دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   1112131323334353637383940414243444546474849505152535455565767778797107117127137147   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1531 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 355
نام نویسنده: تقی زاده کرمان، نفیسه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 111
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش، آسیب شناسی تولید دانش در هسته‌های پژوهشی علوم انسانی مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف، از روش پژوهش مطالعه موردی با رویکرد کیفی بهره گرفته شد. کلیه هسته‌های پژوهشی علوم انسانی مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد گروه مورد مطالعه را تشکیل دادند که تعداد آن‌ها مشتمل بر یازده هسته می‌باشد. در این میان، با چهارده نفر از اعضای هسته‌ها مصاحبه شد. به منظور گردآوری داده‌های مورد نیاز از مصاحبه نیمه ساخت یافته و تحلیل اسناد استفاده شد. داده‌های به دست آمده در دو مرحله کدگذاری باز و محوری مورد تحلیل قرار گرفتند. بر اساس تحلیل مصاحبه‌های صورت گرفته، نه مقوله شناسایی و استخراج شدند که ناظر بر مهم‌ترین مسائل پیش روی هسته‌های پژوهشی علوم انسانی مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشند. این مسائل عبارتند از ضعف انگیزش، ضعف ساختار، پژوهش در حاشیه، ضعف حمایت دانشگاه، آموزش محور بودن دانشگاه‌ها، نبود سیستم مدیریت دانش یکپارچه، ضعف روحیه همکاری پژوهشی، هسته‌های پژوهشی به مثابه جعبه سیاه، محدودیت در تأمین منابع مالی. علاوه بر این، نتایج به دست آمده از بررسی وضعیت موجود تولید دانش در هسته‌های پژوهشی علوم انسانی در دانشگاه فردوسی مشهد نشان دهنده تمرکز بیشتر هسته‌های پژوهشی در برقراری ارتباط با جامعه با هدف پاسخگویی به نیازهای جامعه از طریق انجام طرح‌های تحقیقاتی می‌باشد و همچنین نتایج حاکی از نیمه فعال بودن نیمی از هسته‌ها و غیر فعال بودن برخی از آن‌هاست.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ

فاقد

 


استاد راهنمای اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
استاد مشاور اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
کلید واژه ها:  تولید دانش ، هسته‌های پژوهشی ، علوم انسانی ، دانشگاه


>> کتابداری
شماره بازیابی: 145
نام نویسنده: خوش طالع، مهسا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 80
چکیده: 

مطالعه خودتنظیم ظرفیتی است که فرد برای تعدیل عادت­های مطالعه خود طبق شرایط و تغییرات محیط درونی و بیرونی به کار می­گیرد ویکی از مهمترین متغیرهایی است که پیش­بینی کننده موفقیت­های تحصیلی دانش­آموزان در آینده و مورد توجه بسیاری از پژوهشگران است.

