دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   12345678910111213141516171819202122232425262737475767778797107117127137147   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1552 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 828
نام نویسنده: محیطی، الهه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 95
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی بر عادت‌های مخرب زناشویی، شادمانی زناشویی و باورهای ارتباطی زناشویی زنان متأهل بود. روش پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل زنان متأهل مراجعه‌کننده به فرهنگسرای سیمرغ نیشابور در سال 1394 بودند که به صورت نمونه‌گیری در دسترس از بین زنان متأهل انتخاب شدند و به شیوه‌ی تصادفی در دو گروه آزمایشی (10) و گروه کنترل (10) جایگزین شدند. هر دو گروه قبل و بعد از مداخله، عادت‌های مخرب زناشویی مردخدای رودمعجنی، شادمانی زناشویی آرزین، ناستر و جونز و باورهای ارتباطی  آیدلسون و اپستاین را تکمیل نمودند. سپس داده‌های جمع‌آوری‌شده با تحلیل کوواریانس موردبررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل نشان داد که آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی شادمانی زناشویی و باورهای ارتباطی غیرمنطقی را بهبود بخشیده، اما در عادت‌های مخرب زناشویی  به جز عادت به عیب جویی و منفی نگری  تأثیر معناداری نداشته است.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: طالبيان شريف، جعفر
کلید واژه ها:  عادت‌های مخرب زناشویی ، شادمانی زناشویی ، باورهای ارتباطی غیرمنطقی ، مهارت‌های مثبت اندیشی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 454
نام نویسنده:  حقایقی، مرضیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 183
چکیده: 

پژوهش حاضر باهدف شناسایی مؤلفه‌های  فراشناخت پژوهشی با رویکردی مبتنی بر نظریۀ داده بنیاد و آزمون ساختار عاملی آن در دانشجویان تحصیلات تکمیلی صورت گرفته است، برای این منظور از رویکرد آمیخته از نوع اکتشافی بهره گرفته شد . پژوهش در دو بخش کیفی و کمی به‌صورت متوالی انجام پذیرفت . به‌ این‌ترتیب که در بخش کیفی، از استراتژی نظریه داده بنیاد مشتمل بر کدگذاری باز، محوری و انتخابی و نیز الگوی مبنایی این نظریه به‌منظور دستیابی به مدل مستخرج از پژوهش، استفاده‌شده است. با اتکا به اصل نمونه‌گیری هدفمند، 5 مصاحبه با متخصصین حوزه‌ی فراشناخت و پژوهش تا رسیدن به اشباع نظری، صورت گرفت. بعد از شناسایی مؤلفه‌های فراشناخت پژوهشی و تدوین گویه‌های آن، در بخش کمی، روایی به شیوه‌های محتوایی و از نوع داوری تخصصی، تحلیل عاملی اکتشافی، روایی همگرا، روایی ملاکی و پایایی به شیوه‌ی همسانی درونی و آزمون مجدد محاسبه شد. جهت بررسی‌های کمی تعداد 557 دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد به شیوه‌ی نمونه‌گیری سهمیه‌ای بر مبنای مقطع و رشته‌ی تحصیلی انتخاب شدند . یافته‌های حاصل از تحلیل مؤلفه‌های اصلی با استفاده از چرخش واریماکس نشان داد که این از دو عامل «دانش شناختی» و «مهارت فراشناختی» تشکیل‌شده‌ است. یافته‌های حاصل از بررسی روایی همگرا نشان داد که ‌ی فراشناخت پژوهشی دارای همبستگی مثبت معنادار با ‌ی باورهای معرفت‌شناسی شومر و ‌ی فراشناخت حالتی است، همچنین بررسی روایی ملاکی آن نشان داد که ‌ی مذکور قادر به پیش‌بینی عملکرد پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی است؛ که حاکی از روا بودن ‌ی فراشناخت پژوهشی است. ضریب آلفای کرونباخ برای کل 96/0 و برای زیرمؤلفه‌های «دانش شناختی» و «مهارت فراشناختی» به ترتیب 91/0 و 95/0 و ضریپ پایایی آزمون مجدد برای کل 72/0 و برای زیر مولفه‌های آن 68/0 و 70/0 محاسبه شد که حاکی از پایایی و همسانی درونی مناسب برای این است؛ بنابراین، با توجه به ویژگی‌های روان‌سنجی مطلوب، ‌ی فراشناخت پژوهشی می‌تواند در پژوهش‌های آزمایشی و پیمایشی در حوزه‌ی فراشناخت و پژوهش، به کار رود.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  پژوهش ،  فراشناخت ،  معرفت‌شناسی ،  فراشناخت پژوهشی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 453
نام نویسنده: برومندنیا، پریشاد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 86
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی آموزش رفتاری به والدین و مقایسه آن با ترکیب آموزش رفتاری و بازسازی شناختی والدین در کاهش علایم مشکلات خواب کودکان و بهبود کیفیت خواب مادران بود.

