دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   11121314151617181919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122132142152   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1557 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 4
نام نویسنده: تقوی، سید مهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1376
تعداد صفحات: 177
چکیده: 

شناخت و آشنایي با کتابخانه يكی از عناصر اساسی و سازنده برای تقویت بنیه علمی دانشجو در هر نهاد آموزشی به شمار می آید. آموزش دانشجویان نو ورود برای استفاده از کتابخانه نقش اساسی در انجام فعالیتهای مطالعاتی و تحقیقاتی آنها دارد. به جز دانشجویان رشته علوم تربیتی و معدود رشته هایي که درسی به نام آشنایي با کتابخانه دارند در سایر رشته های دانشگاهی، درس یا واحد مشخصی وجود ندارد که استفاده از کتابخانه یا منابع اطلاعاتی را آموزش دهد.

طرح تولید نرم افزار چند رسانه ای آموزش شیوه بهره گیری از کتابخانه یکی از تدابیری است که می تواند نیاز آموزش استفاده از کتابخانه را فارغ از قید زمان و مکان و به نحوی موثر برآورده سازد. با توجه به اینکه پایان نامه حاضر قرار است پیش نمونی (Prototype) از نرم افزار آموزشی استفاده از منابع اطلاعاتی ارائه دهد، برای تشریح روشنتر و دقیقتر منابع، در اینجا سعی کرده ایم به آموزش شیوه بهره گیری از مهمترین نوع منابع مرجع کتابخانه ها که " دائره المعارف " نام دارد بپردازیم. از عمده ترین دلایل انتخاب دائره المعارف از میان منابع مرجع کتابخانه، قابلیتهای مناسبی است که اینگونه مراجع برای تبدیل شدن به یک نرم افزار آموزشی چند رسانه ای دارند.

هدف بررسی حاضر، ارائه طرحی است برای برنامه آموزشی شیوه بهره گیری از منابع کتابخانه ای به صورت چند رسانه ای ( صدا، متن و تصویر) تا استفاده کننده به راحتی بتواند با آن ارتباط برقرار کرده و ضمن دریافت محتوی و مفاهیم درس و استفاده از مثالها، آموخته های خود را نیز بیازماید. توالی این برنامه به گونه ای است که پس از هر مرحله ارائه مفاهیم، سئوالاتی به عنوان آزمون مطرح می شود تا استفاده کننده از طریق آنها خود آزمایي کرده و وارد مرحله بعدی درس شود. یکی از ویژگیهای این برنامه آن است که چنانچه استفاده کننده پاسخ نادرست به سوال دهد، این برنامه به صورت خودکار استفاده کننده را به پاسخ درست راهنمای می کند.

اهداف ویژه طرح حاضر شامل پیشنهاد برنامه ای است برای:

1. آموزش استفاده از منابع اطلاعاتی کتابی

2. کمک به دانشجو در انجام مطالعات و تحقیقات کارآمد

3. گسترش دامنه آموزش استفاده از منابع اطلاعاتی

4. معرفی تکنولوژیهای جدید اطلاعاتی به عنوان ابزاری کارآمد در امر آموزش

در خاتمه، طراحی نمونه ای از نرم افزار آموزش چند رسانه ای ارائه شده  است، تا با تکمیل آن دانشجویان بتوانند از این ابزار برای انجام مطالعات و فعالیتهای تحقیقاتی موثر تر بهره گیرند.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ - فاقد - فاقد


استاد راهنمای اول: حری، عباس
استاد مشاور اول: صديق بهزادي، ماندانا
استاد مشاور دوم: پور وطن، بهمن


طرح پژوهشی
>> روان شناسی
شماره بازیابی: 53
نام نویسنده: باقری، نادر
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 17
چکیده: 

فاقد چكيده فهرست مندرجات   نتيجه گيري    منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: تقوی، سید علیرضا


طرح پژوهشی
>> روان شناسی
شماره بازیابی: 72
نام نویسنده: طباطبایي، سيد محمود
نویسنده دوم: جلالی تهرانی، محد محسن
نویسنده سوم: طالبیان شریف، جعفر
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 119
چکیده: 

 

آدمي، غالبا در معرض هجوم تمايلات و نفسانيات و محصور دانش و تجربيات محدود خويش و طبعا نيازمند بهره گيري از راي و نظر صاحبان انديشه و خرد و مشورت خواهي و تجربه آموزي از ارباب معرفت است.

