دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته روان شناسی

<   111213141424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727383   >


تعداد نتایج به دست آمده: 866 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 324
نام نویسنده: خداشناس، آیدا
نویسنده دوم: عظیمی معنوی، بهناز
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 89
چکیده: 

فاقد چكيده


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد راهنمای دوم: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 323
نام نویسنده: فیروز آبادی، عباس
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 131
چکیده: 

یکی از عمده ترین عوامل در وقوع لغزش و سپس بازگشت به مصرف موار مخدر ، وسوسه مصرف مواد میباشد . با توجه به رابطه بین سوگیری توجه و وسوسه مصرف مواد ، لزوم انجام مداخله در سطح توجه برای تعدیل وسوسه مصرف مواد ضروری می نماید . هدف اصلی این پژوهش مقایسه کارآیی و اثربخشی تکنیک های هوشیاری فراگیر انفصالی و تکنیک های توجه برگردانی در کاهش وسوسه مصرف مواد مخدر و احتمال لغزش و مصرف مجدد مواد بود  . بدین منظور 6 آزمودنی مرد با استفاده از روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند . روش پژوهش  مورد استفاده در این تحقیق طرح تجربی تک موردی از نوع چند خط پایه ای بود . آزمودنی ها مقیاس پیش بیني از بازگشت را به منظور سنجش میزان وسوسه مصرف مواد و احتمال لغزش و مصرف مجدد مواد در مراحل پیش از درمان   ( خط پایه )  ، در طول زمان ( جلسه چهارم ) ، بعد از درمان ( جلسه هشتم ) و پیگیری ( 5/1 ماه بعد از درمان ) کامل کردند . نتایج پژوهش حاکی از آن بود که هر دو گروه تکنیک ها در کاهش وسوسه مصرف مواد و احتمال لغزش و مصرف مواد و احتمال لغزش و مصرف مجدد مؤثر بوده اند همچنین یافته ها نشان داد که تکنیک های هوشیاری فراگیر انفصالی در مقایسه با تکنیک های توجه برگردانی دارای کارآیی و اثر بخشی بیشتر می باشند .

فهرست مندرجات- منابع و مآخذ - نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
استاد مشاور اول: طباطباي، سيد محمود
کلید واژه ها:  وسوسه مواد مخدر ، احتمال لغزش و مصرف مجدد مواد ، تکنیک های هوشیاری فراگیر انفصالی ، تکنیک های توجه برگردانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 322
نام نویسنده: رحیمیان، شهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 144
چکیده: 

این پژهش با هدف اصلی بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرح واره بر تعدیل طرح واره های ناسازگار اولیه در دختران فراری انجام پذیرفت . پژوهش  حاضر کاربردی و ازنوع شبه آزمایشی و طرح پیش آزمون _ پس آزمون با گروه کنترل می باشد . با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس ازمیان دختران فراری ساکن در مراکز بهزیستی استان خراسان رضوی ، 16 نفر انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند . سپس طرح واره های ناسازگار اولیه یانگ ( فرم کوتاه ) با ضریب پایايي 94/0 در پیش آزمون برای هر دو گروه اجرا شد . سپس در گروه آزمایش مداخله گروه درمانی شناختی متمركز بر طرح واره  اجرا شد . پس از پایان دوره 11 جلسه ای درمان ( هفته ای دو جلسه به مدت 60 دقیقه ) بار دیگر طرح واره های ناسازگار اولیه   ( فرم کوتاه ) به عنوان پس آزمون درهردو گروه اجرا گردید .  نتایج حاصل از تحلیل آماری با آزمون های t   مستقل و آزمون غیر پارامتریک یو – مان – ویتنی نشان داد که گروه درمانی  شناختی متمرکز بر طرح واره های یانگ شده است . در مورد هر یک از طرح واره ها به طور جداگانه نیز در نتایج حاصل از آزمون t  ، جز در طرح واره های شکست ، فداکاری و خود کنترلی ناکافی و در نتایج حاصل از آزمون یو – مان – ویتنی ، جز در طرح واره های شکست ، فداکاری و خود کنترلی ناکافی  و استحقاق ، درمان بر کاهش نمرات سایر طرح واره ها به طور معنی داری مؤثر بود .

