دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته روان شناسی

<   123456789101112131415161718192021222324344454647484   >


تعداد نتایج به دست آمده: 876 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 816
نام نویسنده: میرزائی فیض آبادی، سارا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 113
چکیده: 

زمينه مسأله و هدف پژوهش: علت اصلی تصادفات جاده­ ها و خیابانی ایران به عوامل انسانی (به ترتیب در تصادفات جاده­ ای 95-90 درصد و در تصادفات خیابانی 75-70 درصد) نسبت داده می­شود. پژوهشگران از میان همه عوامل انسانی نقش ادراک خطر پررنگ­تر از بقیه می­دانند. در این مطالعه دو هدف اصلی دنبال شد: هدف در مطالعه­ ی اول بررسی ارتباط بین توانایی­های شناختی مانند سبک­های شناختی، بازداری رفتاری و بازداری شناختی با درک خطر ترافیکی در بین رانندگان و در مطالعه­ ی دوم تأثیر آموزش درک­ خطر ترافیکی از طریق فیلم­ های کوتاه بر افزایش توانایی درک خطرات ترافیکی بود. روش: در مطالعه­ ی اول، 129 راننده­ ی مرد قسمت حمل ­بار شهر مشهد شرکت کردند. 42 دانشجوی دارای گواهی­نامه در اجرای مطالعه ­ی دوم همکارای داشتند. نمونه ­گیری در هر دو مطالعه در دسترس بود. داده­ ها با استفاده از آزمون ­های درک خطر ترافیکی، ایست-علامت، برو-نرو و تحلیل سبک­های شناختی جمع ­آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته­ ها: نتایج مطالعه ­ی اول نشان داد که بین درک خطر ترافیکی با سبک­ شناختی کل­گرا، توجه و توجه انتخابی، رابطه ­ی مثبت و  بازداری رفتاری رابطه­ی منفی معناداری داشت. بین درک خطر ترافیکی و بازداری شناختی رابطه ­ی معناداری دیده نشد. یافته­ های مطالعه ­ی دوم گویای تاثیر مثبت آموزش مبتنی بر فیلم­ های کوتاه ترافیکی بر درک خطر بود. نتيجه ­گيري: به­ طورکلی، مطالعه ­ی حاضر بر نقش توجه، توجه انتخابی و سبک­ شناختی کل­گرا بر درک خطر ترافیکی صحه می­گذارد؛ بااین ­وجود، درمورد تاثیر بازداری­ های رفتاری و شناختی بر درک خطر نیازمند پژوهش ­های بیشتری است. در انتها، آموزش می­تواند درک خطر ترافیکی رانندگان را بهبود بخشد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

فاقد

 


استاد راهنمای اول: طبيبي، زهرا
استاد مشاور اول: صالحي فدردي، جواد
کلید واژه ها:  درک خطر ترافیکی ، بازداری رفتاری ، بازداری شناختی ، سبک­های شناختی ،  آموزش مبتنی بر فیلم


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 815
نام نویسنده: موسوي حسن‌آباد، مهديه سادات
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 89
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف مقايسه دو درمان در معتادان گمنام (NA) و درمان تدريجي اعتياد به شيوه كنگره 60 بر كيفيت زندگي و وسوسه مصرف مواد انجام گرديد، طرح پژوهش حاضر از نوع مقايسه‌اي بود. جامعه پژوهش شامل مراجعه‌كنندگان مرد معتاد ساكن شهر مشهد كه براي درمان اعتياد در گروه‌هاي معتادان گمنام (NA) و درمان تدريجي اعتياد به شيوه كنگره 60 (DST) مي‌باشد كه در مرداد ماه سال 1394 با استفاده از كيفيت زندگي سازمان بهداشت جهاني (WhoQol-BREF) و عقايد وسوسه‌ انگيز (CBQ) در مجموع 300 نفر معتاد كه به هر گروه 150 نفر با توجه به زمان درمان اعتياد (ابتداي ورود به گروه، 3-6 ماه بعد از ورود به گروه و 6 تا يكسال بعد از درمان) به طور مجزا در هر مرحله از درمان 50 نفر از معتادين مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج تحليل اين دو گروه نشان داد كه هر دو روش درمانی کنگره 60 و انجمن معتادان گمنام به طور قابل توجهی می‌توانند در برنامه پیشگیری و در مان بیماری اعتیاد موثر باشند، با توجه به فصل چهارم، تفاوت معنادار در دو مقیاس کیفیت زندگی و وسوسه مصرف مواد در این دو روش درمانی نشان مي‌دهد که در روش درمانی کنگره 60 میزان وسوسه مصرف مواد پایين‌تری را تجربه می‌کنند و همچنین میزان کیفیت زندگی در بیماران اعتیاد در کنگره 60 بالاتر مي‌باشد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  اعتياد ، وسوسه مصرف مواد ، درمان ، كيفيت زندگي ، گروه معتادان گمنام (NA) ، درمان تدريجي اعتياد به شيوه كنگره 60 (DST)


