوع منبع کنترل افراد و ‌ی درک خطر برای سنجش درک افراد از خطر می‌باشد. تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از این پژوهش نشان داد که میزان سرعت رانندگی در بین افراد تحصیل کرده، دارای خودروهای گران قیمت تر، جوانتر، مردان و مجردان به طور معناداری بیشتر است. تفاوت میزان سرعت رانندگی در بین دو طبقه‌ی اجتماعی- اقتصادی پایین و بالا معنادار نبود. بین منبع کنترل و سرعت رانندگی هم ارتباط معناداری وجود نداشت، اما بین درک خطر و سرعت رانندگی ارتباط معنادار بود. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که سن، جنسیت و درک خطر متغیرهای پیش‌بینی کننده‌ی معنادار رانندگی با سرعت غیر مجاز می‌باشد. مهمترین نتیجه این تحقیق این است که مردان، جوانترها و کسانی که درک خطر پایینی دارند به احتمال بیشتری رفتار پرخطر رانندگی با سرعت غیر مجاز را انجام می‌دهند.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: طبیبی، زهرا
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  رانندگی ، درک خطر ،  منبع کنترل ، سرعت غیرمجاز


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 829
نام نویسنده:  سلیمانی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 78
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد به شیوه گروهی بر افزایش پذیرش، ارزش، خود دلسوزی و کاهش فرسودگی شغلی در کارآموزان  رواندرمانی بود. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود که در آن از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل کارآموزان رواندرمانی کلینیک مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1394 بود  که به‌ صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایشی (10 نفر) و گروه کنترل (10 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش در هشت جلسه درمان پذیرش و تعهد را به شیوه‌ی گروهی دریافت کردند. ابزارهای پژوهش، پذیرش، مقیاس زندگی متعهد، مقیاس خود دلسوزی و فرسودگی شغلی بود که در پیش آزمون و پس آزمون بر روی هر دو گروه اجرا شد. سپس داده‌های به ‌دست‌آمده از طریق آزمون تحلیل  کوواریانس تک‌ متغری (ANCOVA) و چند متغیری (MANCOVA) تحلیل شد. تحلیل آماری نشان داد که ارزش و خود دلسوزی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به ‌طور معنادار افزایش یافت. در متغیر فرسودگی شغلی، خرده مقیاس کفایت شخصی در گروه آزمایش کاهش معناداری در مقایسه با کنترل داشت، ولی در دو متغیر دیگر (خستگی هیجانی و شخصیت زدایی) تفاوت معناداری دیده نشد. در متغیر پذیرش بین دو گروه کنترل و آزمایش تفاوت معناداری دیده نشد. نتیجه پژوهش نشان داد که مداخله‌ی درمان پذیرش و تعهد به شیوه گروهی می‌تواند برای کارآموزان رواندرمانی  به‌طور اثربخش به کار گرفته شود.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: مشهدی، علی
استاد مشاور اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
کلید واژه ها:  درمان تعهد و پذیرش، ، پذیرش ، ارزش ،  خود دلسوزی ، فرسودگی شغلی ،  کارآموزان ، رواندرمانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 828
نام نویسنده: محیطی، الهه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 95
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی بر عادت‌های مخرب زناشویی، شادمانی زناشویی و باورهای ارتباطی زناشویی زنان متأهل بود. روش پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل زنان متأهل مراجعه‌کننده به فرهنگسرای سیمرغ نیشابور در سال 1394 بودند که به صورت نمونه‌گیری در دسترس از بین زنان متأهل انتخاب شدند و به شیوه‌ی تصادفی در دو گروه آزمایشی (10) و گروه کنترل (10) جایگزین شدند. هر دو گروه قبل و بعد از مداخله، عادت‌های مخرب زناشویی مردخدای رودمعجنی، شادمانی زناشویی آرزین، ناستر و جونز و باورهای ارتباطی  آیدلسون و اپستاین را تکمیل نمودند. سپس داده‌های جمع‌آوری‌شده با تحلیل کوواریانس موردبررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل نشان داد که آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی شادمانی زناشویی و باورهای ارتباطی غیرمنطقی را بهبود بخشیده، اما در عادت‌های مخرب زناشویی  به جز عادت به عیب جویی و منفی نگری  تأثیر معناداری نداشته است.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: طالبيان شريف، جعفر
کلید واژه ها:  عادت‌های مخرب زناشویی ، شادمانی زناشویی ، باورهای ارتباطی غیرمنطقی ، مهارت‌های مثبت اندیشی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 827
نام نویسنده:  مدنی فرد، مهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 94
چکیده: 

زمینه مساله و هدف پژوهش: نارسایی در تنظیم هیجانی،  مشکلات در کیفیت خواب و کنش های اجرایی از عوامل مهم در سوء مصرف مواد و همچنین درمان با مواد نگهدارنده می باشد که نقش مهمی در عود و عدم ترک مواد مخدر دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه تنظیم هیجانی، کیفیت خواب و کنش های اجرایی در افراد وابسته به مواد اپیوییدی تحت درمان نگهدارنده با متادون و بوپرونورفین بود روش: در این مطالعه تعداد 60 نفر از افراد تحت  درمان مرد (با میانگین سنی 73/39 و انحراف استاندارد 63/5 ) مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد، بصورت 2 گروه (30 نفر متادون و 30 نفر بوپرنورفین) شرکت نمودند. روش نمونه گیری در دسترس بود و داده ها با استفاده از های تنظیم هیجانی گارنفسکی،کیفیت خواب پیتزبورگ و نارسایی کنش وری اجرایی بارکلی به ترتیب برای سنجش تنظیم هیجانی و کیفیت خواب و کنش های اجرایی جمع آوری و مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که بین دو گروه (گروه متادون و بوپرنورفین) در کیفیت خواب رابطه معناداری وجود ندارد ولی نتایج به دست آمده در تنظیم هیجانی و کنش های اجرایی حاکی از تفاوت مثبت و معناداری بین دو گروه بود بطوریکه گروه تحت درمان با بوپرنورفین میانگین نمرات بهتری در این دو متغیر نسبت به گروه تحت درمان با متادون داشتند. : یافته های این پژوهش نشان داد که در مقایسه با متادون، داروی بوپرنورفین تنظیم هیجانی و کنش های شناختی را در افراد تحت درمان بهتر حفظ می کند، اما در مورد متغیرکیفیت خواب بین دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نگردید.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

 


کلید واژه ها:  کنش های اجرایی ، تنظیم هیجانی ،  کیفیت خواب ، متادون ،  بوپرنورفین

<   12345678910111213141516171819202122324252627282   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.