دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   11121314142434445464748495051525354555657585960616263646566676869798999109119129139149   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1552 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 599
نام نویسنده: شاه‌حسینی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 124
چکیده: 

اين پژوهش با هدف بررسی رابطه­ی بین ناگویی خلقی و تاب­آوری با سلامت روان دانش­آموزان و معلمان انجام شد. تحقيق حاضر از نوع تحقيق توصيفي - همبستگي می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر مقاطع متوسطه و راهنمایی ساکن خوابگاه شهرستان باخرز در سال تحصیلی 92 1391 و کلیه معلمان مدارس خوابگاهی تشکیل می‌دادند. از جامعه آماری مذکور با استفاده از جدول کرجسی و مورگان نمونه­ای به حجم 224 نفر از طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب گردید. ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش، هاي سلامت روان (GHQ مقياس تاب آوري كانر و ديويدسون (CD-RISC) و مقیاس ناگویی خلقی تورنتو ـ20 (TAS-20) بود. به ­منظور تجزيه و تحليل داده‌ها علاوه بر شاخص­های آمار توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) از روش‌های آمار استنباطي (همبستگی پیرسون و رگرسیون) نیز استفاده شد. نتایج نشان داد بین دو متغیر سلامت روان و تاب‌آوری همبستگی مثبت معنادار و بین سلامت روان و ناگویی خلقی همبستگی منفی معناداری وجود دارد. همچنین بین تاب‌آوری و ناگویی خلقی همبستگی منفی معناداری وجود دارد. نتایج ضریب رگرسیون همزمان نشان داد که ناگویی خلقی و تاب­آوری قادر به پیش­بینی سلامت روان می­باشند. یافته های این پژوهش می تواند توسط متخصصان تعلیم و تربیت جهت ارتقای سطح سلامت روان و سازگاری اجتماعی دانش­آموزان و معلمان مورد استفاده قرار گیرد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: غنايي چمن آباد، علي
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  تاب‌آوری ، ناگویی خلقی ، سلامت روان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 598
نام نویسنده: گنابادی، الهام
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 95
چکیده: 

 از آنجایي که بخش مهمی از مشکلات رفتاری و هیجانی کودکان به شیوه فرزندپروری والدین بر می‌گردد و آموزش‌های فرزندپروری در کاهش مشکلات رفتاری و هیجانی کودکان در مطالعات متعدد مورد آزمون قرار گرفته است؛ پژوهش حاضر با این هدف که، کدام یک از دو شیوه فرزندپروری، مثبت و انتخاب، تأثير بیشتری در کاهش مشکلات رفتاری و هیجانی کودک دارد، انجام گرفت. تحقیق حاضر یک مطالعه شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل است. نمونه پژوهش را خانواده‌های مراجعه کننده به فرهنگسرای کودک و آینده شهرداری مشهد، در بازه فروردین تا تیر 1392 تشکیل دادند؛ برگزاری این کارگاه‌ها از طریق پیامک به خانواده‌ها اطلاع‌رسانی شد. تعداد 30 مادر دارای کودک 3 تا 6 سال (20 نفر گروه‌های آزمایش و 10 نفر گروه کنترل) که بر اساس سیاهه رفتاری کودک آخنباخ (CBCL) کودکان‌شان دارای مشکلات هیجانی یا رفتاری بودند (بالاتر از نمره درصدی 80 و نقطه برش60=T)انتخاب شدند. همچنین والدین والد بودن(خودکارامدی) را نیز تکمیل نمودند. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره (ANCOVA) استفاده شد. نتایج نشان داد که هر دو گروه آموزش فرزندپروری در مقایسه با گروه کنترل کاهش معناداری را در مشکلات رفتاری و هیجانی کودکان نشان دادند. همچنین هر دو آموزش توانست میزان صلاحیت والدینی شرکت کنندگان در کارگاه را نسبت به گروه کنترل افزایش دهند. اما فرزندپروری انتخاب، در کاهش مشکلات هیجانی و رفتاری کودکان مؤثرتر از برنامه فرزندپروری مثبت بود. میزان صلاحیت والدینی شرکت‌کنندگان گروه فرزندپروری انتخاب با شرکت‌کنندگان در گروه فرزندپروری مثبت تفاوت معناداری نداشت. نتایج نشان داد که به طور کلی آموزش‌های فرزندپروری در هر دو گروه نسبت به گروه کنترل سبب کاهش معناداری در مشکلات رفتاری و هیجانی کودکان است، و همچنین این آموزش‌ها سبب افزایش احساس خودکارآمدی و توانمندی در والدین هر دو گروه نسبت به گروه کنترل شده است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

