دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   1112131415161718191101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125135145155   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1552 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 279
نام نویسنده: حسینی، سميه
نویسنده دوم: احمدزاده، معصومه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 71
چکیده: 

این پژوهش به بررسی و مطالعه پایگاه های هویت در نوع اعتیاد افراد مبتلا به سو مصرف مواد می پردازد جامعه ی نمونه پژوهش شامل50 مرد معتاد می باشد که انتخاب آن ها از طریق جامعه به مراکز ترک اعتیاد و همچنین مرکز ت یسی واقع در شهرستان مشهد صورت گرفته است.جهت دستیابی به اهداف این پژوهش از روش علی مقایسه ای با پس  رویدادی استفاده شده است که جز روش های توصیفی در علوم رفتاری می باشد.نتایج این پژوهش تفاوت معناداری در رابطه با سطوح هویت دست یافته و نوع اعتیاد افراد مبتلا به سو مصرف نشان نمی دهد و تنها در دو سطح از پایگاه های هویت یعنی تعلیق و دست یافته در بعد میان فردی رابطه ی معنا داری  بوده است


استاد راهنمای اول: باقري، نادر
کلید واژه ها:  افراد مبتلا به سو مصرف مواد ، سطوح هویت دست یافته


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 278
نام نویسنده: احدانی طرقی، علي اكبر
نویسنده دوم: يوسفي ثقيه، رضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 72
چکیده: 

فاقد چكيده


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 277
نام نویسنده: برآبادی، اعظم
نویسنده دوم: قسامي، مريم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 70
چکیده: 

فاقد چكيده

فاقد


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 276
نام نویسنده: مهتری، رضا
نویسنده دوم: بساكي، محسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 60
چکیده: 

فاقد چكيده

فاقد


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 275
نام نویسنده: احتشام زاده، پروين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1375
تعداد صفحات: 130
چکیده: 

زن و مرد بعنوان دو موجود داراي مسائل و روحسات و عواطف مخصوص به خود مي باشند كه شناخت آن نقش بسيار مهم و اساسي در پي ريزي زمينه هاي تفاهم و سازگاري و تشريك مساعي آندو و تحقق روابط سالم خانوادگي و اجتماعي دارد.زن به جهت رسالت اصلي خود كه توليد مثل،پرورش كودك و تربيت نسل انساني مي باشد،بايد روحيات و عواطف بسيار لطيف و در عين حال انعطاف پذير داشته باشد،زيرا مشكلات مهم تربيت جسمي و رواني فرزند در ايام طفوليت تنها با وجود عواطف شديد و حس فداكاري و عشق عميق به اولاد قابل تحمل است،از طرف ديگر شخصيت سالم انساني اصولا در فضاي آكنده از محبت و صداقت مي تواند رشد كند و شكوفا شود(ركاوندي،1372).به اعتقاد اريكسون((Erikson ششمين مرحله رشد رواني اجتماعي(psychosocial) بطور عمده زماني است كه فرد درگير روابط محبت آميز و ازدواج است.اين مرحله از اواحر نوجواني تا ابتداي بزرگسالي به طول مي انجامد.چنانچه فرد در اين مرحله موفق به حل بحران صميميت در مقابل انزوا نگردد.ممكن است جذب خود شود و يا از ارتباطات بين فردي اجتناب ورزد.ناتواني براي وارد شدن در ارتباط فردي آرامبخش و صميمانه،فرد را به يك مجموعه احساسات تنهايي،پوچي اجتماعي و انزوا رهنمون مي وشد.زنان به گونه اي هيجان خود را بروز مي كنند ،بطوريكه تحت تاثير احساس خودشان و حالت هاي احساسي ديگران بوده و ازنظر هيجاني تغيير پذير هستند.برخي افراد بر اين عقيده اند که ازدواج و والدینی کردن برای اشخاص جوان پیش از اتمام تحصیل فرصت های لذت بردن از ویژگیهای دوران تجرد را از ایشان سلب می کند.به عبارت دیگر تعارضی در عصر حاضربین نقش جنسی سنتی و جدید پیدا شده است،در این میان زنان بیشتر در مورد انتخاب مسولیت های خانه و فرزندان از یک طرف و پرداختن به شغل و فعالیت های اجتماعی دچار تعارض می گردند(شعاری نژاد،1373). بدین ترتیب تحقیق حاضر به دنبال تعیین این موضوع است که به تعویق انداختن ازدواج تا بعد از فراغت از تحصیل در سلامت روان زنان دانشجو تاثیر دارد و بطور دقیق سعی دارد نشان دهدکه سطح ثبات هیجانی که با خرده آزمون C تست C.A.Qسنجیده می شود بین زنان متاهل و مجرد دانشجو دارای تفاوت است.بدین منظور مقایسه ی سطوح مختلف ثبات هیجانی و وضیت تاهل در فصل چهارم ارائه گردیده است.نتایج بدست آمده بیانگر این مطلب است که سطح ثبات هیجانی در دانشجویان زن مجرد و متاهل نمونه ی این تحقیق تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارد.

فهرست مندرجات - منابع و مآخذ - نتيجه گيري

فاقد


استاد راهنمای اول: جلالي تهراني، سيد محمد محسن


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 274
نام نویسنده: صادقیان، مريم
نویسنده دوم: يزدانفرد، فرزانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1372
تعداد صفحات: 98
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش نيست


استاد راهنمای اول: طباطبايي، سيد محمود


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 272
نام نویسنده: غضنفر، حميد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 70
چکیده: 

فاقد چكيده


استاد راهنمای اول: جلالي تهراني، سيد محمد محسن


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 271
نام نویسنده: بندرچی، خديجه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 139
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش نيست


استاد راهنمای اول: طباطبائی، سید محمود


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 270
نام نویسنده: دلخوش، حسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1372
تعداد صفحات: 131
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش نيست


استاد راهنمای اول: طباطبائی، سید محمود


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 269
نام نویسنده: حیدری، محمد
نویسنده دوم: ابويساني، سيد محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1366
تعداد صفحات: 104
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش نيست


استاد راهنمای اول: جلالي تهراني، سيد محمد محسن

<   1112131415161718191101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125135145155   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.