فهرست مندرجات-فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  گروه درمانی ، شناخت درمانی ، طرح واره درمانی ، طرح واره های درمانی ، طرح واره های ناسازگار اولیه


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 312
نام نویسنده: khadivi zand، mohamad mehdi
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1978
تعداد صفحات: 301
چکیده: فاقد چكيده
استاد راهنمای اول: claud، prevost


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 321
نام نویسنده: بیجاری، هانیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 142
چکیده: 

این پژوهش با هدف اصلی بررسی اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر افزایش امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان انجام پذیرفت . با توجه به ارتباط میان امید ، افسردگی و سرطان ، بررسی اثربخشی این شیوه درمان بر کاهش افسردگی را نیز به عنوان هدف فرعی در نظر گرفتیم . پژوهش حاضر کاربردی و از نوع نیمه آزمایشی ( طرح گروه کنترل نابرابر ) می باشد . با استفاده از روش نمونه گیری مبتنی بر هدف یا در دسترس از میان مراجعه کنندگانی که به درمانگاه های پستان شهر مشهد مراجعه کرده بودند ، با توجه به ملاک های در نظر گرفته شده 20 نفر را انتخاب کرده و با توجه به تمایلشان آنها را به دو گروه آزمایشی و گواه تقسیم کردیم ( 10 نفر برای هر گروه ) سپس آزمون های امید اشنايدر با ضریب پایايی 89/0 و افسردگی بک با ضریب پایايي 86/0 از هر دو گروه گرفته شد . نتایج تحلیل آماری آزمون T درپیش آزمون ، تفاوت معناداری را در میزان امید به زندگی ( با ارزش معناداری 81/0 و اطمینان 95 ٪ ) و افسردگی ( با ارزش معناداری 72/0 و اطمینان 95 ٪ ) نشان نداد . سپس در گروه آزمایش مداخله گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی اجرا شد . بعد از اتمام دوره 8 جلسه ای درمان ( دو ماه و هر جلسه دو ساعت ) در گروه آزمایش ، به منظور سنجش میزان تغییر متغیرهای وابسته ( میزان امید به زندگی و افسردگی ) ، مجددآ آزمون های امید اشنایدر و افسردگی بک به عنوان آزمون در هردو گروه اجرا شد . نتایج تحلیل های آماری آزمون T به تایید فرضیه اصلی ( با ارزش معناداری 000/0 و اطمینان 99/0 ) و فرضیه فرعی ( با ارزش معناداری 01/0 و اطمینان 95/0 ) انجامید . بدین ترتیب گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی در مقایسه با گروه گواه به طور معناداری موجب افزایش امید به زندگی و کاهش افسردگی زنان مبتلا به سرطان پستان می شود .

فهرست مندرجات-فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور دوم: همایی شاندیز، فاطمه
کلید واژه ها:  گروه درمانی ، امید درمانی ، امید به زندگی ، افسردگی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 320
نام نویسنده: حقیقت منش، الهه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 200
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی طرح واره های ناسازگار اولیه و سبک های دلبستگی مجرمان جنسی و مقایسه آن با نمونه ای از افراد عادی صورت گرفت و این فرضیه های اصلی را مورد بررسی قرار داد که تجاوزگران جنسی در مقایسه با افراد عادی دارای میانگین نمرات بیشتری در طرح واره های ناسازگاز اولیه ، بعد دلبستگی اضطرابی و بعد دلبستگی اجتنابی هستند . همچنین تلاش شد تا به این سوالات پاسخ داده شود که آیا تجاوزگران با قربانی کودک در مقایسه با تجاوزگران دارای قربانی بزرگسال از نظر میانگین نمرات در طرح واره های ناسازگار اولیه و ابعاد دلبستگی متفاوت هستند یا خیر ؟ به این منظور 34 نفر از افرادی که به جرم تجاوز به عنف یا ارتباط جنسی با کودکان در زندان مرکزی مشهد به سر می بردند ، به طور تصادفی انتخاب شده و با یک گروه 34 نفره از افراد بهنجار ( 1 GSI  ) از لحاظ چهار متغییر سن ،وضعیت تاهل ، وضعیت اشتغال و سطح تحصیلات جور شدند . طرح واره های ناسازگار اولیه دو گروه با استفاده از فرم کوتاه طرح واره های ناسازگار اولیه یانگ (YSQ-SF) و سبك هاي دلبستگي شان با فرم بازبيني شده تجارب در روابط نزديك(ECR-R) مورد بررسي قرار گرفت . همچنين در اين پژوهش از فرم بازبيني شده چك ليست نشانه هاي مرخصي ( R 90 SCL  ) برای غربال گروه بهنجار استفاده شد . داده های به دست آمده از این پژوهش که با استفاده از آزمون t  همبسته ، مستقل ، آزمون یکسانی واریانس ها و آزمون خی دو مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند نشان می دهند ، مجرمان جنسی در مقایسه با افراد عادی به طور معنی داری میانگین نمرات بیشتری در طرح واره های ناسازگار اولیه و بعد اضطراب دلبستگی به دست آورده اند . تفاوت دو گروه در بعد اجتناب دلبستگی معنی دار نبود . این یافته ها همچنین نشان می دهند  تجاوزگرانی با قربانی کودک در مقایسه با تجاوزگرانی که قربانی خود را از میان بزرگسالان انتخاب کرده اند ، دارای تفاوت  معنی داری از لحاظ میانگین نمراتشان در طرح واره های ناسازگار اولیه و دو بعد دلبستگی نیستند . به طور کلی نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهند طرح واره های ناسازگار اولیه پررنگ تر و سطح بالای اضطراب مربوط به دلبستگی می توانند آسیب پذیری بیشتری را در سوق یابی افراد به سوی ارتکاب جرایم و رفتارهای تعدی گرایانه جنسی ایجاد کنند .   

