دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال

پایان نامه های رشته روان شناسی

<   1234567891011121314151617181920212223242526364656667686   >


تعداد نتایج به دست آمده: 876 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 796
نام نویسنده: روانان، فهیمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 44
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه ی بین تحصیلات تکمیلی با رضایت مندی از زندگی زناشویی انجام گرفت. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع بنیادی و به لحاظ جمع آوری اطلاعات از نوع علی- مقایسه ای بود. که جامعه آماری از شهر مشهد در سه مقطع تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و دکترا، تعداد60 نفر، از هر گروه 20 نفر(10 زن، 10 مرد) به صورت تصادفی و خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردیدند. ابزار سنجش در این پژوهش ی رضایتمندی زندگی زناشویی ENRICH است. که روائی و اعتبار آن با همبستگی 95% مورد تایید قرار گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای آماری T مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین میزان رضایت مندی در سه مقطع تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و دکترا تفاوت معنا داری وجود ندارد. همچنین میزان رضامندی در زوجینی که تحصیلات یکسان دارند بیشتر از کسانی است که تحصیلات ناهمسان دارند، میزان رضامندی بین مردان و زنان مشاهده نشد، تفاوت سنی کم در رضایت مندی تاثیر گذار است و تعداد فرزندان نیز در رضایت مندی تاثیر ندارد. با توجه به یافته‌ ها اگر چه سطح تحصیلات ارتباط مستقیم با رضایت مندی دارد ولی برای رضایت زندگی زناشویی تنها نمی توان به تحصیلات برای رضایت مندی تکیه کرد و عوامل دیگری در این امر نقش دارند از جمله کفویت در مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و ... و همچنین با توجه به یافته ها بهتر است افراد در مقاطع تحصیلی یکسان یا حداقل یک مقطع تفاوت با هم ازدواج کنند تا یکدیگر را بهتر درک کنند.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: حسین آبادی، حسین


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 795
نام نویسنده:  توكلي، حامد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 78
چکیده: 

زمینه مساله: پژوهش حاضر با هدف اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی گروهی بر طرح واره‌ های ناسازگار شخصیت ضد اجتماعی سوء مصرف کنندگان مواد انجام شد. از این روی طرح پژوهش، شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل و جامعه آماری شامل 100 نفر از سوء مصرف کنندگان مواد زندانی بودند. شرکت‌کنندگان به‌صورت در دسترس انتخاب شدند و از همه آنها آزمون میلون 3 گرفته شد و سپس با توجه به نمرات به‌ دست‌ آمده از این آزمون تعداد 24 نفر از این افراد که نمرات نزدیک‌ تری به اختلال شخصیت ضد اجتماعی داشتند جدا شدند و از تمامی این 24 نفر طرحواره‌ های ناسازگار فرم کوتاه گرفته شد؛ بعد از آن به‌ طور تصادفی این افراد در 2 گروه 12 نفره قرار گرفتند. گروه درمان به مدت 12 جلسه هفتگی مداخله دریافت کردند و بعد از آن نیز دوباره از تمامی 24 نفر طرح واره‌ های ناسازگار فرم کوتاه گرفته شد. سپس داده‌ ها به روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری تجزیه‌وتحلیل شدند. در پایان یافته‌ها نشان دادند که بعد از مداخله، طرحواره‌ های ناسازگار گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بهبود معنا داری دارد و رفتاردرمانی دیالکتیکی گروهی بر طرحواره‌ های ناسازگار شخصیت ضد اجتماعی اثرگذار است. در نهایت یافته های این پژوهش سودمندی رفتار درمانی دیالکتیکی گروهی در بهبود طرحواره های ناسازگار شخصیت های ضد اجتماعی سوء مصرف کنندگان مواد را تایید می کند. لذا با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود مراکز نگهداری افراد سوء مصرف کننده ی مواد می توانند از این درمان استفاده نمایند.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع ومآخذ


 


