دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   1112131415161718191101111121131141142143144145146147148149150151152153154155156   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1557 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 20
نام نویسنده: حافظیان رضوی، كاظم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1369
تعداد صفحات: 171
چکیده: 

ندارد

فهرست مطالب - فهرست منابع و مآخذ - فاقد نتيجه گيري - فاقد


استاد راهنمای اول: انصاري، نوش آفرين
استاد مشاور اول: آزاد، اسدله


>> کتابداری
شماره بازیابی: 18
نام نویسنده: عباسی، زهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1379
تعداد صفحات: 149
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد و برخی از عوامل موثر بر آن انجام گرفت. این پژوهش از نوع کاربردی می باشد و به روش پیمایشی انجام پذیرفت. جامعه پژوهش را کلیه کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل داد. گردآوری اطلاعات از دو طریق توزیع و انجام مصاحبه گروهی انجام شد. برای آزمون فرضیه هایي از آزمون T و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد و نتایج ذیل به دست آمد:

1- بین میزان رضایت شغلی کتابدارانی که با امکانات رایانه ای کار میکنند و کتابدارانی که از امکانات رایانه ای استفاده نمی کنندتفاوت معنی دار وجود دارد.

2- رضایت شغلی کتابدارانی که در کتابخانه های دارای مدیران متخصص کتابداری و اطلاع رسانی کار میکنند با آنانی که در کتابخانه های فاقد مدیر متخصص کتابداری  اطلاع رسانی کار می کنند تفاوت معنا داری وجود دارد.

3- بین میزان رضایت شغلی کتابداران و عملکرد مدیریت کتابخانه ها همبستگی قوی وجود دارد.

4- بین میزان رضایت شغلی کتابدارانی كه موافق مدیریت متمرکز هستند و کتابدارانی که با مدیریت نیمه متمرکز دانشکده ای موافقند تفاوت معنی داری وجود دارد.

5- بین رضایت شغلی کتابدارانی که در فعالیت های که با مراجعان سرو کار دارد و یا در فعالیت های فوق برنامه آموزشی و تبلیغاتی مشارکت دارند با آنانی که در این نوع فعالیتها مشارکت ندارند تفاوت معنی داری وجود ندارد.

در انتها ، پیشنهادهايی در جهت بهره وری بیشتر از فعالیت ها و بالا بردن میزان رضایت شغلی کتابداران و نیز انجام پژوهشهای بیشتر در این زمینه ارائه شد.

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيری -


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله


>> کتابداری
شماره بازیابی: 14

نام نویسنده: شاپوری، سودابه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1379
تعداد صفحات: 130
چکیده: 

جستجوی موضوعی یکی از راههای جستجو در فهرستها و پایگاهای اطلاعاتی است. این شیوه جستجو با مسائلی همراه است که بازیابی منابع مورد نیاز کاربر ( استفاده کننده ) را با مشکلاتی روبرو می سازد. هدف این پژوهش بررسی رفتارهای اطلاع یابی در جستجوی موضوعی در فهرستهای رایانه ای کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد و ارائه راهکارهای عملی برای استفاده بهینه از قابلیتهای جستجوی موضوعی در فهرست های رایانه ای است.

پژوهش حاضر پیمایشی و از نوع کاربردی است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کاربران فهرست رایانه ای ذکر شده اند که در دو مرحله مورد مطالعه قرار گرفتند.

الف. در مرحله اول، از طریق توزیع محقق ساخته میان 357 نفر از کاربران فهرست، در مورد مسائل مختلف جستجوی موضوعی، از جمله انواع آنها، میزان رضایت کاربران از جستجوی موضوعی و توانایي آنها در انجام جستجوی موضوعی نظرسنجی شد.

ب. اطلاعات مورد نیاز در مرحله دوم با استفاده از ثبت و ذخیره سابقه جستجوهای کاربران به صورت خودکار در رایانه گردآوری شد. در این مرحله، 383 سابقه، به عنوان نمونه، انتخاب شد و از جنبه هایي مانند نوع جستجوها، مشکلات و مسائل دخیل در جستجوها، توانایهای کاربران در رفع مشکلات مورد تحلیل قرار گرفت. هفت فرضیه تحقیق از طریق اطلاعات گردآوری شده از هر یک از دو مرحله بالا و یا مقایسه آنها مورد آزمون قرار گرفت. برخی از یافته ها نشان می دهد که:

- جستجوی موضوعی بیشترین میزان جستجو ها را در فهرست رایانه ای کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل می دهد.