فهرست مندرجات-فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
استاد مشاور دوم: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  مجرمان جنسی ، تجاوزگران جنسی دارای قربانی بزرگسال ، تجاوزگران جنسی دارای قربانی کودک ، طرح واره های ناسازگار اولیه ، ابعاد طرح واره ، سبک های دلبستگی ، ابعاد دلبستگی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 319
نام نویسنده: کلاهی، فهیمه
نویسنده دوم: بی غم، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1387
تعداد صفحات: 125
چکیده: 

افراد در برخورد با مسائل و مشکلات زندگی از مهارتهای مقابله ای که شیوه های منحصر به فرد برخورد بامشکلات هستند استفاده می کنند . بعضی افراد شیوه های کار آمد ( مساله محور هیجان محور ) و عده ای هم شیوه های ناکار آمد را بکار برده و در نتیجه از حل عمده مسائل فشار زای زندگی بر نمی آیند . پژوهش حاضر با هدف بررسی مهارتهای مقابله با فشار روانی والدین دارای کودک کم توان ذهنی در مقایسه با والدین دارای کودک عادی انجام گرفته است . برای سنجش شیوه های مقابله از مهارتهای مقابله ای لازاروس استفاده شده است . این که توسط 120 نفر والدین دارای کودک کم توان ذهنی و کودک عادی که به خوشه ای چند مرحله ای و تصادفی طبقه ای از جامعه آماری مدارس مشهد انتخاب شده بودند . تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار Spss-ww واستفاده از روشهای آماری ، آماری t  و تحلیل واریانس انجام شد . نتایج نشان داد بین میانگین های نمرات مهارتهای مقابله ای در والدین کودکان عادی و والدین کودکان عقب مانده ذهنی معنادار است . در مقایسه میانگین نمرات مسئولیت پذیری در مادران عادی و مادران عقب مانده ذهنی نسبت به مادر و پدر عادی بالاتر است . یعنی بیشتر از مقابله های ناکار آمد استفاده می کنند . و در مقایسه میانگین نمرات حمایت اجتماعی در پدران عقب مانده ذهنی و مادر عقب مانده ذهنی نسبت به مادرو پدر عادی بالاتر است . یعنی پدران و مادران عقب مانده ذهنی بیشتر از روشهای مقابله ناکار آمد استفاده می کنند . و در نتیجه آسیب پذیر می شوند . با توجه به نتایج بدست آمده مشخص شده در زمینه استفاده از شیوه های مقابله ای مسئله محور بین دو گروه پدران کودکان عادی و مادران دارای کودک کم توان ذهنی با مادران کم توان ذهنی با مادران کودکان عادی تفاوت معنادار وجود دارد  

فاقد


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 318
نام نویسنده: کامل عباسی، امیر رضا
نویسنده دوم: سرگللزائی، حسین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 121
چکیده: 

فاقد چكيدهاستاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 317
نام نویسنده: طلايي، اکرم السادات
نویسنده دوم: بطحایی، سیده مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 97
چکیده: 

