دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   1112131415161718191101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125135145   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1531 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 147
نام نویسنده: درویشی، نرگس
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 99
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر ادراك از استرسها و خرده استرسهای روزانه در بیماران كرونر قلب "CHD" و افراد سالم، با در نظر گرفتن عامل واسطه ای بدگمانی خصمانه انجام گرفت. فرض اساسی این پژوهش آن است كه، بیماران كرونر قلب در مقایسه با افراد سالم، بدگمانی خصمانه بیشتری دارند وهمچنین استرس و خرده استرس روزانه فراوانتر و شدیدتری را ادراك می كند. نمونه مورد پژوهش متشكل از 50 بیمار كرونر قلب و 50 فرد سالم بود. آزمودنی ها در محدوده سنی 40-65 سال قرار دارند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش عبارت بود از :

 الف) مقیاس تجدید نظر شده بدگمانی خصمانه

 ب) مقیاس استرس ادراك شده

 ج) مقیاس خرده استرس روزانه كه در دو بعد ، فراوانی و شدت خرده استرس های روزانه افراد را می سنجد.

 در این پژوهش، روش تحقیق، علی – مقایسه ای است. همچنین روشهای آماری مورد استفاده، آزمونT ضریب همبستگی پیرسون می باشد. یافته ها نشان دادند كه بطور كلی بین بدگمانی وخصمانه و استرس ادراك شده و ادراك از فراوانی و شدت خرده استرس های روزانه، رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. همچنین بیماران كرونر قلبی در مقایسه با افراد سالم، بدگمانی بیشتری داشتند و استرس بیشتری را درك می كردند. از نظر فراوانی وقوع خرده استرس روزانه بین افراد بیمار وسالم تفاوت معنی داری پیدا نشد اما از نظر شدت خرده استرس ادراك شده روزانه، بیماران كرونر قلبی در مقایسه با افراد سالم خرده استرس روزانه شدیدتری را ادراك می كردند.

فهرست مندرجات - منابع و مأخذ - نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: نيسي، عبدالكاظم
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور دوم: صالحی فدردی، جواد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 176
نام نویسنده: جعفری، حميد رضا
نویسنده دوم: مشكاتي، حسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1381
تعداد صفحات: 113
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه بين ميزان تحصيلات والدين ، موفقيت دانش آموزان در تحصيل ،‌ترتيب تولد ،‌تعداد فرزندان خانواده ،‌شغل والدين و ميزان سوء استفاده از فرزندان انجام گرفت . نمونه مورد پژوهش از بين دانش آموزان دبيرستاني ناحيه 6 آموزش و پرورش بر اساس نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند كه شامل يك نمونه 530 نفر مي باشند كه با استفاده از سوء استفاده از كودكان مورد بررسي قرار گرفتند . روش تحقيق از نوع توصيفي پيمايشي است. روشهاي آماري مورد استفاده : آزمون معني داري همبستگي ،‌آزمون مقايسه ميانگيهاي مستقل بوده و از شاخصهاي آمار توصيفي نيز استفاده شد. براي تجزيه و تحليل داده ه از نرم افزار spss_10   با توجه به آزمونهاي آماري انجام شده استفاده گرديد.

با توجه به يافته هاي تحقيق و پژوهش بين ميزان تحصيلات والدين و سوء استفاده معني دار وجود ندارد،‌ بين موفقيت دانش آموزان در تحصيل و ميزان سوء استفاده رابطه معني دار وجود دارد،‌و ترتيب تولد و تعداد فرزندان در افزايش ميزان آزار دهي بطور معني داري تأثير گذار نمي باشد و شاغل بودن والدين در ميزان ازار ديدگي بطور معني داري دخيل نمي باشد .

