دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   1112131415161718191101111121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1557 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 44
نام نویسنده: دربان، حسن
نویسنده دوم: زراعتي، جعفر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 106
چکیده: 

فاقد چكيده

فاقد


استاد راهنمای اول: جلالي تهراني، سيد محمد محسن


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 142
نام نویسنده: حسینیان، محمد
نویسنده دوم: اكبری، جواد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1379
تعداد صفحات: 65
چکیده: 

فاقد چكيده

فاقد


استاد راهنمای اول: باقری، نادر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 41
نام نویسنده: صالحی فدردی، جواد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 201
چکیده: 

با توجه به این واقعیت که زنان معمولا دارای نقشهای متعددی در حیطه های خانوادگی، شغلی و اجتماعی می باشند و نیز با توجه به تاثیراتی که نقش های مختلف می تواند بر بهداشت روانی داشته باشد، پژوهش حاضر انجام شد. فرضیه های این تحقیق عبارتند از: الف) میزان استرس زنانی که دارای نقش پذیری بیشتری هستند، زیادتر از آنهایي است که نقش پذیری کمتری دارند. ب) میزان عزت نفس زنانی که دارای نقش پذیری بیشتری هستند، زیادتر از آنهایي است که نقش پذیری کمتری دارند. ج) میزان استرس زنانی که رضایتمندی بیشتری از نقشهای خود دارند کمتر از آنهایي  است که رضايتمندی کمتری دارند. د) میزان عزت نفس زنانی که رضایتمندی بیشتری از نقشهای خود دارند بیشتر از آنهایي است که رضايتمندی کمتری دارند. به منظور بررسی فرضیه های فوق، جامعه آماری خود را کلیه دبیران لیسانس زنی در نظر گرفتیم که در دبیرستان های دخترانه مشهد، در سال تحصیلی 73-1372، به تدریس مشغول بودند. بر اساس شیوه نمونه گیری خوشه ای، نمونه مورد نظر مشتمل بر 234 آزمودنی انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از سه استفاده کردیم. اول، محقق ساخته ای است که برای سنجش میزان نقش پذیری و رضايتمندی از آن طرح شده است. برای اندازه گیری میزان استرس، از مقیاس استرس ادراک شده (PSS) و برای سنجش میزان عزت نفس آزمودنی ها از مقیاس عزت نفس آیزنک استفاده کردیم. پس از اجرای ها و کدگذاری متغیرها مورد نظر، اطلاعات بدست آمده وارد کامپیوتر شد و با استفاده از برنامه SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های فوق از روش مقایAA سه دو میانگین مستقل استفاده شد. در تجزیه و تحلیل آماری انجام شده، فرضیه های اول و سوم این تحقیق رد و فرضیه های دوم ( 01/0a=) و چهارم (003/0a=) مورد تایيد قرار گرفت. همچنین متوجه شدیم که بر حسب متغیرهای نظیر وضعیت تاهل، سن، سنوات خدمت، تعداد فرزندان، سن فرزندان و وضعیت سکونت، تفاوت معناداری از لحاظ استرس و عزت نفس بین آزمودنی ها به چشم نمی خورد. وقتی بیشترین میزان نقش پذیری یا بیشتری میزان رضايتمندی بر حسب اولویت در نقش های اجتماعی، نقش های خانوادگی یا نقش های شغلی، ملاک تقسیم آزمودنی ها قرار گرفت، معلوم شد که نقش پذیری بیشتر در یکی از حیطه های سه گانه مذکور یا رضايتمندی بیشتر در یکی از موارد فوق، تفاوت معنی داری در مقایسه با دو نقش دیگر در میزان استرس ادراک شده و عزت نفس آزمودنی ها بوجود نیاورده است. بیشترین میزان نقش پذیری و بیشترین میزان رضايتمندی از نقشها، به ترتیب اولویت در نقش های اجتماعی، خانوادگی و سپس در نقش های شغلی دیده شد.

