دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   1112131415161718191101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130140150   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1557 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 143
نام نویسنده: ریاحی، مرضيه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 90
چکیده: 

فاقد چكيده


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 95
نام نویسنده: علیزاده، شهناز
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1376
تعداد صفحات: 204
چکیده: 

اهداف این تحقیق ساخت و اعتبار یابی مقیاسی برای سنجش هیجان جوی متناسب با ویژگیهای فرهنگی – اجتماعی جامعه مورد نظر و همچنین بررسی فرضیه های در خصوص از ارتباط بین نمره های هیجان جوی با عملكرد تحصیلی ، عزت نفس، جایگاه مهار و الگوی شخصیتی – رفتاری تیپ الف بود. ابتدا بر اساس تحلیل عوامل ، مقیاس هیجان جوی 24 ماده ای موسوم به مقیاس هیجان جوی اهواز(ASSI) ساخته شد. پایای مقیاس ASSI بر اساس ضرایب باز آزمای و آلفای كرونباخ رضایت بخش بود. همچنین اعتبار مقیاس ASSI براساس ملاك AISS;EPQوMMPI ارزیابی شد. ضرایب اعتبار به دست آمده رضایت بخش بودند و بیانگر اعتبار بالای مقیاس ASSI می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از معدلهای دانش آموزان ، عزت نفس كوپر اسمیت (CSEQ)، مقیاس جایگاه مهار (ALOC) و تیپ شخصیتی الف (TAQ) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون و آزمون استفاده شد. نتایج حاكی از این بود كه هیجان جوی با جایگاه مهار بیرونی و الگوی شخصیتی – رفتاری الف (غیر رسمی) رابطه دارد.استاد راهنمای اول: نجاريان، بهمن
استاد مشاور اول: طباطبايي، سيد محمود
استاد مشاور دوم: شكركن، حسن


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 94
نام نویسنده: سیدزاده، بي بي زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1376
تعداد صفحات: 234
چکیده: 

دو عامل تعیین کننده در سلامت روانی فرد، وجود ثبات هیجانی(Emotional Stability) و امنیت روانی (Security) میباشند.

در سلامت روانی زنان عوامل گوناگونی دخالت دارند. از جمله می توان  ازدواج، فرزندآوری و تعداد فرزندان را از عوامل

موثر در این رابطه دانست. تاکنون پیرامون تعداد کم یا زیاد فرزندان نظرات و مباحث مختلفی مطرح شده، اما در مورد میزان تاثیر تعداد فرزندان بر سلامت روانی مادران تحقیقات چندانی انجام نگرفته است.

در این پژوهش از ی تحلیل بالینی  (C.A.Q) ساخته ی کتل ( R.Cattell,1975) و همکارانش ، با هدف اجرای دو خرده آزمون ((C)) برای سنجش عامل ثبات هیجانی و ((O)) برای سنجش عامل نا امنی (Insecurity) استفاده شده است. مذکور از اعتبار و پایایی مناسبی برخودار است و 28 عامل شخصیتی و بالینی را می سنجد.

آزمون بر روی دو گروه 30نفری  از مادران خانه دار و دارای مدرک تحصیلی سیکل(سوم راهنمایی) که با همسر و فرزندان خود زندگی می کنند،انجام گرفت. گروه اول را مادران کم فرزند(1تا 3 فرزند) و گروه دوم را مادران پر فرزند(4 فرزند و بیشتر) تشکیل می دادند.آزمودنی ها در محدوده سنی 28تا43 سال قرار داشتند.دو گروه از نظر متغیرهایی چون سن آزمودنی ها و تحصیلات و شغل همسران آن ها همتا سازی شده اند و از نظر متغیرهای جنس،وضعیت تاهل،شغل و تحصیلات مورد کنترل قرار گرفتند.

این تحقیق که با هدف بررسی تاثیر تعداد فرزندان در دو عامل ثبات هیجانی و  ناامنی و به طور کلی سلامت روانی مادران ، انجام گرفته است شامل فرضیه های زیر است:

1- بین سطح ثبات هیجانی مادران کم فرزندان و مادران پر فرزند تفاوت معنی داری وجود دارد.

