دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته روان شناسی

<   12345678910111213141516171819202122232425354555657585   >


تعداد نتایج به دست آمده: 876 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 806
نام نویسنده: صفری، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 112
چکیده: 

دیابت از بیماری‌هایی است که گر چه عوامل ارثی و زیستی در آن نقش دارند اما نقش عوامل روانی و خصوصیات   فکری- شخصیتی آن را نمي‌ توان نادیده گرفت. از عوامل روان‌ شناختی مرتبط با دیابت عدم شادکامی، منفی‌ نگری و ناامیدی است، به همین منظور این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی معنا درمانی گروهی بر مثبت‌ انديشي، امید و شادکامی در زنان مبتلا به دیابت انجام پذیرفت. پژوهش حاضر کاربردی و از نوع شبه آزمایشی (گروه آزمایش و گروه کنترل با پیش‌آزمون و پس‌آزمون) مي‌باشد. زنان دیابتی که برای دریافت درمان به مراکز بهداشت در مشهد مراجعه کرده بودند با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس (برای هر گروه 12 نفر) انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند. ابزار مورد استفاده، شامل پرسشنا مه‌ های جهت‌ مداری زندگی، امیدواری میلر و فهرست شادکامی آکسفورد در هر گروه اجراء شد. سپس گروه آزمایش، معنا درمانی گروهی را  به مدت10 جلسه‌ي 90 دقیقه‌اي دریافت نمود. در پایان دوره درمان، پس آزمون انجام شد. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس یک عاملی، با 19 spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند نتایج نشان داد، معنا درمانی گروهی در افزایش مثبت‌ انديشي و شادکامی زنان دیابتیِ گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافته است و در افزایش امید زنان دیابتیِ گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل تأثیر معنا داری ندارد. در نتیجه معنا درمانی گروهی بر مثبت‌ا ندیشی و شادکامی تأثیرگذار  بوده و بر امیدواری بیماران (زنان) دیابتی تأثیر گذار نبوده است.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: حسین آبادی، حسین
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  معنادرمانی گروهی ، مثبت‌انديشي ، امید ، شادکامی ، زنان دیابتی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 805
نام نویسنده: احمدی بجستانی، بی بی سمیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 98
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه‌ درمانی متمرکز بر هیجان (EFT) بر بهبود ابرازگری هیجانی و کنش‌وری جنسی زنان مبتلا به دیابت نوع دو می‌باشد. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی بود که با طرح پیش‌ آزمون و پس‌ آزمون اجرا شد. جامعه آماری شامل زنان مبتلا به دیابت نوع دو بودند که در سال 1394 به مرکز بهداشت دانش‌آموز شهر مشهد مراجعه کردند و به صورت نمونه‌گیری در دسترس از بین داوطلبین انتخاب شدند و به شیوه‌ی تصادفی در گروه آزمایش (12 نفر) و گروه کنترل (12 نفر) جایگزین شدند. هر دو گروه قبل و بعد از مداخله دو ابرازگری هیجانی (EEQ) و کنش وری جنسی زنان (FSFI) را تکمیل نمودند. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل نشان داد که در ابرازگری هیجانی و کنش‌وری جنسی زنان بعد از مداخله تفاوت معناداری ایجاد شد (05/0 > P)؛ : گروه درمانی متمرکز بر هیجان بر بهبود ابرازگری هیجانی و کنش‌وری جنسی زنان مبتلا به دیابت نوع دو مؤثر است.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
استاد مشاور اول: کیمیایی، سید علی
کلید واژه ها:  ابراز گری هیجانی ، کنش وری جنسی ، درمان متمرکز بر هیجان ، دیابت


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 804
نام نویسنده: رحیمی علیا، حامد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 112
چکیده: 

