دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   11121314151617181919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121131141151   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1557 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 77
نام نویسنده: عامل، فرزانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 123
چکیده: 

هدف اصلی پژوهش بررسی رفتار خود استنادی در پایگاه نمایه نامه استنادی علوم و مقایسه پژوهشگران ایرانی و غیر ایرانی در چهار رشته علوم گیاهی، مهندسی الکترونیک، پزشکی عمومی و داخلی و شیمی آلی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش تحلیل محتوا است و با استفاده از فن تحلیل استنادی انجام گرفته است.

جامعه آماری تعداد 6778 مقاله استناد شده در رشته های مورد نظر در سالهای 2004-2006 است. حجم نمونه برابر با 1000 مقاله غیر ایرانیان در چهار رشته و 56 مقاله ایرانیان است که به روش تصادفی نظام دار انتخاب شده اند. داده های مورد نیاز از طریق مراجعه به پایگاه SCI و با برسی یکایک پیشینه ها جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری توصیفی (جدول فراوانی، درصد و میانگین) و روشهای استنباطی (ANOVA, X2 و همبستگی پیرسون) استفاده شده است.

نتایج پژوهش نشان داد که :

1) بین مقالات استناد شده در رشته های مورد نظر تفاوت معنی دار وجود دارد. بیشترین درصد مقالات استناد شده مربوط به رشته شیمی آلی (75.3%) و کمترین آن مربوط به رشته مهندسی الکترونیک (40.7%) است.

2) بین میزان خود استنادی ایرانیان و غیر ایرانیان تفاوت معنی داری وجود دارد. میانگین خود استنادی ایرانیان 3.14 و میانگین خوداستنادی غیر ایرانیان 1.44 است.

3) بین میزان خود استنادی در چهار رشته تفاوت معنی داری وجود دارد. کمترین میزان خود استنادی مربوط به رشته پزشکی عمومی و داخلی (49%) و بیشترین آن مربوط به شیمی آلی (71.2%) است.

4) بین میزان دگر استنادی در چهار رشته تفاوت معنی داری وجود داشت. بیشترین میزان دگر استنادی مربوط به رشته پزشکی عمومی و داخلی (89.1%) و کمترین میزان آن مربوط به رشته مهندسی الکترونیک (75.7%) است.

5) بین ضریب تاثیر خود استنادی در چهار رشته تفاوت معنی داری وجود دارد. بیشترین ضریب تاثیر  خود استنادی مربوط به رشته شیمی آلی  (0.317%) و کمترین آن مربوط به رشته پزشکی عمومی و داخلی (0.160) است.

6) بین سال انتشار و خوداستنادی در چهار رشته همبستگی وجود دارد. به نظر می رسد بیشترین میزان خود استنادی در سال اول انتشار اتفاق می افتد.

7) بین میزان خود استنادی و تعداد مجلات در چهار رشته رابطه ای مشاهده نشد.

8) به طور کلی، بین ضریب تاثیر مجلات و خود استنادی در چهار رشته همبستگی وجود دارد.

9) بین میزان خود استنادی و باروری انتشاراتی همبستگی وجود داشت. می توان گفت نویسندگان با باروری انتشاراتی بالا گرایش بیشتری به خود استنادی دارند.

10) بین تعداد کل استنادها و خود استنادی همبستگی وجود دارد. به نظر می رسد که با افزایش تعداد کل استنادها خوداستنادی کم می شود.

11) بین تعداد نویسندگان و خود استنادی در چهار رشته همبستگی وجود دارد. به طور کلی رشته علمی در میزان خوداستنادی، دگر استنادی، تعداد مقالات استناد شده و ضریب تاثیر خود استنادی تفاوت ایجاد می کند. خود استنادی با سال انتشار، ضریب تاثیر مجله، باروری انتشاراتی نویسنده، میران کل استنادها و تعداد نویسندگان رابطه دارد.


فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: دیانی، محمدحسین
کلید واژه ها:  خود استنادی ، ضریب تاثیر خود استنادی ، رفتار استنادی ، نمایه نامه استنادی علوم SCI ، علوم گیاهی ، مهندسی الکترونیک ، پزشکی عمومی و داخلی ، شیمی آلی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 78
نام نویسنده: صیاد عبدی، الهام
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 138
چکیده: 

وب سایتهای کتابخانه های دانشگاهی، با صرف زمان، هزینه و نیروی انسانی زیادی به وجود می آیند تا کاربران را در رفع نیاز اطلاعاتی شان یاری دهند. اما اگر نیاز کاربر به دلیل استفاده ناپذیر بودن وب سایت مرتفع نشود. عملا بخشی عمده از این زمان و هزینه و منابع انسانی صرف شده، به هدر رفته است. پژوهش حاضر به روش پیمایشی و مورد پژوهی و با هدف بررسی نظر دو گروه کتابدارن و دانشجویان درباره وضعیت مولفه های استفاده پذیری (جهت یابی، اثر بخشی، قابلیت یادگیری، کاربر پسندی و رضایت) سه وب سایت کتابخانه ای دانشگاه های ایران و شناسایي نقاط قوت و ضعف آنها انجام شد.جامعه پژوهش را تمام کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد و دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی (به استثنای دانشجویان کتابداری) این دانشگاه تشکیل می دهد. از این میان، تعداد 16 کتابدار به روش تصادفی ساده و از طریق قرعه کشی و تعداد 16 دانشجو به روش داوطلبانه برگزیده شدند. گردآوری اطلاعات با استفاده از (شامل سوالات باز و بسته)و مصاحبه صورت گرفت. با استفاده از محاسبه میانه نظرات کتابداران و دانشجویان مشخص شد که وضعیت مولفه های مذکور در حد رضایت بخش (رتبه خوب) می باشد. همچنین، ثابت شد که هیچ تفاوتی بین نظر این دو گروه درباره میزان استفاده پذیری سه وب سایت مورد بررسی وجود ندارد. در نهایت، با تحلیل سوالات باز به نقاط قوت و ضعف این سه وب سایت و همچنین دلایل کاربران در مورد اهمیت این مولفه ها پی برده شد. در پایان پیشنهاداتی برای افزایش استفاده پذیری و انجام پژوهش های بیشتر ارائه شد.

فهرست مندرجات- نتيجه گيري- منابع و مآخذ

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: پریرخ، مهری
کلید واژه ها:  وب سایت کتابخانه های دانشگاهی ، استفاده پذیری ، مولفه های استفاده پذیری ، رضایت کاربران


>> کتابداری
شماره بازیابی: 76
نام نویسنده: بابا غیبی، نجمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 173
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف مقایسه دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد و کتابداران کتاخانه های دانشگاه فردوسی مشهد پیرامون کیفیت خدمات کتابخانه ها در دو سطح موجود و مورد انتظار مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان کارشناسی ارشد و کتابداران دانشکده های مهندسی، ادبیات، علوم پایه، و کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. بر این اساس، 231 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد و کلیه جامعه کتابداران دانشکده های مورد  بررسی که 31 نفر بودند، حجم نمونه را تشکیل داد. نتایج حاصل نشان داد، بین دو گروه مورد بررسی در مورد کیفیت خدمات موجود کتابخانه ها تفاوت معناداری وجود دارد، در کلیه موارد بین انتظارات دانشجویان کارشناسی ارشد و خدمات ارائه شده از سوی کتابخانه های مذکور تفاوت وجود دارد، در کیفیت خدمات موجود مربوط به بعدکنترل اطلاعات، بین آرای دانشجویان کارشناسی ارشد و کتابداران تفاوت عمیقی وجود دارد، بین انتظارات دانشجویان کارشناسی ارشد و ادراکات کتابداران از انتظارات آنها تفاوت معناداری وجود ندارد، بین دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد و کتابداران، از نظر اهمیت تاثیر گذاری هر یک از ابعاد لایب کوآل بر کیفیت خدمات کتابخانه ها، تفاوت وجود دارد ولی بین دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد حوزه های چهارگانه آموزشی تفاوتی وجود ندارد. نتایج حاصل از تحلیل سوالهای باز ، نتایج فوق را تایيد نمود. بر اساس یافته های پژوهش، پیشنهادهای اجرایي و پیشنهادهایي برای پژوهشهای آینده ارائه شده است.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: آزاد، اسدله
کلید واژه ها:  کیفیت خدمات ، مدل لایب کو آل ، کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد ، ارزیابی خدمات


>> کتابداری
شماره بازیابی: 75
نام نویسنده: میرحسینی، ناهیدبیگم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 227
چکیده: 