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 814
نام نویسنده: شرفی، نعیمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 72
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی سرمایه اجتماعی و سرمایه روانشناختی و رابطه آن با معنویت در زنان متاهل صورت گرفته است. جامعه آماری در این پژوهش زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز تفریحی، زیارتی و فرهنگی سطح شهر مشهد هستند. تعداد 384 زن متاهل به روش چند مرحله‌ای و در دسترس انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزارهای این پژوهش، سنجش نگرش معنوی، سرمایه اجتماعی اونیکس و بولن و سرمایه روانشناختی لوتانز می‌باشند. اطلاعات به دست آمده از ‌ها توسط نرم افزار Spss و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین متغیرهای پژوهش رابطه معنادار وجود داردومعنویت نقش موثری در سرمایه روانشناختی واجتماعی دارد. از چهار مولفه سرمایه روانشناختی در زنان متاهل، امیدواری (000/0p<) و خودکارآمدی (001/0p<) دارای توان پیش بینی کنندگی معنویت در زنان متاهل می‌باشند. تاب‌آوری (87/0p>)، خوش‌بینی (55/0p>) و سرمایه اجتماعی دارای توان پیش‌بینی‌کننده معنویت نبودند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که مولفه‌هاي معنویت عاملی تقویت کننده براي سرمایه روانشناختی هستند و این رابطه در خرده مقیاس‌های امیدواری و خودکارآمدی به صورت متقابل بوده و هردو بر یکدیگر اثربخش هستند.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
کلید واژه ها:  معنویت زنان ، سرمایه اجتماعی ،  سرمایه روانشناختی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 813
نام نویسنده: طاهری، نجمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 93
چکیده: 

زمينه مسأله: حوادث ترافیکی یکی از کشنده‌­­‌‌‌ترین نوع حوادث برای کودکان است. توانایی‌های شناختی کودک و ویژگی‌های والدین در درک خطرات محیط اطراف نقش بسزایی دارد. هدف پژوهش: پژوهش حاضر دو هدف دارد: بررسی ارتباط عوامل مربوط به کودک شامل ادراک دیداری و سرعت پردازش اطلاعات دیداری با درک خطر کودک و بررسی عوامل خانواده شامل ویژگی‌های نظارتی و شخصیتی هر دو والد پدر و مادر موثر بر درک خطر ترافیکی کودک. روش: نمونه مورد مطالعه، 105 کودک پیش دبستانی 2 به همراه والدینشان بودند که از نواحی آموزشی 3 و 6 مشهد به صورت در دسترس انتخاب شدند. از تکالیف شناسایی مکان ایمن و خطرناک عبور از خیابان، فلیکر و خانه حیوانات وکسلر به ترتیب برای سنجش درک خطر، ادراک دیداری و سرعت پردازش اطلاعات کودک و همچنین برای سنجش ویژگی‌های والدینی از SARTQ و هیجان‌خواهی زاکرمن استفاده شد. يافته‌ها: نتایج نشان داد بین درک خطر ترافیکی و ادراک دیداری و همچنین بین درک خطر ترافیکی و سرعت پردازش اطلاعات دیداری کودک رابطه معنادار مثبت وجود دارد. درک خطر ترافیکی کودک با ویژگی‌های نظارتی والدین همبستگی مثبت معنادار و با هیجان طلبی والدین همبستگی معنادار منفی دارد. متغیرهای زمان واکنش فلیکر به تصاویر محیطی، ماجراجویی پدر و نیاز به کنترل روانشناختی مادر پیش‌بینی کننده‌های معنی‌داری بودند. نتيجه‌گيري: در کل درک خطر ترافیکی کودک تحت تاثیر عوامل شناختی او و عوامل نظارتی و شخصیتی والدین است. بنابراین در علت یابی و پیش‌گیری از حوادث کودکان علاوه بر در نظر گرفتن توانمندی‌های شناختی و سطح رشدی کودک باید به نقش مراقبتی والدین در پیش‌گیری از آسیب‌ها و یادگیری‌های غیرمستقیمی که کودکان از رفتارهای مرتبط با خطر والدین دارند نیز توجه شود

