دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   1112131415161718191101111121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1531 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 98
نام نویسنده: رحمانی، علي اكبر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1377
تعداد صفحات: 101
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش پرسشنلمه نيست


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 97
نام نویسنده: طالب زاده، راضيه
نویسنده دوم: عودی، طاهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1377
تعداد صفحات: 36
چکیده: 

فاقد چكيده


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 96
نام نویسنده: نوبخت، مينو
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1377
تعداد صفحات: 183
چکیده: 

مطالعه حاضر با اهداف تعیين میزان شیوع اختلالات خوردن در دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان های شهر تهران در مورد یك نمونه 3100 نفری انجام شد. روش پژوهش زمینه یابی دو مرحله ای شامل غربال كردن یك نمونه بزرگ از نوجوانان 15-18 ساله و سپس تشخیص اختلالات خوردن با استفاده از تشخیص اختلال خوردن بود. بر اساس نتایج بدست آمده از مطالعه شامل 90/0% بی اشتهای روانی، 23/3% پراشتهایي روانی و 63/6% سندرم خفیف اختلال خوردن بود. میزان شیوع پر اشتهای روانی بیشتر از بی اشتهایي روانی و میزان شیوع سندرم خفیف اختلال خوردن بیشتر از سندرم كامل بود. بین بی اشتهایي روانی و پراشتهایي روانی و سندرم خفیف اختلال خوردن و میزان رضایت از بدن ارتباط معناداری وجود داشت. همچنین بین پراشتهایي روانی و تحصیلات مادر؛ سندرم خفیف اختلال خوردن و شغل پدر ؛ و سندرم خفیف اختلال خوردن و وضعیت شغلی مادر ارتباط معنا داری وجود داشت. با این حال، بین میزان تحصیلات والدین ، وضعیت شغلی والدین، و سایر اختلالات خوردن ارتباط معنادار وجود نداشت. بین ترتیب تولد و اختلالات خوردن نیز ارتباط معناداری مشاهده نشد.

فهرست مندرجات - منابع و مآخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: دژكام، محمود
استاد مشاور اول: طباطبايي، سيد محمود


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 87
نام نویسنده: عبدالهی، سكينه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1377
تعداد صفحات: 130
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط هراس اجتماعی با عزت نفس و مقایسه عزت نفس افراد مبتلا به هراس اجتماعی و افراد عادی انجام گرفته است. برای بررسی هدف این پژوهش نمونه ای به حجم 480 نفر از میان دانش آموزان دبیرستان های دخترانه و پسرانه شش ناحیه مشهد انتخاب شدند و آزمون های مورد نظر در این پژوهش بر روی آنها اجرا گردید. در تجزیه و تحلیل حجم نمونه به 428 نفر تقلیل یافت. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش عبارتند از: آزمون عزت نفس الیس پوپ. آزمون هراس اجتماعی. مقیاس عزت نفس. مقیاس خجالت. مقیاس اجتماعی. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد، هراس اجتماعی با عزت نفس همبستگی منفی معنی داری دارد. همچنین نتایج نشان دادند كه عزت نفس گروه مبتلا به هراس در مقایسه با گروه عادی به طور معنی داری پایين تر است و مشخص شد در گروه دختران عزت نفس آزمودنی های مبتلا به هراس در مقایسه با آزمودنی های عادی به طور معنی داری پايین تر است و در حالیكه در گروه پسران چنین نیست

فهرست مندرجات   نتيجه گيري   منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: طباطبايي، سيد محمود
استاد مشاور اول: صاحبي، علي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 86
نام نویسنده: مروی، بتول
نویسنده دوم: علوی رفيعی، طاهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1376
تعداد صفحات: 62
چکیده: 

عمده ترين هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير اشتغال مادر بر پيشرفت تحصيلي فرزندان مقطع ابتدايي بوده است. در اين مطالعه تعداد 200 نفر از مادران دانش آموزان ناحيه 4 آموزش و پرورش شهرستان مشهد مورد ارزيابي قرار گرفتند. آزمودنيها از دو گروه مادران شاغل (100نفر) و مادران خانه دار (100 نفر) تشكيل مي شوند. ابزار سنجش در اين تحقيق آزمون محقق ساخته اي بوده است كه از آن به منظور ارزيابي پيشرفت تحصيلي ميزان وابستگي، ميزان همكاري، اشتياق تحصيلي و تشويق فرزندان مادران شاغل و خانه دار استفاده شده است (پايايي 70% و شامل 32 سؤال مي باشد). جهت مقايسه گروهها در هر يك از مقوله هاي فوق، از روش تحليل واريانس يك طرفه استفاده شد. نتايج حاصل از تحقيق نشان داد كه:

