دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   1112131323334353637383940414243444546474849505152535455565767778797107117127137147   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1552 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 362
نام نویسنده: سبزپری، حسین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 124
چکیده: 

پدیده فرسودگی شغلی در دبیران یکی از شایع ترین علل اختلالات روانی، ترک یا تغییر شغل دبیران و در نهایت افت کیفیت تحصیلی دانش آموزان محسوب می شود. هدف از اين پ‍‍‍ژوهش بررسي رابطه فراشناخت و کمال گرایی با فرسودگی شغلی از طریق متغیر میانجی استرس ادراک شده می باشد. روش در اين پژوهش به این صورت بود که 210 دبیر مقطع راهنمایی (شامل 118 خانم و 92 آقا) در سال تحصيلي 91-90 به روش طبقه ای تصادفی نسبی از مدارس راهنمایی شهرستان شیروان انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش فراشناخت ولز و کارترایت-هاتن، کمال گرایی مثبت و منفی تری-شورت و همکاران، استرس ادراک شده کوهن و همکاران و فرسودگی شغلی ماسلچ و جکسون بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از تحلیل مسیر، ضريب همبستگي پيرسون، تحليل رگرسیون چند گانه، تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) و آزمون t تک نمونه ای انجام شد. تحلیل داده ها نشان داد بین کمال گرایی منفی دبیران و فرسودگی شغلی رابطه ای وجود ندارد. بین فراشناخت و فرسودگی شغلی در دبیران نیز در سطح 05/0 رابطه معناداری وجود ندارد. اما بین کمال گرایی مثبت و منفی با فراشناخت در دبیران مقطع راهنمایی همبستگی مثبت وجود دارد (سطح 001/0). الگوی کلی پیشنهادی در باره نقش فراشناخت و کمال گرایی در فرسودگی شغلی تایید شد. بر اساس این الگو استرس ادراک شده نقش میانجی خود را بین فراشناخت و فرسودگی شغلی به خوبی ایفا می کند و فراشناخت نسبت به کمال گرایی پیش بینی کننده بهتری برای فرسودگی شغلی می باشد. نتایج این پژوهش نشان داد که کمال گرایی لزوماً منجر به استرس و فرسودگی شغلی نمی شود، ولی بر اساس تحلیل مسیر صورت گرفته فراشناخت، استرس و فرسودگی شغلی را موجب می شود.     

     

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

 

 


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: امين يزدي، سيد امير
کلید واژه ها:  فراشناخت ، کمال گرایی ، استرس ادراک شده ، فرسودگی شغلی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 361
نام نویسنده: جلایر، نعیمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 122
چکیده: 

هدف این پژوهش بررسی روابط میان سبک های فرزند پروری ادراک شده و سبک های تفکر با راهبردهای مقابله ای است. نوع این پژوهش همبستگی و جامعه آماری آن کلیه دانش آموزان پایه اول دوره دبیرستان شهرستان کلاله در سال تحصیلی 91-92 بود. نمونه مورد مطالعه شامل 250 نفر است که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده  شامل سبک های فرزند پروری بوری (PAQ) (1991) و سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر (1992) و راهبرد های مقابله ای بیلینگز و موس (1981) بود. برای تحلیل داده ها از روش رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه سبک های فرزند پروری ادراک شده و سبک های تفکر با راهبردهای مقابله ای مسئله مدار و هیجان مدار معنادار است. همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد الگوی پیشنهادی که رابطه سبک های فرزند پروری ادراک شده و راهبردهای مقابله ای با واسطه گری سبک های تفکر را مورد بررسی قرار می دهد از برازش خوبی برخوردار نیست (243/0=RMSEA ،63/0GFI=).

