دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   1112131415161718191101111121131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1531 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 128
نام نویسنده: ابراهیمی پور، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1381
تعداد صفحات: 204
چکیده: 

شناخت نگرش دانشجویان شاهدوایثارگرودرخصوص عملکرد کلی ستاد دانشجویان شاهد وایثارگر دانشگاه فردوسی مشهد وهمچنین نگرش انان نسبت به هریک ازابعادعملکردی ستاد می تواند یافته های ارزشمندی را برای مجریان ،برنامه ریزان و دست اندرکاران خدمات رسانی به این عزیزان فراهم آورد .این پژوهش به منظور بررسی نگرش کلی دانشجویان شاهد و ایثار گر به تفکیک جنسیت –دانشکده محل تحصیل- بومی ویا غیر بومی بودن ونوع ایثار گری انجام پذیرفت .جامعه این پژوهش مشتمل بر 1782 نفر دانشجوی ایثار گر وشاهد بود که تعداد 155نفر از میان آنان به شیوه طبقه  ای نسبی و بر حسب دو متغیر جنسیت و دانشکده انتخاب گردیدند .پس از اجرای که بر اساس شرح وظایف ستاد تدوین گردیده بود نتایجی به دست آمد که اهم آنان به شرح ذیل است:

نگرش دانشجویان شاهد وایثار گر به طور معناداری نسبت به ضرورت وجود ستاد و عملکرد های آموزشی ان،انتخاب اساتید مشاور قوی و عالم ،تنظیم و ارائه کلاس های تقویتی ،فراهم آوردن امکانات تکثیر جزوات ومنابع آموزشی مثبت و نسبت به ارتقا سطوح فرهنگی،رشدوپرورش جنبه های مذهبی ،برگزاری برنامه های مذهبی ،برگزاری مسابقات ورزشی متناسب با نیاز ها و علایق دانشجویان شاهد و ایثار گر منفی مشاهده گردید.  

فهرست مندرجات - فهرست منابع و ماخذ- نتيجه گيري -


استاد راهنمای اول: رئوفي، محمد حسين
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 127
نام نویسنده: ذبیحی حصاری، نرجس خاتون
نویسنده دوم: ابراهيمي، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1379
تعداد صفحات: 101
چکیده: 

امروزه اوقات فراغت بعنوان یکی از مسائل مهم جوامع بشری محسوب می شود و غفلت از نحوه ی گذران آن بخصوص در مورد نوجوانان و جوانان می تواند فاجعه ای ملی در پی داشته باشد . لذا برای استفاده بهینه از این اوقات تدارک برنامه هایی احساس می شود که هم به نحو احسن به پر کردن و غنی سازی این اوقات بپردازند وهم در جلوگیری از انحرافات و کجروی هاي اجتماعی موثر باشد دراین راستا طرح میثاق 5 فعالیت ها و برنامه هایی را برنامه ریزی و اجرا کرده است که در این پژوهش سعی شده در خصوص این فعالیت ها از شرکت کنندگان نظرسنجی به عمل آید برای انجام این امر از بین جامعه ای که شامل تمام شرکت کنندگان طرح میثاق راهنمایی و دبیرستان استان خراسان می باشد نمونه ای برحجم 1129 نفر مورد بررسی قرار گرفته است . در تحقیق حاضر که با روش زمینه یابی (پیمایشی) صورت گرفته است برای نظرسنجی از شرکت کنندگان از پژوهشگر ساخته استفاده شده که نتایج ذیل حاصل گردیده است:

درمورد سوالات کلی ، بیشترین رضایت شرکت کنندگان در مقوله مهارت مربی جهت ارائه مطلب و کمترین رضایت آنان در خصوص امکانات و وسایل مورد نیاز اعلام شده است.

در خصوص اردوها ، شرکت کنندگان از نحوه برخورد مسئولین اردو بیشترین رضایت را داشته اند و کمترین رضایت خود را از مسابقات علمی اردوها بیان نموده اند.

در خصوص برگزاری مسابقات و جشنواره ها ، آنان بیشترین رضایت خود را نحوه ی برگزاری مسابقات و کمترین رضایت خود را از تاثیر این کلاسها در جهت ایجاد روحیه رقابت سالم بیان نموده اند.

