دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   1112131415161718191101111121131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1557 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 96
نام نویسنده: پات، فريبا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 311
چکیده: 

در راستای موفقیت سازمان های آموزشی و اصلاح فرایند آموزش و پرورش توجه به نقش كلیدی معلمان در كنار دیگر نیروهای اثر بخش سازمان های اموزشی بسیار مهم است. ارتقاء عملكرد معلمان همواره هدفی است كه مدیران اجرائی تمایل دارند به طور مشخص و قابل اطمینانی راههای دستیابی به آن را در یابند تا از این طریق زمینه برای پیشبرد موثر آموزش و یادگیری و تحقق هدف های آموزشی را فراهم سازند. در این پژوهش محقق تاثیر رضایت شغلی را بر عملكرد دبیران مورد تحقیق قرار می دهد تا مشخص شود كه كدام یك از مشخصه های خشنودی شغلی بیشترین تاثیر را در ارتقاء عملكرد معلمین دارند لذا رابطه بین رضایتمندی شغلی و عملكرد دبیران در مدارس راهنمایي منطقه طرقبه مورد مطالعه قرار می گیرد. روش این تحقیق مبتنی بر نوع همبستگی است و بر اساس مبانی نظری جهت تعیين سطح رضایتمندی، ضمن رعایت اصول علمی برای پنج مشخصه رضایتمندی ( رضایت از حقوق، رضایت از سرپرست، رضایت از همكاران، رضایت از ترفیع، رضایت از كار ) طراحی و برای جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته و رضایتمندی كلی نیز به عنوان میانگین مشخصه های رضایتمندی محاسبه گردید. برای تعيين عملكرد نیز فرم های حاوی معیارهای سنجش عملكرد بر اساس فرم های شرح شغل و فرم ارزیابی عملكرد دفتر تشكیلات، روش ها و شوراهای مناطق وزارت آموزش و پرورش تنظیم و تدوین گردیدند. برای آزمون فرضیه های تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج به شرح زیر به دست آمده است: 1- بین رضایتمندی شغلی و عملكرد دبیران رابطه معنادار وجود دارد. 2- بین رضایت از حقوق و عملكرد دبیران رابطه معنادار وجود دارد. 3- بین رضایت از كار و عملكرد دبیران رابطه معنادار وجود دارد. 4- بین رضایت از سرپرست و عملكرد دبیران رابطه معنادار وجود دارد. 5- بین رضایت از همكاران و عملكرد دبیران رابطه معنادار وجود دارد. 6- بین رضایت از ترفیع و عملكرد دبیران رابطه معنادار وجود دارد.

فهرست مندرجات - نتيجه گيري - منابع و مأخذاستاد راهنمای اول: لطيفيان، احمد
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 72
نام نویسنده: بصیری پور، غلامرضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1377
تعداد صفحات: 112
چکیده: 