با پیشرفت سریع دانش و حرکت جهان به سوی جامعه دانش محور، بدیهی است که افراد در آینده به دانش و اطلاعات جدیدتری برای تصمیم گیری و حل مسائل روزمره، حرفه ای و تخصصی نیاز دارند.توانایي افراد در دسترسی به اطلاعات مرکز توجه نظام آموزشی در بیشتر کشورهای جهان و موجب تحول در آنها شده است. یکی از اهداف طرح ارزشیابی تحصیلی در ایران نیز به عنوان تحولی در نظام آموزشی ابتدایي "آموختن چگونه آموختن" و تقویت مهارتهای "یادگیری مادام العمر" در دانش آموزان است. از آنجا که دسترسی به اطلاعات و مهارتهای اطلاع یابی از عناصر اصلی در ساختار و فرآیند یادگیری مادام العمر است، کتابخانه های آموزشگاهی مجهز قادرند با پیوند برنامه های کتابخانه مدرسه در نظام آموزشی و برنامه های درسی، با خدماتی که ارائه می دهند بر عمق و میزان موفقیت در یادگیری مادم العمر دانش آموزان بیفزایند. به همین دلیل، کتابخانه های مدارس با چنین ویژگی های از عناصر کلیدی طرح ارزشیابی توصیفی به شمار می آیند.

پژوهش حاضر با این هدف انجام شد که دریابد آیا طرح توانمندی تحقق هدف نظام آموزشی یعنی پرورش مهارت های یادگیری مادام العمر را دارد و آیا برای کتابخانه مدرسه جایگاهی در طرح در نظر گرفته شده است.

این پژوهش با روش پیمایشی و تحلیل متوای متون و اسناد مرتبط در مدارس ابتدایي مجری طرح ارزشیابی توصیفی استان خراسان رضوی با همکاری مستقیم سازمان آموزش و پرورش استا ن خراسان رضوی، دایره ارزشیابی تحصیلی دوره عمومی انجام گرفت. جامعه مورد پژوهش را 81 نفر از معلمان، 29 نفر از مدیران مجری طرح و کابخانه های 29 مدرسه تشکیل می دهد. نظرات و عملکرد مدریران و معلمان از طریق ساخته، اطلاعات مربوط به وضعیت کتابخانه های مدارس مجری طرح بر اساس استانداردهای جهانی به دلیل فقدان شرایط لازم به عنوان یک کتابخانه در مدرسه نمی تواند به تحقق اهداف آمورشی طرح کمک کند. تحلیل متون مربوط به طرح و نیز دیدگاه ها ی معلمان و مدیران مشخص کرد که برای کتابخانه جایگاه خاصی در طرح در نظر گرفته نشده است. دیدگاه ها و عملکرد معلمان و مدیران نشان دهنده این موضوع بود که از دیدگاه معلم و مدیران وجود کتابخانه و استفاده از منابع غير درسی برای پیشبرد آموزش ضروریست، ولی عملکرد آنها تفاوت زیادی را با نگرش آنها نشان داد. به نظر می رسد گرچه آنها با این روش در تدریس موافق هستند، ولی گویا شرایط لازم برای این شیوه فراهم نیست و آنها آموزشهای لازم را ندیده اند. همچنین می توان نتیجه گرفت که طرح در پرورش مهارتهای یادگیری مادام العمر در دانش آموزان موفق عمل نکرده است . یافته ها و پیشنهادهای این پژوهش می تواند رهنمودهای را برای تجدید نظر، تصمیم گیری و برنامه ریزی برای اجرای موفق طرح در اختیار برنامه ریزان و تصمیم گیران قرار دهد.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: پریرخ، مهری
استاد مشاور اول: دیانی، محمدحسین
کلید واژه ها:  طرح ارزشیابی توصیفی ، کتابخانه های مدارس ، یادگیری مادام العمر ، تحولات آموزشی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 74
نام نویسنده: سیامک، مرضیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 203
چکیده: 

