دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته روان شناسی

<   111213141515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283   >


تعداد نتایج به دست آمده: 876 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 244
نام نویسنده: ذراتی، ايران
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 184
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبكهای دلبستگی انجام گرفت .بدین منظور 232 دانشجوی دوره كارشناسی مشغول به تحصیل دانشگاه فردوسی در سال 1383-84 ،با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند .آزمودنیها های هوش هیجانی بار-ان دلبستگی بزرگسالها زن و شیور و بازن و شیور و بازنگری شده دلستگی كولینز و رید ،را كامل نمودند .داده های حاصل از این مطالعه با استفاده از روش همبستگی پیرسون و آزمون T برای گروهای مستقل .

 تحلیل رگرسیون چند گانه ،تحلیل شدند نتایج نشان داد كه بین سبك دلبستگی ایمن و هوش هیجانی رابطه مستقیم و معنا دار وجود دارد و همچنین بین سبك دلبستگی نا ایمن مضطرب –دوسوگرا و هوش هیجانی رابطه معكوس و معنا دار وجود دارد .همچنین بین مردان و زنان در میزان هوش هیجانی تفاوت معنا داری به دست نیامد.نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند گانه نشان داد كه سبكهای دلبستگی می تواند پیش بینی كننده خوبی برای هوش هیجانی كلی و مولفه ای آن باشد .نتایج این پژوهش ضرورت توجه به چگونگی و اهمیت تعامل كودك با والدین در دوران طفولیت كه منجر به شكل گیری سبكهای دلبستگی متفاوت می شود را نشان می دهد چرا كه این سبكها احتمالا در پدید آیي و تحول هوش هیجانی كه خود عامل مهم و تعیين كننده ای در موفقیت فرد در زندگی می باشد ،نقش تاثیر گذاری دارند .

فهرست مندرجات - منابع و مآخذ - نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: امین یزدی، سید امیر
استاد مشاور اول: آزاد فلاح، پرويز


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 258
نام نویسنده: برجی، طاهره
نویسنده دوم: دستوار، اعظم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 59
چکیده: 

فاقد چكيده

فاقد


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 256
نام نویسنده: عیسی زاده، توحيده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 60
چکیده: 

فاقد چكيده


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 255
نام نویسنده: بیضایی، سميه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 47
چکیده: 

فاقد چكيده


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 254
نام نویسنده: خزاعی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 97
چکیده: 

 

بهداشت روانی علمی است برای بهزیستی، رفاه و سازش منطقی با پیش آمدهای زندگی با توجه به پیشرفت علوم پزشکی که تحول بزرگی را در بهداشت و پیشگیری از بیماری ها به وجود آورده است، شروع انقلاب صنعتی و پیشرفت تکنولوژی مسائل و مشکلات زیادی از قبیل ازدیاد جمعیت، آلودگی محیط زیست، کمبود مواد غذایی و ... پیش آورده که با روان انسان سازگاری نداشته و به عنوان مستعد کننده در بیماری های روانی به شمار می آیند.

پژوهش حاضر برای بررسی ازدواج مجدد همسران شاهد و تاثیر روانشناختی آن بر فرزندان شاهد از دو فرضیه زیر سود جسته است : 1- ازدواج مجدد همسران شاهد، در میزان سلامت روانی آنان تاثیر مثبت دارد. 2- ازدواج مجدد همسران شاهد، در میزان سلامت روانی آنان تاثیر مثبت دارد. 3-  ازدواج مجدد همسران شاهد، در میزان سلامت روانی فرزندانشان تاثیر مثبت دارد. برای تعیین تاثیر ازدواج مجدد بر سلامت روان همسران و فرزندان شهید بین 75 نفر همسران شهید ازدواج مجدد کرده 30 نفر و از بین 262 نفر همسران شهید ازدواج نکرده 30 نفر و از بین 188 نفر فرزندان شاهد 30 نفر که مادرانشان ازدواج مجدد داشته و 30 نفر که مادرانشان ازدواج مجدد نداشته بطور تصادفی انتخاب شدند و تست سلامت عمومی روان (فرم کوتاه 28 سئوالی) اجرا شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها، ابتدا نمرات همسران شاهد ازدواج مجدد کرده و همسران شاهد ازدواج مجدد نکرده و و سپس نمرات فرزندان شاهدی که مادرانشان ازدواج مجدد داشته و فرزندان شاهدی که مادرانشان ازدواج مجدد نداشته است محاسبه گردید و سپس برای مقایسه میانگین نمرات متغیر وابسته (سلامت روان)، از آزمون T گروههای مستقل استفاده شد.

نتایج پژوهش نشان داد که ازدواج مجدد نقش موثری در سلامت روان همسران و فرزندان شاهد دارد و با توجه به تایید فرضیه ها (p<0/05) می توان نتیجه گرفت که ازدواج مجدد می تواند به عنوان عامل موثری در جهت بهبود سلامت روان باشد.