در بعد مطالعه جامعه دانشگاهی، از گزارش پژوهشی رئوفی (1375) و در جامعه پژوهشی اعضای هیئت علمی دنشگاه فردوسی مشهد استفاده شده است. همچنین اساتید مدارس تحت برنامه حوزه علمیه شهر مشهد جامعه پژوهشی ما را تشکیل داده اند.این پژوهش دارای دو سوال کلی و سه فرضیه آماری در جهت مقایسه سبک های رفتار کلاسی و اثر بخشی اساتید حوزه و دانشگاه بطور عام و اساتید حوزه و رشته­ های علوم انسانی بطور خاص بوده است.روش مورد استفاده در این پژوهش تحلیلی، توصیفی و پیمایشی بوده است و جامعه آماری شامل کلیه اساتید مدارس تحت برنامه حوزه علمیه مشهد در سال (1376) بوده که تعداد آن حدودا 150 نفر و تعداد طلاب تحت آموزش حدود 5 هزار نفر تخمین زده شده است. نمونه مورد مطالعه با استفاده از فرمول های آماری 361 نفر تعیين، و روش نمونه گیری بصورت خوشه ای و تصادفی ساده به صورت توام بوده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، مشابه پژوهش رئوفی (1375) ای اوی 36 سوال (35 سوال بسته و یک سوال باز) بوده است. سوالات بسته پاسخ که به سنجش سبک های رفتار کلاسی رابطه مدار قوی، وظیفه مدار قوی، رابطه – وظیفه مدار ضعیف، رابطه – وظیفه مدار قوی و اثر بخشی پرداخته اند، با سوال باز پاسخ مورد حمایت قرار گرفته اند.از نتایج بدست آمده این پژوهش می توان به غالب بودن سبک رابطه مداری با 145 انتخاب در اولویت اول و سبک رابطه – وظیفه مداری قوی با 130 انتخاب بعنوان اولویت دوم بین اساتید حوزه علمیه اشاره نمود. نمودار اثر بخشی حوزه از نوع کجی منفی است که حکایت از توصیف اثر بخشی فعالیت آنان از دید طلاب دارد. این یافته ها با نتایج حاصله از مطالعه سبک رفتاری و اثر بخشی اساتید دانشگاه، همخوانی نشان می دهد. در مطالعات تحلیلی برای مقایسه اثر بخشی اساتید حوزه با سبک های رفتار کلاسی مختلف و از طریق آزمونهای آماری تحلیل واریانس و دانکن و با احتمال 95%، دو سبک رابطه مدار و رابطه – وظیفه مدار قوی دارای اثر بخشی بیشتری نسبت به سبک رابطه – وظیفه مداری ضعیف نشان داده شده است. مطالعات همبستگی بین سبک های رفتار کلاسی و اثر بخشی نشان دهنده ارتباط مستقیم میان دو سبک رابطه مدار و رابطه – وظیفه مدار قوی با اثر بخشی با احتمال خطایي کمتر از 0.0001 می باشد. همچنین سبک رابطه – وظیفه مدار ضعیف دارای رابطه معنی دار معکوس با همان احتمال قبلی است. تحلیل رگرسیون انجام شده نیز به تاید خط مستقیم رگرسیون به دو سبک رابطه مدار و رابطه – وظیفه مدار قوی برای اثر بخشی می پردازد. مقایسه میانگین نمرات اساتید حوزه و دانشگاه و اساتید حوزه با اساتید رشته های علوم انسانی دانشگاه در نمرات سبک های رفتاری و همچنین اثر بخشی آن، بیانگر بالا بودن نمره اساتید حوزه در سبک های رابطه مدار، رابطه – وظیفه مدار قوی و وظیفه مداری و نیز اثر بخشی در هر دو مقایسه می باشد.در پایان این پژوهش محدودیت های ازقبیل تفاوت زمانی یکساله در اجرای در دانشگاه و حوزه و اجرای دوگانه در حوزه و دانشگاه اشاره شده است و همچنین پیشنهاداتی به پژوهشگران و دست اندرکاران تعلیم و تربیت از قبیل علل موفقیت حوزه و اجرای پژوهش در کل حوزه علمیه شامل کلاسهای تحت برنامه و کلاسهای آزاد ارائه گردیده است.

 

فهرست منددرجات - نتيجه گيري - منابع و مأخذاستاد راهنمای اول: كوهستاني، حسين علي
استاد مشاور اول: رئوفي، محمد حسين


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 71
نام نویسنده: شهاب فر، صديقه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1376
تعداد صفحات: 92
چکیده: 

سبک مدیریتی مدیر عبارت از مجموعه ای از تفکر و عمل شخصی مدیر است که در نهایت به رفتار مدیریتی منجر می شود و رضایت شغلی مجموعه ای از احساس های سازگار و ناسازگار است که کارکنان با آن به کار خود می نگرند . بر این مبنا هدف این تحقیق بررسی توزیع سبک مدیریتی مدیران مدارس استثنایی شهر مشهد بر اساس سبک ها ی چها ر گانه ی مدیریتی لیکرت و ارتباط آن با میزان رضایت شغلی معلمان می باشد . فرض اصلی تحقیق بیان می دارد که میان سبک مدیریتی مدیران مدارس استثنایی شهر مشهد و میزان رضایت شغلی معلمان ارتباط معنی داری وجود دارد . دراین ارتباط هفت فرض فرعی تحقیق عبارت اند از : مدیران مدارس استثنایی به کار خود علاقه مند اند معلمان مدارس استثنایی از شیوه ی مدیریت مدیران خود راضی هستند- این معلمان از همکاران خود رضایت دارند – مدیران مدارس استثنایی اعتماد لازم را نسبت به معلمان دارند- این مدیران معلمان را در تصمیم گیری ها مشارکت میدهند – تعامل و همکاری خوبی بین مدیر و معلمان وجود دارد و بالاخره این که نوع مدیریت مدارس کار مدار و تاکید بر انجام قوانین و مقررات است . با توجه به محدود بودن جامعه ی مورد تحقیق از نمونه گیری صرف نظر و تمامی مدیران و معلمان 16 مدرسه استثنایی شهر مشهد به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد . روش جمع آوری اطلاعات به وسیله پرسش نامه با سوالات بسته بود . روش آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فرض های فرعی تحقیق ، آزمون تک متغیری کالمو گروف – اسمیر نف و برای فرض اصلی تحقیق رگرسیون بوده است نتایج حاصله نشان می دهد که تمامی فرض های فرعی به غیر از فرضیه 7 با سطح اطمینان 99% مورد تایید قرار گرفتند . در تجزیه و تحلیل فرض اصلی تایید گردید که سبک مدیریت تا حدود 30% در رضایت شغلی معلمان مدارس استثنایی مشهد تاثیر دارد.

