دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   1112131415161718191101111121131141142143144145146147148149150151152153154   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1531 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 10
نام نویسنده: واقف، عليرضا
نویسنده دوم: دباغ تبريزي، زهره
نویسنده سوم: شهركي نژاد، عليرضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1371
تعداد صفحات: 497
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: اخلاقي كوهپائي، حسين


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 11
نام نویسنده: برادران حسینی، منصوره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1371
تعداد صفحات: 95
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: اخلاقي كوهپائي، حسين


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 15
نام نویسنده: سوسرائی، صادق
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 79
چکیده: 

موضوع پژوهش : مطالعه بر روی 357 کیس از کودکان استثنایی است که طی سال 71-72 به مرکز توان بخشی روان کودک مراجعه کرده اند و تشخیص این افراد توسط جناب استاد دکتر حسین اخلاقی انجام گرفته است . با توجه به شرح حالهای موجود در مرکز اطلاعات مورد نیاز با استفاده از فرم های مخصوص استخراج شد . متغیر هایی را که برای مطالعه در نظر گرفته شدند عبارت اند از : 1-سن مادر هنگام زایمان 2- ترتیب تولد 3- نسبت فامیلی 4- وضعیت دوران بارداری مادر 5- وضعیت زایمان .البته بیماریهای مراجع بعد از تولد در بعضی از اختلالات در شرح حالها موجود بوده ذکر شده است .قابل الذکر است که 357 کیس از 426 کیس که به مرکز مراجعه کرده اند انتخاب شده اند . تعدادی به علت عدم وجود اطلاعات لازم در شرح حال حذف شده اند . هدف : بررسی علل اختلالات کودکان استثنایی است . مطالعه ما بیشتر در حکم تائید مطالعات قبلی است که توسط متخصصان داخلی و خارجی انجام شده است . روش مطالعه توصیفی است . اختلالاتی که مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از : 1- سندرم داون 2- اوتیسم 3- میکرو سفالی 4- اختلال عاطفی 5- اختلالات جانبی 6- اختلالات گفتاری 7- اختلال کمبود توجه همراه با بیش فعالی 8- عقب مانده محیطی فرهنگی 9- فلج مغزی 10- ضربه (آسیب مغزی ) 11- اختلال رشدی 12- چند معلولیتی . اطلاعات را براساس درصد فراوانی تجزیه و تحلیل کرده ایم.


استاد راهنمای اول: اخلاقي كوهپائي، حسين


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 14
نام نویسنده: اسدی حصاری، حسين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1372
تعداد صفحات: 176
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: اخلاقي كوهپائي، حسين


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 13
نام نویسنده: دلیر، عليرضا
نویسنده دوم: رحماني، خير الله
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1371
تعداد صفحات: 142
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: اخلاقي كوهپائي، حسين


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 12
نام نویسنده: شریفی، شهين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1371
تعداد صفحات: 83
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: اخلاقي كوهپائي، حسين


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 1
نام نویسنده: یزدان فر، نسرين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1352
تعداد صفحات: 65
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: قراي، مهدي


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 5
نام نویسنده: طور سنگ سركی، بهروز
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1356
تعداد صفحات: 162
چکیده: 

هدف تحقیق: شناخت هدفهای کلی و اختصاصی دوره تحصیلی و دروسی که زمینه رسیدن به این هدف ها را فراهم می آورند، که این شناخت از طریق نظريات صاحبنظران رشته تربیت بدنی و تربیت معلم در ایران حاصل گردید.

محدودیتهای تحقیق: 1- به دلیل اینکه تعدادی دروس به عنوان دروس عمومی و انتخابی برای همه رشته های دانشسراهای راهنمای تحصیلی برنامه ریزی شده و بنابراین شامل دانشجویان رشته تربیت بدنی نیز می گردد تاکید و توجه این تحقیق بر روی شناخت دروس اختصاصی رشته تربیت بدنی بوده است. 2- نتایج حاصل از این تحقیق منحصر به فوق دیپلم رشته تربیت بدنی در دانشسراهای راهنمای تحصیلی می گردد.

روش انجام تحقیق: به منظور شناخت هدفها و دروس لازم برای تنظیم برنامه تحصیلی نمونه، تعدادی هدف و دروس در قالب یک به صورت پیشنهاد تنظیم و در اختیار 53 نفر از صاحبنظران تربیت بدنی و تربیت معلم برای رشته تربیت بدنی قرار گرفت که 81% از آنها پس از اظهار نظر را در مدت تعیين شده عودت دادند.

