دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   11121314151617181919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118128138148   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1557 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 314
نام نویسنده: ابراهیمی نژاد، مریم
نویسنده دوم: برزگر، هانیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 76
چکیده: 

در تحقیق حاضر تلاش بر این بوده است که تأثیر آرام سازی تدریجی عضلانی را بر اضطراب قبل از عمل جراحی مورد بررسی قرار می دهیم . و با علم بر این که اضطراب باعث بروز اختلال در عملکرد روزمره و نیزسبب پاره ای از مسائل جسمانی می شود . و نیزدر پی اثبات تأثیر آرام سازی عضلانی برروی ترشح بعضی غدد مانند غدد فوق کلیوی که نوراپی نفرین را ترشح می کند که با ترشح بیش از حد خود ، انسان را در حالت عمومی برانگیختگی و انقباض و تنش نگه می دارد بودیم . خواستیم تا بدن بیمارانی را که در درمانگاه بیمارستان قائم معاینه شده و در لیست عمل جراحی گوش ، حلق ، بینی و سرو گردن قرار گرفته اند . با به کارگیری فن آرام سازی تدریجی عضلانی (16 گروهی ، لازاروس ) در وضعیتی قراردهیم تا بدنشان از حداقل تنش و انقباض برخوردار شود و تأثیر آن را بر روی اضطراب آنان در قبل از عمل بسنجیم . بدین منظور 30 نفر از این بیماران را به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه کنترل و آزمایش قرار دادیم . پس ازمعاینه ی اولیه و انتخاب روش جراحی از سوی پزشک مربوطه و بیمار نسبت به پر کردن ی اضطراب سنج اشپیل برگر (هنجار شده توسط جناب آقای بهروز مهرام ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد) ، اقدام نمودیم . و پس از بستری شدن بیمار در بخش جراحی گوش و حلق و بیمارستان قائم در مورد گروه آزمایش سه جلسه ریلکسیشن را ترتیب دادیم  با توجه به قوانین و محدودیت های بیمارستان قائم تلاش خود را جهت اجرای صحیح آن به کار بردیم و درانتها ساعتی قبل از عمل جراحی دوباره تست اضطراب اشپیتل برگر را از دو گروه گرفته و نسبت به تجزیه تحلیل داده ها اقدام نمودیم . در این مسیر از دو میانگین مستقیم T و نیز روش اندازه گیری مکرر که از اعتبار زیادی برخوردار است بهره بردیم . که به ما نشان داد فرضیه ی جهت دار ما مبنی بر اینکه آرام سازی تدریجی عضلانی باعث کاهش اضطراب قبل از عمل می شود و با توجه به اینکه شاخص F حاصل دو متغیر (516، 42 ) با درجه آزادی 1 در سطح 99% معنی دار است . و تلاش چندین واحدی ما منتج به این نتیجه شد که آرام سازی تدریجی عضلانی 16 گروهی (لازاروس) بر کاهش اضطراب قبل از عمل جراحی گوش و ... مؤثر واقع شده است .استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
کلید واژه ها:  تن آرامی(relaxtio) ، عمل جراهی ( گوش و حلق و بینی ) ، اضطراب


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 311
نام نویسنده: عابدینی، زمان
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 142
چکیده: 

اجتماع درمان مدار يكي از درمانهاي رايج و پرهزينه براي افرادي است كه سوء‌مصرف مواد دارند و به دليل مصرف مواد مشكلات جدي در زمينه هاي شغلي ،‌تحصيلي و خانوادگي آنها بوجود آمده است . اين رويكرد درماني در سال 1958 براي اولين بار در آمريكا براي درمان اعتياد به كارگرفته شد و سابقه آن در ايران به سال 1380 بر ميگردد . هدف پژوهش حاضر بررسي كارايي اين رويكرد درماني   (رواندرماني به شيوه اجتماع درمان مدار (TC)‌) بر مواد مخدر معتادين مي باشد . بدين منظور از بين افرادي كه تمايل به شركت در

اين رويكرد درماني داشتند ،‌‌دو گروه آزمايش و كنترل انتخاب شد . از آنجا كه دوره كامل TC 6 ماه مي باشند و مدت مانايي در TC مهم است ، گروه آزمايش به سه زير گروه فارغ التحصيلان 6 ماهه ،‌خروجي هاي 45 روزه از TC وخروجي ها ي15 روزه از TC تقسيم شدند و درهر گروه 30 نفر قرار گرفتند و يك گروه 30 نفري نيز به عنوان گروه كنترل در نظر گرفته شد كه درمجموع نمونه آماري پژوهش كه از طريق نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند،‌120 نفر مي باشد . فرضيه هاي اين پژوهش مبتني بر اين فرض بود كه معتاداني كه مانايي بيشتري در TC داشته اند نسبت به معتاداني كه مانايي كمتري در TC داشته اند يا افراد گروه كنترل ميزان پاكي بيشتري بعد ازيك پيگيري 6 ماهه دارند .