فهرست مندرجات - نتيجه گيري - منابع و مأخذ-


استاد راهنمای اول: كوهستاني، حسين علي
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 70
نام نویسنده: مهری، حسين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1372
تعداد صفحات: 113
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 75
نام نویسنده: بنی هاشمی، نرگس خاتون (محبوبه)
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1377
تعداد صفحات: 229
چکیده: 

پویایي نظام دانشگاه به منظور تحقیق اهداف آموزش عالی منوط به پدید آوردن فضای سازمانی مناسب و مطلوب، ایجاد روحیه اعتماد، مسولیت پذیری، مشارکت همگانی مدیران در اداره امور دانشگاه و تقویت فرهنگ مدیریت مشارکتی می باشد تا در این راستا استفاده بهینه از منابع انسانی، مالی، تجهیزاتی و فضاهای کالبدی در جهت کارايی و بهره وری بیشتر سازمان فراهم گردد.

در این تحقیق «جایگاه مدیریت مشارکتی و تاثیر آن بر کارایي مدیران دانشگاه فردوسی مشهد» مورد نظر بوده است گروه مورد بررسی مدیران آموزشی و اداری دانشگاه (N=126) که به شیوه سرشماری مورد تحقیق قرار گرفت. روش اصلی این تحقیق توصيفي از نوع همبستگی است، و بر اساس مبانی نظری تحقیق دو (سنجش سبک مدیریت مشارکتی) و (سنجش کارایي مدیران) برای جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت. سپس به منظور تحلیل داده ها، با توجه به فرضیه های تحقیق از همبستگی گشتاوری پیرسون و آزمون T استفاده شده است و نتایج زیر در سطح (0/05 =آلفا )0 بدست آمده است:

1-    بین سبک مدیریت مشارکتی و کارایي مدیران دانشگاه رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

2-  بین میزان استفاده از سبک مدیریت مشارکتی در بین مدیران آموزشی و اداری دانشگاه تفاوت معنادار وجود ندارد.

3-    بین میزان کارایي مدیران اداری و آموزشی دانشگاه تفاوت معنا دار وجود دارد.

 

