دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   1112131323334353637383940414243444546474849505152535455565767778797107117127137147   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1557 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 367
نام نویسنده: طباطبائی، سید محمدصادق
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 189
چکیده: 

تلاش پژوهشگران حوزه‌ی تعلیم و تربیت و به ویژه متخصصان برنامه درسی، معطوف به دست یابی به بالاترین سطح کمی و کیفی یادگیری است و آموزش تلقینی، روشی است که با ادعای استفاده از ظرفیت دریافت نامحدود بشر، به عرصه‌ی آموزش و پرورش ورود پیدا کرده است. در مطالعه‌ی حاضر که با هدف بررسی تأثیر آموزش تلقینی بر پیشرفت تحصیلی انجام شده است، از روش آزمایشی استفاده شده و طرح پژوهش، آزمایشی حقیقی از نوع دو گروهی با انتساب تصادفی، پیش آزمون- پس آزمون و تعقیب (اندازه گیری مکرر) بود. جامعه آماج (هدف) در این پژوهش، کلیه دانش آموزان پایه‌ی اول مقطع متوسطه (پایه‌ی نهم در طرح جدید) است. جامعه آماری، کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه بخش احمد آباد شهرستان مشهد در سال تحصیلی 93 - 1392 و جامعه در دسترس، دانش آموزان پسر پایه اول مقطع متوسطه شهر مُلک آباد- مرکز بخش احمد آباد- بود. نمونه پژوهش به حجم 30 نفر (دو گروه 15 نفره برای آزمایش و کنترل) انتخاب شد. این پژوهش دارای یک سؤال اصلی و دو سؤال فرعی بود که به منظور مقایسه میزان یادگیری دانش آموزان از طریق آموزش تلقینی با آموزش به شیوه‌های سنتی و مطالعه آن در سه موضوع آموزشی و دو سطح دانش (حفظ) و درک (فهم) بود. به منظور گردآوری داده‌ها از آزمون‌های معلم ساخته در محتواهای آموزشی مورد بررسی استفاده شد. یافته‌های این پژوهش، اثربخشی متفاوتی را در میان آموزش به شیوه‌ی تلقینی و روش‌های سنتی آموزش در سطوح دانش (به حافظه سپاری) و ادراک نشان نداد. خو گیری دانش آموزان به شیوه سنتی اجرای برنامه درسی و عدم ظرفیت فیزیکی و شرایط هر یک از عناصر برنامه درسی در نظام موجود آموزشی، از دلایل احتمالی چنین نتیجه‌ای قلمداد شده است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 

 


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  آموزش تلقینی ، لوزانف ، آموزش مبتنی بر دو نیمکره مغز ، پیشرفت تحصیلی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 366
نام نویسنده: قائمی پور، معصومه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 185
چکیده: 

