دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   1112131415161718191101111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135145155   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1557 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 250
نام نویسنده: مشتاقی شریف زاده، مريم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 140
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش بررسی و مقایسه هوش هیجانی در گروه دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد بود . به این منظور تعداد 30 دانشجو فاقد پدر و 30 دانشجو دارای پدر که به صورت تصادفی انتخاب شدند.

ابزار اصلی اندازه گیری این تحقیق پرشسنامه هوش و هیجانی بار- اون (EQ-i) Emotional quotient inventory  بود که اعتبار آن در یک مطالعه مقدماتی با استفاده از آزمون آلفای کربناخ برابر با 81َ% محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل واریانس نشان داد که تفاوت معنی داری در هوش هیجانی دو گروه وجود دارد. نتایج حاصل از مقایسه زوجی نیز نشان داد که میانگین نمرات هوش هیجانی دانشجویان دارای پدر به صورت معنی داری بیشتر از گروه دیگر است.

 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 249
نام نویسنده: رحمانی، مهدي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 63
چکیده: 

فاقد چكيده


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 248
نام نویسنده: نظیفی، مرتضي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 96
چکیده: 

فاقد چكيده

فهرست مندرجات - منابع و مآخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: طباطبايي، سيد محمود
استاد مشاور اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 247
نام نویسنده: لقابرازنده، هدي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 158
چکیده: 

در دهه های اخیر، پژوهش های زیادی به بررسی نقش شناختواره های زوجین در سازگاری زناشویي پرداخته اند. در این پژوهش از میان شناختواره های مرتبط با سازگاری زناشویي، رابطه معیارهای ارتباطی ( باورهایي در مورد اینكه روابط فرد و همسرش چگونه باید باشد) و طرحواره ها سازگار اولیه ( باورهای بنیادین در مورد خود، جهان و دیگران )، با سازگاری زناشویي مورد بررسی قرار گرفت. جامعه پژوهش اخیر، دبیران زن دبیرستان های ناحیه 3 مشهد و همسرانشان بودند. به روش نمونه گیری خوشه ای، 10 دبیرستان به صورت تصادفی انتخاب شد. در مجموع 100 نفر (50 زوج) در این پژوهش شركت كردند. برای سنجش معیارهای ارتباطی افراد از پرسش نامه معیارهای ارتباطی ویژه (ISIR) و برای سنجش طرحواره های ناسازگار اولیه از فرم كوتاه طرحواره های یانگ (YSO S) استفاده شد. همچنین سازگاری زناشویي با مقیاس سازگاری دو نفره (DAS)، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق با روش همبستگی ( پیرسون) و تحلیل رگرسیون چندگانه ( همزمان و گام به گام)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاكی از این است كه معیارهای ارتباطی رابطه مدار در چهار حیطه مرزها، قدرت، سرمایه گذاری بیانی و سرمایه گذاری عملی، با سازگاری زناشويی رابطه دارد. همچنین رضایت از برآورده شدن معیارهای ارتباطی در رابطه زناشويی، با سازگاری زناشويی رابطه دارد. میان میزان ناراحتی افراد از برآورده نشدن معیارهایشان با سازگاری زناشویي رابطه معناداری مشاهده نشد. همچنین معیارهای ارتباطی افراد در حیطه های مرزها، قدرت، سرمایه گذاری بیانی و سرمایه گذاری عملی، روی هم رفته، 25 درصد از واریانس سازگاری زناشویي را پیش بینی كردند. در تحلیل رگرسیون گام به گام از میان معیار های ارتباطی، معیارهای كه بیشترین همبستگی را با سازگاری زناشويی داشتند، به ترتیب وارد مدل شدند، این مدل نشان داد كه معیار سرمایه گذاری بیانی به تنهای سازگاری زناشویي را به صورت معناداری پیش بینی كرده و 6/24 درصد از واریانس آن را توجیه می كند. تفاوت معیارهای ارتباطی زن و شوهر با میانگین سازگاری زناشویي آن دو رابطه معنادار و منفی داشت. همچنین سه طرحواره ناسازگار اولیه : محرومیت هیجانی، انزوای اجتماعی و وابستگی / بی كفایتی با سازگاری زناشویي رابطه معنادار منفی داشتند. نتایج حقیق، همخوان با رویكردهای شناختی، شناختواره ها را در سازگاری زناشويی مورد تاكید قرار می دهد.

