دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   111213141424344454647484950515253545556575859606162636465666768788898108118128138148   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1557 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 615
نام نویسنده: روغنگر، طیبه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 127
چکیده: 

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی طرح تابم (غنی سازی ازدواج) بر رضایت زناشویی و هوش معنوی روی زنان مراجعه کننده به مرکز مشاوره ناجا انجام شد. پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی و از نوع شبه آزمایشی است که در آن از پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش زوج های مراجعه کننده به مرکز مشاوره نیروی انتظامی شهر مشهد بودند که به شیوه نمونه گیری در دسترس 30 زن انتخاب شدند و بر مبنای جایگرینی تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل فرار گرفتند. داده ها به کمک های رضایت زناشویی انریچ و هوش معنوی که در هر دو گروه آزمایش و کنترل جمع آوری شد. گروه آزمایش بیا به هدف طرح ، آموزش های طرح تایم (غنی سازی) را 10 جلسه 2 ساعته دریافت کردند. در حالی که در مورد گروه کنترل مداخله ای صورت نپذیرفت. بعد از پایان دوره ی آموزشی مجددا های مذکور در مرحله پس آزمون اجرا شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون تحلیل کوواریانس(ANCOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش طرح تایم(غنی سازی ازدواج) موجب افزایش رضایت زناشویی(p<0/000). هوش معنوی (p<0/002) که کمتر از 0/05 است اعضای گروه آزمایشی را به همراه داشته است . با 95 درصد اطمینان می توان گفت که طرح تایم(غنی سازی ازدواج) باعث افزایش رضایت زناشویی، و بهبود هوش معنوی گردیده است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: کیمیایی، سید علی
کلید واژه ها:  طرح تایم (غنی سازی ازدواج) ، رضایت‌مندی زناشویی ، هوش معنوی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 614
نام نویسنده: مهدیان‌فر، فرزانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 118
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی توانمند سازی روانی اجتماعی مبتنی برتئوری انتخاب بر کاهش افسردگی و پرخاشگری زنان دارای همسران زندانی بوده است. اين پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل زنان دارای همسران زندانی مبتلا به افسردگی بود که به پایگاه سلامت اجتماعی آستان مهر مشهد مراجعه کرده بودند. تعداد 20نفر از آنان با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. برای گردآوری داده‌های مورد نیاز از ‌های افسردگی بک و پرخاشگری باس و پری استفاده شده است. درابتدای درمان آزمودنی‌ها به پرسشنانه‌ها پاسخ دادند و پس از 8 جلسه مداخله فردی توانمندسازی روانی ـ اجتماعی مبتنی برتئوری انتخاب (رویکرد واقعیت درمانی) برای گروه آزمایش مجددا مقیاسها توسط آنان تکمیل شدند. نتایج پژوهش نشان دادکه توانمندسازی روانی اجتماعی مبتنی برتئوری انتخاب توانسته است میزان افسردگی، پرخاشگری کلی و پرخاشگری فیزیکی گروه آزمایش  را در مقایسه با گروه کنترل کاهش دهد.  از این رو توانمندسازی روانی اجتماعی مبتنی بر تئوری انتخاب توانست از طریق تشویق افراد به انتخاب‌های موثرتر و مسئولیت پذیری بیشتر افسردگی و پرخاشگری زنان دارای همسران زندانی  را کاهش دهد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
کلید واژه ها:  توانمندسازی ، تئوری انتخاب ، افسردگی ، پرخاشگری


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 613
نام نویسنده: جهانیان، افسانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 94
چکیده: 

خودنظم جویی عبارتست از توانایی اعمال نظارت، کنترل و مدیریت بر افکار، احساسات و رفتار شخصی که در سطوح و به شکل­‌های مختلف برای برقراری تعادل و سازگاری فعال می­شود.

 هدف : هدف این تحقیق بررسی اثربخشی راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان بر تنظیم هیجان و بهبود سازگاری کودکان آسیب دیده بینایی پایه چهارم تا ششم ابتدایی شهر مشهد بود جامعه‌ي آماري اين پژوهش را كليه دانش آموزان سال چهارم تا ششم ابتدايي مدارس شهر مشهد ( تعداد = 52 نفر)که در سال تحصیلی 93-1392 مشغول به تحصیل می باشند تشکیل می دهد.

 روش: به منظور بررسی فرضیه‌های پژوهش 30 نفر از دانش اموزان نابینا به صورت تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایش وکنترل به صورت تصادفی جایگزین شدند.