- در حالی که اغلب کاربران این شیوه از جستجو را مطلوب تر از سایر شیوه ها ارزیابی کردند، سابقه جستجوها نشان داد که تعداد بازیابی های نامطلوب در جستجوی موضوعی بیش از جستجوهای عنوان و پدیدآور است.

- پاسخ های کاربران نشان داد که افزایش نتایج جستجو برای آنها دشوارتر از کاهش نتایج جستجو است و میزان بازیابی های بدون نتیجه نیز گویای این مطلب بود.

- همچنین مشاهده شد که خطاهای املایي تنها بخش کوچکی از اشتباه کاربران را تشکیل می دهد و اغلب بازیابی های بی نتیجه در سابقه جستجو ناشی از عواملی غیر از املای اشتباه واژه هاست.

- اغلب کاربران به استفاده از آموزش چگونگی استفاده از فهرست تمایل نشان دادند.

خاطر نشان می شود که کاهش مشکلات جستجوی کاربران باید، در سه مسیر موازی، ارتقای توان کاربران فهرست، غنی سازی محتوای اطلاعاتی فهرست و افزایش توان نرم افزارهای کتابخانه ای انجام شود. تلاش در ارتقا هر یک از زمینه های فوق، نیازمند پیشرفت در دو بخش دیگر است.

در خاتمه پیشنهادهای چند در ارتباط با پیشرفت در جستجوی موضوعی ارائه شده است

فهرست مندرجات - فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: پریرخ، مهری
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله


>> کتابداری
شماره بازیابی: 15
نام نویسنده: گنجی، شهلا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1379
تعداد صفحات: 189
چکیده: 

پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی به منظور بررسی میزان دسترس پذیری و استفاده از کتابهای سال و کتابهای نمونه تحقیق در کتابخانه های دانشگاه فردوسی و کتابخانه مرکزی آستان قدس انجام شده است. هدف تحقیق آن است که توانایي شیوه های رایج انتخاب کتاب در کتابخانه های دانشگاه فردوسی و کتابخانه مرکزی آستان قدس را با تعیين مقدار وجود یا عدم وجود کتابهای برگزیده سالهای گذشته ایران و کتابهای نمونه تحقیق در آنها مورد بررسی قرار دهد و با مقایسه دفعات امانت کتابهای سال و کتابهای نمونه تحقیق در کتابخانه های مورد بررسی به تفاوت و عدم تفاوت در میان میزان استفاده از کتابهای سال و نمونه تحقیق در این دو مجموعه دست یابد. ابزار گردآوری اطلاعات سیاهه کامل 331 عنوان کتاب سال، و 100 عنوان کتاب نمونه تحقیق برگزیده شده به روش تصادفی از مجله نشر دانش است. از حضوری (کتبی-شفاهی) برای آگاهی از شیوه انتخاب کتابهای فارسی استفاده شده است.

در تحلیل داده ها از آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون X2 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که بین وجود و یا عدم وجود کتابهای سال و کتابهای نمونه تحقیق در دو گروه کتابخانه تفاوت معنی داروجود ندارد. از 331 عنوان کتاب سال، 262عنوان (15/79%) کتاب در کتابخانه های دانشگاه فردوسی و از 100 عنوان کتاب نمونه تحقیق 93 عنوان (93%) در کتابخانه های دانشگاه فردوسی وجود دارد. در کتابخانه آستان قدس به ترتیب 278عنوان  (7/86%) از کتابهای سال و 91(91%) از کتابهای نمونه تحقیق وجود دارد. همچنین مشخص شد که بین میزان مراجعه (دفعات امانت) به کتابهای سال در دو گروه کتابخانه مورد تحقیق تفاوت معنی داروجود دارد و تفاوت در جهت برتری دانشگاه فردوسی است. کتابهای سال 5356 با در دانشگاه فردوسی و 3595 بار در کتابخانه آستان قدس به امانت رفته اند. بین ميزان مراجعه (دفعات امانت ) به کتابهای نمونه تحقیق در کتابخانه های مورد تحقیق تفاوت معنی دار وجود دارد. یافته ها نشان داد که این کتابها در دانشگاه فردوسی 1539 بار و در کتابخانه آستان قدس 492 بار به امانت رفته است. بین میزان مراجعه به کتابهای سال و کتابهای نمونه تحقیق در دو کتابخانه مورد تحقیق تفاوت معنی دار وجود دارد. داده حاکی است که 074% از کتابهای برگزیده در کتابخانه های فردوسی و (71%) در کتابخانه آستان قدس به امانت رفته است. همچنین (85%) و (55%) از کتابهای نمونه تحقیق به ترتیب در کتابخانه های دانشگاه فردوسی  و کتابخانه مرکزی آستان قدس به امانت رفته اند. داده ها نشان داد که 9 کتابخانه دانشگاه فردوسی فاقد خط مشی مکتوب برای گزینش مواد هستند. خط مشی مکتوب آستان قدس گرچه از جامعیت برخوردار است ، اما شواهد حاکی از آن است که در هنگام انتخاب کتاب کمتر به این خط مشی توجه می شود. اگر چه اکثریت کتابخانه های دانشگاه فردوسی فاقد خط مشی مجموعه سازی هستند، اما همه پاسخ دهندگان به ، بر اعمال معیارهای گزینش کتاب در کتابخانه خود تاکید دارند. تحلیل داده ای کتاب سال و نمونه تحقیق نیز این مورد را تاکید میکند. در مجموع، گرچه ممکن است از نظر شیوه گزینش کتاب دو گروه کتابخانه متفاوت عمل کند، اما نتیجه حاصل از هر دو شیوه یکسان است.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري  -