روش پژوهش: جامعه آماری پژوهش شامل کودکان 4 تا 8 سال دارای مشکلات خواب بود که به همراه والدینشان در تابستان سال 1395 به کلینیک­های پزشکی و روان­پزشکی کودک سطح شهر مشهد مراجعه کردند.  والدینی که از خواب کودکشان شکایت داشتند، توسط عادات خواب کودک غربال شدند و 30 نفر از والدین دارای کودکان با اختلالات خواب به روش نمونه گیری در دسترس، در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل گمارده شدند.  یک گروه آزمایش مداخله آموزش رفتاری و گروه آزمایشی دیگر مداخله ترکیب آموزش رفتاری و بازسازی شناختی دریافت کردند و گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکرد.  برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس تک متغیره استفاده شد.

یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که میزان مشکلات خواب کودکان پس از دریافت هر دو درمانِ آموزش رفتاری، و ترکیب آموزش رفتاری و بازسازی شناختی، در مقایسه با گروه کنترل کاهش می یابد و هر دو درمان تاثیر معناداری بر بهبود مشکلات خواب کودکان دارند.  همچنین سطح کیفی خواب مادران، پس از دریافت هر دو درمان نسبت به گروه کنترل بهبود یافت.  میزان بهبود مشکلات خواب کودکان در گروه آزمایشی ترکیب آموزش رفتاری و بازسازی شناختی بیشتر بود.  میزان بهبود کیفیت خواب مادران در گروه آزمایشی آموزش رفتاری با گروه آزمایشی ترکیب آموزش رفتاری و بازسازی شناختی تفاوتی نداشت.  به عبارتی در هر دو گروه کیفیت خواب مادران به یک اندازه بهبود یافت.

: مشکلات خواب کودکان رشد و تکامل کودکان را تهدید می کند و باید به عنوان عاملی مهم و تأثیر گذار در سلامت کودکان مورد توجه قرار گیرد.  بنابراین با توجه به نتایج می توان روش درمانی آموزش رفتاری و ترکیب آن با بازسازی شناختی را جایگزین مناسبی برای درمان آشفتگی ها و مشکلات خواب کودکان در نظر گرفت.

 

فهرست مندرجات

فهرست منابع  و مآخذ


استاد راهنمای اول: طبیبی، زهرا
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  مشکلات خواب کودکان ، کیفیت خواب مادر ، آموزش رفتاری ، بازسازی شناختی والدین


>> کتابداری
شماره بازیابی: 174
نام نویسنده: احمدی، سیده مهناز
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 95
تعداد صفحات: 140
چکیده: 

هدف: شناسایی میزان کاربرد مصداق‌های پشتیبان آموزش سواد اطلاعاتی در وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاه‌های برتر ایران در مقایسه با وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاه‌های برتر جهان ، بررسی میزان آگاهی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد از مصداق‌های پشتیبان سواد اطلاعاتی و بررسی میزان ضرورت و کاربرد این مصداق‌ها از دید آنان از جمله اهداف این پژوهش است.

روش‌شناسي: پژوهش حاضر از نوع كاربردي است و به سه روش کتابخانه‌ای، ارزیابانه و پیمایشی صورت پذیرفت. در شناسایی مصداق‌های پشتیبان سواد اطلاعاتی از روش کتابخانه‌ای استفاده شد. سپس حضور یا نبود مصداق‌های شناسایی شده به روش ارزیابانه در وب‌سایت‌ها بررسی شد. جامعه آماری تمامی وب‌سایت‌های کتابخانه‌های دانشگاهی ایران و جهان بود. به شیوه نمونه‌گیری هدفمند 10 وب‌سایت کتابخانه‌ای دانشگاه‌های برتر ایران و 10 وب سایت از کتابخانه‌های دانشگاه‌های برتر جهان انتخاب شد. در نهایت نظرتمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی علم اطلاعات و دانش‌شناسی به روش سرشماری مورد پیمایش قرار گرفت. ابزارهای گردآوری اطلاعات در روش ارزیابانه، سیاهه وارسی و در روش پیمایشی، محقق‌ساخته است. روایی صوری هر دو ابزار از نظر اساتید علم اطلاعات و دانش‌شناسی مورد تایید قرار گرفت. به منظور تامین پایایی در روش ارزیابانه از کدگذاری ارزیاب دوم و آزمون مک‌نمار و در مورد پایایی ، ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.