استاد راهنمای اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
استاد مشاور اول: امین یزدی، سید امیر
کلید واژه ها:  رفتاردرمانی دیالکتیکی گروهی ، طرحواره‌ های ناسازگار ،  شخصیت ضداجتماعی ، سوء مصرف کنندگان مواد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 794
نام نویسنده: مراديان، نجمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 84
چکیده: 

جستجو و حفظ رابطه با نزدیکان، به ویژه همسر یک اصل مهم در تمام طول زندگی است. زوج های سازگار و تاب‌آور با فراهم نمودن روابط صمیمانه، می‌توانند نقش موثری بر ارتقاء بهداشت روانی اعضای خانواده داشته باشند. لذا پژوهش حاضر بر آن شد به بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر افزایش سازگاری و تاب‌آوری زوج های جوان شهر بشرویه بپردازد. این پژوهش به روش شبه آزمايشي و از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. به این منظور تعداد 24زوج مراجعه کننده به مراکز فرهنگی- تربیتی کانون عترت، کانون امیرالمومنین و مرکز بهداشت شهر بشرویه به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش سازگاری بل (1961) و مقیاس تاب‌آوری کانر و دیویدسون (2005) (CRI-RISC) بود که در مرحله پیش آزمون و پس آزمون تکمیل گردید. پس از تکمیل  پیش آزمون، گروه مداخله هشت جلسه یک ساعته تحت آموزش مهارت های ارتباطی قرار گرفتند. داده‌ ها با روش تحليل کواريانس يک راهه(آنکوا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که در مقایسه با گروه کنترل، افزایش معناداری را در سازگاری اجتماعی و تاب‌آوری نشان دادند. براساس نتایج پژوهش، می‌توان آموزش مهارت‌ های ارتباطی را به عنوان روش موثری برای افزایش سازگاری و تاب‌آوری زوج‌ های جوان در نظر گرفت و از آن در مراکز آموزشی ومشاوره استفاده کرد

   فهرست مندرجات     

  

   فهرست منابع و مآخذ

    

 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  مهارت های ارتباطی ، سازگاری اجتماعی ، تاب‌آوری


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 793
نام نویسنده: شاهرخي، حسين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 74
چکیده: 

هدف این پژوهش مقایسه‌ی اثر بخشی دو رویکرد رفتار درمانی عقلانی هیجانی و واقعیت درمانی برسازگاری  زنان مطلقه می‌باشد.

 در این پژوهش از روش تحقیق نیمه تجربی از نوع پیش آزمون پس آزمون  با گروه آزمایش و گواه بهره گرفته شده است.

جامعه آماری این پژوهش را کلیه زنان مطلقه تحت پوشش اداره ی بهزیستی شهرستان قاین در سال 1393 و نمونه آن را 30 نفر از این زنان که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند و به صورت تصادفی در سه گروه، دو گروه آزمایش و یک گروه گواه به صورت مساوی تقسیم شده اند را تشکیل می دادند. ابتدا پیش آزمون بر روی گروها اجرا شد، سپس دو روش درمانی بر روی گروههای آزمایش اجرا گردید و در پایان هم پس آزمون بر روی گروههای آزمایش و گواه اجرا گردید.

پس از جمع آوری اطلاعات و داده هابا استفاده از سازگاری پس از طلاق فیشر، به منظور تاثیر و مقایسه دو روش رفتار درمانی عقلانی و واقعیت درمانی ، تحلیل کوواریانس وآزمون تعقیبی ال اس دی اجرا و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 نتایج نشان داد که هر دو روش درمانی بر سازگاری پس از طلاق موثر بوده اند و همچنین هر دو روش باعث افزایش ارزش خود ، افزایش رهایی از رابطه ی قبلی ، افزایش اعتماد اجتماعی ، افزایش خود ارزشمندی اجتماعی و نیز باعث کاهش احساسات خشم و کاهش نشانگان غم و اندوه زنان مطلقه می شوند. در این مطالعه میانگین نمرات خرده مقایسهای گروه های آزمایش نسبت به گروه گواه تفاوت معناداری نشان دادند (p<%1) . به طور کلی نتایج نشان می دهند که رفتار درمانی عقلانی هیجانی الیس و واقعیت درمانی بر سازگاری و بهبود توان سازگاری افراد و کاهش پیامدهای منفی پس از طلاق موثر بوده اما از این لحاظ تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ 