فاقد

 


استاد راهنمای اول: امين يزدي، سيد امير
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور دوم: صالحي فدردي، جواد
کلید واژه ها:  فرزندپروري مثبت ، فرزندپروري انتخاب ، مشكلات رفتاري ـ هيجاني ، خودكارآمدي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 597
نام نویسنده: محولاتی، آزاده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 154
چکیده: 

شواهد بسياري در اين زمينه وجود دارد كه همسران در جامعه ي معاصر، مشكلات شديد و فراگيري را هنگام برقراري و حفظ روابط عاشقانه و صميمانه تجربه مي كنند. بنابراين، هدف تحقیق حاضر اين بوده است تا اثربخشی رویکرد وجودی به شیوه (فردی، گروهی و توام) را بر رضایت زناشویی زنان متاهل بررسی نموده و میزان اثربخشی این سه شیوه را نیز با یکدیگر مقایسه نماید. در اين مطالعه به منظور بررسي مقايسه اثربخشي درمان به سه شيوه انفرادي، گروهي و توام با رويكرد وجودي از مطالعه تك آزمودنيBA با گروه كنترل، كه از لحاظ هدف كاربردي است، استفاده شده است. براي بررسي اثربخشي درمان انفرادي و توام و گروهي درمطالعه تك آزمودني با رويكرد وجودي از طرح تك آزمودنيBA با گروه كنترل و براي اثربخشي درمان گروهي با رويكرد وجودي از طرح پيش آزمون-پس آزمون با گروه كنترل استفاده شده است، كه در مقوله طرح هاي شبه آزمايشي و از لحاظ هدف كاربردي است. جامعه آماري آن شامل زنان متأهل ناحیه 9شهرداری شهر مشهد، با انگيزه افزایش رضایت زناشویی خود، در سال92 بوده اند. از آن ميان22 نفر به شيوه نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند، كه 4نفر از آنها براي مطالعه تك آزمودني و 20 نفر نيز براي مطالعه گروهي انتخاب شدند. سپس به صورت تصادفي، در مطالعه تک آزمودنی، یک نفر در گروه درمان انفرادي، گروهي، توام و كنترل قرار گرفته، و در مطالعه گروهی10 نفر درگروه آزمايش و 10نفر در گروه كنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل مقياس رضايت زناشويي انريچ، جمعيت شناختي و سؤال براي مطالعه تك موردي بود. تجزيه و تحليل در مطالعه تك آزمودني با استفاده از ترسيم نمودار و معناداري باليني و در مطالعه گروهي، با روش‌هاي آماري آزمون‌هاي ناپارامتري ويلكاكسون و يومان ويتني انجام شد. مقايسه و اثر بخشي سه شيوه درمان در مولفه هاي رضايت زناشويي نشان داد که هر سه شیوه درمان اثربخشی بیشتری در مولفه های رضایت زناشویی نسبت به گروه کنترل دارند. درضمن اثربخشی سه شیوه نیز با یکدیگر تفاوت داشته است. طوریکه، اثربخشي در مولفه رضايت در درمان وجودي به شيوه توام و گروهی بيشترين و در گروه تك آزمودني درمان وجودي به شيوه انفرادی كمترين بوده است.  بعلاوه، اثربخشي در مولفه ارتباط در درمان وجودي به شيوه توام بيشترين و در گروه تك آزمودني درمان به شيوه گروهي كمترين بوده است. همچنين، اثربخشي در مولفه حل تعارض در درمان وجودي به شيوه توام بيشترين و در گروه تك آزمودني درمان وجودي به شيوه انفرادي كمترين بوده است. در نهايت، اثربخشي در مولفه تحريف آرماني به ترتيب در درمان وجودي به شيوه انفرادي بيشترين و در گروه تك آزمودني درمان به شيوه گروهي كمترين بوده است. بعلاوه، هر سه شيوه درماني در افزايش رضايت زناشويي موثر بوده اند، اگرچه درمان وجودي به شيوه توام موثرتر از درمان وجودي به شيوه گروهي و شيوه انفرادي، و درمان وجودي به شيوه گروهي موثرتر از درمان وجودي به شيوه انفرادي بوده است. با توجه به يافته‌هاي تحقيقي پيشنهاد مي شود كه درمانگران در افزايش رضايت زناشويي زنان از درمان وجودي، به خصوص درمان وجودي به شيوه توام براي اثربخشي بيشتر استفاده كنند.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
استاد مشاور اول: سپهري شاملو، زهره
کلید واژه ها:  اثر بخشي ، درمان وجودي ، درمان وجودي به شيوه انفرادي ، درمان وجودي به شيوه‌ي گروهي ، درمان وجودي به شيوه توأم ، رضايت زناشويي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 596
نام نویسنده: رضازاده، معصومه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 104
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه میزان و رابطه‌ی هیجان خواهی با خود تنظیمی در نوجوانان پسر بزهکار و عادی انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و پس رویدادی بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 80 نفر از نوجوانان پسر بزهکارساکن درکانون اصلاح و تربیت مشهد و با روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای نیز 80 نفراز دانش آموزان عادی پسردبیرستان های مشهد انتخاب شدند و   خودتنظیمی SRQ و مقیاس هیجان خواهی A.S.S.I در بین آنها توزیع و تکمیل شد. آزمون t وابسته نشان داد که میزان هیجان خواهی بزهکاران بطور معناداری بیشترازگروه بهنجاراست. تحلیل واریانس چندمتغیری نیز نشان داد که نمرات خودتنظیمی نوجوانان بهنجاردر دو مولفه دریافت و برنامه ریزی بطورمعناداری بیشتراز نوجوانان بزهکاراست. جهت بررسی رابطه‌ی هیجان خواهی با خود تنظیمی دردو گروه از رگرسیون ساده استفاده شدکه نتایج نشان‌دهنده‌‌ی یک رابطه منفی و معنادار بین خود تنظیمی و هیجان خواهی در دو گروه بود. رگرسیون چندگانه نیز نشانگر آن بود که بین مولفه اجرا در گروه بزهکار و مولفه سنجش در گروه بهنجار و هیجان‌خواهی همبستگی منفی و معنادار وجود دارد. همچنین آزمون Z نیز نشان داد بین میزان همبستگی خود تنظیمی و  هیجان خواهی در دو گروه بزهکار و عادی تفاوت معناداری وجود ندارد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  خودتنظیمی ، هیجان خواهی ، نوجوانان پسر ، بزهکاری