يافته‌ها: 48 مصداق پشتیبان سواد اطلاعاتی شناسایی و بر پایه چارچوب سواد اطلاعاتی 2016 دسته‌بندی شد. بر اساس یافته‌های به دست آمده، درصد فراوانی حضور مصداق‌های پشتیبان سواد اطلاعاتی در وب‌سایت‌های کتابخانه‌های دانشگاه‌های برتر جهان بیشتر از دانشگاه‌های برتر ایران است؛.‌ به طور مشترک، وب‌سایت کتابخانه دانشگاه‌ واشنگتن و دانشگاه پنسیلوانیا (با 75 درصد) در رتبه نخست و وب‌سایت کتابخانه دانشگاه صنعتی اصفهان (با 23 درصد) در آخرین رتبه قرار گرفتند. یافته‌ها نشانگر آن است که میزان آشنایی دانشجویان با مصداق‌های پشتیبان آموزش سواد اطلاعاتی با میزان ضرورت حضور آن‌ها و میزان استفاده از آن‌ها رابطه مستقیم دارد. مصداق‌های چارچوب جستجو به عنوان اکتشاف راهبردی بیشترین میزان آشنایی (میانگین 67/3)، ضرورت (میانگین 15/4) و استفاده (میانگین 79/2) را به خود اختصاص داده است.

نتيجه‌گيري: وضعیت وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاه‌های برتر ایران نسبت به وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاه‌های برتر جهان چندان مطلوب نیست. حضور مصداق‌های کاربردی مانند راهنمای روش پژوهش در کنار مصداق‌های عمومی مانند بخش تماس با ما می‌تواند به ارتقاء سطح وب‌سایت کتابخانه‌ها کمک کند و کتابخانه‌های دانشگاهی علاوه بر به کارگیری مصداق‌ها در وب‌سایت خود لازم است آگاهی‌رسانی و آموزش مناسب را نیز در دستور کار خود قرار دهند تا هدف از آموزش سواد اطلاعاتی محقق گردد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: شریف، عاطفه
استاد مشاور اول: نوكاريزي، محسن
کلید واژه ها:  چارچوب سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی 2016 ، استانداردهای سواد اطلاعاتی 2002 ،  مصداق‌های پشتیبان آموزش سواد اطلاعاتی ، وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاهی ایران و جهان ، دانشجویان تحصیلات تکمیلی ،  علم اطلاعات و دانش‌شناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 452
نام نویسنده: غلامی چهکند، فریبا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 235
چکیده: 