فهرست مندرجات  فهرست منابع و مأخذ   


استاد راهنمای اول: دلاور، علي
استاد مشاور اول: كاردان، علي محمد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 50
نام نویسنده: رمضانی، حميد رضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 126
چکیده: 

از بین 50 تن دانشجوی پسر دانشگاه فردوسی مشهد که به دلیل عدم قاطعیت و کمرویي برای شرکت در برنامه درمانی آموزش ابراز وجود مراجعه کرده بودند سی نفر بطور تصادفی انتخاب گردیدند. آنها با استفاده از مصاحبه بالینی ساخت یافته برای بی کفایتی اجتماعی، ابراز وجود، دستگاه بیوفیدبک، روش خود درجه بندی و خود نظارتی مورد ارزیابی قرار گرفتند و سپس بطور تصادفی به دو گروه مساوی تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه کنترل بدون اینکه درمان خاصی را دریافت کند به مدت یک ماه در لیست انتظار باقی ماندند. تکنیک های مورد استفاده در برنامه مذکور به پنج طبقه تقسیم می شوند: 1- تکنیک های کسب پاسخ مطلوب شامل دستورالعمل دادن، الگوسازی آشکار و پوشیده و کتاب درمانی 2- روش های تولید مجدد پاسخ شامل تمرین رفتاری آشکار و پوشیده 3- تکنیک های تصفیه پاسخ نظیر مربیگری، خودارزیابی ، بازخورد دادن و تقویت 4- روش های بازسازی شناختی، شامل روش عقلانی- عاطفی الیس و تکنیک اصلاح برداشت 5- استراتژیهای انتقال پاسخ شامل تکالیف خانگی و آموزش مهارت های درک اجتماعی. بررسی و تحلیل داده ها مشخص ساخت که میزان ابراز وجود گروه تجربی و گروه کنترل تفاوت معناداری در سطح 01/0 با هم دارند. در بعد اضطراب و نگرانی گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معناداری به صورت کاهش اضطراب و نگرانی نشان داد و در بعد احتمال پاسخ گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معنادار به صورت افزایش احتمال پاسخ داشت. پاسخ هدایت پوستی آزمودنی های گروه تجربی در طی درمان بطور معناداری درسطح 01/0 کاهش یافت. در حالیکه پاسخ مذکور در گروه کنترل تفاوت معناداری را نشان نداد. این پاسخها که به عنوان یک متغیر فیزیولوژیکی مورد سنجش قرار گرفته بودند دلالت بر آن دارند که اضطراب آزمودنیهای گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل کاهش معناداری داشته است. همچنین بررسی یافته های اضافی مشخص کرد که نگرش و برداشت آزمودنی های گروه تجربی درباره رفتارهای خود تغیير معناداری در طول درمان داشته است

فهرست مندرجات   نتيجه گيري   منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: طباطبايي، سيد محمود
استاد مشاور اول: برادران رفيعي، علي محمد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 49
نام نویسنده: صارمی، علي اكبر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 191
چکیده: 