فاقد


استاد راهنمای اول: اصغری، محمد جواد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 213
نام نویسنده: رستگاری مقدم تاجی، اشرف
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1377
تعداد صفحات: 207
چکیده: 

از آنجا كه نوجوانی با تحولات فراوانی در زمینه های زیست شناختی، روان شناختی و اجتماعی همراه می باشد و هر یك از این تغیيرات خود یك عامل بحران زا برای نوجوان محسوب می گرد، بررسی و تفحص پیرامون این تحولات حائز اهمیت بسیار است. از این رو پژوهشگر بر آن شد تا در این زمینه به بررسی رابطه اولین قاعدگی با اضطراب و افسردگی در دختران نوجوان سنین 11 تا 15 سال بپردازد. هدف از این مطالعه مقایسه میانگین اضطراب و افسردگی در دو گروه قاعده شده و قاعده نشده بود به منظور دستیابی به این هدف یك پژوهش تحلیلی گذشته نگر مورد شاهدی انجام شد. در این پژوهش 141 دانش آموز 11 تا 15 ساله قاعده شده و 179 دانش آموز قاعده نشده در این رده سنی با روش نمونه گیری چند مرحله ای ( خوشه ای، طبقاتی و مبتنی بر هدف) از مدارس نواحی ششگانه شهر مشهد انتخاب شدند. در این مطالعه تنها نمونه هایي انتخاب شدند كه دارای مشخصات واحد پژوهش بوده و بقیه از مطالعه حذف شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش شامل فرم مصاحبه شماره 1و 2، مقیاس حمایت اجتماعی و مقیاس عزت نفس، تست افسردگی بك كودكان و نوجوانان (CDS-A) و تست اضطراب ( زونگ) بود. جهت گردآوری اطلاعات پس از توجیه واحدهای پژوهش در محیطی مناسب و مجزا از سایرین، با استفاده از تست افسردگی بك كودكان و تست اضطراب زونگ، افسردگی و اضطراب آنها مورد سنجش قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از تست های آماری كای اسكوئر، تی تست، آنالیز واریانس یك طرفه و آنالیز واریانس دو طرفه انجام شد. نتایج حاصل از پژوهش حاكی از آن بود كه میانگین اضطراب در دختران سنین 11 تا 15 سال قاعده شده و قاعده نشده با هم تفاوت معنی داری نداشته اگر چه دختران قاعده نشده نسبت به دختران قاعده شده درصد بیشتری، اضطراب را نشان داده اند.

