دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته روان شناسی

<   1234567891011121314151617181920212223334353637383   >


تعداد نتایج به دست آمده: 876 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 826
نام نویسنده: ذوالفقاری، حمید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 101
چکیده: 

زمينه مسأله و هدف پژوهش: این پژوهش با هدف مقایسۀ کنش‏های اجرایی افراد مبتلا به اختلال وسواسی جبری وافراد مبتلا به اختلال احتکار وسواسی در شهر مشهد انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی مقایسه‏ای می‏باشد. جامعۀ آماری این پژوهش شامل کلیۀ افراد مراجعه کننده به مرکز بهداشت شماره 3 مشهد (مراکز بهداشتی درمانی سلامت جامعه: سلمان فارسی، و امام هادی) درشش ماهه اول سال 1395 بودند. روش: از این  تعداد24 نفر مبتلا به اختلال وسواسی - جبری و 16 نفر مبتلا به اختلال احتکار وسواسی به شیوۀ نمونه‏گیری در دسترس هدفمند انتخاب شدند. برای انتخاب گروه مقایسه تعداد 20 بزرگسال بهنجار که از لحاظ متغیرهای سن، جنس، تحصیلات، طبقه اجتماعی - اقتصادی همتا با گروه مبتلا به اختلال هستند، به شیوه نمونه‏گیری در دسترس هدفمند انتخاب شدند. جهت انتخاب افراد گروه نمونه، از مصاحبه ساختاریافته SCID و تشخیص روانپزشکی به اضافه  پرسشنامه وسواسی - جبری مادزلی (MOCI)  و نسخه بازنگری شده رفتار ذخیره‏ای فراست و استکتی  (SI-R)استفاده شد. برای بررسی کنش‏های اجرایی از آزمون ان بک (N-BACK) و آزمون پیوسته دیداری شنیداری IVA +، استفاده شد. يافته‏ها:  تجزیه و تحلیل داده‏های پژوهش با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری و تک متغیری نشان داد که افراد مبتلا به وسواسی جبری و افراد مبتلا به احتکار وسواسی نسبت به گروه بهنجار تفاوت معنادار دارند (p<0/05) . همچنین نشان داده شد که بین افراد مبتلا به اختلال وسواسی جبری و محتکر وسواسی از نظر حافظه­ی کاری تفاوت وجود دارد (p<0/05). همچنین مشخص شد که بین افراد مبتلا به اختلال احتکار وسواسی با افراد بهنجار از نظر توجه پایدار نیز تفاوت وجود دارد (p<0/05). نتيجه گيري: بین دو گروه افراد مبتلا به اختلال وسواسی جبری و افراد بهنجار به‌طورکلی از لحاظ نمرات حافظه کاری تفاوت معنا دار وجود دارد. اما از لحاظ نمرات توجه پایدار و بازداری پاسخ تفاوت معناداری بین این دو گروه وجود ندارد. بین دو گروه افراد مبتلا به اختلال احتکار وسواسی و افراد بهنجار به‌طورکلی از لحاظ نمرات حافظه کاری و توجه پایدار تفاوت معنادار وجود دارد. اما از لحاظ نمرات بازداری پاسخ بین این دو گروه تفاوت معنادار وجود ندارد. بین دو گروه افراد مبتلا به اختلال وسواسی جبری و افراد مبتلا به اختلال احتکار وسواسی به‌طورکلی از لحاظ نمرات حافظه کاری تفاوت معنادار وجود دارد. اما از لحاظ نمرات توجه پایدار و بازداری پاسخ  تفاوت معناداری بین این دو گروه وجود ندارد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع  و مآخذ


استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  اختلال وسواسی ، جبری ، اختلال احتکار وسواسی ، حافظۀ کاری ، توجه پایدار، ،  بازداری پاسخ


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 825
نام نویسنده:  شجاعی فر، شیرین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 130
چکیده: 

