دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   1112122232425262728293031323334353637383940414243444546475767778797107117127137147   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1557 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 697
نام نویسنده: نظام پور، رضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 102
چکیده: 

مطالعات مختلف نشان داده‏اند نوجوانان همچون بزرگسالان از اختلالات مختلفی مثل پرخاشگری رنج مي‏برند و اين اختلالات عملكرد و زندگي آتي آن‏ها را تحت تاثير قرار مي‏دهد. تجربه يک دوره پرخاشگری در نوجواني، يک عامل خطر براي بروز رفتارهای پرخطر آتي و همچنين کاهش کیفیت زندگی محسوب مي‏شود. هدف از این پژوهش برسی میزان اثربخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر تنیدگی برکاهش پرخاشگری، رفتار پرخطر و بهبود کیفیت زندگی نوجوانان پسر بی‏سرپرست است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه نوجوانان پسر بی‏سرپرست شهر مشهد است که با استفاده از روش نمونه‏گیری هدفمند، دو مرکز نگهداری نوجوانان پسر بی‏سرپرست انتخاب شدند و سپس به طور تصادفی در دو گروه 8  نفره کنترل و آزمایش جایگزین شدند. ابزار به کار رفته در این پژوهش، پرخاشگری باس و پری، خطرپذیری نوجوانان ایرانی و کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی بود. طي 8 جلسه، هر جلسه به مدت يك 90دقیقه، ذهن اگاهی مبتنی بر تنیدگی برای گروه آزمايشي انجام پذيرفت و گروه کنترل هیچگونه مداخله‏ای دریافت ننمود. جهت تجزيه و تحليل داده‏ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر تنیدگی بر کاهش پرخاشگری (فیزیکی و کلامی) و رفتارهای پرخطر نوجوانان بی‏سرپرست به جز رانندگی پرخطر از نظر آماری معنادار شد (05/0>P). همچنین آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر تنیدگی بر کیفیت زندگی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداری ایجاد کرد. :  آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر تنیدگی در کاهش پرخاشگری و رفتار پرخطر و بهبود کیفیت زندگی نوجوانان بی سرپرست اثر بخش بوده است

فهرست مندجات

منابع و ماخذاستاد راهنمای اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  :ذهن آگاهی مبتنی بر تنیدگی ،  پرخاشگری ، رفتارپرخطر ،  کیفیت زندگی ، نوجوانان بی‏سرپرست


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 695
نام نویسنده: صیادی، حلیمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 92
چکیده: 

این پژوهش با هدف، پبش بینی گرایش به اعتیاد از طریق هیجان خواهی بر اساس نقش میانجی گرانه راهبردهای مقابله­ای و ابراز وجود انجام شد. جامعه آماری مورد مطالعه در پژوهش حاضر، دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بودند که  385 نفر (190 دختر و 195 پسر) با استفاده از روش نمونه­گیری سهمیه­ای مورد مطالعه قرار گرفتند.برای جمع‌آوری داده­ها از گرایش به اعتیاد زرگر، هیجان­خواهی زاکرمن، راهبردهای مقابله­ای موس و بیلینگیز و ابراز وچود گمبریل و ریجی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش با استفاده از روش تحلیل مسیر و و رگرسیون چندگانه انجام شد. یافته­ها: این پژوهش نشان داد که هیجان­خواهی و مؤلفه­های آن شامل تجربه­جویی و حساسیت نسبت به یکنواختی پیش­بین خوبی برای گرایش به اعتیاد هستند. اما هیجان­زدگی و ماجراجویی و عدم بازداری نقش قابل توجهی ندارند. همچنین میان راهبردهای مقابله­ای ،ابراز وجود و  گرایش به اعتیاد رابطه معنی­داری وجود دارد. نتیجه: یافته ­ها گویا این است که تأثیر و رابطه هیجان­ خواهی بر گرایش اعتیاد از طریق متغیرهای میانجی راهبردهای مقابله­ای و ابراز وجود می‌باشد و این متغیرها پیش­بینی کننده خوبی برای گرایش به اعتیاد هستند