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: آزاد، اسدله


>> کتابداری
شماره بازیابی: 16
نام نویسنده: ملای مقدم، گلناز
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1379
تعداد صفحات: 83
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور شناسایي عوامل موثر در تبدیل پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری به شکل مقاله علمی - پژوهشی در مجله ها انجام گرفت.

فرضیه های اساسی این پژوهش عبارت است از:

1) پایان نامه ها از دید مجموعه دانشگاهی از قابلیت تبدیل به مقاله برخوردار است.

2) انگیزه مادی - معنوی در دانشجویان عامل موثر در تبدیل پایان نامه ها به شکل مقاله است.

3) میزان تاکید مجموعه دانشگاهی ( استادان راهنما و ...) در تبدیل پایان نامه ها به مقاله موثر است.

4) توانایي علمی - ادبی نویسی فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دکتری در تبدیل پایان نامه به مقاله موثر است.

5) رعایت ضوابط و خطی مشی های دیکته شده از سوی مجلات در تبدیل پایان نامه به مقاله موثر است.

6) کمیت تعداد عنوانهای مجله های تخصصی در تبدیل پایان نامه به شکل مقاله موثر است.

جامعه این پژوهش شامل استادان راهنما، کارشناسان ارشد واعضای هیئت تحریریه مجله های علمی - پژوهشی می باشد. نمونه مورد پژوهش به روش تصادفی در مجموع، تعداد 150 نفر انتخاب شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش سه جداگانه برای سه گروه از افراد است.

روش آماری مورد استفاده نیز آمار توصیفی و استنباطی می باشد که با کسب فراوانیها، درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار و با استفاده از فرمول مجذور کای حاصل شده است. آرای آزمودنیها بر اساس طیف لیکرت سنجیده شد است.

یافته های تحقیق در بیست جدول تنظیم گردیده است که نتایج حاصل از آن به ترتیب اولویت عبارتند از: استادان راهنما نقش عمده ای در تبدیل پایان نامه ها به شکل مقالات دارند، وجود انگیزه مادی - معنوی در دانشجویان، رعایت استانداردهای موجود در مجلات، افزایش توانايی علمی - ادبی نویسی دانشجویان و در نهایت افزودن بر تعداد عناوین مجلات تخصصی در تبدیل پایان نامه به شکل مقاله در مجله های علمی - پژوهشی تاثیر مثبت دارد. در پایان پیشنهادهای برای رفع موانع بر سر راه دانشجویان در تبدیل پایان نامه به مقاله ارائه شده است.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ-نتيجه گيري - فاقد


استاد راهنمای اول: آزاد، اسدالله
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين


>> کتابداری
شماره بازیابی: 17
نام نویسنده: منصوریان، يزدان
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1379
تعداد صفحات: 104
چکیده: 