فهرست مندرجات - نتيجه گيري - منابع و مأخذ-


استاد راهنمای اول: كوهستاني، حسين علي
استاد مشاور اول: شعباني وركي، بختيار
استاد مشاور دوم: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 76
نام نویسنده: قائینی، شهريور
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1377
تعداد صفحات: 162
چکیده: 
موفقیت سازمان به همان اندازه که ناشی از شیوه رهبری مدیریت است ناشی از شرایط کار نیز می باشد. شناخت موقعیت ها و وضعیت ها و انتخاب روش مناسب رهبری کمک موثری در رسیدن به اهداف سازمان می نماید.رهبران آموزشی با توجه به اوضاع کاری می تواند با اتخاذ شیوه مناسبی که در برخورد با افراد و کارکنان خود در پیش میگیرند، مدارس را به شکل پویا و اثر بخش هدایت کرده تا از این طریق زمینه برای پیشبرد موثر آموزش و یادگیری و تحقق هدفهای آموزشی را فراهم سازند. هدف اصلی این تحقیق شناحت شیوه های رهبری و تشخیص اوضاع کاری و ارتباط بین سبک رهبری و وضعیت سازمان در مدارس و نیز سبک رهبری غالب در هر وضعیت می باشد. بدین ترتیب میتوان شرایطی برای اتخاذ تصمیم منطق جهت آموزش و جایگزینی مدیران و پیشگیری از بحران در سازمان فراهم آورد.به این منظور وضعیت کلیه مدارس و نیز سبک رهبری مدیران دبیرستانهای دخترانه نواحی هفتگانه مشهد (N=168 ) به شیوه سرشماری مورد بررسی قرارگرفت. روش اصلی این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است و  بر اساس مبانی نظری تحقیق فیدلربرای جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته است و سپس به منظور تحلیل داده ها، با توجه به فرضیه های تحقیق از آزمون T استفاده شده است و نتایج در سطح (5%= آلفا)به شرح زیر بدست آمده است:1-    بین سبک رهبری مدیران در وضعیت مطلوب و متوسط سازمان، تفاوت معنا دار وجود دارد.

2-    در وضعیت های متوسط سازمان، مدیران بیشتر از سبک رهبری رابطه مداری استفاده می کند.

3-    در وضعیت های مطلوب سازمان، مدیران بیشتر از سبک رهبری وظیفه مداری استفاده می کند.

 

فهرست مندرجات - نتيجه گيري - منابع و مأخذ-


استاد راهنمای اول: كوهستاني، حسين علي
استاد مشاور اول: شعباني وركي، بختيار
استاد مشاور دوم: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 77
نام نویسنده: خلیل زاده امینیان، علي اصغر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1377
تعداد صفحات: 325
چکیده: 

«اوقات فراغت» به عنوان یک پديده فرهنگی، اجتماعی که در ابعاد اقتصادی، سیاسی و ... نیز موثر است موضوع مشترک بین تمامی اقشار جامعه است.-    امروره بعلت اهمیت و آثار سازنده و مثبتی که در نتیجه بهره وری مطلوب از « اوقات فراغت» در زمینه های مختلف (بهداشت روانی، خلاقیت و نوآوری، توسعه مهارتهای شناختی و شکوفایي استعدادها، تقویت مهارتهای حسی و حرکتی، اصلاح رفتار و تعالی شخصیت و ...) می توان داشت، «اوقات فراغت» و راههای بهره وری مطلوب از آن مورد توجه خاص صاحبنظران و دست اندرکاران نظام تعليم و تربیت و برنامه ریزان امور فرهنگی جامعه قرار گرفته است.

-    متاسفانه شواهد نشان می دهد که با همه نقش و اهمیتی که معلمین در توسعه فرهنگی، اجتماعی و ... جامعه از طریق تربیت و هدایت صحیح نوجوانان و جوانان جامعه دارند، بنا به عللی از جمله مشکلات اقتصادی، اجتماعی، و ... نه تنها اوقات فراغت بلکه بخش عمده ای از وقت روزانه خویش را صرف تامین نیازهای مادی و اقتصادی می نمایند به طوری که عملا فرصت لازم برای رشد علمی و معنوی و مهارتی و تامین سلامت جسمی و روانی و ... آنها وجود ندارد. بعلت اهمیت اين موضوع ضرورت داشت که : چگونگی سپری شدن اوقات فراغت معلمین و راههای بهره وری مطلوب از آن مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد. که محقق با انتخاب جامعه ای به وسعت معلمین شاغل در آموزش و پرورش نواحی 7 گانه مشهد( 17001نفر) و انتخاب نمونه مورد نظر پژوهش (376نفر) پس از انجام مقدمات لازم، باهدف:

1-    تعیين میزان اوقات فراغت

2-    تعیين میزان استفاده معلمین از اوقات فراغت برای افزایش دانش و مهارت شغلی خود

3-  تعیين میزان استفاده معلمین از اوقات فراغت برای انجام فعالیتهای تفریحی و تامین سلامت جسمی، روانی

4-    تعیين میزان استفاده معلمین از اوقات فراغت برای انجام فعالیت های اقتصادی

5-    تعیين میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت معلمین به تفکیک جنسیت

6-    تعيین میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت معلمین به تفکیک مقطع تحصیلی

