دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته روان شناسی

<   111213141424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727383   >


تعداد نتایج به دست آمده: 873 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 331
نام نویسنده: نائبی، مریم
نویسنده دوم: حقی، الهام
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 70
چکیده: 

فاقد چكيدهاستاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 330
نام نویسنده: کرمانی، زهرا
نویسنده دوم: فریمانه، الهه
نویسنده سوم: شرافت نژاد، فرشته
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 45
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش نيست


استاد راهنمای اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 329
نام نویسنده: فاضلی، سیده مریم
نویسنده دوم: خدادادی، نرگس
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 111
چکیده: 

فاقد چكيدهاستاد راهنمای اول: طالبيان شريف، جعفر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 328
نام نویسنده: نجفی گل، پریسا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 60
چکیده: 

فاقد چكيده

فاقد


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 327
نام نویسنده: صدری، محبوبه
نویسنده دوم: غلامی، راحله
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 74
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر مقایسه اضطراب و استرس و افسردگی در بین دختران نوجوان دبیرستانی بوده است. در این پژوهش دانش آموزان از پایه های دوم و سوم شرکت داشتند (در هر پایه 90 نفر ) . برای جمع آوری اطلاعات از آزمون DASS  استفاده شد . اعتبار حاصل برای DASS  از طریق آلفای کرونباخ دارای افسردگی 81 ٪ ، اضطراب 72 ٪ و استرس 81 ٪ می باشد . تحلیل داده ها نشان میدهند تفاوت در میزان اضطراب و استرس و افسردگی در میان دختران نوجوان پایه های دوم و سوم میباشد هر چند این تفاوتها با آزمون آماری t فقط در سطح 593/· ، 224/· ، 434/· ، معنادار بوده است .استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 326
نام نویسنده: ارجی فرد، انسیه
نویسنده دوم: زنگنه، سیما
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 70
چکیده: 

بررسی رابطه ای الگوهای ارتباطی والدین و هویت جنسی کودکان در شهرستان خواف با این هدف انجام شد . که اولا این متغیرها و تاثیر آنها را بر یکدیگر مورد سنجش قرار دهیم و ثانیا چون خانواده اولین محیط اجتماعی است که کودکان در آن رشد می کنند ارتباط والدین را با کودکانشان در شکل گیری هویت بی تاثیر ندانستیم و آن را مورد سنجش قرار دادیم . در این پژوهش تنها رابطه بین هویت جنسی پسران و روابط  مثبتشان با والدین رابطه معناداری پیدا کردیم . نمونه مورد بررسی ما 80 دانش آموز دختر و پسر به طور تصادفی در دبستان شهید اسماعیل زنگنه شهرستان خواف بود . روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود . در تجزیه وتحلیل از شاخص های آماز توصیفی و استنباط استفاده شده است . و نتایج حاکی از آن است که بین رابطه والد و کودک و هوششان رابطه معناداری به دست نیامد .استاد راهنمای اول: باقري، نادر
استاد راهنمای دوم: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 325
نام نویسنده: سلطانی، اسماعیل
نویسنده دوم: حسن پور، امین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 28
چکیده: فاقد چكيده
استاد راهنمای اول: باقري، نادر
استاد راهنمای دوم: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 324
نام نویسنده: خداشناس، آیدا
نویسنده دوم: عظیمی معنوی، بهناز
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 89
چکیده: 

فاقد چكيده


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد راهنمای دوم: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 323
نام نویسنده: فیروز آبادی، عباس
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 131
چکیده: 

یکی از عمده ترین عوامل در وقوع لغزش و سپس بازگشت به مصرف موار مخدر ، وسوسه مصرف مواد میباشد . با توجه به رابطه بین سوگیری توجه و وسوسه مصرف مواد ، لزوم انجام مداخله در سطح توجه برای تعدیل وسوسه مصرف مواد ضروری می نماید . هدف اصلی این پژوهش مقایسه کارآیی و اثربخشی تکنیک های هوشیاری فراگیر انفصالی و تکنیک های توجه برگردانی در کاهش وسوسه مصرف مواد مخدر و احتمال لغزش و مصرف مجدد مواد بود  . بدین منظور 6 آزمودنی مرد با استفاده از روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند . روش پژوهش  مورد استفاده در این تحقیق طرح تجربی تک موردی از نوع چند خط پایه ای بود . آزمودنی ها مقیاس پیش بیني از بازگشت را به منظور سنجش میزان وسوسه مصرف مواد و احتمال لغزش و مصرف مجدد مواد در مراحل پیش از درمان   ( خط پایه )  ، در طول زمان ( جلسه چهارم ) ، بعد از درمان ( جلسه هشتم ) و پیگیری ( 5/1 ماه بعد از درمان ) کامل کردند . نتایج پژوهش حاکی از آن بود که هر دو گروه تکنیک ها در کاهش وسوسه مصرف مواد و احتمال لغزش و مصرف مواد و احتمال لغزش و مصرف مجدد مؤثر بوده اند همچنین یافته ها نشان داد که تکنیک های هوشیاری فراگیر انفصالی در مقایسه با تکنیک های توجه برگردانی دارای کارآیی و اثر بخشی بیشتر می باشند .

فهرست مندرجات- منابع و مآخذ - نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
استاد مشاور اول: طباطباي، سيد محمود
کلید واژه ها:  وسوسه مواد مخدر ، احتمال لغزش و مصرف مجدد مواد ، تکنیک های هوشیاری فراگیر انفصالی ، تکنیک های توجه برگردانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 322
نام نویسنده: رحیمیان، شهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 144
چکیده: 

این پژهش با هدف اصلی بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرح واره بر تعدیل طرح واره های ناسازگار اولیه در دختران فراری انجام پذیرفت . پژوهش  حاضر کاربردی و ازنوع شبه آزمایشی و طرح پیش آزمون _ پس آزمون با گروه کنترل می باشد . با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس ازمیان دختران فراری ساکن در مراکز بهزیستی استان خراسان رضوی ، 16 نفر انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند . سپس طرح واره های ناسازگار اولیه یانگ ( فرم کوتاه ) با ضریب پایايي 94/0 در پیش آزمون برای هر دو گروه اجرا شد . سپس در گروه آزمایش مداخله گروه درمانی شناختی متمركز بر طرح واره  اجرا شد . پس از پایان دوره 11 جلسه ای درمان ( هفته ای دو جلسه به مدت 60 دقیقه ) بار دیگر طرح واره های ناسازگار اولیه   ( فرم کوتاه ) به عنوان پس آزمون درهردو گروه اجرا گردید .  نتایج حاصل از تحلیل آماری با آزمون های t   مستقل و آزمون غیر پارامتریک یو – مان – ویتنی نشان داد که گروه درمانی  شناختی متمرکز بر طرح واره های یانگ شده است . در مورد هر یک از طرح واره ها به طور جداگانه نیز در نتایج حاصل از آزمون t  ، جز در طرح واره های شکست ، فداکاری و خود کنترلی ناکافی و در نتایج حاصل از آزمون یو – مان – ویتنی ، جز در طرح واره های شکست ، فداکاری و خود کنترلی ناکافی  و استحقاق ، درمان بر کاهش نمرات سایر طرح واره ها به طور معنی داری مؤثر بود .

فهرست مندرجات-فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  گروه درمانی ، شناخت درمانی ، طرح واره درمانی ، طرح واره های درمانی ، طرح واره های ناسازگار اولیه

<   111213141424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727383   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.