 


استاد راهنمای اول: حسن آبادی، حسین
استاد مشاور اول: کیمیائی، سیدعلی
کلید واژه ها:  سازگاری پس از طلاق ، رفتار درمانی عقلانی هیجانی ، واقعیت درمانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 792
نام نویسنده: سلطانی شال، رضا
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 265
چکیده: 

زمينه مسئله و هدف پژوهش: گزارشات بسیاری منتشر شده اند که نشان می دهند عوامل خطر روانشناختی بر بروز و تشدید اختلالات روان­تنی تاثیر گذارند. با این حال، مداخله روان تنی بیماری های روان­تنی نشیر بیماری های قلبی شکل نگرفته است. مشکلات و اختلالات روانشناختی و روانی-تنی به صور مناسب شناسایی و مورد درمان قرار نگرفته اند و به همین دلیل به یک رویکرد زیستی-روانی-اجتماعی-معنوی در مراقبت های پزشکی نیاز است. پژوهش حاضر در همین راستا انجام شد. پژوهش حاضر به منظور مرور نظام دار، فراتحلیل، طراحی و بررسی اثربخشی الگوی روان‌درمانی ویژه بیماران قلبی، انجام گرفت. در مرحله اول پژوهش، تمامی پژوهش ایرانی انجام شده در زمينه عوامل خطر روان‌شناختی بیماری قلبی، مرور نظام مند شدند، و از ميان آن‌ها، پژوهش های دارای ملاکهای فراتحلیل، توسط نرم افزار جامع فراتحليل بررسی شدند. در مرحله دوم، یک الگوی روان‌درمانی ویژه بیماران قلبی بر اساس عوامل خطر روان‌شناختی بیماری قلبی، تدوین شد. در مرحله سوم به بررسی اثربخشی رواندرمانی ویژه بیماران قلبی بر عوامل خطر روان‌شناختی بیماری قلبی پرداخته شد. و قبل و بعد از مداخله، پیش آزمون و پس آزمون گرفته شد و تحلیل داده ها از طریق spss انجام شد. از میان 213 مطالعه مرور نظام مند شده، تعداد 88 پژوهش فرا تحليل شدند. تحلیل داده ها نشان داد که متغیرهای اختلالات خلقی، اضطراب، استرس و سبک‌هایی مقابله ای و تنظیم هیجانی، حمایت اجتماعی، سرسختی روان‌شناختی و تاب آوری، سبک زندگی، معنویت، شخصیت، و کیفیت زندگی با بیماری قلبی مرتبط­اند. در مرحله دوم، عوامل خطر روان‌شناختی بیماری قلبی، در قالب یک الگوی روان‌درمانی ویژه بیماران قلبی در 18 جلسه 2 ساعته تدوین شد؛ در مرحله سوم، تحلیل داده ها نشان داد که رواندرمانی ویژه بیماران قلبی بر عوامل خطر روان‌شناختی بیماری قلبی تاثیر معناداری دارد. نتایج حاصل خاطر نشان می کند که الگوی رواندرمانی ویژه بیماران قلبی به عنوان یک پروژه بدیع می­تواند موجب توانمندی و بهبود باورها و رفتارهای سلامت شود و در نهایت منجر به ارتقاء سلامت جسمی و روانی بیماران قلبی می شود.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  فراتحلیل ، بیماری قلبی ،  مرور نظام مند ، عوامل خطر روانشناختی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 791
نام نویسنده:  شجاعی، مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 127
چکیده: 

