دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   1112122232425262728293031323334353637383940414243444546475767778797107117127137147   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1552 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 690
نام نویسنده: هاشمی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 97
چکیده: 

هدف این پژوهش، بررسی نقش میانجی‌گرایانه و مستقیم معنای زندگی و دورنمای آینده در رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی با انگیزش تحصیلی دانشجویان بود. همچنین در این پژوهش ‌ی دورنمای آینده متناسب با دانشجویان ایرانی برای نخستین بار رواسازی گردید. جامعه‌ی پژوهش در تحقیق حاضر، دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بودند. نمونه‌ی گردآوری شده در بردارنده‌ی 361 تن که شامل 114 دانشجوی آقا و 241 دانشجوی خانم بوده است. در این بررسی، چهار ‌ی ویژگی‌های شخصیتی، انگیزش تحصیلی، دورنمای آینده و معنای زندگی که به روش نمونه گیری سهمیه ای توسط دانشجویان تکمیل شد. برای تحلیل و کاوش داده‌ها از شیوه‌ی تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری برای آزمون الگوی نخست و از شیوه‌ی تحلیل عاملی تأییدی برای احراز روایی ‌ی دورنمای آینده استفاده شد. برآیندها نشان داد که ‌ی دورنمای آینده برازش پذیرفتنی دارد. و در الگوی نخست پژوهش این برآیند بدست آمد که دورنمای آینده و معنای زندگی نقش میانجی گرایانه‌ی خود را به خوبی ایفا نکرده‌اند. همچنین دیگر برآیندها حاکی از این بودند که بین معنای زندگی و انگیزش تحصیلی رابطه‌ی معنی داری وجود ندارد و تنها معنا با انگیزش درون فکنی شده رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری دارد. دیگر پنداشت پژوهش رابطه‌ی میان معنای زندگی و دورنمای آینده بود که نتایج نشان دهنده‌ی رابطه‌ی مثبت و معنی‌دار بود. همچنین رابطه‌ی بین معنای زندگی و دورنمای آینده مثبت و معنی‌دار شد. دیگر برآیند حاکی از این است که رابطه‌ی ابعاد شخصیت با انگیزش تحصیلی مثبت و معنی‌دار است. واپسین برآیند گزارش، نشان دهنده نبود ارتباط معنی دار میان ابعاد شخصیت و معنای زندگی است. در کل می توان گفت تاثیر فرهنگ، مذهب، روش زندگی، شرایط اقتصادی، عدم هماهنگی بین دروس دانشگاهی و مشاغل آینده توجیه کننده ی نتایج به دست آمده از این پژوهش می باشند.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: امين يزدي، سيد امير
کلید واژه ها:  معناي زندگي ، ويژگي‌هاي شخصيتي ، دورنماي آينده ، انگيزش تحصيلي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 692
نام نویسنده: تقوی بجنوردی، عطیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 92
چکیده: 

پژوهش حاضر بر آن شد به بررسي اثربخشی آموزش ایماگو بر مادران دارای سبک فرزندپروری مستبدانه و سهل گیرانه بپردازد. روش این پژوهش شبه آزمايشي بود و از نوع پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل استفاده شد. به اين منظور در مهدکودک دانشگاه فردوسی مشهد به صورت نمونه گیری در دسترس تعداد 20 مادر کودکان 5-3 ساله به صورت گمارش تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش ‌ي سبک ها و ابعاد فرزندپروری رابینسون (همراه اطلاعات دموگرافیک) است که در مرحله پيش آزمون و پس آزمون توسط آزمودني‌ها تکميل گرديد و پس از دو ماه به منظور پیگیری هر دو گروه مجددا ی مربوطه را تکمیل نمودند. پس از تکمیل پیش آزمون، گروه مداخله در هشت جلسه دو ساعته آموزش فنون و مفاهیم درمان تصویرسازی ارتباطی شرکت کردند. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل، افزايش معناداري را در به کارگیری سبک فرزندپروری مقتدرانه و کاهش در به کار بردن سبک فرزندپروری مستبدانه و سهل گیرانه نشان دادند. هم چنین نتایج پیگیری پس از دو ماه نشان دهنده ی این بود که گذشت زمان موجب بازگشت مادران به فرزندپروری ناکارآمدشان نشده و سبک فرزندپروری مقتدرانه را حفظ کردند. بنابراین، مي‌توان درمان تصويرسازي ارتباطي را به‌عنوان روش مؤثري براي افزايش سبک مقتدرانه ی مادران در نظر گرفت و از آن در مراکز آموزشي و مشاوره استفاده کرد.