پژوهش حاضر از نوع کاربردی می باشد و به روش پیمایشی انجام شده است. هدف از این پژوهش بررسی میزان رضایت استفاده کنندگان از خدمات اطلاع رسانی رایانه ای و عوامل موثر بر آن در کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد است. در بین کتابخانه های این دانشگاه، پنج کتابخانه ( مرکزی و دانشکده های مهندسی، کشاورزی، علوم ریاضی و علوم اداری) که خدمات اطلاع رسانی رایانه ای ارائه می دهد، مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش آن دسته از دانشجویان دانشگاه فردوسی بودند که از خدمات اطلاع رسانی رایانه ای استفاده می کند. ابزار گردآوری اطلاعات، بود که در یک بازه زمانی دو ماه، 353 نفر از استفاده کنندگان این کتابخانه ها به آن پاسخ دادند. از میان هفت فرضیه مطرح شده در این پژوهش، چهار فرضیه نخست به ترتیب به میزان همبستگی چند عاملی با رضایت استفاده کنندگان مربوط می شد. این عوامل عبارت بودند از همبستگی میان میزان مرتبط بودن، حجم (تعداد پیشینه ها)، سرعت دستیابی و روزآمد بودن اطلاعات دریافتی با سطح رضایت استفاده کنندگان.

نتایج بدست آمده همبستگی معنی داری را بین هر یک از این عوامل با رضایت استفاده کنندگان نشان داد. فرضیه پنجم به مقایسه سطح رضایت دو گروه اصلی استفاده کنندگان، یعنی افرادی که جستجو  در منابع رایانه ای را شخصا انجام داده بودند و آنهایي که کتابدار جستجو را برایشان انجام داده بود می پرداخت. نتایج به دست آمده به کمک آزمون T، اختلاف معناداری را بین سطح رضایت این دو گروه نشان نداد. فرضیه های ششم و هفتم به ترتیب  مقایسه سطح رضایت استفاده کنندگان در کتابخانه ها ی مورد تحقیق و نیز رشته های مختلف مربوط می شد. نتایج بدست آمده به کمک آزمون F، تفاوت معنی داری را بین سطح رضایت آنها نشان نداد. پیشنهاداتی درباره عوامل موثر بر رضایت استفاده کنندگان از خدمات اطلاع رسانی رایانه ای و نیز پژوهشهای بیشتر در این زمینه ارائه شده است.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري 


استاد راهنمای اول: آزاد، اسدالله
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين


>> کتابداری
شماره بازیابی: 10
نام نویسنده: دری فر، نفيسه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1379
تعداد صفحات: 108
چکیده: 

هدف از پژوهش بررسی وضعیت فارسی از جنبه های پراکندگی موضوعی، نوع منبع مرجع، مرتبه ویرایش و تجدید چاپ، نوع خلق اثر و نیز میزان فعالیت ناشران در دو حوزه علوم و فناوری در فاصله زمانی 1377-1358 است. روش پژوهش پیمایشی است که به صورت کتابسنجی انجام شده است. جامعه مورد بررسی، کلیه کتابهای منتشرشده در حوزه علوم و فناوری است که در جدیدترین نسخه لوح فشرده کتابشناسی ملی ایران منعکس شده است. کتابهای مرجع شناسایي شده بر اساس متغیرهای مورد توجه تحقیق رمزگذاری شده و اطلاعات آنها با توجه به سوالهای تحقیق و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد پردازش قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که تولید منابع مرجع در بیست سال اخیر دستخوش نوسانات و پراکندگی در فراوانی آنها بوده است. به طور کلی در حوزه علوم212 عنوان و در حوزه فناوری 301 عنوان کتاب مرجع با توزیع موضوعی متفاوت منتشر شده است. در برخی از رشته های علوم مانند ریاضیات، شیمی و کلیات علوم بیشترین منابع و در رشته فیزيولوژی کمترین منابع مرجع تولید شده است. در حوزه فناوری نیز بیشترین فعالیت در رشته های مهندسی عمومی، برق و کلیات فناوری، و در رشته مهندسی راه آهن کمترین منابع تولید مرجع مشاهده می شود. در میان انواع منابع ردیف اول، واژه نامه ها و دستنامه ها بالاترین درصد را در هر دو حوزه به خود اختصاص داده است. بطور کلی کمبود منابع مرجع ردیف دوم مانند کتابشناسی ها، نمایه نامه ها و چکیده نامه ها در هردو حوزه وجود دارد که این کمبود در حوزه علوم محسوس تر است. نتایج همچنین نشان می دهد که منابع اندکی ویرایش و چاپ بعدی رسیده است. در عین حال، بیشترین ویرایش و تجدید چاپ در زمینه واژه نامه ها و دستنامه ها صورت گرفته است. از نظر نوع خلق منابع مرجع، اکثر منابع تولید شده در دو حوزه از نوع گردآوری است. در حوزه فناوری میزان منابع ترجمه ای بیشتر از تالیفی، و در حوزه علوم این میزان تقریبا برابر است. بطورکلی، در میان ناشران مختلف، فعالیت ناشران خصوصی در هر دو حوزه بیشتر از سایر ناشران است. در حوزه علوم فعالیت ناشران دانشگاهی دو برابر ناشران دولتی است اما در حوزه فناوری ناشران دولتی فعالیت بیشتری نسبت به ناشران دانشگاهی دارند. در پایان، پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت تولید و انتشار منابع مرجع ارائه گردیده است