در مورد فعالیت ها ی قرآنی ،شرکت کنندگان بیشترین میزان رضایت خود را از تاثیر این کلاسها در جهت انس با قرآن کریم و کمترین رضایت خود را از منابع و کتب استفاده شده در این کلاسها اعلام نموده اند.

در خصوص فعالیت ها ی عقیدتی – سیاسی ،بیشترین میزان رضایت شرکت کنندگان مربوط به تعداد جلسات پرسش وپاسخ وکمترین رضایت انان مربوط به تاثیر این کلاسها جهت کسب توانایی درتحلیل مسایل سیاسی اعلام شده است .درفعالیت های فرهنگی –هنری،بیشترین میزان رضایت شرکت کنندگان از تاثیراین کلاسها جهت پرورش خلاقیت ها وتوانمندیهای احساسی وعاطفی وکمترین میزان رضایت انها از تاثیر این کلاسها جهت  اشنایی با فرهنگ ایرانی واسلامی اعلام شده است .در خصوص فعالیت های فنی –حرفه ای ومهارت های شغلی بیشترین رضایت شرکت کنند گان مربوط به تاثیر این کلاسها جهت اشنایی با حرفه وشغل مورد نظر می باشد و کمترین میزان رضایت خود را مورد تاثیر حضورمتصدیان مشاغل مختلف در جلسات گروهی جهت اشنایی با حرفه مورد نظر اعلا م نموده اند.

در خصوص فعالیت های تقویتی شرکت کنندگان مربوط  به تاثیراین کلاسها جهت ایجاد سلامتی ونشاط روحی بوده است وکمترین میزان رضایت انان درخصوص وسایل وامکانات ورزشی اعلام شده است .

فهرست مندرجات- فهرست منابع ومأخذ- نتيجه گيري-


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 126
نام نویسنده: كنعانی، مريم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1379
تعداد صفحات: 144
چکیده: 

هنگامی که ضرورت استفاده مطلوب از منابع و امکانات محدود و دستیابی به حداکثر بهره وری مطرح می گردد برنامه ریزی جایگاه ویژه ای پیدا می کند و از آنجا که برای برنامه ریزی اصولی و واقع بینانه ، اطلاعات مطمئن ، جامع و صحیح مورد نیاز می باشد، فرآیند نیاز سنجی آموزش بیش از پیش مورد توجه قرار می گیرد .( زرین مهر -1377 چکیده)

هدف اصلی انجام این پژوهش تعیین نیازهای آموزشی مربیان طرح میثاق (5) در سراسر استان خراسان می باشد طی این پژوهش به این سوالات پاسخ داده شده است :

1-     نیازهای آموزشی مربیان برحسب مدرک تحصیلی (به ترتیب اولویت ) چیست ؟

2-     نیازهای آموزشی مربیان برحسب مناطق مختلف (به ترتیب اولویت) چیست؟

3-     نیازهای آموزشی مربیان بر حسب جنسیت ( به ترتیب اولویت) چیست؟

4-     نیاز های آموزشی مربیان برحسب موضوع تدریس (کلاس) کدام است؟

برای انجام این تحقیق از روش زمینه یابی استفاده شده است و با استفاده از تکنیک دلفی ،ابتدا بازپاسخی تهیه و در اختیار 60 نفر از مربیان کارشناس ودست اندر کار طرح قرار گرفت (که افراد نمونه بصورت تعمدی انتخاب شدند) لازم به ذکر است از مجموع 60 تعداد22 وصول گردید . دراین از مربیان خواسته شد تا حداقل فهرست 5 نیاز آموزشی را برحسب اولویت ذکر نمایند . پس از جمع آوری اولیه ، نهایی با21 سوال بسته پاسخ و یک سوال با ز پاسخ تدوین گردید و هایی در اختیار افراد نمونه که تعداد 300/2 نفر بودند قرار گرفت . از مجموعه ها ی ارسال شده تعداد 362 واصل گردید.

پس از جمع آوری ها و تحلیل داده ها بوسیله نرم افزار spss، نتایج کل زیر حاصل گردید.

1-     بهره گیری از وسایل و امکانات کمک آموزشی  با میانگین 766/6 بعنوان اولین اولویت کیه مربیان معرفی شده است.

2-     کامپیوتر و شیوه بهره گیری از آن با میانگین 677/6 دومین اولویت نیازها اعلام گردیده است.

