دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   11121314142434445464748495051525354555657585960616263646566676869708090100110120130140150   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1557 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 593
نام نویسنده: رحیمی، محدثه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 117
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش شیوه‌های فرزندپروری مقتدرانه، مستبدانه و سهل‌گیرانه و بازداری شناختی در خلاقیت کلامی و شکلی کودکان دبستانی صورت گرفت. بدین منظور از بین تمام دانش‌آموزان مقطع ابتدایی ناحیه 2 شهر مشهد، 137 دانش‌آموز دختر پایه‌های سوم تا ششم مقطع ابتدایی و والدین آنها در این پژوهش شرکت داده شدند. خلاقیت کلامی به وسیله فعالیت شماره 6  (فقط فرض کن) از فرم کلامی آزمون تفکر خلاق تورنس (TTCT) و خلاقیت شکلی به وسیله فعالیت شماره 2 (تکمیل تصاویر) از فرم شکلی TTCT سنجیده شد. برای بررسی شیوه فرزندپروری، مقیاس فرزندپروری بامریند توسط یکی از والدین  پاسخ‌داده شد. بازداری شناختی کودکان توسط دو آزمون رایانه‌ای استروپ کلاسیک و برو/ نرو سنجش شد. برای کنترل متغیر هوش نیز دو خرده مقیاس تطبیق علائم (رمز نویسی) و حافظه ارقام از ویرایش چهارم آزمون هوش کودکان وکسلر روی دانش‌آموزان اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون هم‌زمان استفاده شد. طبق نتایج تحلیل داده‌ها، شیوه فرزندپروری مقتدرانه با نمره کل خلاقیت شکلی و مؤلفه جزئیات و سیالی خلاقیت شکلی رابطه معنادار مثبت داشت. همچنین، نمره تداخل به‌دست آمده از آزمون استروپ با مؤلفه‌های سیالی و انعطاف‌پذیری خلاقیت شکلی همبستگی معنادار مثبت داشت. تعداد پاسخ‌های نادرست آزمون برو/ نرو نیز با نمره کل خلاقیت شکلی و مؤلفه جزئیات خلاقیت شکلی همبستگی معنادار منفی داشت. نتایج تحلیل رگرسیون هم‌زمان نیز نشان داد که حافظه ارقام، سبک سهل‌گیرانه و مقتدرانه قادر به پیش‌بینی کل خلاقیت می‌باشد. حافظه ارقام و سبک مقتدرانه قادر به پیش‌بینی نمره کل خلاقیت شکلی می‌باشد؛ نمره تداخل می‌تواند مؤلفه انعطاف‌پذیری خلاقیت شکلی را پیش‌بینی نماید، و حافظه ارقام، سبک سهل‌گیرانه و سبک مقتدرانه قادر به پیش‌بینی مؤلفه جزئیات خلاقیت شکلی هستند. یافته­های پژوهش حاضر در مقایسه با یافته­های پژوهش­های دیگر و نیز از لحاظ نظری و کاربردی مورد بحث قرار گرفت.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی زوج درمانی به شیوه ی گاتمن بر الگوها و باورهای ارتباطی زوجین متعارض دانشجو بوده است.  روش پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود.  جامعه آماری این پژوهش کليه زوجين دانشجوی مراجعه کننده به کلینیک خانواده درمانی دکتر کیمیایی  و کلینیک روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد بودند که بصورت فراخوان برای حضور در این پژوهش از آن ها  دعوت به عمل آمد . آزمودنی­ها شامل زوجینی بودند که یکی یا هردو دانشجو بودند و براساس تعارضات زناشویی(MCQ) ، متعارض تشخیص داده شدند . حجم نمونه اولیه در پژوهش شامل 14 زوج بود که 10 زوج تا پایان پژوهش باقی ماندند.  در این مطالعه، زوجین با روش نمونه­گیری در دسترس (سهل الوصول) و به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند، و در هر گروه 5 زوج قرار گرفتند. در مرحله ی پیش آزمون ،آزمودنی های هردو گروه به  های  الگوهای ارتباطی(CPQ) و باورهای ارتباطی( RBS) پاسخ گفتند .  زوجین گروه آزمایش در طی هشت  جلسه و هر جلسه به مدت یک ساعت و نیم  تحت درمان زوج­درمانی به شیوه ی گاتمن  قرار گرفتند در صورتی که گروه کنترل تحت هیچ گونه درمانی قرار نگرفتند.در پايان اجراي طرح،هر دو گروه آزمایش و کنترل های یاد شده را تکمیل نمودند. داده های جمع آوری شده با تحلیل کوواریانس (ANCOVA) و آزمون T مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد که روش زوج درمانی گاتمن همه خرده مقیاس های الگوهای ارتباطی را در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل بهبود بخشیده است . در " الگوی ارتباطی سازنده متقابل "  در" الگوی ارتباطی کناره گیری توقع" و" الگوی ارتباطی اجتنابی "001/0p<. همچنین نتایج بیانگر این است که باورهای ارتباطی غیرمنطقی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری کاهش یافته است . در خرده مقیاس های " باور به تخریب کنندگی مخالفت " 01/0=sig در " توقع ذهن خوانی " 03/0=sig  و " عدم تغییر پذیری همسر " 008/0=sig  اما در دو خرده مقیاس دیگر " باور به کمال گرایی جنسی " و " تفاوت های جنسیتی " با وجود اینکه روش گاتمن باعث کاهش در نمرات این دو خرده مقیاس در گروه آزمایش شده است اما این تفاوت ها معنادار نبوده است . روش زوج درمانی گاتمن در تمامی خرده مقیاس های تعارض زناشویی تغییرات معناداری را در گروه آزمایش ایجاد کرده است .

