دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   1112131415161718191101111121131141142143144145146147148149150151152153154155156   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1557 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 54
نام نویسنده: كوشكباغی، علي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 123
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 32
نام نویسنده: ثانوی، وحيد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1372
تعداد صفحات: 102
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 31
نام نویسنده: آجری، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 110
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 30
نام نویسنده: مهری، عباس
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 111
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 29
نام نویسنده: ربانی هومانی، اشرف
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 140
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 35
نام نویسنده: خواجه، بتول
مقطع تحصیلی: 
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 131
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 38
نام نویسنده: مهتدی، مرضيه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 159
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 37
نام نویسنده: اكرمی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1373
تعداد صفحات: 144
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 33
نام نویسنده: مزینانی، حميد رضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1372
تعداد صفحات: 106
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 34
نام نویسنده: طیوری، محمد علي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1372
تعداد صفحات: 84
چکیده: 

ندارد


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا

<   1112131415161718191101111121131141142143144145146147148149150151152153154155156   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.