واژه های کلیدی : سلامت روان، ازدواج، ازدواج مجدد، شهید و شهادت، همسران شاهد، فرزندان شاهد.

 


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 253
نام نویسنده: رامین، مرضيه
نویسنده دوم: شهابي، اعظم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 77
چکیده: 

در پژوهش حاضر میان رویکرد های معنوی یا مذهبی در روانشناسی و رواندرمانی در سطح جهان، سه دیدگاه را انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفته اند. هدف از پژوهش در وهله اول تجزیه و تحلیل عناصر موجود در هر رویکرد و در مرحله بعد مقایسه این ویژگی ها در میان سه رویکرد بوده است. رویکردهای انتخابی شامل یک دیدگاه از میان نظریات غربی است : دیدگاه ریچاردز و برگین با عنوان استراتژیهای معنوی -  مذهبی.دو رویکرد شرقی نیز عبارتند از : نظریه دکتر حسین دانش با عنوان روانشناسی معنوی و رویکرد توحید درمانی از دکتر جلالی طهرانی.

روش تحقیق عبارت است از تحلیل محتوا از نوع کیفی. در این شیوه 5 مقوله برای استخراج از نظریات و تحلیل تعیین شده است. واحد تجزیه و تحلیل موضوع است و گروه مورد بررسی سه رویکرد معنوی می باشد. سوال اصلی در این پژوهش این است که آیا بین سه دیدگاه در مقوله های مطرح شده تفاوت وجود دارد یا خیر؟

فرض تحقیق بر اساس وجود تفاوت در هر یک از مقوله هاست. خلاصه یافته های بدست آمده چنین است :

1-    جایگاه معنویت و نقش آن در زندگی انسان : میان دیدگاه غربی ریچاردز و برگین و دو دیدگاه شرقی دانش و جلالی طهرانی تفاوت اساسی وجود دارد. در دیدگاه غربی معنویت اهمیت و جایگاهی در سطح سایر عناصر زندگی انسان دارد مثل جنسیت، هوش، ... اما در دیدگاه شرقی معنویت اساس و شالوده انسانیت و وجه تمابز انسان از حیوان است. همچنین در دیدگاه غربی بیشتر به بعد بیرونی و عینی معنویت یعنی مذهب توجه می شود.

2-    مبانی نظری رویکرد : به ویژه در مبانی شکل گیری دیدگاهها میان سه دیدگاه تفاوت دیده می شود. در دیدگاه دکتر دانش، مبنای مشخصی برای محتوای نظریه عنوان نمی شود و بیشتر مطالب دیدگاهها و تجربیات شخصی است. در نظریه ریچاردز و برگین از پژوهشها و مطالعات علمی به عنوان مبنای نظری موضوعات معنوی استفاده می شود و در توحید درمانی دین اسلام و نطریه روانشناسی انسانگرایانه توأمان مبنای دیدگاه را تشکیل می دهد.در زمینه استفاده از سایر رویکردهای روانشناسی، در دیدگاه غربی محور اصلی سایر رویکردها است و مداخلات معنوی موجب تکمیل آنهاست اما در دیدگاه شرقی برعکس .

3-    اهداف درمان : میان دیدگاه غربی و شرقی تفاوت است .در دیدگاه غربی از بهزیستی کامل فرد در زندگی یاد می شود اما در دیدگاهای شرقی از اتحاد بشری و بالاتر از آن توحید هدف حیات و درمان است.

4-     رابطه درمانی : در زمینه ویژگیهای درمانگر تفاوتی در سه دیدگاه دیده نمی شود و در ویژگیهای مراجع یک تفاوت مورد توجه است. در نظریه ریچاردز و برگین شرط استفاده از مداخلات معنوی تمایل مراجع به بررسی موضوعات معنوی و ابراز آن است.در حالی که در دیدگاههای شرقی درمان معنوی ویژه طیف خاصی از مراجعان نیست.

5-    فنون درمانی : در محدوده و محتوای فنون درمانی، توحید درمانی از دو دیدگاه دیگر متفاوت است.در توحید درمانی فنون به صورت یکسان برای همه مراجعین ارائه می شود و محتوای آن نیز معنوی است  و ویژه یک یک گرایش مذهبی خاص نیست اما در دو دیدگاه روانشناسی معنوی و استراتژیهای معنوی- مذهبی فنون به دو بخش معنوی غیر آن تقسیم می شود و محتوای آن بیشتر مذهبی است. در کاربرد فنون درمان استراتژیهای معنوی- مذهبی مطالعات بیشتری انجام داده و شیوه اجرای فنون به صورت دقیقتر و جزئی تر مطرح گردیده اما در دیدگاههای شرقی از بیان جزئیات درمان به شیوه علمی غفلت شده است.