فهرست مندرجات

منابع وماخذاستاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  گرایش به اعتیاد ، هیجان خواهی ،  راهبردهای مقابله ای ، ابراز وجود


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 693
نام نویسنده: سید محرمی، ایمان
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 114
چکیده: 

دستیابی به جامعه سالم در گرو خانواده سالم است و برای رسیدن به خانواده سالم نظرات متفاوتی در حوزه خانواده درمانی ارائه شده است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر مشاوره گروهی ساختاری و راه حل مدار بر رضایت زناشویی و عملکرد خانواده طراحی و اجرا گردید. طرح پژوهش حاضر از نوع از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل کلیه زنان متاهل مراجعه کننده به کلینیک دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1393 بود، که 30 زن متأهل از میان شرکت کنندگان با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. از این تعداد به طور تصادفی 20 نفر در دو گروه آزمایش و 10 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر رضایت زناشویی و عملکرد خانواده بود که در مرحله پیش آزمون و پس آزمون توسط آزمودنی ها تکمیل گردید. افراد گروه های آزمایشی (ساختاری و راه حل مدار) در 8 جلسه درمان 2 ساعته شرکت کردند و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. برای بررسی داده‌ ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد بین افرادی که مشاوره گروهی به روش ساختاری دریافت کرده بودند و افرادی که مشاوره گروهی راه حل مدار دریافت کردند تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0p>). اما مشاوره گروهی ساختاری و راه حل مدار در مقایسه با گروه کنترل تاثیر معناداری بر عملکرد خانواده و رضایت زناشویی داشتند و نتایج معناداری بدست آمد. می توان کرد که مشاوره گروهی با رویکرد ساختاری و راه حل مدار می توانند عملکرد خانواده و رضایت زناشویی را بهبود ببخشند اما این دو روش از نظر تاثیرگذاری بر عملکرد خانواده و رضایت زناشویی تفاوت معناداری ندارند

فهرست مندجات

منابع وماخذاستاد راهنمای اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
استاد مشاور اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
کلید واژه ها:  درمان ساختاری ، درمان راه حل مدار ،  رضایت زناشویی ، عملکرد خانواده


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 404
نام نویسنده: نظریه، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 86
چکیده: 

 پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر برنامه‌ی درسی فوق‌برنامه بر خودپنداره تحصیلی و قانون مداری
دانش آموزان صورت پذیرفت. روش مورداستفاده در پژوهش،  آزمایش تک موردی یا تک آزمودنی بود؛ لیکن باهدف اطمینان بیشتر از اعتبار درونی و بیرونی، تعداد آزمودنی ها در حداکثر ممکن و به میزان 4 نفر پیش‌بینی شد. جامعه در این پژوهش، متشکل از دانش آموزان یکی از دبیرستان های دخترانه در سطح ناحیه 2 شهر مشهد در سال تحصیلی 94-93 بود و به‌عنوان نمونه چهار دانش‌آموز دارای وضعیت نامناسب به لحاظ دو متغیر
قانون مداری و خودپنداره تحصیلی به شکل هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها برای سنجش متغیر قانون مداری سیاهه محقق ساخته مبتنی بر قوانین مدرسه بود. برای سنجش خودپنداره تحصیلی نیز از خودپنداره تحصیلی یی یسن چن (2004) استفاده شد که  تصویر ذهنی فرد از خودش را می سنجد.

اجرای پژوهش مشارکت ناهمزمان آزمودنی ها در سه مورد از فعالیت‌های فوق‌برنامه مدرسه بود. براي تحليل نتايج، سير تحول توصيفي تغييرات مدنظر قرار گرفت. بر اين اساس، نمودار تغيير آزمودني ها در شرايط قبل و بعد از مداخله و بر اساس عملكرد آنان مطابق با خط پايه، مبناي تحليل بود. نتایج حاکی از آن بود که شرکت دانش آموزان در فعالیت های فوق برنامه باعث بهبود وضعیت اخلاقی و درنتیجه میزان قانون مداری و نیز افزایش خودپنداره تحصیلی است. بر اساس نتایج تحقیق، استفاده از برنامه درسی فوق‌برنامه به‌عنوان یک مداخله مؤثر جهت بهبود وضعیت قانون مداری و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان پیشنهاد می‌شود.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  برنامه درسی فوق‌برنامه ، قانون مداری ، خودپنداره تحصیلی ، دوره متوسطه