3-     شیوه ها ی آموزشی اصول عقاید سومین اولویت نیازها به خود اختصاص داده است که میانگین آن برابر با 438/6 می باشد.

4-     شیوه ها ی آموزش مهارتهای شغلی با میانگین 320/6 در اولویت چهارم نیازها است .

5-     میانگین 313/6 «مشاوره و راهنمایی » را در ردیف پنجم قرار داده است.

فهرست مندرجات- فهرست منابع ومأخذ- نتيجه گيري


 


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 124
نام نویسنده: مرتضایي مقدم، مهوش
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1380
تعداد صفحات: 108
چکیده: 

جامعیت فکر ی ، ژرف نگری و قابلیت انعطاف مدیران و اثر آن بر شیوه تصمیم گیری آنان به عنوان هدف اصلی این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است . جامعه آماری پژوهش ، کلیه روسا و معاونین دانشکده های دانشگاه  فردوسی بودند(34=N)که ویژگی های ذهنی انها با استفاده از ذهن فلسفی مستقیما مورد سنجش قرا ر گرفته وبنابراین برای این منظور ازروش سرشماری استفاده شده است .برای تعیین شیوه تصمیم گیری مدیران مبتنی بر نظریه وروم وبتون مبنای عمل قرار گرفته است . این روی 117 نفر از اعضا هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند ، اجرا شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری تحلیل و یافته های تحقیق را نشان داده اند که : « مدیرانی که از سبک تصمیم گیری مشارکتی استفاده کرده اند به طور معنی داری از ذهن فلسفی بالاتری نسبت به مدیرانی که سبک آمرانه را اتخاذ کرده اند برخوردار بودند»

معذلک این تفاوت بین مدیرانی که سبک مدیریت مشارکتی را اتخاذ کرده اند با مدیرانی که روش مشورتی را استفاده کردند، معنی دار نشده است و بین روش آمرانه و مشورتی نیز نتیجه مشابهی حاصل شده است. نتیجه ی اخیر را می توان با نظریه همپوشی رویکرد مشارکتی با مشورتی و رویکرد مشورتی با آمرانه توجیه نمود.

فهرست مندرجات- فهرست منابع ومأخذ-  نتيجه گيري-


استاد راهنمای اول: شعباني وركي، بختيار
استاد مشاور اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 122
نام نویسنده: مقیمی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1380
تعداد صفحات: 120
چکیده: 

مطالعات و تجربیات بسیاری نشان داده اند که آندسته از تدبیرها و چاره اندیشی هایی که به صورت جمعی و گروهی برنامه ریزی می شود ، از شیوهایی که به طور انفرادی برنامه ریزی شده اند بازده بیشتر و مطلوبتری دارند. از طرفی لازمه ی کار گروهی داشتن نوعی بردباری است ولی افراد بتوانند یکدیگر را تحمل کنند اختلاف سلیقه ها و اختلاف نظرها را بپذیرند و در سمت دستیابی به هدف یا هدف های مورد نظر گروه رفتار نمایند یکی از چیزهایی که در رابطه با درک رفتار باید به آن توجه کرد عبارت است از نقشی که شخص باید در حال حاضر ایفا کند از سویی دیگر اندازه و ترکیب گروه می تواند اثرهای مهمی بر عملکرد و بهره وری گروه ایفا نماید در این راستا پژوهش حاضر به منظور شناسایی انواع نقش های گروه و رابطه ی آن با اندازه و ترکیب گروه های آموزشی صورت پذیرفته است .

جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای هیئت علمی گروه های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد بوده که تعداد 116 نفر از آنها از طریق نمونه گیری طبقه ای مورد بررسی قرار گرفتند. روش تحقیق از نوع پس – رویدادی است و برای جمع آوری اطلاعات از محقق ساخته نقش های گروهی استقاده شده است . به منظورتحلیل داده ها با توجه به فرضیه های تحقیق از آزمون ها ی آماری ناپارامتری کروسکال و الیس و کندال استفاده شده و نتایج زیر بدست آمد :

1-     بین نقش های ایفا شده اعضا گروه های آموزشی و اندازه گروه تفاوت معناداری وجود ندارد .

