دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته روان شناسی

<   111213141424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727383   >


تعداد نتایج به دست آمده: 876 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 334
نام نویسنده: صفوی شاملو، ملیحه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 144
چکیده: 

پژوهش حاضر جهت بررسی مقایسه کارایی و اثر بخشی درمان فراشناختی و درمان شناختی رفتاری بر اختلال اضطراب منتشر انجام گرفت. و این دو فرضیه اصلی را مورد بررسی قرار داد ، فرضیه اول : درمان مبتنی بر الگوی فراشناختی در کاهش نشانگان اختلال اضطراب منتشر کارآمد می باشد.  فرضیه دوم : درمان به شیوه فراشناختی نسبت به درمان به شیوه شناختی رفتاری در کاهش نشانگان اختلال اضطراب منتشر کار آمد تر میباشد. 

روش پژوهش حاضر تجربی می باشد و با بهره گیری از طرح تک موردی انجام می شود .از بین طرح های تجربی تک موردی در پژوهش حاضر از طرح خط پایه ی چند گانه استفاده می شود.  و به این منظور حجم نمونه در این پژوهش شش نفر از افرادی بودند که به مرکز مشاوره دانشجویی و کلینیک روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد مراجعه کرده بودند.  شیوه نمونه گیری در این پژوهش ، نمونه گیری مبتنی بر هدف است . مبتلا نبودن به اختلال افسردگی و اختلال های محور II  (نظر روانپزشک) ، نداشتن سابقه دریافت مداخله های درمانی پیشین ،قطع مصرف دارو پیش از شروع درمان ، برخورداری ازبینش خوب نسبت به مشکل ، بعنوان معیارهای انتخاب در نظر گرفته شدند.  این شش نفر بطور انتخابی به دو گروه سه تایی آزمایش و کنترل تقسیم شدند .  گروه آزمایش تحت درمان فراشناختی ( MCT)  و گروه کنترل تحت درمان شناختی رفتاری ( CBT) ،قرار گرفتند .  در این تحقیق ابتدائاً مراجعه کنندگان تحت مصاحبه ساختار یافته براساس
 SCID)DSM_IV_TR ) قرار گرفتند. ازآنجا که روش این تحقیق،  خط پایه چند گانه می باشد، دو هفته قبل از درمان یک نوبت تست گیری جهت تعیین خط پایه ، انجام شد در این مرحله سیاهه حالت _ صفت اضطراب اشپیل برگر ( STAL ) و سیاهه افکار اضطرابی ( ANTI) و واحد نگرانی ذهنی (SUD)توسط آزمودنی ها تکمیل شد. آزمودنی ها علاوه بر مر حله پیش ا زدرمان ( خط پایه ) در جلسات، چهارم ، و هشتم درمان و نیز در مرحله پیگیری که دو ماه پس از درمان بود مجددا تستها را تکمیل کردند. 

داده های بدست امده از این پژوهش که به صورت نمودار وجداول ترسیم شده اند ، افزون بر این از معنی داری بالینی نیز برای تحلیل داده ها بهره گرفته ، و برای عینی سازی میزان بهبودی از فرمول درصد بهبودی استفاده شد.  

نتایج کلی پژوهش حاکی از کارایی هر دو روش  در کاهش نشانگان اختلال اضطراب منتشرمی باشند.  همچنین مقایسه کارایی و اثر بخشی دو روش نشان داد که درمان فراشناختی در درمان بیماران مبتلا به اختلال اضطراب منتشر کاراتر و اثر بخش تر از درمان شناختی رفتاری می باشد. 

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
کلید واژه ها:  کارایی ، اثر بخشی ، درمان فراشناختی ، درمان شناختی رفتاری ، اختلال اضطراب منتشر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 333
نام نویسنده: سعیدیان، محسن
نویسنده دوم: حسن زاده، جواد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 98
چکیده: 

 فاقد چكيده.استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 332
نام نویسنده: سیدنژاد، سید حمید
نویسنده دوم: حسین آبادی، مجید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 86
چکیده: 

 

فاقد چكيده


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 331
نام نویسنده: نائبی، مریم
نویسنده دوم: حقی، الهام
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 70
چکیده: 

فاقد چكيدهاستاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 330
نام نویسنده: کرمانی، زهرا
نویسنده دوم: فریمانه، الهه
نویسنده سوم: شرافت نژاد، فرشته
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 45
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش نيست


استاد راهنمای اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 329
نام نویسنده: فاضلی، سیده مریم
نویسنده دوم: خدادادی، نرگس
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 111
چکیده: 

فاقد چكيدهاستاد راهنمای اول: طالبيان شريف، جعفر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 328
نام نویسنده: نجفی گل، پریسا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 60
چکیده: 

فاقد چكيده

فاقد


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 327
نام نویسنده: صدری، محبوبه
نویسنده دوم: غلامی، راحله
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 74
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر مقایسه اضطراب و استرس و افسردگی در بین دختران نوجوان دبیرستانی بوده است. در این پژوهش دانش آموزان از پایه های دوم و سوم شرکت داشتند (در هر پایه 90 نفر ) . برای جمع آوری اطلاعات از آزمون DASS  استفاده شد . اعتبار حاصل برای DASS  از طریق آلفای کرونباخ دارای افسردگی 81 ٪ ، اضطراب 72 ٪ و استرس 81 ٪ می باشد . تحلیل داده ها نشان میدهند تفاوت در میزان اضطراب و استرس و افسردگی در میان دختران نوجوان پایه های دوم و سوم میباشد هر چند این تفاوتها با آزمون آماری t فقط در سطح 593/· ، 224/· ، 434/· ، معنادار بوده است .استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 326
نام نویسنده: ارجی فرد، انسیه
نویسنده دوم: زنگنه، سیما
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 70
چکیده: 

بررسی رابطه ای الگوهای ارتباطی والدین و هویت جنسی کودکان در شهرستان خواف با این هدف انجام شد . که اولا این متغیرها و تاثیر آنها را بر یکدیگر مورد سنجش قرار دهیم و ثانیا چون خانواده اولین محیط اجتماعی است که کودکان در آن رشد می کنند ارتباط والدین را با کودکانشان در شکل گیری هویت بی تاثیر ندانستیم و آن را مورد سنجش قرار دادیم . در این پژوهش تنها رابطه بین هویت جنسی پسران و روابط  مثبتشان با والدین رابطه معناداری پیدا کردیم . نمونه مورد بررسی ما 80 دانش آموز دختر و پسر به طور تصادفی در دبستان شهید اسماعیل زنگنه شهرستان خواف بود . روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود . در تجزیه وتحلیل از شاخص های آماز توصیفی و استنباط استفاده شده است . و نتایج حاکی از آن است که بین رابطه والد و کودک و هوششان رابطه معناداری به دست نیامد .استاد راهنمای اول: باقري، نادر
استاد راهنمای دوم: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 325
نام نویسنده: سلطانی، اسماعیل
نویسنده دوم: حسن پور، امین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 28
چکیده: فاقد چكيده
استاد راهنمای اول: باقري، نادر
استاد راهنمای دوم: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي

<   111213141424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727383   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.