ارزشیابی برای سلامت تعلیم و تربیت و برنامه‌های آن، امری مهم و حیاتی است. هدف این پژوهش بررسی میزان اشاعه استانداردهای ارزشیابی در پژوهش‌های ارزشیابی آموزشی در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد بود. پژوهش حاضر از نظر روش، پژوهش ارزشیابی بود و با توجه به اینکه گزارش‌های پایانی مدنظر قرار گرفت فرا-ارزشیابی از نوع پایانی بود. جامعه آماری آن شامل کلیه پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دفاع شده با موضوع ارزشیابی طی سال‌های 1392-1382 در چهار دانشگاه علامه طباطبایی، شهید بهشتی، تهران و فردوسی مشهد بود که به شیوه سرشماری مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از چک‌لیست فرا-ارزشیابی استافل بیم (2012)، استفاده شد که بر اساس آن میزان اشاعه استانداردهای ارزشیابی برنامه در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد با موضوع ارزشیابی مشخص گردید؛ صرفاً پژوهش‌هایی که با روش کمی انجام شده‌اند برای بررسی انتخاب شد. برای مشخص کردن پایایی کدگذار از ضریب همبستگی کاپا استفاده شد که مقدار آن 93/0 به دست آمد. یافته‌ها نشان داد که استاندارد استدلال واضح ارزشیابی در سطح خیلی خوب بود؛ استانداردهای جهت‌دهی کلی و پاسخگو، صراحت و انصاف، فرایند و محصولات معنی‌دار، تصمیمات و نتایج موجه و اطلاعات معتبر در سطح خوب بودند؛ استانداردهای اطلاعات مرتبط، مقبولیت بافت، کاربرد منابع، شفافیت و افشا، ارزش‌های روشن، اطلاعات پایا، مدیریت اطلاعات، تجزیه و تحلیل و طراحی‌های درست و ارتباط و گزارش در سطح متوسط بودند و استانداردهای مقبولیت ارزیاب، توجه به ذی‌نفعان، گزارش و ارتباط به موقع و مناسب، نگرانی برای عواقب و تأثیر، مدیریت پروژه، رویه‌های قابل اجرا، توافقات رسمی، احترام و حقوق شرکت‌کنندگان انسانی، تعارض در علاقه، اهداف مذاکره‌ای و برنامه روشن و توصیف موقعیت در سطح ضعیف بودند. به طور کلی، همه‌ی پایان‌نامه‌ها در اشاعه‌ی معیارهای سودمندی، قابلیت کاربرد، درستی در سطح ضعیف و در اشاعه معیار دقت و مسئولیت‌پذیری ارزشیابی در سطح متوسط ارزشیابی شدند. توصیه می‌شود پژوهش‌گران در زمینه‌ی ارزشیابی آگاهی‌های لازم از استانداردهای ارزشیابی برنامه داشته باشند تا ارزشیابی آن‌ها از برنامه موردنظر دچار نقصان نشود و بتوان به نتایج آن اعتماد کرد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

 

 

 


استاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: امين خندقي، مقصود
کلید واژه ها:  ارزیابی ، فرا - ارزشیابی ، استانداردهای ارزشیابی برنامه


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 365
نام نویسنده: ناصریان، حمید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 133
چکیده: 

پرخاشگری از شایعترین مشکلات کودکان و نوجوانان است و از عوامل تأثیر گذار بر آن، سبک‌های دلبستگی است. بررسی چگونگی رابطه بین این دو متغیر و نقش فرایندهای میانجی این رابطه، نیز حائز اهمیت است. هدف این پژوهش، بررسي نقش سوگيري هاي اسناد و خصومت در میانجی­گری رابطه سبك­های دلبستگی و پرخاشگری نوجوانان است. پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دوره راهنمايي و نمونه پژوهش 358 دانش­آموز بودند که به روش نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب شدند. شرکت­کنندگان چهار ­ی سبک‌های دلبستگی، سبک‌های اسناد، خصومت و پرخاشگری را تکمیل نمودند. داده­های جمع­آوری شده با استفاده از نرم افزار LISREL تحلیل شد و از آزمون­های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر به منظور تحلیل داده­ها استفاده شد. نتایج حاصل از اجرای تحلیل داده ها نشان داد که رابطه بین سبک دلبستگی ایمن و اجتنابی، سبک دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا، سبک دلبستگی اجتنابی و خصومت؛ مثبت و معنادار و رابطه همبستگی بین بقیه متغیرهای پژوهش پایین و از لحاظ آماری معناداری نیست. در مدل­های علی، رابطه ی سبک­های دلبستگی و پرخاشگری با میانجی گری سبک اسناد و خصومت، مسیر غیر مستقیم سبک اسناد  منفی مورد تایید و بقیه مسیرها معنادار نبود.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

 