فهرست مندرجات

منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: حسن آبادي، حسين
کلید واژه ها:  زوج درمانی به شیوه ی گاتمن ، الگوهای ارتباطی ، باورهای ارتباطی ، زوجین متعارض دانشجو


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 588
نام نویسنده: نعمت‌پور، زهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 94
چکیده: 

این پژوهش با هدف اصلی بررسی اثر­بخشی آموزش گروهی شناختی- هیجانی- رفتاری بر بهبود دلبستگی دانش‌­آموزان دختر متأهل شهرستان صالح­‌آباد انجام پذیرفت. پژوهش حاضر کاربردی و از نوع شبه آزمایشی و طرح پیش‌­آزمون پس­‌آزمون با گروه کنترل می­‌باشد. ­‌­های مورد استفاده دلبستگی کولینز و رید (RAAS) و نیز ­‌ی باور­های غیر­­منطقی جونز بوده و جلسات آموزشی به صورت 10 جلسه‌­ی 90 دقیقه­‌ای و هفته­‌ای دو جلسه بوده­‌اند. نتایج حاصله از تحلیل آماری با آزمون تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که آموزش­‌گروهی شناختی- هیجانی- رفتاری در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل تأثیر معنی­‌داری در نمرات دلبستگی ایجاد نکرده­‌ است. لیکن نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشانگر کاهش معنادار نمرات باورهای غیر­منطقی، در اثر آموزش این طرح می­‌باشد. آماره­‌ی مجذور سهمی اتا نشان داد که 37% تغییرات نمره پس‌­آزمون ناشی از شرکت در گروه آموزشی REBT بوده ­است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: امين يزدي، سيد امير
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  آموزش‌گروهی ، شناختی- هیجانی- رفتاری ، دلبستگی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 587
نام نویسنده: خوریانیان، مهدی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 75
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی روان‌­درماني پويشي كوتاه­‌مدتِ فشرده بر سبك‌­هاي دفاعي و ابرازگري هيجاني در مبتلایان به افسردگی انجام شد. پژوهش حاضر، کاربردی و از نوع شبه آزمایشی می­‌باشد که در آن از پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه­‌ی آماری این پژوهش کلیه دانشجویانِ سال90-91 مبتلا به افسردگی، در دانشگاه فردوسی مشهد بودند که 16 نفر از آنها به شیوه نمونه­‌گیری داوطلبانه مبتنی بر هدف انتخاب شدند و بر مبنای گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. داده‌­ها به کمک ­‌های جمعیت­‌شناختی، افسردگی بک، سبک‌­های دفاعی و ابرازگری هیجانی از هر دو گروهِ آزمایش و کنترل جمع آوری شد. گروه آزمایش بنا به هدف طرح، بسته­‌ی روان­‌درمانی ­پویشی کوتاه‌­مدتِ فشرده را 20 جلسه دریافت کردند، در حالیکه برای گروه کنترل مداخله‌­ای صورت نگرفت. بعد از پایان دوره‌­ی روان­‌درمانی، مجدداً ­‌های مذکور در مرحله‌­ی پس‌­آزمون اجرا شدند. داده­ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون ANCOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته­‌های پژوهش نشان داد که روان‌­درمانی پویشی کوتاه‌­مدتِ فشرده باعث کاهش نشانه­‌های افسردگی (001/0p<)، سبک­های دفاعی رشدنایافته (017/0p<) و روان­رنجور (001/0p<) و همین­طور منجر به افزایش سبک‌­دفاعی رشدیافته (001/0p<) و ابرازگری هیجانی (001/0p<) در گروه آزمایش شده است. تأیید فرضیه­‌های تحقیق مبین این است که روان­‌درمانی پویشی کوتاه‌­مدتِ فشرده منجر به بهبود خلق و افزایش افشای هیجانی و بکارگیری سبک دفاعی کارآمدِ رشدیافته و نیز کاهش استفاده از سبک­‌های دفاعی غیر انطباقیِ رشدنایافته و روان­رنجور گردیده است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: حیدری‌نسب، لیلا