هدف: در پژوهش حاضر ما به دنبال یافتن ارتباط بین تفاسیر افراد متاهل از نیت­ها و رفتارهای همسرشان، به عنوان عاملی شناختی و مؤثر در رضایت زناشویی بودیم. این پژوهش شامل دو مطالعه بوده است. الف) بررسی ارتباط بین نوع تفاسیر آزمودنی‏ها از رفتارهای همسر و رویداد‏های روزمره، با میزان رضایت زناشویی آن‏ها و ب) بررسی اثر بخشی روش تعدیل سوگیری شناختی- تفسیر CBM-I بر کاهش سوگیری تفسیری منفی مرتبط با رضایت زناشویی. روش کار: در مطالعه اول، مرحله اول آزمون سوگیری سنجش شناختی تفسیری (محقق ساخته) و انریچ به منظور ارزیابی اولیه، به آزمودنی‏ها ارائه شد. آزمودنی‏های این پژوهش افراد متاهلی بودند که از طریق پیام دعوت به همکاری منتشر شده در تلگرام، با پژوهش آشنا شده و در آن شرکت کردند. شیوه ارسال و تکمیل آزمونها و حتی انجام مداخلات به صورت اینترنتی و آنلاین انجام پذیرفت. در مطالعه دوم، پس از تعیین کسانی که نمره رضایت زناشو یی‏شان در گستره پایین و متوسط بود، این افراد به صورت تصادفی در دو گروه مداخله (۵۴N=) و گروه مداخله نما (۵۳N=) جایگزین شدند. در مطالعه دوم تعدادی از آزمودنی‏ها پژوهش را ادامه ندادند و با تعداد (۳۶N=) در گروه مداخله و (۳۲N=) در گروه مداخله نما پژوهش ادامه یافت. با استفاده از برنامه CBM-I  مثبت به مدت سه جلسه (هر جلسه در حدود ۲۰ دقیقه)، آموزش سوگیری تفسیری مثبت به گروه مداخله ارائه شد. این در حالی بود که گروه مداخله نما، سه جلسه آموزش سوگیری تفسیری خنثی را دریافت کردند. این آزمونها محقق ساخته بودند. در مرحله پس آزمون و پیگیری یک ماهه، آزمودنی‏ها (۶۸ نفر) مجدداً آزمونهای مرحله پیش آزمون را دریافت کردند. یافتهها: در مطالعه اول ارتباط معناداری بین نوع تفسیرهای افراد و میزان رضایت زناشویی آن‏ها یافت شد. در مطالعه دوم، گروه مورد مداخله پس از دریافت تفسیرهای مثبت، علاوه بر تغییر معنادار در تفسیر‏های منفی شان، در سطح رضایت زناشویی‏شان هم تغییر بارزی را تجربه کردند. : یافته ‏ها نشان می‏دهند CBM-I مثبت، ممکن است سوگیریهای تفسیری منفی در افراد را کاهش دهد و با افزایش معنادار رضایت آنها، همراه باشد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
استاد مشاور اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  : تعدیل سوگیری شناختی- تفسیر ، سوگیری تفسیر منفی ، رضایت زناشویی ، مداخله اینترنتی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 824
نام نویسنده: مرادی پور، بنت الهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 79
چکیده: 

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه نشانه‌های بالینی نارسایی توجه/ فزون کنشی با رفتارهای رانندگی پرخاشگرانه و خطاهای مربوط به‌دقت در حین رانندگی بود. این تحقیق از حیث هدف کاربردی و از حیث نحوه جمع‌آوری اطلاعات یک تحقیق توصیفی بود. ابزارگردآوری اطلاعات، مقیاس درجه‌بندي اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی بزرگ‌سالان بارکلی (BAARS-IV)، رفتار رانندگی منچستر (MDBQ) و مقیاس خطاهای رانندگی مربوط به‌دقت، بود. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه رانندگان شهر بیرجند بود که نمونه آماری به حجم 380 نفر با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه‌گیری در دسترس از آن انتخاب شد. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین نشانه‌های بالینی اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی با رفتار رانندگی پرخاشگرانه و خطای رانندگان رابطه‌ای مستقیم و معنادار وجود دارد. همچنین رابطه نمرات در نارسایی توجه، فزون کنشی، تکانش‌گری و کندی زمان‌شناختی با نمرات در رفتار رانندگی و مقیاس خطاهای رانندگی مربوط به‌دقت نیز مستقیم و معنادار است. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که رفتارهای رانندگی پرخاشگرانه با سه متغیر نارسایی توجه، فزون کنشی و کندی زمان‌شناختی و رفتارهای خطای رانندگی فقط با متغیر نارسایی توجه، پیش بینی می شوند. به‌طور کلی نتایج مطالعه، اهمیت رابطه بین نشانه‌های بالینی اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی با رفتار رانندگی پرخاشگرانه و خطای رانندگان را مورد تایید قرار می‌دهد. بنابراین پیشنهاد تحقیق این است که در برنامه‌های پیشگیرانه بررسی نشانه‌های بالینی اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی و قدرت کنترل تکانه رانندگانی که تصادف می کنند، توسط معاونت راهنمایی و رانندگی مورد توجه قرار گیرد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: طبيبي، زهرا
استاد مشاور اول: مشهدی، علی
کلید واژه ها:  نشانه‌های بالینی ، اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی ،  رفتارهای رانندگی پرخاشگرانه ، رفتارهای خطای رانندگی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 823
نام نویسنده: برهانی، سامیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 103
چکیده: 

