دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته روان شناسی

<   1112131415161626364656667686970717273747576777879808182838485868788   >


تعداد نتایج به دست آمده: 876 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 131
نام نویسنده: توانا، محبوبه
نویسنده دوم: شريعت، اشرف
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1379
تعداد صفحات: 92
چکیده: 

فاقد چكيده


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 130
نام نویسنده: عطاری، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 146
چکیده: 

فاقد چكيده


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 129
نام نویسنده: قاسمی برآبادی، طاهره
نویسنده دوم: قهاري، رقيه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1379
تعداد صفحات: 75
چکیده: 

فاقد چكيده

فاقد


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 128
نام نویسنده: آقاسی زاده، صديقه
نویسنده دوم: خديوی، نرگس
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1379
تعداد صفحات: 94
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه تفکرات غیر منطقی با احساس خصومت و مقوله های آن،در دانشجویان دانشگاه فردوسی انجام گرفت.فرض اصلی این پژوهش این است که ،تفکرات غیر منطقی با احساس خصومت و مقوله های آن رابطه دارد.

نمونه گیری (n=234) از روش طبقه ای استفاده شد،روش خوشه ای برای انتخاب آزمودنی های هر دانشکده مورد استفاده قرار گرفت،ابزار سنجش در این تحقیق ارزیابی تفکرات غیر منطقی الیس و هم چنین باس دارکی است.در این تحقیق از روش علی-مقایسه ای استفاده شده است.روش های آماری مورد استفاده تحلیل واریانس،آزمون T،همبستگی پیرسون بوده است.نتایج آزمون فرضیه ها (a≤0.05)به شرح ذیل است:

1-بین تفکرات غیر منطقی و احساس خصومت رابطه معنا داری وجود دارد.

2- با افزایش میزان تفکرات غیر منطقی بر میزان حمله افزوده می شود.

3- بین میزان تفکرات غیر منطقی بر میزان خصومت غیر مستقیم افزوده می شود

4-بین میزان تفکرات غیر منطقی با میزان تحریک پذیری رابطه معنا داری وجود دارد

5- بین میزان تفکرات غیر منطقی با میزان منفی گرایی رابطه معنا داری وجود دارد

6-بین میزان تفکرات غیر منطقی با میزان نفرت رابطه معنا داری وجود دارد.

7-با افزایش میزان تفکرات غیر منطقی بر میزان سوء ظن افزوده می شود

8-بین میزان تفکرات غیر منطقی با میزان خصومت کلامی رابطه معناداری وجود دارد

9- بین تفکرات غیر منطقی با میزان احساس گناه رابطه معنا داری وجود دارد.

 


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 118
نام نویسنده: حسینی، سيد مهران
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 143
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه ویژگیهای هیجان خواهی، برون گرایي و خشم در نوجوانان پسر بزهكار و عادی در شهر تهران انجام شد. فرض اساسی در این پژوهش آن است كه بین ویژگیهای شخصیتی هیجان خواهی، برون گرايی، درون گرایي و خشم در نوجوانان پسر بزهكار و عادی تفاوت معناداری وجود دارد. نمونه های این پژوهش با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 168 نفر از بین نوجوانان پسر بزهكار ساكن در كانون اصلاح و تربیت تهران و دبیرستانهای مناطق چهارده و هجده انتخاب شدند. روش تحقیق در این بررسی، روش توصیفی پس رویدادی است. در این پژوهش همچنین از روشهای آماری ضریب همبستگی و آزمون T برای مقایسه ویژگیهای شخصیتی در دو گروه نوجوانان بزهكار و عادی استفاده شده است. نتایج آزمون فرضها بدین قرار است: 1- میزان هیجان خواهی نوجوانان بزهكار بیشتر از نوجوانان عادی است و این تفاوت معنادار است.2- میزان برون گرايی نوجوانان بزهكار بیشتر از نوجوانان عادی است و این تفاوت معنا دار است. 3- میزان خشم نوجوانان بزهكار با ارتكاب جرم آنان رابطه ندارد و این رابطه معنادار نیست.4- میزان خشم نوجوانان بزهكار بیشتر از نوجوانان عادی است و این تفاوت معنادار است. 5- میزان هیجان خواهی نوجوانان بزهكار با ارتكاب جرم آنان رابطه ندارد و این رابطه معنادار نیست 6- میزان برون گرايی نوجوانان بزهكار با ارتكاب جرم آنان رابطه دارد و این رابطه معنادار است. 7- میزان هیجان خواهی بزهكاران نوجوان با خشم آنان رابطه دارد و این رابطه معنا دار است. نتایج بدست آمده بیانگر آنست كه ارزیابی ویژگیهای شخصیتی هیجان خواهی، برون گرایي، درون گرايی، و خشم در بدو ورود نوجوانان بزهكار به مراكز اصلاح و تربیت سبب درك هر چه بیشتر و بهتر از این نوجوانان و برنامه ریزی آنان می شود.

فهرست مطالب- منابع و مأخذ- نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: طباطبايي، سيد محمود
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 117
نام نویسنده: برهانیان، عزت
نویسنده دوم: اردوني، طوبي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1377
تعداد صفحات: 70
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش نيست


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 116
نام نویسنده: مشهدی، علي
نویسنده دوم: جواهري يكتا، محسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 116
چکیده: 

فاقد چكيده

فاقد


استاد راهنمای اول: تقوی، سید علیرضا
استاد راهنمای دوم: آزاد، اسدله
استاد مشاور اول: آزاد، اسدله
استاد مشاور دوم: آزاد، اسدله


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 115
نام نویسنده: سعادت امینی، مرضيه
نویسنده دوم: غلامحسيني، زهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 56
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش نيست


استاد راهنمای اول: باقري، نادر
استاد راهنمای دوم: آزاد، اسدالله
استاد مشاور اول: آزاد، اسدالله
استاد مشاور دوم: آزاد، اسدالله


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 114
نام نویسنده: ساقی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 123
چکیده: 

فاقد چكيده


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 123
نام نویسنده: بابائی ارچگان، زهرا
نویسنده دوم: نيكرو، بتول
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 69
چکیده: 

فاقد چكيده


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا

<   1112131415161626364656667686970717273747576777879808182838485868788   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.