فهرست مندجات

منابع وماخذ


 

 


استاد راهنمای اول: سپهري شاملو، زهره
استاد مشاور اول: صالحي فدردي، جواد
کلید واژه ها:  فرزندپروری ، سبک فرزندپروری مستبدانه ، سبک فرزندپروری سهل گیرانه ، سبک فرزندپروری مقتدرانه ، رویکرد تصويرسازي ارتباطي


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 402
نام نویسنده: نگهبان، زهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 134
چکیده: 

یکی از دغدغه‌ها‌ی اصلی دانشجویان دکتری انتخاب مسئله پژوهش برای انجام رساله‌ی است که در این مسیر آنها با چالش‌های جدی مواجه هستند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تجارب زیسته دانشجویان دوره‌ی دکتری رشته‌های علوم انسانی و علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد در انتخاب مسئله رساله دکتری است. جامعه پژوهش کلیه‌ی دانشجویان دوره‌ی دکتری دانشکده علوم پایه و دانشکده‌های علوم انسانی در سال 1393-1392 بود. نمونه پژوهش شامل 25 نفر از این دانشجویان که به شیوهی نمونه‌گیری هدفمند و مبتنی بر ملاک انتخاب شدند. پژوهش حاضر از حیث سنت‌های رایج پژوهش، سنت کیفی و از روش پدیدارشناسی توصیفی انجام پذیرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساخت‌یافته بود. برای تحلیل اطلاعات از روش تحلیل تفسیری و رویکرد مقایسه مداوم استراوس و کوربین استفاده شد. جهت کسب اعتبار پژوهش از روش‌های توصيف غني و انتخاب هدفمند مشارکت‌کنندگان، نگارش یادداشت‌های تأملی، کفایت اجماعی و کدگذار ثانوی استفاده گردید. یافته‌های پژوهش؛ در دو گروه علوم انسانی و علوم پایه، در قالب نه مضمون مشترک ویژگی های شخصیتی استاد راهنما، تخصص علمی استاد راهنما، توانمندی‌های دانشجو، فراز و نشیب‌های پیش رو محقق در انتخاب مسئله پژوهش، حساسیت و اهمیت پژوهش در دوره‌ی دکتری، منابع کشف مسئله پژوهش، ویژگی‌های شایسته مسئله پژوهش و زمان‌بندی در انتخاب مسئله پژوهش قرار گرفتند.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

فاقد

 


استاد راهنمای اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  تجربه زیسته ، انتخاب مسئله ، رساله دکتری ، علوم انسانی ، علوم پایه


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 401
نام نویسنده: ایروانی، میثم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 121
چکیده: 

پژوهش حاضر به مقایسه میزان موفقیت نظارت و راهنمایی آموزشی قبل و بعد از اجرای طرح مجتمع­های آموزشی و پرورشی شهرستان مشهد می­پردازد. جامعه آماری این پژوهش را 211 نفر از معلمان و مدیران ابتدایی مجتمع­های آموزشی و پرورشی شهرستان مشهد تشکیل می­دهند. با توجه به محدود بودن جامعه آماری هم در بخش تعداد معلمین و هم مدیران از روش سرشماری برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. برای جمع­آوری اطلاعات مقیاس خدمات نظارت و راهنمایی آموزشی ترک­زاده و نوروزی (1389) استفاده گردید. پایایی نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه و 80/0 به دست آمد. در مجموع  186 قابل استفاده عودت یافت (168 معلم و 18 مدیر) که نمونه آماری این پژوهشی این تحقیق را نیز تشکیل می­دهند.  جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از روش­های آمار توصیفی ( جداول فراوانی، میانگین، انحراف معیار و واریانس) و آمار استنباطی (تی تک نمونه­ای، تی مستقل و روش تحلیل واریانس) استفاده گردید. پس از تجزیه و تحلیل داده­ها نتایج حاصل نشان داد: 1) بین میزان موفقیت نظارت و راهنمایی آموزشی قبل و بعد از اجرای طرح مجتمع­های آموزشی و پرورشی در کل و در ابعاد سه گانه نظارت تفاوت معناداری وجود دارد. به این معنی که میزان موفقیت نظارت بعد از تشکیل مجتمع­ها بهتر شده است؛ 2) بین نظر معلمان و مدیران درباره میزان موفقیت نظارت و راهنمایی آموزشی تفاوت معناداری وجود دارد و مدیران میزان موفقیت نظارت را بالاتر ارزیابی کرده­اند؛ 3) همچنین بین دیدگاه معلمان بر حسب سابقه خدمت و مدرک تحصیلی آنها تفاوت معناداری وجو دارد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: بذرافشان، مجتبي
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  نظارت و راهنمایی آموزشی ، مجتمع‌های آموزشی و پرورشی ، موفقیت نظارت