زمینه و هدف: رضایت از تصویر بدن به عنوان تجربه ذهنی که فرد از بدن خود دارد نقش بسیار مهمی در رضایت فرد از خود و زندگی اش ایفا می کند. تحقیقات نشان داده است میزان نارضایتی از

تصویر بدن در زنان بیشتر از مردان است و خود را با آثار نامطلوبی چون افسردگی، اضطراب، اختلال‌های خوردن، سوء مصرف مواد و ... نشان می دهد. روش تحقیق: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرگذاری گروه درمانی شناختی-رفتاری "کش" بر تصویر بدن و افسردگی دختران  با حجم نمونه 23 نفر در دو گروه یعنی گروه آزمایش (تعداد=11 نفر، میانگین سن=26) و کنترل (تعداد=12 نفر، میانگین سن=25) انجام شد. یافته‌ها: نتایج به دست آمده از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد که پس از شركت در جلسات گروه‌ درماني نمرات نارضایتی از تصویر بدن دختران گروه آزمایش نسبت به دختران گروه کنترل کاهش معناداری داشته است (0005/0> p، 454/52=(1.20)F). همچنین نتایج به دست آمده از مقایسه پس‌آزمون نمره افسردگی توسط آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره در دو گروه، بیانگر کاهش معنادار‌ نمرات افسردگی دختران گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل است (001/0<p، 795/9=(1.20)F). به منظوربررسی رابطه بین افسردگی و ترس از تصویر بدن، نیز از آزمون معناداري ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد و داده ها نشان داد که بین افسردگی و ترس از تصویر بدن ارتباط معنادار و مستقیم وجود دارد (0005/0<p، 923/0=r). : با توجه به یافته های فوق می‌شود دریافت 12 جلسه از درمان شناختی- رفتاری "کش" می‌تواند تاثیر مطلوب و معناداری در کاهش نارضایتی از تصویر بدن و افسردگی دختران (ناراضی از تصویر بدن) داشته باشد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: حسن آبادی، حسین
استاد مشاور اول: صالحی فدردی، جواد
کلید واژه ها:  تصویر بدن ،  افسردگی ، گروه درمانی شناختی-رفتاری "کش"


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 822
نام نویسنده: صالحی، بلن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 76
چکیده: 