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 595
نام نویسنده: آدابی، فرزانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 83
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری واحد پردازه‌ای بر کاهش نشانه‌های اضطرابی و بهبود نظم‌جویی شناختی هیجانی نوجوانان بود. روش پژوهش از نوع کاربردی و شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل بود. نمونه آ»اری این پژوهش شامل 24 نفر، (برای هر گروه یعنی گروه آزمایشی و گروه کنترل) از نوجوانان بودند. این نوجوانان به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. گروه آزمایش، ده جلسه درمان شناختی - رفتاری واحد پردازه‌ای دریافت کرده، اما گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. ابزار گردآوری اطلاعات، مقیاس چندبعدی اضطراب کودکان و نظم‌جویی شناختی هیجانی (CERQP) بود. در این پژوهش از تحلیل کوواریانس چند متغییری (Mancova) براساس  نرم افزار SPSS  استفاده شد. نتایج نشان داد که درمان شناختی رفتاری واحد پردازه‌ای به طور معناداری میزان اضطراب در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به طور معنا داری کاهش (P<0/001) داد. همچنین نتایج نشان داد که درمان شناختی رفتاری واحد پردازه‌ای منجر به بهبود راهبردهای ناسازگارانه و ارتقا راهبردهای سازگارانه گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شد. : به این ترتیب درمان شناختی رفتاری واحد پردازه‌ای در کاهش میزان و نشانگان اختلالات اضطرابی و بهبود نظم جویی شناختی هیجان نوجوانان در مقایسه با دیگر درمان ها از اثربخشی بیشتری برخوردار است. همچنین اثرات مثبت درمانی آن بیش از سایر درمان هاست و پس از اتمام درمان، ادامه پیدا می کند.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: حسن آبادي، حسين
کلید واژه ها:  نوجوانان ، اضطراب ، نظم‌جویی شناختی هیجانی ، درمان شناختی رفتاری واحد پردازه‌ای


