دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   1112131415161718191101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131141151   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1557 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 165
نام نویسنده: رشید ترابی، مجيد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 1
چکیده: 

     استفاده از اینترنت در آموزش فرصت مناسبی برای دست اندركاران آموزش مداوم پرشكی است، چراكه فرصتی همگانی و متنوع بدون محدودیت و وابستگی به زمان و مكان با قابلیت ها و جذابیت های بالای آموزشی برای خیل عظیم پزشكان درنقاط دور و نزدیك فراهم می كند. علی رغم توسعه اینگونه آموزشها در بسیاری از كشورهای دنیا، در كشور ما اقدام با یسته ای برای راه اندازی این دوره ها صورت نگرفته است. هدفی كه این تحقیق دنبال نموده است اطلاع از نگرش (به عنوان زیر ساخت) دست اندركاران این دوره ها و عوامل مؤثر بر آن است. از میان این عوامل وضعیت موجود، امكانات سخت افزاری، آموزشهای كامپیوتری و اینترنتی و دسترسی به اینترنت و رابطه آن با نگرش مدیران گروه و اعضای هیئت علمی در دانشگاه علوم پزشكی مشهد و پزشكان عمومی شركت كننده در دوره های آموزشی مداوم به روش پیمایشی مورد مطالعه قرار گرفته است . حجم نمونه 254 نفر است كه به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب گردیده اند. ابزار گردآوری دادها پرسش نامه سنجش نگرش محتوی 28 سؤال به روش 5 گزینه ای سیكرت است. نتایج آزمون خی 2- در مجموع 3 گروه – وجود رابطه بین وجود امكانات و برخورداری از آموزش را با نگرش رد می كند، ولی همین آزمون وجود رابطه معنی دار بین دسترسی به اینترنت و نگرش را مورد تأیيد قرار می دهد. رابطه معكوس و معنی داری بین سابقه خدمت و نگرش در كل آزمودنی ها مشهود است.همچنین نتایج نشان دهنده ی نگرش منفی مدیران گروه غیر بالینی و نگرش نسبتا مثبت مدیران بالینی مؤید وجود تفاوت معنادار بین آن دو می باشد. اگر چه درمجموع ، نگرش مثبت به دوره ها وجود دارد ولی با توجه به پایين بودن میانگین های سه گروه مهمترین پیشنهاد این تحقیق ، تلاش برای بهبود نگرش از طریق آموزش و اطلاع رسانی از فوائد این دوره ها و فراهم نمودن امكانات مناسب برای دسترسی بیشتر به اینترنت و تحقیق پیرامون دیگر عوامل مؤثر بر نگرش ایشان می باشد

فهرست مطالب - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري

 


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: سعيدي رضواني، محمود


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 154
نام نویسنده: رمضانیان فهندری، هادي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1382
تعداد صفحات: 188
چکیده: 

تغیير و تحولات گسترده در زمینه های مختلف علمی، فنی، سیاسی، اجتماعی و... سازمانها را بر آن داشته است تا جهت حفظ خود در برابر این تحولات و پیچیدگیهای روزافزون، تلاش نمایند. از آنجا كه جهت تغيیر و اثر گذاری و اثر پذیری رشد تفكر و اندیشه وقدرت خلاقیت و نو آوری و در مجموع یادگیری ضروری است، مدیران هوشمند و با تجربه ای همچون پیتر سنج، آرگریس و.... را بر آن داشت تا نظریه سازمانهای یادگیرنده را مطرح نمایند. در راستای فواید فزاینده سازمانهای یادگیرنده و تاثیر بسزای آن در پیشرفت و بهبود سازمانی این پژوهش به سنجش نگرش قضات سرپرست كارآموز دادگستری تهران در ارتباط با سازمان یادگیرنده به منظور ارائه راهكارهای جهت حذف یا كاهش نگرشهای منفی و ایجاد یا افزایش نگرشهای مثبت در آنها پرداخته ایم. این پژوهش با مطرح ساختن یك سوال اصلی در ارتباط با چگونگی نگرش قضات در ارتباط با سازمان یادگیرنده و هفت سوال فرعی در ارتباط با مقایسه نگرش قضات سرپرست دارای تحصیلات دانشگاهی و قضات دارای تحصیلات حوزوی در ارتباط با مولفه های مختلف سازمان یاد گیرنده و مقایسه نگرش آنها بر اساس سطح تحصیلات و سابقه كار به سنجش نگرش قضات پرداخته است. نتایج حاصل هیچ تفاوت معناداری را میان دو گروه دانشگاهی و حوزوی و همچنین تفاوت معناداری را میان سطح تحصیلات و و سابقه كار در این دو گروه نشان نداد. لازم به ذكر است كه در این پژوهش از آزمونهای آماری نظیر آزمون تی با یك نمونه، آزمون تی با نمونه های مستقل و تحلیل واریانس یك طرفه بهره گرفته شده است. در پایان راهكارهایي جهت حذف یا كاهش نگرشهای منفی و ایجاد یا افزایش نگرشهای مثبت در قضات سرپرست كار آموز دادگستری تهران نسبت به سازمان یادگیرنده ارائه شده است.