2-     بین نقش های ایفا شده اعضا گروه های آموزشی و ترکیب گروه (سابقه ی خدمت، سن ، رشته تحصیلی ،مدرک تحصیلی و مرتبه علمی ) تفاوت معنی داری وجود ندارد.

         فهرست مندرجات                      منابع ومآخذ


استاد راهنمای اول: شعباني وركي، بختيار
استاد مشاور اول: مرتضوي، سعيد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 121
نام نویسنده: محمدیاری، اشرف
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1380
تعداد صفحات: 140
چکیده: 

تفکر انتقادی که آمیزه ای از دانش، نگرش و مهارت کاربرد این دو در عمل است، ار الزامات مدیران برای مدیریت موثر فرایند تغیير سازمانی در دنیای امروز میباشد. پژوهش حاضر به منظور شناخت رابطه مهارتهای تفکر انتقادی و توانایي مدیریت تغیير مدیران صورت پذیرفته است.

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مدیران گروهای آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد بوده که تعداد 56 نفر می باشند. روش تحقیق از نوع همبستگی است و برای جمع آوری اطلاعات از دو آزمون تفکر انتقادی واتسون- گلیزر و مدیریت تغيیر استفاده شده است. به منظور تحلیل داده ها با توجه به فرضیه های تحقیق از آزمون آماری رگرسیون چند متغیری و آزمون t  تحلیل واریانس استفاه شده است و نتایج زیر به دست آمده است.

1- بين تفکر انتقادی مدیران و مدیریت تغيیر آنان رابطه معنی داری وجود دارد.

2- بنی توانایي مدیریت تغیير مدیران بر حسب رشته تحصیلی آنان تفاوت معنی داری وجود ندارد.

 

3- بین توانایي مدیریت تغیير مدیران بر حسب سنوات خدمت آنان تفاوت معنی داری وجود دارد.

   فهرست مندرجات   منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: مرتضوي، سعيد
استاد مشاور اول: شعباني وركي، بختيار


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 120
نام نویسنده: پورافشاری، احد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1380
تعداد صفحات: 113
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی و شناخت باورهای نظارتی مدیران مدارس ابتدای و مقایسه آنها بر حسب سبكهای مدیریت تعارض صورت پذیرفته است. برای دستیابی به هدف پس از تدوین الگوی نظری و فرضیه های تحقیق، باورهای نظارتی مدیران و سبكهای مدیریت تعارض كلیه مدیران مدارس ابتدای نواحی آموزش و پروش یك و چهار مشهد (139=N) با شیوه ی سرشماری و به كمك دو ی 1) سنجش باورهای نظارتی 2) سنجش سبكهای مدیریت تعارض، مورد مطالعه و برسی قرار گرفت. روش پژوهش از نوع علی – مقایسه ای بوده، و به منظور تحلیل داده های و متناسب با فرضیه های تحقیق، علاوه بر آمار توصیفی،‌از روش تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان دادند مدیران بر حسب سبكهای مختلف مدیریت تعارض،‌ از باورهای متفاوتی نیز برخوردار هستند؛ بطوریكه مدیرانی كه از سبك همكاری بیشترین بهره را می برند و بعد از آن از سبكهای مصالحه و ایثار استفاده می كند، باورهای غالب نظارتی غیر مستقیم دارند. این گروه از این مدیران تمایل به اعمال سبكهای رقابت و اجتناب از خود نشان نمی دهند. مدیرانی كه ابتدا از سبك مصالحه و بعد از آن به ترتیب از سبكهای ایثار و همكاری بیشترین بهره را می برند، باورهای غالب نظارتی مشاركتی دارند. این گروه از مدیران نیز تمایلی به اعمال سبكهای رقابت و اجتناب ندارند. همچنین مدیرانی كه به ترتیب سبكهای اجتناب و رقابت و مصالحه را اعمال می كردند و بعد از آن سبك ایثار را به كار می بستند باورهای غالب نظارتی مستقیم دارند. در حالیكه این گروه تمایلی به استفاده از سبك همكاری ندارند. سایر نتایج نیز نشان داد كه میانگین نمرات باورهای نظارتی مستقیم در مدیران مدارس دخترانه و مدیرانی كه رشته تحصیلی غیر مرتبط دارند بالاتر از سایر باورهای نظارتی است؛ در حالیكه میانگین نمرات باورهای نظارتی مشاركتی و غیر مستقیم در مدیران مدارس پسرانه و مدیرانی كه رشته ی تحصیلی مرتبط دارند بالاتر است. مقایسه میانگین نمرات سبكهای مدیریت تعارض بر حسب جنس و رشته تحصیلی نیز نشان داد كه مدیران مدارس پسرانه و مدیرانی كه رشته تحصیلی مرتبط دارند در استفاده از سبكهای همكاری و مصالحه و ایثار از گروه دیگر مدیران پیشی گرفته اند، در صورتیكه در اعمال دو سبك اجتناب و رقابت مدیران مدارس دخترانه و مدیرانی كه رشته تحصیلی غیر مرتبط دارند جلوتر هستند.