پژوهش حاضر با روش پیمایشی به تدوین ابزاری استاندارد برای سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان مقطع کارشناسی و آزمون آن بر روی دانشجویان دانشگاه فردوسی پرداخته است. در مرحله اول پژوهش با استفاده از " استاندارد قابلیتهای سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی" تدوین ACRL ابزار مورد نظر تهیه گردیده و به منظور سنجش روایي و پایایي ابزار طراحی شده در اختیار اعضای هیئت علمی ودانشجویان دوره دکترای گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی، و کتابداران دارای مدرک کارشناسی ارشد و کتابداران بخش مرجع دانشگاه فردوسی قرار گرفت. برای سنجش روایي ابزار از دو روش اعتبار محتوا و تحلیل عاملی استفاده شد. در اعتبار محتوا، قضاوت دو گروه از داوران، میزان مناسبت سوالهای را به ترتیب 75.38% و 91.55% نشان داد. به علاوه مشخص شد که همبستگی معنادار مثبتی بین نظرات این دو گروه درباره ی مذکور وجود دارد. تحلیل عاملی نیز در مجموع 225.65% از واریانس سواد اطلاعاتی توسط نمونه آماری را برآورد و تبيین کرد. در بررسی پایايي ابزار، آلفای کرونباخ مربوط به پیش آزمون  65.225%، کل های دانشجویان جدیدالورود 0.83، کل های دانشجویان سال آخر 0.86، و آلفای کرونباخ کل در دو گروه نیز 0.83 بدست آمد. بدین ترتیب مشخص شد که ابزار طراحی شده در اين پژوهش از روایي و پایايی بالایي برخوردار است. در مرحله دوم پژوهش، بر اساس طراحی شده، سواد اطلاعاتی دانشجویان جدیدالورود و سال آخر مقطع کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد با حجم نمونه ای به ترتیب 335، 338 نفر متناسب با جنسیت و رشته تحصیلی در سال تحصیلی 6-1385 و 7-1386 سنجیده شد. نتایج نشان داد که میانگین نمره ی کل دانشجویان جدید الورود از طراحی شده 28.20است؛ که حتی از نصف نمره کل طراحی شده (43.5) نیز پایين تر است. میانگین نمره ی سواد اطلاعاتی دانشجویان جدید الورود حوزه های مختلف آموزشی به ترتیب: دانشجویان کشاورزی، 30.57؛ دانشجویان علوم پایه، 28.00؛ دانشجویان علوم انسانی، 27.93؛ و دانشجویان مهندسی، 27.36است؛ که باهم تفاوت معناداری ندارند. میانگین نمره ی کل دانشجویان سال آخر از طراحی شده 39.75 بدست آمد، که پایين تر از نصف نمره کل طراحی شده (43.5) است. میانگین نمره ی سواد اطلاعاتی این دانشجویان در حوزه های مختلف آموزشی به ترتیب: دانشجویان کشاورزی، 41.51؛ دانشجویان علوم پایه، 44.84؛ دانشجویان علوم انسانی، 37.82؛ و دانشجویان مهندسی، 41.32است؛ که با هم تفاوت معناداری ندارند. در استانداردهای 1، 2 و 5 بین سطح سواد اطلاعاتی پایه دانشجویان سال آخر حوزه های مختلف آموزشی تفاوت معنی داری وجود ندارد. اما در استاندارد 3 و 4 سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان سال آخر تفاوت معناداری وجود دارد. در استاندارد3، این تفاوت در جهت برتری سواد اطلاعاتی دانشجویان حوزه ی آموزشی علوم پایه است. در استاندارد 4، این تفاوت به ترتیب در جهت برتری سواد اطلاعاتی دانشجویان حوزه ی آموزشی مهندسی و علوم پایه بر علوم انسانی است. بین سطح سواد اطلاعاتی پایه ی دانشجویان جدیدالورود و سال آخر مقطع کارشناسی حوزه های آموزشی مورد بررسی تفاوت معناداری وجود دارد. بنابراین آموزش رسمی و غیر رسمی دانشگاه بر افزایش سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان موثر بوده است.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري

پرسشنامهاستاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: دیانی، محمدحسین
استاد مشاور دوم: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  استاندارد سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی ، سنجش سواد اطلاعاتی ، دانشجویان جدیدالورود ، دانشجویان سال آخر ، دانشگاه فردوسی مشهد