ما اعتقاد داريم كه آدمي حالت ايستا ندارد. همه ما از جهات مختلف شخصيتي و خصوصيات فردي، داراي فراز و نشيبهايي هستيم. همه ما نيازمند آن هستيم كه در زمانهايي شخص ديگري به ما كمك كند.

خود ما به عنوان يك درمانگر و يا مشاور چنانچه به كمك احتياج داشته باشيم، از ديگري كمك خواهيم گرفت و اين عمل را بي احترامي، بي اعتباري يا انكار فضيلت خود تلقي نمي كنيم و نيز كساني را كه جهت انجام مشاوره و يا رواندرماني به مراكز مشاوره مراجعه مي كنند. يك قدم از افرادي كه مراجعه ننموده اند جلوتر مي دانيم.

اليس (Ellis,1973) مي گويد بسياري از ناراحتي ها و بي نظمي ها در زندگي مردم ناشي از عقايدي غيرمنطقي و غيرواقعي هستند كه آنها درباره خود و جهان پيرامون خويش دارند (Feldman, 1987).

شرايط ارزشمندي (Condition of Woth) يعني فرد براي ارزشمند بودن خود شرطهايي قائل مي شود و تنها در شرايط خاص خود را ارزشمند بيابد (Schultz. D, 1977, Rogets. C, 1951).

نيز درباره عزت نفس (Self – Esteem)؛ مزلو (Maslo) مي گويد: همه افراد جامعه ما به يك ارزشيابي ثابت و استوار و معمولا عالي از خودشان (عزت نفس) نياز دارند. ارضاي عزت نفس به احساساتي از قبيل اعتماد به نفس، ارزش، قدرت، لياقت، كفايت و مفيد بودن، مثمر ثمر بودن در جهان منتهي خواهد شد. اما بي اعتنايي به اين نيازها موجب احساساتي از قبيل حقارت، ضعف و درماندگي مي شود. اين احساسات يا به نوبه خود به وجود آورنده دلسردي و ياس اساسي خواهد شد و يا اينكه گرايشهاي روانژندانه يا جبراني را به وجود خواهد آورد (شولتس، 1977)، و نيز كوپر اسميت (Cooper Smith) مي نويسد كه با بكار بردن مفاهيم و روشهاي راجرز در تحقيقات خود  به اين نتيجه رسيد كه كودكان با عزت نفس بيشتر افرادي هستند كه احساس اعتماد به نفس، استقلال، خلاقيت و خودابرازي مي كنند و به راحتي تحت تاثير عوامل محيط قرار نمي گيرند. (Bennis, 1988)

بدين منظور پژوهش حاضر تحقيقي است در زمينه بررسي ميزان و ارتباط تفكرات غيرمنطقي Irrational thinking، شرايط ارزشمندي (Condition of Worth) و عزت نفس (Self – esteem) در دانشجويان دانشگاه مشهد.

فرض تحقيق حاضر اين بوده است كه بين شرايط ارزشمندي، تفكر غيرمنطقي و عزت نفس رابطه وجود دارد و همچنين ميزان عزت نفس در بين افرادي كه در خانواده هاي پرجمعيت (برادر و خواهر بيشتر) و كم جمعيت (تا 3 برادر و خواهر) تفاوت وجود دارد.

جهت انجام اين بررسي سه مربوط به موارد فوق به صورت همزمان بر روي 451 نفر حجم نمونه اجرا گرديد.

