دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته روان شناسی

<   1112131415161717273747576777879808182838485868788   >


تعداد نتایج به دست آمده: 876 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 16
نام نویسنده: نعمتی كریموئی، ولي اله
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1368
تعداد صفحات: 226
چکیده: 

     در این پژوهش خصوصیات روانسنجی آزمون مصور ناکامی مورد بررسی قرار گرفته است که از دو جهت حائز اهمیت است:

 اولا اینکه این آزمون تا بحال هیچ گاه در کشور ما از این نظر بررسی نشده است و ثانیا اینکه با وجود شیوه ای که خشونت و پرخاشگری در انواع موقعیتها اعم از موقعیت های بالینی و زندانها و سازمان های تربیتی دارد و مشکلاتی که از این نظر ایجاد می شود، آزمون های اندکی در دسترس روانشناسان قرار داد که از طریق آن بتوان پرخاشگری را مورد ارزیابی کامل قرار داد. حتی می توان اظهار داشت بر خلاف بعضی دیگر از ناهنجاریها که مختص آنها آزمون های وجود دارند که مورد استفاده کلینسین ها است. هیچ آزمونی مختص ارزیابی پرخاشگری در کشور ما وجود ندارد و این آزمون می تواند این خلا را پر کند. آزمونp-f بر نظریه سازنده آن سوئل رزنزوایگ د رمورد پرخاشگری و ناکامی مبتنی می باشد، از نظر وی هر واکنشی در مقابل ناکامی رنگی از پرخاشگری به همراه دارد که می توان آن را از نظر جهت به سه شکل پرخاشگری بیرونی، پرخاشگری درونی و ناپرخاشگری و از نظر نوعی که آن را پذیرا می شود به سه صورت "تسلط مانع" ، "دفاع از خود" و بقای نیاز" تقسیم کرد. این مقوله به همراهی مقوله دیگری که " میزان تطابق با گروه" نام دارد عوامل اصلی آزمون می باشند که در این پژوهش نیز بمانند بسیاری از پژوهشهای پیشینیان بررسی آزمون از طریق مطالعه آنها صورت گرفته است.

فهرست مندرجات  نتيجه گيري  منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: خديوي زند، محمد مهدي
استاد راهنمای دوم: براهني، محمد نقي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 12
نام نویسنده: شیدفر، محمد رضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1367
تعداد صفحات: 124
چکیده: 

فاقد چكيده


استاد راهنمای اول: خديوي زند، محمد مهدي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 10
نام نویسنده: میرزائیان، زهره
نویسنده دوم: نوقاني، منصوره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1366
تعداد صفحات: 50
چکیده: 

گزارشي كه خواهد آمد تحقيقي است پيرامون بررسي كميت افسردگي در همسران شهدا كه به روش  case studyدر دو گروه آزمايشي و گواه انجام گرفته است . گروه آزمايشي شامل همسران شهدا و گروه گواه را زنانيكه همسرانشان در غير از جبهه فوت كرده بودند تشكيل مي دهند .

اين پژوهش در تابستان سال 66 انجام گرفته و در آن دو گروه مزبور به وسيله و تست افسردگي BEKمورد بررسي قرار گرفته اند كه :

اولا : مشخص شود آيا در افراديكه همسرانشان را از دست داده اند افسردگي وجود دارد ؟

ثانيا :‌كميت اين افسردگي در همسران شهدا و زنانيكه شوهرانشان در غير از جبهه فوت نموده اند تفاوت دارد يا خير؟


استاد راهنمای اول: جلالي تهراني، سيد محمد محسن
استاد راهنمای دوم: جلالي تهراني، زينب


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 11
نام نویسنده: آقا محمدیان شعرباف، حميد رضا
نویسنده دوم: رسول زاده طباطبائي، كاظم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1366
تعداد صفحات: 61
چکیده: 

فاقد چكيده


استاد راهنمای اول: جلالي تهراني، سيد محمد محسن


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 9
نام نویسنده: احمد نژاد، رضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 2536
تعداد صفحات: 55
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش نيست

 


استاد راهنمای اول: رزقي، غلامرضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 5
نام نویسنده: علوی، سرورالسادات
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1354
تعداد صفحات: 152
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش نيست

 


استاد راهنمای اول: برادران رفيعي، علي محمد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 8
نام نویسنده: حسنی، مهدي
نویسنده دوم: صدوقي، فروغ
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 2535
تعداد صفحات: 50
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش نيست

 


استاد راهنمای اول: فكرت، امين


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 7
نام نویسنده: میلانیان، سيمين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 2535
تعداد صفحات: 20
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش نيست

 


استاد راهنمای اول: فكرت، امين


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 4
نام نویسنده: زسول زاده طباطبای، رسول
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1352
تعداد صفحات: 48
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش نيست

 


استاد راهنمای اول: برادران رفيعي، علي محمد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 3
نام نویسنده: قوامی، ايرج
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1352
تعداد صفحات: 39
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش نيست

 


استاد راهنمای اول: برادران رفيعي، علي محمد

<   1112131415161717273747576777879808182838485868788   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.