2- بین سطح ناامنی مادران کم فرزند و مادران پر فرزند تفاوت معنی داری وجود دارد.

با استفاده از تحلیل آماری  کامپیوتری و شاخص های آماری میانگین، انحراف استاندارد و ازمونهای t و خی دو( )، این یافته اصلی بدست آمد که بین نمرات خرده ازمونهای ثبات هیجانی و نا امنی در دو گروه مادران کم فرزند و مادران پر فرزند تفاوت معنی داری وجود ندارد.لذا فرضیه های تحقیق رد و فرضیه های صفر تایید شد.این یافته نشان می دهد که تعداد فرزندان در سطح ثبات هیجانی و نا امنی  مادران تاثیری نداشته است.

یافته اضافی حاصل از اجرای کامل آزمون نشان داد که دو گروه تنها در دو خرده از آزمون ((E)) مربوط به میزان تسلط بر امور یا مدیرت و ((H)) مربوط به میزان جسارت یا جرات تفاوت معنی داری داشتند؛به این صورت که گروه مادران کم فرزند در هر دو خرده ازمون نمره ی بالاتری از مادران پرفرزند داشتند.در سایر خرده آزمون ها بین نمرات دو گروه تفاوت معنی داری دیده نشد.


فهرست مندرجات   نتيجه گيري   منابع و مآخذ

فاقد

 

 

 


استاد راهنمای اول: برادران رفيعي، علي محمد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 59
نام نویسنده: صفائی، علي اكبر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1374
تعداد صفحات: 128
چکیده: 

فاقد چكيده


استاد راهنمای اول: برادران رفيعي، علي محمد
استاد مشاور اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 35
نام نویسنده: امیر افشار، علي اكبر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1370
تعداد صفحات: 193
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش نيست

 


استاد راهنمای اول: خديوي زند، محمد مهدي


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 172
نام نویسنده: عابدی، حسين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 141
چکیده: 

 

پژوهش حاضرباهدف مطالعه میزان رابطه بین هوش هیجانی ومنابع قدرت درمدیران مدارس متوسطه شهرستان نیشابور انجام پذیرفته است .جامعه آماری این پژوهش راکلیه مدیران آموزشی دبیرستان های متوسطه شهرستان نیشابور درسال تحصیلی 85-1384به حجم 70نفر مرد وزن تشکیل می دهند که تمامی این افراد بامحقق دراجرای هوش هیجانی وی سینگر ومنابع قدرت ساموئل سی سرکوهمکاری نموده اند .نمونه تحقیق :شامل کلیه افراد جامعه موردنظرمی باشدوازروش سرشماری درانتخاب نمونه استفاده شده است .

روش تحقیق توصیفی ازنوع همبستگی می باشد که به بررسی یک فرضیه اصلی ونه فرضیه فرعی می پردازد .نتایج تحقیق برای فرضیه اصلی نشان داد که :بین هوش هیجانی ومنابع قدرت درمدیران رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد وبرای فرضیه های فرعی شماره 1الی9 نتایج ازمون درسطح(a=0/05)به قرار زیر است :

1-بین خودآگاهی ومنابع قدرت مدیران رابطه مثبت ومعناداری وجوددارد.

2-بین خودنظمی ومنابع قدرت مدیران رابطه مثبت ومعناداری وجوددارد.

3-بین خودانگیزشی ومنابع قدرت مدیران رابطه مثبت ومعناداری وجوددارد.

4-بین همدلی ومنابع قدرت مدیران رابطه معنادارمتوسطی وجوددارد.

5-بین مهارت اجتماعی ومنابع قدرت مدیران رابطه مثبت ومعناداری وجوددارد

6-بین جنسیت وهوش هیجانی ومنابع قدرت رابطه معناداری وجود ندارد .

7-بین سابقه مدیریت مدیران باهوش هیجانی ومنابع قدرت رابطه معناداری وجود ندارد.