در انتخاب آزمودنيها، متغيرهاي سن، ميزان تحصيلات، جنس، وضعيت تاهل، تعداد برادران و خواهران، محل سكونت قبل از ديپلم، شغل، مقطع تحصيلي و دانشكده محل تحصيل كنترل شد و متغيرهاي وضعيت اجتماعي فرهنگي، اقتصادي مورد توجه قرار نگرفت.

براي آزمون فرضيه از روش همبستگي، آناليز واريانس و t-test براي بررسي تفاوتهاي ميانگينها بكار برده شد.

با توجه به يافته هاي تحقيق (Research Finding) و تجزيه و تحليل داده ها، نتايج به شرح ذيل بدست آمد.

در اين تحقيق همبستگي معني داري بين عزت نفس و تفكرات غيرمنطقي، عزت نفس و شرايط ارزشمندي، شرايط ارزشمندي و تفكرات غيرمنطقي، مشاهده شد.

همچنين ميزان عزت نفس افرادي كه در خانواده هاي كم جمعيت زندگي مي كنند با آنها كه در خانواده هاي پرجمعيت زندگي مي كنند بطور معني داري تفاوت داشت.

فهرست مندرجات   نتيجه گيري  منابع و مآخذ

فاقدطرح پژوهشی
>> روان شناسی
شماره بازیابی: 39
نام نویسنده: مظلوم خراسانی، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1372
تعداد صفحات: 1
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش نيست

 طرح پژوهشی
>> روان شناسی
شماره بازیابی: 81
نام نویسنده: مهرام، بهروز
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1376
تعداد صفحات: 1
چکیده: 

اين پژوهش با هدف هنجاريابي رواني كاليفرنيا براي شهر مشهد انجام يافته است. در اين تحقيق، فرم 480 عبارتي رواني كاليفرنيا پس از ترجمه و معادل سازي مناسب براي واژگان، بصورت مقدماتي بر روي نمونه اي شامل سيصد نفر اجرا و فرم ثانويه آزمون تدوين يافت. پس از اخذ آمار جمعيتي افراد ساكن در جامعه مورد پژوهش و بر حسب توزيع جنسيتي و سن، فرم مدون ثانويه بر روي 2700 نفر و بصورت انفرادي اجرا گرديد. پس از اخذ پاسخنامه هاي تكميل شده،‌ داده ها به كمك دستگاه برگه خوان كامپيوتري وارد و سپس به كمك برنامه هاي آماري SPSS، SAS تجزيه و تحليل نهايي انجام و بر اساس دو عامل همبستگي هر سؤال با نمره مقياس و همچنين تاثير حذف هر سؤال بر ميزان پايايي هر آزمون، فرم نهايي آزمون و شامل 234 عبارت تدوين يافت. در اين پژوهش، پايايي مقياس ها از طريق همساني دروني و به روش كودر – ريچاردسون مورد مطالعه قرار گرفت كه پايايي مقياسهاي هجده گانه مورد پژوهش، همخواني بالايي را با نتايج مطالعات گاف بر فرم اصلي آزمون نمايان ساخت.

روايي مقياس ها نيز از طريق انواع روايي سازه و به صور همساني دروني – تحليل عوامل و بررسي محتوايي عبارت مورد مطالعه قرار گرفت. هنجارهاي توصيف مقياس ها نيز بر اساس جنسيت – سن – تحصيلات – و شغل به صورت منفك و متعامل نيز از ديگر قسمت هاي گزارش شده در پژوهش است.