>> کتابداری
شماره بازیابی: 71
نام نویسنده: نوروزی چاکلی، عبد الرضا
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 450
چکیده: 
پژوهش حاضر از نوع کاربردی است ودر اجرای آن از روش " تحقیق موردی " و از نوع " چند موردی " استفاده شده است. در راستای اجرای تحقیق "چند موردی" حاضر، روشهای "پیمایشی"، "تاریخی" و "کتابخانه ای" نیز به کار گرفته شده است. از طرفی، برای تجزیه و تحلیل و تطبیق یافته ها، از "روش تطبیقی" استفاده شده است. هدف از اجرای این تحقیق، ارزیابی تطبیقی برنامه ها و عملکردهای مراکز ملی اطلاعات علمی در ایران و همچنین، شناسایي متغیر های کیفی موفقیت یک مرکز اطلاعات علمی ملی است. این تحقیق، دو نوع اطلاعات کیفی و کمی را تحت پوشش قرار داده و از اطلاعات کیفی در راستای قوام بخشیدن و تایيد اطلاعات کمی استفاده کرده است. اطلاعات کیفی این تحقیق، از پرونده ها و سوابق بایگانی، اسناد، شواهد و مدارک موجود و مواردی نیز از طریق مشاهده به دست آمده و اطلاعات کمی، با استفاده از گردآوری شده است. در فراهم آوردن اطلاعات کمی، ذی نفع های هر یک از این مراکز مورد نظر قرار گرفتند. از این رو، جامعه آماری پژوهش حاضر از مدیران و کارکنان هر یک از این مراکز، مدیران کتابخانه ها استفاده کننده هریک از این مراکز، و استفاده کنندگان حضوری و غیر حضوری هر یک از این مراکز تشکیل شده است. برای آزمون پرسش های کمی و فرضیه های تحقیق، از آزمون تحلیل واریانس، t، مجذور کا، همبستگی پیرسون، تعقیبی دانکن وشفر استفاده شده است. نتایج نشان داد که:1. بین نمرات ارزیابی مدیران و کارکنان (خود این مراکز) و نمرات ارزیابی مدیران کتابخانه های استفاده کننده ( استفاده کنندگان سازمانی)، از اهداف، فعالیتها و خدمات هریک از این مراکز تفاوت معنی داری وجود دارد.2. بین نمرات ارزیابی های درون سازمانی (استفاده کنندگان حضوری) و ارزیابی برون سازمانی (استفاده کنندگان از طریق سایت)، از خدمات این مراکز، هم به طور انفرادی (هر مرکز مجزا از مراکز دیگر) وهم به طور جمعی (هر سه مرکز با هم)، تفاوت معنی داری وجود دارد.3. در مجموع، بین نمرات ارزیابی ذی نفع های " کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز" و نمرات ارزیابی ذی نفع های " پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران" و "دفتر فناوری اطلاعات و شبکه علمی کشور سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران"، به لحاظ ماموریت ها و عملکردهای این مراکز تفاوت معنی داری وجود دارد.4. بین نظرات مدیران و کارکنان این سه مرکز در خصوص تاثیر پنج عامل ثبات مدیریت، دوری یا نزدیکی به مرکز، داشتن استقلال واختیار، تخصص مدیر سازمان، و فناوری اطلاعات بر موفقیت این مراکز در رسیدن به اهداف اصلی تفاوت معنی داری وجود دارد.

در پایان، ضمن ارائه پیشنهادهای اجرایي و پیشنهادهایي برای پژوهشهای آتی، سهم این پژوهش در نظام ملی اطلاع رسانی مورد بحث وتجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: دیانی، محمدحسین
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  کتابخانه منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز ، پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران ، دفتر اطلاعات و شبکه علمی کشور ، سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، مراکز ملی اطلاعات علمی ایران ، نظام ملی اطلاع رسانی ، ارزیابی تطبیقی ، عملکرد ، اثر بخشی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 72
نام نویسنده: فراشباشی آستانه، محبوبه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 190
چکیده: 