7-    تعيین عوامل موثر در میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت معلمین( از دیدگاه آزمودنیها)

 اقدام به تهیه ای با 15 سوال اصلی ( شامل 51 سوال انتخابی بسته و 5 سوال باز پاسخ) در 5 صفحه به همراه مقدمه مناسب نموده که پس از اجرای آن در میان نمونه مورد پژوهش که به صورت تصادفی انتخاب شده بودندو ارائه داده ها به کامپیوتر و تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS نتایج زیر حاصل گردید. 1.  میانگین ساعات فراغت روزانه معلمین در کل روزهای سال 4/3 ساعت ( زن 1/3، مرد7/3، ابتدائی4/3، راهنمایي5/4، متوسطه3/3) در روز است.2.  میانگین، «میزان استفاده معلمین از ساعات فراغت روزانه، برای افزایش دانش و مهارت خود» در کل روزهای سال «3/2ساعت » ( زن 2 ،مرد9/1، ابتدائی1/2، راهنمایي7/1، متوسطه2) در روز است.3.  میانگین، «میزان استفاده معلمین از ساعات فراغت روزانه، برای انجام فعالیتهای تفریحی و...» در کل روزهای سال «3/2ساعت » ( زن 3/2 مرد3/2، ابتدائی6/2، راهنمایي2/2، متوسطه1/2) در روز است.4.  میانگین، «میزان استفاده معلمین (دارای شغل دوم) از ساعات فراغت روزانه، برای انجام فعالیتهای اقتصادی» در کل روزهای سال «2/3ساعت » ( زن 3، مرد5/3، ابتدائی5/3، راهنمایي1/3، متوسطه9/2) در روز است.

5.     عوامل انگیزه های موثر درمیزان نحوه گذراندن اوقات فراغت به ترتیب اولویت عبارتند از:

الف: تلاش برای تامین نیازهای روزمره ( تغذیه، بهداشت، مسکن و ...)ب: تامین سلامت روحی و روانی
ج: پاین بودن درآمد ماهیانه
د:علاقه داشتن به شغل معلمي
ه: تامین خواسته های افراد خانواده
با اميد بر اينكه نتايج اين تحقيق مورد استفاد مسئولان و برنامه ريزان نظام تعليم و تربيت قرار گرفته و قدمهاي مثبتي براي رشد و تعالي همه جانبه معلمان جامعه برداشته شود.

فهرست مندرجات - نتبجه گيري - منابع و مأخذ


استاد راهنمای اول: كوهستاني، حسين علي
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 84
نام نویسنده: سر رشته دار، علي اصغر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 112
چکیده: 

دانش آموزان از ارکان مهم نهاد آموزش و پرورش هستند. تحقیق و شناسایي عوامل بازدارنده پیشرفت تحصیلی آنان می تواند موجب رشد کمی و کیفی تعلیم و تربیت شود. تحقیق حاضر با درک این ضرورت که سبک رفتار کلاسی معلمین می تواند بر افت تحصیلی دانش آموزان موثر باشد صورت گرفته است. هدف اصلی در این پژوهش بررسی تاثیر سبکهای رفتاری مشارکت جویانه و آمرانه معلمین بر افت تحصیلی دانش آموزان يعني کسانی که در ارتباط مستقیم با معلمین هستند را مورد داوری و ارزشیابی قرار می دهد در این راستا به منظور بررسی و مشخص نمودن دو سبک رفتاری مشارکت جو و آمرانه، و همچنین افت تحصیلی با توجه به مبانی نظری مربوطه و تحقیقات انجام شده یک فرضیه اصلی و دو فرضیه جانبی( فرعی) تهیه و تدوین گردید. روش انجام پژوهش، توصیفی پیمایشی. جامعه آماری، دبیران رسمی شاغل در مدارس متوسطه نظری ناحیه 4 آموزش و پرورش شهرستان مشهد که از میان آنها 60 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها به دو صورت انجام گرفت. بدین صورت:1- برای سنجش سبکهای رفتاری معلمین، از ای که بر اساس مقیاس لیکرت بصورت بسته پاسخ که حاوی 32 گویه می باشد، تنظیم شده است. 2- برای سنجش افت تحصیلی از روش اسنادی استفاده گردیده است. بعد از جمع آوری داده ها که بصورت فراوانی، میانگین و درصد، توصیف و تفسیر گردیدند، تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت. به منظور سنجش رابطه میان سبک رفتاری مشارکت جو و سبک آمرانه بر افت تحصیلی، با تنظیم جداول توافقی و با استفاده از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون مجذور خی( CHI-SQUARE) استنباط آماری صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که : فرضیه اول تحقیق با سطح معنی دار مورد تایيد قرار گرفت به عبارت دیگر، وجود رابطه را بین سبک رفتاری معلمین و افت تحصیلی نشان داد. فرضیه 2) با سطح معنی دار تایيد شد. به عبارت دیگر در مدیریت مشارکت جویانه مشارکت دادن دانش آموزان در امر تدریس و یادگیری اعتماد کردن به آنان و برانگیختن آنها و بوجود آوردن جو مساعد در کلاس باعث کاهش افت تحصیلی می گردد. فرضیه3) با سطح معنی دار نیز مورد تایيد قرار گرفت. بعبارت دیگر سبک رفتاری آمرانه به دلیل تمرکز در تصمیم گیری، درس نگری ، کنترل دقیق کلاس، بی توجهی به روابط انسانی، باعث افزایش افت تحصیلی می گردد.