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 

 

 


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  سبک های فرزند پروری ، سبک های تفکر ، راهبردهای مقابله ای


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 652
نام نویسنده: محمودی قهساره، مصطفی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 212
چکیده: 

مقدمه و هدف: با وجود شیوع بالا، سیر طولانی، و آسیب‌زایی زیاد اختلال هراس اجتماعی، پژوهش‌های اندکی در زمینه کارایی روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت در درمان این اختلال انجام شده است. با توجه به جایگاه این مداخله در درمان اختلالات روانی و بویژه توسعه و گسترش فزاینده مدل‌های آن در سال‌های اخیر، در این مطالعه کارایی روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت؛ مدل تعدیل کننده اضطراب مک‌کالو بر کاهش نشانگان هراس اجتماعی، کاهش مکانیزم‌های دفاعی غیرانطباقی و افزایش ابرازگری هیجانی بررسی می‌شود.

روش: پژوهش حاضر با حجم نمونه 6 بیمار مبتلا به هراس اجتماعی(پسر) بود که سال 1391 در کلینیک روان‌شناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. مراجعان براساس مصاحبه بالینی ساختاریافته SCID برای اختلالات محور I در DSM-IV و مقیاس ارزیابی عملکرد کلی(GAF) برای گزینش بیماران انتخاب شدند. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد و آزمودنی‌ها پس از احراز شرایط درمان بصورت پلکانی وارد فرایند درمان شدند. همچنین از طرح تجربی تک موردی از نوع خط پایه چندگانه نیز استفاده گردید. تعداد جلسات برای تمامی بیماران 20 جلسه (دو بار در هفته) به انضمام سه مرحله پیگیری برای هر یک از آن‌ها بود. مداخله براساس طرح چندگانه خط پایه‌ای از نوع بین آزمودنی سازماندهی شد. شرکت‌کنندگان هراس اجتماعی را بعنوان متغیر اولیه کارایی در خط پایه اول، دوم، جلسه اول، پنجم، دهم، پانزدهم، بیستم، پیگیری یک ماهه، دو ماهه و سه ماهه تکمیل کردند. برای آنها در خط پایه اول، جلسه اول، جلسه دهم، جلسه بیستم و پیگیری سه ماهه ‌های سبک‌های دفاعی و ابرازگری هیجانی بعنوان شاخص‌های متغیر ثانویه کارایی استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از تحلیل نمودار، معناداری بالینی، درصد بهبودی و شاخص‌های شش‌گانه کارایی تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: داده‌های این پژوهش حاکی از آن بود که رواندرمانی پویشی کوتاه مدت مدل تعدیل کننده اضطراب توانست هراس اجتماعی مراجعان را (%66 درصد بهبودی)، مکانیزم های دفاعی غیرانطباقی (%73) کاهش دهد و ابرازگری هیجانی را (%62) افزایش دهد، که در پایان دوره پیگیری سه‌ماهه این میزان تغییر افزایش یافت (%67- %78-%67). همچنین در پایان درمان و دوره پیگیری نمره GAF مراجعان از 51 تا 60 به 71 تا 80 افزایش یافت.

نتیجه‌گیری: نهایتاً براساس نتایج بدست آمده روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت مدل تعدیل‌کننده اضطراب روشی کارا و موثر برای درمان اختلال هراس اجتماعی می‌تواند در نظر گرفته شود. همچنین این درمان می‌تواند موجب کاهش استفاده غیرانطباقی مکانیزم‌های دفاعی نسبت به ملاک بهنجار و افزایش ابرازگری هیجانی در مبتلایان به اختلال هراس اجتماعی شود.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: حسن آبادي، حسين
استاد مشاور دوم: دياني، محمد حسين
کلید واژه ها:  روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت تعدیل کننده اضطراب ، اختلال هراس اجتماعی ، مکانیزم های دفاعی غیر انطباقی ، ابرازگری هیجانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 651
نام نویسنده: کریمی ترشیزی، شیوا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 144
چکیده: 