بینش صحیح نسبت به نکات جنسی در زندگی زناشويي مي تواند تامین کننده بهداشت روانی فرد و به تبع آن سلامت روانی جامعه باشد . اگر در زندگی زناشویی ارضا جنسی نباشد عدم اغنای واقعی طرفین آنها رابه تحقق زندگی زناشویی نمی کشاند و شاید منجر به ارضای خارج از زندگی زناشویی شود . در یک طرف این رابطه زنان وجود دارند که سهم عمده ای را در رضايتمندی ایفا می کنند عوامل زیادی بر این رابطه تاثیر می گذارد که یکی از این عوامل موضوع اشتغال زن می باشد . که با توجه به جامعه امروز نه تنها در توسعه و پیشرفت اجتماعی وفرهنگی نقش غیر قابل انکاری دارد بلکه بر حالات هیجانی و حس عزت نفس و رضا يتمندی از خود نیز تاثیر گذار است و چه بسا که این حس کفایتمندی و رضایت از خود بر میزان رضایت از زندگی زناشویی وبه تبع آن رضايتمندی جنسی تاثیر گذار است .  استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 316
نام نویسنده: وکیلیان، سارا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 194
چکیده: 

افراد دارای هراس اجتماعی علاوه بر تحریفهای شناختی و اجتنابهای اجتماعی ، در به کارگیری مهارتهای اجتماعی مناسب موقعیت نیز دچار کاستی و ضعف می باشند . به همین منظور این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تلفیقی گروه درمانی شناختی – رفتاری و آموزش مهارتهای اجتماعی بر کاهش هراس اجتماعی دانشجویان انجام پذیرفت . پژوهش حاضر کاربردی و از نوع آزمایشی ( طرح پیش آزمون با گروه کنترل و انتساب تصادفی ) می باشد . آزمودنیهای دو گروه آزمایش و کنترل پس از انجام مصاحبه بالینی ساخت یافته بر اساس DSM-IV  و غربالگری بر اساس نمرات آزمون هراس و اضطراب اجتماعی با ضریت پایايی 99/0 ( SPAI )  با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس افراد (13 نفر برای هر گروه ) ، انتخاب شده و بطور تصارفی درگروه ها گماشته شدند . همچنین آزمون اضطراب اجتماعی با ضریب پایايی 92/0 نیز ، به منظور سنجش میزان تغییرات در اجتناب اجتماعی ( SAD ) و ترس از ارزشیابی منفی ( FNE ) ، در هر گروه اجرا شد . سپس در گروه آزمایش مداخله تلفیق گروه درمانی شناختی – رفتاری و آموزش مهارتهای اجتماعی ( CGBT+SST  ) و در گروه کنترل درمان روانشناختی رایج هراس اجتماعی یعنی ، گروه درمانی شناختی – رفتاری ( CGBT ) اجرا شد . بعد از اتمام دوره 12 جلسه ای ( سه ماه و هر جلسه دوساعت )  درمان در گروههای آزمایشی به منظور سنجش متغیر وابسته ( هراس اجتماعی ، اجتناب اجتماعی و ترس از ارزشیابی منفی ) مجدداً آزمون های ( SPAI )  و اضطراب اجتماعی ( SAD / FNE ) به عنوان پس آزمون در هر دو گروه اجرا شد . نتایج تحلیل های آماری آزمون T به تائید فرضیه اصلی و هر دو فرضیه فرعی انجامید . بدین ترتیب تلفیق گروه درمانی شناختی – رفتاری و آموزش مهارتهای اجتماعی در مقایسه با گروه درمانی شناختی – رفتاری ( گروه کنترل ) باعث کاهش معنی دار هراس اجتماعی ( با ارزش معناداری 002/0 = p و با اطمینان 99/0 این فرضیه اصلی پژوهش تائید شد ) رفتار اجتنابی ( با ارزش معناداری 005/0 = p و با اطمینان 99/0 این فرضیه فرعی پژوهشی تائید شد )  و ترس از ارزشیابی منفی ( با ارزش معناداری 010/0 = p و با اطمینان 95/0 این فرضیه پژوهشی تائید شد ) در دانشجویان می گردد .

فهرست مندرجات- منابع و مآخذ - نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
استاد مشاور اول: طباطبائی، سید محمود
کلید واژه ها:  گروه درمانی شناختی_رفتاری ، آموزش مهارتهای اجتماعی ، هراس اجتماعی

<   111213141424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727383   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.