پژوهش فعلی از نوع تجربی و بر اساس نظریه های رفتاری و زیستی شیمیایي وسواس می باشد که در آن اثر بخشی رفتار درمانی ( غرقه سازی عینی توام با مدل سازی و جلوگیری از پاسخ )، دارو درمانی ( کلومیپرامین) و ترکیب آن ها در درمان بیماران زن مبتلا به وسواس شستشو مورد آزمون قرار گرفته است. فرضیه های پژوهش عبارتند از: 1. رفتار درمانی ( غرقه سازی عینی توام با مدل سازی و جلوگیری از پاسخ ) منجر به کاهش رفتار وسواسی، اضطراب و افسردگی بیماران در مقایسه با عدم درمان می گردد. 2. دارو درمانی ( کلومیپرامین) منجر به کاهش رفتار وسواسی، اضطراب و افسردگی در مقایسه با عدم درمان می گرد. 3. ترکیب رفتار درمانی و دارو درمانی در مقایسه با هر یک از این دو روش به تنهایي به بهبود بیشتری می انجامد. 4. رفتار درمانی در مقایسه با دارودرمانی کاهش بیشتری در رفتار وسواسی، سطح اضطراب و افسردگی ایجاد می کند. 5. درمان ترکیبی در مقایسه با دارودرمانی به تنهایي به بهبود سازگاری اجتماعی بیشتری منجر می شود. به منظور بررسی فرضیه های فوق بیست بیمار زن متاهل 20 الی 50 ساله مبتلا به اختلال وسواس اجبار شستشو با سطح سواد حداقل سوم راهنمایي، از مراجعین به مطب های خصوصی، درمانگاه ها و بیمارستان های مشهد انتخاب و به طور تصادفی در چهار گروه آزمایشی زیر قرار گرفتند: 1. گروهی که تنها رفتاردرمانی (غرقه سازی عینی توام با مدل سازی و جلوگیری از پاسخ ) را دریافت می کردند. 2. گروهی که تنها دارو درمانی ( کلومیپرامین) را دریافت می کردند. 3. گروهی که با روش ترکیبی رفتار درمانی ( غرقه سازی عینی توام با مدل سازی و جلوگیری از پاسخ ) و دارو درمانی ( کلومیپرامین) تحت درمان قرار گرفتند. 4. گروهی که هیچ یک از درمان های فوق را دریافت نمی کردند و در واقع دارونمای گرفتند. در این پژوهش متغیر مستقل، روش های درمان و متغیر وابسته عبارتند از: 1. کاهش رفتار وسواسی، 2. کاهش سطح اضطراب ( علائم جسمی و روانی بیمار )، 3. بهبود خلق افسرده، 4. افزایش میزان سازگاری فرد در محیط اجتماعی، خانوادگی و حرفه ای. این شاخص ها به کمک ابزارهای عینی، وسواس فکری – عملی مادسلی ( MOCI )، فهرست اعمال وسواسی (CAC )، افسردگی بک (BDI )، مقیاس درجه بندی افسردگی هامیلتون (HRSD )، مقیاس خودسنجی اضطراب زونگ (SAS )، اضطراب آشکار تایلورو مقیاس درجه بندی سازگاری اجتماعی، اندازگیری شدند. پس از 5/2 تا 3 ماه ( متوسط 15 جلسه)، نمره های حاصل از ارزیابی ها در یک طرح یک عاملی مورد تحلیل واریانس قرار گرفت. نتایج نشان دهنده اثر بخشی روش های درمان در کاهش رفتار وسواسی و اجتنابی، کاهش میزان اضطراب و افسردگی و افزایش میزان سازگاری بیماران بود. از سوی دیگر درمان ترکیبی نسبت به رفتار درمانی و دارو درمانی به تنهایي اثر بخشی بیشتری در کاهش رفتار وسواسی بیماران نشان داده است. جمع بندی تحلیل های آماری انجام شده در این پژوهش بیانگر این است که رفتار درمانی در مقایسه با دارو درمانی در کاهش رفتار وسواسی و اجتنابی موثر تر بوده است. نتایج تحلیل واریانس افسردگی بک حاکی از تاثیر کلومیپرامین در کاهش سطح افسردگی بیماران بوده است.درمان ترکیبی در زمینه افسردگی نسبت به رفتار درمانی و دارونما منجر به کاهش بیشتری در میزان افسردگی بیماران شده است. درمان ترکیبی در مقایسه با دارو درمانی به تنهایي تاثیری در کاهش افسردگی نداشته است، یعنی تفاوت معنی داری بین این دو روش دیده نشد. بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل واریانس یک عاملی اضطراب آشکار تایلور و مقیاس خودسنجی اضطراب زونگ می توان گفت که درمان ترکیبی اثر بخشی بیشتری در میزان کاهش اضطراب بیماران در مقایسه با هر یک از این دو روش به تنهای نداشته است. نتایج نشان می دهد که رفتار درمانی در مقایسه با دارو درمانی اثر بخشی بیشتری در کاهش اضطراب بیماران داشته است. به طور کلی درمان ترکیبی نسبت به رفتار درمانی و دارو درمانی به تنهایي اثر بخشی بیشتری در افزایش سازگاری اجتماعی بیماران نشان نداده است. سه گروه آزمایشی هیچ گونه تفاوت معنی داری در این زمینه نداشته اند. نتایج پژوهش فعلی نشان می دهد که علاوه بر سن، تحصیلات و مدت ابتلاء عوامل دیگری ( ازقبیل: میزان شدت افسردگی، اضطراب و غیره ) نیز روند درمان و نتایج آن را تحت تاثیر قرار داده که لازم است در پژوهش های آتی مورد ملاحظه قرار گیرند.