 

فهرست مطالب - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: امین یزدی، سید امیر


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 171
نام نویسنده: صفری، حجت
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 191
چکیده: 

رویکرد های جدید به مدیریت تعارض نشان می دهد که به کارگیری فنون مدیریت تعارض بر اثر بخشی سازمان و رضایتمندی کارکنان تاثیر دارد . آنچه که در مدیریت صحیح تعارض مهم به نظر می آید . شناخت صحیح تعارض و به کارگیری آن در موقعیت های مناسب می باشد بدین منظور شناخت تعارضهای کارکردی ( مخرب ) در سازمان به عنوان پیش نیازهای مدیریت تعارض مهم به نظر می رسد .

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر تعارض سازمانی کارکردی و غیر کارکردی بر کیفیت زندگی کاری معلمین می باشد . برای انجام این پژوهش از روش علی _ مقایسه ای استفاده شده است جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمین دبیرستانهای ناحیه 2 آموزش و پرورش مشهد می باشد . برای تعیین حجم نمونه از جامعه آماری با توجه به روش تصادفی ساده تعداد 298 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند برای جمع آوری داده ها از دو میزان تعارض و کیفیت زندگی کاری استفاده شده است آلفا برای  تعارض سازمانی برابر با 95٪ و برای کیفیت زندگی کاری برابر با 94٪ براورد شد . در این تحقیق مولفه های کیفیت زندگی کاری شامل هشت مولفه یکپارچگی و انسجام اجتماعی ، رضایتمندی از پرداخت منصفانه و کافی ، رضایتمندی از شرایط کاری امن و سالم ، ارتباط اجتماعی زندگی شغلی ، فرصت مناسب برای توسعه قابلیتهای انسانی ، قانونمندی کار ، فرصت برای امنیت و رشد مداوم و فضای کلی زندگی می باشد ، داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل و در نهایت نتایج تحقیق از مقایسه دو گروه معلمین دارای تعارض سازمانی غیر کارکردی و کارکردی  نشان می دهد که کیفیت زندگی کاری معلمینی که با تعارض کارکردی در مدارس کار می کنند در مقایسه با معلمینی که با تعارض غیر کارکردی کار می کنند بالاتر می باشد

فهرست مطالب - فهرست منابع و مأخذ- نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: كوهستاني، حسين علي
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 170
نام نویسنده: محمدیان، عبدالله
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 80
چکیده: 

مدیریت زمان یكی از مباحث اصلی در اداره هر كاری برای رسیدن به هر هدفی است. از آنجا كه زمان در اختیار همه ابنای بشر است، اصولا مدیریت زمان یك امر همگانی و عمومی است. آگاهی از مفهوم مدیریت زمان هم در زندگی فردی و هم در زندگی حرفه ای دانشجویان مثمر ثمر خواهد بود و در واقع آنان را به نوعی خودمدیریتی سوق می دهد. عامل مهم دیگری كه آگاهی از این مفهوم را ضروری می سازد این است كه دانشجویان با به كار بردن اصول و تكنیكهای فنی مدیریت زمان می تواند بسیاری از فشارهای روزانه را كاهش دهند یا از بین برند. یعنی مبحث مدیریت زمان ارزش مندی خود را در بهبود زندگی شخصی و كاری نشان می دهد. به طور كلی مدیریت زمان دارای دو مؤلفه مهم می باشد كه عبارتند از مهارت فردی و مهارت سازمانی. مهارت سازمانی خود شامل 6 بعد ( هدفگذاری، اولویت بندی اهداف و فعالیتها،برنامه ریزی عملیاتی، تفویض اختیار، مدیریت ارتباطات و مدیریت جلسات) می باشد. این پژوهش در سال تحصیلی 85-84 به منظور مقایسه شناخت مفهوم مدیریت زمان میان دانشجویان كارشناسی رشته های مدیریت و غیر مدیریت در دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفته است. برای سنجش میزان شناخت دانشجویان از مفهوم مدیریت زمان و مؤلفه های تشكیل دهنده آن 198 نفر از بین جامعه دانشجویان رشته های مدیریت و غیر مدیریت به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش كه با روش پیمایشی (مقطعی) صورت گرفته، پرسش نامه مدیریت زمان می باشد كه شامل 2 قسمت است. بخش اول آن میزان شناخت دانشجویان از مفهوم مدیریت زمان و بخش دوم شامل 2 قسمت (الف) مهارت فردی و (ب) مهارت سازمانی را مورد سنجش قرار می دهد. گردآوری داده ها درباره افراد مورد مطالعه از طریق نمونه گیری چند مرحله ای صورت گرفته است. اطلاعات جمع آوری از پرسش نامه ها جهت آزمون سؤالات و فرضیات تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. اگرچه با توجه به نزدیكی میانگین های 2 گروه مدیریت و غیر مدیریت بین دانشجویان تفاوت معناداری مشاهده نشد، ولی آنچه انتظار می رود این است كه دانشجویان به ویژه دانشجویان مدیریتی حداقل با توجه به آینده شغلی و كاری خود باید مدیریت زمان و مهارتهای فكری آن را فرا بگیرند تا بتواند بهتر و اثر بخش تر عمل كند