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 400
نام نویسنده: دهقان، عبدالمجید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 147
چکیده: 

    این پژوهش با هدف ارزشیابی اسناد فرادست و برنامه درسی اجرا شده­ی دانشگاه فرهنگیان در زمینه تربیت نمودن معلمان در مؤلفه‌ی پژوهشگري انجام شد. روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع ارزشیابی بود. برای بررسی اسناد فرادست، کلیه اسناد فرادست نظام تعلیم و تربیت با تأکید بر تربیت ‌معلم مورد تحلیل قرار گرفت. نظرخواهی از متخصصان موضوعي و اعضای هیئت علمی گروه علوم تربيتي دانشگاه فردوسي مشهد؛ به معرفي اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، سند تحول آموزش و پرورش، سند ملی برنامه درسی، نقشه جامع عالی کشور و سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور براي بررسي و تحليل منجر شد. برای ارزیابی برنامه درسی اجرا شده دانشگاه فرهنگیان نیز از مدل ارزشیابی پروواس استفاده گردید. در مسیر بررسی وضعیت مطلوب و اجرا شده برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان؛ جامعه متخصصان موضوعی را تمام متخصصان حوزه برنامه درسی دانشگاه فردوسی مشهد و مدیران و مدرسان دانشگاه فرهنگیان (پردیس شهید بهشتی و شهید هاشمی مشهد)، در بررسی تجارب دانشجویان، جامعه را تمام دانشجویان شاغل به تحصيل در ترم­هاي چهار به بالاي مقطع كارشناسي پيوسته و جامعه مدرسان نیز شامل تمام مدرسان شاغل به تدریس در دانشگاه فرهنگیان مشهد (پردیس شهید هاشمی و شهید هاشمی نژاد) بودند که در سال تحصیلی 94- 1393 در قلمرو پژوهش مشغول به تدریس بودند. برای انتخاب نمونه متخصصان موضوعی، از نمونه‌گیری هدفمند و زنجیره­ای، برای جامعه دانشجویان از روش نمونه‌گیری در دسترس و برای مدرسان نیز از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد. در راستای بررسی برنامه درسی اجرا شده، ابتدا برای هریک از مراحل ارزشیابی و در واقع برای هریک از مؤلفه‌های مورد بررسی استانداردهای لازم شناسايي شد. اين فرايند طی چندین گام انجام گرفت. در گام اول از طریق منابع مختلف همچون 1. استانداردهای بین‌المللی 2. کتاب­های روش تدریس 3. اسناد فرادست و 4. مصاحبه با متخصصان موضوعي، مقوله­هایی که برای آموزش و پرورش پژوهشگری ضروری و لازم هستند مشخص شد؛ در گام دوم با مراجعه به متخصصان، در مورد تعیین این استانداردها و تعیین جامعیت مقوله­های مورد بررسی؛ مصاحبه انجام گرفت و پس از حذف، تعدیل و  اضافه؛ فهرست نهایی مقوله­ها به دست آمد. مقوله­های به دست آمده در قالب ­هاي مدرسان، دانشجویان، سیاهه مشاهده و همچنین كاربرگ مصاحبه در آمدند. در گام بعدی و پس از مشخص شدن ابزارها و شیوه­های جمع­آوری، عملکرد واقعی دانشگاه فرهنگیان در هر یک از مراحل ارزشیابی و مؤلفه‌ها از طریق ، سیاهه مشاهده، مصاحبه و اسناد مکتوب به دست آمد. یافته‌ها حاکی از آن بود كه در اسناد فرادست دانشگاه فرهنگیان مخصوصاً اسنادی که در سال‌های اخیر برای دانشگاه فرهنگیان تدوین شده است، به امر پژوهشگری معلمان تأکید بيشتري شده است؛ همچنین نتایج نشان داد كه برنامه‌های دانشگاه فرهنگیان نیز در چند سال اخیر به سمت و سوی پژوهش محور بودن حرکت کرده و در واقع دانشگاه فرهنگیان در حال تغییرات اساسی در برنامه درسی­ می­باشد. با این وجود،  هنوز دانشگاه فرهنگیان به سطح مطلوب و مورد انتظار در زمینه آموزش پژوهش محور نرسيده و برنامه درسی اجرا شده دانشگاه فرهنگیان هنوز دارای نواقص و کاستی­هایی می­باشد كه از جمله این مشکلات و موانع می‌توان به کمبود فضا، امکانات، زیرساخت‌های فيزيكي و تجهيزاتي و نیروی متخصص و با انگیزه اشاره کرد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  دانشگاه فرهنگیان ، اسناد فرادست ، برنامه درسی اجرا شده ، تربیت معلم پژوهشگر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 691
نام نویسنده: محدث حکاک، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1394
تعداد صفحات: 149
چکیده: 