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 403
نام نویسنده: ثابت‌زاده، امیر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 124
چکیده: 

       هدف اصلی این پژوهش، بررسی فرایند مدیریت استعداد اعضای هیئت علمی در دانشگاه فردوسی می­باشد. برای دست­یابی به این هدف، از روش پژوهش مطالعه موردی با رویکردی کیفی استفاده شد. تعداد مطلعان کلیدی این پژوهش مشتمل بر شانزده تن می­باشد. جهت گردآوری داده­های مورد نیاز از مصاحبه نیمه­ساخت­یافته و همچنین تحلیل اسناد استفاده شد. براساس یافته­های حاصل از این پژوهش، فرایند جذب اعضای هیئت علمی در دانشگاه فردوسی مشهد با نظر به معیارهایی نظیر پیشینه تحصیلی، پیشینه پژوهشی، پیشینه کاری، دانش تخصصی، توانایی فرد در حوزه فناوری اطلاعات، صلاحیت­های عمومی، سیاست­های دانشگاه، و فشارهای بیرونی صورت می­گیرد. همچنین، در فرایند توسعه اعضای هیئت علمی به معیارهایی چون برگزاری دوره­های آموزشی، توسعه فرهنگ پژوهش، حضور در مجامع و سفرهای علمی، دسترسی به منابع اطلاعاتی معتبر علمی، تجهیز دانشگاه به امکانات زیرساختی و فناوری­های نوین، برقراری همکاری­های علمی، گرنت، و توسعه حرفه­ای شخصی توجه می­شود. علاوه بر این، به­منظور حفظ و نگهداری اعضای هیئت علمی به عواملی همچون صیانت از حرمت علم و عالم، اعتبار و وجه اجتماعی دانشگاه، سیاست­های تشویقی دانشگاه، امکانات رفاهی، و حقوق و مزایا توجه می­شود.

 

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

فاقد


استاد راهنمای اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
استاد مشاور اول: بذرافشان، مجتبي
کلید واژه ها:  مدیریت استعداد ، مدیریت منابع انسانی ، آموزش عالی ، اعضای هیئت علمی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 690
نام نویسنده: هاشمی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 97
چکیده: 

هدف این پژوهش، بررسی نقش میانجی‌گرایانه و مستقیم معنای زندگی و دورنمای آینده در رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی با انگیزش تحصیلی دانشجویان بود. همچنین در این پژوهش ‌ی دورنمای آینده متناسب با دانشجویان ایرانی برای نخستین بار رواسازی گردید. جامعه‌ی پژوهش در تحقیق حاضر، دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بودند. نمونه‌ی گردآوری شده در بردارنده‌ی 361 تن که شامل 114 دانشجوی آقا و 241 دانشجوی خانم بوده است. در این بررسی، چهار ‌ی ویژگی‌های شخصیتی، انگیزش تحصیلی، دورنمای آینده و معنای زندگی که به روش نمونه گیری سهمیه ای توسط دانشجویان تکمیل شد. برای تحلیل و کاوش داده‌ها از شیوه‌ی تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری برای آزمون الگوی نخست و از شیوه‌ی تحلیل عاملی تأییدی برای احراز روایی ‌ی دورنمای آینده استفاده شد. برآیندها نشان داد که ‌ی دورنمای آینده برازش پذیرفتنی دارد. و در الگوی نخست پژوهش این برآیند بدست آمد که دورنمای آینده و معنای زندگی نقش میانجی گرایانه‌ی خود را به خوبی ایفا نکرده‌اند. همچنین دیگر برآیندها حاکی از این بودند که بین معنای زندگی و انگیزش تحصیلی رابطه‌ی معنی داری وجود ندارد و تنها معنا با انگیزش درون فکنی شده رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری دارد. دیگر پنداشت پژوهش رابطه‌ی میان معنای زندگی و دورنمای آینده بود که نتایج نشان دهنده‌ی رابطه‌ی مثبت و معنی‌دار بود. همچنین رابطه‌ی بین معنای زندگی و دورنمای آینده مثبت و معنی‌دار شد. دیگر برآیند حاکی از این است که رابطه‌ی ابعاد شخصیت با انگیزش تحصیلی مثبت و معنی‌دار است. واپسین برآیند گزارش، نشان دهنده نبود ارتباط معنی دار میان ابعاد شخصیت و معنای زندگی است. در کل می توان گفت تاثیر فرهنگ، مذهب، روش زندگی، شرایط اقتصادی، عدم هماهنگی بین دروس دانشگاهی و مشاغل آینده توجیه کننده ی نتایج به دست آمده از این پژوهش می باشند.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: امين يزدي، سيد امير
کلید واژه ها:  معناي زندگي ، ويژگي‌هاي شخصيتي ، دورنماي آينده ، انگيزش تحصيلي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 692
نام نویسنده: تقوی بجنوردی، عطیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 92
چکیده: 