 در حالی كه میانگین افسردگی در دو گروه قاعده شده و قاعده نشده تفاوت معنی داری داشته است. ( 045/0 P=) به طوری كه درصد بیشتری از افراد قاعده شده نسبت به افراد قاعده نشده افسرده بودند. ( 3/16% در مقابل 9%). طبق نتایج حاصل شروع اولین قاعدگی با عواملی چون رابطه با خواهر و برادر( 025/0 P=) و نوع مذهب ( 04/0 P=) اثر تعاملی داشته و همچنین اولین قاعدگی در اثر تعامل با عواملی چون نقش پرورشی در مدرسه ( 019/0 P=)، مشغولیت فكری ( 23/0 P=)، رابطه با دوستان ( 07/0 P=)، نوع مذهب ( 06/0 P=)، پایه تحصیلی ( 021/0 P=)، باعث افزایش اضطراب گردیده است. نتایج دیگر پژوهش حاكی از آن است كه بین اضطراب و افسردگی با عوامل زیر ارتباط معنی داری وجود دارد: سن ( 03/0 P=) ، ( 018/0 P=) – كیفیت محل زندگی ( 050/0 P=)، ( 000/0 P=) – رفتار پدر( 000/0 P=)،( 000/0 P=) - رفتار مادر( 000/0 P=)،( 000/0 P=) - رابطه با پدر( 015/0 P=)( 000/0 P=) - رابطه با مادر( 006/0 P=)، ( 001/0 P=) – رابطه پدر و مادر با هم ( 000/0 P=)، ( 000/0 P=) – رابطه با خواهر و برادر( 000/0 P=)( 000/0 P=) – تبعیض قائل شدن والدین ( 000/0 P=)،( 000/0 P=) - ارزش قائل شدن والدین برای نظر نوجوان ( 000/0 P=)،( 000/0 P=) - نقش فرد در خانواده ( 000/0 P=)،( 000/0 P=) - نوع رابطه با دوستان ( 000/0 P=)،( 000/0 P=) - نظر والدین در مورد فعالیت های اجتماعی ( 000/0 P=)،( 000/0 P=) - رضایت از تفریح ( 000/0 P=)،( 000/0 P=) - محدوده كار خانه ( 000/0 P=)،( 000/0 P=) - نقش پرورشی در مدرسه ( 020/0 P=)،( 032/0 P=) - بیماری در خانواده ( 001/0 P=)،( 001/0 P=) – واكنش خانواده در قبال افت با موفقیت تحصیلی ( 000/0 P=)،( 023 /0 P=) – نگرانی در مورد درس ها ( 035/0 P=)،( 000/0 P=) - رضایت از مدرسه ( 000/0 P=)،( 000/0 P=) – نگرانی در مورد ادامه تحصیل ( 000/0 P=)،( 000/0 P=) – موقعیت درسی دانش آموزان در كلاس ( 000/0 P=)،( 000/0 P=) – مشغولیت فكری ( 000/0 P=)،( 000/0 P=) – واكنش در قبال شروع اولین قاعدگی ( 03/0 P=)،( 04/0 P=) – حمایت اجتماعی ( 000/0 P=)،( 000/0 P=) – عزت نفس ( 000/0 P=)،( 000/0 P=) – رابطه با پدر ( 004/0 P=)،( 005/0 P=) – رابطه با مادر)05/0 P< ) . همچنین نتایج بیانگر آن است كه اضطراب با تحصیلات مادر ( 029/0 P=) ارتباط معنی داری داشته و نیز افسردگی با پایه تحصیلی ( 027/0 P=)، رابطه با فامیل ( 029/0 P=)، موفقیت تحصیلی ( 009/0 P=)، وجود مشكل با معلم ( 012/0 P=) و میزان گرایشات مذهبی فرد ( 000/0 P=)، ارتباط معنی دار دارد.

 طبق نتایج پژوهش از آنجا كه عوامل متعددی در بروز اضطراب و افسردگی نقش دارند طرح تاثیر این عوامل بر روی اختلالات روانی كه پدیده ای پیچیده می باشد، به طور مجزا میسر نمی باشد. لذا اولین قاعدگی به عنوان یكی از عوامل بحران زای ناشی از بلوغ نیز با تعامل سایر علل از جمله عوامل خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، تحصیلی و ... می تواند در بروز اختلالات روانی موثر باشد. پژوهشگر پیشنهاد می كند جهت افزایش اطلاعات كمی و كیفی دختران نوجوان در زمینه مسائل بلوغ توسط مسئولان مربوط، آموزش های لازم داده شود، تا گامی جهت ارتقاء بهداشت روانی جامعه برداشته شود.

فهرست مندرجات - منابع و مأخذ - نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: صاحبی، علی
استاد مشاور اول: لطيف نژاد، رباب
استاد مشاور دوم: صالحي فدردي، جواد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 140
نام نویسنده: شریعت، رضا
نویسنده دوم: اسديان، محمد
نویسنده سوم: محمد، سعيدي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1375
تعداد صفحات: 137
چکیده: 

 ندارد

 

فهرست مندرجات- فهرست منابع ومأخذ- نتيجه گيري-


استاد راهنمای اول: رئوفي، محمد حسين
استاد راهنمای دوم: صادقي، احمد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 141
نام نویسنده: پازوكی شاهسوند، مجيد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 81-8
تعداد صفحات: 111
چکیده: 