بين پيشرفت تحصيلي فرزندان مادران شاغل و خانه دار هيچ گونه تفاوت معنا داري وجود ندارد. از طرفي، بين ميزان وابستگي و اشتياق تحصيلي آنها نيز هيچ تفاوت معنا داري مشاهده نشد. همكاري در خانواده و نحوه گذراندن اوقات فراغت فرزندان در دو گروه مادران شاغل و خانه دار نيز يكسان بود. به علاوه، در ميزان تشويق و اهميت تحصيلي فرزندان، بين مادران شاغل و خانه دار نيز تفاوتي مشاهده نشد. نتايج مذكور با توجه به نظريه ها، يافته هاي قبلي و گروه انتخاب شده، تفسير شده اند.

 


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 85
نام نویسنده: دولت آبادی، حسين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1376
تعداد صفحات: 152
چکیده: 

پژوهش حاضر سطح عزت نفس و شدت افسردگی در معلولین جسمی- حرکتی شاغل و بیکار را مورد بررسی قرار داد. کل آزمودنیها 75 مرد بودند که 36 نفر انها در گروه بیکار( میانگین سنی 64/25 سال و میانگین تحصیلات 30/10 کلاس) و 39 نفر دیگر در گروه شاغل قرار داشتند. در این پژوهش فرض شده بود که سطح عزت نفس در گروه معلولین جسمی– حرکتی شاغل بالاتر از گروه معلولین جسمی-حرکتی بیکار و شدت افسردگی در گروه بیکار بالاتر از گروه شاغل است. آزمودنیها عزت نفس آیزنک و افسردگی بک را کامل نمودند. در پژوهش حاضر روش توصیفی مورد استفاده قرار گرفت و برای مقایسه اندازه های عزت نفس و افسردگی دو گروه شاغل و بیکار، آزمون t برای مقایسه تفاوت بین میانگین های مستقل بکار برده شد. مشخص شد که هر دو فرضیه با 95 درصد اطمینان تائید شدند؛ و توصیه شد که از فراهم کردن شغل می توان برای بالا بردن سطح عزت نفس، جلوگیری از شدت افسردگی و درمان افسردگی افراد بیکار استفاده کرد

فهرست مندرجات  نتيجه گيري  منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: طباطبايي، سيد محمود
استاد مشاور اول: برادران رفيعي، علي محمد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 84
نام نویسنده: محمدی، فريده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1377
تعداد صفحات: 92
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی شیوه حل مساله در افراد افسرده و مقایسه آن با افراد عادی و نیز بررسی نقش متغیرهای نگرانی، عزت نفس، توان تصمیم گیری و کانون کنترل در ارتباط بین شیوه حل مساله و افسردگی بوده است. در این مطالعه تعداد 88 نفر ( 21 مرد و 67 زن ) مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمودنیها شامل دو گروه بیماران افسرده ( 45 نفر) و افراد عادی ( 43 نفر) بودند. وسایل سنجش مورد استفاده در این تحقیق آزمون افسردگی بک، مقیاس خودسنجی افسردگی، PSWQ (برای سنجش نگرانی)، مقیاس کانون کنترل درونی- بیرونی راتر، مقیاس توان تصمیم گیری و مقیاس عزت نفس بوده است. جهت بررسی وتحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس، تحلیل کواریانس، ضریب همبستگی پیرسون، همبستگی سهمی، تحلیل رگرسیون چند متغیره و ضریب آلفای کرنباخ استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل یافته ها نشان داد که بین افراد افسرده و عادی تفاوتهای معناداری در شیوه حل مساله وجود دارد و افراد افسرده در موقعیت های مساله زا بیشتر از شیوه های ناکارآمد حل مساله استفاده می کند. شیوه حل مساله در افراد افسرده با نگرانی و عزت نفس آنها ارتباط دارد و افراد افسرده نسبت به افراد عادی به طور معناداری نگرانی بیشتری تجربه می کند و عزت نفس پایين تری دارند. از دیگر یافته های پژوهش حاضر این است که توان تصمیم گیری افراد افسرده به طور معناداری کمتر از افراد عادی است و اینکه شیوه حل مساله افراد با کانون کنترل آنها رابطه دارد و افراد افسرده نسبت به گروه عادی در جهت یابی نسبت به مشکلات بیشتر ( بیرونی) هستند. همچنین مشخص شد که از بین عوامل شناختی- رفتاری دخیل در افسردگی از جمله: شیوه حل مساله، نگرانی، عزت نفس، توان تصمیم گیری و کانون کنترل، شیوه حل مساله از مهمترین عوامل پیش بین افسردگی است. چنانکه رگرسیون چند متغیره و سلسله مراتبی نشان می دهد شیوه حل مساله به تنهای 68/0 واریانس افسردگی را پیش بینی می نماید. چگونگی استفاده از یافته های حاضر در درمان و مداخلات درمانی مربوط به افسردگی بطور کامل در فصول مربوطه مورد بحث قرار گرفته است