فهرست مطالب - فهرست منابع و مآخذ - نتيجه گيري - فاقداستاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: پریرخ، مهری


>> کتابداری
شماره بازیابی: 9
نام نویسنده: كوهستانی، جميله
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1379
تعداد صفحات: 108
چکیده: 

جستجو، معمولا با بازیافت زیاد و بدون نظم همراه است. رابطه بین چنین آثاری نیز، در فهرستها به درستی نشان داده نمی شود. هدف این پژوهش ، شناسايی و دسته بندی آثار وابسته در محدوده کتابهای فارسی از رویکرد فهرستنویسی برای جستجو، بازیابی و نمایش موثرتر در فهرستهای رایانه ای است.

این پژوهش مطالعه ای توصیفی و تحلیلی است و جامعه پژوهش آن را، پیشینه های کتابشناختی آثار فارسی در فهرستهای رایانه ای از جمله فهرستگان رایانه ای کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد، فهرستگان مرکزی کتابخانه های آستان قدس رضوی و لوح فشرده کتابشناسی ملی ایران تشکیل می دهد. از میان آثار وابسته، دو اثر از حوزه فلسفه ( شرح منظومه و لمعه الدمشقیه) و یک اثر از حوزه علمی (مبانی طب سسیل) انتخاب گردید.

نتایج عمده پژوهش عبارت است از:

  1. بیشترین نوع رابطه های کتابشناختی در میان آثار فارسی به ترتیب عبارت است از رابطه اشتقاقی، رابطه هم ارز، رابطه توصیفی، رابطه توالی، رابطه کل و جزء و رابطه همراهی

  2. یکی از دلایل بازیافت و نمایش نامطلوب آثار وابسته در فهرستهای رایانه ای، مربوط به عدم همخوانی برخی از قواعد فهرستنویسی با ملزومات فهرستهای رایانه ای است.

  3. عدم دسته بندی آثار وابسته بر اساس نوع وابستگی آنها به اثر اصلی یکی دیگر از مهمترین دلایل بازیافت نامطلوب و مبهم ماندن رابطه میان آثار نمایش داده شده می باشد.

  4. اختیاری بودن " عنوان قراردادی " در قواعد انگلو امریکن و ساختار فعلی آن عامل دیگری برای بازیافت و نمایش نامطلوب آثار وابسته است.

  5. یکی از مشکلات اصلی فهرستهای رایانه ای که منجر به بازیافت و نمایش نامطلوب آثار می شود ساختار پیشینه های ماشین خوان و ساختار فهرستهای رایانه ای در نمایه سازی فیلد ها و در ایجاد فایلهاست.

پیشنهادهای برای انسجام بیشتر در ساختار پیشینه ها و نیز ساختار فهرستها ارائه شده است تا ضمن فراهم شدن امکانات بیشتر برای جستجو، بازیابی و نمایش بهتر آثار وابسته، ارتباط میان آثار به شکل بارزتری برقرار شود.

فهرست مندرجات- فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري - فاقد


استاد راهنمای اول: فتاحی، رحمت الله
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين


>> کتابداری
شماره بازیابی: 6
نام نویسنده: عابدی استاد، عباسعلي
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1376
تعداد صفحات: 196
چکیده: 

