دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   1112131415161718191101111121131141142143144145146147148149150151152153154155156   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1552 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 35
نام نویسنده: خواجه، بتول
مقطع تحصیلی: 
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 131
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 38
نام نویسنده: مهتدی، مرضيه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 159
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 37
نام نویسنده: اكرمی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 144
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 33
نام نویسنده: مزینانی، حميد رضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1372
تعداد صفحات: 106
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 34
نام نویسنده: طیوری، محمد علي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1372
تعداد صفحات: 84
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 39
نام نویسنده: ایران پناه، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 100
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 42
نام نویسنده: حسینی، معصومه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 132
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 18
نام نویسنده: انبیائی، اكبر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 57
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: اخلاقي كوهپائي، حسين


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 16
نام نویسنده: بحری، احمد
نویسنده دوم: رحماني اينچه كيكانلو، باقر
نویسنده سوم: فرخ، سيد محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 42
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: صادقي، احمد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 20
نام نویسنده: كشمیری، معصومه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1375
تعداد صفحات: 82
چکیده: 

بهداشت روانی یكی از مقوله های خاص دانش روان شناسی است كه در دهه های اخیر به آن توجه خاصی مبذول شده است. این امر در سازمان های اجتماعی و خصوصا سازمانهای آموزشی به لحاظ وجود عوامل انسانی متعدد كه در یك راستا و برای رسیدن به اهداف سازمانی مجتمع شده اند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یكی از شرایط مهمی كه در سازمانهای آموزشی برای تحقق بهداشت روانی مطلوب كاركنان در نظر گرفته می شود ، نقش مشاركت جویانه مدیران مراكز است كه این پژوهش به بررسی نقش مشاركت جویانه و غیر مشاركت جویانه مدیران مراكز آموزشی عادی و استثنایي در مقطع ابتدائی در بهداشت روانی معلمین و كاركنان آن پرداخته است. روش تحقیق مورد استفاده این پژوهش روش زمینه یابی است. در این پژوهش 4 گروه 25 نفری از معلمین و كاركنان مراكز آموزشی عادی و استثنایي به ترتیب ذیل و بر اساس انتخاب تصادفی چند مرحله ای شركت داده شدند.

 1- گروه اول شامل 25 نفر از معلمین و كاركنان مراكز آموزشی ابتدایي عادی كه مدیران آنها دارای نقش مشاركت جویانه هستند.

 2- گروه دوم شامل 25 نفر از معلمین و كاركنان مراكز آموزشی ابتدایي عادی كه مدیران آنها دارای نقش غیر مشاركت جویانه هستند.

3- گروه سوم شامل 25 نفر از معلمین و كاركنان مراكز آموزشی استثنایي در مقطع ابتدایي كه مدیران آنها دارای نقش مشاركت جویانه هستند.

4- گروه چهارم شامل 25 نفر از معلمین و كاركنان مراكز آموزشی استثنایي در مقطع ابتدایي كه مدیران آنها دارای نقش غیر مشاركت جویانه هستند. برای رسیدن به هدف پژوهش، ابتدا از بين نواحی شش گانه مشهد یك ناحیه به طور تصادفی انتخاب و سپس از بین مراكز آموزش ابتدایي آن ناحیه 12 مدرسه بر اساس انتخاب تصادفی گزینش شدند. در خصوص انتخاب معلمین و كاركنان مراكز استثنایي نیز با توجه به تعداد 28 مركز موجود در سطح مشهد 12 مركز بطور تصادفی انتخاب شدند و ها بین تمامی آنها توزیع شد. از كل ها برگشت داده شده به تفكیك گروه های عادی مشاركت جو و غیر مشاركت جو و استثنایي مشاركت جو و غیر مشاركت جو فوق الذكر گزینش شدند.ابزار جمع آوری اطلاعات شامل 2 است.

 1- شماره یك به بررسی میزان نقش مشاركت جوی مدیران می پردازد و دارای 15 سوال بوده است كه بر اساس مقیاس درجه بندی لیكرت به 5 درجه خیلی زیاد (4نمره )، زیاد(3نمره) متوسط (2نمره)، كم (1 نمره)، و خیلی كم (0نمره) تنظیم شده است. حد تفكیك مدیران مشاركت جو از مدیران غیر مشاركت جو نمره 30 از مجموع 60 نمره است.

 2- بهداشت روانی كه به بررسی وضعیت بهداشت روانی معلمین و كاركنان می پردازد و شامل 30 سوال بوده است كه این نیز بر اساس مقیاس درجه بندی لیكرت به 5 درجه تنظیم شده است. آزمون آماری مورد استفاده در این پژوهش استفاده از آمار توصیفی برای بدست آوردن میانگین، انحراف معیار، استفاده از آزمون t برای بدست آوردن سطح معنی داری بین گروه های مورد مقایسه است. نتایج آزمون t نشان می دهد كه نقش مشاركت جویانه مدیران در بهداشت روانی معلمین و كاركنان به طور معنی داری نسبت به نقش غیر مشاركت جویانه مدیران متفاوت است. بهداشت روانی معلمین و كاركنان مراكز آموزشی عادی كه دارای مدیران مشاركت جو هستند نسبت به بهداشت روانی معلمین و كاركنانی كه دارای مدیران غیر مشاركت جو می باشند بطور معنی داری تفاوت می كند. – بهداشت روانی معلمین و كاركنان مراكز آموزشی استثنایي در مقطع ابتدایي كه دارای مدیران مشاركت جو می باشند نسبت به بهداشت روانی معلمین و كاركنان مراكز آموزشی استثنایي كه دارای مدیران غیر مشاركت جو هستند نیز بطور معنی داری تفاوت میكند. بهداشت روانی معلمین و كاركنان مراكز، آموزشی عادی كه دارای مدیران مشاركت جو می باشند نسبت به گروه مشابه در مراكز، آموزش استثنایي، تفاوت معنی داری را نشان می دهد.

 

فهرست مندرجات    نيتجه گيري   منابع و مأخذاستاد راهنمای اول: كوهستاني، حسين علي
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا

<   1112131415161718191101111121131141142143144145146147148149150151152153154155156   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.