دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   1111213141516171819202122232425262728293031323334353637475767778797107117127137147   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1531 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 415
نام نویسنده: صادقی، علی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 176
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی برنامه گروه‌های دوستی به عنوان یکی از رویکردهای آموزش‌های غیررسمی خارج از برنامه هفتگی مدارس به جهت تقویت تربیت دینی نوجوانان صورت پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش عبارت است از کلیه دانش آموزان پسر سال اول متوسطه (پایه هفتم) شهر جاجرم. با نمونه‌ای به حجم 30 نفر  با جایگزینی تصادفی انتخاب و در دوگروه (‌15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) قرار گرفتند. هفت استفاده شده برگرفته از هفت پودمان آموزشی که شامل یک محقق ساخته شده، یک اصلاح شده و پنج استاندارد شده می باشد. بدین منظور از طرح پیش‌آزمون– پس‌آزمون با دو گروه (آزمایش و کنترل) با جایگزینی تصادفی استفاده شد. پس، پژوهش دارای دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل است. با این طرح، پس از انتخاب و جايگزيني آزمودنی‌های گروه آزمايش و كنترل، از هر دو گروه پيش‌آزمون به عمل می‌آید و بعد از اجراي پيش‌آزمون، آزمودنی‌های گروه‌هاي آزمايش در معرض متغير مستقل قرار داده می‌شوند. اما روي گروه كنترل مداخله اي انجام نمی‌گیرد. در پايان اجراي طرح، مجدداً از آزمودنی‌های هر دو گروه (کنترل و آزمایش) پس آزمون به عمل می‌آید تا تفاوت نمره میانگین‌های دو مرحله (پیش آزمون و پس آزمون) در تربیت دینی غیر رسمی حاصل از پودمان گروه های دوستی مشخص شود.  به منظور تجزیه و تحلیل داده¬های پژوهش، از شاخص‌های آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و نمودار) و آزمون‌های آمار استنباطی جهت بررسی و آزمون فرضیه‌ها استفاده شده است. از آنجایی که متغیرهای پژوهش دارای زیر مؤلفه‌هایی هستند و با گروه کنترل مقایسه می‌شوند، به منظور تحلیل داده¬ها و آزمون فرضیات از روش تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد. سپس در صورت معناداری نتیجه آزمون مانکوا، از آزمون¬ تحلیل واریانس تک متغیری به منظور نشان دادن این که معناداری بیشتر در کدام یک از متغیرهای وابسته است، استفاده شد. برای تحلیل کلیه داده از  نرم¬افزار SPSS  نسخه 18 استفاده گردید.

نتایج پژوهش بر اساس هفت فرضیه تحقیق نشان دادکه مي‌توان نتيجه گرفت:

- ارائه مداخله آموزش برنامه گروه‌های دوستی باعث افزایش 78/0 عملکرد حافظه  آزمودني‌ها در مرحله پس‌آزمون شده است.

- ارائه مداخله آموزش برنامه گروه‌های دوستی باعث افزایش‌‌91/0‌خلاقیت آزمودني‌ها در مرحله پس‌آزمون شده است.

- ارائه مداخله آموزش برنامه گروه‌های دوستی باعث افزایش 52/0 زیست روشمندانه آزمودني‌ها در مرحله پس‌آزمون شده است.

- ارائه مداخله آموزش برنامه گروه‌های دوستی باعث افزایش 96/0 راهبردهای یادگیری آزمودني‌ها در مرحله پس‌آزمون شده است.

- ارائه مداخله آموزش برنامه گروه‌های دوستی باعث کاهش 63/0 پرخاشگری آزمودني‌ها در مرحله پس‌آزمون شده است.

- ارائه مداخله آموزش برنامه گروه‌های دوستی باعث افزایش 89/0 ترجیح کار گروهی  آزمودني‌ها در مرحله پس‌آزمون شده است.

