دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   1112131415161718191101111121131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1552 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 2
نام نویسنده: مسعودی فر، احمد رضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1353
تعداد صفحات: 47
چکیده: 

فاقد چكيده

 

ابزار پژوهش نيست


استاد راهنمای اول: برادران رفيعي، علي محمد
استاد راهنمای دوم: اخدري (يغمائي)، فتانه


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 1
نام نویسنده: حیدری، غلامحسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1353
تعداد صفحات: 53
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش نيست

 


استاد راهنمای اول: دانش (نيازي)، فرشته


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 22
نام نویسنده: صالحی، جواد
نویسنده دوم: ابراهيمي، حسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1370
تعداد صفحات: 269
چکیده: 

فاقد چكيده


استاد راهنمای اول: جلالي تهراني، سيد محمد محسن


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 21
نام نویسنده: صارمی، علي اكبر
نویسنده دوم: شماسي، محمد حسين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1369
تعداد صفحات: 264
چکیده: 

يكي از عوارض شايع و گسترده اي كه بدنبال مسائل و مشكلات جامعه صنعتي كنوني پديدار گشته و حيات فردي و اجتماعي جامعه انساني را بطور جدي تهديد مي كند،‌ مسئله بيماريهاي رواتن تني (Psychosomatic) مي باشد. در اين ميان بيماريهاي قلبي – عروقي (Cardio – Vascular) بالاخص بيماريهاي كرونر قلب (Coronary Heart Disease) از مهمترين انواع بيماريهاي روان تني (Psychosomatic) بشمار مي روند. اين بيماريها در ارتباط مستقيم با هيجانات، عواطف و الگوي شخصيتي (Personality Pattern) فرد مي باشد. يكي از عوامل خطر (Risk Factors) كه در سالهاي اخير ارتباط مسلم آن با بيماريهاي كرونر (CHD) ثابت شده است، الگوي شخصيتي – رفتاري تيپ A (Type A Personality – behavioral Pattern) مي باشد كه يكي از جالبترين و معروفترين كشفيات روانشناسي عمومي ("POP" Psychology) در چهار دهه اخير بوده است.

 بنابراين با هدف شناخت هر چه بيشتر و عميقتر شخصيت تيپ A، شناخت بهتر سبب شناسي (Etiology) بيماريهاي كرونر قلب (CHD) و شناخت بهتر روشهاي درماني و پيشگيري از تيپ A،  تحقيق حاضر انجام گرفت،‌ با اين فرض كه بين شخصيت تيپ A با بيماريهاي كرونر قلب (CHD) در مردان سنين 45-30 سال ارتباط مثبت وجود دارد. روش تحقيق، بررسي مقايسه اي (Comparative Survey) بوده است، كه در آن دو گروه 30 نفري (سالم و بيمار) از نظر دارا بودن صفات شخصيتي تيپ A با هم مقايسه شده اند. بمنظور ارزيابي شخصيت آزمودينها و همچنين جمع آوري ساير اطلاعات از تست EPPs (Edwards personal Preference Schedule) و يك 50 سئوالي استفاده شده است. در تجزيه و تحليل داده هاي (Data Analysis) تست و ، ميانگين و انحراف استاندارد هر گروه مورد محاسبه قرار گرفته، سپس با مراجعه به جدول T (استيودند) نتايج دو گروه مورد مقايسه و تفسير قرار گرفته است. با توجه به يافته هاي تحقيق (Research Findings) مي توان چنين نتيجه گرفت كه دو گروه مزبور در 11 متغير 0ار متغيرهاي 15 گانه تست EPPS) تفاوت معنا داري با هم دارند، اين متغيرها عبارتند از :

تلاش و پيشرفت (Achievement)، تمكين (Deference)، نظم و ترتيب (Order)، خودنمايي (Exhibition)، خودمختاري (Autonomy)، علاقه به معاشرت (Affiliation)، مهرجوئي (Succorance)، برتري طلبي (Dominance)، تنوع طلبي (Change)، تحمل (Endurance) و پرخاشگري (Aggression).