پژوهش حاضر بر آن شد به بررسي اثربخشی آموزش ایماگو بر مادران دارای سبک فرزندپروری مستبدانه و سهل گیرانه بپردازد. روش این پژوهش شبه آزمايشي بود و از نوع پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل استفاده شد. به اين منظور در مهدکودک دانشگاه فردوسی مشهد به صورت نمونه گیری در دسترس تعداد 20 مادر کودکان 5-3 ساله به صورت گمارش تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش ‌ي سبک ها و ابعاد فرزندپروری رابینسون (همراه اطلاعات دموگرافیک) است که در مرحله پيش آزمون و پس آزمون توسط آزمودني‌ها تکميل گرديد و پس از دو ماه به منظور پیگیری هر دو گروه مجددا ی مربوطه را تکمیل نمودند. پس از تکمیل پیش آزمون، گروه مداخله در هشت جلسه دو ساعته آموزش فنون و مفاهیم درمان تصویرسازی ارتباطی شرکت کردند. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل، افزايش معناداري را در به کارگیری سبک فرزندپروری مقتدرانه و کاهش در به کار بردن سبک فرزندپروری مستبدانه و سهل گیرانه نشان دادند. هم چنین نتایج پیگیری پس از دو ماه نشان دهنده ی این بود که گذشت زمان موجب بازگشت مادران به فرزندپروری ناکارآمدشان نشده و سبک فرزندپروری مقتدرانه را حفظ کردند. بنابراین، مي‌توان درمان تصويرسازي ارتباطي را به‌عنوان روش مؤثري براي افزايش سبک مقتدرانه ی مادران در نظر گرفت و از آن در مراکز آموزشي و مشاوره استفاده کرد.

فهرست مندجات

منابع وماخذ


 

 


استاد راهنمای اول: سپهري شاملو، زهره
استاد مشاور اول: صالحي فدردي، جواد
کلید واژه ها:  فرزندپروری ، سبک فرزندپروری مستبدانه ، سبک فرزندپروری سهل گیرانه ، سبک فرزندپروری مقتدرانه ، رویکرد تصويرسازي ارتباطي


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 402
نام نویسنده: نگهبان، زهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 134
چکیده: 

