دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   1112122232425262728293031323334353637383940414243444546475767778797107117127137147   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1531 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 392
نام نویسنده: برمال، فرید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 100
چکیده: 

افسردگی یک اختلال بسیار شایع و شدید است و هنوز یک مسئله چالش انگیز در حوزه بهداشت روانی می­باشد، که از لحاظ ‏اقتصادی و سلامت انسانی پر هزینه است. علائم افسردگی با فرایندهای نشخوار فکری، نظم جویی شناختی هیجانی ناسازگار و شیوه حل ‏مسئله ناکارآمد ارتباط دارد. ذهن آگاهی نوید تازه ای در تبیین رویکرد شناختی رفتاری در جهت کاهش افسردگی و بهبود فرایندهای ‏شناختی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی آموزش ذهن ­آگاهی و تأثیر آن بر روی نشخوار فکری، نظم جویی شناختی هیجانی و ‏شیوه حل مسئله در افراد افسرده ‏ بود. در این پژوهش، از روش شبه آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با دو گروه آزمایشی و ‏کنترل استفاده شد. به این منظور، از بین 70 نفر  دانشجوی داوطلب دانشگاه پیام نور دهدشت، تعداد 24 نفر دختر که نمرات ‏افسردگی آنها در آزمون افسردگی بک 15 و بالاتر بود انتخاب، و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و ‏کنترل گمارده شدند. هر دو گروه افسردگی بک (BDI-II)، نظم جویی شناختی هیجانی (CERQ)، مقیاس پاسخ­های نشخوارگری (RRS) و   شیوه حل مسئله کیسدی و لانگ را در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند، گروه آزمایشی ‏‏8 جلسه آموزش ذهن آگاهی دریافت کردند و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. نتایج  حاصل از تحلیل کواریانس نشان ‏داد، کسانی که آموزش ذهن ­آگاهی در یافت کردند در نمرات افسردگی، نشخوار فکری، نظم جویی شناختی هیجانی ناسازگار و ‏شیوه حل مسئله ناکارآمد کاهش و در نمرات نظم جویی شناختی هیجانی سازگار و شیوه حل مسئله کارآمد نسبت به گروه ‏کنترل افزایش نشان دادند. نتیجه آن که آموزش ذهن ­آگاهی می­تواند در کمک به افسردگی، نشخوار فکری، نظم جویی شناختی ‏هیجانی و شیوه حل مسئله مفید واقع شود.‏

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: صالحي فدردي، جواد
استاد راهنمای دوم: طبيبي، زهرا
کلید واژه ها:  ذهن‌آگاهی ، افسردگی ، نشخوار فکری ، نظم جویی شناختی هیجانی ، شیوه حل مسئله