بنابر شواهد علمی، سطوح بالای حساسیت اضطرابی ازجمله عوامل پیش­بینی کننده وقوع حملات وحشت­زدگی و ابتلا به طیف اختلالات اضطرابی، افسردگی و خلقی می­باشد. حساسیت اضطرابی سازه­ای چند بعدی (شناختی، اجتماعی و فیزیولوژیکی) است که بر پایه تفسیرهای منفی و سوگیرانه افراد از مواجهه با محرک­های مرتبط با اضطراب و تغییرات فیزیولوژیکی و بدنی ناشی از آن استوار است. پژوهش حاضر ازنوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و شامل دو مطالعه بود. در مطالعه اول (مرد40% ،زن60% ؛۶۰=n) به مقایسه تفاوت­های فردی گروه دارای حساسیت اضطرابی بالا، در ابعاد احساسات بدنی، سوگیری تفسیر منفی و تجربه حملات وحشت­زدگی نسبت به گروه دارای سطوح پایین حساسیت اضطرابی پرداخته­شد. در مطالعه دوم (36=n)  اثربخشی برنامه CBM-I بر کاهش سوگیری تفسیر منفی و نشانه­های همراه با حساسیت اضطرابی در گروه دچار سطوح بالای حساسیت اضطرابی بررسی شد. افراد داوطلبی که نمره مورد نظر را در حساسیت اضطرابی، فرم ثبت حمله وحشت­زدگی و سنجش سوگیری شناختی- تفسیر کسب کرده بودند، در دو گروه دچار حساسیت اضطرابی بالا (36=n)  و دارای حساسیت اضطرابی پایین (24=n) جایگزین شدند. سپس، افراد دو گروه مذکور به­صورت تصادفی در یکی از 5 گروه ۱۲ نفره دارای حساسیت اضطرابی پایین (با و بدون ورزش)، مداخله­نما (با و بدون ورزش) و گروه آموزش برنامه CBM-I مثبت (با ورزش) قرار گرفتند. از افراد گروه­های با ورزش خواسته شده­بود تا در اولین جلسه سنجش، فعالیت ورزشی مشخصی را انجام داده و سپس احساسات بدنی را تکمیل نموده و به سؤالات سنجش سوگیری تفسیر پاسخ دهند. به افراد گروه­های مداخله­نما به­مدت چهار جلسه، برنامه CBM-I خنثی ارائه گردید. برای افراد گروه آموزش CBM-I مثبت نیز برنامه آموزش سوگیری تفسیر مثبت به­منظور جایگزینی تفسیرهای مثبت طراحی و ارائه گردید. در مرحله پس­آزمون و پیگیری یک ماهه نیز از آزمودنی­ها خواسته­شد تا بار دیگر ­ها و تکالیف ارائه­شده در مرحله پیش­آزمون را تکمیل نمایند. نتایج مطالعه اول نشان داد افراد دارای سطوح بالا و پایین حساسیت اضطرابی به­لحاظ تجربه حمله وحشت­زدگی، حساسیت نسبت به احساسات بدنی، و تفسیرهای سوگیرانه منفی نسبت به محرک­های مرتبط با اضطراب، با یکدیگر تفاوت معناداری داشتند. نتایج مطالعه دوم نشان داد که اجرای برنامه آموزش سوگیری تفسیر مثبت می­تواند به کاهش حساسیت اضطرابی و نشانه­های همراه با آن منجر شود. یافته­ها مؤید این نتیجه هستند که با استفاده از برنامه CBM-I مثبت می­توان به تسهیل و تقویت تفسیرهای مثبت و تضعیف تفسیرهای منفی پرداخت. کاربرد این تکنیک برای پیشگیری و مداخله در اختلال­های اضطرابی و خلقی بحث شده­است.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: صالحي فدردي، جواد
کلید واژه ها:  اصلاح سوگیری شناختی- تفسیر (CBM-I) ، حساسیت اضطرابی ، حمله وحشت­زدگی ،  احساسات بدنی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 790
نام نویسنده: رحیم زاده، رسول
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 103
چکیده: 