 طرح پژوهشی
>> روان شناسی
شماره بازیابی: 82
نام نویسنده: جلالی تهرانی، سيد محمد محسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1376
تعداد صفحات: 1
چکیده: 

هنجاريابي تيپ نماي مايرز – بريگز (MBTI) هدف مطالعه حاضر بوده است. اين آزمون بر مبناي نظريه تيپ شناسي يونگ ساخته شده و شانزده تيپ تركيبي شخصيت را مورد ارزيابي قرار مي دهد. آزمون MBTI از چهار مقياس درون گرايي – برون گرايي (EI)، حسي – شهودي (SN)، تفكري – عاطفي (TF) و قضاوتي – ادراكي (JP) تشكيل شده كه هر مقياس به صورت دو قطبي مي باشد. دراين راستا ابتدا آزمون به فارسي ترجمه شد و سپس در دو مطالعه مقدماتي به منظور احراز مناسب بودن پرسشها و وقوف بر مشكلات، 210 دانشجو آزمون را تكميل كردند. پس از آن آزمون بر روي 700 دانشجوي دانشگاه فردوسي و علوم پزشكي اجرا شد. اعتبار آزمون با روش اعتبار ملاكي و سازه انجام گرفت. در اين مطالعه از گروه هنرمندان بعنوان گروه ملاك استفاده شد. نتايج حاكي از اين بود كه آزمون MBTI از اعتبار ملاكي مناسبي برخوردار بوده  و بخوبي مي تواند گروه هنرمندان را از سايرين جدا نمايد. ميانگين نمرات گروه ملاك در رجحانهاي M، F و P به ترتيب 7/9، 7/7 و 9/12 است كه بطور معني داري بيشتر از ميانگين نمرات گروه مطالعه (8/7، 2/6، 9/7) مي باشد. همچنين ميانگين نمرات گروه مطالعه  در رجحانهاي S (2/20) و J (2/19) بطور معني داري بيشتر از ميانگين نمرات گروه ملاك در رجحانهاي فوق بود. همچنين تحليل عوامل نشان داد كه MBTI از چهار فاكتور اساسي و مستقل EI، SN، TF و JP و دو فاكتور غيرمستقل كه تركيبي از چهار مقياس فوق مي باشد تشكيل شده است. براي محاسبه پايايي آزمون از روشهاي دو نيمه كردن و آلفا كرونباخ استفاده شد. با روش دو نيمه كردن ضرايب پاياي عبارت بودند از 66/0 = EI، 63/0 = SN، 73/0 = TF و 78/0 = JP بعلاوه يافته هاي توصيفي شامل ميانگين و انحراف استاندارد رجحانها و مقياسهاي MBTI نيز بدست آمد. دانشجويان در متغيرهاي مورد نظر با استفاده از آزمون t و F مورد مقايسه قرار گرفتند. در اين مطالعه سؤالات مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و اثر حذف سؤال بر پايايي هر مقياس، همبستگي هر سؤال با رجحان و با تك تك سؤالات مقياس خود و نيز همبستگي رجحانها و مقياسها با يكديگر بررسي شد. توزيع تيپهاي شانزده گانه MBTI از ديگر يافته هاي مطالعه است. نتايج فوق نشان دهنده آن بود كه تيپ شخصيتي اكثر دانشجويان ISTJ (48%) و ESTJ (23%) است و افرادي با تيپ INFJ (0%) و ENFJ (29/0%) بسيار كمياب هستند. علاوه بر اينها، دراين پژوهش رابطه تيپهاي شخصيتي MBTI با متغيرهاي جنسيت، سن،‌رشته تحصيلي، سال تحصيلي و وضعيت تاهل نيز بدست آمد. بعلاوه براي هر چهار مقياس MBTI جداول نمرات استاندارد T و رتبه هاي درصدي به تفكيك جنس، سن، و دانشكده تهيه شد.