هدف از انجام این پژوهش، شناسایی وضعیت برنامه درسی اجراشده درس انشا در پایه­ی هفتم دوره متوسطه اول، شناسایی نقاط قوت و ضعف برنامه درسي اجرا شده­ی کنونی درس انشا و ارائه راهکارهایی به دست اندرکاران برای بازنگری برنامه درسی انشا بود. رویکرد این پژوهش کیفی و از الگوی ارزشیابی خبرگی و نقادی آموزشی آیزنر استفاده گردید. پنج  کلاس درس انشا در پایه­ی هفتم مدارسِ دخترانه­ی مقطع متوسطه اول در ناحیه­ی چهار شهر مشهد در بازه­ی زمانی سال تحصیلی 95-1394 قلمرو این مطالعه را شکل داد. برای جمع­آوری داده­های پژوهش، از ابزار­های چندگانه شاملِ مشاهده، مصاحبه، بررسی اسناد و روایت استفاده شد. فرایند تحلیل داده­ها با استفاده از فرایند کدگذاری و شیوه تفسیری، انجام شد. یافته ­­های پژوهش نشان داد که  معلمان به اهداف شناختی بیشتر از اهداف حیطه­­ی عاطفی و روانی – حرکتی توجه می­کردند. درخصوص عنصر محتوا می­توان گفت بعضی از معلمان،کتاب فارسی را به کتاب انشا ترجیح می­دادند.  درخصوص مولفه روش تدریس، بعضی از معلمان در هیچ یک از جلسات مورد بررسی از روش­های خلاقانه مثل روش بارش فکری استفاده نکردند. همچنین، فراگیران مشارکت بالایی در انجام فعالیت­های یادگیری نداشتند و در بعضی اوقات،  هیچ تمایلی به انجام فعالیت­های گروهی از خود نشان نمی­دادند. درخصوص مولفه­ی ابزار و منابع آموزشی، در جریان مشاهدات معلوم شد که معلمان، هیچ گاه  از ابزار و وسایل کمک آموزشی استفاده نمی کردند. در خصوص مولفه­ی ارزشیابی می­توان گفت که در بیش از 50% از جلسه ­های کلاسی مورد بررسی، معلمان براساس دستورالعمل مندرج در کتاب راهنمای معلم، اقدام به نمره دادن می­کردند. درخصوص مولفه­ی فضا، نتایج حاصل از مشاهدات نشان داد که نیمکت­های کلاس  به صورت پشت سرهم چیده شده­بود و دانش­آموزان امکانِ انجام فعالیت­های گروهی را نداشتند. درخصوص مولفه­ی زمان، شواهد نشان داد که در بیشتر اوقات کلاس انشا در ساعات آخر برگزار می­شد. در مجموع، می­توان گفت که نتایج  و تفاسیر  به دست آمده در همه­ی مولف ه­های مورد بررسی قابلیت تعمیم به مدارسی که شرایطی مشابه قلمرو مورد مطالعه را تجربه می­کنند، دارد. همچنین، به منظور اعتباربخشی به یافته­ها از کفایت اجماعی، کفایت ساختاری و کفایت

ارجاعی استفاده ­شد که هر سه­ آنها تایید کننده­ی نتایج پژوهش بود. براساس یافته های این

پژوهش،توانمندسازی معلمان انشا در قالب برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان و دوره­های ضمن خدمت و در مسیر استفاده از روش­های مشارکتی در اجرای برنامه درسی انشا از جمله­ پیشنهادهای این پژوهش بوده است.


فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: امين خندقي، مقصود
کلید واژه ها:  برنامه درسی اجرا شده، ، درس انشا، ،  الگوی خبرگی و نقادی آموزشی ،  عناصر برنامه درسی.


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 451
نام نویسنده: رضوی کلاتی، سید مهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 132
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش انگیزشی بودن تدریس و مواد آموزشی در پیش بینی انگیزه بهبود عملکرد معلمان مدارس ابتدایی انجام شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه معلمان شرکت کننده در دوره های آموزشی مربوط به کتب تازه تالیف پایه پنجم ابتدایی در سال 1394به تعداد 1048 نفر بود. نمونه به روش سهمیه‌ای و بر مبنای جدول مورگان به تعداد 285 نفر انتخاب شد. برای گردآوری داده‌ها از سه بررسی انگیزشی بودن تدریس و انگیزش مواد آموزشی کلر(2011) و محقق ساخته انگیزه بهبود عملکرد استفاده شد، پایایی سه بر اساس یک مطالعه مقدماتی و بر مبنای ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد و داده‌های گردآوری شده با در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از آزمون‌های آماری رگرسیون چندگانه و مانوا مورد تحلیل قرار گرفت. مهمترین یافته‌های پژوهش عبارتند از:  1- از دیدگاه معلمان شرکت کننده در دوره آموزشی، وضعیت انگیزشی بودن تدریس و مواد آموزشی متوسط ارزیابی شد. 2- میزان انگیزه بهبود عملکرد معلمان در پایان دوره آموزشی افزایش پیدا نکرده بود. 3- بین عناصرالگوی آموزشی کلر (انگیزشی بودن تدریس و مواد آموزشی) و انگیزه بهبود عملکرد معلمان همبستگی بسیار پایینی وجود داشت.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  طراحی انگیزشی ،  انگیزه بهبود عملکرد ،  معلمان دوره ابتدایی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 450
نام نویسنده: سیستانی‌زاده، فرشته
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 81
چکیده: 