فهرمت مندرجات  منابع و ماخذ   


استاد راهنمای اول: امین یزدی، سید امیر
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 252
نام نویسنده: شیخ نظامی، سمانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1385
تعداد صفحات: 210
چکیده: 

در پژوهش حاضر میان رویکرد های معنوی یا مذهبی در روانشناسی و رواندرمانی در سطح جهان، سه دیدگاه را انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفته اند. هدف از پژوهش در وهله اول تجزیه و تحلیل عناصر موجود در هر رویکرد و در مرحله بعد مقایسه این ویژگی ها در میان سه رویکرد بوده است. رویکردهای انتخابی شامل یک دیدگاه از میان نظریات غربی است : دیدگاه ریچاردز و برگین با عنوان استراتژیهای معنوی -  مذهبی.دو رویکرد شرقی نیز عبارتند از : نظریه دکتر حسین دانش با عنوان روانشناسی معنوی و رویکرد توحید درمانی از دکتر جلالی طهرانی.

روش تحقیق عبارت است از تحلیل محتوا از نوع کیفی. در این شیوه 5 مقوله برای استخراج از نظریات و تحلیل تعیین شده است. واحد تجزیه و تحلیل موضوع است و گروه مورد بررسی سه رویکرد معنوی می باشد. سوال اصلی در این پژوهش این است که آیا بین سه دیدگاه در مقوله های مطرح شده تفاوت وجود دارد یا خیر؟

فرض تحقیق بر اساس وجود تفاوت در هر یک از مقوله هاست. خلاصه یافته های بدست آمده چنین است :

1-    جایگاه معنویت و نقش آن در زندگی انسان : میان دیدگاه غربی ریچاردز و برگین و دو دیدگاه شرقی دانش و جلالی طهرانی تفاوت اساسی وجود دارد. در دیدگاه غربی معنویت اهمیت و جایگاهی در سطح سایر عناصر زندگی انسان دارد مثل جنسیت، هوش، ... اما در دیدگاه شرقی معنویت اساس و شالوده انسانیت و وجه تمابز انسان از حیوان است. همچنین در دیدگاه غربی بیشتر به بعد بیرونی و عینی معنویت یعنی مذهب توجه می شود.

2-    مبانی نظری رویکرد : به ویژه در مبانی شکل گیری دیدگاهها میان سه دیدگاه تفاوت دیده می شود. در دیدگاه دکتر دانش، مبنای مشخصی برای محتوای نظریه عنوان نمی شود و بیشتر مطالب دیدگاهها و تجربیات شخصی است. در نظریه ریچاردز و برگین از پژوهشها و مطالعات علمی به عنوان مبنای نظری موضوعات معنوی استفاده می شود و در توحید درمانی دین اسلام و نطریه روانشناسی انسانگرایانه توأمان مبنای دیدگاه را تشکیل می دهد.در زمینه استفاده از سایر رویکردهای روانشناسی، در دیدگاه غربی محور اصلی سایر رویکردها است و مداخلات معنوی موجب تکمیل آنهاست اما در دیدگاه شرقی برعکس .

3-    اهداف درمان : میان دیدگاه غربی و شرقی تفاوت است .در دیدگاه غربی از بهزیستی کامل فرد در زندگی یاد می شود اما در دیدگاهای شرقی از اتحاد بشری و بالاتر از آن توحید هدف حیات و درمان است.

4-     رابطه درمانی : در زمینه ویژگیهای درمانگر تفاوتی در سه دیدگاه دیده نمی شود و در ویژگیهای مراجع یک تفاوت مورد توجه است. در نظریه ریچاردز و برگین شرط استفاده از مداخلات معنوی تمایل مراجع به بررسی موضوعات معنوی و ابراز آن است.در حالی که در دیدگاههای شرقی درمان معنوی ویژه طیف خاصی از مراجعان نیست.

5-    فنون درمانی : در محدوده و محتوای فنون درمانی، توحید درمانی از دو دیدگاه دیگر متفاوت است.در توحید درمانی فنون به صورت یکسان برای همه مراجعین ارائه می شود و محتوای آن نیز معنوی است  و ویژه یک یک گرایش مذهبی خاص نیست اما در دو دیدگاه روانشناسی معنوی و استراتژیهای معنوی- مذهبی فنون به دو بخش معنوی غیر آن تقسیم می شود و محتوای آن بیشتر مذهبی است. در کاربرد فنون درمان استراتژیهای معنوی- مذهبی مطالعات بیشتری انجام داده و شیوه اجرای فنون به صورت دقیقتر و جزئی تر مطرح گردیده اما در دیدگاههای شرقی از بیان جزئیات درمان به شیوه علمی غفلت شده است.