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 593
نام نویسنده: رحیمی، محدثه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 117
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش شیوه‌های فرزندپروری مقتدرانه، مستبدانه و سهل‌گیرانه و بازداری شناختی در خلاقیت کلامی و شکلی کودکان دبستانی صورت گرفت. بدین منظور از بین تمام دانش‌آموزان مقطع ابتدایی ناحیه 2 شهر مشهد، 137 دانش‌آموز دختر پایه‌های سوم تا ششم مقطع ابتدایی و والدین آنها در این پژوهش شرکت داده شدند. خلاقیت کلامی به وسیله فعالیت شماره 6  (فقط فرض کن) از فرم کلامی آزمون تفکر خلاق تورنس (TTCT) و خلاقیت شکلی به وسیله فعالیت شماره 2 (تکمیل تصاویر) از فرم شکلی TTCT سنجیده شد. برای بررسی شیوه فرزندپروری، مقیاس فرزندپروری بامریند توسط یکی از والدین  پاسخ‌داده شد. بازداری شناختی کودکان توسط دو آزمون رایانه‌ای استروپ کلاسیک و برو/ نرو سنجش شد. برای کنترل متغیر هوش نیز دو خرده مقیاس تطبیق علائم (رمز نویسی) و حافظه ارقام از ویرایش چهارم آزمون هوش کودکان وکسلر روی دانش‌آموزان اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون هم‌زمان استفاده شد. طبق نتایج تحلیل داده‌ها، شیوه فرزندپروری مقتدرانه با نمره کل خلاقیت شکلی و مؤلفه جزئیات و سیالی خلاقیت شکلی رابطه معنادار مثبت داشت. همچنین، نمره تداخل به‌دست آمده از آزمون استروپ با مؤلفه‌های سیالی و انعطاف‌پذیری خلاقیت شکلی همبستگی معنادار مثبت داشت. تعداد پاسخ‌های نادرست آزمون برو/ نرو نیز با نمره کل خلاقیت شکلی و مؤلفه جزئیات خلاقیت شکلی همبستگی معنادار منفی داشت. نتایج تحلیل رگرسیون هم‌زمان نیز نشان داد که حافظه ارقام، سبک سهل‌گیرانه و مقتدرانه قادر به پیش‌بینی کل خلاقیت می‌باشد. حافظه ارقام و سبک مقتدرانه قادر به پیش‌بینی نمره کل خلاقیت شکلی می‌باشد؛ نمره تداخل می‌تواند مؤلفه انعطاف‌پذیری خلاقیت شکلی را پیش‌بینی نماید، و حافظه ارقام، سبک سهل‌گیرانه و سبک مقتدرانه قادر به پیش‌بینی مؤلفه جزئیات خلاقیت شکلی هستند. یافته­های پژوهش حاضر در مقایسه با یافته­های پژوهش­های دیگر و نیز از لحاظ نظری و کاربردی مورد بحث قرار گرفت.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی زوج درمانی به شیوه ی گاتمن بر الگوها و باورهای ارتباطی زوجین متعارض دانشجو بوده است.  روش پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود.  جامعه آماری این پژوهش کليه زوجين دانشجوی مراجعه کننده به کلینیک خانواده درمانی دکتر کیمیایی  و کلینیک روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد بودند که بصورت فراخوان برای حضور در این پژوهش از آن ها  دعوت به عمل آمد . آزمودنی­ها شامل زوجینی بودند که یکی یا هردو دانشجو بودند و براساس تعارضات زناشویی(MCQ) ، متعارض تشخیص داده شدند . حجم نمونه اولیه در پژوهش شامل 14 زوج بود که 10 زوج تا پایان پژوهش باقی ماندند.  در این مطالعه، زوجین با روش نمونه­گیری در دسترس (سهل الوصول) و به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند، و در هر گروه 5 زوج قرار گرفتند. در مرحله ی پیش آزمون ،آزمودنی های هردو گروه به  های  الگوهای ارتباطی(CPQ) و باورهای ارتباطی( RBS) پاسخ گفتند .  زوجین گروه آزمایش در طی هشت  جلسه و هر جلسه به مدت یک ساعت و نیم  تحت درمان زوج­درمانی به شیوه ی گاتمن  قرار گرفتند در صورتی که گروه کنترل تحت هیچ گونه درمانی قرار نگرفتند.در پايان اجراي طرح،هر دو گروه آزمایش و کنترل های یاد شده را تکمیل نمودند. داده های جمع آوری شده با تحلیل کوواریانس (ANCOVA) و آزمون T مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد که روش زوج درمانی گاتمن همه خرده مقیاس های الگوهای ارتباطی را در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل بهبود بخشیده است . در " الگوی ارتباطی سازنده متقابل "  در" الگوی ارتباطی کناره گیری توقع" و" الگوی ارتباطی اجتنابی "001/0p<. همچنین نتایج بیانگر این است که باورهای ارتباطی غیرمنطقی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری کاهش یافته است . در خرده مقیاس های " باور به تخریب کنندگی مخالفت " 01/0=sig در " توقع ذهن خوانی " 03/0=sig  و " عدم تغییر پذیری همسر " 008/0=sig  اما در دو خرده مقیاس دیگر " باور به کمال گرایی جنسی " و " تفاوت های جنسیتی " با وجود اینکه روش گاتمن باعث کاهش در نمرات این دو خرده مقیاس در گروه آزمایش شده است اما این تفاوت ها معنادار نبوده است . روش زوج درمانی گاتمن در تمامی خرده مقیاس های تعارض زناشویی تغییرات معناداری را در گروه آزمایش ایجاد کرده است .