هدف این پژوهش، مقایسه اثربخشی روش تدریس پژوهش‌محور با روش تدریس محتوا محور بر مهارت‌های پژوهشی و اجتماعی دانش‌آموزان است. روش تحقیق با توجه به ماهیت موضوع و اهداف تحقیق، روش شبه آزمایشی می‌باشد. از آنجائی که امکان انتساب تصادفی شرکت‌کنندگان  وجود ندارد، از طرح آزمون مقدماتی و نهایی باگروه شاهد وبدون استفاده از انتساب تصادفی، استفاده شد. بدین منظور نمونه‌ای به حجم ‎50 آزمودنی، از بین دانش‌آموزان دخترپایه ششم ابتدایی که در سال تحصیلی 95-94 درشهرستان سرخس مشغول به تحصیل هستند، انتخاب شدند. پس از تکمیل  ‌های  محقق ساخته  مهارت‌های پژوهشی، مهارت‌های اجتماعی ماتسون  و مهارت‌های عاطفی  پترایدزوفارنهایم توسط آزمودنی‌ها؛ اعتبار و روایی ‌های مذکور احراز شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس (ANCOVA) استفاده شد ؛ که برای این منظور ابتدا پیش فرض‌های آن محاسبه شد. درآزمون کلوموگوف- اسمیرنوف اجراشده تمامی‌مولفه‌های متغیرهای پژوهش در بازه‌ی نرمال قرار دارند، در نتیجه تمامی‌متغیرهای پژوهش نرمال هستند. برای فرض همسانی واریانس‌ها دردوگروه هم این کار از طریق آزمون لوین و یا باکس انجام گرفت که مقدار سطح معناداری برای هر دو متغیر بیشتر از 05/0 بدست آمدوبنابراین مفروضه مهارت‌های اجتماعی و پژوهشی پذیرفته شده است. برای فرض همگونی شیب رگرسیون از آزمون یکسانی شیب خط رگرسیون استفاده شد. نتایج این آزمون نشان داد که تعامل میان گروه‌ها (آزمایش و مقایسه) و متغیر همگام (نمرات پیش آزمون) برای متغیرهای مهارت‌های اجتماعی و مهارت‌های پژوهش معنادار نیست، پس فرض همگونی شیب رگرسیون پذیرفته شده است؛ برای بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرکوواریانس و متغیر وابسته و نیز وجود همگنی رگرسیون از نمودارهای پراکندگی استفاده شد؛ که ارتباط خطی بین متغیر همگام و متغیر وابسته (پس آزمون و پیش آزمون) احرازشد؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اجرای روش‌های تدریس پژوهش محور برای دانش‌آموزان در موفقیت آنان درتحصیل و دستیابی به مهارت‌های عملی و پژوهشی و اجتماعی بسیارمفید می‌باشد و جادارد که آموزش و پرورش دانش‌آموزان و معلمین را بیشتر به سمت و سویروش‌های فعال تدریس و ازجمله پژوهش محوری هدایت نمایند

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  : روش تدریس پژوهش محور ، روش تدریس محتوامحور ، مهارت‌های پژوهشی و اجتماعی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 827
نام نویسنده:  مدنی فرد، مهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 94
چکیده: 

زمینه مساله و هدف پژوهش: نارسایی در تنظیم هیجانی،  مشکلات در کیفیت خواب و کنش های اجرایی از عوامل مهم در سوء مصرف مواد و همچنین درمان با مواد نگهدارنده می باشد که نقش مهمی در عود و عدم ترک مواد مخدر دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه تنظیم هیجانی، کیفیت خواب و کنش های اجرایی در افراد وابسته به مواد اپیوییدی تحت درمان نگهدارنده با متادون و بوپرونورفین بود روش: در این مطالعه تعداد 60 نفر از افراد تحت  درمان مرد (با میانگین سنی 73/39 و انحراف استاندارد 63/5 ) مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد، بصورت 2 گروه (30 نفر متادون و 30 نفر بوپرنورفین) شرکت نمودند. روش نمونه گیری در دسترس بود و داده ها با استفاده از های تنظیم هیجانی گارنفسکی،کیفیت خواب پیتزبورگ و نارسایی کنش وری اجرایی بارکلی به ترتیب برای سنجش تنظیم هیجانی و کیفیت خواب و کنش های اجرایی جمع آوری و مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که بین دو گروه (گروه متادون و بوپرنورفین) در کیفیت خواب رابطه معناداری وجود ندارد ولی نتایج به دست آمده در تنظیم هیجانی و کنش های اجرایی حاکی از تفاوت مثبت و معناداری بین دو گروه بود بطوریکه گروه تحت درمان با بوپرنورفین میانگین نمرات بهتری در این دو متغیر نسبت به گروه تحت درمان با متادون داشتند. : یافته های این پژوهش نشان داد که در مقایسه با متادون، داروی بوپرنورفین تنظیم هیجانی و کنش های شناختی را در افراد تحت درمان بهتر حفظ می کند، اما در مورد متغیرکیفیت خواب بین دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نگردید.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