روش پژوهش مورد استفاده روش نيمه آزمايشي و طرح آن طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل مي باشد . ابزارهايي كه در اين پژوهش مورد استفاد ه قرار گرفته است آزمون كين سرندي مرفين و آزمون مقابله اي نالتركسان مي باشد كه قبل از درمان براي گروه آرمايش و گروه كنترل اجرامي شود و بعد از اتمام دوره درمان بعد از گذشت 6ماه مجددا اين آزمون براي گروهها ي آزمايش و كنترل اجرا شد ،‌در نهايت بعد از جمع آوري اطلاعات علاوه بر آمار توصيفي از آزمونهاي آماري مجذور خي ( X2)و آزمون نسبت براي تجزيه و تحليل اطلاعات استفاده شد و در مجموع نتايج پژوهش نشان داد كه مانايي افراد در اجتماع درمان مدار  (TC)اثرمعناداري در درمان مصرف كنندگان به مواد مخدر دارد.

فهرست مندرجات - منابع و مآخذ - نتيجه گيري

ابزار پژوهش نيست

 


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 310
نام نویسنده: سالاری، ملیحه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 139
چکیده: 

هدف این پژوهش بررسی اثر بخشی گروه درمانی به شیوه تحلیل رفتار متقابل برافزایش هوش هیجانی و رضایت زناشویی زوجهای ساکن شهر مشهد بود.  جامعه آماری این پژوهش متشکل از زوجهای مراجعه کننده به مراکز خدمات روان شناختی و مشاوره سطح شهر مشهد ، جهت دریافت کمک های تخصصی در زمینه مسایل زناشویی بود.  نمونه مورد نظر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد.  از تعداد 30 نفر داوطلب ، 15 نفر به صورت تصادفی در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند .  در نهایت پس از ریزش اولیه هر یک از گروه ها متشکل از 11 نفر بود.گروه آزمایشی تحت 12 جلسه 2 ساعته درمان به شیوه تحلیل رفتار متقابل قرار گرفت؛ گروه کنترل هیچ گونه درمانی دریافت نکرد و درمراحل پیش آزمون و پس آزمون هر دو گروه آزمایش و کنترل با استفاده از دو " مقیاس سازگاری زن و شوهر " و" هوشبهر هیجانی باران " از نظر میزان رضایت زناشویی و هوش هیجانی مورد سنجش قرار گرفتند.  یافته های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS و با روش آماری مقایسه میانگین های مستقل و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  بر اساس نتایج به دست آمده در مرحله پس آزمون ، هوش هیحانی زوجهای گروه آزمایش  نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری نشان داده بود (  05/0>P) اما تغییر رضایت زناشویی آنان معنا دار نبود.  همچنین همبستگی بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی مستقیم و معنادار بدست امد ( 05/0 >P) .

فهرست مندرجات - منابع و مآخذ-نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: امین یزدی، سید امیر
استاد مشاور اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
کلید واژه ها:  گروه درمانی ، تحلیل رفتار متقابل ، هوش هیجانی ، رضایت زناشویی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 309
نام نویسنده: دربان باشی، طناز
نویسنده دوم: دهشت، فاطمه
نویسنده سوم: رضوانیان، ریحانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 88
چکیده: 

بررسی رابطه هوش هیجانی با عزت نفس با این هدف انجام شد که اولا این متغیرها و تأثیر آنها بر یکریگر ( تأ ثیر هوش هیجانی بر میزان عزت نفس) را مورد سنجش قرار دهد و ثانیا با توجه به تحقیقات زیاد پژوهشگران و بررسی مقالات ارائه شود تا کنون تحقیقی با این عنوان انجام نشده است. 

 در این  پژوهش تنها یک فرضیه مورد بررسی قرار گرفت.  بین میزان هوش هیجانی با عزت نفس رابطه معنا دار وجود دارد.  نمونه مورد بررسی 50 دانشجوی زن از دانشگاه مشهد بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. 

