دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   1112131415161718191101111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135145155   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1552 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 251
نام نویسنده: قنبری هاشم آبادی، بهرام علی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1372
تعداد صفحات: 141
چکیده: 

یکی از اختلالاتی که به علت کثرت وقوع جنگ ها در دنیا یافت می شود، واکنش نوروتیکی است که در میدان نبرد بروز نموده و فشارهایی را بر فرد وارد می نماید که تحت عنوان استرس جنگ نامیده می شود.

استرس جنگ باعث به وجود آمدن آسیبهای روانی زیادی از جمله اختلال استرس پس از سانحه ناشی از جنگ (PTSD) میگردد و این اختلال، افسردگی را به دنبال دارد.

بروز جنگ همچنین به لحاظ آسیبهائی که ایجاد می نماید و ناگواریهایی که در بر دارد باعث به وجود آمدن اختلال تمارض می گردد که بیشتر برای فرار و دوری گزیدن از مواجهه با چنین سختیها و ناگواریها و یا رسیدن به سود ثانویه(Gain) است. ساوت و یک و یهودا(Southwick & Yehuda, 1988) بر این عقیده اند که عده زیادی از سربازانی که مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشی از جنگ هستند دارای میزانی از افسردگی و یا علائم مربوط به آن می باشند. کاپلان و سادوک(Kaplan & Sadack, 1988) اعتقاد دارند که بعضی ازافرادی که در موقعیتهای خاص مانند صحنه های جنگ قرار می گیرند ممکن است علائم اختلالات روانی را با منشاء عضوی و یا به صورت اختلالات عاطفی عمده از خود بروز دهند.

هدف از اجرای این تحقیق بررسی میزان افسردگی و تمارض در مجروحین اختلال استرس پس از ضربه ناشی ازجنگ و مجروحین گازهای شیمیائی به عنوان گروههای مطالعه و مقایسه آنها با گروهی از مجروحین که عامل مجروحیت آنها غیر از دو عامل ذکر شده بوده به عنوان گروه مقایسه است.

در این تحقیق شدت افسردگی با تست 21 سئوالی بک و تمارض با هفتاد و یک سئوالی MMPI با استفاده از مقیاس های LوFوK سنجیده شده است.

اطلاعات جمع آوری شده از طریق برنامه کامپیوتری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، که نتایج حاصله بیانگر این مساله است که میزان افسردگی در مجروحین با گازهای شیمیائی بالاتر از مجروحین اختلال استرس  پس از ضربه و همچنین بالاتر از سایر گروههای مجروحین ناشی از جنگ است.

میزان افسردگی در مجروحین اختلال استرس پس از ضربه بالاتر از سایر گروههای مجروحین اختلال استرس ناشی از جنگ است و تمارض در مجروحین اختلال استرس پس از ضربه بیشتر از مجروحین شیمیائی ونیز بیشتر از سایر گروههای مجروحین است، تمارض در مجروحین شیمیائی بیشتر از سایر گروههای مجروحین ناشی از جنگ است.    

 

  فهرست مندرجات  فهرست منابع و ماخذ    ابزار پژوهش نيست


استاد راهنمای اول: طباطبائی، سید محمود
استاد راهنمای دوم: دلاور، علي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 217
نام نویسنده: حكم آبادی، اكرم
نویسنده دوم: اربابي، خير النساء
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 82
چکیده: 

فاقد چكيده


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 220
نام نویسنده: امیری، علي
نویسنده دوم: متشكري، مهدي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 38
چکیده: 

فاقد چكيده

فاقد


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 219
نام نویسنده: لطفی نیا، سمانه
نویسنده دوم: محمديان فضلي، مريم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 80
چکیده: 

فاقد چكيده


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 225
نام نویسنده: سادات، فاطمه
نویسنده دوم: فرقاني، آناهيتا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 64
چکیده: 

فاقد چكيده

 


استاد راهنمای اول: باقري، نادر
استاد راهنمای دوم: آزاد، اسدله
استاد مشاور اول: آزاد، اسدله


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 223
نام نویسنده: اسدیان، احمد
نویسنده دوم: عطاء زندي، حسين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 53
چکیده: 

فاقد چكيده

فاقد


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 222
نام نویسنده: نصری، مريم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 105
چکیده: 

هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر افزایش میزان عزت نفس دانشجویان دانشگاه فردوسی بود. فرضیه پژوهش این است كه گروه درمانی شناختی – رفتاری میزان عزت نفس دانشجویان را افزایش می دهد. طرح پژوهش از نوع شبه تجربی به صورت پیش آزمون – پس آزمون- پیگیری- با دو گروه آزمایش و كنترل بود. نمونه پژوهش شامل 16 نفر بود كه در آزمون عزت نفس كوپر اسمیت نمره كمی گرفتند و به صورت غیر تصادفی در دو گروه آزمایش و كنترل قرار گرفتند. افراد گروه آزمایش، 12 جلسه گروه درمانی شناختی- رفتاری و افراد گروه كنترل، 10 جلسه آموزشی در مورد ازدواج دریافت كردند . ابزار پژوهش در سه مرحله ، پیش از مداخله ، پس از آن و به فاصله 4 ماه بعد از آخرین جلسه ، اجرا شد. برای آزمودنیها در سه مرحله پیش آزمون t همبسته در گروه آزمایش، نشان داد كه میانگین نمره های عزت نفس در مرحله پس آزمون و پیگیری، به طور معنا داری بیشتر از پیش آزمون بود(01%p< ). آزمون t همبسته در گروه كنترل نیز نشان داد كه در هیچ یك از مراحل سه گانه بین میانگین های نمره های عزت نفس آزمودنیها تفاوت معنا داری وجود نداشت. نتایج آزمون t مستقل نیز نشان داد كه میانگین نمره های عزت نفس گروه آزمایش در مراحل پس آزمون و پیگیری به طور معنا داری بیشتر از گروه كنترل بود (05%p< ).نتایج به دست آمده نشان داد كه به نظر می رسد گروه درمانی شناختی – رفتاری می تواند میزان عزت نفس را افزایش دهد و این نتیجه بعد از پیگیری 4 ماه نیز حفظ می شود.

فهرست مندرجات - منابع و مأخذ - نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: طباطبائی، سید محمود
استاد مشاور اول: امين يزدي، سيد امير


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 221
نام نویسنده: قنبری، سميه
نویسنده دوم: محمد پور، زهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 79
چکیده: 

اکثر علما دوره نوجوانی را یک دوره پر آشوب و بدون نظم وترتیب میدانند. نوجوان پس از ظهور علائم بلوغ که ناگهانی و غیر منتظره است طبعا با امری نا اشنا و بی سابقه روبرو میشود، بنابراین چه بخواهد و چه نخواهد دچار یک نوع توجه و تعجب و اضطراب و تشویش میگردد. خاصه این که کسی هم تا آن موقع او را در جریان تغییرات و علائم بلوغ نگذاشته باشد. تغییر ناگهانی حالات روانی نوجوان باعث میشود که تعادل و هماهنگی بین جسم و روح در نوجوان از بین برود و او را دستخوش یک انقلاب روانی نماید، به همین جهت ((گزل)) دوران بلوغ را از لحاظ روانی دوره نگرشها و از لحاظ عاطفی دوره ترس و وحشت نامیده است و((اوین فرانسوی )) نوجوان را یک مولد فشارهای درونی (Generateur detension) می داند و میگوید اگر این فشارها و ناراحتی های درونی توام با ناراحتی ها و شکست های محیط گردد ممکن است نوجوان بیمار یا بزهکار شود(خسروپور، یوسف،1353 ) .

روزبروز رفتار و اعمال انسانی از افراد جامعه کمتر دیده میشود و علت اکثر این نابسامانیها را باید خانواده دانست. این خانواده که باید علائق و رفتارهای انسانی را در اعضایش بیش از پیش پرورش دهد و مسلم است که پس از پیدایش این افکار بتدریج شکفته می گردد و به سوی کمال مطلوب جریان می یابد و هنر والای انسان بودن را به اعضای خانواده یاد می دهد.

خانواده مدرسه نوع دوستی است، خانواده کانون یگانگی زن و مرد می باشد. خانواده  ضامن سلامتی و سعادت همیشگی و کانونی است که شخصیت کودک در آن شکل می گیرد و تکمیل می گردد. سرنوشت و آینده کودک در همان محیط حک می شود و خلاصه اینکه خانواده کانون اخلاق، حکمت، محبت، ملاطفت، امنیت، نوع دوستی و انرژی و فعالیت است .

در این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی (خانواده و دوستان) در نوجوانان دختر فراری و غیر فراری از دو مقیاس سنجش حمایت خانواده(PSS-FA)، حمایت دوستان(PSS-FR) استفاده شد. این دو مقیاس روی 60 نمونه از دختران نوجوان (30 نفر فراری، 30 نفر غیر فراری )، که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند، اجرا گردید . روش این پژوهش توصیفی و روش اماری مورد استفاده آزمون t مستقل می باشد.

نتایج نشان داد که بین حمایت اجتماعی (خانواده و دوستان) در دختران نوجوان فراری و عادی تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین بین حمایت اجتماعی خانواده در دختران نوجوان  فراری و عادی تفاوت معنی داری وجود دارد، به این معنی که دختران نوجوان عادی از حمایت خانوادگی بیشتری برخوردارهستند. اما در مقایسه ی حمایت اجتماعی دوستان در دختران نوجوان فراری و عادی تفاوتی مشاهده نشد.

 


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 224
نام نویسنده: مشفقی، ليلا
نویسنده دوم: گلوي، منصوره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 104
چکیده: 

فاقد چكيده


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 226
نام نویسنده: رحیمیان، شهره
نویسنده دوم: مرادي شهربابك، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 66
چکیده: 

فاقد چكيده


استاد راهنمای اول: باقري، نادر

<   1112131415161718191101111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135145155   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.