در این تحقیق به شناسایی و تبیین ارتباط بین باورهای مدیریتی  ( بر گرفته از مکاتب مدیریت کلاسیک ، نئو کلاسیک و اقتضایی ) مدیران گروه های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد و اثر بخشی عملکرد آنان از دیدگاه اعضای هیات علمی بر اساس معیارهای اثر بخشی رفتار سازمانی ارائه شده توسط ( ویلیام ج – ردین ) پرداخته شد .تحلیل داده ها در این پژوهش نشانگر این بود که : الف ) بین باورهای مدیریتی مدیران گروه ها و اثر بخشی عملکرد آنان رابطه مستقیم و معنی داری وجود داشته و بنابراین فرضیه اصلی تحقیق تایید شد .ب) بین باورهای مدیریتی کلاسیک مدیران گروه های آموزشی و اثر بخشی عملکرد آنان رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد و در نتیجه فرضیه فرعی (1) پژوهش رد شد . ج ) بین باورهای مدیریتی نئو کلاسیک ( رفتاری ) مدیران گروه ها و اثر بخشی عملکرد آنان رابطه معکوس معنی داری وجود دارد که بدین ترتیب فرضیه فرعی (2) به تایید رسید .د ) فرضیه فرعی (3) به دلیل کافی نبودن داده های حاصله مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفت .

فهرست مندرجات- فهرست منابع ومأخذ- نتيجه گيري-


استاد راهنمای اول: رئوفي، محمد حسين
استاد مشاور اول: مشكاني، علي


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 142
نام نویسنده: سجادی، محمد باقر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1381
تعداد صفحات: 129
چکیده: 

می توان گفت ؛ فرهنگ سازمانی چشم اندازی تازه برای ارزیابی سازمانها است و هویت اجتماعی هر سازمانی را تعیین می کند .از طرف دیگر رضایت یک احساس مثبت یا مطبوع است که پیامد ارزیابی شغلی یا تجربه فرددر سازمان می باشد .

پژوهش حاضر به منظور بررسی و شناخت رابطه فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد صورت پذیرفته است .

برای دست یابی به این هدف فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان واحد های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد (125=N) به شیوه نمونه گیری طبقه ای غیر نسبی و با استفاده از دو مورد بررسی قرار گرفت ،روش پژوهش از نوع همبستگی بوده و به منظور تحلیل داده ها با توجه به فرضیه ها و سوال های تحقیق از آزمون های آماری همبستگی پیرسون ،تحلیل واریانس استفاده شده است و نتایج زیر بدست آمده است:

1-بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد .

2- بین مولفه های دهگانه فرهنگ سازمانی بجز کنترل رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد .

3- بین کنترل (یعنی اینکه سازمان تا چه حدی برای سرپرستی و کنترل رفتار کارکنان به قوانین و مقررات و سرپرستی مستقیم متوسل می شود)با رضایت شغلی کارکنان رابطه ای مشاهده نشده است.

4- بین رضایت شغلی کارکنان در واحد های مختلف دانشگاه تفاوت معناداری مشاهده شده است .

5- بین میانگین نمره فرهنگ سازمانی در واحد های مختلف دانشگاه تفاوت معناداری مشاهده نگردیده است.   

فهرست مطالب - فهرست منابع و مأخذ - -  استاد راهنمای اول: رئوفي، محمد حسين
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 143
نام نویسنده: صالحی بایگی، سيد علي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1382
تعداد صفحات: 159
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور شناسايي رابطه باورهاي انگيزشي مديران و رضايت كارمندان از مديريت انگيزشي در دانشگاه فردوسي مشهد انجام گرفته است . هدف اصلي اين پژوهش شناسايي باورهاي انگيزشي مديران و طبقه بندي آنها در سه ديدگاه انگيزشي نخستين ، نوين و سيستمي و شناسايي ميزان رضايت كارمندان از مديريت انگيزشي به منظور تعيين ديدگاه برترانگيزشي است . فرضيه اصلي پژوهش اين است كه بين باورهاي انگيزشي مديران و رضايت كارمندان ازمديريت انگيزشي رابطه معني داري وجود دارد . باورهاي انگيزشي مديران شامل باور انگيزشي نخستين ،‌ باور انگيزشي نوين و باور انگيزشي سيستمي است . سؤالات فرعي پژوهش عبارتند از:

1-      آيا رشته تحصيلي مديران بر نمره ديدگاه انگيزشي آنان تأثير مي گذارد؟

2-      آيا بين سابقه مديريت مديران با نمره ديدگاه انگيزشي آنان رابطه وجود دارد ؟

