دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته روان شناسی

<   123456789101112131415161718192021223242526272   >


تعداد نتایج به دست آمده: 749 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 708
نام نویسنده: حاتمزاده، احسان
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 144
چکیده: 

پژوهش حاضربا هدف بررسی و  مقایسه اثربخشی روش آموزش انشا با رویکرد یادگیری مغزمحور و رویکرد تجربه زبانی برخودکارآمدی تحصیلی و بیان نوشتاری دانش آموزان کلاس ششم ابتدایی انجام گرفت . روش پژوهش شبه آزمایشی، طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. جامعه آماری پژوهش کل دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهر اسفراین ونمونه آماری درمجموع 85 نفر دانش آموز کلاس ششم می باشد که در سه مدرسه مشغول به تحصیل می باشند و به صورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده و در گروه آزمایش و گروه گواه قرار گرفتند. گروه گواه با روش معمول آموزش انشا آموزش دیدند . گروه مغز محور در هشت جلسه با روش طراحی شده محقق بر اساس اصول یادگیری مغز محور،دیدگاه کاین وکاین (2005)  آموزش دیدند و گروه آزمایشی تجربه ی زبانی در هشت جلسه با روش طراحی شده طبق اصول رویکرد تجربه ی زبانی ، دیدگاه کوران (2007) آموزش دیدند. برای گردآوری داده ها از آزمون های خودکار آمدی تحصیلی مورگان وجنکینز (1999) و آزمون تحليل بيان نوشتاري انگلرت(1990) ،که پایایی و روایی آنها تایید شده است استفاده شد. بررسی وتحلیل نمرات حاصل ، با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان داد بین بیان نوشتار گروه گواه و گروه های آزمایش وهمچنین بین خودکارآمدی تحصیلی گروه گواه و گروه های آزمایش تفاوت معنی دار است. تحلیل نمرات گروه آزمایشی مغزمحور و گروه آزمایشی تجربه ی زبانی با استفاده از آزمون تی مستقل نشان داد بین بیان نوشتار این دو گروه تفاوت معنی دار وجود ندارد اما بین خودکارآمدی تحصیلی این دو گروه تفاوت معنی دار است به این صورت که  خودکارآمدی تحصیلی گروه مغزمحور افزایش بیشتری داشته است. بنابر این  می توان نتیجه گرفت آموزشهای رویکرد مغز محور و رویکرد تجربه ی زبانی تاثیر مطلوب داشته و میتواند به صورت کاربردی مورد استفاده قرار گیرد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: اصغري نكاح، سید محسن
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  انشا ، بیان نوشتاری ، خودکار آمدی ، رویکرد مغزمحور ، رویکرد تجربه ی زبانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 707
نام نویسنده: رجائی، آفرین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 108
چکیده: 

هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی زوج درمانی به روش گاتمن بر کاهش طلاق عاطفی، بهبود رابطه کلامی- غیر کلامی و تحریف های شناختی بین فردی زوج های متعارض بوده است. روش: این پژوهش کاربردی، از نوع شبه آزمایشی است که به صورت پیش آزمون، پس آزمون، با گروه آزمایش و گروه کنترل انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه ی زوج های مراجعه کننده به کلینیک خانواده درمانی دکتر کیمیایی و کلینیک روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد بودند که به صورت فراخوان برای حضور در این پژوهش از آن ها دعوت به عمل آمد. شیوه نمونه گیری، نمونه گیری در دسترس بود. حجم نمونه پژوهش 14 زوج تعیین گردید که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه، 7 زوج) جایگزین شدند. ملاک های ورود شامل داشتن حداقل سن 20 سال، ازدواج رسمی و قانونی، گذشت حداقل یک سال از ازدواج زوج ها و... بود. ابزارهای به کار رفته در این پژوهش، مقیاس طلاق عاطفی گاتمن (EDS)، مقیاس ارتباط اوليه زناشويي (PCI) و مقیاس تحریف های شناختی بین فردی (ICDS) بود. مداخله در قالب هشت جلسه ی یک و نیم ساعتی به صورت دوبار در هفته اجرا شد. يافته ها: در این پژوهش از تحلیل کوواریانس و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان دادند که زوج درمانی به روش گاتمن می تواند طلاق عاطفی را در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش بخشد، و روابط کلامی- غیر کلامی و تحریف های شناختی بین فردی زوج های متعارض گروه آزمایش را نسبت به گروه کنترل بیشتر بهبود بخشد (05/0>p). به علاوه یافته های اضافی عبارت بودند از: بین مدت زمان ازدواج و میزان طلاق عاطفی و روابط کلامی- غیرکلامی رابطه ی معناداری یافت نشد. همچنین بین طلاق عاطفی با روابط کلامی- غیرکلامی رابطه معکوس و معنادار و با تحریف های شناختی بین فردی، رابطه مستقیم و معنادار دیده شد (05/0>p). نتيجه گيري: زوج درمانی به روش گاتمن می تواند به کاهش طلاق عاطفی، و بهبود روابط کلامی- غیر کلامی و کاهش تحریف های شناختی بین فردی زوج های متعارض کمک کند.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  زوج درمانی به روش گاتمن ، طلاق عاطفی ، روابط کلامی- غیرکلامی ، تحریف های شناختی بین فردی ، زوج های متعارض