نتايجي كه از اجراي در هر دو گروه بدست آمده، حاكي از آن است كه دو گروه (سالم و بيمار) از نظر دارا بودن صفات شخصيتي تيپهاي A و B با هم تفاوت معناداري دارند. بنابراين فرض يك (H1) كه بيانگر ارتباط بين شخصيت تيپ A و بيماري كرونر قلب (CHD) مي باشد، مورد پذيرش واقع مي شود.


 


استاد راهنمای اول: جلالي تهراني، زينب


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 20
نام نویسنده: سبحانی، افسانه
نویسنده دوم: ميرخسروي، گيتي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1369
تعداد صفحات: 112
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش نيست

 


استاد راهنمای اول: جلالي تهراني، سيد محمد محسن


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 19
نام نویسنده: میرزائیان، بهرام
نویسنده دوم: تفضلي، ابوالفضل
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1370
تعداد صفحات: 68
چکیده: 

فاقد چكيده

ابزار پژوهش نيست

 


استاد راهنمای اول: خديوي زند، محمد مهدي
استاد راهنمای دوم: جلالي تهراني، زينب


>>
شماره بازیابی: 162
نام نویسنده: ضابطیان حسینی، مجيد رضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1384
تعداد صفحات: 106
چکیده: 

اين تحقيق براي بررسي سبك اسنادي در ابعاد 1-دروني و بيروني ،2-با ثبات و بي ثبات،3- اختصاصي و عمومي و تعيين رابطه اين ابعاد با سبك رهبري مديران بر اساس تئوري مسير هدف در بين 115 نفر از دبيران  ناحيه 5 مشهد در سال تحصيلي 83-84 انجام گرفته است.نتيجه اي كه از اين تحقيق گرفته شد نشان مي دهد كه از بين 4 سبك رهبري تئوري مسير هدف يعني 1-آمرانه،2- پيشرفت گرا،3- حمايتي،4-مشاركتي در بين نمونه اي كه اين تحقيق بر روي آنها انجام گرفته است درصد بيشتري از دبيران معتقد بودند كه مديرانشان با آنها بر طبق سبك رهبري مشاركتي رفتار مي كنند.

در مورد ارتباط بين سبكهاي اسنادي با سبكهاي رهبري ارائه شده در تئوري مسير-هدف مشخص شد كه سبكهاي اسنادي بيروني،بي ثبات و عمومي دبيران با سبكهاي رهبري آمرانه،پيشرفت گرا و حمايتي مديران ارتباط دارند در نتيجه دبيراني كه سبكهاي اسناد بيروني ، بي ثبات و عمومي دارند ميتوانند باعث اتخاذ سبكهاي رهبري آمرانه ،پيشرفت گراو حمايتي از جانب مديران خود باشند كه البته مدير بايد براي اتخاذ يكي از اين سبكهاي رهبري به عوامل ديگر مانند عوامل محيطي (مكان و زمان) نيز توجه كند.همچنين سبكهاي اسناد دروني،با ثبات و اختصاصي دبيران با سبك رهبري مشاركتي مديران ارتباط دارد و اين سبكهاي اسنادي مي تواند باعث اتخاذ سبك رهبري مشاركتي از جانب مديران شوند كه البته بايد متذكر شد در اين مورد مدير براي اتخاذ سبك رهبري مناسب بايد عوامل ديگري غير از سبم اسنادي دبيران را هم مورد بررسي و توجه قرار دهد تا با اتخاذ سبك رهبري مناسب (با در نظر گرفتن عوامل مختلف تاثير گذار از جمله سبك اسناد دبيران) به اهداف آموزشي مدرسه برسد.


استاد راهنمای اول: رئوفي، محمد حسين
استاد مشاور اول: غفاري، ابوالفضل


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 167
نام نویسنده: صاعدی، طاهره
نویسنده دوم: محبي، نسرين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1374
تعداد صفحات: 90
چکیده: 

ندارد

 

فهرست مطالب -  فاقد فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: رئوفي، محمد حسين
استاد راهنمای دوم: صادقي، احمد


>>
شماره بازیابی: 155
نام نویسنده: پاسبان، مجيدرضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 148
چکیده: ندارد
استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: امين يزدي، سيد امير


>>
شماره بازیابی: 160
نام نویسنده: زرین قلم، شهلا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1377
تعداد صفحات: 100
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: رئوفي، محمد حسين
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا

<   1112131415161718191101111121131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.