3-      آيا بين مدرك تحصيلي كارمندان با نمره ميزان رضايت آنان از مديريت انگيزشي رابطه وجود دارد؟

4-      آيا رشته تحصيلي كارمندان بر نمره ميزان رضايت آنان از مديريت انگيزشي تأثير مي گذارد؟

5-      آيا بين  سابقه خدمت كارمندان با نمره ميزان رضايت آنان ازمديريت انگيزشي رابطه وجود دارد؟

6-      آيا جنسيت كارمندان بر نمره ميزان رضايت آنان از مديريت انگيزشي تأثير مي گذارد؟

جامعه آماري پژوهش شامل كليه مديران شاغل در دانشكده هاي دانشگاه فردوسي در سال تحصيلي 82_1381 به تعداد 32 مدير و كليه كارمندان رسمي و واحدهاي آموزش ،‌كتابخانه و كارمندان بلافصل معاونت آموزشي و معاونت اداري ومالي هر دانشكده به تعداد 110 نفرمي باشد . كه از طريق سرشماري انتخاب شده اند و با استفاده از داده ها جمع آوري شده است .

روش تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي است و از جهت هدف كاربردي محسوب مي شود. براي تجزيه و تحليل داده ها متناسب با فرضيه و سؤالات تحقيق از همسبتگي دو رشته اي ،‌همبستگي تتراكوريك ،‌همبستگي پيرسون ، همبستگي اسپيرمن ،‌T  تست و تحليل واريانس استفاده شده كه نتايج زير بدست آمده است :

1-      بين ديدگاه انگيرشي مديران و رضايت كارمندان از مديريت انگيزشي رابطه اي وجود ندارد .

2-      رشته تحصيلي مديران بر ديدگاه انگيزشي آنان تأثير ندارد .

3-      ديدگاه انگيزشي مديران با سوابق مختلف مديريتي با هم تفاوت معناداري نمي كند .

4-      بين مدرك تحصيلي كاركنان با نمره ميزان رضايت آنان از مديريت انگيزش رابطه معناداري وجود ندارد.

5-      رشته تحصيلي كاركنان بر ميزان رضايت آنان از مديريت انگيزش تأثير ندارد.

6-      سابقه خدمت كارمندان بر ميزان رضايت آنان از مديريت انگيزش تأثير ندارد.

7-      جنسيت كارمندان بر ميزان رضايت آنان از مديريت انگيزش تأثير ندارد.

8-   بيش از 80% مديران ديدگاه سيستمي انگيزش ،‌حدود 20% ديدگاه نخستين انگيزش دارند و مديري با ديدگاه انگيزشي نوين مشاهده نشد.

9-      ميانگين رضايت كارمندان از مديريت انگيزش نسبتا پايين است . (‌12/2 از 4)

فهرست مطالب

فهرست منابع و ماخذ - نتيجه گيري -


استاد راهنمای اول: كوهستاني، حسين علي
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 144
نام نویسنده: رئوفی پور، حسين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1382
تعداد صفحات: 120
چکیده: 