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 706
نام نویسنده: مصلحی، محبوبه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 123
چکیده: 

هدف این پژوهش بررسی تأثیر طرح یکپارچه سازی آموزشی بر عزت نفس، انگیزه‌ی پیشرفت و رشد اجتماعی دانش‌آموزان نیمه بینای مدارس عادی در مقایسه با مدارس ویژه بود. روش این پژوهش علی-مقایسه ای می باشد. نمونه شامل60 نفر از دانش‌آموزان نیمه بینای ابتدایی شهر مشهد که در مدارس عادی و ویژه مشغول به تحصیل بودند (دختران دو گروه 14 نفره و پسران دو گروه 16 نفره)  و با توجه به سه ویژگی جنسیت، سن و پایه تحصیلی با یکدیگر همتا شدند، بود. ابزارهای پژوهش مشتمل بر پرسشنامه‌های عزت نفس پپ، انگیزش پیشرفت هرمنس و رشد اجتماعی واینلند بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون مقایسه‌ي دو میانگین همبسته انجام شد. نتایج نشان داد که میزان عزت نفس، انگیزش پیشرفت و رشد اجتماعی دانش‌آموزان دختر نیمه بینای مدارس عادی نسبت به دانش‌آموزان دختر نیمه بینای مدارس ویژه بالاتر است، اما این تفاوت به لحاظ آماری معنادار نیست در حالیکه میزان عزت نفس و رشد اجتماعی دانش‌آموزان پسر نیمه بینای مدارس ویژه نسبت به دانش‌آموزان پسر نیمه بینای مدارس عادی بالاتر است ولی این تفاوت به لحاظ آماری معنادار نیست و در مقوله انگیزش پیشرفت بین دانش‌آموزان پسر نیمه بینای مدارس عادی و دانش‌آموزان پسر نیمه بینای مدارس ویژه تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین مقایسه میانگین ها نشان داد که بین عزت نفس، انگیزش پیشرفت و رشد اجتماعی دانش‌آموزان نیمه بینای مدارس عادی و دانش‌آموزان نیمه بینای مدارس ویژه تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

فاقد پرسشنامه


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: غنايي چمن آباد، علي
کلید واژه ها:  یکپارچه‌سازی آموزشی ، عزت نفس ، انگیزه‌ی پیشرفت ، رشد اجتماعی ، دانش‌آموزان نیمه بینا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 705
نام نویسنده: توللی، تهمینه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 104
چکیده: 

هدف: این پژوهش تعیین تاثیر غنی سازی ارتباط (طرح تایم) بر میزان صمیمیت زناشویی و امنیت روانی زنان می باشد. روش: این پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل است . جامعه آماری این مطالعه را کلیه زنان مراجعه کننده به کلینیک دانشگاه فردوسی در سال 1393 تشکیل داده اند. نمونه پؤوهش 20 نفر بود. افراده به روش تصادفی در دو گروه کنترل (10نفر) و گروه آزمایش (10 نفر) قرار گرفتند. متغیر مستقل برنامه آموزش غنی سازی روابط بود که در 7 جلسه روی گروه آزمایش انجام شد. در گروه کنترل نیز که شامل 10 نفر بود هیچ مداخله ای صورت نگرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه صمیمیت باگاروزی و پرسشنامه ایمنی نا ایمنی مزلو بود. یافته ها: غنی سازی روابط بر افزایش صمیمیت زناشویی موثر است ولی بر افزایش امنیت روانی زنان تاثیر گذار نمی باشد. نتیجه گیری: مهارت غنی سازی روابط (طرح تایم)، صمیمیت زناشویی را افزایش می دهد ولی تاثیری بر افزایش امنیت روانی زنان ندارد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  غنی‌سازی ارتباط (طرح تایم) ، صمیمیت زناشویی ، امنیت روانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 704
نام نویسنده:  عنبری، ثریا سادات
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 77
چکیده: 