 یافته ها: بعد از 20 جلسه آموزش خود تنظیمی با استفاده از آزمونهای CCBQ   قبل از مداخله و پس از مداخله اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شد و با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس فرضیات پژوهش بررسی قرار گرفت.

 نتایج : نتایج نشان داد که آموزش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در تنظیم هیجان و بهبود سازگاری کودکان نابینا ی مقطع ابتدایی موثر است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: غنايي چمن آباد، علي
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  خود تنظیمی ، تنظیم هیجان ، دانش‌آموزان آسیب دیده بینایی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 612
نام نویسنده: ظرفیان، فرشته
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 116
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضر با هدف تدوین برنامه آموزشی خودشناسی با رویکرد صدرایی و بررسی تأثیر آموزش آن بر افزایش هوش معنوی و کاهش دنیاگرایی انجام شد.

روش: در این پژوهش ابتدا به روش کتابخانه ای و تحلیلی- استنتاجی به تدوین برنامه آموزشی خودشناسی با رویکرد صدرایی و سپس به روش شبه آزمایشی به بررسی تاثیر آموزش بر هوش معنوی و دنیاگرایی پرداخته شد. جامعه آماری شامل دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد که از میان داوطلبان برای شرکت در کلاس آموزشی، 20 نفر درگروه آزمایش و 20 نفر در گروه کنترل به صورت تصادفی جایگزین گردیدند. جهت جمع آوری داده ها از هوش معنوی سهرابی و ناصری (1386) و مقیاس سنجش دنیاگرایی اکبری و فتحی آشتیانی (1388) استفاده گردید. تحلیل داده های پژوهش توسط نرم افزار SPSS-19 و با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس و کواریانس چند متغیره انجام شد.

یافته‌ها: آموزش خودشناسی با رویکرد ملاصدرا منجر به ارتقاء هوش معنوی دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی شد اما سبب کاهش دنیاگرایی آنان نگردید .

نتیجه‌گیری: بنابراین با توجه به این که برنامه خودشناسی از دیدگاه ملاصدرا شامل ظرفیت‌ها و انجام رفتارهایی از قبیل شناخت و تفکر منظم در خویشتن و جهان بیرونی، محاسبه نفس، پرورش بعد متعالی خود و... می‌باشد آموزش این برنامه جهت ارتقاء سطح هوش معنوی توصیه می‌گردد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  خودشناسی ، رویکرد ملاصدرا ، برنامه آموزشی ، هوش معنوی ، دنیاگرایی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 611
نام نویسنده: کارگر، مونا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 151
چکیده: 

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشي رویکرد زوج‌درماني خودنظم بخشی بر نظم جویی شناختی هیجان، آزار عاطفی و آشفتگی زناشویی انجام شد.پژوهش از نوع شبه آزمایشی است که در آن از پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، مشتمل بر کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکزمشاوره و رواندرمانی سطح شهر مشهد می‏باشد.نمونه مورد نظر شامل 10 زوج بود که جهت شرکت در طرح پژوهش به مرکز مشاوره وابسته به بهزیستی ارجاع داده شدند. لذا روش نمونه گیریِ این پژوهش، نمونه گیری در دسترس بود که بعد از انتخاب به صورت گمارش تصادفی در دو گروه کنترل (5 زوج)و آزمایش (5 زوج) قرارگرفتند. داده ‏ها به کمک نظم جویی شناختی هیجان(CERQ)، آزار عاطفی و سازگاری دونفره (DAS) پیش از شروع جلسات در مورد هر دو گروه جمع آوری شد. متغییر مستقل زوج درمانی مبتنی بر خود نظم بخشی بودکه گروه آزمايش در معرض مداخله 8جلسه‌اي زوج درماني خودنظم بخشی قرار گرفتند.. در این مدت بر روی گروه کنترل مداخله‌ی خاصی انجام نشد. پس از پایان جلسات مجددا های نظم جویی شناختی هیجان، آزار عاطفی و سازگاری دونفره در مورد هر دو گروه اجرا شد.سپس با استفاده از شاخص‌هاي آمار توصيفي، آزمون تحلیل کواریانس تک متغیری (ANCOVA)و چند متغیری (MANCOVA)، یافته‏های به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. يافته‌هاي پژوهش حاضر نشان داد که زوج درماني خودنظم بخشي باعث افزايش راهبرهای کارآمد نظم جویی شناختی هیجان، و کاهش راهبردهای ناکارآمد نظم جویی شناختی هیجان زوج‌هاي گروه آزمايش نسبت به گروه کنترل مي‌شود. همچنين، زوج‌درماني خودنظم بخشی منجر به کاهش آزار عاطفی وکاهش میزان آشفتگی زناشویی در بین زوجین آشفته مي‌شود. در مجموع، نتايج پژوهش حاضر نشان داد که زوج‌درماني خودنظم بخشی تأثير بسزايي در نظم جویی شناختی هیجان، کاهش آزار عاطفی و همچنین کاهش آشفتگی زناشویی دارد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  زوج‌درمانی خودنظم‌بخشی ، نظم‌جویی شناختی هیجان ، آزار عاطفی و آشفتگی زناشویی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 610
نام نویسنده: فرزادفر، سیدآفرین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 240
چکیده: 

پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثر بخشی روش ترکیبی بازی ها و قصه های هدفمند بر توجه و تمرکز کودکان پیش دبستانی در نمونه غیر بالینی انجام شد. برای دستیابی به این هدف آزمون توجه روزانه(TEA-CH) و عملکرد پیوسته (CPT) 6 تا 15 سال و یازده ماه به کار رفت. پس از اجرای تست هوش وکسلرخردسال در نمونه ی 60 نفری از کودکان 6 تا 5/6 سال، 40 نفر از کودکانی که نمره هوشبهر 90 تا 119 را کسب کرده بودند در سه گروه آزمایش(10 نفر) و یک گروه کنترل (10 نفر) جای داده شدند. سپس آزمون توجه روزانه و آزمون عملکرد پیوسته از آنها گرفته شد. هر گروه آزمایش، 12جلسه آموزش دریافت کرد(یک گروه قصه، یک گروه بازی و یک گروه ترکیب). در بررسی داده های کمی پژوهش، طرح تحلیل کوواریانس چند متغیری(MANCOVA) به کار بسته شد. نتایج نشان دادند: (1)میزان توجه ممتد و کنترل توجهی کودکان  افزایش معناداری را در روش ترکیب نسبت به سه گروه دیگر نشان داد.(2)میزان تمرکز کودکان افزایش معناداری را در روش ترکیب  نسبت به سه گروه دیگرنشان نداد.(3) میزان توجه کودکانی که بازی های هدفمند را دریافت کرده بودند در زیر مقیاس انتقال رمز، نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری را نشان داد.(4)میزان تمرکز کودکانی که بازی های هدفمند را دریافت کرده بودند نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری را نشان نداد.(5)میزان توجه ممتد کودکانی که قصه های هدفمند را دریافت کرده بودند، افزایش معناداری را نشان داد.(6)میزان تمرکز کودکانی که قصه های هدفمند را دریافت کرده بودند نسبت به گروه کنترل، افزایش معناداری را نشان نداد.(7) میزان توجه انتخابی کودکانی که روش ترکیب را دریافت کرده بودند، نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری را نشان نداد.(8)میزان جابجایی توجه(کنترل توجهی)کودکانی که روش ترکیب را دریافت کرده بودند نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری را نشان داد.(9)میزان توجه ممتد کودکانی که روش ترکیب را دریافت کرده بودند نسبت به گروه کنترل، افزایش معناداری را نشان داد.

: با توجه به سن بحرانی کودکان 4 تا 6 سال و اثبات زمانبندی تجربه برای  افزایش توانایی های شناختی از طریق کنترل دوره های بحرانی رشد، نیاز مبرم است که ما نیز در این زمینه تحقیقات فراوانی داشته باشیم و آموزش توجه و تمرکز را جدی بگیریم.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

فاقد

 


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: غنايي چمن آباد، علي
کلید واژه ها:  بازی هدفمند ، قصه هدفمند ، توجه ، تمرکز ، کودکان پیش دبستانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 609
نام نویسنده: مومنی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 85
چکیده: 