هدف مطالعه حاضر، تعیین رابطه سبک­های پردازش اطلاعات و ادراک از محیط کلاس با راهبردهای مطالعه خودتنظیم است. بنابراین این پژوهش از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی انجام می­شود. برای این منظور از طریق نمونه­گیری خوشه­ای 380 نفر دانش­آموز دختر و پسر پایه دوم و سوم متوسطه مشغول به تحصیل در شهر تهران (242 پسر، 138 دختر) انتخاب و مقیاس های راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پینتریچ و دیگران (1991)، مقیاس سبک های پردازش اطلاعات پسینی و اپستاین (1999) و مقیاس ادراک از محیط کلاس جنتری، گیبل و ریزا (2002) را تکمیل کردند. داده­ها به وسیله آزمون ضریب همبستگی پیرسون تحلیل و برای بررسی سهم هر یک از متغیرها در پیش­بینی از رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که سبک پردازش اطلاعات تجربه­ای با هیچ کدام از راهبردهای عمیق و سطحی مطالعه خودتنظیم رابطه ای ندارد درحالی که سبک پردازش اطلاعات منطقی با راهبردهای سطحی و عمیق مطالعه خودتنظیم رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین مؤلفه­های ادراک از محیط کلاس (علاقه­مندی، چالش­انگیزی، انتخاب­گری و لذت­انگیزی) نیز با راهبردهای عمیق مطالعه خودتنظیم رابطه مثبت و معناداری دارد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که سبک­های پردازش اطلاعات می­توانند راهبردهای مطالعه خودتنظیم را پیش­بینی کنند که در این میان سبک پردازش اطلاعات منطقی بیشترین سهم را دارد. همچنین مؤلفه­های ادارک از محیط کلاس (ادراک از علاقه­مندی و انتخاب­گری) توانستند راهبردهای مطالعه خودتنظیم را تبیین کنند که بیشترین اثر مربوط به ادارک از علاقه­مندی و مؤلفه ادراک از انتخاب­گری دارای کمترین اثر بر راهبردهای مطالعه خودتنظیم است. به طور کلی پژوهش حاضر در تایید الگوی کلی نظریۀ شناختی-اجتماعی نشان داد آنچه در نهایت منجر به شکل­گیری رفتار خوتنظیم می­شود، حاصل جبر متقابل سه عنصر فرد، رفتار و محیط است.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذاستاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور اول: نوكاريزي، محسن
کلید واژه ها:  مطالعه خودتنظیم (سطحی و عمیق) ، سبک¬های پردازش اطلاعات ، ادراک از محیط کلاس ، دانش¬آموزان دبیرستانی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 144
نام نویسنده: محمد رضا، بدیع زادگان
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 103
چکیده: 

مقدمه/هدف: کودکان نیازهای اطلاعاتی گسترده ای دارند و بنابراین باید توانایی دسترسی به اطلاعات را به دست آورند. برای نمونه آنها باید از نظام های بازیابی اطلاعات از جمله فهرست های پیوسته، که دسترسی به اطلاعات کتاب ها را امکان پذیر می سازند، بتوانند استفاده کنند. از طرفی کودکان در مقایسه با بزرگسالان محدودیت هایی دارند که در هرگونه طراحی وب سایت، فهرست پیوسته، پورتال و... برای آنها باید به این محدودیت ها توجه داشت. این پژوهش دو هدف کلی را دنبال می کند. اولین هدف، شناسایی عناصر و ویژگی های مطرح در طراحی فهرست پیوسته کودکان با در نظر گرفتن ویژگی های کودکان است. هدف بعدی این تحقیق، طراحی و توسعه یک فهرست پیوسته نمونه بر پایه عناصر و ویژگی ها شناسایی شده در مورد كودكان و فهرست هاي مناسب آنان با سنجش کارایی آن بر اساس دیدگاه های گروهی از کودکان و نيز مشاهده رفتار آنها در استفاده از فهرست می باشد.

روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که با استفاده از روش پیمایشی و از رویکرد ترکیبی انجام پذیرفته است. جامعه آن از میان کودکان 9 تا 11 ساله انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده های کمی از آمار توصیفی و داده های کیفی از تحلیل محتوا استفاده گردید.

 

یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد ویژگی های فهرست های رایانه ای کودکان( نمادهای تصویری، رنگ و تقسیم بندی صفحه ها) به استفاده از فهرست توسط کودکان کمک می کند. یافته ها همچنین نشان داد کودکان بیشتر از شیوه جستجوی مروری موضوعی برای جستجوی فهرست رایانه ای استفاده می کنند. یافته های دیگر نشان داد رفتار اطلاع یابی کودکان در استفاده از فهرست به میزان قابل ملاحظه ای واکنشی می باشد. همچنین این پژوهش سیاهه ای از ویژگی ها و عناصر فهرست های پیوسته کودکان ارائه می دهد

 

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ


استاد راهنمای اول: فتاحي، رحمت اله
استاد مشاور دوم: صنعت جو، اعظم
کلید واژه ها:  فهرست پیوسته ،  کودکان ، رابط کاربر ، عناصر طراحی محیط رابط


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 642
نام نویسنده: مشیریان فراحی، مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 110
چکیده: 