استاد مشاور دوم: طبيبي، زهرا
کلید واژه ها:  روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت فشرده ، سبک‌های دفاعی ، نشانه‌های افسردگی ، ابرازگری هیجانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 586
نام نویسنده: پرهیزکار، نرگس
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 124
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضر با هدف اثر بخشی درمان شناختی – رفتاری مبتنی بر کنش­‌های اجرایی به شیوه­‌ی گروهی بر کاهش نشانه‌­ها و بهبود کنش­‌وری اجرایی دانشجویان مبتلا به ADHD صورت گرفت. روش: بدین منظور از طریق فراخوان از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد که قبلا تشخیص ADHD گرفته بودند یا از نشانه­‌های این اختلال رنج می­‌بردند و در سال 91-92 مشغول به تحصیل بودند، دعوت به همکاری شد، 32 نفر از دانشجویان مبتلا به ADHD انتخاب شدند، تشخیص اولیه از طریق ­‌ی BAARS و تشخیص قطعی با مصاحبه‌­ی روانپزشکی صورت گرفت، سپس شرکت کنندگان به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند و درمان شناختی - رفتاری برای گروه آزمایش ارائه شد، و گروه کنترل در حالت انتظار قرار گرفتند. هر دو گروه قبل و بعد از اجرای گروه درمانی ‌­های BAARS و BDEFS را تکمیل کردند. یافته­ها: نتایج حاصل از تحلیل واریانس چند متغیری (MANCOVA) و تحلیل کوواریانس (ANCOVA) نشان داد که گروه آزمایش، پس از درمان، کاهش معناداری را در نشانه­‌های ADHD نشان دادند (1p < 0/00)، همچنین گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل، در متغیر کندی زمان شناختی کاهش معناداری را نشان دادند (p < 0/001)، و گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بهبود معناداری را در مولفه‌­های کنش‌­های اجرایی نشان دادند p <0/001)) به عنوان مثال تفاوت دو گروه در  متغیر مدیریت زمان ، متغیر سازمان­دهی و حل مساله،  بازداری، خودانگیزشی و متغیر خود نظم‌جویی هیجانی (همه موارد:p <0/001 ) به نفع گروه آزمایش معنادار بود. : نتایج پژوهش نشان می­‌دهد که درمان شناختی - رفتاری مبتنی بر کنش­های اجرایی بر کاهش نشانه­‌های اختلال ADHD و بهبود کنش‌­وری اجرایی در این دانشجویان موثر بوده و می­تواند به عنوان یک روش درمانی در کنار سایر درمان­ها مورد استفاده قرار گیرد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد راهنمای دوم: صالحي فدردي، جواد
استاد مشاور اول: فیاضی‌بردبار، محمدرضا
کلید واژه ها:  اختلال نارسایی توجه – فزون‌کنشی در دانشجویان ، درمان شناختی - رفتاری ، کنش‌های اجرایی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 585
نام نویسنده: محمدی، هادی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 137
چکیده: 