 


کلید واژه ها:  کنش های اجرایی ، تنظیم هیجانی ،  کیفیت خواب ، متادون ،  بوپرنورفین


>> کتابداری
شماره بازیابی: 173
نام نویسنده:  راچمنی، اکرم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 128
چکیده: 

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی وضعیت کمی پایان‌نامه‌ها و رساله‌های حوزه علوم انسانی با رویکرد اسلامی در دانشگاه فردوسی مشهد در چهار حوزه تحصیلی ادبیات و علوم انسانی، الهیات، علوم اداری و اقتصاد و علوم تربیتی و روانشناسی در یک دوره 31 ساله (1363-1393)، به منظور تعیین نقش این دانشگاه در تولید علم، با رویکرد اسلامی بود.

روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش در حوزه علم‌سنجی قرار می‌گیرد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه پایان ‌نامه‌ها و رساله‌های حوزه علوم انسانی با رویکرد اسلامی در چهار حوزه تحصیلی یاد شده و در دوره مذکور بود. در این پژوهش نمونه‌گیری انجام نشد و کل پایان‌نامه‌ها و رساله‌های با رویکرد اسلامی چهار دانشکده جامعه هدف در دانشگاه بررسی شد.

یافتهها: یافته‌ها نشان داد که در این بازه زمانی، 1201 عنوان پایان‌نامه و رساله با رویکرد اسلامی در دانشگاه فردوسی مشهد به ثبت رسیده بود که از این تعداد، رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی با 341 عنوان بیش‌ترین و رشته زبان و ادبیات انگلیسی و زبان و ادبیات فرانسه هر یک با 5 عنوان کم‌ترین فراوانی را داشتند. در میان حوزه‌های تحصیلی، دانشکده الهیات بیش‌ترین و دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی نیز کم‌ترین سهم را در تولید پایان‌نامه‌ها و رساله‌هایی با رویکرد اسلامی داشتند. نتایج نشان داد که سهم مردان در تولید پایان‌نامه‌ها و رساله‌هایی با رویکرد اسلامی در جامعه هدف بیش‌تر از زنان بود. بر حسب مقطع تحصیلی نیز 1072 عنوان مربوط به مقطع کارشناسی ارشد و 129 عنوان نیز مربوط به مقطع دکترا بود. در میان موضوع‌های شناسایی شده نیز موضوع قرآن، حقوق جزا (فقه) و تفاسیر به عنوان موضوع‌های برتر شناخته شدند. همچنین متوسط رشد سالانه تولید پایان‌نامه‌ها و رساله‌های حوزه علوم انسانی با رویکرد اسلامی در جامعه هدف برابر با 35/44 درصد بود که با توجه به میزان رشد سالانه 83/32 درصدی کل پایان‌ نامه‌ها و رساله‌های حوزه علوم انسانی در چهار دانشکده جامعه هدف در طی سال‌های مورد پژوهش، از رشد زیادی برخوردار بود. از 210 عنوان مقاله علمی مستخرج از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های شناسایی شده در جامعه هدف، 133 عنوان سهم مقطع کارشناسی ارشد و 77 عنوان مربوط به مقطع دکترا بود. در پایان، نقشه علمی پایان‌ نامه‌ها و رساله‌های اسلامی شناسایی شده با استفاده از نرم‌افزار Vosviewer ترسیم و تحلیل شد. نتایج نشان داد که نقشه علمی پایان‌نامه ­ها و رساله‌هایی با رویکرد اسلامی در جامعه هدف، بر اساس تحلیل هم‌واژگانی از 7 خوشه موضوعی تشکیل شده بود. نوع شبکه هم‌واژگانی نیز پیوسته بود. بر اساس خوشه‌بندی سلسله‌مراتبی نیز 23 خوشه موضوعی شناسایی شد که قرآن به عنوان رانت شناسایی و 22 خوشه دیگر در بطن آن قرار داشتند.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: نوكاريزي، محسن
استاد مشاور اول: شریف، عاطفه
کلید واژه ها:  پایان‌نامه‌ و رساله ، علوم انسانی اسلامی ،  موضوعات اسلامی ، علم‌سنجی ، دانشگاه فردوسی مشهد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 826
نام نویسنده: ذوالفقاری، حمید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1395
تعداد صفحات: 101
چکیده: 