امروزه خشونت و پرخاشگری به عنوان یک معضل بزرگ جهانی در نظر گرفته می شود و آثار مخرب روانی و جسمانی آن در سطوح فردی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. پرخاشگری عامل انحطاط اخلاقی و سقوط معنوی بسیاری از جوامع، گروه ها و افراد است. جنگ، تجاوز، ترور، تخریب، ضرب و جرح و قتل از مصادیق بارز این جنبه سیاه از طبیعت و رفتار انسان به شمار می آید. با توجه به اینکه ریشه بسیاری از جرایم، نابسامانی ها، انحرافات و حتی جنگ ها را باید در پرخاشگری و خشونت جست و جو کرد، متخصصان برضرورت مطالعه علمی پرخاشگری و خشونت به منظور شناسایی عوامل ایجاد کننده و برانگیزاننده ی آن و همچنین ارائه راهکاراهای پیش گیرانه تاکید کرده اند. هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان اثربخشی آموزش گروهی تئوری انتخاب گلاسر بر بهبود روابط والد فرزندی، افزایش کیفیت زندگی و کاهش نشانه های پرخاشگری در دانشجویان دختر است. جامعه مورد مطالعه کلیه دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد است که بوسیله فراخوان و نمونه گیری در دسترس 24 نفر انتخاب شدند، سپس به طور تصادفی 12 نفر در گروه آزمایش و 12 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. . ابزار به کار رفته در این پژوهش، مقياس روابط ولي- فرزند (PCRS)، مقیاس کفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و پرخاشگریAQ  بود. طي 10 جلسه، هر جلسه به مدت يك ساعت و سی دقيقه، آموزش گروهی تئوری انتخاب گلاسر برای گروه آزمايش انجام پذيرفت و گروه کنترل هیچگونه مداخله ای دریافت ننمود. یافته های توصیفی نشان می دهد که بین میانگین پیش آزمون و پس آزمون دو گروه تفاوت وجود دارد و تحلیل کواریانس چند متغیری (MANCOVA) نشان می دهد این تفاوت معنی دار است (05/0>P). نتایج حاصل از پژوهش نشانگر بهبود کیفیت روابط والد فرزندی ( رابطه با مادر و پدر) و افزایش کیفیت زندگی در گروه آزمایش می باشد. همچنین در متغیر پرخاشگری، کاهش نشانه های پرخاشگری در گروه آزمایش مشاهده می شود. در نهایت آموزش گروهی تئوری انتخاب گلاسر باعث بهبود روابط والد- فرزندی، افزایش کیفیت زندگی و کاهش نشانه های پرخاشگری می شود.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  تئوری انتخاب گلاسر ، روابط والد – فرزند ، کیفیت زندگی ، پرخاشگری


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 354
نام نویسنده: ضیائی‌پور، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 104
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی نقش پیش­بینی­کنندگی باورهای غیرمنطقی و برداشت نادرست از توکل به خدا در انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان انجام گرفته است. از آن جاکه توکل یک آموزه ی دینی است و انتظار می رود افراد متوکل در زندگی شان موفقیت را تجربه کنند، برخی مشاهدات حاکی از آن است که پیشرفت تحصیلی این افراد مورد انتظار نیست. از سویی دیگر باورهای غیرمنطقی و آثار زیان بار آن هم، می توانند پیشرفت تحصیلی را تحت تأثیر قرار دهند؛ لذا در این پژوهش برداشت نادرست از توکل به خدا و باورهای غیرمنطقی به عنوان پیش بینی کننده های انگیزش پیشرفت تحصیلی مورد مطالعه قرار گرفته است.  نمونه این پژوهش، به تعداد 375 نفر از بین دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 93-1392 انتخاب شدند. نمونه گیری به روش خوشه ای چند مرحله ای انجام گرفت. ابزارهای سنجش انگیزش پیشرفت تحصیلی، باورهای غیرمنطقی و برداشت نادرست از توکل به خدا به ترتیب، انگیزش پیشرفت تحصیلی عبدخدایی(1385)، باورهای غیرمنطقی الیس (1370) و راهیابی به حوادث و رخدادهای زندگی(غباری، 1387) استفاده شده است.  به منظور تجزیه و تحلیل سؤالات پژوهش، از آزمون های آماری توصیفی، ضریب همبستگی و رگرسیون استفاده گردید. تحلیل آماری داده ها، نشان داد که بین باورهای غیرمنطقی و انگیزش پیشرفت تحصیلی رابطه منفی معنادار و بین برداشت نادرست از توکل به خدا و انگیزش پیشرفت تحصیلی رابطه ی منفی معنادار وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نیز نشان می دهد که هر دو متغیر باورهای غیرمنطقی با ضریب پیش بینی (16/0-) و برداشت نادرست از توکل به خدا (10/0-)، می توانند انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان را پیش بینی کنند، اما باورهای غیرمنطقی، از سهم بیشتری در پیش بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان برخوردار است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: غفاري، ابوالفضل
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  باورهای غیرمنطقی ، برداشت نادرست از توکل به خدا ، انگیزش پیشرفت تحصیلی ، دانشجویان دختر