هدف از این پژوهش بررسی طرح واره های هیجانی، سبک های دلبستگی و سبک های فرزند پروری ادراک شده در وابستگان به مواد مخدر و افراد عادی است. این پژوهش از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه مراجعه کنندگان به کمپ ترک اعتیاد طلیعه نور مشهد است که در سال 1394 جهت ترک اعتیاد به این مرکز مراجعه کرده بودند. نمونه گیری انجام شده از نوع در دسترس است و تعداد 50 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه سبک فرزند پروری دیانا بامریند، نسخه فارسی مقیاس طرح واره های هیجانی لی هی (LESS) و پرسش نامه سبک های دلبستگی بزرگسالان(AAQ) است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین سبک های دلبستگی افراد عادی و معتاد تفاوت معناداری وجود دارد. به طوری که افراد معتاد دارای سبک های دلبستگی ناایمن(اجتنابی، دوسوگرا) هستند. در بررسی ابعاد طرح واره های هیجانی نیز مشاهده شد که ابعاد نشخوار ذهنی، ابراز احساسات، قابل درک بودن، تلاش برای منطقی بودن، دیگاه ساده انگارانه نسبت به هیجانات، ارزش های والاتر و پذیرش هیجانات اختلاف معناداری بین دو گروه وجود دارد. همچنین در بررسی سبک های فرزند پروری تنها میانگین سبک مقتدارنه به طور معناداری در دو گروه متفاوت می باشد.

نتایج حاصل از رگرسیون لوجستیک نشان داد که سبک دلبستگی اجتنابی تاثیر منفی و معناداری بر متغییر وابسته دارد. طرح واره های قابل درک بودن،تلاش برای منطقی بودن، ارزش های والاتر، پذیرش هیجان و توافق تاثیر مثبت و معنی داری بر متغییر وابسته دارند. همینطور سبک فرزند پروری سهل گیرانه تاثیر منفی و سبک مستبدانه و مقتدرانه تاثیر مثبت و معناداری بر متغییر وابسته دارند.

به طورکلی طرح واره های هیجانی، سبک های دلبستگی و سبک های فرزند پروری از متغییرهای تاثیر گزار در تعلق افراد به گروه معتادین می باشد

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: حسن آبادی، حسین
استاد مشاور اول: عبدخدايي، محمد سعيد
کلید واژه ها:  فرزندپروری ادراک شده ، طرح واره های هیجانی ، سبک های دلبستگی ،  اعتیاد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 803
نام نویسنده: مرتاض هجری، ارمغان
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 112
چکیده: 

اختلال خوردن یکی از اختلال های ناتوان کننده است. با این حال درمان هایی وجود دارد که به بسیاری از بیماران مبتلا به این اختلال کمک می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان هیجان مدار بر اضطراب اجتماعی و نظم جویی هیجان در زنان مبتلا به اختلال خوردن انجام گرفت. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی، همراه با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. بدین منظور 24 نفر که تشخیص اختلال خوردن را دریافت کرده بودند با روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. در پژوهش حاضر از EAT-26 برای سنجش اختلال خوردن، SPIN برای سنجش اضطراب اجتماعی و راهبردهای فرایندی نظم جویی هیجان استفاده شد.شرکت کنندگان در 12 جلسه درمان گروهی به مدت 90 دقیقه شرکت کردند. برای بررسی داده ها از آزمون تحلیل کواریانس تک و چند متغیره استفاده شد. نتایج کاهش معنی داری را در شدت و فراوانی نشانه های اختلال خوردن، کاهش شدت و فراوانی نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی و بهبود معنا دار راهبرد های نظم جویی هیجان نشان داد. می توان کرد درمان هیجان مدار بر کاهش نشانه های اختلال خوردن و اضطراب اجتماعی و بهبود راهبرد های نظم جویی هیجان موثر است

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: حسین آبادی، حسین
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  درمان هیجان مدار ، اختلال خوردن ، اضطراب اجتماعی ،  نظم جویی هیجان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 802
نام نویسنده: کریمی، طاهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 101
چکیده: 