فهرست مندرجات - نتيجه گيري - منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: خديوي زند، محمد مهدي
استاد مشاور اول: براهني، محمد نقي
استاد مشاور دوم: طباطبايي، سيد محمود


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 52
نام نویسنده: اسد بیكی، حسين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 252
چکیده: 

برای بررسی نمادهای مختلف رویا در طی مدت یک سال و نیم کار روان درمانی حدود 300 رویا از 14 درمانجو به " کلینیک ( پژوهشکده) روانشناسی بالینی، روان درمانی و روانکاوی" مراجعه می کردند، یادداشت شد و بر روی 100 نمونه از آنها بر اساس تداعی ها، توضیحات و تجربیات رویا دیده ها و مقایسه درونه های (محتواهای) رویاها تحلیل محتوا انجام شد. نمادهای مختلفی از قبیل افراد بیگانه و آشنا، حیواناتی چون مار، سوسمار، سگ، گربه ، بز و چیزهای چون تفنگ، اتومبیل، هواپیما، کفش و...و برابر اند آنها در واقعیت به دست آمد. یک نتیجه مهم از یافته ها این بود که نمادها چند جنبه ای هستند و یک نماد در دو رویا می تواند در معنی متفاوت از یکدیگر داشته باشد. نتیجه مهم دیگر این بود که بسیاری از نمادها هم با نظریه رویای یونگ و هم با نظریه رویای فروید هستند و این تا حدی به تداعی های رویابین و رویکرد تفسیر کننده رویا بستگی دارد

فهرست مندرجات   نتيجه گيري   منابع و مآخذ

ابزار پژوهش نيست


استاد راهنمای اول: خديوي زند، محمد مهدي
استاد مشاور اول: طباطبايي، سيد محمود
استاد مشاور دوم: برادران رفيعي، علي محمد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 45
نام نویسنده: راشدی، فاطمه
نویسنده دوم: آمالي، فرناز
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 305
چکیده: 

گرچه خودكشي در نگاه نخست از علائم بيماري رواني به نظر مي رسد ولي چيزي فزونتر از آنست: انديشه اي است متعارف براي فرد عادي كه ارزش عاطفي و اخلاقي و معنائي درگير با زندگي دارد. در مسير زندگي همواره از خويش مي پرسد من كيستم؟ براي چه زندگي مي كنم؟ و سرانجام به كجا خواهد رسيد؟ اين سئوالات مجهولي براي بشر در تمام اعصار بوده و گاه راه به جايي نبرده و بي پاسخ مانده اند. آنهائي كه پاسخي هر چند نادرست يافته اند به حيات ادامه مي دهند ولي شخصي كه زندگي را بدون معني تلقي مي كند نه تنها غمگين است بلكه براي زندگي كردن نيز مناسب نيست.

بدين منظور پژوهش حاضر تحقيقي است در زمينه «خودكشي و بي معنائي زندگي» چرا كه يافتن معنائي در زندگي و دانستن زندگي سالمتر و مفيدتر از وظايف اصلي هر انسان است.

فرض تحقيق حاضر اين است كه بين نيافتن معنائي در زندگي و اقدام به خودكشي در گروه سني 30-15 سال رابطه اي وجود دارد. روش تحقيق مقايسه اي (Comparative Survey) دو گروه چهل نفري از افراد بستري در بيمارستان  كه اقدام به خودكشي نموده اند و افرادي كه به طور جدي به مسئله خود كشي يا اقدام به آن نينديشيده اند. ارزيابي اين مسئله به وسيله معناي زندگي (Meaning of Life) كه توسط افراد گروه تهيه شده انجام گرفت. در انتخاب آزمودنيها، متغيرهاي ميزان تحصيلات، سن، مذهب و نحوه اجراء آزمون كنترل شده اند و متغيرهاي وضعيت اقتصادي – اجتماعي – فرهنگي – وضعيت تاهل – جنس و شغل مورد توجه قرار نگرفت و كنترل آنها با استفاده از روش انتخاب اختياري انجام پذيرفته است.

براي آزمودن فرضيه از روش توزيع نمونه گيري t به بررسي وجود رابطه بين معناي زندگي و احتمال و اقدام به خودكشي در دو گروه استفاده شده است.

به توجه به يافته هاي تحقيق (Research Findings) و تجزيه و تحليل داده ها با روش t و وجود رابطه بين بي معنائي زندگي و احتمال اقدام به خودكشي اين نتيجه بدست آمد كه رابطه معناداري بين نيافتن معنائي در زندگي و احتمال اقدام به خودكشي وچود دارد.