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 389
نام نویسنده: شریف‌طاهرپور، محمد
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 415
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی مفهوم، مبانی، اصول و روش های تربیت شهروند جهانی از دیدگاه قرآن کریم است. با توجه به این هدف سولا های زیر طرح شدند: مبانی هستی شناسی، اصول و روش های تربیت شهروند جهانی با نظر به مشکلات زیست محیطی از دیدگاه قرآن کریم چیست؟ مبانی انسان شناسی، اصول و روش های تربیت شهروند جهاتی با نظر به چگونگی تعامل با غیر و دیگری از دیدگاه قرآن کریم چیست؟ مبانی ارزش شناسی، اصول و روش های تربیت شهروند جهانی با نظر به ارزش های انسانی از دیدگاه قرآن کریم چیست؟ برای پاسخگویی به این سوالات از روش قیاس عملی استفاده شده است. به این ترتیب، در این پژوهش سه دسته مبانی هستی شناسی، انسان شناسی و ارزش شناسی استخراج شده است. در حیطه مبانی هستی شناسی با توجه به مشکلات زیست محیطی جهانی، ابتدا رویکردهای مختلف نسبت به محیط همچون رویکرد انسان محور، اکوفمینیسم، اکولوژی ژرف، یهودیت، مسیحیت و رویکرد اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است، سپس ، رویکردهای مختلف به تربیت شهروند زیست محیطی همجون رویکرد شهروند زیست محیطی لیبرال، شهروند زیست محیطی مبتنی بر اکولوژی ژرف و شهروند اکوفمینستی مورد بررسی واقع شده است. در نهایت، براساس دیدگاه قرآن کردیم مبانی هستی شناسی که در ایجاد رفتار زیتست محیطی مناسب موثر هستند استخراج و بر اساس این مبانی اصول و روش های تربیت شهروند زیست محیطی استخراج شده است. بعضی از این مبانی عباتند از : طبیعت دارای ماهیتی از اویی به سوی اویی است، ابتنای طبیعت بر نظام احسن و... . بعضی از اصول مرتبط با این مبانی عبارتند از : اصل تقویت توجه به ماهیت از اویی و به سوی اویی طبیعت، اصل احساس مسئولیت نسبت به حفظ نظام احسن طبیعت و... . بعضی از روش های مرتبط با این اصول عبارتند از : روش ایجاد نگرش حفاظت از طبیعت به عنوان ودیعه الهی ، روش کسب و تقویت آگاهی نسبت به محیط زیست به عنوان یک نظام احسن و .... .

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

فاقد

 


استاد راهنمای اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
کلید واژه ها:  تربیت اسلامی ، جهانی‌شدن ، شهروند جهانی ، تربیت شهروند جهانی ، محیط زیست ، بنیادگرایی ، ارزش های انسانی ، مبانی ، اصول ، روش


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 391
نام نویسنده: دانیالی، انوشه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 96
چکیده: 

اهمال‏کاری تحصیلی به‌منزله‌ی مشكلی شايع در میان دانشجویان شناخته‌شده است كه پيامدهاي منفي زيادي را بر عملکرد آنان بر جای می‌گذارد. نقش دانشگاه­ها و برنامه‌های درسی موجود را در این فرایند نباید نادیده گرفت چرا که برنامه­های درسی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق بخشیدن به اهداف و رسالت­های کلی آموزش عالی محسوب می‏شوند. در برنامه درسي تجربه‌شده، تجارب، نگرش­ها و احساسات مثبت و منفی دانشجو نسبت به عملکرد خود، محیط دانشکده و برنامه درسی منعکس می‏شود؛ این در حالی است که برنامه درسی مورد انتظار از منظر فراگیران، انتظاری است که آنان از یک درس یا یک برنامه خاص دارند و یا پیش‌بینی می­کنند در یک برنامه خاص بیاموزند. در این پژوهش باهدف بررسی ادراک دانشجویان از فاصله میان برنامه­درسی­موردانتظار و تجربه­شده و رابطه آن با اهمال­کاری­تحصیلی، نمونه‌ای 155 نفری از دانشجویان سال دوم مقاطع مختلف دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد انتخاب شد. براي انتخاب نمونه، از روش نمونه‌گیری غير احتمالي سهمیه‌ای برحسب رشته تحصيلي، مقطع تحصيلي و جنسيت دانشجويان استفاده گردید. جهت سنجش میزان اهمال‏کاری تحصیلی دانشجویان از آزمون اهمال‏کاری سولومون و راثبلوم (1984) و برای سنجش ادراك دانشجويان از فاصله بین برنامه درسي مورد انتظار و تجربه‌شده؛ از محقق ساخته استفاده گرديد که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ برای عباراتی که برنامه درسی مورد انتظار را می‌سنجیدند، مقدار 87/0 و برای عباراتی که برنامه درسی تجربه‌شده را موردسنجش قرار می­دادند، 92/0 محاسبه گردید. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون روشن کرد که بین دو متغیر اهمال‏کاری تحصیلی و نمره ادراک از فاصله میان برنامه درسی مورد انتظار و برنامه درسی تجربه‌شده، رابطه معناداری وجود ندارد (05/0 < p، 010/0= (1.153) F). تجزیه و تحلیل داده­ها جهت مقایسه نمرات اهمال‏کاری دانشجویان در گروه­های جنسیتی، رشته­ها ومقاطع تحصیلی مختلف، نشان داد که تنها در مؤلفه اهمال­کاری­تحصیلی بین مقاطع تحصیلی، تفاوت معناداری وجود دارد و ميانگين نمره اهمال‏کاری دانشجويان مقطع کارشناسی از دانشجويان کارشناسی ارشد به‌طور معناداري بالاتر است.