ناباروري یکی از عمده‌ترین وقایع استرس‌زاي زندگی است که ممکن است بر جنبه‌هاي مختلف زندگی زوجین تاثیر بگذارد. به این دلیل ناباروري از نظر زوجین جزء تلخ‌ترین تجارب زندگی محسوب می‌شود و از آنجایی که باروري و تولید مثل در اکثر فرهنگ‌ها از جمله ایران از ارزش بالایی برخوردار است ناباروري می‌تواند فشارهاي زیادي به زوجین وارد کند که سلامت روانی و جسمانی آن‌ها را به مخاطره اندازد و زمینه ابتلای آن‌ها را به اختلال‌هاي روان‌شناختی افزایش دهد. مشکلات روان‌شناختی ناشی از ناباروری در زنان بیش از مردان مورد تاکید قرار گرفته است زیرا معمولا زنان در تعریف هویت خود و معنای زندگی، جایی را به عنوان مادر شدن در نظر می‌گیرند و حتی اغلب آمادگی دارند تا موقعیت‌های ممتاز و موفقیت‌های خود را فدای فرزندپروری کنند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش گروهی امنیت هیجانی بر نظم‌جویی‌ شناختی هیجان و بهزیستی ذهنی زنان نابارور می‌باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی شبه آزمایشی از نوع پيش‌آزمون-‌پس‌آزمون با گروه كنترل، می‌باشد. جامعه‌ی آماری زنان ناباروری بودند که در بازه خرداد و تیر ماه ۹۵ به مرکز ناباروری میلاد شهر مشهد مراجعه کرده بودند. ۲۴ زن نابارور با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمون(12 نفر) و کنترل(12 نفر) قرار گرفتند. طی ۸ جلسه به صورت هفتگی، هر جلسه به مدت یک ساعت و سی دقیقه، آموزش گروهی امنیت هیجانی برای گروه آزمایش انجام پذیرفت و گروه کنترل هیچگونه مداخله‌ای دریافت ننمود. ابزار بکار رفته در این پژوهش، نظم‌جویی شناختی هیجان و بهزیستی ذهنی بود. یافته‌های توصیفی نشان می‌دهد که آموزش امنیت هیجانی باعث افزایش استفاده از راهبردهای سازگارانه و همچنین بهزیستی ذهنی و در نتیجه کاهش استفاده از راهبردهای ناسازگارانه را در مقایسه با گروه کنترل خواهد شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان می‌دهد که تفاوت بین دو گروه معنی‌دار است(05/0 p<). نتایج پژوهش حاکی از اثربخشی آموزش امنیت هیجانی بر افزایش نظم‌جویی شناختی و بهزیستی ذهنی زنان نابارور می‌باشد.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  امنیت هیجانی ، نظم‌جویی شناختی هیجانی ، بهزیستی ذهنی ، ناباروری


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 821
نام نویسنده: نوروزی مداح، مصطفی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 103
چکیده: 

واقعیت درمانی که توسط گلاسر و مبتنی بر نظریه انتخاب وی بوجود آمده از جمله درمان های انسان گرایانه است که برای انواع اعتیاد، رفتار های پر خطر و نیز ایجاد تغییر در مؤلفه های شخصیت مورد استفاده قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر تغییر راهبرد های مقابله ای، منبع کنترل و نگرش به مصرف سیگار در افراد سیگاری است. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی (پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل) می باشد که نمونه آن (20 نفر) بصورت داوطلبانه انتخاب و در دو گروه آزمایش (10 نفر) و کنترل (10 نفر) جایگزین شدند. در این پژوهش ابتدا اعضای هر دو گروه های منبع کنترل راتر، راهبرد های مقابله ای لازاروس و فولکمن (WOCQ) و نگرش نسبت به مصرف سیگار را تکمیل کردند و سپس واقعیت درمانی گروهی طی 10 جلسه به افراد گروه آزمایش ارائه شد و گروه کنترل نیز مداخله ای را دریافت نکردند. یافته های این پژوهش که بوسیله تحلیل کوورایانس و با استفاده از نرم افزار SPSS به دست آمد نشان داد که واقعیت درمانی گروهی منجر به افزایش معنادار منبع کنترل درونی و راهبرد های مقابله ای مسئله مدار و نیز کاهش معنادار نگرش مثبت نسبت به مصرف سیگار در افراد سیگاری شده است اما با وجود کاهش معنادار راهبرد های مقابله ای هیجان مدار دوری جویی و مقابله رویارویانه واقعیت درمانی گروهی کاهش معناداری را در سایر راهبرد های مقابله ای هیجان مدار افراد سیگاری منجر نشده است.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: مشهدی، علی
کلید واژه ها:  واقعیت درمانی گروهی، افراد سیگاری ، منبع کنترل ، راهبرد های مقابله ای ، نگرش به مصرف سیگار


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 820
نام نویسنده: فرهادیان، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 90
چکیده: 

