دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   1112131415161718191101111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135145   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1531 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 196
نام نویسنده: رشیدی، مريم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 66
چکیده: 

فاقد چكيده


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 195
نام نویسنده: ناصری، مليحه
نویسنده دوم: بني هاشم، ضحي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1382
تعداد صفحات: 78
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش نيست


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 206
نام نویسنده: نوفرستی، اعظم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1382
تعداد صفحات: 164
چکیده: 

روش ( درمان كنترل پنیك ) یك درمان انتخابی برای اختلالات پنیك با یا بدون آگورافوبیا می باشد كه اثر بخشی آن در سال 1994 توسط انجمن ملی بهداشت روانی آمریكا ( N.A.M.H) بر اساس مطالعات تجربی كنترل شده، به اثبات رسیده است ( توروسكی و بارلو، 1995). با وجود این در این باره اثر بخشی این روش درمانی كه شاید بهترین نوع درمان شناختی- رفتاری باشد ( بارلو، 1997). در جمعیت ها و مكان های مختلف، اطلاعات كمی در دسترس است. در پژوهش حاضر، اثر بخشی و كارآیي (درمان كنترل پنیك ) در درمان بیماران مبتلا به پنیك با یا بدون آگورافوبیا در یك نمونه ایرانی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور سه بیمار مبتلا به اختلال پنیك و یك بیمار مبتلا به اختلال پنیك همراه با آگورافوبیا كه بر اساس نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شده بودند، در یك طرح شبه تجربی تك موردی از نوع حالت اولیه چند گانه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. افراد مبتلا به اختلال پنیك در سه مرحله خط پایه، جلسه چهارم، جلسه هشتم و جلسه آخر درمان با احساسات بدنی BSQ ، شناخت های آگورافوبیك ACQ و مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس DASS-21 ، ثبت تعداد و شدت حملات پنیك مورد ارزشیابی قرار گرفتند. نتایج كلی بدست آمده از پژوهش حاضر نشان می دهد، روش ( درمان كنترل پنیك ) در درمان بیماران مبتلا به اختلال پنیك با یا بدون آگورافوبیا در یك نمونه ایرانی (4 نفر) اثر بخش است.

فهرست مندرجات - منابع و مأخذ - نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: طباطبايي، سيد محمود
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 204
نام نویسنده: بهفر، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1382
تعداد صفحات: 158
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر كاركرد خانواده بر اختلالات درون ریزی دختران نوجوان و نیز مقایسه كاركرد خانواده در خانواده های آسیب دیده اعتیاد، تك والد، طلاق و خانواده های عادی می باشد. بدین منظور 334 دختر نوجوان در محدوده سنی 18-14 سال با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب شدند. آزمودنی ها با مقیاس های ارزیابی سازش پذیری و پیوستگی خانواده ( ویرایش سوم) در نیز خودسنجی نوجوان را كامل نمودند. نتایج به دست آمده در دو بخش مورد ارائه شده اند. در ابتدا آزمودنی های كه نشانگان اختلالات درون ریزی را دارا بودند با آزمودنی های بهنجار همگن شدند و تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد كه تفاوت بین دو گروه در ابعاد پیوستگی، رضایت از سازش پذیری و رضایت از پیوستگی معنادار می باشد)01/0 P< ) . به علاوه تحلیل رگرسیون لوجستیك نشان داد كه ابعاد پیوستگی و رضایت از سازش پذیری می تواند عضویت در گروه های بهنجار و نشانه دار را پیش بینی نمایند. بر اساس 7/72% از آزمودنی ها به درستی در گروه ها طبقه بندی شدند. از طرف دیگر تحلیل واریانس چند متغیره و نیز تحلیل لگاریتم خطی در مقایسه كاركرد خانواده های اعتیاد و تك والد، طلاق و عادی كه از حیث متغیرهای سطح درآمد و تحصیلات والدین همتا شده اند، نشان داد كه خانوادهای اعتیاد و عادی در بعد پیوستگی تفاوت معناداری دارند و نیز درصد فراوانی نظام های متعادل و نامتعادل در بین چهار گروه متفاوت است. نتایج این پژوهش ضرورت توجه به كاركرد خانواده در استفاده از رویكردهای درمانی مبتنی بر خانواده را در ارزیابی و درمان مشكلات روانشناختی ( به ویژه اختلالات درون ریزی ) دختران نوجوان مورد تاكید قرار می دهد.