 

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 

 


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  برنامه‌درسی ، برنامه‌درسی مورد انتظار ، برنامه‌درسی تجربه‌شده ، اهمال‌کاری تحصیلی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 390
نام نویسنده: فراست، مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 124
چکیده: 

هدف از مطالعه حاضر بررسي نگرش وميزان ارتكاب دانش­آموزان به تقلب و نقش مؤلفه­هايبرنامه­درسي اجرا شده برآن بوده است. بدین منظور نمونه­ای متشکل از 153 دانش­آموز دختر دبیرستان شهرستان مه­ولات به روش تصادفی انتخاب گردید. ابزارمورد استفاده دراین پژوهش محقق­ساخته نگرش به تقلب، محیط­ آموزشی راف و همکاران(1997) و ارزشیابی ادراک شده الخروصی(2009) بود. نتایج نشان داد که میاننمرهنگرشبهتقلبوارتکاببهآن88/0 همبستگی وجود دارد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که ادراک فراگیران از روش­تدریس، معلم، فضای­یادگیری، خودکارآمدی تحصیلی یادگیرنده، ارزشیابی تبحری با نگرش به تقلب همبستگی منفی دارند و ارزشیابی عملکردی محور با نگرش به تقلب همبستگی مثبت دارد. نتایج رگرسیون همزمان نیز نشان داد کهمتغيرهاي پیش­بین می‌توانند به صورت تركيبي 86 درصد از تغييرات متغير نگرش به تقلب را تبيين كنند و از بین متغیرهای پیش­بین، دو متغیر ارزشیابی تبحری­محور و عملکردی­محور می­تواند متغیر ملاک(نگرش به تقلب) را پیش­بینی کنند و سایر متغیرهای پیش­بین به تنهايي قادر به پشبيني نگرش به تقلب نیستند. همچنین نتایج یافته­ها بیانگر آن است نمرهنگرشتقلبدانش­آموزاننسبتبهتقلبازارزشمتوسطبیشتراست و1/96 درصد دانش­آموزان در آزمون مرتکب تقلب می­شوند و تنها (9/3) درصد دانش­آموزان اصلاً مرتکب تقلب نمی­شوند. بر اساس یافته­های این پژوهش، تکوین فنی برنامه درسی و بازنگری در اجرای برنامه درسی از ضرورت­های مهم نظام­آموزشی در جهت پرورش صداقت و پرهیز از تقلب دانش­آموزان قلمداد می­شود.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: امين خندقي، مقصود
کلید واژه ها:  نگرش به تقلب ، میزان ارتکاب به تقلب ، برنامه‌درسی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 159
نام نویسنده: عدالتیان، زهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 205
چکیده: 