زمینه و هدف: امروزه سوءمصرف مواد یکی از معضلات جهانی است که علاوه بر مردان، زنان نیز درگیر آن شده‌اند و کیفیت زندگی آن‌ها با مسئله روبه‌رو شده است. تحقیقات نشان داده است کیفیت زندگی با تاب‌آوری و حل تعارض رابطه مثبت و معنادار دارد و با گرایش به مواد رابطه‌ی منفی و معنادار دارد، بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی بر گرایش به مواد، تاب‌آوری و حل تعارض زنان سوءمصرف کننده­ی مواد بوده است. روش‌: پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش‌آزمون پس‌آزمون و گروه کنترل می‌باشد، 22 نفر از زنان سوءمصرف کننده­ی مواد به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند، به‌طور تصادفی در گروه آزمایش و گروه کنترل قرار گرفتند. ابتدا برای هر دو گروه، ‌های اطلاعات فردی سوء­مصرف مواد ، کیفیت زندگی 26 سؤالی (فرم کوتاه)، تاب‌آوری کانر و دیویدسون و حل تعارض CRQ اجرا شد. سپس گروه‌درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی 15 جلسه‌ای برای گروه آزمایش، برگزار شد، در آخر، از هر دو گروه پس‌آزمون به عمل آمد. یافته‌ها: نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که تاب‌آوری و حل تعارض بهبود معنادار و گرایش به مواد کاهش معنادار در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل، داشت. نتیجه‌گیری: گروه‌درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی سبب افزایش تاب‌آوری، بهبود مهارت حل تعارض و کاهش گرایش به مواد زنان سوءمصرف کننده­ی مواد شد.

فهرست مندجات

منابع وماخذ


 

 

 

 


استاد راهنمای اول: اصغری ابراهیم آباد، محمدجواد
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  گروه‌درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی ، گرایش به مواد ، تاب‌آوری ، حل تعارض ، سوءمصرف مواد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 689
نام نویسنده: نزاکتی رضازاده، نفیسه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 149
چکیده: 

مقدمه: جستجو و حفظ رابطه با نزديکان، به‌ويژه همسر يک اصل مهم در تمام طول زندگي است. زوج‌هاي صمیمی با فراهم نمودن روابط صميمانه، مي‌توانند نقش مؤثري بر ارتقاء بهداشت رواني اعضاي خانواده داشته باشند. لذا پژوهش حاضر بر آن شد به بررسي تأثير زوج‌درماني مبتنی بر تصويرسازی ارتباطي بر صميميت زناشویی زنان متاهل فاقد هویت موفق بپردازد. روش: این پژوهش شبه آزمايشي بود و از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. به اين منظور تعداد 20 زن مراجعه کننده به کلینیک مشاوره و روانشناسی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش صمیمیت زناشویی تامپسون و واکر، ابعاد صمیمیت باگاروزی و هویت بنیون و آدامز است که در مرحله پيش آزمون و پس آزمون توسط آزمودني‌ها تکميل گرديد. پس از تکمیل پیش آزمون، گروه مداخله هشت جلسه یک ساعت و نیمه تحت درمان تصويرسازي ارتباطي قرار گرفتند. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس توسط نرم افزار SPSS19، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. يافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل، افزايش معناداري را در صميميت زناشویی و پنج خرده مقياس از هشت خرده مقياس ابعاد صميميت که عبارتند از: صميميت عاطفي، روان‌شناختي، جنسي، جسمي و اجتماعي- تفریحی نشان داد؛ اما در ابعاد صميميت، در سه خرده مقياس صميميت عقلاني، معنوي و زیبایی‌شناختی تفاوت معناداري بين دو گروه يافت نشد. نتيجه‌گيري: بر اساس نتايج پژوهش، مي‌توان زوج‌درماني مبتنی بر تصويرسازي ارتباطي را به‌عنوان روش مؤثري براي افزايش صميميت زنان در نظر گرفت و از آن در مراکز آموزشي و مشاوره استفاده کرد.