یکی از انتظارات و اهدافی که افراد در تشکیل خانواده دارند، داشتن فرزند است که این امر می‌تواند بنیان خانواده را تحکیم بخشد. ناباروري یک رویداد منفی بسیار مهم در زندگی است که منجر به مشکلات روانی و تجربیات استرس‌ زای هیجانی می‌شود و بر ابعاد مختلف زندگی افراد تاثیر مي‌گذارد. برای مقابله با واکنش‌ های روانی ناشی از ناباروری، روش‌های مختلفی وجود دارد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس بر کاهش استرس، افکار خود آیند منفی و افزایش کیفیت زندگی زنان نابارور می‌باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه‌ ي شبه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل مي‌باشد. جامعه آماری زنان ناباروری بودند که در مهر ماه 1393 به کلینیک نوین شهر مشهد مراجعه کرده بودند. 24 زن نابارور با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمون (12 نفر) و کنترل (12 نفر) قرار گرفتند. طي 10 جلسه، هر جلسه به مدت يك ساعت و سی دقيقه، آموزش گروهی مدیریت استرس (شناختی ـ رفتاری) برای گروه آزمايش انجام پذيرفت و گروه کنترل هیچگونه مداخله‌ ای دریافت ننمود. ابزار به کار رفته در این پژوهش، مقیاس کفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی، مقیاس افکار خودکار منفی و اضطراب، افسردگی و استرس DASS-21 بود. یافته‌های توصیفی نشان مي‌دهد که آموزش مدیریت استرس، باعث کاهش افکار خودآیند منفی و استرس می شود و همچنین کیفیت زندگی زنان بارور گروه آزمایش را در مقایسه با گروه کنترل افزایش می دهد. نتایج تحلیل کوواریانس (ANCOVA) نشان مي‌دهد که تفاوت بین دو گروه، معنی دار است (05/0>P). نتایج پژوهش حاکی از اثر بخشی آموزش مدیریت استرس بر کاهش استرس، کاهش افکار خود آیند منفی و همچنین افزایش کیفیت زندگی زنان نابارور می‌باشد.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
کلید واژه ها:  مدیریت استرس ، استرس ، افکار خودآیند منفی ، کیفیت زندگی ، ناباروری


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 801
نام نویسنده: لعل زاده، انسیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 77
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی گروه­ درمانی وجودی بر کاهش اضطراب، افسردگی و استرس­ ادراک شده در مادران کودکان سرطانی انجام شد.  روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع طرح پیش ­آزمون و پس­ آزمون با گروه کنترل بود. 24 نفر از مادران کودکان سرطانی بستری شده در بیمارستان دکتر شیخ مشهد با روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب و به شیوه تصادفی به طور مساوی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش 8 جلسه گروه درمانی وجودی دریافت کردند اما برای اعضای گروه کنترل مداخله خاصی ارائه نشد. قبل و بعد از مداخله، ‏ های اضطراب بک، افسردگی بک و استرس ادراک­ شده توسط گروه نمونه تکمیل شدند. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که در پس­ آزمون نمرات اضطراب، افسردگی و استرس ادراک­ شده در آزمودنی‏ های گروه آزمایش نسبت به گروه گواه کاهش معنا داری داشته است. : یافته ‏های پژوهش نشان می‏ دهد که گروه درمانی وجودی بر کاهش اضطراب، افسردگی و استرس ادراک­ شده در مادران کودکان سرطانی موثر بوده است.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: طبيبي، زهرا
استاد مشاور اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
کلید واژه ها:  درمان وجودی ، اضطراب ، افسردگی ، استرس ادراک­ شده ، مادران کودکان سرطانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 800
نام نویسنده: اسحاقي، نسرين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 84
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشي درمان شناختی رفتاری بر کاهش کمرویی و افزایش پذیرش اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی انجام شد. روش اجرا:طرح پژوهش حاضر شبه‌ آزمایشی از نوع پیش‌ آزمون- پس‌ آزمون با گروه کنترل بود. نمونه شامل 20 نفر از کودکان پیش دبستانی شهر مشهد بود که 10 نفر در گروه‌ آزمایش و 10 نفر در گروه گواه گمارش شدند.اعضاي گروه‌ آزمایش تعداد 8 جلسه درمان درمان شناختی رفتاری را دریافت کردند، اما برای اعضای گروه‌ گواه مداخله خاصی ارائه نشد. قبل و بعد از اجرای مداخله، آزمون کمرویی کودکان واناجا و همکاران (2004) و مقیاس پذیرش اجتماعی خردسالان بر روی اعضای نمونه اجرا شد.نتایج: نتایج تحليل كوواريانس نشان داد که در پس آزمون كمرويي كودكان شرکت کننده درگروه‌ آزمایش نسبت به کودکانی که در  گروه گواه جایگزین شده بودند، کاهش  معنا داری داشته است و پذیرش اجتماعی آن‌ها افزایش معناداری داشته است. نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش مؤید این مهم است که درمان شناختی رفتاری باعث کاهش کمرویی و افزایش پذیرش اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی می‌شود.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: کیمیایی، سید علی
کلید واژه ها:  درمان شناختی ـ رفتاری ، کمرویی ، کودکان پیش‌دبستانی ، پذیرش اجتماعی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 799
نام نویسنده: عباسی، طلایه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 128
چکیده: 