در تجزیه و تحلیل از شاخص های آمار توصیفی استفاده شده است .  نتایج سئوالات مذکور حاکی از آن است که بین میزان هوش هیجانی با عزت نفس رابطه معناداری وجود دارد.استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 308
نام نویسنده: انفرادی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 49
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان سلامت روانی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و ارتباط آن با جنسیت، وضعیت تأهل و دانشکده محل تحصیل می باشد. در این تحقیق کل جامعه آماری شامل 16803 نفر و 318 نفر مورد پرسش قرار گرفتند ابزار تحقیق سلامت عمومی GHQ28 و محقق ساخته برای جمع آوری اطلاعات موردنظر بود.

نتایج نشان داد که دانشجویان پسر با میانگین اختلال 29/20 واز دانشجویان دختر با میانگین 03/20 دارای مشکل بیشتری می باشند. دانشجویان در مقیاس های چهار گانه به ترتیب اختلال در کنش اجتماعی(07/7) اختلال در علائم جسمانی (9/4) اختلال اضطراب و خواب (2/5) و اختلال افسردگی (8/2) نشان دادند. در بین دانشجویان افراد مجرد نسبت به متأهل دارای بیشترین میزان اختلال بودند. همچنین در میان دانشکده های مختلف دانشکده ادبیات بیشتر از سایر دانشکده ها اختلال نشان دادند.استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 307
نام نویسنده: علی نژاد، تکتم
نویسنده دوم: نخعی، محبوبه
نویسنده سوم: مظفری، معصومه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 86
چکیده: 

 

پژوهش حاضر با عنوان بررسی ابعاد هوش هیجانی در دختران و پسران دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. در این تحقیق 200 نفر(100 دختر و 100 پسر) از دانشجویان پنج دانشکده دانشگاه فردوسی(ادبیات، علوم تربیتی، علوم پایه، کشاورزی و الهیات) به صورت تصادفی انتخاب شدند و آزمون هوش هیجانی شوت و همکاران(1998، بر اساس دیدگاه مایر و سالووی، 1990)بر روی آنها اجرا شد.این آزمون دارای 33 سوال می باشد که هر سوال 5 گزینه دارد و از 1 تا 5 نمره گذاری می شود.برای بررسی وجود یا عدم وجود تفاوت بین دو گروه دختران و پسران دانشجو آزمون تی گرفته شد.نتایج آزمون نشان داد که هیچ تفاوت معناداری بین دو گروه وجود ندارد.

 

 استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 305
نام نویسنده: قیامی، سمیه
نویسنده دوم: سپهری، ملکه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 65
چکیده: 

فاقد چكيدهاستاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 306
نام نویسنده: مرادی شهر بابک، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 121
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی در جهت افزایش میزان عزت نفس دانشجویان دانشگاه فردوسی انجام شد. طرح پژوهش از نو ع  آزمایشی به صورت پیش آزمون پس آزمون و پیگیری است .  بدین منظور 30 آزمودنی با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه 15 نفره گمارش شدند که پس از تشکیل جلسات درمان در گروه آزمایش فقط 11 نفر باقی ماندند یعنی 4 نفر ریزش داشتند که برای هماهنگی تعداد آزمودنیهای دو گروه گواه و آزمایش 4نفر از گروه گواه به طور تصادفی حذف شدند.  برای گروه آزمایش 8 جلسه واقعیت درمانی به شیوه گروهی برگزار شد و گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکردند.  آزمودنی ها پرسش نامه عزت نفس کوپر اسمیت را در 3 مرحله پیش آزمون پس آزمون و پی گیری تکمیل نمودند.  داده ها پس از گرد آوری با استفاده از روش تحلیل واریانس دو عاملی با اندازه گیری مکرر مورد ارزیابی قرار گرفت.  برای بررسی تفاوت میانگین نمرات عزت نفس در مرحله پیش آزمون دو گروه از آزمون T مستقل استفاده شد که نتایج نشان دادند که بین دو گروه در پیش آزمون تفاوت معنا داری و جود ندارد و نتایج حاصل از تحلیل واریانس دو عاملی با اندازه گیری مکرر نشان داد که میانگین نمرات در سطح 099/. ( 1../. >P) تفاوت معنا دار داشته است و این درمان اثر بخش بوده و فرضیه پژوهش تأیید می شود .  اما در مرحله پیگیری 45 روزه میزان  اثر بخشی نوع درمان تداوم نداشته که از جمله عواملی را که میتوان در این مسأله دخیل دانست شامل : تجربه کم درمان گر ، عدم همکاری خانواده در ایجاد محیطی برای براورده شدن نیازهای اساسی ، ادامه ندادن تمرینات و فعالیتهای درمانی پس از جلسات . 