 


استاد راهنمای اول: جلالي تهراني، زينب


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 46
نام نویسنده: صنیع پور، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 209
چکیده: 

موضوع بحث پژوهش حاضر بررسی تحلیل افسردگی در کودکان است. این بررسی با استفاده از روش « مطالعه موردی» صورت پذیرفته. گامهائی که در این راستا برداشته شده بصورت زیر نشان داده می شود.

 الف – شناسایي دانش آموزان مشکل دار،

 ب – مشاهده مقدماتی رفتار،

ت – تهیه شرح حال،

 ج – انجام مصاحبه،

 د – ارائه برداشت ابتدائی،

 ر – تکمیل اطلاعات،

 ه – گزارش آزمون های روانشناختی،

 م – سنجش اطلاعت گردآوری شده

 ح – تجزیه و تحلیل علل اختلال

 ل – تحلیل محتوای اختلال،

 ص – و ارائه تعریف چند مفهوم، در مبحث نتایج کلی به نقش « محرومیت» در افسردگی کودکان، سیستم کنترل در خانواده های افسرده، تعریف «تنبیه» ، «قهر» و رابطه آن با افسردگی، مفهوم «طرد» ، چند عامل که به نظر می رسد پیش بینی کننده افسردگی باشد و همچنین الگوی محیطی افسردگی در کودکان ایرانی و تعریف آن با استناد به یافته های پژوهش حاضر، ارائه میشود. در خاتمه یادآور می شود که روانشناسی همانند سایر علوم، زبان و ادبیات خاص خود را دارد که خواننده باید به تدریج با آن آشنا شود. بنابراین حفظ دقت و امانت در سبک ساده نگارش حمل بر داستانی بودن مطالب نگردد. امید آنکه این مطالعه بتواند به بررسی جنبه هائی از آسیب شناسی کودکان و نوجوانان بپردازد.

 

فهرست مندرجات         منابع و مآخذ       نتيجه گيري    


استاد راهنمای اول: خديوي زند، محمد مهدي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 47
نام نویسنده: مهری نژاد، سيد ابوالقاسم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 188
چکیده: 

فاقد چكيده

فهرست مندرجات       نتيجه گيري      منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: جلالي تهراني، سيد محمد محسن
استاد مشاور اول: طباطبايي، سيد محمود


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 48
نام نویسنده: خدا رحیمی، سيامك
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 233
چکیده: 