- همچنین آموزش برنامه گروه های دوستی بر الگوگیری صحیح دانش آموزان پسر سال اول متوسطه تاثیر دارد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: سعیدی رضوانی، محمود
استاد مشاور اول: اصغری نکاح، سید محسن
کلید واژه ها:  تربیت ، نظام آموزش رسمی ، آمورش غیررسمی ، تربیت دینی ، برنامه گروه‌های دوستی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 414
نام نویسنده: روح بخش، هاجر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 164
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش توصیف و تحلیل مهارت­های مدیریت دانش شخصی در بین کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد می­باشد. برای دست­یابی به این هدف از روش پژوهش موردی بهره گرفته شد. جامعه آماری مورد مطالعه را کلیه کارکنان غیر­هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان پست کارشناس رسمی قطعی تشکیل دادند.گردآوری داده­ها در دو مرحله انجام شد. نخست به منظور توصیف میزان برخورداری کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد از مهارت­های مدیریت دانش شخصی، 137 نفر از کارشناسان دانشگاه به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. در این مرحله به منظورگردآوری داده­ها از مهارت­های مدیریت دانش شخصی اوری و همکاران (2001) استفاده شد. نتایج به دست­آمده از تحلیل داده­های کمی نشان دادکه کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد در حد متوسط به بالا از مهارت­های مدیریت شخصی برخوردارند. در مرحله دوم، به منظور شناسایی فعالیت­های معطوف به هر یک از مهارت­های مدیریت دانش شخصی از مصاحبه نیمه ساخت یافته استفاده شد. تعداد مطلعان کلیدی در این مرحله از پژوهش مشتمل بر شانزده تن از کارشناسان رسمی قطعی دانشگاه فردوسی مشهد بودند. براساس یافته­های حاصل از تحلیل داده­های کیفی در این مرحله، مهمترین فعالیت­های ناظر به مهارتهای مدیریت دانش شخصی، بازیابی اطلاعات (گردآوری اطلاعات، کسب دانش و اطلاعات، پرسیدن، و ...)، ارزیابی اطلاعات (تشخیص پایگاه­های خوب، ارزیابی اطلاعات، بررسی تناسب اطلاعات با نیازها، و...)، سازماندهی اطلاعات (اولویت­بندی امور، داشتن برنامه­ریزی ذهنی، نوشتن کلید واژهای مهم، و...)، اشتراک دانش و اطلاعات (شناسایی و حل مسئله، داشتن ارتباط با همکاران، اتخاذ شیوه­های کاری، و...)، تجزیه و تحلیل اطلاعات (تجزیه و تحلیل اطلاعات، استفاده از اطلاعات)، انتشار دانش و اطلاعات (تبادل اطلاعات، اطلاع رسانی، قراردادن اطلاعات در اختیار ارباب رجوع، و...)، امنیت اطلاعات (امنیت اطلاعات، پشتبانی گرفتن از اطلاعات، بایگانی کردن سالانه، و...) می­باشد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
استاد مشاور اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
کلید واژه ها:  مدیریت دانش شخصی ، مهارت­ های مدیریت دانش شخصی ، دانشگاه ، کارکنان


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 413
نام نویسنده: منصوری قزالحصار، شرف الدین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 116
چکیده: 

 