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: طبيبي، زهرا
استاد مشاور اول: امين يزدي، سيد امير
کلید واژه ها:  درک خطر ترافیکی کودک ، ادراک دیداری ، سرعت پردازش اطلاعات دیداری ، ویژگی‌های نظارتی والدین ، هیجان طلبی والدین


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 812
نام نویسنده: خواجه افضلی، ام البنین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 151
چکیده: 

اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ حکایت درﻣﺎﻧﻲ هستی نگر براساس حکایاتی از مثنوی معنوی بر نیرومندی ایگو، اضطراب مرگ و معنادرزندگی بیماران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺗﺤﺖ ﺷﻴﻤﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ مرکز درمان بیماریهای خاص شهرستان بیرجند اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

فهرست مندرجاتت

فهرست منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: حسین آبادی، حسین
استاد مشاور اول: طالبيان شريف، جعفر
کلید واژه ها:  حکایت درمانی هستی نگر براساس حکایاتی از مثنوی معنوی ، سرطان ، شیمی درمانی ، نیرومندی ایگو ، اضطراب مرگ ، معنا در زندگی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 811
نام نویسنده: انبيائي، نسرين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 79
چکیده: 

هدف از پ‍‍‍ژوهش حاضر، بررسی رابطه بین جنسیت و طبقه اجتماعي كودكان با میزان درك خطر و خطرپذیری آن ها است، همچنین میزان تجربه آسیب­دیدگی در دختران و پسران و در دو طبقه اجتماعی نیز بررسی شد. برای این منظور،  120 آزمودنی  شامل 60 دختر و 60 پسر از طبقه اجتماعی برخوردار و غیربرخوردار در این پژوهش شرکت نمودند. آنها دو فهرست رفتار آسیب زا (IBC) و تجربه آسیب را پر کرده و آزمون خطرپذیری بادکنکی (BART) را انجام دادند. نتايج نشان داد كه دختران درك خطر بالاتري نسبت به پسران دارند و در بعضي از رفتارهاي خطرناك مثل پریدن از روی بلندی، دوچرخه سواری در مكان های ناامن، كشیدن یا هل دادن اشیاء سنگین و دوری نكردن از مواد خطرناك اين تفاوت كاملا آشكار شد. همچنين در بين طبقات اجتماعي تفاوت در بعضي رفتارها مانند برخورد كردن به وسائل در حین رفت و آمد، استفاده نكردن از كمربند ایمنی در خودرو و كبود شدن و خراشیدگی در حين بازي تفاوت ديده شد. بین جنسيت و میزان خطرپذیری نيز رابطه ي معنی داري وجود دارد و پسران خطرپذيري بالاتري نسبت به دختران دارند.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: طبيبي، زهرا
استاد مشاور اول: امین یزدی، سید امیر
کلید واژه ها:  درك خطر ، خطرپذيري ، پرسشنامه فهرست رفتار آسیب زا ، آزمون خطرپذیری بادکنکی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 810
نام نویسنده:  برکیان، نرگس
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 67
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مداخله زبان شناختی بازی محور و مداخله به روش چندحسی فرنالد بربهبود توانایی خواندن دانش آموزان نارساخوان بود. این پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان 6 تا 12 سال نارساخوان مراجعه کننده به مرکز ناتوانی های ویژه یادگیری در سال تحصیلی 93-94 در شهر مشهد تشکیل می دادند. نمونه پژوهش شامل 30 نفر از دانش آموزان نارساخوان بودند که به صورت در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل به صورت تصادفی جایگذاری شدند. برای جمع آوری داده ها از تشخیص خواندن شیرازی و نیلی پور استفاده شد. گروه مداخله زبان شناختی بازی محور و گروه مداخله چند حسی فرنالد در 12 جلسه 45 دقیقه انفرادی شرکت داده شدند. برای تحلیل داده های پژوهش از آزمون تحلیل کواریانس (ANCOVA) استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که مداخله زبان شناختی بازی محور نسبت به گروه کنترل به طور معناداری بر بهبود صحت خواندن و درک مطلب دانش آموزان نارساخوان اثربخش بوده ولی این مداخله بر سرعت خواندن دانش آموزان تاثیر معناداری نداشته است. همچنین یافته های این پژوهش نشان می دهد مداخله به روش چندحسی فرنالد نسبت به گروه کنترل به طور معناداری بر بهبود صحت خواندن دانش آموزان نارساخوان اثربخش بوده است اما در بهبود درک مطلب و سرعت خواندن دانش آموزان نارساخوان تاثیر معناداری نداشته است. همچنین نتایج تحلیل واریانس بهبود معناداری را در توانایی خواندن دانش آموزان نارساخوان در گروه مداخله زبان شناختی بازی محور نسبت به گروه چند حسی فرنالد نشان می دهد.