فهرست مندرجات - نتيجه گيري - منابع و مأخذاستاد راهنمای اول: سيلانيان طوسي، علي
استاد مشاور اول: رئوفي، محمد حسين


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 83
نام نویسنده: آقائی نژاد امامقلی، محمد رضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 172
چکیده: 

هدف از انجام این تحقیق دستیابی به الگو و معیار مناسب برای یك مشاور موفق و آگاهی از سطح انتظارات دانش آموزان مقطع متوسطه نظام جدید از مشاورین خود و بررسی طبقه اجتماعی در نگرش دانش آموزان این مقطع درباره وی‍ژگی های یك مشاور موفق است. بر این اساس هدف كلی از این پژوهش بررسی نظرات دانش آموزان دختر وپسر مقطع متوسطه ناحیه 6 مشهد درباره ویژگیهای مشاورین موفق می باشد. روش این بررسی توصیفی و از نوع پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها ای مشتمل بر 28 سوال بسته پنج گزینه ای كه بر اساس مقیاس لیكرت تهیه شده است می باشد. جامعه آماری این تحقیق عبارت از: كلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه نظام جدید ناحیه 6 مشهد می باشد كه تعداد دانش آموزانی كه دبیرستانهای آنان جهت انجام پژوهش مناسب به نظر می رسید 8971 نفر می باشد از این دانش آموزان تعداد384 نفر از طریق روش نمونه گیری خوشه ای كه به صورت چند مرحله ای انجام گرفته به عنوان نمونه انتخاب شده اند. روش آماری این بررسی از نوع توصیفی ( میانگین، درصد و نمودار فراوانی) و استنباطی(مربع كای دو متغیری) می باشد. این بررسی دارای چهار سوال تحقیق است نتايج حاصل از بررسی سوالات های مربوط به سوال اول تحقیق بیانگر این بوده که از دید دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه ویژگیهای هدایت تحصیلی مشاور موفق این است که: - دوره خاص مشاوره تحصیلی را گذرانده باشد- دارای مدرک لیسانس و بالاتر در رشته مشاوره یا علوم تربیتی باشد. - در اجرای تستهای هوش و پیشرفت تحصیلی مهارت داشته باشد. - در تنظیم فرمهای 1 تا5 هدایت تحصیلی دقت و به جمع آوری نظرات و اطلاعات مربوطه بپردازد. - درس آشنایي با برنامه ریزی تحصیلی و گرایش های آن آشنایي کامل داشته باشد - برای ارائه اطلاعات شغلی از صاحبان حرف و مشاغل جهت سخنرانی دعوت به عمل آورد. نتایج حاصل از بررسی سوالات ای مربوط به سوال دوم تحقیق روشن می سازد که از نظر دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه ویژگیهای مشاور موفق در زمینه حل مشکلات عاطفی و روانی این است که : - با دانش آموزان صمیمی و خوش اخلاق باشد- در مورد نارسائیهای روانی و عاطفی دانش آموزان شناخت داشته باشد. - به مشکلات روحی و روانی دانش آموزان بیشتر توجه کند- از مشکلات خانوادگی دانش آموزان مطلع و برای هر دانش آموز یک پرونده کد دار تشکیل دهد- دانش آموزان را یاری کند که از هدفهای غیر واقعی و تخیلی به هدفهای واقعی نایل آیند- در مورد رفع مشکلات عاطفی و روانی با دانش آموزان مشاوره انفرادی داشته و نسبت به مسائل آنان کاملا راز دار باشد. نتایج حاصل از بررسی سوالات ای مربوط به سوال سوم تحقیق نشان می دهد که از دید دانش آموزان دختر وپسر مقطع متوسطه مشاور موفق باید در زمینه ارزشیابی از نحوه عملکرد دانش آموزان دارای اطلاعات زیر باشد: - از استعداد و توانايی دانش آموزان شناخت داشته باشد- دانش آموزان را با یکدیگر مقایسه نکند. - به تفاوت های فردی دانش آموزان توجه نماید- دانش آموزان را یاری کند تا از توانایي ها و علائق حرفه ای خویش آگاه شوند. - در ارزشیابی کلی از دانش آموزان مسائل و مشکلات شخصی آنان را در ارزشیابی دخیل نداند. همچنین نتایج حاصل از بررسی سوالات ای مربوط به سوال چهار تحقیق بیان می کند که از نظردانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه مشاور موفق باید در زمینه برقراری رابطه انسانی مناسب با دانش آموزان و اولیاء آنان دارای ویژگیهای زیر باشد: - رفتارش با دانش آموزان کاملا دوستانه باشد. - برحسب نیاز و ضرورت دانش آموزان را با مسائل بلوغ و بحران جوانی آشنا سازد. - در ساعات فراغت دانش آموزان، مثل زنگ تفريح در میان آنان باشد. - حتی المقدور در جهت ایجاد روابط حسنه میان خود و دانش آموزان تلاش نماید. - در جهت رفع مشکلات تحصیلی و... باید با اولیاء دانش آموزان مشاوره فردی و گروهی داشته باشد.