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: غنايي چمن آباد، علي
کلید واژه ها:  اسنادهای علی ، سبکهای دلبستگی ، پرخاشگری ، خصومت ، تحلیل مسیر و مقطع راهنمایی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 364
نام نویسنده: افشاری زاده، احسان
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 117
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف مقایسه کارآمدی روش های دانش آموز- محور (روش اکتشافی و مشارکتی) با روش آموزش سنتی، در رشد مهارت های اجتماعی و ابعاد عاطفی دانش آموزان غیردولتی مقطع ابتدایی در شهر تهران انجام شد. تعداد 252 دانش آموز پسر پایه های چهارم و پنجم و ششم ابتدایی از هر دو گروه در این پژوهش شرکت کردند. نمونه گیري در گروه دانش آموز- محور به صورت سرشماری و در گروه دیگر با روش آموزش سنتی به شیوه هدفمند با هدف همگنی بیشتر انجام شد. به منظور بررسی مهارت های اجتماعی مداد- کاغذی کرامتی و برای سنجش رشد عاطفی از دو عزت نفس روزنبرگ و خودپنداره یسن چن استفاده شد. براي تحلیل داده ها در بخش رشد عاطفی از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) استفاده گردید که بیان می کند روش دانش آموز- محور منجر به رشد عاطفی در دانش آموزان می شود. داده هاي مربوط به مهارت اجتماعی به وسیله آزمون t مستقل مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل یافته ها نشان داد در مهارت های اجتماعی تفاوت معنی داري بین دو گروه وجود نداشت. نتایج این پژوهش نشان می دهد که روش دانش آموز-محور در رشد عاطفی موثر است اما در رشد مهارت های اجتماعی تاثیر قابل ملاحظه ای ندارد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  روش اکتشافی - مشارکتی ، دانش آموز - محور ، رشد عاطفی ، مهارت اجتماعی ، خودپنداره ، عزت نفس


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 363
نام نویسنده: فیروزی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 160
چکیده: 

امروزه ارتقاء اثربخشی آموزش­ها از جمله ارزشمندترین هدف هر نهاد آموزشی محسوب می­شود و مرکز آموزش­های ضمن خدمت نیز به عنوان یکی از مهم­ترین نهادهای آموزشی هر کشور از این امر مستثنی نیست. این پژوهش با هدف  بررسی اثربخشی آموزش ضمن خدمت از طریق مقایسه­ی اثربخشی الگوی مساله محوری سیستمی و سازنده­گرا در طراحی محیط­های مساله­محور در آموزش ضمن خدمت معلمان انجام شد. روش مورد استفاده در آن روش شبه آزمایشی بود که در بین طرح­های موجود در این روش، به منظور سنجش متغیرهای نگرش و رضایت از طرح پس­آزمون با گروه گواه و به منظور سنجش متغیر یادگیری از طرح پیش­ آزمون پس­ آزمون با گروه گواه استفاده شد. جامعه­ی آماری شامل کلیه­ی دوره­های ضمن خدمت معلمان شهرستان لامرد که در سال 1391 برگزار می­شد، بود که به طور تصادفی دوره­ی ضمن خدمت ارزشیابی توصیفی که برای معلمان ابتدایی  به مدت 15 ساعت برگزار می­شد انتخاب گردید. سپس با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس سه گروه که در دوره­های مهرماه 1391 ثبت نام کرده بودند، به­عنوان نمونه­ی آماری انتخاب شد. در این دوره 103 نفر حضور داشتند. توزیع فراگیران در گروه­ها عبارت بود از؛ جاناسن (28 نفر) مریل (35نفر) و روش­های موجود (40نفر). اثربخشی دوره با سه متغیر رضایت فراگیران از دوره، نگرش آن­ها نسبت به دوره و میزان یادگیری ایشان مورد ارزیابی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده شامل رضایت، نگرش و آزمون دوره بود. روایی همه ابزار­ها از طریق روایی محتوایی محاسبه گردید. میزان پایایی رضایت و نگرش فراگیران با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 96/0 و 94/0 محاسبه شد. میزان پایایی آزمون دوره از طریق روش کودر ریچاردسون، 83/0 محاسبه گردید. داده­‌های پژوهش با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیری و تحلیل کوواریانس تک متغیری تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش از یک سو نشان دهنده­ی اثربخشی آموزش ضمن خدمت بر اثر کاربرد مساله­محوری سیستمی و سازنده­گرا نسبت به روش­های موجود بود و از سوی دیگر نشان دهنده­ی اثربخش­تر بودن مساله­محوری سازنده­گرا نسبت به مساله­محوری سیستمی بود.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: سعيدي رضواني، محمود
کلید واژه ها:  آموزش ضمن خدمت ، مساله محوری ، طراحی آموزشی سیستمی ، طراحی آموزشی سازنده گرا ، اثربخشی آموزش