هدف از بررسی حاضر کشف چگونگی وضع موجود و نمایاندن جنبه های مختلف و ارائه راه حلهای احتمالی برای رفع نارسایيهاست که حول محورهای پرسشهای اساسی و روند شکل گیری، سازماندهی و خدمت دهی مجموعه کتابهای خارجی انجام شده است. این تحقیق روش مطالعه موردی انجام شده است. گردآوری اطلاعات، با مراجعه به منابع موجود، اسناد و دفاتر، مخزن کتب خارجی، یادداشت برداری و مشاهده انجام شده است و در مواقع ضروری از جدول، نمودار و غیره استفاده شده است. یافته ها با روشهای توصیفی و استنباطی، مقایسه ای، نسبی و با بهره جويی از آمارهای میانگین، میانه، تعیين درصد و رتبه و غیره تجزیه و تحلیل شده است. در نتیجه معلوم شد که شالوده ی این مجموعه از سال 1307 شمسی ریخته شده است و اکنون دارای 43282 نسخه کتاب به 54 زبان است که عمدتا به صورت اهدای و خریداری فراهم آوری شده است و آیين نامه مدون و خاصی برای این کار موجود نیست. تا کنون روی همرفته بیش از 25000 نسخه کتاب انگلیسی و فرانسه در بیش از 14000 عنوان فهرست نویسی و رده بندی شده است . بیشترین تعداد کتب در موضوع ادبیات و کمترین آن در روانشناسی است. روال گزینش کتاب بر کتب مرجع، اسلام و ایران دور می زند. استفاده کنندگان از این مجموعه اغلب دانشجویان، اساتید و محققان هستند. امر خدمت دهی آن در حال حاضر چندان مطلوب نیست. رشد این مجموعه در 18 سال پس از انقلاب اسلامی 10 برابر 50 سال حکومت پهلوی است.

کتابخانه آستان قدس در مقایسه با 501 کتابخانه عمومی کشور از جایگاه بسیار ممتازی بر خوردار است و تهیه فهرست و در نهایت فهرست نویسی در آن الهام گرفته از کتابخانه سن پیترزبورگ روسیه است.

فهرست مندرجات -منابع و ماخذ - نتيجه گيري - فاقد


استاد راهنمای اول: آزاد، اسدالله
استاد مشاور اول: حری، عباس
کلید واژه ها:  کتابخانه ی مرکزی آستان قدس رضوی ، مجموعه ی کتب خارجی ، بخش کتب خارجی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 7
نام نویسنده: باقری، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1378
تعداد صفحات: 152
چکیده: 

هدف از انجام پژوهش حاضر تعیين میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانه های تخصصی و دانشگاهی شهرستان کرج است. روش پژوهش پیمایشی، ابزار مورد استفاده و جامعه آماری مورد مطالعه کتابداران (متخصص و غیر متخصص ) شاغل در کتابخانه های تخصصی و دانشگاهی شهرستان کرج است.

یافته های پژوهش نشان می دهد که:

1-میزان رضایتمندی شغلی و متغیرهای نظیر (جنسیت، مدرک تحصیلی، سابقه اشتغال به کار کتابداری)، نوع استخدام و نیز نوع کار در بخش خدمات عمومی) هیچگونه رابطه معنا داری مشاهده نمی شود در حالیکه میان متغیرهای رشته تحصیلی و نوع کار در بخش خدمات فنی کتابخانه با رضایت شغلی بر اساس درجه اطمینان 95 درصد رابطه معناداری مشاهده می شود بنابراین میزان رضایت کتابداران متخصص بیش از کتابداران غیرمتخصص است.

2- میزان رضایت کتابداران از روابط انسانی موجود در محیط کارشان بیش از سایر جنبه های شغل آنهاست در مقابل میزان رضایت آنان از امکانات مادی ،رفاهی و بهداشتی، امکانات آموزشی و امنیت شغلی در سطحی پایين تر از حد متوسط (براساس معیار لیکرت) قرار دارد.

3- میان میزان رضایت شغلی کارکنان با هر یک از پارامترهای مورد بررسی (نظیر امکانات مادی و رفاهی، امکانات آموزشی، خط مشی مدیریت، روابط انسانی موجود در محیط کار، امنیت شغلی و نیز پایگاه اجتماعی حرفه کتابداری ) با درجه اطمینان 99 درصد ارتباط مثبت و معناداری مشاهده میشود و این امر بیانگر تاثیر این عوامل در تعیين نوع نگرش کارکنان به حرفه شان است.

4- به طور کلی میزان رضایت کتابداران از جنبه های مختلف مربوط به شغلشان پایين تر از حد متوسط است و حدود نیمی از افراد جامعه مورد مطالعه (50درصد) ازشغل خویش رضایت دارند .

در پایان پیشنهاتی به منظور رفع موانع و مشکلات موجود و تقویت نقاط قوت در جهت افزایش میزان شغلی کتابداران ارائه شده است که امید است موثر واقع شود.

فهرست مطالب - فهرست منابع و مآخذ- نتيجه گيري -


استاد راهنمای اول: حقيقي، محمود
استاد مشاور اول: حري، عباس
استاد مشاور دوم: كرمدوست، نوروز علي

<   1112131415161718191101111121131141142143144145146147148149150151152153154155156   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.