فهرست مندرجات- فهرست منابع ومأخذ- نتيجه گيري-


استاد راهنمای اول: دعائي، حبيب اله
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا


>>
شماره بازیابی: 140
نام نویسنده: شریعت، رضا
نویسنده دوم: اسديان، محمد
نویسنده سوم: محمد، سعيدي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 1
چکیده: 
استاد راهنمای اول: رئوفي، محمد حسين
استاد مشاور اول: صادقي، احمد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 74
نام نویسنده: زرین مهر، مهدي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1377
تعداد صفحات: 1
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: رئوفي، محمد حسين


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 73
نام نویسنده: محمدزاده شريف، غلامرضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1377
تعداد صفحات: 98
چکیده: 
بر طبق گلایه های بسیاری از اندیشمندان و صاحبنظران تعلیم و تربیت از عدم کیفیت آموزشی دانشگاهها و مرتبط دانستن این موضوع با عدم تامین نیازهای آموزشی اعضاء هیات علمی، پژوهشگر را بر آن داشت به منظور تعیين نیازمندیهای آموزشی از طریق تحقیق زمینه یابی به توصیف،تعيين و کشف نیاز آموزشی آنان اقدام نماید.هدف اساسی از انجام پژوهش تعیين نیازمندیهای آموزشی اعضاء هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. تعیين نیازهای آموزشی گروههای چهارگانه (علوم انسانی، علوم پایه، علوم کشاورزی و دامپروری، علوم فنی و مهندسی)، تعيین نیازهای آموزشی مرتبه های علمی مختلف اعم از مربی آموزشیار، مربی، استادیار، دانشیار، و استاد و تعيین نیازهای آموزشی هر گروه همراه با رتبه اعضاء هیات علمی همان گروه، از سوالات تحقیق این پژوهش هستند.با استفاده از روش تحقیق زمینه یابی، نسبت به تنظیم دو از طریق روش دلفی اقدام گردید. اولیه برای صد نفر از اعضاء هیات علمی که معرف جامعه بودند ارسال شد. در این از یک سوال باز پاسخ استفاده شده و از افراد خواسته شد نیازهای آموزشی اعضاء هیات علمی را بدون توجه به گرایش و تخصص حداقل در پنج ردیف نام برند. پس از ارسال صد به گروهای چهارگانه (هر گروه 25 نفر) تعداد 91 واصل گردید. از ماحصل این ها یک حاوی 20 سوال بسته پاسخ و یک سوال باز پاسخ تهیه گردید. پس از ارسال به کل جامعه (610نفر) قریب به 233 تکمیل شده عودت داده شده، تحلیل اطلاعات توسط نرم افزار SPSS انجام که برخی از نتایج به شرح ذیل آمده است:1-  اولویت نیازهای آموزشی گروهای علوم پایه، علوم کشاورزی و دامپروری، علوم فنی و مهندسی دست یافتن به شبکه های اطلاع رسانی INTERNET، E-MAIL مشخص شده است.2-  اولویت نیازهای آموزشی گروه علوم انسانی، روش تدریس با تاکید بر آموزش دانشگاهی و استفاده از شبکه اطلاع رسانی INTERNET به منظور تحقیق و پژوهشهای تعيین شده است.3-  اولویت نیازهای آموزشی اعضاء هیات علمی در مرتبه های مختلف علمی آشنا شدن با شبکه های اطلاع رسانی INTERNET، E-MAIL مشخص شده است.

اولین اولویت نیازمندی آموزشی اساتید در سطح دانشگاه، روش تدریس با تاکید بر آموزش دانشگاهی قید شده است.

فهرست مندرجات - نتيجه گيري - منابع و مأخذ

پرسسشنامه


استاد راهنمای اول: كوهستاني، حسين علي
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 41
نام نویسنده: بروغنی، امير
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 127
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 40
نام نویسنده: عوض زاده، امير محمود
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1386
تعداد صفحات: 127
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 36
نام نویسنده: طین، منيره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1374
تعداد صفحات: 190
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 27
نام نویسنده: براتی، محمد ابراهيم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1372
تعداد صفحات: 116
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 23
نام نویسنده: صمدی، غلامعلي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1376
تعداد صفحات: 103
چکیده: 

نقش بسیار موثر و اساسی مدیریت، در رشد و تعالی جامعه، افراد را بر آن وا می دارد که به مدیریت و مدیران بیشتر از پیش فکر کنند. چون آموزش و پرورش در راس همه امور جهت توسعه و رشد هر جامعه قرار دارد، پس از بین انواع مدیریت ها، مدیریت آموزشی نیز دارای جایگاه مهم و خاصی است. با این حساب مراکز و سازمانهای آموزشی به نیروی توانمند، متخصص و باتجربه و با ارزشی، جهت هماهنگی و همسو نمودن با هدف بهسازی و توسعه امر آموزش و پرورش، در نتیجه بهسازی و توسعه جامعه، به نام "مدیر آموزشی" نیاز دارند.