در تمامی جوامع، کودکان از آسیب پذیرترین افراد در برابر حوادث هستند، ارتقاء سلامت کودکان از مهمترین شاخص های سطح سلامت یک جامعه بوده و پیشگیری از وقوع حادثه در کودکان، مستلزم رعایت نکات ایمنی است.کودکان قادر به درک خطرات پیرامون خود نبوده و در برابر بسیاری از خطرها، آسیب پذیری بیشتری دارند. در نتیجه حفظ سلامتی آنان وکم کردن ابتلا به بیماری و جلوگیری از مرگ و میر و معلولیت آنها از بالاترین مسئولیت های والدین و جامعه است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تحول درک خطرات ترافیکی، استدلال اخلاقی، خودنظم جویی، درونی سازی قوانین و ارتباط آنها با رعایت از قوانین ترافیک در کودکان دبستانی شهر مشهد انجام یافت. بدین منظور 90 کودک دبستانی دختر در سه گروه سنی 8-7 سال و 10-9 سال و 12-11 سال در این مطالعه شرکت کردند. در پژوهش حاضر متغیرهای درک خطر، رعایت قوانین و درونی سازی قوانین بوسیله تکلیف تصاویر ترافیکی شامل10 تصویر از موقعیتهای مختلف ترافیکی سنجیده شدند. خودنظم جویی به وسیله پرسشنامه خودنظم جویی هیجان شناختی و استدلال اخلاقی به وسیله دو داستان دزدی و اطاعت پیاژه بررسی شدند. یافته ها نشان داد که بین گروه های سنی 7-8 سال و 11-12 سال تفاوت معناداری از نظر رعایت قوانین، شناسایی خطر و درونی سازی قوانین وجود دارد. همچنین نتایج بررسی ها نشان داد که رعایت قوانین با مؤلفه های درک از خطر، ارزیابی خطر و درونی سازی قوانین، شناسایی خطر با ارزیابی خطر، ارزیابی خطر با درونی سازی قوانین، تکلیف دزدی با تکلیف اطاعت و رشد اخلاقی و تکلیف اطاعت با رشد اخلاقی ارتباط معنادار آماری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری نیز نشان دهنده تأثیر معنادار خرده مقیاس های ملامت خویش، درونی سازی قوانین و تكليف دزدي بر رعایت از قوانین ترافیکی بودند نتایج پژوهش حاضر مؤید این است که پیشنهاد تدوین و ارائه برنامه های آموزشی مبتنی بر سطح تحول شناختی کودکان می تواند در کاهش بار آسیب های کودکان نقش مهمی داشته باشد و به ارتقای سطح سلامت آنها کمک کند.

فهرست مندجات

نتیجه گیری

منابع وماخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: طبيبي، زهرا
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  درک خطرات ترافیکی ، درونی سازی ، استدلال اخلاقی ، خودنظم جویی ،  رعایت از قوانین


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 703
نام نویسنده: پیراسته جو، الهه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 96
چکیده: 

اختلالات طیف درخودماندگی[1](ASD)، اختلالاتی شناختی و عصبی – رفتاری بوده و شامل سه ویژگی اصلی هستند: اختلال در اجتماعی شدن، اختلال در ارتباطات کلامی و غیرکلامی و الگوهای محدود و تکراری رفتار. هدف: بررسی اثربخشی درمان یکپارچگی حسی بر کاهش نشانگان اختلال طیف درخودماندگی می­ باشد. روش پژوهش: این پژوهش، به شیوه شبه ­تجربی، پیش ­آزمون- پس ­آزمون و گروه کنترل انجام شد. در پژوهش حاضر از ابزار پاریاد در درمان یکپارچگی حسی استفاده شده است و آزمون­ های گارز و پردازش حسی به عنوان پیش ­آزمون- پس­ آزمون اجرا گردید. جامعه آماری شامل همه پسران مبتلا به اختلال طیف درخودماندگی مراکز توانبخشی تبسم و نورهدایت مشهد بود که از بین آن­ها، 20 کودک 7 تا 11 سال با روش نمونه­ گیری در دسترس، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. درمان یکپارچگی حسی در گروه آزمایش به مدت 3 ماه و به صورت دو روز در هفته انجام شد. داده­ ها با استفاده از تحلیل کواریانس چند متغیره (MANCOVA) تجزیه و تحلیل شدند. یافته­ ها: درمان یکپارچگی حسی باعث افزایش معنادار مهارت­ های ارتباطی، تعامل اجتماعی و پردازش حسی (در مؤلفۀ­های پردازش آگاهی بدن و تعادل و حرکت) گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شده است (البته مشارکت اجتماعی هم بهبود پیدا کرد که از مولفه­ های پردازش حسی محسوب نمی­ شود)؛ اما در کاهش رفتارهای کلیشه­ ای تأثیر نداشته است. نتیجه گیری: درمان یکپارچگی حسی باعث بهبود مهارت­ های اجتماعی و تعامل اجتماعی و پردازش حسی کودکان درخودمانده می ­شود اما در کاهش رفتارهای کلیشه ­ای آن­ها تأثیری ندارد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع وماخذ