مقدمه/هدف: در دنیای رقابتی امروز، اعتبار یک سازمان موفق، بر پایه روابط بلند­مدت و اثربخش با مشتریان بنا می­شود. بدین منظور راهبردهایی از جمله مدیریت ارتباط با مشتری یا سی.آر.ام طراحی شده است که هدف آن ترکیب کردن توانایی­های فناوری اطلاعات و نیروی­ انسانی برای رسیدن به بینشی عمیق درباره خواسته­های مشتریان و ارائه خدمات به آن­ها است. در حالیکه بررسی پژوهش­ها و پروژه های سی.آر.ام، ضمن تأکید بر ضرورت آن، حکایت از نرخ بالای شکست این راهبرد دارند، توجه به نیروی انسانی که نقش مؤثری در اجرای موفق آن دارد، اساسی است. بدین منظور هدف پژوهش حاضر، بررسی دیدگاه نیروی­ انسانی در خصوص راهبرد و به­کارگیری مدیریت ارتباط با مشتری در­کتابخانه­های دانشگاهی ایران و بررسی مؤلفه­های مؤثر و بازدارنده بر آن است. بر این اساس 4 مؤلفه مؤثر در قالب چهار دسته کلی (مؤلفه­ انسانی، مؤلفه­ سازماندهی، مؤلفه­ مدیریت دانش و مؤلفه­ فناوری اطلاعات) و 13 مؤلفه بازدارنده در استقرار و به­کارگیری مدیریت ارتباط با مشتری در کتابخانه­ها شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت.

روش شناسی: جامعه پژوهش حاضر، کتابداران کتابخانه­های مرکزی دانشگاه­های کشور بودند. گردآوری داده­ها با استفاده از تلفیقی حاصل از بررسی های موجود در حوزه سی.آر.ام و براساس منابع و مرور متون حوزه سی.آر.ام طراحی شد. روایی و پایایی ابزار گردآوری داده­ها با استفاده از نظر کارشناسان و متخصصان و آلفای کرونباخ (88%) تأیید شد.

یافته­ها / نتایج : یافته­های پژوهش نشان داد که کتابداران ضرورت وجود و استفاده از مدیریت ارتباط با مشتری را بیش از حد متوسط بیان کردندکه خود بیانگر شناختی است که کتابداران در خصوص ضرورت و جایگاه این راهبرد در کتابخانه­های دانشگاهی  بدست آورده­اند. از میان مؤلفه­های شناسایی شده در استقرار سی.آر.ام از دیدگاه کتابداران، سازماندهی  با میانگین  928/0 مهم­ترین مؤلفه­ مؤثر در استقرار مدیریت ارتباط با مشتری در کتابخانه­های دانشگاهی شناخته شد. همچنین مؤلفه نیروی انسانی با میانگین 872/0، مؤلفه مدیریت دانش با میانگین 865/0 و مؤلفه فناوری اطلاعات با میانگین 750/0 به ترتیب در رده دوم تا چهارم اثرگذاری بر سی.آر.ام قرار گرفتند. از میان مؤلفه­های بازدارنده در استقرار و به­کارگیری سی.آر.ام مؤلفه نبود آمادگی فرهنگی  با میانگین رتبه 820/0 در مرتبه اول اثرگذاری و مؤلفه همخوانی ضعیف راهبرد مدیریت منابع انسانی و مدیریت ارتباط با مشتری با میانگین رتبه 114/0- در مرتبه سیزدهم در ممانعت از استقرار و به­کارگیری مدیریت ارتباط با مشتری قرار دارند. همچنین یافته­های این پژوهش نشان داد بین درک کتابداران از مزایای مدیریت ارتباط با مشتری و پذیرش مثبت این راهبرد رابطه وجود دارد.

اصالت/ ارزش: نتایج این پژوهش علاوه بر ارائه الگویی برای تقویت مؤلفه­های مؤثر و کاهش مؤلفه­های بازدارنده در استقرار مدیریت ارتباط با مشتری در کتابخانه­های دانشگاهی ایران، در نتیجه استقرار آن می­تواند مدیران کتابخانه­ها را در شناخت  دیدگاه­ها و انتظارات کتابداران یاری دهد. همچنین نتایج حاصل از دستیابی به اهداف این پژوهش می­تواند مدیران کتابخانه­های دانشگاهی ایران را از نقاط قوت و  ضعف کتابخانه آگاه سازد و آن­ها را در تصمیم­گیری­های بهینه و  بهبود و اصلاح وضعیت کتابخانه­های دانشگاهی و کیفیت خدمات یاری دهد. افزون براین، کتابخانه­ها می­توانند با استفاده از نتایج به­دست آمده در این پژوهش و توجه به مؤلفه­های مؤثر و بازدارنده خطر شکست را کاهش و احتمال موفقیت این راهبرد را افزایش دهند و به راه­اندازی سی.آر.ام اقدام کنند.