یکی از دغدغه‌ها‌ی اصلی دانشجویان دکتری انتخاب مسئله پژوهش برای انجام رساله‌ی است که در این مسیر آنها با چالش‌های جدی مواجه هستند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تجارب زیسته دانشجویان دوره‌ی دکتری رشته‌های علوم انسانی و علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد در انتخاب مسئله رساله دکتری است. جامعه پژوهش کلیه‌ی دانشجویان دوره‌ی دکتری دانشکده علوم پایه و دانشکده‌های علوم انسانی در سال 1393-1392 بود. نمونه پژوهش شامل 25 نفر از این دانشجویان که به شیوهی نمونه‌گیری هدفمند و مبتنی بر ملاک انتخاب شدند. پژوهش حاضر از حیث سنت‌های رایج پژوهش، سنت کیفی و از روش پدیدارشناسی توصیفی انجام پذیرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساخت‌یافته بود. برای تحلیل اطلاعات از روش تحلیل تفسیری و رویکرد مقایسه مداوم استراوس و کوربین استفاده شد. جهت کسب اعتبار پژوهش از روش‌های توصيف غني و انتخاب هدفمند مشارکت‌کنندگان، نگارش یادداشت‌های تأملی، کفایت اجماعی و کدگذار ثانوی استفاده گردید. یافته‌های پژوهش؛ در دو گروه علوم انسانی و علوم پایه، در قالب نه مضمون مشترک ویژگی های شخصیتی استاد راهنما، تخصص علمی استاد راهنما، توانمندی‌های دانشجو، فراز و نشیب‌های پیش رو محقق در انتخاب مسئله پژوهش، حساسیت و اهمیت پژوهش در دوره‌ی دکتری، منابع کشف مسئله پژوهش، ویژگی‌های شایسته مسئله پژوهش و زمان‌بندی در انتخاب مسئله پژوهش قرار گرفتند.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

فاقد

 


استاد راهنمای اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  تجربه زیسته ، انتخاب مسئله ، رساله دکتری ، علوم انسانی ، علوم پایه


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 401
نام نویسنده: ایروانی، میثم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 121
چکیده: 

پژوهش حاضر به مقایسه میزان موفقیت نظارت و راهنمایی آموزشی قبل و بعد از اجرای طرح مجتمع­های آموزشی و پرورشی شهرستان مشهد می­پردازد. جامعه آماری این پژوهش را 211 نفر از معلمان و مدیران ابتدایی مجتمع­های آموزشی و پرورشی شهرستان مشهد تشکیل می­دهند. با توجه به محدود بودن جامعه آماری هم در بخش تعداد معلمین و هم مدیران از روش سرشماری برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. برای جمع­آوری اطلاعات مقیاس خدمات نظارت و راهنمایی آموزشی ترک­زاده و نوروزی (1389) استفاده گردید. پایایی نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه و 80/0 به دست آمد. در مجموع  186 قابل استفاده عودت یافت (168 معلم و 18 مدیر) که نمونه آماری این پژوهشی این تحقیق را نیز تشکیل می­دهند.  جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از روش­های آمار توصیفی ( جداول فراوانی، میانگین، انحراف معیار و واریانس) و آمار استنباطی (تی تک نمونه­ای، تی مستقل و روش تحلیل واریانس) استفاده گردید. پس از تجزیه و تحلیل داده­ها نتایج حاصل نشان داد: 1) بین میزان موفقیت نظارت و راهنمایی آموزشی قبل و بعد از اجرای طرح مجتمع­های آموزشی و پرورشی در کل و در ابعاد سه گانه نظارت تفاوت معناداری وجود دارد. به این معنی که میزان موفقیت نظارت بعد از تشکیل مجتمع­ها بهتر شده است؛ 2) بین نظر معلمان و مدیران درباره میزان موفقیت نظارت و راهنمایی آموزشی تفاوت معناداری وجود دارد و مدیران میزان موفقیت نظارت را بالاتر ارزیابی کرده­اند؛ 3) همچنین بین دیدگاه معلمان بر حسب سابقه خدمت و مدرک تحصیلی آنها تفاوت معناداری وجو دارد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: بذرافشان، مجتبي
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  نظارت و راهنمایی آموزشی ، مجتمع‌های آموزشی و پرورشی ، موفقیت نظارت


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 400
نام نویسنده: دهقان، عبدالمجید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 147
چکیده: 