فهرست مندرجات  نتيجه گيري  منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: صاحبی، علی
استاد مشاور اول: فرساد، عبداله


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 90
نام نویسنده: سالاری، راضيه سادات
نویسنده دوم: قشنگ، نيره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1376
تعداد صفحات: 161
چکیده: 

 

در اين پژوهش ارتباط ميان تصورات قالبي جنسيتي و عزت نفس مورد بررسي قرار گرفت. تصورات قالبي تعميمي كلي اند كه عبارتند از اسناد خصوصيات يكسان به همه افراد يك گروه مثلا يك جنس خاص (مردان يا زنان) بدون در نظر گرفتن تفاوتهاي واقعي ميان آنها و عزت نفس يعني ابعاد ارزشي و مؤثر مفهوم شخص از خود يا خود پنداره. فرضيه هاي تحقيق عبارت بودند از:

1-      بين ميزان تصورات قالبي نسبت به جنس مخالف و عزت نفس دانشجويان رابطه وجود دارد.

2-      بين ميزان تصورات قالبي نسبت به جنس خود و عزت نفس دانشجويان رابطه وجود دارد.

3-      ميانگين تصورات قالبي نسبت به جنس مخالف در زنان با ميانگين تصورات قالبي نسبت به جنس مخالف درمردان تفاوت دارد.

4-      ميانگين تصورات قالبي نسبت به جنس خود در زنان با ميانگين تصورات قالبي نسبت به جنس خود در مردان تفاوت دارد.

جامعه آماري پژوهش دانشجويان بين 18 تا 30 سال دانشگاه فردوسي مشهد بودند. حجم نمونه 375 نفر برآورد شد و آزمودنيها در دو مرحله با استفاده از نمونه گيري طبقه اي در سطح دانشگاه و نمونه گيري خوشه اي در سطح هر دانشكده انتخاب شدند. ابزار تحقيق دو بود: محقق ساخته براي سنجش تصورات قالبي جنسيتي و آزمون عزت نفس كوپر اسميت كه به آزمودنيها داده مي شد تا به سئوالات آنها پاسخ دهند.

براي آزمون فرضيه هاي اول و دوم تحقيق از روش همبستگي پيرسون و براي آزمون فرضيه هاي سوم و چهارم تحقيق از آزمون مقايسه ميانگين ها مستقل استفاده شد و هيچكدام از اين فرضيه ها رد نشد.

همچنين بين ميزان نقش پدر، دانشجوي سال اول يا بالاتر بودن و دانشكده هاي مختلف با ميزان تصورات قالبي نسبت به جنس خود و بين ميزان نقش پدر، دانشجوي سال اول يا بالاتر بودن و دانشكده هاي مختلف،‌ ميزان تحصيلات پدر و مادر و داشتن فرزندي از جنس مخالف با ميزان تصورات قالبي نسبت به جنس مخالف رابطه وجود داشت امام ساير متغيرهاي جمعيت شناختي يعني سن، وضعيت تاهل، سالهايي كه ازدواج افراد متاهل مي گذرد، ميزان نقش مادر و دانشجوي بومي يا غير بومي بودن با ميزان تصورات قالبي ارتباطي نداشت.