کلید واژه ها:

1-    معنویت  (spirituality)

2-    مذهب (religiosity)

3-    رواندرمانی (psychotherapy)

4-    رویکرد معنوی – مذهبی روانشناسی(spiritual-religious psychoiogy approach)

 

ابزار پژوهش نيست


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 251
نام نویسنده: قنبری هاشم آبادی، بهرام علی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1372
تعداد صفحات: 141
چکیده: 

یکی از اختلالاتی که به علت کثرت وقوع جنگ ها در دنیا یافت می شود، واکنش نوروتیکی است که در میدان نبرد بروز نموده و فشارهایی را بر فرد وارد می نماید که تحت عنوان استرس جنگ نامیده می شود.

استرس جنگ باعث به وجود آمدن آسیبهای روانی زیادی از جمله اختلال استرس پس از سانحه ناشی از جنگ (PTSD) میگردد و این اختلال، افسردگی را به دنبال دارد.

بروز جنگ همچنین به لحاظ آسیبهائی که ایجاد می نماید و ناگواریهایی که در بر دارد باعث به وجود آمدن اختلال تمارض می گردد که بیشتر برای فرار و دوری گزیدن از مواجهه با چنین سختیها و ناگواریها و یا رسیدن به سود ثانویه(Gain) است. ساوت و یک و یهودا(Southwick & Yehuda, 1988) بر این عقیده اند که عده زیادی از سربازانی که مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشی از جنگ هستند دارای میزانی از افسردگی و یا علائم مربوط به آن می باشند. کاپلان و سادوک(Kaplan & Sadack, 1988) اعتقاد دارند که بعضی ازافرادی که در موقعیتهای خاص مانند صحنه های جنگ قرار می گیرند ممکن است علائم اختلالات روانی را با منشاء عضوی و یا به صورت اختلالات عاطفی عمده از خود بروز دهند.

هدف از اجرای این تحقیق بررسی میزان افسردگی و تمارض در مجروحین اختلال استرس پس از ضربه ناشی ازجنگ و مجروحین گازهای شیمیائی به عنوان گروههای مطالعه و مقایسه آنها با گروهی از مجروحین که عامل مجروحیت آنها غیر از دو عامل ذکر شده بوده به عنوان گروه مقایسه است.

در این تحقیق شدت افسردگی با تست 21 سئوالی بک و تمارض با هفتاد و یک سئوالی MMPI با استفاده از مقیاس های LوFوK سنجیده شده است.

اطلاعات جمع آوری شده از طریق برنامه کامپیوتری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، که نتایج حاصله بیانگر این مساله است که میزان افسردگی در مجروحین با گازهای شیمیائی بالاتر از مجروحین اختلال استرس  پس از ضربه و همچنین بالاتر از سایر گروههای مجروحین ناشی از جنگ است.

میزان افسردگی در مجروحین اختلال استرس پس از ضربه بالاتر از سایر گروههای مجروحین اختلال استرس ناشی از جنگ است و تمارض در مجروحین اختلال استرس پس از ضربه بیشتر از مجروحین شیمیائی ونیز بیشتر از سایر گروههای مجروحین است، تمارض در مجروحین شیمیائی بیشتر از سایر گروههای مجروحین ناشی از جنگ است.    

 

  فهرست مندرجات  فهرست منابع و ماخذ    ابزار پژوهش نيست


استاد راهنمای اول: طباطبائی، سید محمود
استاد راهنمای دوم: دلاور، علي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 217
نام نویسنده: حكم آبادی، اكرم
نویسنده دوم: اربابي، خير النساء
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 82
چکیده: 

فاقد چكيده


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 220
نام نویسنده: امیری، علي
نویسنده دوم: متشكري، مهدي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 38
چکیده: 

فاقد چكيده

فاقد


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 219
نام نویسنده: لطفی نیا، سمانه
نویسنده دوم: محمديان فضلي، مريم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 80
چکیده: 

فاقد چكيده


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 225
نام نویسنده: سادات، فاطمه
نویسنده دوم: فرقاني، آناهيتا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 64
چکیده: 

فاقد چكيده

 


استاد راهنمای اول: باقري، نادر
استاد راهنمای دوم: آزاد، اسدله
استاد مشاور اول: آزاد، اسدله

<   1112131415161718191101111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135145155   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.