با توجه به یافته های پژوهش این تأیید می شود که از مداخله زبان شناختی بازی محور به عنوان یکی از مداخلات درمانی برای بهبود توانایی خواندن دانش آموزان نارساخوان قابل استفاده است.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: اصغري نكاح، سید محسن
استاد مشاور اول: امین یزدی، سید امیر
کلید واژه ها:  ناتوانی های ویژه یادگیری ،  نارساخوان ، بازی های زبان شناختی ، چندحسی فرنالد ،  درک مطلب ، صحت خواندن ،  سرعت خواندن


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 809
نام نویسنده: ادیب پارسا، آمنه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 93
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری مبتنی بر الگوی آلبانو و دی بارتولو بر افزایش ابراز وجود و کاهش پرخاشگری نوجوانان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی بود. روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی بود که با طرح پیش آزمون و پس آزمون اجرا شد. جامعه آماری شامل دانش‌آ موزان  دختر 13 تا 18 ساله مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی نواحی 3 و 6 شهر مشهد بودند و به صورت نمونه‌گیری در دسترس از بین داوطلبین انتخاب شدند و به شیوه تصادفی در گروه آزمایش (9 نفر) و گروه کنترل (9 نفر) جایگزین شدند. هر دو گروه قبل و بعد از مداخله و بعد از پیگیری سه ماهه، سه پرسش‌ نامه اضطراب اجتماعی نوجوانان (SASA)، پرسش‌ نامه ابراز وجود گمبریل و ریچی نوجوانان و پرسش‌ نامه پرخاشگری باس و پری را تکمیل نمودند. داده‌های جمع آوری شده با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر مورد بررسی قرار گرفت. نتايج تحلیل نشان داد که گروه درمانی شناختی رفتاری منجر به كاهش معنا‌داری در اضطراب اجتماعی و پرخاشگری در پس‌آزمون گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل گردید و در مرحله پیگیری فقط اضطراب اجتماعی اثربخشی‌اش ادامه یافت و هم‌چنین گروه درمانی شناختی رفتاری منجر به افزایش معنادار ابراز وجود گروه آزمایش هم در مرحله پس‌آزمون و هم پیگیری گردید؛ بنابراین، می‌توان بیان کرد که گروه درمانی شناختی- رفتاری مبتنی بر الگوی آلبانو و دی بارتولو بر افزایش ابراز وجود و کاهش پرخاشگری نوجوانان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی مؤثر است.

فهرست منرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: سپهري شاملو، زهره
استاد مشاور اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
کلید واژه ها:  اضطراب اجتماعی ، درمان شناختی- رفتاری ، ابراز وجود ، پرخاشگری ، نوجوانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 808
نام نویسنده: شهامت ده‌ سرخ، فاطمه
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 140
چکیده: 