ابزار پژوهش نيست

 طرح پژوهشی
>> روان شناسی
شماره بازیابی: 216
نام نویسنده: طباطبائی، سيد محمود
نویسنده دوم: طالبيان شريف، بهرام علي
نویسنده سوم: جعفر، قنبري
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 66
چکیده: 

یکی از اختلالاتی که به علت کثرت وقوع جنگها در دنیا یافت می شود،واکنش نوروتیکی است که در میدان نبرد بروز نموده و فشارهایی را بر فرد وارد می نماید که تحت عنوان استرس جنگ نامیده می شود.استرس جنگ باعث بوجود آمدن آسیبهای روانی زیادی از جمله اختلال استرس پس از سانحه ناشی از جنگ PTSD می گردد و این اختلال،افسردگی را بدنبال دارد.بروز جنگ همچنین به لحاظ آسیب هایی که ایجاد می نماید و ناگواریهایی که در بر دارد باعث بوجود آمدن اختلال تمارض می گردد که بیشتر برای فرار و دوری گزیدن از مواجهه با چنین سختیها و ناگواریها و یا رسیدن به سود ثانویه (Gain) است.ساوت و یک و یهودا(southwick & yehuda,1988) براین عقیده اند که عده زیادی از سربازانی که مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشی از جنگ هستند دارای میزانی از افسردگی و یا علائم مربوط به آن می باشند.کاپلان و سادوک & Kaplan)اعتقاد دارند که بعضی از افرادی که در موقعیت های خاص مانند صحنه های جنگ قرار می گیرند ممکن است علائم اختلالات روانی را با منشا عضوی ویا بصورت اختلالات عاطفی عمده از خود بروز دهند. هدف از اجرای این تحقیق بررسی میزان افسردگی و تمارض در مجروحین اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ و مجروحین گازهای شیمیایی به عنوان گروه های مطالعه و مقایسه آن ها با گروهی از مجروحین که عامل مجروحیت آن ها غیر از دو عامل ذکر شده بوده به عنوان مقایسه است.در این تحقیق شدت افسردگی با تست 21 سوالی بک و تمارض با هفتاد و یک سوالی MMPI با استفاده از مقیاس های Lو Fو K  سنجیده شده است.اطلاعات جمع آوری شده از طریق برنامه کامپیوتری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت،که نتایج حاصله بیانگر این مساله است که میزان افسردگی در مجروحین با گازهای شیمیایی بالاتر از مجروحین اختلال استرس پس از ضربه و همچین بالاتر از سایر گروه های مجروحین ناشی از جنگ است.میزان افسردگی در مجروحین اختلال استرس پس از ضربه بالاتر از سایر گروه های مجروحین شیمیایی و نیز بیشتر از سایر گروه های مجروحین است،تمارض در مجروحین شیمیایی بیشتر از سایر گروه های مجروحین ناشی از جنگ است.طرح پژوهشی
>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 152
نام نویسنده: اخلاقی، حسین
نویسنده دوم: تفضلي، عبدالحسين
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1375
تعداد صفحات: 0
چکیده: 

ندارد.

فهرست مندرجات- فهرست منابع ومأخذطرح پژوهشی
>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 151
نام نویسنده: رئوفی، محمد حسين
نویسنده دوم: مهرام، بهروز
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1375
تعداد صفحات: 92
چکیده: 

در هر جامعه سازمانهای اموزش عالی مهم ترین سازمان موثر درچگونگی رشد جامعه هستند دراین سازمانها استادان نیزمهم ترین رکن موثردرتربیت نیروی انسانی موردنیازجامعه می باشدبراساس نظریه سه بعدی اثربخشی رفتاررهبر(3-D)که ازنظریه های مدیریت وضعیتی ونشات گرفته ازنظریه سیستمی است استاداثربخش درنظام اموزش عالی کسی است که قادرباشد اولانیازهای کلاس درس ونیز نیازهای دانشجویان رابشناسد ونیز سبک رفتارکلاسی خودراجهت رشدمیزان اثربخشی برانهاانطباق دهد.دراین نظریه برخلاف نظریه پردازان قدیم علم رفتارسازمانی (کلاسیک ونئوکلاسیک)سبک رفتاربه خودی خودیافی نفسه ضامن اثربخشی رهبرنمی باشد بلکه چگونگی استفاده ازان درشرایط مناسب است که اثربخشی رفتاررا تضمین می نماید.