فهرست مطالب - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري 

پرسشنامه


استاد راهنمای اول: كوهستاني، حسين علي
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 169
نام نویسنده: سحابی، آناهيتا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 135
چکیده: 

این پژوهش در پی بررسی رابطه بین روشهای نظارتی مدیران با توانمندسازی دبیران مدارس راهنمایي دولتی دخترانه شهر مشهد است. جامعه آماری این تحقیق كلیه معلمان راهنمایي دخترانه هفت ناحیه شهر مشهد درسال تحصیلی 85-84 است. با توجه به بزرگی جامعه آماری یك نمونه 180 نفری به روش نمونه گیری چند مرحله ای به صورت تصادفی انتخاب شدند. در این تحقیق از پرسش نامه سنجش روشهای نظارتی مدیران با استناد به گزارش پورافشاری 742% و نیز پایایي پرسش نامه با استفاده از آلفای كرونباخ 88% است. برای تعيین روایي پرسش نامه توانمندسازی از روایي سازه بهره گرفته شده است كه بر مبنای سازه های اصلی( تصمیم گیری، رشد حرفه ای، اعتبار شخصی و شغلی، كار آمدی، استقلال، تأثیر گذاری) در نظریه لایت فوت و راپا پودت (1986) از تحلیل عامل با چرخش واریماكس استفاده شد و نیز پایایي پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای كرونباخ 95% به دست آمد.برای تحلیل یافته ها از آزمون های رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t استفاده شد. براساس یافته های پژوهش بین روشهای نظارت مدیران با توانمندسازی دبیران با احتمال 95% رابطه معنادار وجود دارد.

 1-ضریب همبستگی پیرسون بین نظارت مستقیم و توانمند سازی 95%- به دست آمد كه نمایانگر آن است كه هر چه میزان برخورداری مدیران از روش نظارت مستقیم بیشتر باشد،میزان توانمندسازی دبیران مدرسه پایين می آید.

2- ضریب همبستگی پیرسون بین نظارت غیرمستقیم و توانمندسازی 76% به دست آمد كه نشان می دهد كه با احتمال 95% بین نظارت غیر مستقیم و توانمندسازی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. به این معنی كه هر چه مدیران از روش نظارتی غیرمستقیم بیشتر استفاده كند، معلمان از میزان توانمندسازی بیشتری برخوردار می شوند.

3- ضریب همبستگی پیرسون بین نظارت مشاركتی و توانمندسازی 887% به دست آمد كه با احتمال 95% بین نظارت مشاركتی و توانمندسازی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. نتایج این فرضیه نیز مانند فرضیه قبلی است، با این تفاوت كه نظارت مشاركتی، ضریب همبستگی بالاتری با توانمندسازی دارد. به این معنی كه از 2 روش نظارتی غیر مستقیم و مشاركتی به مدیرانی كه از روش نظارتی مشاركتی بیشتری استفاده می كند، معلمان آنان از میزان توانمندسازی بالاتری نیز برخوردارند.