هدف از این پژوهش پیش بینی رضایت زناشویی ازروی متغیرهای سبک های دلبستگی و باورهای ارتباطی با کنترل متغیرهای سن، جنس، مدت زمان ازدواج، تعداد فرزندان و سلامت روان می باشد. برای دست یافتن به این منظور در میان کارمندان متأهل شاغل در دانشگاه فردوسی مشهد تعداد140 توزیع گردید که در نهایت 81   قابل تحلیل به دست آمد. ابزار گردآور ی داده­ها در این تحقیق عبارتند از،  رضایت زناشویی انریچ فرم 47 سوالی، سبک­های دلبستگی بزرگسالان بشارت (بشارت منتشر نشده)، باورهای ارتباطی (RBI) و مقیاس سلامت روانی (DASS21) می­باشد. اطلاعات به دست آمده از ها توسط نرم افزار آماری SPSS16  و با استفاده از رگرسیون چند­گانه، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t برای گروه های مستقل، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که  63 درصد از تغییرات در واریانس رضایت زناشویی از روی متغیرهای دموگرافیک، مقیاس سلامت روان، سبک­های دلبستگی و باورهای ارتباطی قابل تبیین بود. بعد از کنترل متغیرهای سن، جنس، مدت زمان ازدواج، تعداد فرزندان و سلامت روان، متغیرهای سبک دلبستگی دوسوگرا و باورهای ارتباطی بطور مستقلانه قادر به پیش­بینی رضایت زناشوئی بودند. نتایج همچنین نشان داد در ارتباط با رضایت زناشویی، سبک های دلبستگی ایمن، اجتنابی و  باورهای ارتباطی تفاوت معناداری در بین کارمندان مرد وزن وجود نداشتد. ولی در ارتباط با سبک دلبستگی دوسو گرا بین دوگروه کارمندان مرد وزن تفاوت معنادار مشاهده گردید.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: طبيبي، زهرا
استاد مشاور اول: سپهري شاملو، زهره
کلید واژه ها:  رضایت زناشویی ، سبک‌های دلبستگی ، باورهای ارتباطی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 584
نام نویسنده: احمدی، نسیم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 128
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی زوج درمانی شناختی- رفتاری بر بهبود نظم جویی شناختی هیجان، بازسازی طرحواره های شناختی ناسازگار و کاهش تعارضات زوجین ، انجام شد. روش پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی بوده است. نمونه اماری این پژوهش شامل 20 زوج که با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و به طور تصادفی به دوگروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش، هشت جلسه زوج درمانی شناختی- رفتاری دریافت کرده، اما گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. ابزار گردآوری اطلاعات، های تعارضات زوجین (MCQ ) ، نظم جویی شناختی هیجان ( CERQ) و فرم کوتاه طرحواره های یانگ (SQ-SF)  بوده است. نتایج نشان میدهد که پس از اجرای مداخله یاد شده ، میزان تعارضات زناشویی در گروه ازمایش در مقایسه با پیش آزمون و گروه کنترل به طور معناداری کاهش(05/0>P) داشته،همچنین، نظم جویی شناختی هیجان افزایش و طرحواره های ناسازگار کاهش یافته است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  زوج درمانی شناختی- رفتاری ، نظم جویی شناختی هیجان ، طرحواره های ناسازگار ، تعارضات زناشویی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 583
نام نویسنده: منصوری، نسیبه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 86
چکیده: 

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی زوج­درمانی خودتنظیمی بر رضایت زناشویی، سبک­ های هویتی و حل مسئله خانواده بود.

روش: بدین منظور، در یک پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل تعداد 10 زوج مراجعه کننده به روانپزشکان و متخصصان مغز و اعصاب و مراکز مشاوره شهر کاشمر به روش نمونه ­گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. زوج ­های گروه آزمایش در معرض مداخله 8 جلسه­ای زوج درمانی خودتنظیمی قرار گرفتند، در حالیکه گروه کنترل در معرض چنین مداخله­ای قرار نگرفتند. مقیاس زوجی اینریچ (ECS)، هویت بنیون و آدامز (OMEIS-2) و حل مسئله خانواده (FPS) در مورد افراد شرکت­ کننده اجرا گردید. داده­های پژوهش به کمک نرم افزار آماری SPSS-20 و با استفاده از شاخص­های آمار توصیفی، آزمون t مستقل، خی دو و تحلیل کوواریانس (ANCOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته­ها: یافته­ های پژوهش حاضر نشان داد که زوج درمانی خودتنظیمی باعث افزایش میزان رضایت زناشویی و مهارت­های حل مسئله زوج ­های گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل می­ شود. همچنین، زوج‌­درمانی خودتنظیمی باعث افزایش چهار بعد رضایت‌­زناشویی؛ یعنی رضایت­ زناشویی، ارتباطات، حل­ت عارض و تحریف ­آرمانی زوج­ها می­ شود. بعلاوه، زوج ­درمانی خودتنظیمی باعث کاهش میانگین نمره زوج­ها در سبک­ های هویت سردرگم، پیش­رس و دیررس و در مقابل افزایش میانگین نمره هویت موفق زوج­ها می­شود.