چگونگی تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از ها: هدفهای پیشنهادی در به صورت بسیار موافق (برابر امتیاز 5)، موافق (برابر امتیاز 4)، ممتنع (برابر امتیاز 3)، مخالف (برابر امتیاز 2)، و بسیار مخالف (برابر امتیاز 1) و دروس پیشنهادی برای هر هدف بصورت بسیار مناسب (برابر امتیاز 5)، مناسب (برابر امتیاز 4)، ممتنع (برابر امتیاز 3)، نامناسب (برابر امتیاز 2)، و بسیار نامناسب (برابر امتیاز 1) مورد ارزشیابی صاحبنظران قرار گرفتند و از میان آنها هدفها و دروسی که میانگین شان برابر یا بالاتر از 5/3 بوده، برای تنظیم برنامه تحصیلی نمونه مورد استفاده قرار گرفتند.

نتایج حاصل از تحقیق: هدفهای که مورد قبول صاحبنظران قرار گرفتند عبارت بودند از :

1- آشنايی با اصول و فلسفه تربیت بدنی، 2-  آشنایي مختصر با چگونگی پیدایش و سیر تاریخی تربیت بدنی در ایران و سایر کشورهای دنیا، 3- آشنایي با اثرات جسمانی و روانی و اجتماعی تربیت بدنی ، 4- آشنايی با فرایند رشد و رابطه اش با فعالیتهای تربیت بدنی، 5- آشنایي با مواردی از روانشناسی که در مورد یادگیری بطور عموم و یادگیریهای حرکتی بطور اخص دخالت دارند.، 6- آشنایي با آن دسته از فعالیتهای تربیت بدنی که موجب افزایش قدرت، مقاومت، قابلیت انعطاف، هماهنگی و چابکی می گردند.، 7- آشنایي با اصول کلی بهداشتی و مهارتهای مربوط به کمکهای اولیه، 8- آشنایي با نقش بازی در پرورش قوای روانی، اجتماعی و اخلاقی نوجوان و آشنایي با بازیهای مختلف در زمینه ورزش های مختلف، 9- آشنايی با ترکیب ساختمانی اندامهای حرکتی بدن و نحوه کارکرد صحیح آنها، 10- آشنایي مختصر با نحوه ارزیابی ظرفیت و قابلیت دستگاهای عمده بدن، 11- آشنایي با ورزشهای رقابتی انفرادی، 12- آشنایي با ورزشهای گروهی، 13- آشنایي با ورزشهای دو و میدانی و ژیمناستیک، 14- آشنایي با حرکات موزون و رقص، 15- آشنایي با ورزشها آبی، 16- آشنایي با فن کلاسداری، 17- آشنایي با چگونگی تنظیم برنامه های تربیت بدنی و طرز اجرای مسابقات.

دروسی که برای رسیدن به هدفهای فوق مورد توافق صاحبنظران قرار گرفتند عبارت بودند از:

1- فلسفه و اصول تربیت بدنی، 2- تاریخچه مختصر تربیت بدنی در ایران و جهان، 3- مبانی تربیت بدنی، 4- کاربرد تربیت بدنی در رشد، 5-مقدمات یادگیریهای حرکتی، 6- آماده سازی بدن، 7- بهداشت در آموزشگاه ها، 8- بازیها و سرگرمیهای ورزشی، 9- مقدمات سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی، 10- کشتی، 11- پینک پنگ، 12- فوتبال، 13- بسکتبال، 14- والیبال، 15- هندبال، 16- دو و میدانی، 17- ژیمناستیک، 18- رقص و حرکات موزون، 19- شنا، 20- روش تدریس در تربیت بدنی، 21- برنامه ریزی در تربیت بدنی و طرز اجرای مسابقات.

فهرست مندرجات    منابع و مأخذ 

پرسشنامهاستاد راهنمای اول: ستاري، اسفنديار


>> کتابداری
شماره بازیابی: 48
نام نویسنده: نقدی، علی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 110
چکیده: 