تربیت دارای ابعاد مختلفی می­باشد که تربیت دینی و اخلاقی از جمله ساحت­های مهم آن به شمار می­رود. ساحت تربیت اخلاقی در سند ملی آموزش و پرورش(1390) نیز، از ابعاد بسیار مهم تربیت آدمی و از ساحت­های خاص تربیت است که وظیفه فراهم سازی زمینه مناسب برای بروز و ظهور نیکی در سرشت آدمی و همچنین تقویت و تحریک وجدان اخلاقی فرد را برعهده دارد. رویکردها و روش­های آموزش و تربیت اخلاقی بسیار متنوع و متکثرند(به­طور مثال، رویکرد تربیت منش، رویکرد شناخت و رشد استدلال اخلاقی، رویکرد ارتباطی یا غمخواری، رویکرد تربیت شهروندی، رویکرد ایضاح ارزش­ها). در پژوهش حاضر، سه مورد از روش­های تربیت اخلاقی که به نظر می­رسد رایج­تر و مورد توجه بیشتر هستند(رویکرد فضلیت مدار، رویکرد استدلال اخلاقی كولبرگ و رویکرد غمخواری) و به ترتيب، بر سه بخش رفتار، شناخت و عاطفه فرد تأكيد دارند، به­عنوان مبناي بررسی،‌ مورد توجه قرار گرفت. رویکرد فضیلت بر پرورش "منش" و فضیلت­هایی همچون شجاعت، عدالت و خویشتن­داری تاکید دارد که بیشتر بر رفتار فرد مبتنی است. رویکرد غمخواری نیز، بیشتر بر روابط انساني حاكي از احساسات، همدلی و نوع دوستی تاکید دارد و بالاخره رویکرد استدلال اخلاقی کولبرگ که مبتنی بر قضاوت است، بر درونی و ذهنی بودن اخلاق تکیه دارد. نظر به جایگاه و اهمیت ویژه اهداف اخلاقی در چهارچوب برنامه درسي و نقش محوري عنصر معلم در اين نظام، در پژوهش حاضر، صلاحیت حرفه­ای معلمان مقطع ابتدایی شهر تربت­جام، كه براي نيل به اهداف سه­گانه(رفتاري، شناختي و عاطفي) تربیت اخلاقی اهميت دارد و به کارگیری روش­های مختلف متناسب با هر يك، مورد مطالعه قرار گرفت. در این مطالعه از طرح توصیفی استفاده شد. جهت تعیین حجم نمونه، از آنجا که فهرست تمامی معلمان مقطع ابتدایی شهر تربت­جام موجود و با ارائه نامه مکتوب از آموزش دانشگاه در اختیار پژوهشگر قرار گرفت، از نمونه­گيري تصادفي ساده به عنوان روش نمونه­گیری استفاده شد. به این ترتیب که از تعداد کل معلمان مقطع ابتدایی(345 نفر) از طریق قرعه­کشی، تعداد 96 نفر انتخاب و تک تک آنان مورد مصاحبه قرار گرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل آماری پژوهش نیز، از توصیف و آزمون خی­دو استفاده گردید. با عنایت به پاسخ­های ارائه شده معلمان، نتایج توصیف­ها نشان داد، بیشترین نقش و تاثیرگذاری را در جریان تربیت اخلاقی فراگیران، معلم پایه نسبت به سایر معلمان در مدرسه بر عهده دارد و ماده درسی هدیه­های آسمانی نیز مهمترین ماده درسی جهت آموزش تربیت اخلاقی انتخاب گردید. در باب شناخت معلمان از روش­های مختلف تربیت اخلاقی نتایج حاکی از آن است؛ معلمان، کمترین میزان آشنایی را با فرایند تربیت اخلاقی، آموزش اخلاقیات در مراکز آموزشی، نظریات علمی در این زمینه و رویکردها و روش­های تربیت اخلاقی داشتند. همچنین طبق نتایج بدست آمده، اکثر معلمان اعتقاد داشتند که فرایند تربیت اخلاقی ابتدا باید در خانواده و بعد در مدرسه پیگیری شود؛ زیرا به تعبیر آنان شالوده تربیتی فراگیران ابتدا در خانواده پایه­گذاری و در مدرسه پرورش می­یابد. این یافته نیز به دست آمد که از دیدگاه معلمان، بهترین روش جهت آموزش اخلاقیات و تربیت اخلاقی "روش الگودهی عملی معلم" می­باشد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: غفاري، ابوالفضل
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  تربیت اخلاقی ،  نقش معلم ، رویکرد تربیت منش ، رویکرد شناخت و استدلال اخلاقی ، رویکرد غمخواری


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 412
نام نویسنده: اخلاقی پور، ملیحه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 127
چکیده: 