پژوهش حاضر به روش پیمایشي و با استفاده از شیوه تحلیل اسنادی انجام شد. بررسی معیارهای ساختاری و شاخص های مربوط به آن در منابع چاپی فارسی در بین چهار حوزه علوم انسانی، علوم پایه، مهندسی و کشاورزی کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد در فاصله سالهای 1374-1383 به عنوان هدف این پژوهش مدنظر بوده است. جامعه آماری پژوهش، شامل 1884 عنوان کتاب مرجع منتشر شده در فاصله زمانی یاد شده است که پس از حذف موارد نامربوط 599 عنوان، کاهش داده شد. از این میان، تعداد 303 منبع مرجع چاپی فارسی به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی ساختاری منابع، برای هر کدام از هفت منبع مرجع مورد نظر، سیاهه استانداردی توسط پژوهشگر تدوین شد و امتیازهای به هر یک از معیارها و شاخص ها اختصاص داده شد . در طی این بررسی به یک پرسش اصلی و سه فرضیه، پاسخ داده شد. نتابح پژوهش در پاسخ به این پرسش که تا چه میزان کتابهای مرجع منتشر شده در ایران از معیارهای ساختاری و شاخص های مورد نظر بهره مندند، حاکی از از آن بود که ناشران کتابهای مرجع در ایران، از نظر رعایت معیارهای ساختاری فیزیکی مانند شاخص " صفحه آرایي" و "نوع حروف" به عنوان زیر مجموعه های از "ساختار متن" به شکلی مطلوب عمل کرده اند. این در حالی است که انتشارات ناشران ایرانی به لحاظ رعایت آن دسته از معیارهایي که در زودیابی اطلاعات تاثیر بیشتری نسبت به سایر معیارها دارد (نمایه پایانی)، از کیفیت بالای برخودارنبوده است. همچنین نتایج نشان داد که میان حوزهای موضوعی مورد نظر از لحاظ رعایت معیارهای ساختاری و شاخص های مربوط، تفاوت معناداری وجود ندارد. از طرف دیگر، از نظر رعایت معیارهای ساختاری و شاخص های مربوط به آن، نتایج نشان داد که در مجموع، از نظر ساختاری فهرست مندرجات (شامل فهرست کلی و فهرست تفصیلی)، شاخص شیوه استفاده، معیار مقدمه، نمایه موضوعی و نیز اعلام در دو گروه منابع ردیف اول و ردیف دوم دارای تفاوت معنادار می باشد. همچنین میان ناشران دولتی و خصوصی به لحاظ رعایت معیارهای ساختاری و شاخص های مربوط به آن، در زندگینامه ها ، راهنماها، واژه نامه ها، و اطلس ها تفاوت معنا داری وجود دارد. این در حالی است که در دایره المعارف ها  و اطلس ها از نظر رعایت معیارهای ساختاری و شاخص های مربوط به آن تفاوت معنا داری دیده نمی شود.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري

 


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين
کلید واژه ها:  منابع مرجع چاپی ، معیارهای ارزیابی ، معیارهای ساختاری ، ارزیابی منابع مرجع


>> کتابداری
شماره بازیابی: 73
نام نویسنده: عسگریان کاخ، الهام
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 154
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی امکان جایگزینی منابع الکترونیکی رایگان به جای منابع مرجع چاپی، به روش کتابخانه ای (برسی متون)، مورد پژوهی و تحلیل محتوا انجام شده است. از بین 1364 منبع مرجع چاپی موجود در دانشگاه فردوسی مشهد بین سالهای 1990 تا 2006 میلادی، 25 منبع (5 دایره المعارف، 5 راهنما، 5 واژه نامه، 5 اطلس، 5 زندگی نامه) انتخاب گردید. همچنین، معادل هر یک از آنها، 25 منبع مرجع الکترونیکی نیز انتخاب شد. در هر یک از این منابع ، 5 مدخل مورد ارزیابی قرار گرفت که پس از مقایسه نمره های مدخل های در منابع الکترونیکی و نیز منابع چاپی، مشخص شد:

1. میان میانگین نمرات کل خالص از ارزیابی مدخل ها در منابع الکترونیکی و نیز میانگین نمرات آنها در منابع چاپی تفاوت معناداری وجود دارد. این در حالی است که تفاوت میانگین نمرات، در انواع منابع مورد پژوهش (دایره المعارفها، راهنماها، واژه نامه ها، اطلسها و زندگینامه ها) به نفع گروه الکترونیکی است. بنابراین امکان جایگزینی منابع الکترونیکی رایگان به جای منابع مرجع چاپی بیش از 50% است.

2. مابین میانگین نمره های کسب شده از ارزیابی شاخصهای کیفیت محتوای منابع مرجع چاپی و الکترونیکی تفاوت معنادار وجود دارد و به لحظ محتوای، منابع مرجع الکترونیکی رایگان ، قابلیت زیادی برای جایگزین شدن به جای منابع مرجع چاپی مشابه و معادل دارند.