فهرست مندرجات - منابع و مأخذ - نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 203
نام نویسنده: ساقی، محمد حسين
نویسنده دوم: وحيدي، شعيب
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1382
تعداد صفحات: 57
چکیده: 

فاقد چكيده

فاقد


استاد راهنمای اول: باقري، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 202
نام نویسنده: آقاملایی، پوران
نویسنده دوم: دورودي، رباب
نویسنده سوم: شکاری، وجیهه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1382
تعداد صفحات: 67
چکیده: 

فاقد چكيده


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 201
نام نویسنده: ناطق، ابراهيم
نویسنده دوم: پاكپور، فريدون
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1382
تعداد صفحات: 44
چکیده: 

از آنجايي كه هر گاه با اكثريت افراد معتاد به گفتگو مي نشينيم و علت اعتياد آنها را جستجو ميكنيم سعي بر اين دارند كه شرايط و مشكلات محيطي را عامل اعتياد به خود معرفي كنند لذا بر آن شديم كه شيوه هاي مقابله افراد معتاد به مواد مخدر را با افراد غير معتاد در شرايط حل مساله يكسان مقايسه كنيم.فرضيه ما اين بود كه افراد معتاد نسبت به افراد غير معتاد از شيوه هاي نا كار آمد در حل مسائل استفاده مي كنند.در اين پژوهش ابتدا افراد معتاد را از مركز درمات ترك اعتياد مشهد كيلينيك انتخاب كرديم كه در حجم نمونه سي نفر،با يك گروه شاهد كه از لحاظ تعداد و ميزان سن و جنسيت و پس ازاطمينان از عدم اعتيادشان با گروه معتاد همتا بودند انتخاب نموديم.به آن ها فرمهاي آزمون شيوه هاي حل مساله اين آزمون كه شامل مقياسهاي:1- بي ياوري.2-كنترل حل مسئله3-شيوه خلاقيت4-شيوه اجتناب فرضيه ما مورد تاييد قرار گرفت.بدين معني كه در تمامي اين مقايسه ها توانايي حل مساله افراد معتاد ضعيف تر و در سطح پايين تر از افراد معتاد قرار داشت ولي در مقياس پاياني با عنوان شيوه تقرب فرضيه مورد تاييد قرار نگرفت بدين معني كه بين افراد معتاد و غير معتاد در مقياس تقرب در حل مساله تفاوتي مشاهده نشده است.لازم به ذكر است براي تحرير و تحليل داده ها از آزمون تي استفاده شده كه در سطح آن ها 0.01 و 0.05 نتايج معنا داري بين سبك هاي حل مساله افراد معتاد و غير معتاد مشاهده شده است.


استاد راهنمای اول: باقري، نادر
کلید واژه ها:  اعتياد ، افراد معتاد و غير معتاد ، سبك هاي حل مساله


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 197
نام نویسنده: جمعه پور، حميد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1382
تعداد صفحات: 141
چکیده: 