      بهبود کیفیت برنامه­درسی دانشگاهی، یکی از دغدغه­های نظام­های آموزش عالی بوده و رویکرد سیاست نرم راهکاری جدید در این زمینه می­باشد. در این راستا، پژوهش حاضر باهدف بررسی میزان آمادگی دانشگاه فردوسی مشهد جهت پذیرش رویکرد سیاست نرم صورت پذیرفت؛ که این آمادگی با استفاده از مدل چهاروجهی برگرفته از ادبیات تحقیق (فنی، مالی، نیروی انسانی و فرهنگی) مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری پژوهش شامل سه گروه مدیران (رؤسا و معاونین دانشکده‌ها و مدیران گروه‌ها)، اعضای هیئت‌علمی و خبرگان آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد بودند. برای جامعه مدیران از روش نمونه‌گیری سرشماری و برای جامعه اعضای هیئت‌علمی از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی استفاده شد. همچنین خبرگان آموزشی با روش نمونه­گیری هدفمند برگزیده شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل محقق ساخته و مصاحبه نیمه ساخت‌یافته بود. داده‌های با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی شامل: میانگین، انحراف معیار و آزمون تی مستقل و با استفاده از نرم‌افزار spss تحلیل شد. داده‌های حاصل از مصاحبه نیز با استفاده از روش کدگذاری باز و محوری مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از و مصاحبه حاکی از آن بود که آمادگی دانشگاه در هر چهار مؤلفه فنی، مالی، نیروی انسانی و فرهنگی در وضعیت نسبتاً مطلوب قرار داشت. بنابراین می‌توان گفت که آمادگی دانشگاه فردوسی مشهد به‌منظور اتخاذ رویکرد سیاست نرم اگرچه با وضعیت مطلوب فاصله دارد اما قابلیت پذیرش رویکرد سیاست نرم را داراست. بر این­ اساس، استفاده از این رویکرد جهت بهبود برنامه­درسی دانشگاهی پیشنهاد می­گردد.  

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ


 

 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
کلید واژه ها:  سیاست نرم ، کیفیت آموزش عالی ، برنامه­ درسی آموزش عالی ، امکان­سنجی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 411
نام نویسنده: غفاریان سخن‌ور، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 226
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش توصیف و تحلیل شبکه دانش سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد می­باشد. برای دست یابی به این هدف از روش تحلیل شبکه اجتماعی بهره گرفته شد. جامعه آماری مورد مطالعه  را کلیه کارکنان سه معاونت «آموزشی و تحصیلات تکمیلی»، «پژوهش و فناوری» و «طرح و برنامه» دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل دادند.گردآوری داده­ها  در دو مرحله انجام شد. نخست به منظور توصیف شبکه دانش سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد، 147 نفر از کارکنان سه معاونت مذکور در پژوهش مشارکت کردند. در این مرحله به منظور گرد آوری داده­ها از پرسش­نامه تحلیل شبکه اجتماعی استفاده شد. بر اساس یافته­های حاصل از پژوهش در این مرحله، گراف آرایش رابطه­ای کنشگران ترسیم شد و موقعیت کنشگران بر اساس شاخص­های مرکزیت در شبکه دانش سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد به دست آمد. سپس، بر اساس نتایج حاصل از تحلیل داده­ها،  کنشگران محوری در شبکه دانش سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد شناسایی شدند. در مرحله  بعد به منظور پاسخ­گویی به این سوال که عوامل تسهیل کننده و بازدانده جریان دانش در شبکه دانش سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد کدامند؟، از مصاحبه نیمه ساخت یافته استفاده شد. تعداد مطلعان کلیدی در این مرحله از پژوهش مشتمل بر چهارده تن از کنشگران محوری شناسایی شده در شبکه دانش سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد بودند. بر اساس یافته­های حاصل از این پژوهش مهم­ترین عوامل تسهیل کننده جریان دانش در شبکه دانش سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد عبارتند از: ویژگی­های فردی، توانمند سازی، تعهد مدیریت، فرصت سازی، چرخش شغلی، روابط غیررسمی، کارتیمی، تشویق و ماهیت شغل. همچنین، مهم­ترین عوامل بازدارنده جریان دانش در شبکه دانش سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد عبارتند از: فهم مدیریت دانش، فرهنگ و جو سازمانی، ارزیابی عملکرد، مالکیت دانش، دانش به مثابه یک مزیت رقابتی، امنیت شغلی، ضعف ساختاری، رفتار سیاسی، انگیزه و مسائل معیشتی.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
استاد مشاور اول: نوغانی، محسن
کلید واژه ها:  مدیریت دانش ، سرمایه اجتماعی ، شبکه دانش سازمانی ، جریان دانش ، تحلیل شبکه اجتماعی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 410
نام نویسنده: ناظمی، رفیعه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 140
چکیده: 

 هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی بازی درمانی مبتنی بر ارتباط والد- کودک (CPRT) بر افزایش خودکارآمدی فرزندپروری مادران و کاهش شدت کلی دشواری و مشکلات رفتاری کودکان با خلق و خوی دشوار می باشد. بدین منظور 15 نفر از مادرانی که ویژگی های رفتاری کودک خود را مطابق با اطلاعیه پژوهشی مبنی بر "نشانه های رفتاری کودکان با خلق و خوی دشوار" گزارش کرده و در چک لیست برداشت بالینی از خلق و خوی کودک نمراتی بالاتر از میانگین کسب کردند و حاضر به همکاری در طرح پژوهشی و شرکت در کلاس ها بودند، به عنوان نمونه انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (7 نفر) و کنترل (8 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش 10 جلسه ی 2 ساعته آموزش بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد- کودک را دریافت کرد ولی گروه کنترل در لیست انتظار ماند. هر دو گروه، چک لیست برداشت بالینی از خلق و خوی کودک، توانایی ها و مشکلات و مقیاس خودکارآمدی والدگری را قبل و بعد از مداخله پر کردند. پس از یک ماه به منظور پیگیری فقط گروه آزمایش مجدد های مربوطه را تکمیل کرد. جهت تحلیل داده ها از آزمون های تحلیل کوواریانس یک متغیره، چند متغیره و تی همبسته استفاده شد. یافته ها نشان داد بازی درمانی مبتنی بر ارتباط والد- کودک، شدت کلی دشواری را در کودکان گروه آزمایش به طور معناداری کاهش نداد ولی بهبود معناداری را در ریز مؤلفه های "خلق" و "سازگاری" در کودکان گروه آزمایش در پس آزمون ایجاد کرد. همچنین بازی درمانی مبتنی بر ارتباط والد- کودک کاهش معناداری را در نمره کلی مشکلات و ریز مؤلفه "مشکلات رفتاری" در پیگیری ایجاد کرد. اما این بازی درمانی نتوانست خودکارآمدی فرزندپروری مادران کودکان با خلق و خوی دشوار را در گروه آزمایش نه در مرحله پس آزمون و نه در پیگیری به طور معناداری افزایش دهد. بازی درمانی مبتنی بر ارتباط والد- کودک (CPRT) می تواند در بلند مدت مشکلات رفتاری کودکان با خلق و خوی دشوار را کاهش دهد. اما برای کاهش شدت کلی دشواری در این کودکان و افزایش خودکارآمدی فرزندپروری مادرانشان باید تدابیر و اقدامات درمانی دیگری اندیشید.

فهرست مطالب

فهرست منابع و ماخذ

 


استاد راهنمای اول: طبيبي، زهرا
استاد مشاور اول: امین یزدی، سید امیر
استاد مشاور دوم: اصغری نکاح، سید محسن
کلید واژه ها:  شدت کلی دشواری ، مشکلات رفتاری ، بازی درمانی مبتنی بر ارتباط والد- کودک (CPRT)


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 409
نام نویسنده: محمدی، ملیحه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 95
چکیده: 

رفتار سیاسی پدیده‌ای پیچیده و رایج در سازمان‌های امروزی است که غافل ماندن از آن می‌تواند برای سازمان خطرآفرین باشد. اما برای هدایت این رفتارها در مرحله اول نیاز به شناسایی آنها می‌باشد. این پژوهش با هدف شناسایی رفتارهای سیاسی در میان کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. روش انجام این پژوهش، کیفی و با رویکرد پدیدار شناسی بود. به این منظور مصاحبه‌های عمیق با يازده نفر از کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفت که طی آن، کارکنان تجربیات خود را در زمینه رفتار سیاسی مطرح نمودند. اطلاعات به دست آمده از این مصاحبه‌ها با استفاده از رویکرد ون منن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سه طبقه اصلی از یافته‌ها استخراج شد که عبارت بودند از: صیانت از جایگاه خود، حمله به جایگاه دیگران و تسکین ناخرسندی از جایگاه فعلی. طبقه کلی صیانت از جایگاه خود توسط شش زیر طبقه جابجایی مدیر با سازمان، ارایه تصویر مطلوب از خود، محافظه‌کاری، استفاده از قدرت دیگران، استفاده از اطلاعات و تعامل با همکاران و مدیران توصیف شد. ذیل هر یک از زیرطبقات مربوط به طبقه اول و همچنین ذیل طبقات دوم و سوم، رفتارهای سیاسی متعددی شناسایی و طبقه بندی شدند. تجربیات کارکنان، نشان‎‌دهنده وجود رفتارهای سیاسی متعدد در دانشگاه بود. کارکنان، دانشگاه را فضایی ارزیابی کردند که مستعد بروز و ظهور رفتارهای سیاسی است.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ

 

 


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  رفتارسیاسی ، کارکنان ، پدیدارشناسی ، دانشگاه فردوسی مشهد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 408
نام نویسنده: فغانی، محبوبه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 125
چکیده: 

مشاهده تفاوتي كه افراد در برداشت­هايشان از ميزان كنترلي كه بر زندگيشان دارند و تاثير آن بر نوع تعاملات و فضاي حاكم بر زندگي افراد، سالهاست كه توجه متخصصين علوم رفتاري و روانشناسي را به خود جلب نموده است و آنها بر اين باورند كه، وضعيت رواني، جسماني و نحوه تجربه غم يا شادي از آرايش­هاي ذهني، رواني و سبك انديشه افراد نشأت مي­گيرد و تفاوت­هاي افراد در زمينه­هاي مختلف شايد به علت تفاوت آنها در سبك اسناد به موقعيت­هاي مختلف زندگي باشد. پرسش­هاي مطرح در تحقيق حاضر اين است كه آیا جو سازمانی مدارس از طریق سبک اسنادی مدیران مدارس ابتدایی شهر تربت جام قابل پیش­بینی است؟ آيا ميان نمره سبك­های اسنادي مديران مدارس بر حسب جنسيت تفاوت معني­داري وجود دارد؟ آيا ميان جو سازماني باز مدارس برحسب جنسیت تفاوت معني­داري وجود دارد؟ آیا میان رابطه نمرات سبک اسنادي مدیران و نمره جو سازمانی باز در مدارس دخترانه و پسرانه تفاوت معنی‌داری وجود دارد؟

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسي رابطه ميان سبك اسنادی مدیران با جو سازمانی باز مدارس ابتدایی شهر تربت جام است.

روش: مطالعه حاضر بر مبنای ماهیت و روش، مطالعه­ای توصیفی و همبستگي محسوب می­شود. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل مديران و معلمين کلیه مدارس ابتدایی شهر تربت جام در سال تحصیلی 1389- 1388 بودند،که تعداد آنها 42 مدرسه بوده است. هر يك از مديران داراي حداقل سه سال سابقه و معلمين نیز حداقل سه سال سابقه کار در مدارس با مدیر تحت امر خود داشتند. به منظور انتخاب آزمودني‌ها؛ روش نمونه گيري داوطلبانه و در دسترس استفاده گرديد نمونه با حجم 90 نفر از معلمین و 30 نفر از مدیران از جامعه (168=n) انتخاب شده است. پژوهش با بهره­گيري از دو سبک­های اسناد سلیگمن (1979) و ‌ی جو سازماني هوی و سیبو (1998) انجام شد. ضريب پايايي ­ها به ترتیب ضریبی برابر 93/ 0و 89/0 به دست آمد و داده­ها با استفاده از آزمون­های آماری رگرسیون، تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) و آزمون مقایسه دو میانگین مستقل و آزمون معنادار بودن تفاوت همبستگي­ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

يافته­ها: تجزیه و تحلیل داده­ها نشان داد که سبک­های اسنادی بر جو سازماني باز مدارس تأثیر نداشته است و جو سازماني باز بر اساس مولفه‌های سبك اسناد مديران قابل پیش‌بینی نیست. نتایج آزمون نشان داد که میان نمرات سبک­های اسناد در مولفه­های پایدار ناپایدار و کلی اختصاصی بر حسب جنسیت تفاوت معنی­داری وجود دارد. همچنین میان رابطه همبستگی نمره جو سازمانی باز با سبک اسناد درونی بیرونی در میان مدارس دخترانه و پسرانه تفاوت معناداری مشاهده شد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ

 


استاد راهنمای اول: بذرافشان مقدم، مجتبي
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  سبک اسناد مدیران ، جو سازمانی ، مدارس ابتدایی شهر تربت­ جام


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 759
نام نویسنده: سیدحسینی، افسانه سادات
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 85
چکیده: 