فهرست مندرجات

نتبجه گییری

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور اول: نوكاريزي، محسن
کلید واژه ها:  مدیریت ارتباط با مشتری ، عوامل مؤثر بر مدیریت ارتباط با مشتری ، عوامل بازدارنده بر مدیریت ارتباط با مشتری ، کتابخانه‌های دانشگاهی ، کتابداران ، CRM


>> کتابداری
شماره بازیابی: 158
نام نویسنده: رجبعلی‌بگلو، رضا
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 256
چکیده: 

هدف: بهرهمندی از دانش همه افرادی که ذی‌نفع یک محصول یا خدمت هستند، می‌تواند به بهبود محصول‌ و ارائه خدمات نوآورانه، و در نتیجه، به ارزش‌آفرینی برای همه آن‌ها منجر گردد. این امر با واکاوی ساختار دانشی (شناختی) ذی‌نفعان و کشف دیدگاه‌ها، ترجیح‌ها، باورها و ارزش‌های آن‌ها در استفاده از یک محصول یا خدمت قابل دسترس است. هدف این پژوهش، بررسی و مقایسه ساختار شناختی گروه‌های سه‌گانه ذینفع نرم‌افزارهای کتابخانه دیجیتال ایران (کاربران، کتابداران و طراحان) بر پایه نظریه وسیله-هدف است. این کار با بررسی مدل‌های ذهنی ذی‌نفعان و ترسیم نقشه سلسله‌مراتبی ارزش (نقشه شناختی) آنها که دربرگیرنده ویژگی‌ها، پیامدها و ارزش‌های مورد نظر در ذهن آن‌هاست انجام‌پذیر می‌باشد. هدف دیگر پژوهش، بررسی چگونگی تاثیر سایر نظام‌ها و محیط‌های اطلاعاتی (از جمله پایگاه‌های اطلاعاتی، فهرست‌های رایانه‌ای، موتورهای کاوش، وب‌سایت‌ها و شبکه ‌ای اجتماعی) بر شکل‌گیری مدل‌های ذهنی ذینفعان کتابخانه دیجیتال می‌باشد.

روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش از نظر نوع، کاربردی و از نظر رویکرد، شناختی است که با شیوه پیمایشی و رویکرد ترکیبی در گردآوری داده‌ها انجام شد. در این پژوهش، از طرح مثلث‌سازی "داده‌ها" و نیز طرح "روش‌شناختی" برای بررسی مدل‌های ذهنی ذی‌نفعان استفاده شد. جامعه پژوهش حاضر شامل دو گروه بود: 1) نرم‌افزارهای کتابخانه‌های دیجیتال در ایران که از این گروه، نرم‌افزارهای آذرخش، پاپیروس و ثنا انتخاب شدند. مبنای انتخاب این نرم‌افزارها پیشینه کاربرد آن‌ها در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاعاتی معتبر (علمی و دانشگاهی) و تلاش شرکت‌های مربوط برای توسعه آن‌ها بود. 2) ذی‌نفعان این نرم‌افزارها، شامل کاربران نهایی (16 نفر)، کتابداران (21 نفر) و طراحان (5 نفر) بودند که در مجموع 42 نفر در این پژوهش شرکت کردند. گردآوری داده‌های پژوهش از دو طریق پرسش‌نامه و مصاحبه (با استفاده از تکنیک‌های نردبانی و شبکه مخزنی) انجام شد. تحلیل محتوای مصاحبه‌ها نیز با روش کیفی جهت‌دار و با استفاده از نرم‌افزار MaxQDA انجام گرفت.