هدف تحقیق حاضر مقایسه‌ی اثر بخشی گروه درمانی یکپارچه نگر توحیدی و گروه درمانی شناختی رفتاری بر روی جمعیت سایکوپات غیر بالینی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بود. نوع تحقيق حاضر با توجه به عدم انتخاب تصادفی آزمودنی‌ها، به صورت شبه تجربي در قالب طرح نيمه آزمايشي از نوع پيش آزمون - پس آزمون با گروه كنترل بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس و با توجه به ملاک‌های در نظر گرفته شده از بین جامعه آماری شامل تمام دانشجویان مبتلا به سایکوپاتی غیر بالینی تعداد 48 نفر انتخاب شدند که در دو گروه مداخله و یک گروه گواه تقسیم شدند(هر گروه 16 نفر). در گروه مداخله اول  گروه درمانی با رویکرد یکپارچه نگر توحیدی در قالب 10 جلسه دو ساعته به صورت هفتگی، و در گروه مداخله دوم گروه درمانی با رویکرد شناختی- رفتاری به همان صورت (10 جلسه دو ساعته به صورت هفتگی) اجرا گردید. اما در گروه گواه مداخله درمانی صورت نگرفته و در جلسات فاکتور های انتخاب همسر مورد بحث قرار گرفت. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس خود گزارش‌دهی لوینسون بود که در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون برای جمع آوری داده‌ها بر روی شرکت کنندگان  گروه‌های مداخله و گروه گواه اجرا گردید. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که هر دو شیوه گروه درمانی بکار گرفته شده نسبت به گروه گواه از اثر بخشی بیشتری برخوردار بوده‌اند علاوه بر اینکه گروه درمانی یکپارچه نگر توحیدی نسبت به گروه درمانی شناختی رفتاری از اثربخشی بیشتری برخورداربوده است. در مجموع یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که گروه درمانی یکپارچه نگر توحیدی نسبت به گروه درمانی شناختی رفتاری در کاهش علائم سایکوپاتی موثرتر است.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ 


استاد راهنمای اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
استاد مشاور اول: طالبيان شريف، جعفر
کلید واژه ها:  گروه درمانی ، درمان یکپارچه نگر توحیدی ، درمان شناختی رفتاری ، سایکوپاتی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 650
نام نویسنده: اشرافی، آیدا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 91
چکیده: 

هدف از اجرای این پژوهش بررسی اثربخشی بازی درمانی فلورتایم بر افزایش مهارت‌های اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی می باشد. براي این منظور نمونه‌اي به حجم 30 نفر از کودکان دوره پیش دبستانی مهد کودک‌های ناحیه 4 شهر مشهد در سال تحصیلی 92-93 انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. اعضای گروه آزمایش 8 جلسه بازی‌درمانی به شیوه فلورتایم را در ارتباط با یکی از والدینشان دریافت كردند، اما به گروه کنترل مداخله خاصی ارائه نشد. براي سنجش مهارت‌های اجتماعی اعضای نمونه در مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون، از مقیاس رشد اجتماعی واینلند استفاده گرديد و اطلاعات حاصل از این آزمون‌ با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. نتايج حاكي از اين بود كه شركت در جلسات بازی درمانی فلورتایم باعث افزایش مهارت‌های اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی مي‌گردد

فرضیه تحقیق حاضر این بود که مهارت اجتماعی کودکان گروه آزمایش فلورتایم (مبتنی بر خانواده) در مقایسه با گروه کنترل افزایش بیشتری داشته است. به منظور آزمون این فرضیه تحقیق از آزمون آماري تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: امين يزدي، سيد امير
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  بازی درمانی فلورتایم ، مهارت های اجتماعی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 649
نام نویسنده: خیرخواه، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1393
تعداد صفحات: 98
چکیده: 

 

هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش شادکامی فوردایس بر افزایش نشاط، خودکارآمدی و کیفیت زندگی فرزندان دختر شاهد و ایثارگر شهر مشهد می باشد. روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری پژوهش فرزندان دختر شاهد و ایثارگر شهر مشهد است که در طی مدت فراخوان ثبت نام کرده اند. روش نمونه گیری از نوع داوطلبانه بود و 20 نفر از این افراد بصورت تصادفی انتخاب و در گروههای آزمایشی و گواه قرارگرفتند. آموزش شادمانی به افراد گروه آزمایش ارائه شد. از هر دو گروه پیش آزمون و پس آزمون به عمل آمد. ابزار پژوهش شادمانی آکسفورد، کیفیت زندگی فرم کوتاه سازمان بهداشت جهانی و آزمون خودکارآمدی بود. بعد از اجرای ها، روش تجزیه و تحلیل داده ها دردو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت. نتایج نمرات پس آزمون و تحلیل کو واریانس نشان داد میزان شادی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بطور معناداری افزایش یافته است. همچنین خودکارآمدی گروه آزمایش نیز افزایش معناداری داشته است. آموزش برنامه شادکامی بر کیفیت زندگی و زیر مقیاسهای سلامت روانشناختی و روابط اجتماعی موثر است ولی بر زیر مقیاسهای سلامت جسمانی و سلامت محیطی تاثیر معناداری نداشت.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  شادکامی ، کیفیت زندگی ، خودکارآمدی ، شاهد و ایثارگر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 648
نام نویسنده: فضلعلی، نجمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 92
چکیده: 

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه­ی بین ابعاد فرزند­پروری و احساس انسجام روانی با اهمال­کاری و انگیزش تحصیلی انجام شد. پژوهش از نوع همبستگی بوده و با استفاده از روش نمونه­گیری طبقه­ای نسبی، 384 نفر از دانش­آموزان دبیرستانی شهرستان سیرجان انتخاب و ­های سبک فرزند­پروری ادراک­شده شیفر، انسجام روانی فلنسبرگ، انگیزش تحصیلی عبد­خدائی و اهمال­کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم در بین آن­ها توزیع و تکمیل شد. برای تحلیل داده­ها از ضریب همبستگی پیرسون به منظور بررسی رابطه بین متغیر­ها استفاده شد. نتایج نشان داد که در بین ابعاد فرزند­پروری محبت ادراک­شده والدین و احساس انسجام روانی رابطه مثبت و معنا­دار با انگیزش تحصیلی و همبستگی منفی و معنا­دار با اهمال­کاری تحصیلی داشته، هم­چنین کنترل ادراک­شده والدین رابطه منفی و معنا­دار با انگیزش تحصیلی و همبستگی مستقیم و معنا­دار با اهمال­کاری تحصیلی دارد. تحلیل رگرسیون چند­گانه نیز نشان داد که به ترتیب، احساس انسجام روانی، محبت ادراک­شده و کنترل ادراک­شده والدین قادر به پیش­بینی اهمال­کاری تحصیلی است و از سوی دیگر،محبت ادراک­شده والدین، انسجام روانی و کنترل ادراک­شده والدین پیش­بین انگیزش تحصیلی است.تحلیل مسیر برای بررسی رابطه ابعاد فرزند­پروری با اهمال­کاری و انگیزش تحصیلی به میانجی­گری احساس انسجام روانی نشان داد که ابعاد فرزند پروری می­تواند به میانجی­گری احساس انسجام روانی با اهمال­کاری و انگیزش تحصیلی رابطه داشته باشد.

فهرست مندرجات

فهرست منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: اصغری، محمد جواد
کلید واژه ها:  ابعاد فرزندپروری ، احساس انسجام روانی ، اهمالکاری تحصیلی ، انگیزش تحصیلی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 292
نام نویسنده: شیرزاد، زینب
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 193
چکیده: 