فهرست مندرجات

منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: حسن آبادي، حسين
کلید واژه ها:  زوج درمانی به شیوه ی گاتمن ، الگوهای ارتباطی ، باورهای ارتباطی ، زوجین متعارض دانشجو


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 588
نام نویسنده: نعمت‌پور، زهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 94
چکیده: 

این پژوهش با هدف اصلی بررسی اثر­بخشی آموزش گروهی شناختی- هیجانی- رفتاری بر بهبود دلبستگی دانش‌­آموزان دختر متأهل شهرستان صالح­‌آباد انجام پذیرفت. پژوهش حاضر کاربردی و از نوع شبه آزمایشی و طرح پیش‌­آزمون پس­‌آزمون با گروه کنترل می­‌باشد. ­‌­های مورد استفاده دلبستگی کولینز و رید (RAAS) و نیز ­‌ی باور­های غیر­­منطقی جونز بوده و جلسات آموزشی به صورت 10 جلسه‌­ی 90 دقیقه­‌ای و هفته­‌ای دو جلسه بوده­‌اند. نتایج حاصله از تحلیل آماری با آزمون تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که آموزش­‌گروهی شناختی- هیجانی- رفتاری در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل تأثیر معنی­‌داری در نمرات دلبستگی ایجاد نکرده­‌ است. لیکن نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشانگر کاهش معنادار نمرات باورهای غیر­منطقی، در اثر آموزش این طرح می­‌باشد. آماره­‌ی مجذور سهمی اتا نشان داد که 37% تغییرات نمره پس‌­آزمون ناشی از شرکت در گروه آموزشی REBT بوده ­است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: امين يزدي، سيد امير
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  آموزش‌گروهی ، شناختی- هیجانی- رفتاری ، دلبستگی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 587
نام نویسنده: خوریانیان، مهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 75
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی روان‌­درماني پويشي كوتاه­‌مدتِ فشرده بر سبك‌­هاي دفاعي و ابرازگري هيجاني در مبتلایان به افسردگی انجام شد. پژوهش حاضر، کاربردی و از نوع شبه آزمایشی می­‌باشد که در آن از پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه­‌ی آماری این پژوهش کلیه دانشجویانِ سال90-91 مبتلا به افسردگی، در دانشگاه فردوسی مشهد بودند که 16 نفر از آنها به شیوه نمونه­‌گیری داوطلبانه مبتنی بر هدف انتخاب شدند و بر مبنای گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. داده‌­ها به کمک ­‌های جمعیت­‌شناختی، افسردگی بک، سبک‌­های دفاعی و ابرازگری هیجانی از هر دو گروهِ آزمایش و کنترل جمع آوری شد. گروه آزمایش بنا به هدف طرح، بسته­‌ی روان­‌درمانی ­پویشی کوتاه‌­مدتِ فشرده را 20 جلسه دریافت کردند، در حالیکه برای گروه کنترل مداخله‌­ای صورت نگرفت. بعد از پایان دوره‌­ی روان­‌درمانی، مجدداً ­‌های مذکور در مرحله‌­ی پس‌­آزمون اجرا شدند. داده­ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون ANCOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته­‌های پژوهش نشان داد که روان‌­درمانی پویشی کوتاه‌­مدتِ فشرده باعث کاهش نشانه­‌های افسردگی (001/0p<)، سبک­های دفاعی رشدنایافته (017/0p<) و روان­رنجور (001/0p<) و همین­طور منجر به افزایش سبک‌­دفاعی رشدیافته (001/0p<) و ابرازگری هیجانی (001/0p<) در گروه آزمایش شده است. تأیید فرضیه­‌های تحقیق مبین این است که روان­‌درمانی پویشی کوتاه‌­مدتِ فشرده منجر به بهبود خلق و افزایش افشای هیجانی و بکارگیری سبک دفاعی کارآمدِ رشدیافته و نیز کاهش استفاده از سبک­‌های دفاعی غیر انطباقیِ رشدنایافته و روان­رنجور گردیده است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: حیدری‌نسب، لیلا