 هدف از پژوهش حاضر برسی اثر آموزش مهارت های جنسی بر رضایت زناشویی و صمیمیت جنسی زنان بود. این پژوهش به لحاظ روش شبه آزمایشی بود و از نوع پیش آزمون پس آزمون گروه کنترل که روی آزمودنیه اجرا شد. جامعه ی مورد نظر کلیه زنان متاهل دارای پدر جانباز مراجعه کننده به مرکز مشاوره شاهد شهر مشهد در نیمه اول سال 1395 بودند که از میان آنها 24 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب شدند و به روش تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند ابزار پژوهش شامل رضایت زناشویی انریچ ( رضایت زناشویی اولیا) 1385 بود به منظور تحلیل داده ها از آزمون کوواریانس استفاده شده است نتایج نشان داد آموزش مهارت های جنسی بر افزایش رضایت زناشویی گروه ازمایشی نسبت به گروه کنترل تاثیر معناداری داشته و همچنین در افزایش صمیمیت جنسی در بهبود زندگی زناشویی و ارتباطات زناشویی آنها اثر بخش باشد

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  آموزش مهارت های جنسی بر رضایت زناشویی ، صمیمت جنسی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 819
نام نویسنده: سیّدزاده دلویی، سیّدایمان
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 98
چکیده: 

تاب آوری ظرفیت حفظ، بهبود و پیشرفت در سلامت روانی پس از تجربه ی چالش های زندگی است و شامل تعامل بین عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی می باشد که اغلب تأثیر چالش های استرس زای زندگی را تعدیل می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری به شیوه پنسیلوانیا بر دلزدگی زناشویی و تعهد دینی است. روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون_پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان زن متاهل دانشگاه فردوسی مشهد است که در شش ماه نخست سال 1395 به کلینیک این دانشگاه مراجعه کرده اند. نمونه شامل 30 نفر که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. در این پژوهش، آموزش تاب آوری به شیوه پنسیلوانیا به عنوان متغیر مستقل در گروه آزمایش اجرا شد و متغیرهای دلزدگی زناشویی و تعهد دینی به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفتند. برای گرد آوری داده های مورد نیاز از مقیاس دلزدگی زناشویی پاینز (CMB) و تعهد دینی ورثینگتون (RCI) استفاده شد. در ابتدای دوره درمان، آزمودنی ها به های پژوهش پاسخ دادند و پس از 10 جلسه مداخله آموزش تاب آوری پنسیلوانیا، مجددا مقیاس ها توسط آنان تکمیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش تاب آوری به شیوه پنسیلوانیا موجب کاهش دلزدگی زناشویی و افزایش تعهد دینی( p < 0/01) اعضای گروه آزمایش می شود. از نتایج به دست آمده می توان چنین نتیجه گرفت که آموزش تاب آوری به شیوه پنسیلوانیا بر روی دلزدگی زناشویی و تعهد دینی، اثربخش است.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: طبیبی، زهرا
کلید واژه ها:  تاب آوری پنسیلوانیا ، دلزدگی زناشویی ، تعهد دینی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 818
نام نویسنده: پورمحمد شاندیز، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 87
چکیده: 

هدف پژوهش بررسی اثربخشی روش تحریک الکتریکی مستقیم مغز از روی جمجمه (tDCS) بر کاهش ولع مصرف و بهبود کنش‌ های اجرایی افراد مصرف‌کننده قلیان می‌باشد.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افراد 25 تا 35 ساله‌ای که در بهار سال 1394 ساکن مشهد و مصرف­ کننده ­ی قلیان بود. از این تعداد 21 نفر به روش نمونه­ گیری داوطلبانه انتخاب و به‌ صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و  یک گروه کنترل گمارده شدند.که گروه آزمایش، روش درمانی در یک سطح tDCS را دریافت کردند و گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکرد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ­ها از تحلیل کوواریانس تک متغیره و برای تسریع در نتایج حاصله از نرم‌ افزار SPSS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که ولع پایه و ولع القایی در گروه‌ های آزمایشی آند چپ و کنترل در سطح اطمینان 99 درصد تفاوت معناداری وجود دارد (p<0.01). همچنین ولع پایه و ولع القایی در گروه‌ های آزمایشی آند راست و کنترل در سطح اطمینان 99 درصد تفاوت معناداری وجود دارد (p<0.01). همچنین بین حافظه کاری و مهارت حل مسئله در گروه‌های آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود ندارد (p>0.05). بنابراین می‌توان گفت که روش تحریک الکتریکی مستقیم مغز از روی جمجمه باعث کاهش ولع پایه و ولع القایی استعمال قلیان در افراد قلیانی می‌شود؛ اما روش تحریک الکتریکی مستقیم مغز از روی جمجمه باعث بهبود حافظه‌ ی کاری و بهبود مهارت حل مسئله و برنامه‌ ریزی در افراد قلیانی نمی‌شود.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