یافته‌ها: یافته‌های این پژوهش نشان داد که نقشه سلسله‌مراتبی ارزش (نقشه شناختی) طراحان پیچیده‌تر از نقشه شناختی کاربران و کتابداران بود. افزون بر آن، مشخص شد مدل‌های ذهنی ذی‌نفعان تحت تأثیر استفاده از سایر نظام‌ها و محیط های اطلاعاتی قرار داشت. مدل‌های ذهنی طراحان بیشتر تحت تاثیر موتورهای کاوش (با 5/45%)، کتابداران بیشتر تحت تاثیر پایگاه‌های اطلاعاتی (با 2/42%) و کاربران بیشتر تحت تاثیر شبکه‌های اجتماعی (با 6/21%) بود. به طورکلی، موتورهای کاوش (با 42%) در مقایسه با پایگاه‌های اطلاعاتی (با 31%) و شبکه‌های اجتماعی (با20%) سهم بیشتری از ویژگی‌های مورد انتظار ذی‌نفعان را به خود اختصاص دادند؛ بیشترین تشابه میان ویژگی‌های نرم‌افزارهای کتابخانه دیجیتال با ویژگی‌های پایگاه‌های اطلاعاتی (با 3/54%) در حالی مطرح شد که شبکه‌های اجتماعی (با 3/28%) و موتورهای کاوش (با 9/10%) سهم کمتری از این تشابه‌ها را داشتند. یافته‌های این پژوهش، بر لزوم همسویی قابلیت‌های نرمافزارهای کتابخانه دیجیتال با ویژگیهای سایر نظام‌های اطلاعاتی تأکید داشت.

نتیجه‌گیری: از پژوهش حاضر می‌توان نتیجه گرفت که میان نقشه‌های سلسله‌مراتبی ارزش گروه‌های سه‌گانه ذی‌نفع تفاوت وجود داشت. از این‌رو، نوعی شکاف شناختی میان آن گروه‌ها دیده شد. این شکاف شناختی همچنین تحت تأثیر تجربه‌های استفاده از سایر نظام‌های اطلاعاتی قرار داشت. بنابراین، لازم است طراحان، با به‌کارگیری ویژگی‌های مورد انتظار ذی‌نفعان و الگوبرداری از قابلیت‌های سایر نظام‌های اطلاعاتی به بهبود نرمافزارهای کتابخانه دیجیتال و در نتیجه، به کاهش این شکاف شناختی اقدام نمایند. از دستاوردهای این پژوهش، شناسایی برخی از عوامل تأثیرگذار بر شکلگیری مدل‌های ذهنی بود که پیشتر مورد توجه قرار نگرفته بود. همچنین در این پژوهش مشخص شد، نظریه وسیله-هدف می‌تواند چارچوبی نظری برای تفسیر و توجیه نحوه شکلگیری مدل‌های ذهنی ذینفعان ارائه نماید.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: فتاحي، رحمت اله
استاد مشاور اول: پريرخ، مهري
کلید واژه ها:  ارزش‌آفرینی مشترک ، مدل‌های ذهنی ، نقشه‌های شناختی ، نقشه سلسله‌مراتبی ارزش ، نظریه وسیله-هدف ، نظام‌های اطلاعاتی ، کتابخانه‌های دیجیتال


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 388
نام نویسنده: جهانگیری، مهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 146
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف کشف درک تجربه ی آموزگاران از حضور در دوره های آموزشی ضمن خدمت صورت پذیرفت. این پژوهش به روش پدیدار شناسی انجام شد. مشارکت کنندگان عبارت از آموزگاران ابتدایی منطقه تباتکان آموزش و پرورش مشهد بوده است. 15 نفر از آموزگاران به صورت هدفمند جهت مصاحبه انتخاب گردیدند. پژوهشگر از روش مصاحبه ی  نیمه ساختار یافته برای جمع آوری داده های پژوهش استفاده نموده. جهت تامین اعتبار در نتایج به دست آمده در این پژوهش بر معیار های چهارگانه ی گابا و لینکن شامل معیار اعتبار پذیری اطمینان پذیری انتقال پذیری و تایید پذیری تاکید کرد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش هفت مرحله ای کولیزی استفاده شده است. جهت پاسخ گویی به سوال پژوهش به تحلیل محتوای مصاحبه ها و مقوله بندی پیام های آن پرداخته شده است. در نهایت یافته های پژوهش نشان داد که برای بررسی اموزش های ضمن خدمت معلمان باید به 33 مولفه ی اساسی که در قالب 12 مضمون اصلی دسته بندی شده است توجه نمود