>> کتابداری
شماره بازیابی: 143
نام نویسنده: سعیدی‌زاده، مرضیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 153
چکیده: 

هدف: هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ویژگی‌های وظیفه‌کاری (پیچیدگی عینی، ذهنی و محصول وظیفه‌کاری) بر رفتار تعاملی جستجوی اطلاعات دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد به‌منظور ارائه راهکارهایی برای بهبود ساختار نظام‌های تعاملی بازیابی اطلاعات است. طراحی نظام‌های تعاملی بازیابی اطلاعات و نیز نظام‌های شخصی‌سازی‌شده كه با ویژگی‌های انساني و محيط جستجوي اطلاعات هماهنگ باشند، با شناسایی و درک تعامل انسان و اطلاعات ميسر است. مطالعه هر یک از ابعاد تعامل نیازمند شناخت بافتی است که در آن چنین تعاملی رخ می‌دهد. ازجمله عوامل اساسی بافت، وظیفه‌کاری کاربران است که محرک جستجوی اطلاعات شخص تلقی می‌شود. در این راستا، این پژوهش به بررسی رفتار تعاملی اطلاعات کاربران با مطالعه وظیفه کاری به عنوان بافتی می پردازد که کاربر را احاطه کرده است.

روش‌شناسی: این پژوهش به  روش ترکیبی (کمی و کیفی) انجام پذیرفته است. جامعه آماری را دانشجویان کارشناسی ارشد حوزه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه فردوسی ورودی سال 92-1391 تشکیل می‌دهند. از طریق سه مرحله نمونه‌گیری (تصادفی طبقه‌ای، نمونه‌گیری سهمیه‌ای و داوطلبانه)، تعداد 30 آزمودنی انتخاب و هرکدام طی جلسات جستجوی انفرادی به انجام 6 وظیفه‌کاری متفاوت ازنظر سطح پیچیدگی عینی (بالا، متوسط، پایین) و محصول (ذهنی و تصمیم‌گیری) پرداختند. داده‌های مربوط به رفتار تعاملی دانشجویان با استفاده از ثبت گزارش بلنداندیشی و رخدادها و پیچیدگی‌ذهنی از طریق ‌ (آلفای کرونباخ=88/0) سنجیده شدند. روایی ابزارها توسط اعضای هیأت علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه فردوسی تأیید شد.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که تعامل دانشجویان با نظام‌های بازیابی اطلاعات برحسب نوع محصول و سطح پیچیدگی عینی وظیفه‌کاری متفاوت است. پیچیدگی ذهنی وظیفه‌کاری با انتخاب نظام­های بازیابی، بررسی نتایج جستجو (به‌جز در فهرست­های رایانه­ای تحت وب)، بررسی منابع اطلاعاتی مورد مراجعه و ذخیره‌شده، تعداد پرس‌وجو‌های صادرشده، میزان استفاده از امکانات جستجو، تعداد حروف اضافه و کلمات بی‌معنای پرس‌وجو و زمان جستجو رابطه مثبت و با تعداد صفحات وب مورد مراجعه، رضایت و درک کاربر از موفقیت خود در فرآیند جستجو رابطه منفی دارد. همچنین یافته‌ها نشان دادند علاوه بر معیار موضوع،  پنج دسته معیارهای مربوط به نظام‌های بازیابی اطلاعات، معیارهای مربوط به عوامل شناختی (دانش ‌و نگرش)، ویژگی‌های اقلام اطلاعات و منبع اطلاعات و عوامل مربوط به بافت وظیفه‌کاری نیز بر تعامل کاربران با اطلاعات نیز تأثیرگذار است و بسته به سطح پیچیدگی ذهنی وظیفه‌کاری و محصول وظیفه‌کاری کاربر، معیارهای اثربخش یا بازدارنده تعامل وی با اطلاعات تغییر می‌کند.