چكيده

هدف از اين مطالعه ساخت، اعتباريابي و رواسازي مقياس روحيه­ی پژوهشي دانش­آموزان دختر مقطع دبيرستان شهر مشهد و تهیه هنجارها به تفکیک مناطق و پایه­­های تحصیلی بود. اولیه با 43 عبارات تدوین شد و در اختیار متخصصین جهت احراز روایی محتوایی قرار گرفت. مقیاس تهیه شده در دو مرحله مقدماتی و نهایی اجرا شد. در مرحله­ی اجرای نهایی­ 1425 دانش­آموز دختر پایه­های اول، دوم و سوم متوسطه در رشته­های مختلف با روش­های نمونه­گيري احتمالي-غيراحتمالي (خوشه­اي-كومه­اي) انتخاب شدند و به مقياس روحيه پژوهشي پاسخ دادند. سپس داده­ها به‌کمک دو نرم­افزار آماری SPSS و LISREL مورد تحليل قرار گرفتند. پایایی مقیاس از روش آلفای کرونباخ 81/0 و از روش بازآزمایی 80/0 احراز شد. روايي مقیاس نیز از روش­های روایی محتوایی، روایی همگرا و روایی سازه بدست آمد.  با استفاده از چرخش واريماكس در تحلیل عاملی چهار عامل شناسایی شدند که پشتکار، مدیریت اعمال تکانشی، کنجکاوی و توانایی انجام کارگروهی نام­گذاری شدند. روایی همگراي كل  مقیاس با مقياس گرايش به تفكر انتقادي محاسبه گردید که ضریب همبستگی این دو مقیاس برابر با 45/0 (sig ≤ 0/001) بود. در نهایت 30 عبارت که بر روی هر عامل دارای حداقل بار عاملی 30/0 بودند، انتخاب شدند. به منظور تدوين نيمرخ ­مبتني بر هنجارهاي بدست آمده،   نرم افزاري طراحي گرديد كه نمرات خام را به هنجار براساس نمره معيار T تبديل نمايد. نتایج نشان داد كه این مقياس از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و عوامل بدست آمده از تحلیل عاملی مي­تواند روحیه­ی پژوهشی دانش­آموزان را به گونه­ای مناسب اندازه­گیری کند.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 

 


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  روحیه پژوهشی ، دانش آموزان ، ابزار سنجش ، شهر مشهد


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 291
نام نویسنده: اکبری، احمد
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 223
چکیده: 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی مضامین فلسفی در داستان­های متون کلاسیک ادب فارسی به قصد استفاده در برنامه p4c بر اساس رویکردی مناسب بود. این کار از طریق بازاندیشی در رویکردهای متداول این برنامه با روش پژوهش فلسفی و استنتاج منطقی انجام شد. بدین منظور، ابتدا برنامه لیپمن و چگونگی توفیق، توسعه و پیدایش رویکردهای مختلف برنامه p4c مدنظر قرار گرفت. سپس نشان داده شد که هر کدام از رویکردهای p4c صرفاً به جنبۀ خاصی از فلسفه تأکید دارند. برای پرهیز از این فروکاهی مفهوم فلسفه به روش تفکر، با الهام از نظریه انتگرال ویلبر که هر پدیده را متضمن چهار ربع و در عین حال به عنوان یک کل­یکپارچه می­دانست، p4c به عنوان یک کل (هولون) با چهار ساحت مرتبط به هم درنظر گرفته شد. بدین صورت که p4c به منزله یک روش، شبیه روش سقراطی و اجتماع پژوهشی مورد نظر لیپمن است؛ همچنین، رویکردی تاریخی است آنگونه که گُردر در «دنیای سوفی» دنبال می­کند؛ و داستان فلسفی جهان­شمولی است، آنگونه که فیشر در کتاب «داستان­هایی برای فکر کردن» و پیکمال در اثر «حکایت­های فلسفی» جهان به آن پرداخته­اند؛ و در نهایت، برنامه­ای فرهنگ-وابسته است نظیر آنچه متفکر دانمارکی یسپرسن خاطر نشان می­کند. بدین ترتیب، در این رساله، با توجه به نگاه کل­گرایانه و با عنایت به ساحت­های گوناگون فلسفه، مسائل اساسی فلسفه در سه قلمرو هستی­شناسی، شناخت­شناسی و ارزش­شناسی مشخص و در هر قلمرو سوال‌های مهمی طرح و برای هر سوال داستانی از متون کلاسیک ادب فارسی به عنوان نمونه آورده شد. نتایج پژوهش نشان دادند که تهیه مضمونی فلسفی برگرفته از داستانهای متون کلاسیک ادب فارسی و بازنویسی آنها مطابق سنین کودکان به‌مثابه رویکردی عام جهت تدریس نحوه تفکر به کودکان می‌تواند ابعادی همچون فرایند تفکر، محتوای فلسفی، غنای ادبی، و فرهنگ-وابستگی را مورد ملاحظه قرار دهد.

