دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   1112131415161718191101111121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145155   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1557 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 116
نام نویسنده: مشهدی، علي
نویسنده دوم: جواهري يكتا، محسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 116
چکیده: 

فاقد چكيده

فاقد


استاد راهنمای اول: تقوی، سید علیرضا
استاد راهنمای دوم: آزاد، اسدله
استاد مشاور اول: آزاد، اسدله
استاد مشاور دوم: آزاد، اسدله


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 115
نام نویسنده: سعادت امینی، مرضيه
نویسنده دوم: غلامحسيني، زهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 56
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش نيست


استاد راهنمای اول: باقري، نادر
استاد راهنمای دوم: آزاد، اسدالله
استاد مشاور اول: آزاد، اسدالله
استاد مشاور دوم: آزاد، اسدالله


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 114
نام نویسنده: ساقی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 123
چکیده: 

فاقد چكيده


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 123
نام نویسنده: بابائی ارچگان، زهرا
نویسنده دوم: نيكرو، بتول
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 69
چکیده: 

فاقد چكيده


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 122
نام نویسنده: فیضی، غلامرضا
نویسنده دوم: يعقوبي، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 131
چکیده: 

فاقد چكيده


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 121
نام نویسنده: بی باك، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 76
چکیده: 

افسردگی از جمله عوامل تهدید كننده جدی سلامتی انسان امروزه به حساب می آید. شناخت ابعاد مختلف افسردگی و پی بردن به تفاوتهای موجود در زنان و مردان می تواند ما را در پیشگیری، تشخیص، درمان عوامل اساسی تر آن یاری رساند. هدف مطالعه حاضر این بود كه شدت ابعاد افسردگی را در زنان و مردان مقایسه نماید با این فرض كه شدت ابعاد افسردگی در زنان و مردان مراجعه كننده به كلینیك روانشناسی دانشگاه فردوسی و كلینیك ابوریحان بیرونی مشهد، تفاوت معنی داری وجود دارد. برای آزمودن این فرض به شیوه غیر احتمالی – در دسترس- و با استفاده از فرمول دیكسون ماسی(1969) برای گروههای كه انحراف معیار نامشخص دارند تعداد 168 آزمودنی در قالب دو گروه (از هر جنس 84 نفر) از میان مراجعین به كلینیك روانشناسی دانشگاه فردوسی و كلینیك ابوریحان برگزیده شدند. ابتدا از آزمودنیها توسط محقق مصاحبه بالینی به عمل آمد و پس از آنكه تشخیص افسردگی می گرفتند افسردگی بك (BDI) اجرا می گردید. ملاك مقایسه شدت ابعاد افسردگی آزمودنیها مواد 21 گانه افسردگی بك بوده است كه هر كدام از ماده ها نماد یك بعد از افسردگی تلقی شده است. برای آزمودن فرض این پژوهش از آزمون T برای مقایسه میانگین های گروههای مستقل استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد كه شدت برخی ابعاد افسردگی در زنان و مردان به طور معنی داری متفاوت است. از میان ابعاد 21 گانه افسردگی بك در نه بعد غمگینی، بد بینی، احساس شكست، نارضای، اتهام به خود، كناره گیری اجتماعی، بی اشتهایي، اشتغال فكري درباره بدن و بی میلی جنسی تفاوت معنی داری وجود داشت و در 12 بعد احساس گناه ، مجازات ، از خود بیزاری، خودآزار رسانی،‌ گریستن ، عصبانیت، بی تصمیمی، تغیر خود پنداری، دشواری در كار، اختلال خواب، خستگی پذیری و كاهش وزن تفاوت معنی داری مشاهده نشد. از میان ابعادی كه در دو جنس تفاوت معنی داری وجود داشت زنان در ابعاد غمگینی ، بدبینی، احساس شكست، نارضایتي، كناره گیری، بی اشتهایي و اشتغال فكري درباره بدن و مردان تنها در دو بعد بی میلی جنسی و اتهام به خود نمرات بالاتری را كسب نمودند. از دیگر اهداف این تحقیق مشخص نمودن ابعاد برجسته تر افسردگی در زنان و مردان بود كه ابعاد نارضایتي ، غمگینی ، احساس شكست و بد بینی در زنان و ابعاد اتهام به خود، بی تصمیمی، عصبانیت و احساس مجازات در مردان برجسته تر بودند.

فهرست مطالب - منابع و مأخذ - نتيجه گيري

فاقد


استاد راهنمای اول: طباطبائی، سید محمود
استاد راهنمای دوم: آزاد، اسدله
استاد مشاور اول: برادران رفيعي، علي محمد
استاد مشاور دوم: دژكام، محمود


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 120
نام نویسنده: صیادی اناری، عليرضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 127
چکیده: 

هدف از این پژوهش هنجاریابی خود خطابه ای عواطف منفی است كه با 39 آیتم ابزاری برای تشخیص عواطف منفی می باشد. برای مناسب سازی از جمعیت دانش آموزان مدارس راهنمای شهرستان رفسنجان در محدوده سنی 11تا 15 سال با شیوه نمونه گیری خوشه ای تصادفی یك نمونه 414 نفری انتخاب و انجام مراحل هنجاریابی صورت گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، NASSQ بعنوان ابزار اصلی و مقیاسهای CDS-A و اضطراب پنهان اشپیل برگر بعنوان مقیاسهای ملاك بكار برده شد. روش پژوهش در این بررسی روش توصیفی از نوع هنجاریابی بر اساس اصول روان سنجی است كه در آن تحلیل سوالات از طریق همبستگی سوال با نمره كل و با كمك روش لوپ، تاثیر حذف سوال بر میزان پایای انجام پذیرفت كه با حذف 5 سوال پایای آزمون در مطلوبترین وضعیت از لحاظ پایای قرار گرفت، و نتیجتا فرم 34 سوالی آزمون تهیه شد. روای از طریق روای سازه(شواهد همگرا) و همسانی درونی (همبستگی بین خرده مقیاسها با نمره كل) و پایای آن به وسیله دو روش باز آزمای و همسانی درونی (آلفای كرونباخ) محاسبه شد. در كل ضرایب روای و پایای بدست آمده برای NASSQ رضایت بخش بوده و در سطح P<0/001 معنی دار است. و در نهایت نمره خام گروه هنجار به نرم درصدی و نمره معیار T تبدیل شد كه در این هنجار نمره خام 82 برابر با نمره معیارT هفتاد می باشد كه مرز بالای دامنه نرمال می باشد.

فهرست مندرجات   فهرست منابع و مأخذ  نتيجه گيري   


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 127
نام نویسنده: خدابخشی، پرستو
نویسنده دوم: باقريان، مژگان
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1379
تعداد صفحات: 99
چکیده: 

فاقد چكيده


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 126
نام نویسنده: اردونی، اشرف
نویسنده دوم: ميش مست، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1379
تعداد صفحات: 74
چکیده: 

فاقد چكيده


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 125
نام نویسنده: عرب پور، علي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 68
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش نيست


استاد راهنمای اول: باقري، نادر

<   1112131415161718191101111121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145155   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.