زمينه مسأله و هدف پژوهش: این پژوهش با هدف مقایسۀ کنش‏های اجرایی افراد مبتلا به اختلال وسواسی جبری وافراد مبتلا به اختلال احتکار وسواسی در شهر مشهد انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی مقایسه‏ای می‏باشد. جامعۀ آماری این پژوهش شامل کلیۀ افراد مراجعه کننده به مرکز بهداشت شماره 3 مشهد (مراکز بهداشتی درمانی سلامت جامعه: سلمان فارسی، و امام هادی) درشش ماهه اول سال 1395 بودند. روش: از این  تعداد24 نفر مبتلا به اختلال وسواسی - جبری و 16 نفر مبتلا به اختلال احتکار وسواسی به شیوۀ نمونه‏گیری در دسترس هدفمند انتخاب شدند. برای انتخاب گروه مقایسه تعداد 20 بزرگسال بهنجار که از لحاظ متغیرهای سن، جنس، تحصیلات، طبقه اجتماعی - اقتصادی همتا با گروه مبتلا به اختلال هستند، به شیوه نمونه‏گیری در دسترس هدفمند انتخاب شدند. جهت انتخاب افراد گروه نمونه، از مصاحبه ساختاریافته SCID و تشخیص روانپزشکی به اضافه  پرسشنامه وسواسی - جبری مادزلی (MOCI)  و نسخه بازنگری شده رفتار ذخیره‏ای فراست و استکتی  (SI-R)استفاده شد. برای بررسی کنش‏های اجرایی از آزمون ان بک (N-BACK) و آزمون پیوسته دیداری شنیداری IVA +، استفاده شد. يافته‏ها:  تجزیه و تحلیل داده‏های پژوهش با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری و تک متغیری نشان داد که افراد مبتلا به وسواسی جبری و افراد مبتلا به احتکار وسواسی نسبت به گروه بهنجار تفاوت معنادار دارند (p<0/05) . همچنین نشان داده شد که بین افراد مبتلا به اختلال وسواسی جبری و محتکر وسواسی از نظر حافظه­ی کاری تفاوت وجود دارد (p<0/05). همچنین مشخص شد که بین افراد مبتلا به اختلال احتکار وسواسی با افراد بهنجار از نظر توجه پایدار نیز تفاوت وجود دارد (p<0/05). نتيجه گيري: بین دو گروه افراد مبتلا به اختلال وسواسی جبری و افراد بهنجار به‌طورکلی از لحاظ نمرات حافظه کاری تفاوت معنا دار وجود دارد. اما از لحاظ نمرات توجه پایدار و بازداری پاسخ تفاوت معناداری بین این دو گروه وجود ندارد. بین دو گروه افراد مبتلا به اختلال احتکار وسواسی و افراد بهنجار به‌طورکلی از لحاظ نمرات حافظه کاری و توجه پایدار تفاوت معنادار وجود دارد. اما از لحاظ نمرات بازداری پاسخ بین این دو گروه تفاوت معنادار وجود ندارد. بین دو گروه افراد مبتلا به اختلال وسواسی جبری و افراد مبتلا به اختلال احتکار وسواسی به‌طورکلی از لحاظ نمرات حافظه کاری تفاوت معنادار وجود دارد. اما از لحاظ نمرات توجه پایدار و بازداری پاسخ  تفاوت معناداری بین این دو گروه وجود ندارد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع  و مآخذ


استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  اختلال وسواسی ، جبری ، اختلال احتکار وسواسی ، حافظۀ کاری ، توجه پایدار، ،  بازداری پاسخ

<   12345678910111213141516171819202122232425262737475767778797107117127137147   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.