برای نمونه می توان به مضامینی مانند زمان برگزاری مکلن برگزاری تجهیزات و امکانات محتوای آموزشی مدرسان و شرکت کنندگان در دوره های آموزش ضمن خدمت (معلمان) اشاره نمود که دلایلی نیز بر هر کدام از این مضامین و مولفه های مرتبط با آن تاثیر گذار است  

فهرست مندرجات

منابع مآخذاستاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  آموزش ضمن خدمت معلمان ، آموزگاران ابتدایی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 0
نام نویسنده: جهانگیری، مهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 146
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف کشف درک تجربه ی آموزگاران از حضور در دوره های آموزشی ضمن خدمت صورت پذیرفت. این پژوهش به روش پدیدار شناسی انجام شد. مشارکت کنندگان عبارت از آموزگاران ابتدایی منطقه تباتکان آموزش و پرورش مشهد بوده است. 15 نفر از آموزگاران به صورت هدفمند جهت مصاحبه انتخاب گردیدند. پژوهشگر از روش مصاحبه ی  نیمه ساختار یافته برای جمع آوری داده های پژوهش استفاده نموده. جهت تامین اعتبار در نتایج به دست آمده در این پژوهش بر معیار های چهارگانه ی گابا و لینکن شامل معیار اعتبار پذیری اطمینان پذیری انتقال پذیری و تایید پذیری تاکید کرد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش هفت مرحله ای کولیزی استفاده شده است. جهت پاسخ گویی به سوال پژوهش به تحلیل محتوای مصاحبه ها و مقوله بندی پیام های آن پرداخته شده است. در نهایت یافته های پژوهش نشان داد که برای بررسی اموزش های ضمن خدمت معلمان باید به 33 مولفه ی اساسی که در قالب 12 مضمون اصلی دسته بندی شده است توجه نمود

برای نمونه می توان به مضامینی مانند زمان برگزاری مکلن برگزاری تجهیزات و امکانات محتوای آموزشی مدرسان و شرکت کنندگان در دوره های آموزش ضمن خدمت (معلمان) اشاره نمود که دلایلی نیز بر هر کدام از این مضامین و مولفه های مرتبط با آن تاثیر گذار است  


استاد راهنمای اول: آهنچيان، محمد رضا
استاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  آموزش ضمن خدمت معلمان ، آموزگاران ابتدایی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 684
نام نویسنده: شاهنده، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 118
چکیده: 

اضطراب یکی از شایع ترین بیماری های روانشناختی است که به دلیل همراه بودن با ترس، تگرانی و تردید، اثرات منفی بر کیفیت زندگی می گذارد. بنابراین بررسی روش های درمانی این بیماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. استفاده از درمان های طب سنتی در کنار درمان های روان شناختی می تواند به کاهش اضطراب کمک کند. از سوی دیگر گرایش به درمان های سنتی مورد توجه نهادهای مرتبط با بهداشت و درمان، از جمله سازمان بهداشت جهانی قرار گرفته است. از این رو هدف این تحقیق بررسی مقایسه ای اثر بخشی گروه درمانی معنوی- مذهبی و ترکیب آن با طب سنتی (سکنجبین) در کاهش علائم اضطراب زنان می باشد. این پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگر جهت آزمودنی ها استفاده شد. از میان 67 نفر زن داوطلب که هب درمانگاه های طب ثامن، حسین بن علی(ع) و کلینیک روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد مراجعه کرده بودند، 24 نفر که معیارهای مطالعه را دارا بودند انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و  یک گروه کنترل قرار گرفتند. سپس برای گروه آزمایشی اول 8 جلسه گروه درمانی معنوی- مذهبی اجرا شد و برای دومین گروه آزمایشی علاوه بر 8 جلسه گروه درمانی معنوی- مذهبی بطور همزمان طب سنتی (مصرف سکنجبین) برای مدت 40 روز تجویز شد. یافته ها نشان دادند که گرئوه درمانی معنوی- مذهبی و گروه درمانی ترکیبی معنوی- مذهبی و طب سنتی بطور معناداری در کاهش علائم اضطراب موثر است . همچنین معلوم شد گروه درمانی ترکیبی معنوی- مذهبی و طب سنتی در مقالسیه با گروه درمانی معنوی- مذهبی اثر بخشی بیشتری داشته است.