براساس این مدل رفتاررهبری ،استادواثربخش بایدازانعطاف پذیری سبک رفتارنیزبرخوردارباشدتا بتواند پس از شناخت وضعیت سبک رفتار خود را بر اساس شرایط موجود تعدیل و بر آنها منطبق سازد.با توجه به اهمیت بعد اثر بخشی دررفتار کلاسی که بر ابعاد وظیفه مداری و رابطه مداری رفتارهای گذشته افزوده می شود در این تحقیق برآن شدیم که با یاری گرفتن از این الگو اولا به بررسی سبک رفتار کلاسی استادان دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد بپردازیم . سپس میزان اثر بخشی رفتار کلاسی انان را مطالعه کنیم و بالاخره به چگونگی رابطه بین نوع سبک رفتار کلاسی با میزان اثر بخشی آن بپردازیم با توجه به موارد فوق فرضیه های زیر ارایه گردیده است.

الف-سبک رفتار کلاسی استادان دانشکده های علوم پایه،مهندسی ،کشاورزی،و پزشکی و نیز علوم اداری اقتصاد بر اساس ما هیت دروس وظیفه مداری است.

ب- سبک رفتاری کلاسی استادان دانشکده های علوم انسانی (الهیات و معارف اسلامی،ادبیات ،علوم تربیتی و روانشناسی ،وتربیت بدنی )با توجه به ماهیت دروس رابطه مداری است.A

ج-دانشکده های علوم انسانی در معیارهای اثر بخشی دارای میانگین بالاتری از دانشکده  های علوم پایه  هستند.

د-بین سبک رفتاری کلاسی استادان و اثر بخشی آنها رابطه معنا داری وجود دارد.

ه- نظریه سه بعدی اثر بخشی رفتار رهبری (3-D)در سیستم مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد دارای کاربرد است.

پرسش نامه این تحقیق دارای 36سوال است . سوالات به غیر از آخرین آنها که به صورت باز مطرح بوده است .بقیه به صورت سوالات بسته و چهار گزینه ای انتخاب گردیده است.

در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از روش فراوانی،درصد ،ضریب همبستگی ،آزمون معنی دار بودن همبستگی ،تحلیل واریانس ،آزمون تعقیبی توکی و همچنین تحلیل رگرسیون استفاده شده است و سپس با توجه به یافته ها به و ارایه پیشنهادات پرداخته شد.

آزمودنیها استادان دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد بوده اند .نمونه مورد پژوهش شامل 3600دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد بود که از طریق انتخاب هر بیست عضو هیات علمی در هر کدام از نه دانشکده موجود وسپس انتخاب 20دانشجو از هر کلاس تعیین شده بود.

نتایج حاصله از تحقیق نشان می دهد که :

الف- سبک رفتاری کلاس استادان دانشکده های علوم پایه ،مهندسی،کشاورزی و دامپزشکی ونیز علوم اداری و اقتصاد رابطه مداری است.

ب-سبک رفتاری کلاسی استادان دانشکده های علوم انسانی (ادبیات الهیات علوم تربیتی  و روانشناسی و تربیت بدنی ) رابطه مداری است.

ج- دانشکده های علوم انسانی بطور کلی در معیار های اثر بخشی بجز از دانشکده علوم اداری میانگین بالاتری از دانشکده های علوم پایه  مهندسی کشاورزی و دامپزشکی  می باشند .

د- بین رفتار کلاسی استادان و اثر بخشی رفتار آنها رابطه معناداری وجود دارد.

ه- نظریه 3-Dدر سیستم مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی دارای کاربردی است.  

فهرست مندرجات- فهرست منابع مأخذ- نتيجه گيري

 طرح پژوهشی
>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 150
نام نویسنده: حسینی، زاهد
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1380
تعداد صفحات: 248
چکیده: 

 

فهرست مندرجات- فهرست منابع ومأخذ- نتيجه گيري


<   11121314151617181919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122132142152   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.