 


استاد راهنمای اول: غنايي چمن آباد، علي
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  تحریک الکتریکی مستقیم ، ولع پایه ، ولع القایی ، حافظه ‏کاری و مهارت حل مسئله


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 817
نام نویسنده: فاطمی فر، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 110
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضر باهدف مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر نظریة آلودگی ذهنی راچمن و درمان دارویی بر کاهش شاخص‌های بهبودی در بیماران مبتلابه OCD شست‌وشو با آلودگی ذهنی طراحی و اجرا گردید. شناسایی پدیدة ترس از آلودگی ذهنی نشان داد که احساس آلودگی می‌تواند در غیاب تماس فیزیکی با آلاینده به وجود آید. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی در سه گروه آزمایشی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون همراه با دوره پیگیری بود. جامعة مورد مطالعه در این پژوهش شامل زنان 18 تا 50 سالة مبتلابه اختلال وسواس ـ اجبار شهر مشهد بودند که به‌صورت داوطلبانه در این طرح شرکت کردند. تعداد 45 نفر که تشخیص OCD همراه با آلودگی ذهنی و خودآلودگی را دریافت کرده بودند، انتخاب شدند و به‌طور تصادفی در سه گروه آزمایش مداخلة ترکیبی قرار گرفتند. در پژوهش حاضر از برنامه مصاحبة اختلال‌های اضطرابی DSM-IV نسخه طول عمر و ارجاع به روان‌پزشک برای تشخیص OCD استفاده شد. احساساتِ خود آلودگی و آلودگی ذهنی بیماران با استفاده از مصاحبه بالینی و پرسشنامة آلودگی ذهنی (MOCI_VC) موردبررسی قرار گرفت. هر دو گروه پرسشنامة تشخیصی (OCI_R)، شدت اختلال وسواس ـ اجبار ییل براون (YBOCS) و حساسیت به آلودگی (CSS) و آمیختگی فکر- عمل آلودگی (CTAF) را در مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری 3 ماهه تکمیل کردند. شرکت‌کنندگان در 12 جلسه درمان گروهی ترکیبی هر جلسه به مدت 90 دقیقه شرکت کردند. گروه اول درمان شناختی رفتاری آلودگی ذهنی همراه با داروی سیتالوپرام (CBTM/PH)، گروه دوم درمان شناختی رفتاری آلودگی ذهنی همراه با دارونما (CBTM/P) و گروه سوم آموزش مدیریت استرس همراه با داروی سیتالوپرام (SMT/PH) دریافت کردند. برای بررسی داده­ها از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد. با تحلیل نتایج مشخص شد که اثربخشی درمان مبتنی بر نظریه آلودگی ذهنی با و بدون دارو بر کاهش شاخص ‌های بهبودی تفاوت معناداری ندارد و هر دو ترکیب درمانی باعث کاهش معنادار میانگین نمرات شاخص‌های بهبودی در شرکت‌کنندگان گردید. این یافته‌ها نشان می‌دهد که در نظر گرفتن وجود آلودگی ذهنی در درمان اختلال OCD می‌تواند به‌عنوان تبیینی برای عدم پاسخ برخی بیماران به درمان‌های متداول و لزوم تغییر برنامه‌های درمان در نظر گرفته شود.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: عبدخداي، سعيد
کلید واژه ها:  اختلال وسواس ـ اجبار ، نظریة آلودگی ذهنی راچمن ، آلودگی ذهنی

<   1234567891011121314151617181920212223334353637383   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.