نتیجه‌گیری: لازم است تا در طراحی تعاملی و شخصی‌سازی نظام‌های بازیابی اطلاعات به ویژگی‌های وظیفه‌کاری توجه گردد. پيشنهادهاي برخواسته از این پژوهش می تواند در طراحی مجدد نظام‌های بازیابی اطلاعات از بعد ساختاری و تعاملی مؤثر به کار گرفته شوند.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور اول: نوكاريزي، محسن
کلید واژه ها:  وظیفه‌کاری ، پیچیدگی ذهنی ، پیچیدگی عینی ، محصول ، رفتار تعاملی جستجوی اطلاعات ، رفتار اطلاع‌یابی ، رفتار پرس‌وجو ، معیار تعامل


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 638
نام نویسنده: نورانی جورجاده، رقیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 126
چکیده: 

اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (ADHD) یکی از اختلال های عصب تحولی شایع دوران کودکی است که با سه مشخصه­ی نارسایی توجه، فزون­کنشی و تکانشگری شناخته می­شود. هدف از مطالعه­ی حاضر بررسی اثر بخشی آموزش کنش­های اجرایی مبتنی بر زندگی روزمره بر کاهش نشانه­های بالینی، بهبود کنش­وری اجرایی، مهارت­های سازشی و پیشرفت تحصیلی کودکان مبتلا به ADHD است. روش: تعداد 16 کودک 10-7 ساله مبتلا به ADHD با روش نمونه­گیری هدفمند از بین مراجعه کنندگان به بخش روان­پزشکی کودک و نوجوان بیمارستان شهید یحیی­نژاد بابل انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه 8 نفره مداخله و کنترل گمارش شدند. آزمودنی­ها در دو مرحله­ی پیش­آزمون و پس­آزمون با مقیاس درجه بندی SNAP-IV، سیاهه رفتاری کودک (CBCL) برای سنین 18-6 سال، مقیاس نارسا کنش وری اجرایی بارکلی (BDEFS) و مقیاس آسیب کنشی بارکلی (BFIS) مورد سنجش قرار گرفتند. گروه مداخله به همراه مادرانشان 11 جلسه­ی یک ساعته آموزش کنش­های اجرایی مبتنی بر زندگی روزمره دریافت کردند. داده­ها با استفاده از نسخه­ی 19 نرم افزار SPSS و با روش تحلیل کوواریانس تک متغیری (ANCOVA) و تحلیل کوواریانس چند متغیری (MANCOVA) مورد بررسی قرار گرفتند. یافته­ها نشان دادند گروه مداخله نسبت به گروه کنترل در نشانه­های بالینی ADHD کاهش معناداری نشان داد. هم­چنین در کنش های اجرایی و مهارت های سازشی این کودکان بهبود به دست آمد، اما در پیشرفت تحصیلی این آزمودنی ها تفاوت معناداری مشاهده نشد. : آموزش کنش­های اجرایی مبتنی بر زندگی روزمره سبب کاهش نشانه­های بالینی، بهبود کنش­های اجرایی و مهارت­های سازشی در کودکان مبتلا به ADHD می­شود.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: طبیبی، زهرا
کلید واژه ها:  کنش‌های اجرایی ، اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی ، مهارت‌های سازشی ، پیشرفت تحصیلی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 142
نام نویسنده: وحدانی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 146
چکیده: 

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی نیازهای اطلاعاتی بازنشستگان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد به‌منظور برنامه ­ریزی جهت ارائه خدمات برون کتابخانه ­ای به آنان انجام شده‌است.