استاد مشاور دوم: طبيبي، زهرا
کلید واژه ها:  روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت فشرده ، سبک‌های دفاعی ، نشانه‌های افسردگی ، ابرازگری هیجانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 586
نام نویسنده: پرهیزکار، نرگس
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 124
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضر با هدف اثر بخشی درمان شناختی – رفتاری مبتنی بر کنش­‌های اجرایی به شیوه­‌ی گروهی بر کاهش نشانه‌­ها و بهبود کنش­‌وری اجرایی دانشجویان مبتلا به ADHD صورت گرفت. روش: بدین منظور از طریق فراخوان از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد که قبلا تشخیص ADHD گرفته بودند یا از نشانه­‌های این اختلال رنج می­‌بردند و در سال 91-92 مشغول به تحصیل بودند، دعوت به همکاری شد، 32 نفر از دانشجویان مبتلا به ADHD انتخاب شدند، تشخیص اولیه از طریق ­‌ی BAARS و تشخیص قطعی با مصاحبه‌­ی روانپزشکی صورت گرفت، سپس شرکت کنندگان به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند و درمان شناختی - رفتاری برای گروه آزمایش ارائه شد، و گروه کنترل در حالت انتظار قرار گرفتند. هر دو گروه قبل و بعد از اجرای گروه درمانی ‌­های BAARS و BDEFS را تکمیل کردند. یافته­ها: نتایج حاصل از تحلیل واریانس چند متغیری (MANCOVA) و تحلیل کوواریانس (ANCOVA) نشان داد که گروه آزمایش، پس از درمان، کاهش معناداری را در نشانه­‌های ADHD نشان دادند (1p < 0/00)، همچنین گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل، در متغیر کندی زمان شناختی کاهش معناداری را نشان دادند (p < 0/001)، و گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بهبود معناداری را در مولفه‌­های کنش‌­های اجرایی نشان دادند p <0/001)) به عنوان مثال تفاوت دو گروه در  متغیر مدیریت زمان ، متغیر سازمان­دهی و حل مساله،  بازداری، خودانگیزشی و متغیر خود نظم‌جویی هیجانی (همه موارد:p <0/001 ) به نفع گروه آزمایش معنادار بود. : نتایج پژوهش نشان می­‌دهد که درمان شناختی - رفتاری مبتنی بر کنش­های اجرایی بر کاهش نشانه­‌های اختلال ADHD و بهبود کنش‌­وری اجرایی در این دانشجویان موثر بوده و می­تواند به عنوان یک روش درمانی در کنار سایر درمان­ها مورد استفاده قرار گیرد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد راهنمای دوم: صالحي فدردي، جواد
استاد مشاور اول: فیاضی‌بردبار، محمدرضا
کلید واژه ها:  اختلال نارسایی توجه – فزون‌کنشی در دانشجویان ، درمان شناختی - رفتاری ، کنش‌های اجرایی

<   11121314142434445464748495051525354555657585960616263646566676869798999109119129139149   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.