: در مجموع، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که زوج ­درمانی خودتنظیمی تأثیر بسزایی در افزایش میزان رضایت زناشویی، تعدیل سبک­های هویت و افزایش مهارت حل مسئله زوج­ها دارد و زوج درمانگران می­توانند نقش خودتنظیمی را در رضایت زناشویی، سبک هویت و حل مسئله در نظر بگیرند.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  زوج‌درمانی خودتنظیمی ، رضایت زناشویی ، سبک‌های هویتی ، حل مسئله خانواده


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 581
نام نویسنده: قندهاری، لیلا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 108
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی گروه‌درمانی با رویکرد معنوی- مذهبی بر افزایش عزت نفس و معنویت دانشجویان مهاجر و همچنین تعیین سهم افزایش معنویت در افزایش عزت نفس بود. از میان دانشجویان مهاجر دانشگاه فردوسی مشهد 20 نفر برای بررسی هدف پژوهش به شيوه تصادفي در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. اعضای گروه آزمايش، در هشت جلسه گروه‌درمانی معنوی- مذهبی شرکت کردند. نتايج بررسی داده‌ها حاكي از اين بود كه شركت در جلسات گروه‌درمانی با رویکرد معنوی- مذهبی باعث افزایش عزت نفس و معنویت دانشجویان مهاجر مي‌گردد. همچنین نتایج نشان داد که افزایش عزت نفس با افزایش معنویت رابطه معناداری دارد و از طریق افزایش معنویت مي‌توان افزایش عزت نفس را پیش‌بینی کرد. تلويحات يافته‌هاي پژوهش از لحاظ نظري و عملي بحث شد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

فاقد

 


استاد راهنمای اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  عزت نفس ، معنویت ، گروه‌درمانی معنوی- مذهبی ، دانشجویان مهاجر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 580
نام نویسنده: شیردل، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 91
چکیده: 

حوادث و اتفاقات از مهم ترين عوامل تهديدكننده سلامت بشراست. آسيب پذيرترين گروه سني در برابر حوادث نيز كودكان هستند. نقش والدين در مراقبت از كودك و نگرش هاي آنها نسبت به ايمني كودكشان اهميت دارد. همچنين توانايي هاي شناختي و رشدي كودك در درك خطرات محيط اطراف نيز نقش بسزايي در بروز حوادث دارد. پژوهش حاضر، دو هدف دارد: الف- مقايسه ادراک والدين نسبت به ايمني كودك در بین كودكان حادثه ديده و حادثه نديده، ب- مقايسه سطح توانايي كودكان حادثه دیده و كودكان حادثه ­ندیده در درك خطرات. نمونه مورد مطالعه شامل دو گروه حادثه ديده و حادثه نديده است: گروه اول 60 كودك حادثه ديده (7 تا 12 ساله) و والدين آنها كه بدليل حوادث غيرعمدي در بيمارستان شهيد هاشمي نژاد مشهد بستري شده بودند و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گرديدند. گروه دوم 60 كودك حادثه نديده  و والدين آنها كه به روش نمونه گيري در دسترس از سطح شهر مشهد انتخاب شدند. والدين به SARTQ پاسخ دادند و درك خطر كودكان با يك سري تصاوير اندازه‌گيري و نمره گذاري شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری رگرسیون لوجستیک استفاده شد. نتايج نشان داد ادراکات والدین نسبت به مراقبت از کودک نمی تواند آسیب دیدن وی را پیش بینی کند و فقط ریسک پذیری کودک از نظر والدین به طور پایایی آسیب دیدگی کودک را پیش بینی می کند. به این صورت که هر چه قدر کودکی از نظر والدینش ریسک پذیرتر باشد، شانس آسیب دیدگی وی بیشتر است. همچنين نمره کودک در درک خطر به طور پایایی آسیب دیدگی وی را پیش بینی می کند. به این معنا که هر چه قدر کودکی توانایی درک خطر بیش تری داشته باشد، شانس آسیب دیدگی وی کمتر است. و توانايي درک خطر كودكان حادثه ديده كمتر از حادثه نديده است. در نتیجه كودكاني كه تخمين پاييني از خطرهاي محيطي دارند و يا تخمين بالا از توانايي خود دارند، از شانس بيشتري براي آسيب هاي غيرعمدي برخوردارند. بالا بردن توانايي كودكان در اين زمينه، آنها را قادر مي سازد تا بتوانند از حوادث و خطرات دوري كرده و در نتيجه كمتر دچار انواع جراحت ها و آسيب هاي احتمالي گردند.

فهرست مندرجات

منابع و مآخداستاد راهنمای اول: طبيبي، زهرا
استاد مشاور اول: سپهري شاملو، زهره
کلید واژه ها:  حادثه ، درك خطر ، ادراك والدين ، ايمني كودك

<   11121314142434445464748495051525354555657585960616263646566676869708090100110120130140150   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.