روش: این پژوهش از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه بازنشستگان اداره آموزش و پرورش شهرستان بجنورد تا سال 1392 بودند. حجم نمونه آماری 130 نفر برآورد و برای نمونه ­گیری از روش نمونه‌گیری خوشه­ای- تصادفی استفاده شد. گردآوری داده ­ها از طریق محقق ­ساخته صورت گرفت. هم­چنین در تجزیه‌وتحلیل داده­ها، از آمار توصیفی و استنباطی با کمک نرم‌افزار اس. پی. اس. اس. استفاده شد.

یافته­ ها: تجزیه‌وتحلیل داده­ ها نشان داد ازنظر بازنشستگان، در میان چهار گروه نیازهای اطلاعاتی، به ترتیب نیازهای فردی و فرهنگی- اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت و جایگاه بالاتری بودند و نیازهای آموزشی و معنوی- مذهبی در مراتب بعدی اهمیت قرار داشتند. بازنشستگان بیش­ترین اطلاعات خود را از طریق تلویزیون به‌دست می­ آوردند. تعداد کمی از بازنشستگان (9/26 ٪) عضو کتابخانه ­های عمومی بودند و 9/76 ٪ از بازنشستگان از کتابخانه‌های عمومی استفاده نمی­ کردند. بیش­ترین میزان استفاده بازنشستگان از کتابخانه ­های عمومی 3-2 بار در سال (9/6 ٪)  بود. دلیل عمده عدم استفاده بازنشستگان از کتابخانه ­های عمومی، مربوط به دور بودن کتابخانه­ ها و دلیل اصلی استفاده  تعداد کم بازنشستگان از کتابخانه عمومی، امانت گرفتن کتاب بود. میزان آشنایی بازنشستگان با کتابخانه­ های عمومی و خدمات آن‌ها کم­تر از حد متوسط (64/2) و میزان ضرورت ارائه خدمات از سوی کتابخانه­ های عمومی ازنظر بازنشستگان بیش­تر از حد متوسط (20/4) بود. بیش­ترین منابع درخواستی ازنظر بازنشستگان روزنامه­ ها بود.  بازنشستگان از برخی از خدمات کتابخانه و به میزان کمی استفاده می­ کردند که شامل امانت منابع (5/18٪)، رزرو منابع (3/12٪)، معرفی منابع (2/6٪)، تازه­ های کتابخانه (4/5٪)، کمک­های ارجاعی (2/6٪) آموزش و راهنمایی مراجعه‌کنندگان (2/9٪) اعلان مشخصات همایش­ها (1/3٪) جستجوی اطلاعات و منابع با بهره­ گیری از شیوه ­های رایانه ­ای (8/7٪) و برپایی نمایشگاه ­های کتابخانه (3/8٪) بود. ازنظر بازنشستگان در میان چهار گروه خدمات کتابخانه، بیش­ترین تمایل به استفاده از خدمات به ترتیب خدمات امانت، خدمات جنبی، خدمات مرجع و پژوهشی و خدمات اطلاع ­رسانی بود. به‌طورکلی برنامه ­های مذهبی (از خدمات جنبی) بیش­ترین و تشکیل گروه­های نمایش (از خدمات جنبی) کم­ترین تمایل به استفاده بازنشستگان در میان چهار گروه خدمات کتابخانه بود. بیش­تر بازنشستگان تمایل داشتند، شیوه ارائه خدمات از سوی کتابخانه ­ها  غیر از خدمات جنبی کتابخانه، به‌صورت غیرحضوری باشد. ازنظر آنان بهترین زمان برای ارائه خدمات کتابخانه­ ای در طول ایام هفته و خصوصاً هنگام عصر بود.