3. بین میانگین نمره های دریافتی از بخش ساختاری مدخل های منابع مرجع چاپی و نیز منابع مرجع الکترونیکی رایگان، قابلیت زیادی برای جایگزین شدن به جای منابع مرجع چاپی مشابه و معادل دارند.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين
کلید واژه ها:  منابع مرجع ، منابع مرجع الکترونیکی ، تحلیل محتوا ، تحلیل ساختار ، مطالعه کاربردی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 70
نام نویسنده: خاتمیان فر، پریسا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 255
چکیده: 

در عصر اقتصاد  دانش مدار، دانش به عنوان یک منبع حیاتی برای کسب برتری رقابتی شناخته شده است. از این رو، مدیریت دارایي های دانشی برای سازمان ها ضرورت یافته است. با این وجود، اين دانش هنگامی می تواند منجر به بهبود و ارتقاء عملکرد یک سازمان و کسب برتر رقابتی شود که در آن سازمان به اشتراک گذارده شود. بنابراین ، اشتراک دانش به عنوان یک عنصر مهم و کلیدی در فرایند مدیریت دانش شناخته شده است.به نظر می رسد، کتابخانه ها مانند بسیاری از سازمانهای دیگر، اخیرا به ارزش و اهمیت مدیریت و اشتراک دانش در پیشبرد فعالیتها پی برده اند. نظر به اینکه کتابخانه آستان قدس از قدمت زیادی برخوردار است و یکی از بزرگترین کتابخانه های خاورمیانه به شمار می رود، مشخص نیست تا چه میزانی این کتابخانه از شرایط لازم برای مدیریت و به اشتراک گذاری دانش برخوردار است. بر اساس این مساله، پژوهش حاضر باهدف بررسی وضعیت کنونی اشتراک دانش، زیرساختها، بسترها و شیوه های به اشتراک گذاری دانش در سازمان کتابخانه های آستان قدس رضوی انجام گرفت. در اجرای این پژوهش از روش تحقیق موردی از نوع پیمایشی استفاده شد. به منظور گردآوری اطلاعات  و سیاهه وارسی برای ثبت نتایج تحلیل محتوای اسناد موجود در سازمان کتابخانه ها طراحی و مورد استفاده قرار گرفت. 109 کتابدار و 31 نفر از روسای بخشها کتابخانه مرکزی و مدیران کتابخانه های اقماری به ها پاسخ دادند.یافته های این پژوهش نشان داد، به طور کلی وضعیت زیر ساختی اشتراک دانش در سازمان کتابخانه ها به نسبت مناسب می باشد. مصداقهای مرتبط با سه گروه از فعالیتهای که به اشتراک دانش کمک می کند و در متون شناسایي شده بود، یعنی، آموزش، بهره گیری از فناوری اطلاعات و فعالیتهای رسمی و غیر رسمی در سازمان کتابخانه ها مشاهده شد. اما، در رابطه با گروه چهارم، یعنی سیاستها و راهبردهایي برای نهادینه کردن فعالیتهای اشتراک دانش، مصداق های مرتبط ( ماند، گروه، واحد یا کمیته ای در رابطه با مدیریت و اشتراک دانش، خط مشی و آيين نامه ای در این خصوص، و وجود پست سازمانی) مشاهده نشد. افزون بر این، در رابطه با عوامل مشوق و بازدارنده اشتراک دانش در سازمان کتابخانه ها، یافته های پژوهش نشان داد که از میان عوامل فردی و سازمانی موثر بر اشتراک دانش، نبود زمان و وقت کافی برای شرکت در فعالیتهای اشتراک دانش به عنوان مانعی برای این فعالیت در سازمان کتابخانه ها می باشد. در این میان، کسب دانش، ایجاد ارتباط و کسب وجه اجتماعی، احساس مسئولیت، اعتماد بین کتابداران و اعتماد سازمانی به عنوان عوامل مشوق اشتراک دانش شناخته شدند.یکی دیگر از اهداف این پژوهش بررسی وضعیت بسترهای اشتراک دانش و میزان بهره گیری از آنها در انطباق با الگوی نوناکا و تاکه اوچی بود. نتایج به دست آمده نشان داد که، بستر های مناسبی (ماند، کمیته ها و شوراهای گوناگون در سازمان، گروه های هم عمل، جلسات حل مساله، اینترانت و سمینارهای درون سازمانی) در رابطه با تبدیل دانش بر اساس اشتراک آن در سازمان کتابخانه ها فراهم شده است. میزان بهره گیری از بستر های موجود در دو مرحله اجتماعی سازی و ترکیب در حد "مناسب" و در مرحله تبدیل دانش برون سازی در حد " تاحدودی مناسب" ارزیابی شد.