    این پژوهش با هدف ارزشیابی اسناد فرادست و برنامه درسی اجرا شده­ی دانشگاه فرهنگیان در زمینه تربیت نمودن معلمان در مؤلفه‌ی پژوهشگري انجام شد. روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع ارزشیابی بود. برای بررسی اسناد فرادست، کلیه اسناد فرادست نظام تعلیم و تربیت با تأکید بر تربیت ‌معلم مورد تحلیل قرار گرفت. نظرخواهی از متخصصان موضوعي و اعضای هیئت علمی گروه علوم تربيتي دانشگاه فردوسي مشهد؛ به معرفي اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، سند تحول آموزش و پرورش، سند ملی برنامه درسی، نقشه جامع عالی کشور و سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور براي بررسي و تحليل منجر شد. برای ارزیابی برنامه درسی اجرا شده دانشگاه فرهنگیان نیز از مدل ارزشیابی پروواس استفاده گردید. در مسیر بررسی وضعیت مطلوب و اجرا شده برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان؛ جامعه متخصصان موضوعی را تمام متخصصان حوزه برنامه درسی دانشگاه فردوسی مشهد و مدیران و مدرسان دانشگاه فرهنگیان (پردیس شهید بهشتی و شهید هاشمی مشهد)، در بررسی تجارب دانشجویان، جامعه را تمام دانشجویان شاغل به تحصيل در ترم­هاي چهار به بالاي مقطع كارشناسي پيوسته و جامعه مدرسان نیز شامل تمام مدرسان شاغل به تدریس در دانشگاه فرهنگیان مشهد (پردیس شهید هاشمی و شهید هاشمی نژاد) بودند که در سال تحصیلی 94- 1393 در قلمرو پژوهش مشغول به تدریس بودند. برای انتخاب نمونه متخصصان موضوعی، از نمونه‌گیری هدفمند و زنجیره­ای، برای جامعه دانشجویان از روش نمونه‌گیری در دسترس و برای مدرسان نیز از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد. در راستای بررسی برنامه درسی اجرا شده، ابتدا برای هریک از مراحل ارزشیابی و در واقع برای هریک از مؤلفه‌های مورد بررسی استانداردهای لازم شناسايي شد. اين فرايند طی چندین گام انجام گرفت. در گام اول از طریق منابع مختلف همچون 1. استانداردهای بین‌المللی 2. کتاب­های روش تدریس 3. اسناد فرادست و 4. مصاحبه با متخصصان موضوعي، مقوله­هایی که برای آموزش و پرورش پژوهشگری ضروری و لازم هستند مشخص شد؛ در گام دوم با مراجعه به متخصصان، در مورد تعیین این استانداردها و تعیین جامعیت مقوله­های مورد بررسی؛ مصاحبه انجام گرفت و پس از حذف، تعدیل و  اضافه؛ فهرست نهایی مقوله­ها به دست آمد. مقوله­های به دست آمده در قالب ­هاي مدرسان، دانشجویان، سیاهه مشاهده و همچنین كاربرگ مصاحبه در آمدند. در گام بعدی و پس از مشخص شدن ابزارها و شیوه­های جمع­آوری، عملکرد واقعی دانشگاه فرهنگیان در هر یک از مراحل ارزشیابی و مؤلفه‌ها از طریق ، سیاهه مشاهده، مصاحبه و اسناد مکتوب به دست آمد. یافته‌ها حاکی از آن بود كه در اسناد فرادست دانشگاه فرهنگیان مخصوصاً اسنادی که در سال‌های اخیر برای دانشگاه فرهنگیان تدوین شده است، به امر پژوهشگری معلمان تأکید بيشتري شده است؛ همچنین نتایج نشان داد كه برنامه‌های دانشگاه فرهنگیان نیز در چند سال اخیر به سمت و سوی پژوهش محور بودن حرکت کرده و در واقع دانشگاه فرهنگیان در حال تغییرات اساسی در برنامه درسی­ می­باشد. با این وجود،  هنوز دانشگاه فرهنگیان به سطح مطلوب و مورد انتظار در زمینه آموزش پژوهش محور نرسيده و برنامه درسی اجرا شده دانشگاه فرهنگیان هنوز دارای نواقص و کاستی­هایی می­باشد كه از جمله این مشکلات و موانع می‌توان به کمبود فضا، امکانات، زیرساخت‌های فيزيكي و تجهيزاتي و نیروی متخصص و با انگیزه اشاره کرد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  دانشگاه فرهنگیان ، اسناد فرادست ، برنامه درسی اجرا شده ، تربیت معلم پژوهشگر

<   1112122232425262728293031323334353637383940414243444546475767778797107117127137147   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.