 

فهرست مندرجات

منابع ومآخذاستاد راهنمای اول: نيلي احمد آبادي، محمدرضا
استاد مشاور اول: شعباني وركي، بختيار


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 117
نام نویسنده: هاشمی فخر، صديقه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1380
تعداد صفحات: 104
چکیده: 

تحقیق حاضر به منظور شناخت مقایسه نوع و میزان نظارت مدیران زن بر عملكرد دبیران بر حسب جنسیت با تاكید بر دیدگاه دبیران صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل كلیه مدیران زن و مرد، دبیرستان ها و مراكز پیش دانشگاهی دولتی دخترانه در نواحی 1 و 3 آموزش و پرورش مشهد می باشد كه دبیران زن به شیوه جور شده با دبیران مرد برای نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع توصیفی و به روش علی – مقایسه ای است و برای جمع آوری اطلاعات از دو نظارت، شامل نوع نظارت ( شماره1 ) و میزان نظارت ( شماره2 ) استفاده شده است. به منظور تحلیل داده ها با نظر به فرضیه های تحقیق از آزمون t و تحلیل واریانس دو طرفه استفاده شده است، و نتایج با اطمینان 99% به شرخ زیر آمده است.: 1- نمره نظارت دیوان سالارانه مدیران زن بر عملكرد دبیران زن بطور معنادار از نمره نظارت دیوانسالارانه آن ها بر دبیران مرد، بیشتر است. 2- نمره نظارت فنی مدیران زن بر عملكرد دبیران زن بطور معنادار از نمره نظارت فنی آن ها بر دبیران مرد، بیشتر است. 3- بین نمره نظارت اخلاقی بر عملكرد دبیران زن – مرد از سوی مدیران مورد پژوهش تفاوت معنی داری وجود دارد. 4- بین میزان نظارت مدیران زن بر عملكردیبران مرد- زن تفاوت معنی داری مشاهده نگردید.

فهرست مندرجات  فهرست منابع و ماخذ   استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: كوهستاني، حسين علي


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 105
نام نویسنده: احمدی جیوان، فاطمه
نویسنده دوم: جمشيدي سرالنگ، ربابه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 68
چکیده: 

عمده ترین هدف پژوهش حاضر بررسی مشکلات ومسایل تحصیلی ورفتاری 4نفر ازدانش آموزان مقطع ابتدایی بوده است ،دراین مطالعه ،نمونه ها ازدو دبستان ناحیه 5آموزش وپرورش شهرستان مشهد انتخاب ومورد ارزیابی قرار گرفتند.ابزار سنجش دراین پژوهش محقق ساخته ای بود ازوضعیت خانوادگی وتحصیلی آنان رامی سنجید،همچنین از جامعه سنجی وتست گودیناف ومصاحبه ومشاهده نیز به عنوان ابزار اندازه گیری استفاده شده است .نتایج حاصله نشان می دهد که عواملی نظیر سطح وفرهنگی –اجتماعی ،اقتصادی ،والدین برروی پیشرفت فرزندانشان تاثیر داشته است .نتایج مذکورباتوجه به نظریه ها یافته های قبلی وافراد مورد مطالعه تفسیرشده اند.


استاد راهنمای اول: بذرافشان، مجتبي


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 114
نام نویسنده: حسنی رخ، رفعت
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1380
تعداد صفحات: 156
چکیده: 

 

 

 

 

 


فهرست مندرجات  فهرست منابع و مآخذ  نتيجه گيري 


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: كوهستاني، حسين علي

<   1112131415161718191101111121131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.