 

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: پریرخ، مهری
استاد مشاور اول: آزاد، اسدالله
کلید واژه ها:  مديريت دانش ، اشتراك دانش ، زيرساخت های اشتراك دانش ، عوامل مشوق اشتراك دانش ، موانع اشتراك دانش ، الگوی تبديل دانش نوناكا و تاكه اوچی ، سازمان كتابخانه ها ، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 69
نام نویسنده: ماریه، رحیمی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 232
چکیده: 

با وجود آنکه همکاری علمی در حوزه های مختلف سابقه ای طولانی دارد، اما این پدیده در داخل ایران کمتر مورد بررسي قرار گرفته است. از این رو پژو هش با استفاده از روش پیمایشی و با هدف بررسی وضعیت همکاری علمی در میان اعضای هیئت عامی دانشگاه فردوسی مشهد، به بررسی پدیده همکاری علمی و تالیف مشترک در میان 4 حوزه موضوعی دانشگاه پرداخته است. برای پاسخگویي به 5 پرسش این پژوهش از آمار توصیفی، آمار تحلیلی، و آزمون مجذور کای و نیز آزمون مقایسه نسبت ها استفاده شده است. نتایج به دست آمده عبارتند از:

1) در بین حوزه های مورد بررسی، سه حوزه موضوعی کشاورزی علوم پایه و مهندسی درصد قابل توجهی همکاری علمی در تولیدات علمی پایين ترین میزان را در کل دانشگاه به خود اختصاص داده است. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین نسبت همکاری علیم در 4 حوزه دانشگاه فردوسی وجود دارد. بیشترین میزان نسبت همکاری علمی در حوزه کشاورزی و کمترین آن در حوزه علوم انسانی است.

2) الگوی همکای علمی با دانشجویان دارای بیشترین فراوانی به عنوان الگوی غالب همکاری علمی در دانشگاه فردوسی شناسايی شد و پس از آن الگوی همکاری علمی درون گروهی درون موسسه ای در رتبه دوم و سپس الگوهای همکاری علمی با سازمانها و همکاری علمی برون رشته ای درون موسسه ای در مرتبه های سوم و چهارم قرار دارند. همچنین در ارتباط با تعداد نویسندگان، در کل تولیدات مشترک دانشگاه الگوی دو نویسنده ای، به عنوان الگوی غالب در همکاری علمی شناخته شد.

3) مقاله های منتشر شده در نشریات داخلی دربین مقاله های مشترک ، کتابهای ترجمه ای در بین کتابهای مشترک و طرحهای پژوهشی خاتمه یافته در میان طرحهای پژوهشی مشترک به عنوان انواع منابع با بیشترین فراوانی در کل دانشگاه فردوسی شناسايی شدند. نیز مقاله های مشترک، به عنوان منبع غالب در همکاری های علمی دانشگاه فردوسی مشهد شناخته شدند.

4) بین متغیرهای جنسیت، سن، مدرک، سابقه کار، و رتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی با میزان همکاری علمی ایشان رابطه مستقیم و نسبتا کمی وجود دارد، اما میان مسئولیت اجرايی و میزان همکاری علمي رابطه ای وجود ندارد.

5) به نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی ، از میان عوالی مشوق همکاری علمی، عوامل مشوق فردی بیشترین میزان تاثیر و از میان عوامل بازدارنده، عوامل بازدارنده محیطی بیشترین میزان تاثیر را در همکاری علمی دارند.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: داورپناه، محمد رضا
کلید واژه ها:  همکاری علمی ، تالیف مشترک ، الگوهای همکاری علمی ، منبع همکاری علمی ، عوامل مشوق ، عوامل بازدارنده ، دانشگاه فردوسی

<   11121314151617181919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121131141151   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.