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 362
نام نویسنده: سبزپری، حسین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 124
چکیده: 

پدیده فرسودگی شغلی در دبیران یکی از شایع ترین علل اختلالات روانی، ترک یا تغییر شغل دبیران و در نهایت افت کیفیت تحصیلی دانش آموزان محسوب می شود. هدف از اين پ‍‍‍ژوهش بررسي رابطه فراشناخت و کمال گرایی با فرسودگی شغلی از طریق متغیر میانجی استرس ادراک شده می باشد. روش در اين پژوهش به این صورت بود که 210 دبیر مقطع راهنمایی (شامل 118 خانم و 92 آقا) در سال تحصيلي 91-90 به روش طبقه ای تصادفی نسبی از مدارس راهنمایی شهرستان شیروان انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش فراشناخت ولز و کارترایت-هاتن، کمال گرایی مثبت و منفی تری-شورت و همکاران، استرس ادراک شده کوهن و همکاران و فرسودگی شغلی ماسلچ و جکسون بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از تحلیل مسیر، ضريب همبستگي پيرسون، تحليل رگرسیون چند گانه، تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) و آزمون t تک نمونه ای انجام شد. تحلیل داده ها نشان داد بین کمال گرایی منفی دبیران و فرسودگی شغلی رابطه ای وجود ندارد. بین فراشناخت و فرسودگی شغلی در دبیران نیز در سطح 05/0 رابطه معناداری وجود ندارد. اما بین کمال گرایی مثبت و منفی با فراشناخت در دبیران مقطع راهنمایی همبستگی مثبت وجود دارد (سطح 001/0). الگوی کلی پیشنهادی در باره نقش فراشناخت و کمال گرایی در فرسودگی شغلی تایید شد. بر اساس این الگو استرس ادراک شده نقش میانجی خود را بین فراشناخت و فرسودگی شغلی به خوبی ایفا می کند و فراشناخت نسبت به کمال گرایی پیش بینی کننده بهتری برای فرسودگی شغلی می باشد. نتایج این پژوهش نشان داد که کمال گرایی لزوماً منجر به استرس و فرسودگی شغلی نمی شود، ولی بر اساس تحلیل مسیر صورت گرفته فراشناخت، استرس و فرسودگی شغلی را موجب می شود.     

     

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

 

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: امين يزدي، سيد امير
کلید واژه ها:  فراشناخت ، کمال گرایی ، استرس ادراک شده ، فرسودگی شغلی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 361
نام نویسنده: جلایر، نعیمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 122
چکیده: 

هدف این پژوهش بررسی روابط میان سبک های فرزند پروری ادراک شده و سبک های تفکر با راهبردهای مقابله ای است. نوع این پژوهش همبستگی و جامعه آماری آن کلیه دانش آموزان پایه اول دوره دبیرستان شهرستان کلاله در سال تحصیلی 91-92 بود. نمونه مورد مطالعه شامل 250 نفر است که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده  شامل سبک های فرزند پروری بوری (PAQ) (1991) و سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر (1992) و راهبرد های مقابله ای بیلینگز و موس (1981) بود. برای تحلیل داده ها از روش رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه سبک های فرزند پروری ادراک شده و سبک های تفکر با راهبردهای مقابله ای مسئله مدار و هیجان مدار معنادار است. همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد الگوی پیشنهادی که رابطه سبک های فرزند پروری ادراک شده و راهبردهای مقابله ای با واسطه گری سبک های تفکر را مورد بررسی قرار می دهد از برازش خوبی برخوردار نیست (243/0=RMSEA ،63/0GFI=).