 پژوهش حاضر با در نظر گرفتن آسیب‏های ناشی از اختلالات رفتاری کودکان، با هدف مقایسه ‏ی اثربخشی رویکرد DIR با سه مدل درمانی (بازی درمانی فلورتایم آموزش فرزندپروری و درمان ترکیبی) بر افزایش پذیرش اجتماعی، بهبود بازداری رفتاری و بهبود علائم در کودکان دارای نشانگان اختلال سلوک انجام شد. جامعه‏ ی آماری این پژوهش کودکان مقطع پیش دبستانی یک و دو شهرستان مشهد بوده و نمونه‏ ی مورد نظر، به شیوه ‏ی غیر تصادفی (در دسترس) از میان مهدکودک‏ های این شهر انتخاب شد. بدین ترتیب که 12 نفر از کودکانی که طبق مقیاس درجه‏ بندی اختلال سلوک و همچنین ‏ی علائم مرضی کودکان، دارای نشانگان اختلال سلوک بوده و حاضر به شرکت در این طرح پژوهشی بودند به طور تصادفی در سه گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند. ابزار این پژوهش، ‏ ی CIS-4 ( فرم والدین) و مقیاس درجه بندی شدت اختلال سلوک( فرم مربی) برای شناسایی و تعیین شدت نشانگان اختلال سلوک، و همچنین آزمون YCSDبرای تعیین میزان پذیرش اجتماعی و پارادایم علامت/ توقف به منظور ارزیابی توان بازداری رفتاری شرکت کنندگان پژوهش بوده است. روش کار نیز بدین صورت بود که ابتدا کلیه‏ی شرکت کنندگان پژوهش ‏ها را تکمیل کرده و پیش آزمون‏ها انجام شد. سپس شرکت کنندگان گروه بازی درمانی فلورتایم در طی 20 جلسه‏ ی 45 دقیقه ‏ای تحت مداخله قرار گرفتند، گروه آموزش فرزندپروری در 10 جلسه ‏ی 90 دقیقه‏ ای آموزش دیدند و گروه درمان ترکیبی در 30 جلسه ‏ی درمانی شرکت کردند. در مرحله‏ ی بعدی بعد از اتمام جلسات، مجدداً ‏ها تکمیل گردید و داده ‏های پس آزمون جمع آوری شد. نهایتاً یک ماه بعد، طی مرحله‏ ی پیگری، داده ‏ها مجدداً جمع آوری شد. تحلیل نتایج بدست آمده به شیوه‏ ی ناپارامتری، نشان داد که مدل‏ های درمانی رویکرد DIR (بازی درمانی فلورتایم، آموزش فرزندپروری و درمان ترکیبی) باعث افزایش پذیرش اجتماعی و کاهش نشانگان اختلال سلوک گردیده است. نتایج در ارتباط با بازداری رفتاری معنادار نبود. مقایسه ی اثربخشی به سه شیوه ی درمان در مؤلفه ی بهبود نشانگان اختلال سلوک و افزایش پذیرش اجتماعی نشان داد که هر سه شیوه ی درمان اثربخشی بیشتری نسبت به گروه کنترل دارند. در ضمن اثربخشی سه شیوه ی درمان با یکدیگر متفاوت است؛ به طوریکه در دو مؤلفه ی فوق، گروه درمان ترکیبی بیشترین اثربخشی را نشان داده است؛ بعد از آن گروه فرزندپروری و در نهایت گروه بازی درمانی فلورتایم کمترین میزان  اثربخشی را از خود نشان داده اند. با توجه به یافته های تحقیق، پیشنهاد می شود که درمانگران در ارائه ی مداخله برای اختلال سلوک از درمان با رویکرد DIR به شیوه ی ترکیبی برای اثربخشی بیشتر، استفاده کنند.