پرسشنامه
استاد راهنمای اول: امين يزدي، سيد امير
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  درخودماندگی ، اثربخشی ، یکپارچگی حسی ، پاریاد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 702
نام نویسنده:  حنیفی یزدی، نعیمه السادات
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 89
چکیده: 

هدف از انجام این پژوهش، مقایسه تئوری ذهن شناختی و عاطفی دانش آموزان دختر و پسر دارای نشانگان نارسایی توجه/  بیش فعالی (ADHD) با کودکان عادی است. جامعه آماری در پژوهش حاضر، تمام مدارس دختر و پسر ناحیه 6 شهر مشهد می باشد و نمونه در نظر گرفته شده 379 کودک می باشد که از این تعداد 340 نفر از کودکان همکاری کردند. از این تعداد 98 نفر به عنوان کودکان دارای نشانگان ADHD شناسایی شدند. سپس این کودکان با کودکان عادی از نظر تئوری ذهن شناختی و عاطفی و کودکان دختر و پسر دارای نشانگان نارسایی توجه / بیش فعالی در این زمینه با هم مقایسه شدند. برای تشخیص کودکان دارای نشانگان از پرسشنامه کانرز والدین و برای بررسی وضعیت تئوری ذهن آنها از تکالیف TOM استفاده شد. در این پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس استفاده گردیده است. روش تحقیق، توصیفی و از نوع علی- مقایسه ای می باشد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون Tمستقل برای مقایسه بین گروه ها استفاده شد که در آن این فرضیه بررسی شده است که عملکرد کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی، نسبت به کودکان عادی، در زمینه رشد تئوری ذهن شناختی و عاطفی پایین تر است. به نظر می رسد اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی با داشتن نابهنجاری هایی در ساختار و عملکرد لوب فرونتال که اختلال در بازداری را در بردارد، در روابط بین فردی بی کفایتی شدید اجتماعی از خود نشان می دهد. در واقع ناتوانی در شناخت اجتماعی که زیربنای نظریه ذهن را تشکیل می دهد در این کودکان دچار نقص عملکرد می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که عملکرد کودکان دارای نارسایی توجه / بیش فعالی در تئوری ذهن شناختی و عاطفی نسبت به کودکان عادی پایین تر است. همچنین بین عملکرد دختر و پسر دارای نشانگان ADHD تفاوت معناداری دیده نشد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع وماخذ

پرسشنامه 

 


استاد راهنمای اول: امین یزدی، سید امیر
استاد مشاور اول: طبيبي، زهرا
کلید واژه ها:  تئوری ذهن شناختی و عاطفی ، کودکان دارای نشانگان نارسایی توجه/ بیش فعالی ،  لوب فرونتال


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 701
نام نویسنده: رحیمی برجی، مطهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 83
چکیده: 