در ضمن ميانگين تصورات قالبي نسبت به جنس مخالف بطور معنا داري بيشتر از ميانگين تصورات قالبي نسبت به جنس خود بود و كساني كه سعي داشتند خود را بهتر از ديگران جلوه دهند نسبت به ساير دانشجويان داراي تصورات قالبي بيشتري بودند. ميانگين عزت نفس مردان و زنان تفاوت معنا داري با هم نداشت.استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 89
نام نویسنده: مرادی ابدال آبادی، مراد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1377
تعداد صفحات: 141
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسی همه گیر شناسی استرس ، اضطراب و افسردگی در دانش آموزان مقطع دبیرستان و پیش دانشگاهی شهرستان تایباد بوده است. در این پژوهش 605 دانش آموز (264 دختر و 341 پسر) 14تا 19 سال از كلیه پایه های دبیرستان و پیش دانشگاهی تایباد شركت داشتند. برای جمع آوری اطلاعات از سه آزمون، مقیاس استرس ادراك شده (PSS)،‌مقیاس اضطراب كتل و مقیاس افسردگی كودكان (CDS-A) استفاده شد. چون آزمون PSS و CDS-A فاقد هنجار ایرانی بودند، با استفاده از داده های بدست آمده، این تست ها نیز اعتبار یابی شدند. اعتبار حاصل برای PSS از طریق د نیمه كردن اسپیرمن- براون 76/0 و با استفاده از آلفای كرونباخ 77/0 و برای CDS-A به ترتیب برابر 90/0 و 89/0 بود. سپس برای تعيین روایي این دو آزمون، همبستگی هر آیتم با كل هر آزمون گرفته شد كه در سطح 001/0P< معنی دار بودند. از تحلیل عاملی نیز استفاده شد و بررسی آیتم های كه دارای بیشترین بار روی هر یك از آیتم ها بودند نشان داد كه آیتمهای این دو آزمون برای سنجش اهداف مورد نظر به خوبی دارای قدرت تفكیك بوده و قابل اعتماد هستند. نتایج همه گیر شناسی شیوع استرس را در پسران 1/9 درصد و در دختران22 درصد و در كل نمونه 7/14 درصد را نشان میدهند كه میزان ابتلای دختران 5/2 برابر پسران است. در رابطه به اضطراب، شیوع در سه سطح پنهان ، آشكار و كلی، بررسی شد. در این مورد، اضطراب پنهان در پسران 3/10 درصد و در كل نمونه 6/13 درصد بود. اضطراب آشكار در پسران 7 درصد و در كل نمونه 4/13 درصد و اضطراب كلی در پسران 1/11 درصد و در دختران 5/23 درصد و در كل نمونه 5/16 درصد بوده است. در اینجا نیز میزان ابتلای دختران در هر سه سطح بیشتر از پسران بود (پنهان7/1 برابر پسران، آشكار3 برابر و كلی 1/2 برابر پسران). میزان شیوع افسردگی در پسران 5/8 درصد و در دختران 2/24 درصد و در كل نمونه 4/15 درصد به دست آمد. این میزان نشان می دهد كه در حوزه مورد مطالعه این پژوهش (شمال شرقی خراسان) میزان ابتلای دختران بیشتر از پسران است و این میزان 8/2 برابر می باشد. نتایج این پژوهش موید پژوهش های پیشین هستند كه میزان ابتلای زنان را بیشتر از مردان گزارش نموده اند

فهرست مندرجات  نتيجه گيري   منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: صاحبی، علی
استاد مشاور اول: طباطبايي، سيد محمود


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 88
نام نویسنده: خوشدل، رضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1376
تعداد صفحات: 112
چکیده: 

 

فصل اول اين پژوهش به بيان مسئله و مشكلي كه باعث نوشتن چنين پژوهشي شد اختصاص داده شده است. مسائل مورد بحث در اين فصل عبارتند از: جنبه هاي كار عملي و اينكه از فارغ التحصيلان اين رشته چه انتظاراتي مي رود، يادگيري و نقشي كه وسائل كمك آموزشي مي توانند در آن ايفا كنند و اهميت آموزش در رشته روانشناسي.

فصل دوم داراي دو بخش است كه در بخش اول سعي شده تا جنبه هاي مختلف روانشناسي باليني در شكل كلاسيك آن، فعايتهاي باليني كه در حوزه هاي مختلف انجام مي شود،‌ مراكز استخدامي عمده و ... براي دانشجويان اين رشته روشن شود و يك پيش زمينه اطلاعاتي در مورد رشته تحصيليشان و انتظاراتي كه از آنها توقع مي رود،‌ در اختيار مي گذارد. در بخش دوم فصل مذكور به معرفي وسائل كمك آموزشي كه مي تواند مورد استفاده بيشتري در اين رشته داشته باشد و نقش آنها در آموزش پرداخته مي شود.

فصل سوم به معرفي روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش يعني روش زمينه يابي مي پردازد و همچنين به معرفي آزمودنيها و چگونگي گزينش آنها و روش جمع آوري اطلاعات مورد بحث قرار گرفته است.

در فصل چهارم يافته هاي تحقيق به صورت جدولهايي با ذكر مواردي از قبيل ميانگين پاسخها براي هر سوال در ، فراواني هر كدام از گزينه ها در هر سوال، درصد اين فراوانيها نسبت به كل و همچنين درصد فراوني تجمعي ارائه شده است. در ذيل هر جدول يك توصيف نسبت به جدول بيان شده است.

فصل پنجم با توجه به جدولها، توصيفهاي مندرج در فصل چهارم همچنين با توجه به سوالهاي پژوهشي اين پايان نامه تفسير و توصيفهاي بيشتري نسبت به هر سوال ارائه شده است.استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد

<   1112131415161718191101111121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.