اصالت /ارزش: یافته­ های این پژوهش می­تواند به مسئولان امور در رفع نیازهای اطلاعاتی گروه­ های ویژه­ای از جامعه یعنی بازنشستگان کمک کند چراکه شناسایی نیاز­های اطلاعاتی بازنشستگان باعث می­شود کتابخانه­ های عمومی با آگاهی از این نیاز­ها بتوانند با تصمیم­ گیری­ های درست به رفع کاستی­ های احتمالی موجود، ارائه الگوی مناسب برای خط ­مشی مجموعه ­سازی و ارائه خدمات و بهبود کانال­ های دستیابی به اطلاعات بپردازند. هم­چنین این پژوهش با ارائه الگویی جهت تأمین خدمات برون­ کتابخانه ­ای، در دستیابی بازنشستگان به مواد اطلاعاتی مورد نیاز خود نقش مؤثری ایفا می­ کند و راهکار­هایی را در جهت بهبود و ارتقاء خدمات به بازنشستگان در کتابخانه ­های عمومی ارائه می ­دهد. هم‌چنین ازآنجایی‌که این پژوهش از اولین پژوهش­ ها در حوزه خدمات برون­ کتابخانه­ ای در کتابخانه­ های عمومی است و هدف آن ارائه الگویی برای ارائه این خدمات است، لذا می­ تواند در راستای ارائه خدمات برون­ کتابخانه ­ای به دیگر گروه­های مشابه مورد استفاده قرار گیرد.

نتیجه­ گیری: با در نظر گرفتن یافته­ های پژوهش و تمایلات بازنشستگان، الگوی ارائه خدمات برون­ کتابخانه ­ای به بازنشستگان اداره آموزش و پرورش بجنورد طراحی گردید.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ
استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور اول: تجعفري، معصومه
کلید واژه ها:  نیازسنجی ، نیازهای اطلاعاتی ، بازنشستگان ، اداره آموزش و پرورش ، شهرستان بجنورد ، طراحی الگو ، خدمات برون‌کتابخانه‌ای ، کتابخانه -عمومی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 141
نام نویسنده: دستجردی، علی اکبر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 99
چکیده: 

هدف: در دنیای پرچالش کنونی، سازمان‌ها در تلاشند تا کارکنانی را به کار گیرند که فراتر از وظیفه و نقش تعیین شده در شرح شغل‌شان عمل کنند چرا که این رفتارهای فراتر از نقش در ارزیابی عملکرد انعکاس می‌یابد و می‌تواند عاملی مؤثر در افزایش انگیزش شغلی، تعهد سازمانی و عزت نفس سازمانی باشد. کار کردن در شرایط پیچیده و رقابتی، یکی از ویژگی‌های سازمان‌های آموزشی از جمله دانشگاه‌هاست. کتابداران دانشگاهی نیز می‌توانند نقش مهمی در ارتقا و کیفیت کتابخانه‌ها ایفا نمایند و با افزایش سطح عزت نفس سازمانی و انگیزش شغلی، در افزایش کیفیت کتابخانه‌ها مؤثر باشند. از این رو بررسی رابطه بین عزت نفس سازمانی و انگیزش شغلی کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد مورد توجه این پژوهش قرار گرفت.