روش پژوهش مورد استفاده این تحقیق، طرح تجربی تك موردی است در این طرحها در هر زمان تنها یك آزمودنی واحد مورد مطالعه قرار می‌گیرد، از میان طرحهای تك‌ موردی در این پژوهش از طرح چند خط پایه‌ای استفاده شده است. نمونه‌گیری این پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری مبتنی بر هدف انجام گرفت یعنی از بین بیمارانی كه جهت ترك اعتیاد در كلینیك تشكیل پرونده می‌دادند و از سوی روانپزشك مركز، تشخیص وابستگی به مواد برای آنها گذاشته می‌شد با استفاده از مصاحبه‌ی غربال سه نفر بعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از: مقیاس نگرشهای ناكارآمد (DAS)، ‌ی باورهای مرتبط با مواد، مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس (DASS) و مصاحبه‌ی بالینی ساخت‌دار برای تشخیص اختلالات محور I در DSM-IV (SCID). روش مداخله درمانی مورد استفاده در این پژوهش، شناخت درمانی بر طبق الگوی بك می‌باشد كه از یكسری تكنیكهای شناختی و رفتاری تشكیل شده است. این شیوه‌ی درمان در طول مدت 12 جلسه با ترتیب خاصی بروی هر یك از مراجعین اجرا شد. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می‌دهد كه شناخت درمانی در كاهش نگرشهای كارآمد، باورهای مرتبط با مواد و همچنین افسردگی، اضطراب و استرس افراد وابسته به مواد مخدر كارا و اثربخش بوده و از معناداری بالینی نیز برخوردار می‌باشد. در مجموع با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت. از آنجائیكه نگرشهای ناكارآمد و باورهای مرتبط با مواد نه تنها در عود مجدد اعتیاد، بلكه در گرایش و تداوم مصرف مواد مخدر و همچنین تداوم آشفتگی‌های روانشناختی معتادین موثر است، لذا به كارگیری شناخت درمانی بصورت فردی یا گروهی در مورد این افراد از ضروریات ترك اعتیاد موفق می‌باشد.

فهرست مندرجات - منابع و مأخذ - نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: طباطبايي، سيد محمود
استاد مشاور اول: سرگلزاي، محمد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 207
نام نویسنده: محمدی، جمال
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1382
تعداد صفحات: 90
چکیده: 

پژوهش حاضر، به بررسی تاثیر شناخت درمانی گروهی متمركز بر طرحواره بهداشت روانی پرداخته است. از بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد كه حاضر به شركت در جلسات گروه درمانی شده بودند، پس از مصاحبه اولین تعداد 20 نفر ( 7 پسر و 14 دختر ) انتخاب شدند. افراد به صورت تصادفی در دو گروه قرار داده شدند. افراد گروه آزمایش 11 جلسه روان درمانی گروهی به روش مذكور را دریافت كردند. افراد گروه كنترل همزمان با گروه آزمایش در سه مرحله ( پیش آزمون، پس آزمون و دنباله گیری ) بازبینی شده 90 سوالی نشانه ها SCL-90-R را تكمیل كردند. پژوهش حاضر به دنبال آزمون این فرضیه بود كه شناخت ( شناخت درمانی گروهی متمركز بر طرحواره بر بهداشت روانی دانشجویان موثر است ). پیش آزمون هیچ كدام از ابعاد با آزمون T در گروه ها با هم معنادار نبود ( س.م دامنه ای از 15/0 تا 89/0). نتایج تحلیل واریانس برای اندازه گیری های مكرر در تفاوت دو گروه حاكی از معنی داری تاثیر روش مذكور بر كاهش نشانه های مرضی و روتنپرشی ( 05/0 P< ) می باشد. در مقابل روش مذكور بر كاهش نشانه های مرضی جسمانی كردن ( 03/0P= ) و وسواس فكری = عملی ( 63/0P=) تاثیر معنی داری نداشته است. با این حال روش مذكر بر كاهش شاخص كل نشانه ها تاثیر معنی داری ( 001/0 P<) داشته است. نتایج نشان می دهد كه با روش مذكور می توان بهداشت روانی دانشجویان را ارتقاء بخشید.

فهرست مندرجات - منابع و مأخذ - نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: طباطبائی، سید محمود
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 208
نام نویسنده: شیرین زاده، ذبيح اله
نویسنده دوم: ، اسماعيل فريدوني
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 52
چکیده: 

فاقد چكيده


استاد راهنمای اول: باقري، نادر

<   1112131415161718191101111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135145   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.