اختلال اضطراب اجتماعی یک اختلال ناتوان کننده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری واحد پردازه ای بر عاطفه مثبت و منفی، میزان سوگیری تعبیر،کاهش ترس از ارزیابی منفی و اجتناب در نوجوانان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی صورت گرفت. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون، و گروه کنترل همراه با دوره پیگیری است. نمونه گیری در دسترس به کار گرفته شد. آزمودنی های دو گروه 28 نفر از مبتلایان با دامنه سنی 14-18 سال انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه 14 نفری آزمایش و کنترل جای داده شدند. برای دو گروه های اضطراب اجتماعی کانور، اضظراب اجتماعی واتسون و فرند، تعبیر رویداد باتلر و مقیاس عاطفه مثبت و منفی به عنوان پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری (3 ماهه) انجام شد. روش شناختی رفتاری واحد پردازه ای روی گروه آزمایشی طی 12 جلسه 90 دقیقه ای اجرا گردید. برای بررسی داده ها از آزمون کوواریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج حاکی از تفاوت معنادار گروه آزمایش و گواه بود. گروه آزمایش بهبود معناداری نسبت به گروه کنترل در عاطفه منفی، کاهش نشانه های اضطراب اجتماعی، ترس از ارزیابی منفی، اجتناب و سوگیری تعبیر در نوجوانان مبتلا به اضطراب اجتماعی مورد توجه قرار داده شود.

فهرست منرجات

فهرست منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: صالحی فدردی، جواد
کلید واژه ها:  اضطراب اجتماعی ، سوگیری تعبیر ، عاطفه مثبت و منفی ، ترس از ارزیابی منفی و اجتناب ، درمان شناختی رفتاری واحد پردازه ای


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 789
نام نویسنده:  علوي، الناز
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 92
چکیده: 

اضطراب يكي از شايعترين اختلالات نوروتيك است كه همه انسانها در شرايط مختلف آن را تجربه ميكنند. این مطالعه به منظور بررسی اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری بر کاهش اضطراب و افزایش کنش‌وری تحصیلی دانشآموزان مبتلا به اختلال هراس اجتماعی انجام شده است. طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل بود، جامعه پژوهش یکی از مدارس مشهد بود که 28 دانش آموز (14 تا 19 سال) مبتلا به هراس اجتماعي از بين دانشآموزان مشهد بر اساس نمره آزمون هراس اجتماعي و بر مبناي نمونهگيري در دسترس و داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفي جايگزيني به دو گروه (آزمایش 14 نفر و کنترل 14 نفر) تقسيم شدند. در این مطالعه قبل از اجرای مداخله، تماميآزمودنی‌ها توسط ‌های مقیاس اضطراب و هراس اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفتند، سپس از میان کسانی که دارای هراس اجتماعی بودند، به‌طور هدفمند 28 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند (14 نفر گروه آزمایش و 14 نفر گروه کنترل) و بعد از اجرای متغیر مستقل گروه‌درمانی شناختی رفتاری، اضطراب مجدداٌ اجرا شد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل استنباطی دادهها از شاخصهای آماری مانند تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که اضطراب و کنش‌وری تحصیلی دانش‌آموزان در پس‌آزمون گروه آزمایش تفاوت معناداری داشته است. بنابراین مي‌توان نتیجه گرفت که درمان شناختی ـ رفتاری می‌توان در بهبود سلامت روان‌شناختی و کنش‌وری تحصیلی دانش‌آموزان مورد کاربرد قرار گیرد.

 فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
استاد مشاور اول: حسین آبادی، حسین
کلید واژه ها:  درمان شناختی ـ رفتاری ، اضطراب، هراس اجتماعی ، کنش‌وری تحصیلی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 788
نام نویسنده: حسن نیا روشن، جواد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 148
چکیده: 