در پژوهش حاضر وضعیت روابط انسانی در مدیریت آموزشگاهی مدارس شهر مشهد بر اساس رویكرد پست مدرن ( پسا نوگرا ) مورد بررسی قرار گرفت.آموزه های پست مدرن در روابط انسانی از دید صاحب نظرانی چون فرانسوا لیوتارا و ریچارد رورتی ، شناسابی و براساس آ نها وضعیت روابط انسانی درمدیریت آموزشگاهی ارزشیابی شد. سوال های اساسی این تحقیق عبارتند از: 1- چه شباهت هایي بین مدیریت روابط انسانی مدارس راهنمایي شهر مشهد با آموزه های پست مدرن در این باره وجود دارد؟ 2- چه تفاوت هایي بین مدیریت روابط انسانی مدارس راهنمایي شهر مشهد با آموزه های پست مدرن در این باره وجود دارد؟ جامعه آماری شامل كلیه مدارس راهنمایي تحصیلی شهر ميشهد است كه نمونه ای 170 نفری از كاركنان ( معلمان، معاونان و دفترداران ) مدارس فوق به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و به ها پاسخ دادند. ابزار جمع آوری داده ها ای است كه دوازده آموزه پست مدرن همچون زبان و گفتگو، نقش موثرIt مركز زدای و... را با 37 سوال می سنجد. داده ها بوسیله نرم افزار آماری spss تحلیل شده و به كمك آزمون t ( مقایسه میانگین با یك عدد ثابت ) و نیز آزمون دو جمله ای نتایج زیر به ست آمد. پاسخ سوال اصلی اول مدارس مورد پژوهش در شش آموزه. 1- استفاده از زبان و گفتگو 2- احترام و توجه به غیر 3- تساهل و مدارا با مخالفان 4- خود آفرینندگی وخلاقیت 5- تكثیر فرهنگی و احترام به آداب و رسوم فرهنگ ها و خرده فرهنگ ها ی دیگر 6- خودگردانی و تیم های خود گردان، با روابط انسانی پست مدرن شباهت قابل قبولی دارند. پاسخ سوال اصلی دوم مدارس مورد پژوهش در شش آموزه. 1- فراغت از تحلیل هزینه و فایده نفع طلبی شخصی 2- مرز شكنی 3- مشاركت 4- مركز زدایي 5- اهمیت روابط 6- نقش موثر IT در شكل دهی روابط انسانی با آموزه های پست مدرن تفاوت دارند. همچنین داده های جنبی نشان داد بین روابط انسانی مدارس دخترانه و پسرانه تفاوت معنی داری وجود دارد اما متغیرهای ناحیه، سابقه، كار، مدرك تحصیلی و رشته تدریس بر پاسخ آزمودنی تاثیری ندارد. به عبارتی فقط متغیر جنسیت بر پاسخ ها موثر است. 

فهرست مطالب - فهرست منابع و مأخذ - نتيجه گيري -


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: غفاري، ابوالفضل


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 166
نام نویسنده: نادری، مهدي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 118
چکیده: 