کلید واژه ها:

1-    معنویت  (spirituality)

2-    مذهب (religiosity)

3-    رواندرمانی (psychotherapy)

4-    رویکرد معنوی – مذهبی روانشناسی (spiritual-religious psychoiogy approach)

 


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 250
نام نویسنده: مشتاقی شریف زاده، مريم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 140
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش بررسی و مقایسه هوش هیجانی در گروه دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد بود . به این منظور تعداد 30 دانشجو فاقد پدر و 30 دانشجو دارای پدر که به صورت تصادفی انتخاب شدند.

ابزار اصلی اندازه گیری این تحقیق پرشسنامه هوش و هیجانی بار- اون (EQ-i) Emotional quotient inventory  بود که اعتبار آن در یک مطالعه مقدماتی با استفاده از آزمون آلفای کربناخ برابر با 81َ% محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل واریانس نشان داد که تفاوت معنی داری در هوش هیجانی دو گروه وجود دارد. نتایج حاصل از مقایسه زوجی نیز نشان داد که میانگین نمرات هوش هیجانی دانشجویان دارای پدر به صورت معنی داری بیشتر از گروه دیگر است.

 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 249
نام نویسنده: رحمانی، مهدي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 63
چکیده: 

فاقد چكيده


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 248
نام نویسنده: نظیفی، مرتضي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 96
چکیده: 

فاقد چكيده

فهرست مندرجات - منابع و مآخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: طباطبايي، سيد محمود
استاد مشاور اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 247
نام نویسنده: لقابرازنده، هدي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 158
چکیده: 

در دهه های اخیر، پژوهش های زیادی به بررسی نقش شناختواره های زوجین در سازگاری زناشویي پرداخته اند. در این پژوهش از میان شناختواره های مرتبط با سازگاری زناشویي، رابطه معیارهای ارتباطی ( باورهایي در مورد اینكه روابط فرد و همسرش چگونه باید باشد) و طرحواره ها سازگار اولیه ( باورهای بنیادین در مورد خود، جهان و دیگران )، با سازگاری زناشویي مورد بررسی قرار گرفت. جامعه پژوهش اخیر، دبیران زن دبیرستان های ناحیه 3 مشهد و همسرانشان بودند. به روش نمونه گیری خوشه ای، 10 دبیرستان به صورت تصادفی انتخاب شد. در مجموع 100 نفر (50 زوج) در این پژوهش شركت كردند. برای سنجش معیارهای ارتباطی افراد از پرسش نامه معیارهای ارتباطی ویژه (ISIR) و برای سنجش طرحواره های ناسازگار اولیه از فرم كوتاه طرحواره های یانگ (YSO S) استفاده شد. همچنین سازگاری زناشویي با مقیاس سازگاری دو نفره (DAS)، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق با روش همبستگی ( پیرسون) و تحلیل رگرسیون چندگانه ( همزمان و گام به گام)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاكی از این است كه معیارهای ارتباطی رابطه مدار در چهار حیطه مرزها، قدرت، سرمایه گذاری بیانی و سرمایه گذاری عملی، با سازگاری زناشويی رابطه دارد. همچنین رضایت از برآورده شدن معیارهای ارتباطی در رابطه زناشويی، با سازگاری زناشويی رابطه دارد. میان میزان ناراحتی افراد از برآورده نشدن معیارهایشان با سازگاری زناشویي رابطه معناداری مشاهده نشد. همچنین معیارهای ارتباطی افراد در حیطه های مرزها، قدرت، سرمایه گذاری بیانی و سرمایه گذاری عملی، روی هم رفته، 25 درصد از واریانس سازگاری زناشویي را پیش بینی كردند. در تحلیل رگرسیون گام به گام از میان معیار های ارتباطی، معیارهای كه بیشترین همبستگی را با سازگاری زناشويی داشتند، به ترتیب وارد مدل شدند، این مدل نشان داد كه معیار سرمایه گذاری بیانی به تنهای سازگاری زناشویي را به صورت معناداری پیش بینی كرده و 6/24 درصد از واریانس آن را توجیه می كند. تفاوت معیارهای ارتباطی زن و شوهر با میانگین سازگاری زناشویي آن دو رابطه معنادار و منفی داشت. همچنین سه طرحواره ناسازگار اولیه : محرومیت هیجانی، انزوای اجتماعی و وابستگی / بی كفایتی با سازگاری زناشویي رابطه معنادار منفی داشتند. نتایج حقیق، همخوان با رویكردهای شناختی، شناختواره ها را در سازگاری زناشويی مورد تاكید قرار می دهد.

فهرمت مندرجات  منابع و ماخذ   


استاد راهنمای اول: امین یزدی، سید امیر
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز

<   111213141515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.