روش: این پژوهش از نوع کاربردی بوده و با روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی‌ مشهد که تعداد 72 نفر بودند تشکیل داد. از میان این تعداد 60 نفر به عنوان نمونه پژوهش به روش تصادفی ساده با شیوه قرعه‌کشی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات دو استاندارد و تعدادی سؤال‌های باز بود. از انگیزش شغلی لوداهل و کیچنر برای سنجش انگیزش شغلی و از عزت‌نفس‌سازمانی پيرس و همکاران برای سنجش عزت نفس سازمانی کتابداران استفاده شد.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بین عزت نفس سازمانی و انگیزش شغلی کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد رابطه معناداری وجود دارد. وضعیت عزت نفس سازمانی آنها در حد زیاد و انگیزش شغلی آنها در سطح متوسط به بالا می‌باشد. همچنین نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد که متغیرهای فردی (وضعیت تأهل، سن، تحصیلات، سابقه کار و وضعیت استخدامی) کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد در افزایش عزت نفس سازمانی و میزان انگیزش شغلی آنها تأثیر معناداری ندارد. از بین متغیرهای فردی، نتایج مشخص کرد که انگیزش شغلی زنان تفاوت معناداری با مردان دارد. به عبارتی، مردان از انگیزش شغلی بالاتری در مقایسه با زنان برخوردار هستند. کتابداران عواملی چون نقش مسؤولین دانشگاه و کتابخانه‌ها و تصمیم‌گیری‌های آنها؛ ماهیت شغل و معنا دادن به آن؛ توجه به روابط انسانی، احترام، صداقت و مشارکت کتابداران؛ ارزیابی افراد بر اساس عملکرد؛ قدردانی از افراد توانمند و کارآمد و پاداش آنها بر اساس نیازهای آنها؛ تقسیم فعالیت‌ها و وظایف کاری با توجه ویژگی های روانشناختی و شخصیتی کتابداران؛ به وجود آوردن فضای روانی مناسب در سازمان و کتابخانه را به عنوان عوامل تأثیرگذار بر افزایش عزت نفس سازمانی و انگیزش شغلی نام بردند

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ


 


استاد مشاور اول: پریرخ، مهری
کلید واژه ها:  عزت نفس سازمانی ، انگیزش شغلی ، کتابخانه‌های دانشگاهی ، کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 641
نام نویسنده: متین فر، احسان
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 93
چکیده: 

هدف از این پژوهش مقایسه ی اثربخشی گروه درمانی پذیرش و تعهد و رفتار درمانی دیالکتیکی گروهی برای کاهش وزن، اضطراب و افسردگی در زنان تحت رژیم غذایی است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل زنانی می شود که برای کاهش وزن به متخصص تغذیه مراجعه کرده اند. در این پژوهش 36 زنی که دارای شاخص توده ی بدنی بالاتر از 25 بودند و برای کاهش وزن تحت رژیم درمانی بودند، به صورت هدفمند نمونه گیری و سپس وارد تحقیق شدند.اعضای نمونه در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل به صورت تصادفی جایگزین شدند. هر سه گروه رژیم درمانی را دریافت می کنند، اما دو گروه آزمایش علاوه بر آن مداخلات روان شناختی را نیز دریافت می کنند. بنابراین گروهی که صرفا تحت رژیم درمانی است، به عنوان گروه کنترل عمل می کند. روش پژوهش در این مطالعه از نوع نیمه آزمایش پیش آزمون _ پس آزمون با گروه کنترل می باشد. در این پژوهش قبل و بعد از اجرای مداخلات از ی داس 21 برای سنجش افسردگی، اضطراب استفاده شد. داده ها با روش تحلیل کوواریانس تک متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها حاکی از این است که هر دو شیوه ی رفتار درمانی دیالکتیکی و پذیرش و تعهد به طور معناداری در کاهش اضطراب، افسردگی و وزن تاثیر دارند. اما تفاوت معنی داری بین اثربخشی دو گروه رفتار درمانی دیالکتیکی و گروه پذیرش و تعهد وجود نداشت. نتایج حاکی از این واقعیت است که با افزوده شدن درمانهای روان شناختی، میزان اثربخشی رژیم درمانی افزایش می یابد. این یافته می تواند راهنمای متخصصین امر تغذیه و کاهش وزن باشد که با پرداختن به مسائل روان شناختی مراجعان خود می توانند، میزان موفقیت آنان را در کاهش وزن افزایش دهند

فهرست مندرجات

فهرست منابع و ماخذ

فاقد


 


استاد راهنمای اول: اصغری، محمد جواد
استاد مشاور اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
کلید واژه ها:  چاقی ، گروه درمانی پذیرش و تعهد ، رفتار درمانی دیالکتیکی گروهی ، اضطراب ، افسردگی ، وزن

<   1112131323334353637383940414243444546474849505152535455565767778797107117127137147   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.