: در درمان اضطراب زنان، چنانچه در کتار درمان های روانشناختی از آموزه های طب سنتی نیز استفاده شود نتایج درمانی بهتری حاصل می شود.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  گروه درمانی معنوی- مذهبی ، اضطراب ، طب سنتی ، سکنجبین


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 387
نام نویسنده: اسدالهی، جواد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 123
چکیده: 

هدف: با توجه به نقش خانواده كه يكي از اصلي‌ترين ركن‌هاي جامعه می‌باشد، دستيابي به جامعه سالم در گرو خانواده است. سلامت خانواده منوط به سلامت رواني زوجهای و داشتن رابطه مطلوب با يكديگر است.این پژوهش با هدف مقایسه میزان اثربخشی گروه درمانی کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی با گروه درمانی راه حل محور در کاهش پرخاشگری و تعارض‌های زناشویی زوج‌ها دارای شوهر معتاد،انجام شد.روش: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش شبه آزمایشی که با طرح پیش آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل اجرا شد.جامعه آماری شامل کلیه زوج‌ها مراجعه کننده به کلینیک درمان و ترک اعتیاد پرند شهر مشهد در سال 1393 که دارای شوهر سوء مصرف مواد بودند را شامل می‌شد. از بین آنها 15 زوج  که دارای تعارض‌های زناشویی و نشانه‌های پرخاشگری بودند با استفاده از نمونه گیری در دسترس و جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل جایگزین شدند.داده‌ها به کمک پرخاشگری و تعارض زناشویی جمع آوری شد.سپس گروه‌های آزمایش 8 جلسه(90 دقیقه‌ای)تحت گروه درمانی قرار گرفتند. در این مدت گروه کنترل هیچ مداخله‌ای را دریافت نکرد و پس از پایان جلسات پس آزمون اجرا شد.یافته ها: سپس با استفاده از تحلیل کوواریانس یافته‌های بدست آمده از طریق نرم افزار SPSS 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج پژوهش فرضیه‌های تحقیق را تأييد و نشان داد که گروه درمانی کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی و گروه درمانی راه حل محور موجب کاهش پرخاشگری و تعارض زناشویی زوج‌های دارای شوهر معتاد گردیده است.نتایج همچنین نشان داد که گروه درمانی کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی در کاهش پرخاشگری و گروه درمانی راه حل محور در کاهش تعارض زناشویی زوج‌ها اثربخشی بیشتری داشتند.: هم گروه درمانی راه حل محور و هم ذهن اگاهی  در کاهش پرخاشگری و تعارض زناشویی موثر هست،اما روش اول در کاهش تعارض زناشویی و ذهن اگاهی در کاهش پرخاشگری موثرتر است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: کیمیائی، سیدعلی
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  ذهن اگاهی مبتنی بر کاهش استرس ، راه حل محور،پرخاشگری ، تعارض های زناشویی ، اعتیاد

<   1112122232425262728293031323334353637383940414243444546475767778797107117127137147   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.