توجه به مسئولیت و وظیفه خطیر و نقش حیاتی و اساسی مدیریت آموزشی در ساختار بنیادی جامعه و انتظار عصر حاضر، کاربرد سبکهای اصولی، منطقی، علمی، تخصصی را طلب نموده که شرایط و زمینه مناسب از جهات و جنبه های مختلف به وجود آمده و از به هدر رفتن بیت المال جلوگیری شده و باعث تحقق اهداف آموزش و پرورش و همانطور آموزش و پرورش استثنایي خواهد شد. لذا به منظور افزایش کیفیت و مطلوب نمودن نحوه پیشرفت روند آموزش و پرورش استثنایي با انگیزه انتخاب موضوع تحقیق، تجربه سالها مدیریت و رشته تحصیلی مورد علاقه حاضر پژوهشگر خواسته است بداند سبکهای مدیریتی کنونی، در نحوه و عملکردها چه حد اثر بخش می باشد در نتیجه حساس و نکته سنج شدن موضوع مزبور بوده است.

در ارتباط با پیشینه تحقیق با مراجعه به مخازن کتابخانه ومنابع اطلاعاتی کامپیوتری و بررسی هایي که به عمل آمد، معلوم شد تحقیقی در این زمینه انجام نگرفته و در حال انجام نیز نمی باشد.

این تحقیق با روش توصیفی پیمایشی و جامعه آماری کلیه معلمین و مدیران همه مراکز آموزش استثنایي شهر مشهد بوده است. نمونه آماری برای مدیران 26 نفر و برای معلمین 371 نفر از 28 مرکز آموزش استثنایي با روش نمونه گیری، پوش کامل به عنوان انتخاب مطلوب، انجام گرفته است. برای جمع آوری اطلاعات از بسته و بی نام با هدف بررسی سبکهای رفتار سازمانی مدیران مراکز آموزش استثنایي شهر مشهد استفاده شده است. پژوهشگر خواسته است بداند سبک های رفتار سازمانی از دیدگاه معلمین تا چه حد اثر بخشی قابل قبول را داشته، و تا چه حد در رسیدن به اهداف از پیش تعیين شده بر اساس نظریه ای. کی. کورمن (تئوری سیکل زندگی) موثرند. در این تحقیق از معیارهای سنجش سبک های رفتاری و بلوغ در سه سطح زیر میانگین بلوغ متوسط یا نابالغ، بلوغ متوسط و بالای بلوغ متوسط یا بالغ، استفاده شده است. همچنین پژوهشگر خواسته است بداند آیا نظریه ای. کی. کورمن در سیستم مدیریت آموزشی مراکز آموزش استثنایي شهر مشهد کاربرد دارد یا خیر؟ که در رابطه با سئوالات و اهداف فوق الذکر فرضیات زیر ارائه گردید:

1- بین سبک های رفتار سازمانی مدیران مراکز آموزش استثنایي شهر مشهد و اثر بخشی رابطه معناداری وجود دارد.

2- سبکهای رفتار سازمانی مدیران مراکز آموزش استثنایي شهر مشهد با معلمین زیر بلوغ متوسط و یا نابالغ وظیفه مداری و رفتاری اثر بخش است.

3- سبک های رفتار سازمانی مدیران مراکز آموزش استثنایي شهر مشهد با معلمین با بلوغ متوسط رابطه مداری و رفتاری اثر بخش است.

4- سبک های رفتار سازمانی مدیران مراکز آموزش استثنایي شهر مشهد با معلمین با بالای بلوغ متوسط یا بالغ، وظیفه مداری و رابطه مداری ضعیف و رفتاری اثر بخش است.

5- نظریه ای. کی. کورمن در سیستم مدیریت آموزش استثنایي شهر مشهد دارای کاربرد است.

در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش فراوانی مدیران، فراوانی اثر بخشی، فراوانی درصد تراکمی، تحلیل واریانس، تحلیل همبستگی پیرسون و آزمون تعقیبی استفاده شده است. پس از تجزیه و تحلیل و محاسبه و ، پژوهشگر به یافته های علمی معتبر دست پیدا نموده و اظهار نظر و پیشنهادهای سازنده ارائه کرده است. و ماحصل نتيجه نهایي اینکه نظریه ای. کی. کورمن در سیستم مدیریت مراکز آموزش استثنایي شهر مشهد دارای کاربرد است.

فهرست منابع در این تحقیق به روش توربین در پایان هر فصل و روش APA (انجمن روانشناسان آمریکا) در پایان تحقیق نوشته شده است.

پژوهشگر انتظار دارد پویندگان راه علم و دانش و صاحبنظران و پژوهشگران در رفع نواقص با بزرگواری راهنمایي و ارشاد نموده تا نه تنها این تحقیق از رسایي و مقبولیت بیشتری بر خوردار شده ، بلکه تجربه ای جهت انجام بی عیب و نقص تحقیقات بعدی برای خود و دیگران باشد.

 

فهرست مندرجات - نتيجه گيري - منابع و مأخذاستاد راهنمای اول: رئوفي، محمد حسين
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز

<   1112131415161718191101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131141151   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.