     هدف اصلی این تحقیق بررسی وضعیت كلی كتاب های ترجمه شده براساس متغیرهای نظیر: موضوع، زبان، نویسنده، كشور اصلی محل نشر، تجدید چاپ، نوع فعالیت ناشران، جنسیت و فعالیت مترجمان در زمینه های علوم پایه، مهندسی، كشاورزی، پزشكی بین سال های 1370-1379 می باشد. روش پژوهش كتابسنجی بود. جامعه پژوهش در این مطالعه كلیه كتابهای ترجمه شده منتشر شده بین سال های 1370-1379 در حوزه های چهارگانه است، كه در آخرین ویرایش ( پایز 1381) لوح فشرده كتابشناسی ملی فهرست شده است. تعداد 6677 عنوان كتاب ترجمه شده در این لوح بازیابی شد و براساس متغیرهای مورد توجه تحقیق رمز گذاری شده و اطلاعات آن ها با توجه به سؤالات و هدفهای تحقیق و با استفاده از نرم افزار spss مورد پردازش قرار گرفت. نتایج نشان می دهد كه از كل 6677 عنوان كتاب مترجم، در رده موضوعی علوم 2484 عنوان(2/37%)، پزشكی 2206 عنوان (1/33%)، مهندسی 1568 عنوان(5/23%) و كشاورزی 419 عنوان(2/6%)كتاب ترجمه شده است. تعداد ناشران فعال كشور 1505 ناشر می باشد. بررسی پراكندگی ناشران در این پژوهش نشان می دهد كه تهران با فراوانی 1184 ناشر 7/87% از ناشران كشور و شهرستانها با 321ناشر، 3/21% از ناشران فعال كشور را در عرصه كتاب های ترجمه شده در خود جای داده اند. از مجموع 6677 عنوان كتاب ترجمه شده، فقط 1671 عنوان (02/25%) مورد تجدید چاپ قرار گرفته است. از مجموع كتاب های ترجمه شده مورد بررسی 4921 عنوان كتاب یعنی 7/73% به صورت فردی و 1756 عنوان یعنی 3/26% درصدبه صورت گروهی ترجمه شده است. در ترجمه كتاب ها، 6719 مترجم مرد (68/79 درصد)، تعداد 1601 مترجم زن ( 97/18 درصد) و تعداد مترجم 113 تنالگان یا سازمان (35/1 درصد) مترجم نقش داشته اند. از 8433 مترجم تعداد 15 مترجم زن و 78 مترجم مرد از پركارترین مترجمان می باشند. به طور كلی روند انتشار كتاب های ترجمه شده در طی ده 70 سیر صعودی داشته است. ولی در سال 1371 و سال 1374 سیر نزولی كتاب های ترجمه شده مشاهده می شود. در مجموع آثار 6274 نویسنده خارجی طی ده هفتاد مورد توجه مترجمان داخلی قرار گرفته است. دو كشور انگلستان و آمریكا مجموعا با 5336 عنوان یعنی به میزان 91/79 درصد در عرصه كتاب های مترجم حوزه علوم، پزشكی، كشاورزی، مهندسی ایران حضور داشته اند. حدود 91 درصد كتاب ها از چهار زبان انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و روسی ترجمه شده اند. بین نوع زبان و موضوع و همچنین كشور اصلی محل نشر و موضوع با اطمینان 99 درصد(P=./000) رابطه معنی داری وجود دارد.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ

نتيجه گيري  فاقد

استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  كتابهای ترجمه شده ، كتابسنجي ، ترجمه ، مترجم ، انتقال اطلاعات


>> کتابداری
شماره بازیابی: 47
نام نویسنده: سپهری، سعيده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1383
تعداد صفحات: 137
چکیده: 

     پژوهش حاضر به منظور بررسی وضعیت کتابخانه های اقماری آستان قدس رضوی در مقایسه با استاندارد های کمی دیانی انجام شده است. هدف از این پژوهش مشخص کردن نقاط ضعف و مثبت این کتابخانه ها جهت رفع نقایص و تقویت نقاط مثبت آن می باشد. جامعه آماری این پژوهش کل 14 کتابخانه اقماری آستان قدس در شهر مشهد است. ابزار گردآوری اطلاعات است که مجموعا 449 نفر از مراجعان، مدیران و کارمندان کتابخانه به آن پاسخ دادند. پرسش های اساسی این پژوهش در خصوص هفت مورد: وضع موجود هر کتابخانه، نقاط قوت و ضعف، توسعه عوامل، برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت عوامل، رده بندی کتابخانه ها، نمونه گیری از نظریات مراجعان و مقایسه نظرات به منظور مشخص نمودن جهت حرکت تنظیم گردیده است. نتایج بدست آمده از پژوهش به روش آزمون t نشان می دهد که کتابخانه های اقماری آستان قدس در مقایسه با معیار های نه گانه دیانی در سطح برتری قرار گرفته و تنها در یک مورد آن هم در معیار دوم ( مساحت کل) در درجه 3 دچار نقص می باشیم که باید برای رفع آن برنامه ریزی صورت گیرد. در انتها نیز پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت کتابخانه ازسوی محقق ارائه می شود.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: آزاد، اسدالله
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين

<   1112131415161718191101111121131141142143144145146147148149150151152153154   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.