در تاریخ مکتوب بشر رویا از چشم اندازهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است و فواید آن نیز در موارد بسیاری نشان داده شده است. ضرورت این پژوهش به دلایل چندی حائز اهمیت است از جمله : الف- اهمیت رویا از یونان باستان تاکنون. ب- انواع مطرح شده رویا در فرهنگها و مذاهب مختلف. ج- اهمیت رویا بویژه در طرز تفکر اندیشمندان اسلامی و در دین اسلام و به گونه خاص در قرآن کریم. د- اهمیت رویا در روانکاوی و روان شناسی تحلیلی. ه- اهمیت فیزیولوژیکی وضعیت خواب با حرکات سریع چشم در سلامت و بهزیستی حیوانات و انسانها. من کوشیده ام اهمیت مسائل فوق الذکر را در کاربرد بالینی برای زیرگروه ترس های بیمار گونه از طبقه اختلالات اضطرابی مورد جستجو قرار دهم. هدف این پژوهش جستجوی رابطه بین رویا و تشخیص، پیش آگاهی و درمان ترسهای بیمار گونه است. فرض بنيادین من بر این است که رویا راهی برای رسیدن به این اهداف است. روش این پژوهش بالینی و مورد پژوهی است. نمونه های مورد مطالعه دو خانم هستند که یکی 25 ساله و دیگری26 ساله است و روان درمانی یکی از آنها به شیوه روانشناسی تحلیلی یونگ و روان درمان دیگری با شیوه روانکاوی فروید انجام گرفته است. بیمار تحت درمان با شیوه یونگ بر اساس DSM III-R و DSM – IV به عنوان اختلال ترس بیمارگونه اجتماعی تشخیص داده شده است و بیمار تحت درمان با روش فروید بر اساس DSM III-R و DSM – IV به عنوان اختلال ترس بیمارگونه ساده یا اختصاصی تشخیص داده شده است. من مشکلات و اختلالات این بیماران را بر اساس دو رویکرد فوق الذکر تبیين کرده ام. همچنین از رویاهای آنان برای تشخیص رویدادهای رنج زا و نشانه شناسی و درمان اختلال آنها بهره جسته ام. افزون بر این رابطه بین رویا در جهت گیری آتی بازده روان درمانی آنان را مورد بررسی قرار داده ام. در بيمار اول که با شیوه تحلیلی یونگ تحت درمان بوده است به نتایج زیر دست یافتم: 1- نقاب متمرد و سرکش که نوعی همانندی با صفات مردانه داشت و وسواسهای فکری او نیز نتیجه همین نقاب بود. 2- ضربه های روانی رنج زا و رویدادهای جاری زندگی او موجب احساس حقارت و کهتری او گردیده بود.3- وجود نوعی رابطه جبرانی بین ابعاد درونگرای و برونگرای شخصیت.4- نقش جهت دهندگی رویاهای نخستین به آینده روان درمانی، نقش هشدار دهندگی و پیشگیری کنندگی رویاها، انعکاس نیازهای خاص فیزولوژیکی در رویا، مطابقت بین پیامهای رویاها ونتایج آزمونهای روانی، تشکیل علائم فوبی اجتماعی در رویا با استفاده از مکانیزمهای نمادسازی، جابه جایي، جبران وادغام، تجلی خویشتن یا اصلی ترین ساختار شخصیت در رویا. در بیمار دوم که با شیوه روانکاوی فروید تحت درمان قرار گرفته بود به نتایج زیر دست یافتم: 1- از نظر سبب شناسی ترس بیمارگونه بین بیمار از طریق تجربه انزجاری دردناک و مستقیم از یک سو و تجارب دردناک نیابتی و غیر مستقیم از سوی دیگر شکل گرفته بود. 2- نقش بحرانهای خانوادگی در پیدایش اختلال فوبی ساده بصورت یک پیوند عاطفی پایدار با عواطف دردناک در این بیمار نشان داده شد که تجلی آن به صورت خود آزاری ناخودآگاهانه بود.3- هدف ترس وی رسیده به ثبات، کنترل خویشتن و جبران بی کفایتی بود که برای تحقق این اهداف از مکانیزم برون فکنی استفاده می کرد.4- نقش روان نژندی کودکانه ، کمبود مهارتهای اساسی سازگارانه و منفی گرای منشی درتشکیل و ابقای علائم فوبی ساده در این بیمار. 5- نظامدار بودن اختلال فوبی ساده با توجه به ترکیب عناصر تعارضی، پس از ضربه و بدکاری و بی نظمی روان شناختی. 6- نگرش دوگانه نسبت به والدین در رویا، تخیلات پیش ادیپی در رویا، بروز هویت دو جنسی در رویا، ایده آل گرایي برای کسب قدرت و اقتداردر رویا، تشخیص ریشه های انعکاس رابطه انتقال و انتقال متقابل در رویا. انعکاس فواید روان درمانی در رویا. تایيد نقش محافظت کنندگی، دریچه اطمینان بودن و آرزو برآورده سازی رویاها. نقش درد در رویابه عنوان سازمان دهنده زندگی روانی. در مجموع این فرض را تایيد کردم که رویا ابزاری برای تشخیص ، پیش آگاهی و درمان اختلال ترس بیمارگونه اجتماعی و اختلال ترس بیمارگونه ساده یا اختصاصی است. به علاوه رویا یک روش پژوهشی در روان شناسی بالینی است که آن را می توان به بهترین وجه در قالب نظریه اکوسیستم های روان- فضای دکتر خدیوی زند تبیين کرد. به نظر من رویا با اهمیت ترین شاخص برای پژوهشهای بالینی است که می توانیم آن را از زوایای مختلفی مورد توجه قرار دهیم ، از انتقال، نشانه شناسی، ساختار شخصیت، رویدادهای رنج زا، وضعیت روانی جاری، رشدشخصیت و تحق خویشتن یا چشم انداز رشد گرفته تا موارد دیگر. بنابراین در پژوهشهای بالینی می توانیم در کاربرد بالینی رویا هدف خود را به یک یا چند تا از این موضوعات محدود کنیم.

فهرست مندرجات -نتيجه گيري - منابع و مآخذ

ابزار پژوهش نيست

 


استاد راهنمای اول: خديوي زند، محمد مهدي
استاد مشاور اول: برادران رفيعي، علي محمد
استاد مشاور دوم: قريب، عباس

<   1112131415161718191101111121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.