این پژوهش به‌منظور بررسی رابطه­ی بین کارکرد تحولی خانواده و سرشت با افسردگی کودکان در دانش آموزان شهر مشهد انجام‌شده است. روش: در این پژوهش 380 نفر (190 دانش‌آموز دختر و 190 دانش‌آموز پسر)، در رده‌های سوم تا پنجم (9-12) ساله در سال تحصیلی 1393-1394 با بهره‌گیری از آزمونهای سنجش کارکرد تحولی خانواده، تشخیص نشانه‌های افسردگی ماریاکواس و تشخیص سرشت مالهوترا مورد ارزیابی قرار گرفتند که به شیوه‌ی نمونه‌گیری خوشه ای مرحله ای که به صورت تصادفی انتخاب‌شده بودند. تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش به کمک آزمونهای پارامتریک به روش تحلیل رگرسیون چندگانه و همچنین ضرایب همبستگی پیرسون انجام شد. یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان داد که بدکارکردی خانواده در ابعاد حل مسئله، صمیمیت و بازنمایی موجب پیش‌بینی کردن بروز افسردگی کودکان می­شود و سرشت در ابعاد مردم‌آمیزی و تهیج پذیری و توجه پذیری بیشترین سهم را در تشخیص نشانه‌های افسردگی دارد. همچنین یافته‌ها نشان داد که بین بعد ارتباط متقابل بازنمایی و مردم‌آمیزی، صمیمیت- تهیج پذیری، بازنمایی- نیرو، توجه- مردم‌آمیزی و تهیج پذیری ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. نتیجه: یافته‌ها گویای آن است که سنجش کارکرد تحولی خانواده و سرشت در همه‌ی ابعاد گویا و پیش‌بینی کننده­ی بهداشت روانی کودک است، در مقایسه کردن کارکرد تحولی خانواده و سرشت کودکان به این نتیجه رسیدیم که کارکرد تحولی خانواده توانایی پیش‌بینی کردن بهتری نسبت به سرشت در افسردگی کودکان را دارد. به‌طورکلی می­توان از این آزمون‌ها درزمینه‌ی پیشگیری از افسردگی کودکان استفاده کرد.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: امين يزدي، سيد امير
استاد مشاور اول: طبيبي، زهرا
کلید واژه ها:  افسردگی کودکان ،  کارکرد تحولی خانواده ،  سرشت


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 700
نام نویسنده:  خبازی، ملیحه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 76
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر باورهای غیرمنطقی و تعهد زناشویی زنان متأهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان شهرکرد اجرا گردید. این تحقیق به لحاظ روش شبه آزمایشی می باشد که با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. در این تحقیق گروه نمونه که 30 نفر از زنان متأهل که برای حل مشکل به مراکز مشاوره مراجعه نموده اند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. پرسشنامه های تعهد زناشویی و باورهای غیرمنطقی بر روی هر دو گروه اجرا شد. سپس گروه آزمایش تحت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برگرفته از نظریه act قرار گرفت. تعداد جلسات برای درمان این افراد در 8 جلسه 90 دقیقه تنظیم شد و گروه کنترل هیچ درمانی را دریافت نکرد. پس از پایان جلسات درمان گروه آزمایش، هر دو گروه مجددا پرسشنامه ها را تکمیل نمودند. براي بررسي اثربخشي سطوح مداخله اندازه‌گيري از آزمون کوواريانس استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس کاهش معنی دار باورهای غیرمنطقی و بهبود تعهد زناشویی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل را تحت تأثیر مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد نشان داد. می توان نتیجه گیری کرد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر باورهای غیرمنطقی و تعهدزناشویی تأثیر گذار باشد

فهرست مندجات

نتیجه گیری

منابع وماخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ، باورهای غیرمنطقی ، تعهد زناشویی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 699
نام نویسنده:  محسن زاده، عصمت
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 132
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش حل‌تعارض بر کاهش احساس‌تنهایی و دلزدگی‌زناشویی زنان متاهل خانۀ سلامت شهرداری منطقۀ چهار تهران بود.  پژوهش حاضر جزء پژوهش­های کاربردی و روش آن شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود.  جامعۀ آماری این پژوهش زنان مراجعه کننده به خانه سلامت منطقۀ چهار شهرداری تهران در زمستان 93 بودند.  نمونۀ آماری این پژوهش شامل 20 زن بود.  روش نمونه‌گیری به صورت نمونه‌گیری در دسترس بود که نمونه پژوهش در دو گروه آزمایش و کنترل به صورت جایگزینی تصادفی ساده قرار گرفتند.  برای گروه آزمایش ده جلسه آموزش حل‌تعارض برگزار شد.  ابزار پژوهش پرسشنامه‌های احساس‌تنهایی و دلزدگی‌زناشویی بود.  برای تجزیه و تحلیل داده‌ها علاوه بر آمار توصیفی از تحلیل کواریانس استفاده شد.  یافته‌ها نشان دادند که بین نمرات دلزدگی‌زناشویی در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد (p<0.01). همچنین بین نمرات احساس‌تنهایی در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود ندارد (p>0.05).  بنابراین می‌توان نتیجه گرفت آموزش حل‌تعارض مبتنی بر نظریۀ گاتمن بر کاهش دلزدگی‌زناشویی زنان متاهل شهرداری موثر است. این نتیجه درپیگیری هم تداوم داشت.

فهرست مندرجات

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

پرسشنامه

 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  حل‌تعارض ، احساس‌تنهایی ، دلزدگی‌زناشویی

<   123456789101112131415161718192021223242526272   >


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.