هدف پژوهش: پیش بینی شدت علائم یائسگی از طریق سبک های دلبستگی براساس نقش میانجی گری مکانیزم های دفاعی و احساس گناه جنسی بود. روش: جامعه آماری مورد مطالعه در پژوهش حاضر، زنان یائسه 45 تا 65 ساله شهر مشهد بودند که 388 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از شدت علائم یائسگی گرین، سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور، مکانیزم های دفاعی اندروز و احساس گناه جنسی موشر استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل مسیر و رگرسیون ساده و چندگانه انجام شد. یافته ها: در این پژوهش تحلیل مسیر نشان داد که سبک های دلبستگی ناایمن (اجتنابی و دوسوگرا)، از طریق احساس گناه جنسی و مکانیزم های دفاعی ناپخته و نوروتیک قادر به پیش بینی شدت علائم یائسگی هستند. هم چنین تحلیل رگرسیونی نشان داد که سبک های دلبستگی ناایمن، مکانیزم های دفاعی ناپخته و نوروتیک و احساس گناه جنسی هریک قادر به پیش بینی شدت علائم یائسگی هستند. : یافته ها گویای این است که تأثیر و رابطه سبک های دلبستگی بر شدت علائم یائسگی از طریق میانجی احساس گناه جنسی و مکانیزم های دفاعی می باشد و این متغیرها، پیش بینی کننده خوبی برای شدت علائم یائسگی هستند.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: طبيبي، زهرا
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور دوم: مدرس غروی، مرتضی
کلید واژه ها:  شدت علائم یائسگی ، سبک های دلبستگی ، مکانیزم های دفاعی ، احساس گناه جنسی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 758
نام نویسنده: ضرابی مقدم، زینب
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 121
چکیده: 

تکنیک بازی درمانی فلورتایم مداخلهای جهت تقویت مهارتهای هیجانی، ارتباطی و شناختی است. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی بازی درمانی ( فلورتایم) مبتنی بر طبیعت بر ارتقای تحول هیجانی کارکردی و کاهش نشانگان کودک طیف اوتیسم بود. روش: پژوهش حاضر يک مطالعه تک آزمودنی به صورت خط پايه چندگانه است. جامعه شامل همه کودکان پسر مبتلا به اختلال طیف اوتیسم در مرکز توانبخشی تبسم مشهد بودند که یک کودک مبتلا به اختلال طیف اوتیسم به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شد. اجرای مداخله 48جلسه (به مدت 3 ماه) در مدرسه طبیعت کاوی کنج واقع در مشهد انجام گرفت و برای تجزيه و تحليل داده‌ها از تحليل نموداری و ترسيمی استفاده شده است. در این تحقیق، از تحول  هیجانی کارکردی گرینسپن و گارز و همچنین مشاهده و مصاحبه استفاده گردید. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل نگاره ای و تعیین درصد بهبودی استفاده گردید. یافته ها نشان داد نمرات تحول  هیجانی کارکردی پس از آغاز جلسات درمان به تدریج افزایش پیدا کرده و نشان دهنده ی تاثیر قابل ملاحظه درمان بر نمرات تحول هیجانی کارکردی می باشد، نمرات در مرحله پیگیری تغییری نکرد و این افزایش درتحول هیجانی کارکردی باقی ماند. همچنین نمرات مقیاس نشانگان اوتیسم  پس از جلسات خط پایه و جلسات درمان به تدریج کاهش یافته و نشان دهنده ی تاثیر قابل ملاحظه درمان بر کاهش نمرات مقیاس نشانگان اوتیسم می باشد البته این تاثیر در مرحله پیگیری، نسبت به آخرین مرحله درمان مقداری افزایش یافت. بنابراین نتایج حاصل از تحلیل دادهها نشان دهندۀ اثربخشی بازی درمانی فلورتایم مبتنی بر طبیعت بر ارتقای تحول هیجانی کارکردی و کاهش نشانگان کودک مبتلا به طیف اوتیسم بود.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: امین یزدی، سید امیر
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  فلورتایم ، طبیعت ، تحول هیجانی کارکردی ، نشانگان اوتیسم

<   1111213141516171819202122232425262728293031323334353637475767778797107117127137147   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.