این پژوهش به منظور بررسی رابطه نگرش دبیران نسبت به تحقق عوامل مديريتي مؤثر بر بهداشت روانی درمدارس و تعهد سازمانی آنان در دبیرستانهای شهر قوچان صورت گرفته است. با نظر به اینكه مؤلفه های همچون رعایت عدالت از طرف مدیران، داشتن اعتماد به دبیران، مشاركت دادن دبیران درتصمیم گیریها،دادن زمان و فضای استراحت به دبیران، روشن نمودن شرح وظایف دبیران، دادن پاداش در قبال انجام كار خوب توسط مدیران،عدم وجود اجبار و سلطه از طرف مدیران بر بهداشت روانی دبیران در محیط كار تأثیر گذار است. این پژوهش به بررسی رابطه نگرش دبیران نسبت به تحقق عوامل مدیریتی مؤثر بر بهداشت روانی در مدارس در تعهد سازمانی آنان پرداخته است. گروه مورد مطالعه در این پژوهش را كلیه دبیران رسمی دبیرستانهای شهر قوچان تشكیل می دهند ‌( N:475) گردآوری داده ها درباره افراد جامعه مورد مطالعه از طریق نمونه گیری تصادفی ساده صورت گرفته است. ( N:172 ) كه این اقدام با نظر به گسترده بودن حجم جامعه آماری انجام شده است. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز از دو نگرش دبیران به میزان توجه مدیران به عوامل مؤثر بر بهداشت روانی و تعهد سازمانی استفاده شده است . برای تعیين پایایي نگرش دبیران به عوامل مؤثر بر بهداشت روانی از روش آلفای كرونباخ استفاده شده است كه در نتیجه محاسبه آلفای كرونباخ ضریب پایایي مذكور معادل 917% به دست آمده است. برای تعیين روایي مذكور نیز از روش های همسانی درونی و روایي محتوا بر اساس توافق داوران بهره گیری شده است. همچنین پایایي تعهد سازمانی با استناد به گزارش آدین (1380) با اجرای روش آزمون – آزمون مجدد، برابر با 78%می باشد و با استناد به همین گزارش روایي تعهد سازمانی نیز با استفاده از روایي ملاكی با ضریب همبستگی 65% مورد تأیيد قرار گرفته است. در انجام این پژوهش اطلاعات جمع آوری شده از جهت آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS 73 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند كه نتایج ذیل حاصل گردید: 1-بین نگرش دبیران نسبت به تحقق عوامل مدیریتی مؤثر بر بهداشت روانی در مدارس و تعهد سازمانی آنان رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. 2- بین نگرش دبیران به میزان توجه مدیران به مشاركت آنان و تعهد سازمانی آنان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. 3- بین نگرش دبیران به میزان اعتماد مدیران به آنها و تعهد سازمانی آنان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. 4- بین نگرش به میزان عدم وجود اجبار و سلطه از طرف مدیران و تعهد سازمانی آنان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. 5- بین نگرش دبیران به میزان دادن پاداش در قبال انجام كار خوب توسط مدیران و تعهد سازمانی آنان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. 6- بین نگرش دبیران به میزان روشن نمودن شرح وظایف آنان توسط مدیران و تعهد سازمانی آنان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. 7- بین نگرش دبیران به میزان توجه مدیران به زمان و فضای استراحت آنان و تعهد سازمانی آنان رابطه مسـتقیم ومـعناداری وجود دارد. 8- بین نگرش دبیران به میزان رعایت عدالت از جانب مدیران و تعهد سازمانی آنان رابطه مسـتقیم ومـعناداری وجود دارد.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: رئوفي، محمد حسين
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 164
نام نویسنده: آهنچیان، نرگس
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 131
چکیده: 

نظام اموزش عالی ودانشگاهها درشرایطی اثربخشی وکارآیی خود را حفظ خواهند کرد که درپیشبرد برنامه های توسعه اقتصادی ،اجتماعی،سیاسی وفرهنگی کشور به ایفای نقش مثبت بپردازد .سرمایه اجتماعی درکناردیگر سرمایه های انسانی ومادی به عنوان یک عامل اثربخشی وکارآیی دانشگاهها شناخته شده است.

رهبران دانشگاهی می توانند سرمایه اجتماعی را به عنوان یک شایستگی مشخص سازمانی درجهت بهره وری دانشگاه ،ایجاد نمایند.

هدف ازانجام پژوهش حاضر شناسایی میزان سرمایه اجتماعی میان اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی ونیز شناسایی نقش رهبری آموزش عالی درایجاد این سرمایه ارزشمند درمیان گروههای اموزشی دانشگاه می باشد .

دراین مطالعه که یک پژوهش کاربردی ،کمی وتوصیفی است ازشیوه علی-مقایسه ای به منظور کشف علت تفاوت میزان سرمایه اجتماعی درگروههای اموزشی دانشگاه فردوسی استفاده شده است ویافته های پژوهش که با برداشتن صدویک نفرنمونه ازمیان اعضای هیئت علمی به دست امده است ،نشان می دهد که سرمایه اجتماعی میان گروه علوم تجربی که رهبران دانشگاهی انان نقش رهبری اموزش عالی رابیشتر ایفانموده اند ،به طورمعنی داری بیش از گروه علوم انسانی که رهبران دانشگاهی انان نقش رهبری اموزش عالی راکمتر ایفا نموده اند.

بنابراین رهبران دانشگاهی می توانند برای ایجاد سرمایه اجتماعی به منظور بهره وری دانشگاه ،به ایفای هر چه بیشترنقش رهبری اموزش عالی بپردازند.

فهرست مطالب فهرست منابع و مآخذنتيجه گيرياستاد راهنمای اول: شعباني وركي، بختيار
استاد مشاور اول: كوهستاني، حسين علي

<   1112131415161718191101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125135145   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.