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه هوش معنوی و سبکهای شناختی با خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه  بوده است. به همین منظور تعداد320 نفر (از بین 1900 دانش‌آموز) از دبیرستان‌های شهرستان شهربابک به روش چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده ها در این پژوهش عبارت بودند از: خودکارآمدی تحصیلی مورگان ـ جینکز، سبک شناختی کلب، هوش معنوی عبداله زاده و همکاران. برای آزمون فرضیه ها از تحلیل واریانس و ضریب همبستگی استفاده  شد. برای آزمون سوالات از آمار توصیفی و  تحلیل رگرسیون استفاده  شد. نتایج نشان داد که بین هوش معنوی و خودکارآمدی تحصیلی رابطه معنی دار وجود دارد به نظر می رسد افرادی که از هوش معنوی بالایی برخوردارند؛ به نوعی به توانمندی ها و کفایت شناختی خویش ایمان و اعتقاد دارند و همین احساس منجر به تلاش آنها در عملکرد تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی بالای آنها می شود. و بین میزان هوش معنوی در سبک های مختلف شناختی تفاوت معنی دار وجود دارد به گونه ای که دانش آموزان با سبک همگرا دارای بالاترین میزان هوش معنوی و دانش آموزان دارای سبک واگرا دارای پایین‌ترین میزان هوش معنوی بودند و همین تفاوت در زمینه سبک های شناختی افراد را از لحاظ تحصیلی از یکدیگر متمایز می کند. همچنین بین میزان خودکارآمدی دانش‌آموزان در سبک های مختلف شناختی تفاوت معنی دار وجود دارد به این ترتیب که دانش آموزان با سبک شناختی انطباق یابنده دارای بالاترین میزان خودکارآمدی و دانش آموزان دارای سبک واگرا دارای پایین ترین میزان خودکارآمدی بودند. نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد از بین متغیرهای هوش معنوی و مولفه های سبک های شناختی، به ترتیب هوش معنوی و مولفه سبک شناختی انطباق یابنده نقش بیشتری را در خودکارآمدی تحصیلی دارند. با توجه به اینکه خودکارآمدی تحصیلی با هوش معنوی ارتباط دارد، می توان با افزایش هوش معنوی از طریق اعمال روش های مناسب و غنی کردن محیط پرورشی، خودکارآمدی تحصیلی را افزایش داد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: غنايي چمن آباد، علي
کلید واژه ها:  هوش معنوي ، سبك‌هاي شناختي ، خودكارآمدي تحصيلي ، دانش‌آموزان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 608
نام نویسنده: حصارسرخی، ربابه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 85
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش شایستگی هیجانی بر افزایش دانش هیجانی، تنظیم هیجانی و کاهش پرخاشگری کودکان بی­سرپرست و بد­سرپرست بود. مطالعه از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. بدین منظور 18 نفر از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست در مراکز نگهداری که توسط مربی پرخاشگر معرفی شدند هم­چنین نمره پرخاشگری بیشتر از میانگین در پرخاشگری کودکان پیش­دبستانی داشتند، انتخاب شدند. این کودکان به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (9) و گروه کنترل (9) گمارده شدند. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه (60 دقیقه) تحت آموزش شایستگی قرار گرفتند. قبل از شروع مداخله و بعد از آن روی هر دو گروه فرم مربی پرخاشگری کودکان پیش دبستانی و آزمون تطبیق هیجانی ایزارد و همکاران حاوی چهار مؤلفه تطبیق حالات هیجانی، دانش موقعیت هیجانی، نامگذاری حالات هیجانی، تشخیص حالات هیجانی و بخش تنظیم هیجانی آزمون خودنظم بخشی اسمیت- دونالد اجرا شد. یافته­های حاصل از آزمون تحلیل کوواریانس، نشان داد که دانش هیجانی، تنظیم هیجانی در کودکان گروه آزمایش در مرحله پس آزمون بیش از گروه کنترل بود. هم­چنین نمره پرخاشگری در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در پس آزمون کاهش داشت. یافته­های حاصل از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره بین مؤلفه­های دانش هیجانی نشان داد، نمره پس آزمون دانش موقعیت هیجانی بین دو گروه تفاوت معنادار وجود داشت. بنابراین آموزش شایستگی هیجانی می­تواند روش مؤثری برای افزایش دانش هیجانی، تنظیم هیجانی و کاهش پرخاشگری کودکان باشد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

فاقد

 


استاد راهنمای اول: طبيبي، زهرا
استاد مشاور اول: اصغري نكاح، سید محسن
کلید واژه ها:  آموزش شایستگی هیجانی ، دانش هیجانی ، تنظیم هیجانی ، پرخاشگری ، کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 607
نام نویسنده: قویدل‌ریزه، فهیمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 122
چکیده: 