فهرست مندجات

منابع وماخذ


 


استاد راهنمای اول: سپهري شاملو، زهره
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  صميميت ،  هویت ، تصويرسازي ارتباطي


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 399
نام نویسنده: سمسارقزوینی، مهسا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 131
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه درمانی حمایتی بیانگر بر افزایش کیفیت زندگی و تاب آوری مادران کودکان مبتلا به سرطان بود. روش اجرا: طرح پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه شالم 27 نفر از مادران کودکان مبتلا به سرطان ساکن مشهد بود که 14 نفر در گروه گواه و 13 نفر در گروه آزمایش گمارش شدند. اعضای گروه آزمایش 12 جلسه مداخله گروهی به شیوه حمایتی بیانگر را دریافت کردند و به اعضای گروه کنترل هیج مداخله ای ارائه نشد.قبل و بعد از اجرای مداخله های کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت و تاب آوری کالر و دیویدسون توسط گروه نمونه تکمیل شدند. یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که در پس آزمون ، کیفیت زندگی و تاب آوری گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری داشته است. : نتایج حاکی از این بود که شرکت در جلسات گروه درمانی با رویکرد حمایتی بیانگر باعث افزایش کیفیت زندگی و تاب آوری مادران کودکان مبتلا به سرطان می گردد. تلویحات یافته های پژوهش از لحاظ نظری و عملی بحث شد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


استاد راهنمای اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
استاد مشاور اول: غنایی چمن آبادی، علی
کلید واژه ها:  سرطان کودکان ، کیفیت زندگی ، تاب‌آوری ، گروه‌درمانی حمایتی بیانگر ، مادران


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 688
نام نویسنده: علوی صدر، زهرا سادات
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 65
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر خاطره‌گویی گروهی و تقویت باورهای معنوی ـ مذهبی و گروه ترکیبی  بر کاهش اضطراب مرگ سالمندان انجام شده است تا مشخص شود آیا این روشها مؤثر است و اگر موثر است کدام روش تأثیرگذاری بیشتری دارد.

روش اجرا: این پژوهش از جمله ‌‌پژوهش‌های شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با ‌‌گروه کنترل است این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی می‌باشد. نمونه گیری به صورت در دسترس است که از بین سالمندان مرکز بهداشت 2 مشهد - مرکز ادویه چی- ‌‌با اضطراب مرگ بالا، 40 نفر (20 زن، 20 مرد) ‌‌انتخاب شدند و به صورت تصادفی در گروه‌های ‌‌ده نفری آزمایشی (خاطره‌گویی، تقویت باورهای معنوی- مذهبی، ترکیبی) و کنترل گنجانده شدند. اضطراب مرگ تمپلر و جهت گیری مذهبی آلپورت قبل و بعد از مداخله اجرا گردید، تا تفاوت‌های روش‌های مداخله بر اضطراب مرگ مورد بررسی قرار گیرد. جهت تجزيه و تحليل داده‌هاي جمع‌آوري شده از نرم افزار آماري SPSS نسخه نوزدهم و ‌‌آزمون آنکوا و مانکوا استفاده شد.

نتایج: در نمره اضطراب مرگ ‌‌بین گروه‌های آزمایشی و کنترل در سطح 05/0 تفاوت معنادار وجود داشت. به عبارت دیگر مداخلات خاطره گویی، تقویت باورهای معنوی - مذهبی و ترکیبی در کاهش اضطراب مرگ موثر بوده است. تفاوت معناداری در سطح اضطراب مرگ زنان و مردان مشاهده نشد. ارتباط معناداری نیز در میزان اضطراب مرگ و تحصیلات افراد وجود نداشت.

فهرست مندجات

منابع وماخذ


 


استاد راهنمای اول: غنايي چمن آباد، علي
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  سالمند ،  اضطراب مرگ ، خاطره گویی ،  ‌‌باورهای معنوی– ‌‌مذهبی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 687
نام نویسنده: نجفی، سیده فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 235
چکیده: 

مقدمه: شرم، یکی از نیرومند‌ترین عواطف انسان است. شرم نیرویی با دو جنبه سازنده ومخرب است از طرفی در طول تاریخ انسان، از جمله مهم ترین نیروهایی که باعث شده  انسان به بقای خود در زمین ادامه دهد، نیروی شرم می باشد. شرم موجب شده انسان به هر رفتاری تن ندهد  و برای خوشتن خود و دیگران حد و مرزتعیین نماید، شرم روی دیگر افتخار است. اگر شرم مسموم شود، در جهت مخالف خویشتن و سلامت فرد حرکت می کند.هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، ساخت آزمونی بر اساس رویکرد برادشاو به شرم می‌باشد، رویکرد وی شرم را در دو جنبه سالم وناسالم در نظر می گیرد، به علاوه برای شرم ناسالم

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


استاد راهنمای اول: سپهري شاملو، زهره
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  آزمون ، شرم سالم ، شرم ناسالم ، اعتبار یابی

<   1112122232425262728293031323334353637383940414243444546475767778797107117127137147   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.