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري

فاقد


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  عزت نفس ، واقعیت درمانی ، گروه درمانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 304
نام نویسنده: قاسم زاده، وجیهه
نویسنده دوم: نظارتی، سمیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 155
چکیده: 

ازآنجا که اعتیاد اثرات مستقیم و غیر مستقیمی بر سلامت روانی ، رفتاری و جسمانی افراد دارد و می تواند تأثیرات فراوان و جدی بر سلامت فرزندان داشته باشد لذا بر آن دیدیم تا یکی  از بهترین روشهای ترک اعتیاد را که روش خاصی است به اختصار در این پژوهش توضیح دهیم و آن روش NA اصل معتادان گمنام می باشد. هدف از انجام پژوهش بررسی میزان افزایش عزت نفس معتادین در قبل و بعد از ورود به جلسه می باشد به منظور بررسی فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه شرکت در گروهها و جلسات NA به طور مرتب و با چه حد تأثیر مثبتی بر افزایش عزت نفس معتادین داشته است.  تعداد 30 نفر از معتادین به صورت نمونه بطور تصادفی انتخاب شدند و در طو ل جلسه مورد بررسی قرار گرفتند.

جهت ارزیابی میزان افزایش عزت نفس معتادین شرکت کننده در جلسه از عزت نفس کوپر اسمیت استفاده شد.  معتادین ، یکبار در آغاز پروژه و پس از اعمال متغیر مستقل ( پیش آزمون ) و یکبار پس از گذشت چندین ماه شرکت در جلسه پس آزمون بوسیله مذکور مورد سنجش قرار گرفتند.  پس از جمع آوری داده ها نمرات آزمودنیها در پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از آزمون T وابسته مقایسه شد نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری بین نمرات آزمودنیها (( معتادین شدکت کننده در جلسه )) در پیش ازآزمون و پس آزمون وجود داردو به این ترتیب در جلسات NA تأثیر مثبتی بر افزایش عزت نفس آنان داشته است

فاقد


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 303
نام نویسنده:  برگ نیا، بید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1377
تعداد صفحات: 162
چکیده: 

درباره تشکیل و تحول شخصیت مفاهیم و نظریه های متفاوتی بیان گردیده است.  گروهی از نظریه پردازان از جمله فروید، یونگ، آلپورت، شلدن، کتل و راجرز، نسبت به نقش عوامل ارثی در تعیین اساس شخصیت اتفاق نظر دارند.  با این وجود داده های تجربی در مورد عوامل تشکیل دهنده شخصیت بسیار محدود است.ا ز طرف دیگر عده زیادی ازروان شناسان و انسان شناسان ، شکل پذیری شخصیت را در ارتباط با محیط و بویژه انگیزه های فرهنگی می دانند . 

اعتیاد نیز یکی از مشکلات اجتماعی ، فرهنگی ، روانی و حتی اقتصادی است که امروزه با توجه به پیچیده تر شدن تعاملات و ارتباطات در بیشتر جوامع رو به افزایش است. 

پژوهش حاضر در پی شناخت ویژگیهای شخصیتی معتادین به مواد مخدر از طریق مقایسه آن با افراد عادی می باشد. 

تعداد کل نمونه مورد بررسی 190 نفر، شامل 100 نفر از معتادین بستری در مرکز باز پروری استقلال مشهد و همچنین 90 نفر از افراد عادی غیر معتاد جامعه که سابقه هیچ نوع اعتیادی نداشته اند بوده است.

برای تعیین گروه آزمایشی، ضمن مراجعه به مرکز باز پروری مذکور د ر ابتدا پرشسنامه ای بین افراد بستری در مرکز توزیع و اطلاعات ضروری مانند مدت و نوع اعتیاد و ... را بدست آوردم و نهایتا افرادی که حداقل مدت 2 سال سابقه اعتیاد مداوم به یکی از مواد مخدر هروئین ، تریاک ، حشیش، مورفین و سایر مواد دا شته اند ، بعنوان گروه آزمایشی تعیین و انتخاب گردیدند . 

ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش شامل : 1- ای که جهت جمع آوری ضروری توسط محقق ساخته شد.2- فرم A آزمون 16 عاملی شخصیتی کتل  جهت سنجش ویژگیهای مورد نظر که بصورت گروهی اجرا گردید. 

فهرست مندرجات - منابع و مآخذ - نتيجه گيري

 


استاد راهنمای اول: آزاد، حسین
استاد مشاور اول: سلیمی زاده،

<   11121314151617181919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118128138148   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.