وسواس فکری و عملی اختلالی مزمن است که با دو پدیده متمایز  افکار وسواسی[1] مزاحم و رفتارهای تکراری (اجبارها)[2] ، مشخص می‌شود (بارتز و هولاندر[3]، 2006).  خصیصه تکراری بودن وسواس‌ها و اجبارها نقص بازداری را مطرح می‌کند. هدف پژوهش حاضر بررسی نقص بازداری در زیر شاخه اختلال وسواس شستشو و طراحی برنامه کامپیوتری توانبخشی نقص بازداری در دو سطح فراآستانه‌ای و زیر آستانه‌ای است. بازداری رفتاری در چارچوب پارادایم علامت توقف[4] و بازداری شناختی بر اساس پارادایم بازداری بازگشت[5](IOR) مطالعه شده است. پس از اینکه در مطالعه اول و دوم نقص بازداری رفتاری یا شناختی در مبتلایان به اختلال وسواس شستشو مشخص شد، برنامه توانبخشی نقص بازداری بر اساس پارادایم علامت توقف طراحی شده و در دو مطالعه مداخله نمای بی‌خبری دوسویه آزمایشی اجرا شد. نمونه مورد مطالعه از میان کلیه مبتلایان به اختلال وسواس شستشو در سطح مراکز خدمات درمانی شهر مشهد  انتخاب شد. حجم نمونه در مطالعه اول و دوم شامل 60 آزمودنی، 30 نمونه بالینی (%80 مؤنث) و 30 نفر گروه غیر بالینی (%33/73 مؤنث) ، در مطالعه سوم 37 آزمودنی (%68  مؤنث)  و در مطالعه چهارم 22 آزمودنی مؤنث است. تحلیل داده‌ها با روش تحلیل کواریانس در مطالعه اول تفاوت معناداری بین دو گروه وسواس شستشو و کنترل (49/0=d ؛ 052/0= Pillai’s Trace ؛ 83/0=p و 455/0= (51و6)F) نشان نداد. مطالعه دوم بین بازداری رفتاری در افراد مبتلا و کنترل تفاوت معنادار وجود داشت (86/0=d  ؛ 841/0= Wilk’s Lambda ؛05/0>p و 1/5=(54 و 2)F). کاربرد برنامه توانبخشی نقص بازداری فرا آستانه‌ای بر SSRT به عنوان شاخص بازداری (54/2=d ؛ 381/0= Wilk’s Lambda ؛05/0>p و 881/4=(9 و 3)F) و تغییر علایم اختلال وسواس شستشو (06/1=d  ؛ 204/0= Wilk’s Lambda ؛05/0>p و 73/11=( 9و3)F) تأثیر معناداری داشت. نتایج تحلیل کواریانس در برنامه توانبخشی زیرآستانه‌ای نشان دهنده معناداری تفاوت دو گروه آزمایش و شم در SSRT (66/2=d؛ 351/0= Wilk’s Lambda ؛01/0>P و 016/8=(13و3)F) است. این مداخله تأثیر معناداری بر علایم اختلال وسواس شستشو نداشت (40/1=d  ؛ 608/0= Wilk’s Lambda؛ 82/0=p و 793/2=(13و3)F) . افراد مبتلا به وسواس شستشو در بازداری رفتاری دچار نقص هستند، که این نقص با کاربرد روش‌های آموزشی قابل اصلاح است. اثر مداخله فراآستانه‌ای بر تغییر علایم بالینی قابل پیگیری است.

 

واژگان کلیدی: وسواس شستشو، بازداری رفتاری، بازداری شناختی، برنامه توانبخشی نقص بازداری[1] . obsession

[2] . compulsion

[3] . Bartz and Hollander

[4] . stop signal

[5] . Inhibition of Return (IOR)

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

فاقد


استاد راهنمای اول: صالحي فدردي، جواد
استاد مشاور اول: امین یزدی، سید امیر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 807
نام نویسنده: صادقی، مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 98
چکیده: 

هدف این پژوهش، مقایسه ی انگیزش تحصیلی، انگیزش پیشرفت و خود ناتوان سازی تحصیلی دختران عادی و بی‌سرپرست مقطع دبیرستان بود. جامعه‌ی پژوهش حاضر، دانش آموزان عادی و بی سرپرست و بدسرپرست مشهد بودند. نمونه‌ در بردارنده‌ی 157 نفر و شامل 131دانش آموز عادی و 26 دانش آموز بی سرپرست و بد سرپرست بود که به صورت هدف مند و خوشه ای انتخاب شد. در این بررسی، سه ‌ی خود ناتوان سازی تحصیلی میدگلی، انگیزش تحصیلی والرند و انگیزش پیشرفت هرمنس توسط دانش آموزان تکمیل شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون تی مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که انگیزش تحصیلی گروه عادی بیشتر از گروه بی سرپرست است.  اما در انگیزش پیشرفت و خود ناتوان‌ سازی تحصیلی بین دو گروه تفاوت آماری معنا داری مشاهده نشد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 

 

 

 

 

 

 


استاد راهنمای اول: اصغری نکاح، سید محسن
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  دانش آموزان بی سرپرست ، خودناتوان سازی تحصیلی ، انگیزش پیشرفت و انگيزش تحصيلي

<   123456789101112131415161718192021222324344454647484   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.