سالمندی و مشکلات شناختی این دوران یکی از مسائل عمده جوامع کنونی محسوب می شود. پژوهش حاضر شامل دو مطالعه بود. مطالعه اول با این هدف که آیا آزمون ساعت به اندازه آزمون معاینه مختصر وضعیت شناختی، به عملکرد شناختی افراد سالمند حساس است و هم چنین به منظور غربال گری تعدادی از سالمندان برای ورود به مطالعه دوم صورت گرفت (تعداد= 70، میانگین سنی= 70/69 ، انحراف استاندارد= 41/6 ). آزمودنی ها آزمون ساعت و آزمون معاینه مختصر وضعیت شناختی را کامل کردند، نتایج نشان داد که عملکرد افراد سالمند در دو آزمون معاینه مختصر وضعیت شناختی و ساعت از تحصیلات و جنسیت تاثیر می‌پذیرد نه سن. به علاوه، بین نمره کلی آزمون ساعت و آزمون معاینه مختصر وضعیت شناختی و هم چنین دو زیر مقیاس یاد آوری، توجه و محاسبه آزمون معاینه مختصر وضعیت شناختی ارتباط معنی داری وجود داشت. بنابراین به نظر می‌رسد که آزمون ساعت می‌تواند به عنوان یک ابزار ساده و سریع برای غربال وضعیت شناختی افراد سالمند استفاده شود. مطالعه دوم، اثربخشی برنامه آموزش حافظه‌کاری (ان- بک) و راهبردهای حافظه را برای ارتقا عملکرد حافظه‌کاری دیداری، کلامی و سرعت پردازش در افراد سالمندی که با استفاده از آزمون معاینه مختصر وضعیت شناختی در محدوده نرمال قرار داشتند، بررسی کرد. شرکت کنندگان (تعداد= 20، میانگین سنی= 70/67، انحراف استاندارد= 16/5) که همگی در آزمون معاینه مختصر وضعیت شناختی نمره 26 و بالاتر کسب کرده بودند، به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (دریافت تمرین شناختی ان-بک و آموزش راهبردهای حافظه) و مداخله‌نما (دریافت برنامه تحریک شناختی آموزش کار با تلفن همراه) قرار داده شدند و بر روی همه آن‌ها پیش آزمون و پس آزمون (بلوک های کورسی، فراخنای ارقام وکسلر و استروپ) انجام شد. نتایج نشان داد که عملکرد حافظه‌کاری دیداری و حافظه کاری کلامی گروه آزمایش در مقایسه با گروه مداخله نما، بعد از اتمام برنامه آموزش حافظه کاری، افزایش یافت. بنابراین آموزش حافظه کاری و راهبردهای حافظه می تواند به بهبود عملکرد شناختی سالمندان فاقد علایم بالینی کمک نماید.

 

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: صالحي فدردي، جواد
استاد مشاور اول: طبيبي، زهرا
کلید واژه ها:  آزمون معاینه مختصر وضعیت شناختی ، آزمون ساعت ، سالمندی ، آموزش شناختی ، تکلیف ان- بک ، حافظه کاری


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 606
نام نویسنده: طباطبایی‌شهرآباد، عطیه‌سادات
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 141
چکیده: 

سندرم روده تحریک‌پذیر یکی از شایع ترین اختلالات کارکردی دستگاه گوارش است که به علت ایجاد درد مزمن، احساس ناراحتی اثرات منفی بر کیفیت زندگی می‌گذارد. بنابراین بررسی تأثیر درمان‌های روانشناختی بر این اختلالات از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی درمان فراشناختی بر اضطراب، افسردگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر بود. این پژوهش به روش پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. افسردگی بک نسخه دو (BDI-II) و اضطراب بک (BAI) به عنوان مقیاس غربالگری مقیاس بیمارستانی اضطراب و افسردگی (HADS) و زمینه‌یابی سلامت- فرم کوتاه (SF-36) به عنوان مقیاس سنجش در پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. 22نفر زن (سن: 7/36M=؛ 99/9SD=) از بیماران مراجعه کننده به متخصص داخلی که نمره افسردگی بک نسخه دو (BDI-II) آنها بین 13 تا 28 و اضطراب بک (BAI) آنها از هشت تا 25 بود به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. پس از تکمیل پیش آزمون، گروه مداخله هشت جلسه تحت درمان فراشناختی قرار گرفتند. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس تک متغیره توسط نرم افزار 21- SPSS، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل، کاهش معناداری را در اضطراب و افسردگی و بهبود قابل توجهی در شش خرده مقیاس از هشت خرده زمینه‌یابی سلامت- فرم کوتاه (36 SF-) که عبارتند از: محدودیت ایفای نقش ناشی از وضعیت سلامت جسمانی، محدودیت ایفای نقش ناشی از مشکلات هیجانی، خستگی یا نشاط، سلامت عاطفی، عملکرد اجتماعی، درد نشان داد؛ اما در دو خرده مقیاس عملکرد جسمانی و سلامت عمومی تفاوت معناداری بین دو گروه یافت نشد. براساس نتایج پژوهش بکارگیری درمان فراشناختی می‌تواند در کاهش اضطراب، افسردگی و بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر مؤثر باشد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: سپهري شاملو، زهره
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  سندرم روده تحریک‌پذیر ، اضطراب ، افسردگی ، کیفیت زندگی ، فراشناخت درمانی

<   111213141424344454647484950515253545556575859606162636465666768788898108118128138148   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.