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 

 

 


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  سبک های فرزند پروری ، سبک های تفکر ، راهبردهای مقابله ای


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 652
نام نویسنده: محمودی قهساره، مصطفی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 212
چکیده: 

مقدمه و هدف: با وجود شیوع بالا، سیر طولانی، و آسیب‌زایی زیاد اختلال هراس اجتماعی، پژوهش‌های اندکی در زمینه کارایی روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت در درمان این اختلال انجام شده است. با توجه به جایگاه این مداخله در درمان اختلالات روانی و بویژه توسعه و گسترش فزاینده مدل‌های آن در سال‌های اخیر، در این مطالعه کارایی روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت؛ مدل تعدیل کننده اضطراب مک‌کالو بر کاهش نشانگان هراس اجتماعی، کاهش مکانیزم‌های دفاعی غیرانطباقی و افزایش ابرازگری هیجانی بررسی می‌شود.

روش: پژوهش حاضر با حجم نمونه 6 بیمار مبتلا به هراس اجتماعی(پسر) بود که سال 1391 در کلینیک روان‌شناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. مراجعان براساس مصاحبه بالینی ساختاریافته SCID برای اختلالات محور I در DSM-IV و مقیاس ارزیابی عملکرد کلی(GAF) برای گزینش بیماران انتخاب شدند. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد و آزمودنی‌ها پس از احراز شرایط درمان بصورت پلکانی وارد فرایند درمان شدند. همچنین از طرح تجربی تک موردی از نوع خط پایه چندگانه نیز استفاده گردید. تعداد جلسات برای تمامی بیماران 20 جلسه (دو بار در هفته) به انضمام سه مرحله پیگیری برای هر یک از آن‌ها بود. مداخله براساس طرح چندگانه خط پایه‌ای از نوع بین آزمودنی سازماندهی شد. شرکت‌کنندگان هراس اجتماعی را بعنوان متغیر اولیه کارایی در خط پایه اول، دوم، جلسه اول، پنجم، دهم، پانزدهم، بیستم، پیگیری یک ماهه، دو ماهه و سه ماهه تکمیل کردند. برای آنها در خط پایه اول، جلسه اول، جلسه دهم، جلسه بیستم و پیگیری سه ماهه ‌های سبک‌های دفاعی و ابرازگری هیجانی بعنوان شاخص‌های متغیر ثانویه کارایی استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از تحلیل نمودار، معناداری بالینی، درصد بهبودی و شاخص‌های شش‌گانه کارایی تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: داده‌های این پژوهش حاکی از آن بود که رواندرمانی پویشی کوتاه مدت مدل تعدیل کننده اضطراب توانست هراس اجتماعی مراجعان را (%66 درصد بهبودی)، مکانیزم های دفاعی غیرانطباقی (%73) کاهش دهد و ابرازگری هیجانی را (%62) افزایش دهد، که در پایان دوره پیگیری سه‌ماهه این میزان تغییر افزایش یافت (%67- %78-%67). همچنین در پایان درمان و دوره پیگیری نمره GAF مراجعان از 51 تا 60 به 71 تا 80 افزایش یافت.

نتیجه‌گیری: نهایتاً براساس نتایج بدست آمده روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت مدل تعدیل‌کننده اضطراب روشی کارا و موثر برای درمان اختلال هراس اجتماعی می‌تواند در نظر گرفته شود. همچنین این درمان می‌تواند موجب کاهش استفاده غیرانطباقی مکانیزم‌های دفاعی نسبت به ملاک بهنجار و افزایش ابرازگری هیجانی در مبتلایان به اختلال هراس اجتماعی شود.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: حسن آبادي، حسين
استاد مشاور دوم: دياني، محمد حسين
کلید واژه ها:  روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت تعدیل کننده اضطراب ، اختلال هراس اجتماعی ، مکانیزم های دفاعی غیر انطباقی ، ابرازگری هیجانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 651
نام نویسنده: کریمی ترشیزی، شیوا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 144
چکیده: 