واژه­های کلیدی: داستان­های متون کلاسیک ادب فارسی، رویکردهای فلسفه برای کودکان، نظریه انتگرال

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

فاقد

 


استاد راهنمای اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
استاد مشاور اول: شعباني وركي، بختيار
کلید واژه ها:  داشتانهای متون کلاسیک ادب فارسی ، رویکردهای فلسفه برای کودکان ، نظریه انتگرال


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 290
نام نویسنده:  باغانی، مریم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 108
چکیده: 

چكيده

    پژوهش حاضر به بررسي "جايگاه دانش مردم سالاري  دینی  بر اساس تحلیل محتوای کتاب علوم اجتماعی و شناسایی سلسه مراتب سطوح شناختی آن در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان" پرداخته است. روش تحقیق: توصیفی و از نوع تحلیل محتوا است. جامعه آماری: محتوای کتابهای علوم اجتماعی دوره متوسطه در سال تحصیلی 1390  می­باشد. ابزار تحقیق:در بررسی دانش مردم سالاری دینی در محتوای ارائه شده کتب درسی علوم اجتماعی دوره متوسطه بر اساس 14 مؤلفه منتخب از کتاب فلسفه تربیتی دموکراتیک جاویدی کلاته جعفرآبادی (1388)، که از اهداف و اصول تربیت دموکراتیک در جمهوری اسلامی ایران استخراج شده، استفاده گردیده است. همچنین در شناسایی سطوح شناختی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به بررسی و تحلیل محتواي آزمونهاي پيشرفت تحصيلي پايان ترم  دروس علوم اجتماعی دوره متوسطه کلیه دبیرستان­های شهر سبزوار پرداخته شد و پس از تحليل محتوا سطح شناختي هر يك از سوالات مشخص گرديد.نتیجه گيري: نتایج نشان میدهد، به طور کلی بیشترین توجه به ترتیب نسبت به مولفه­های "ایجاد روحیه تعاون و همکاری در دانش­آموزان"  28/22درصد، "بالا بردن بینش سیاسی افراد و افزایش سطح آگاهی­های سیاسی و عمومی افراد جامعه" 39/14 درصد و همچنین مولفه" تقویت جنبه معنوی انسان و دین­مداری"  60/13 درصد لحاظ شده است. اما کمترین توجه در محتوای کتابها به ترتیب نسبت به مولفه­های " حق حاكميت بر مردم بر حاكميت" 18/1  "توجه به صلح و نوعدوستی و همدلی با انسانهای دیگر"97/1 درصد و "پرورش روحیه آزادمنشی و آزادیخواهی"،  74/3 و مولفه "توجه به حسن خلق، عفو و گذشت و برادری"،  74/3 درصد،" درصد لحاظ شده است.در مجموع به نظر می رسد دانش  به کار رفته دارای یکنواختی لازم نبود و برخی از مولفه­های اساسی مورد نظر قرار نگرفته است. همچنین پس از تحليل محتواي آزمونهاي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش­آموزان بر اساس 14 مولفه مورد نظر سوالات از جهت سطوح شناختي مورد بررسي قرار گرفتندكه در مجموع مشخص گردیده بیشترین توجه معلمین در ارزشیابی پيشرفت تحصيلي  از دانش­آموزان در سطح غیر فعال سطوح شناختی می­باشد.

 

 

 

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

فاقد


استاد راهنمای اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
استاد مشاور اول: امين خندقي، مقصود
کلید واژه ها:  مردم سالاری دینی ، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ، سطوح شناختی

<   1112131323334353637383940414243444546474849505152535455565767778797107117127137147   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.