فهرست مندرجات - نتيجه گيري - منابع و مأخذاستاد راهنمای اول: سيلانيان طوسي، علي
استاد مشاور اول: رئوفي، محمد حسين


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 82
نام نویسنده: جعفری علم آبادی، علي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1377
تعداد صفحات: 226
چکیده: 

در جوامع امروزی به دلیل نقش حیاتی آموزش و پرورش نیاز به تحقیق و بررسی و پژوهش در همه زمینه های فعالیت ها اجتماعی بویژه مسائل تربیتی مورد توجه خاصی قرار گرفته است. با توجه به اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مدارس اعضای ستادهای تربیتی مدارس در صدد این هستند که نسل جوان را با دستورات و تعالیم انسان ساز مکتب توحیدی و زیبایي های زندگی معنوی و مذهبی آشنا نمایند و به موازات برنامه های آموزشی دانش آموزان را از برنامه های تربیتی و پرورشی بهره مند سازند. لذا نقش حیاتی و حساس هدایت فعالیت های پرورشی دانش آموزان توسط اين ستادها در جهت پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت اسلامی مشخص می گردد  وزمانی نتایج این فعالیتها به ثمر خواهد رسید که خود مربیان سرمایه علمی و معنوی و اخلاقی لازم را تحصیل کرده و توانسته باشند نگرش مثبتی نسبت به مسائل داشته و قبل از اینکه به ارشاد و هدایت غیر بپردازند ،در امر تربیت و تهذیب نفس خویش موفق شده و به طی مراحلی از رشد و کمال انسانی نائل آمده باشند لذا جهت کسب آگاهی از دیدگاه کلی مربیان محقق بر آن شد که نگرش اعضای ستادهای تربیتی مدارس منطقه رضویه را نسبت به ضرورت اجرای فعالیت های پرورشی (فرهنگی و هنری) مورد بررسی قرار دهد و در رابطه با موضوع تحقیق پنج سئوال ویژه تحت عناوین ذیل در نظر گرفته شد.