هدف: صرع­ کانونی قشری ­لوب­ گیجگاهی چپ مقاوم­ به ­دارو زمینه­ ساز اختلالات عصب­ روانشناختی مانند نقص در کنشهای­ اجرایی، توجه و حافظه­ کاری است. هدف این پژوهش ارائه روشی برای مهار تشنج­های ناشی از  این نوع صرع­ و افزایش عملکردهای شناختی مانند توجه، حافظه ­کاری و انعطاف­پذیری شناختی است. روش: تعداد 10 نفر که  تعیین کانون صرع با روش LTM برای آنها انجام شده بود و معیار ورود به طرح را داشتند در یک گروه آزمایشی با اندازه گیری­های مکرر پیش و پس از مداخله و پیگیری بعد از یک ماه قرار گرفتند. تحریک با روش HD-tDCS برای 10 جلسه، 20 دقیقه، mA2 در کانون صرع­زا C3: کاتد و F3,P3,T3,Cz: آند بفاصله یک واحد در سیستم 20-10 انجام شد و ثبت EEG[1] یک ساعته، آزمون­های n-Back، IVA+ و کارتهای ویسکانسین برای ارزیابی تغییرات در هر مرحله از بیماران صورت گرفت. یافته­ها: پس از مداخله، ارزیابی میانگین­ داده­های سه مرحله، کاهش معنادار در تعداد فعالیت­های صرع­گون و اسپایک­ها در EEG را نشان داد. افزایش معنادار در تعداد پاسخهای درست و زمان­واکنش در آزمون n-Back مشاهده شد. همچنین افزایش معنادار عملکرد در مقیاس­های دیداری و شنیداری عوامل توجه در آزمون IVA+ مانند توجه ­انتخابی، متمرکز، تقسیم شده، پایدار و جایگزین نیز دیده شد.  میانگین افزایش عملکرد بیماران در تمام مقیاس­های سنجش دیداری مجموعه­توجه از مقیاس­های شنیداری بیشتر بود. ارزیابی میانگین­ها برای مقیاس کنترل­ پاسخ دیداری و شنیداری افزایش معنادار داشت. در مقیاس خطای درجاماندگی از نتایج آزمون کارتهای ویسکانسین مقایسه میانگین­ها کاهش معنادار را تائید کرد. نتیجه ­گیری: در بیمارن با صرع کانونی قشری­ لوب­ گیجگاهی­ چپ مقاوم به­ دارو تحریک کاتدی HD-tDCS در کانون­ صرع­زا می­تواند موجب کاهش فعالیت­های صرع­گون و اسپایک­های صرعی در EEG و افزایش عملکرد حافظه­ کاری، مجموعه توجه و انعطاف­پذیری شناختی شود، همچنین ماندگاری اثر تا یک ماه بعد از مداخله نیز قابل ملاحظه است.

 فهرست مندرجات


فهرست منابع و مآخذ 

 


استاد راهنمای اول: غنایی چمن آبادی، علی
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  HD-tDCS ، صرع کانونی قشری گیجگاهی ، حافظه­کاری ،  مجموعه توجه ،  انعطاف­پذیری شناختی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 787
نام نویسنده: هاشمیان، آیدا‌
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 66
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش رضایت جنسی و ادراک حمایت اجتماعی زنان نابارور طراحی و اجرا گردید. طرح پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل کلیه زنان مراجعه کننده برای درمان ناباروری به کلینیک‌های درمان ناباروری سطح شهرستان گناباد، در 2 ماه اول سال 1394 بود، که 30 نفر از میان شرکت کنندگان با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. از این تعداد به طور تصادفی 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر رضایت جنسی لیندا و گریسی و ادراک حمایت اجتماعی زیمت بود که در مرحله پیش آزمون و پس آزمون توسط آزمودنی‌ها تکمیل گردید. افراد گروه آزمایش (درمان مبتنی بر پدیرش و تعهد) را در 8 جلسه درمان 2 ساعته دریافت کردند و گروه کنترل هیچ مداخله‌اي دریافت نکرد. برای بررسی داده‌ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج: نتایج تحلیل کو واریانس نشان داد بین زنان ناباروری که گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد دریافت کرده بودند و افرادی که در گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکرده بودند از نظر متغیرهای وابسته (ادراک حمایت اجتماعی و رضایت جنسی) تفاوت معناداری وجود دارد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ،  ادراک حمایت اجتماعی ،  رضایت جنسی

<   1234567891011121314151617181920212223242526364656667686   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.