 4- نتایج آزمون t در مورد متغیر سابقه خدمت نشان داد كه تفاوت معناداری بین تعداد سالهای سابقه خدمت مدیران با روشهای نظارت مدیران وجود ندارد.

 5- نتایج آزمون t در مورد متغیر رشته تحصیلی نشان داد كه تفاوت معناداری بین رشته تحصیلی مرتبط با مدیریت و غیرمرتبط مدیران با روشهای نظارت مدیران وجود دارد، به این معنی كه مدیرانی كه رشته تحصیلی آنان مرتبط با مدیریت بوده از روش نظارت كمتری استفاده كرده اند

فهرست مطالب - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري استاد راهنمای اول: كوهستاني، حسين علي
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 168
نام نویسنده: داودی پور، عبدالله
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 165
چکیده: 

یكی از رویكرد هایي كه در دو دهه اخیر در حوزه مدیریت آموزشی مورد توجه شایانی قرار گرفته است مدیریت مشاركتی و مدیریت مدرسه محور است كه اكثر نظامهای آموزشی كشورهای پیشرفته به اهمیت استراتژیك آن پی برده اند. بسیاری از نظامهای آموزشی اكنون طرح مدیریت مدرسه محور را سرلوحه ی سیاست های مهم خود قرار داده اند و به عنوان یك سیاست ملی و راهبردی آن را پی گیری می كند. ایران نیز خواهان تجربه كردن این روند جهانی است. زیرا بر اساس آیين نامه اجرایي مدارس مصوب تابستان 1379 شورای عالی آموزش و پرورش اختیارات جدیدی در راستای سیاست های مدیریت مدرسه محور به مدارس واگذار شده است. یافته های تحقیقی نشان می دهد كه مدیریت مدرسه محور باعث افزایش اثر بخشی و كارآیي آموزش و پرورش در سطح مدارس می شود و با مشاركت جمعی كلیه افراد در امور مدرسه نوعی گسترش دموكراسی و مردم سالاری را نیز موجب می گردد. لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی امكان اجرای طرح مدیریت مدرسه محور در مدارس راهنمایي تحصیلی شهر مشهد بر اساس رسالت، مشاركت و تعهد سازمانی است. بدین منظور، كلیه مدیران و دبیران مدارس راهنمایي تحصیلی نواحی 7 گانه شهر مشهد به عنوان جامعه آماری این پژوهش در نظر گرفته شدند. تعداد 160 نفر از طریق نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از محقق ساخته با 33 سؤال بسته پاسخ بر مبنای تئوری های مرتبط و پرسش نامه های استاندارد استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد كه میزان توجه به رسالت، مشاركت و تعهد سازمانی كاركنان مدارس نسبتا مطلوب است و امكان اجرای مدیریت مدرسه محور بر اساس مؤلفه های فوق فراهم است . درعین حال برای اجرای این نوع مدیریت به آموزش های ضمن خدمت كوتاه مدت در این زمینه ها نیاز است. تحقیق پیشنهاد می دهد كه مدیران و تصمیم گیرندگان باید زمینه و شرایط مشاركت كاركنان در امور مدرسه را توأم با تفویض اختیار و انعطاف پذیری و استقلال مداری فراهم كند تا به این وسیله تعهد و مسئولیت پذیری آنها نیز افزایش یابد. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد كه توجه كاركنان زن به رسالت، بیشتر از توجه كاركنان مرد در رسالت است و میزان مشاركت آنها در امور مدرسه نیز بیشتر از میزان مشاركت كاركنان مرد است. ولی تعهد سازمانی كاركنان مرد و زن یكسان است. همچنین بین رسالت، مشاركت و تعهد سازمانی بر اساس سطح تحصیلات، رشته تحصیلی و سابقه خدمت تفاوت آشكاری مشاهده نشد. در پایان پیشنهاداتی برای تحقیقات بعدی و كمك به اجرای مدیریت مدرسه محور ارائه شده است.

فهرست مطالب  منابع و مآخذ  نتيجه گيري 


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: سعيدي رضواني، محمود

<   1112131415161718191101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130140150   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.