1- دیدگاه اعضای ستادهای تربیتی مدارس نسبت به فعالیت های پرورشی قرآن و تواشیح ، اذان و نهج البلاغه چگونه است؟

2- آیا از نظر اعضای ستادهای تربیتی مسابقات مطالعه و تحقیق برای دانش آموزان مفید است؟

3- جایگاه مسابقات سرود، شعر، قصه، هنرهای نمایشی، دستی و تجسمی چه می باشد؟

4- میزان آشنايی اعضاء ستادهای تربیتی، دانش آموزان و خانواده ها نسبت به فعالیت های پرورشی و فرهنگی و هنری چگونه است؟

5- کیفیت برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری از نظر اعضای ستادهای تربیتی چگونه است و آیا این ستادها مسابقات مذکور را برای دانش آموزان ضروری می داند؟

سپس برای هر یک از سوالات ویژه سوالاتی در محقق ساخته با مقیاس پنج درجه ای لیکرت تنظیم گردید و پس از تایيد توسط استاد محترم راهنما، آن را که شامل 30 سوال بود بین 162 نفر از مربیان زن و مرد عضو ستاد تربیتی مدارس توزیع نمودیم. سپس از استخراج پاسخ سوالات و تنظیم جداول فراوانی، محاسبه درصدها و رسم جداول و نمودارهای مربوط به داده های اطلاعاتی از مربیان محترم به تفکیک مرد وزن و در نهایت تفسیر بررسی ها و همچنین مقایسه نظرات دو گروه زن و مرد به وسیله آزمون خی دو X2=∑(0-E)/E نتایج کلی زیر به دست آمد:

1- 69/57%مربیان زن و 64/57% مربیان مرد عضو ستادهای تربیتی مدارس معتقدند که مسابقات قرآن و تواشیح، اذان و نهج البلاغه در حد خیلی زیاد وزیادی برای دانش آموزان ضروری است و همچنین 06/32% مربیان ضرورت اجرای این مسابقات را در حد متوسط عنوان نمودند.

2- 56/56% زن و 88/46% مرد عضو ستادهای تربیتی مدارس معتقدند که مسابقات مطالعه و تحقیق ضرورت زیاد وزیادی برای دانش آموزان ضروری است و هچنین 30% اعضای ستادها ضرورت اجرای این مسابقات را در حد متوسط عنوان نمودند.

3- 70/54%مربیان زن و 04/47%مربیان مرد عضو ستادهای تربیتی مدارس معتقدند که مسابقات سرود، شعر، قصه، هنرهای نمایشی، دستی، و تجسمی در حد خیلی زیاد وزیادی برای دانش آموزان ضروری است و همچنین 25/27% مربیان ضرورت اجرای این فعاليت هاي پرورشي را در حد متوسط عنوان نمودند.

4- 33/35%مربیان زن اعضای ستادهای تربیتی مدارس میزان آشنایي دانش آموزان، خانواده ها و معلمان را با فعالیت های پرورشی فرهنگی و هنری در حد زیاد دانسته در حالی که 66/24% مربیان این آشنایي را در حدود کم یا هیچ عنوان نموده اند. همچنین 06/32% مربیان ضرورت اجرای این مسابقات را در حد متوسط عنوان نمودند.

5- 32/47% مربیان عضو ستادهای تربیتی کیفیت برگزاری مسابقات فرهنکی و هنری را مناسب عنوان نمودند در حالیکه 66/40% مربیان آن را در حد متوسط دانستند و مشخص گردید که می بایستی در جهت افزایش سطح ارتقای کیفیت فعالیت های پرورشی مذکور تلاش بیشتری نمود.

امید است با توجه به اینکه فعالیت های پرورشی فرهنگی و هنری از مهر ماه 1364 در امور تربیتی آموزش و پرورش پایه گذاری شده است، ضمن غنی سازی اوقات فراغت آینده سازان موجب شناسایي، رشد و شکوفای و پرورشی استعدادهای دانش آموزان گردیده و با باز نگری و انجام اصلاحات لازم درمحتوی و روشهای برگزاری مسابقات و انجام تبلیغات مناسب و دعوت فراگیر و رونق بخش به رقابت های بین کلاسی و مدرسه ای، تعداد کثیری از علاقه مندان به جمع شرکت کنندگان به این مسابقات اضافه شوند.

فهرست مندرجات - نتيجه گيري - منابع و مأخذ


 


استاد راهنمای اول: رئوفي، محمد حسين
استاد مشاور اول: بذرافشان، مجتبي

<   1112131415161718191101111121131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.