هدف تحقیق حاضر مقایسه‌ی اثر بخشی گروه درمانی یکپارچه نگر توحیدی و گروه درمانی شناختی رفتاری بر روی جمعیت سایکوپات غیر بالینی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بود. نوع تحقيق حاضر با توجه به عدم انتخاب تصادفی آزمودنی‌ها، به صورت شبه تجربي در قالب طرح نيمه آزمايشي از نوع پيش آزمون - پس آزمون با گروه كنترل بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس و با توجه به ملاک‌های در نظر گرفته شده از بین جامعه آماری شامل تمام دانشجویان مبتلا به سایکوپاتی غیر بالینی تعداد 48 نفر انتخاب شدند که در دو گروه مداخله و یک گروه گواه تقسیم شدند(هر گروه 16 نفر). در گروه مداخله اول  گروه درمانی با رویکرد یکپارچه نگر توحیدی در قالب 10 جلسه دو ساعته به صورت هفتگی، و در گروه مداخله دوم گروه درمانی با رویکرد شناختی- رفتاری به همان صورت (10 جلسه دو ساعته به صورت هفتگی) اجرا گردید. اما در گروه گواه مداخله درمانی صورت نگرفته و در جلسات فاکتور های انتخاب همسر مورد بحث قرار گرفت. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس خود گزارش‌دهی لوینسون بود که در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون برای جمع آوری داده‌ها بر روی شرکت کنندگان  گروه‌های مداخله و گروه گواه اجرا گردید. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که هر دو شیوه گروه درمانی بکار گرفته شده نسبت به گروه گواه از اثر بخشی بیشتری برخوردار بوده‌اند علاوه بر اینکه گروه درمانی یکپارچه نگر توحیدی نسبت به گروه درمانی شناختی رفتاری از اثربخشی بیشتری برخورداربوده است. در مجموع یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که گروه درمانی یکپارچه نگر توحیدی نسبت به گروه درمانی شناختی رفتاری در کاهش علائم سایکوپاتی موثرتر است.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
استاد مشاور اول: طالبيان شريف، جعفر
کلید واژه ها:  گروه درمانی ، درمان یکپارچه نگر توحیدی ، درمان شناختی رفتاری ، سایکوپاتی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 650
نام نویسنده: اشرافی، آیدا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 91
چکیده: 

هدف از اجرای این پژوهش بررسی اثربخشی بازی درمانی فلورتایم بر افزایش مهارت‌های اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی می باشد. براي این منظور نمونه‌اي به حجم 30 نفر از کودکان دوره پیش دبستانی مهد کودک‌های ناحیه 4 شهر مشهد در سال تحصیلی 92-93 انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. اعضای گروه آزمایش 8 جلسه بازی‌درمانی به شیوه فلورتایم را در ارتباط با یکی از والدینشان دریافت كردند، اما به گروه کنترل مداخله خاصی ارائه نشد. براي سنجش مهارت‌های اجتماعی اعضای نمونه در مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون، از مقیاس رشد اجتماعی واینلند استفاده گرديد و اطلاعات حاصل از این آزمون‌ با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. نتايج حاكي از اين بود كه شركت در جلسات بازی درمانی فلورتایم باعث افزایش مهارت‌های اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی مي‌گردد

فرضیه تحقیق حاضر این بود که مهارت اجتماعی کودکان گروه آزمایش فلورتایم (مبتنی بر خانواده) در مقایسه با گروه کنترل افزایش بیشتری داشته است. به منظور آزمون این فرضیه تحقیق از آزمون آماري تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: امين يزدي، سيد امير
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  بازی درمانی فلورتایم ، مهارت های اجتماعی

<   1112131323334353637383940414243444546474849505152535455565767778797107117127137147   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.