 فهرست مندرجات 

فهرست منابع و مآخذ

 

 


استاد راهنمای اول: سپهري شاملو، زهره
استاد مشاور اول: امین یزدی، سید امیر
کلید واژه ها:  رویکرد DIR ، بازی درمانی ، آموزش فرزندپروری ،  اختلال سلوک ، بازداری رفتاری


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 798
نام نویسنده: اتحادیه، سحر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 148
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی گروه‌ درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد با گروه‌ درمانی متمرکز بر هیجان بر صدمه دلبستگی و انعطاف‌ پذیری شناختی زنان نابارور اجرا گرديد. اين تحقيق به لحاظ روش شبه آزمايشي می‌باشد كه با
طرح پیش‌ آزمون پس‌ آزمون با گروه كنترل اجرا شد. در اين تحقيق گروه نمونه كه 30 نفر از زنان نابارور مراجعه‌ کننده به مرکز تخصصی درمان ناباروری نوین مشهد در سال 1394 مراجعه نموده‌اند انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمايش و یک گروه كنترل قرار داده شدند. ‌های سبک‌ های دلبستگی کولینز ورید و انعطاف‌ پذیری شناختی CFI بر روي هر سه گروه اجرا شد. سپس گروه اول آزمايش تحت گروه‌ درمانی هیجان محور و گروه دوم آزمايش تحت گروه‌ درمانی مبتني بر پذيرش و تعهد قرار گرفتند. تعداد جلسات براي درمان اين افراد در 8 جلسه 120 دقيقه تنظيم شد و گروه كنترل هيچ درماني را دريافت نكرد. پس از پايان جلسات درمان گروه‌ های آزمايش، هر سه گروه مجدداً ‌ها را تكميل نمودند. براي بررسي اثربخشي سطوح مداخله اندازه‌ گیری از آزمون كوواريانس استفاده شد. نتايج حاصل از تحليل كوواريانس چند متغیری كاهش معنی‌ دار سبک‌ های دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا گروه‌ های آزمايش نسبت به گروه كنترل را تحت تأثير مداخله گروه‌ درمانی مبتني بر پذيرش و تعهد و گروه‌ درمانی هیجان محور نشان داد؛ اما در افزایش سبک دلبستگی ایمن فقط گروه‌ درمانی هیجان محور تفاوت معنی‌ داری را با گروه کنترل نشان داد. می‌توان نتیجه‌ گیری كرد كه گروه‌ درمانی هیجان محور نسبت به گروه‌ درمانی مبتني بر پذيرش و تعهد بر بهبود صدمه دلبستگی زنان نابارور مؤثرتر بوده است و نتايج حاصل از تحليل كوواريانس تک متغیری افزایش معنی‌ دار انعطاف‌ پذیری شناختی گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل را تحت تأثير مداخله گروه‌ درمانی مبتني بر پذيرش و تعهد نشان داد و گروه‌ درمانی هیجان محور تفاوت معنی‌ داری در انعطاف‌ پذیری شناختی نسبت به گروه کنترل را نشان نداد.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  گروه‌ درمانی هیجان محور ، گروه‌ درمانی مبتني بر پذيرش و تعهد ، صدمه دلبستگی ،  انعطاف‌ پذیری شناختی ، زنان نابارور


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 797
نام نویسنده: آذرهوش فتیده، نفیسه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 93
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بخشش درمانی به شیوه گروهی بر کاهش اضطراب و خشم و افزایش امید زنان مطلقه بود. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود که در آن از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل زنان مطلقه مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره سطح شهر مشهد در سال 1394 بودند که به فراخوان پژوهشگر جهت شرکت در پژوهش پاسخ مثبت دادند و به کلینیک دانشکده روانشناسی ارجاع داده شدند و به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایشی (8 نفر) و گروه کنترل (8 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش در ده جلسه بخشش درمانی به شیوه‌ی گروهی شرکت کردند. ابزارهای پژوهش، اضطراب حالت- صفت اشپیلبرگر، خشم اشپیلبرگر و امید اشنایدر بود که در پیش آزمون و پس آزمون بر روی هر دو گروه اجرا شد. سپس داده‌ های به‌ دست‌ آمده از طریق آزمون تحلیل کوواریانس یک‌راهه (ANCOVA) تحلیل شد. یافته‌ ها نشان داد که اضطراب و خشم در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به‌طور معنادار کاهش و امید به‌طور معنا داری افزایش یافت. نتیجه پژوهش نشان داد که مداخله‌ ی بخشش درمانی به شیوه گروهی می‌تواند برای جمعیت زنان مطلقه به‌طور اثربخش به کار گرفته شود.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: کیمیائی، سیدعلی
استاد مشاور اول: مشهدی، علی
کلید واژه ها:  بخشش درمانی ،  اضطراب ، خشم ،  امید ، زنان مطلقه

<   12345678910111213141516171819202122232425354555657585   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.