دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   1112131414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970718191101111121131141151   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1552 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 575
نام نویسنده: معلم، رضوان
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 140
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضر به منظور تعيين تاثير آموزشمعنوي-مذهبي به شيوه گروهي بر افزايش شادکامی و رضايت از زندگي دانش آموزان انجام شده است.روش اجرا: اين پژوهش از جمله پژوهشهاي نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون پس آزمون با گروه كنترل است و نمونه گيري آن به شيوه تصادفي خوشه اي از ميان دانش آموزاندختر سال اول دبيرستان انجام گرفته است.به اين منظور 28 نفربا نمرات پايين شادكامي و رضايت از زندگي به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل قرار گرفتند.اعضاي گروه آزمايش در 13 جلسه 5/1 ساعته شركت كردند و بعد از آخرين جلسه ،پس آزمون براي هر دو گروه اجرا شد و سه ماه پس از آخرین آزمون ،تست مجددی به منظور به دست آوردن نمرات پیگیری انجام گردید.  در اين پژوهش از دو شادكامي آكسفورد و رضايت از زندگي دانش آموزان(MSLSS) به عنوان ابزار سنجش و از تحلیل کوواریانس چندمتغیره برای تحلیل داده ها استفاده شد.نتايج: نتايج نشان داد كه تفاوت ميان گروه آزمايش و كنترل در سطح معنادار 01/0بوده است ،يعني مداخلات گروهي معنوي-مذهبي در افزايش شادكامي و رضايت از زندگي دانش آموزان نقش كليدي ايفا مي كند.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
استاد مشاور اول: عبدخداي، سعيد
کلید واژه ها:  معنوي-مذهبي ، گروه درماني ، شادكامي ، رضايت از زندگي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 574
نام نویسنده: وکیلی، محسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 177
چکیده: 

این پژوهش با هدف مقایسه میزان اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان با زوج در مانی شناختی- رفتاری در کاهش تحریف های شناختی بین فردی زوج ها و کاهش تعارض های زناشویی زوج ها مراجعه کننده به فرهنگسراهای خانواده شهر اصفهان انجام گرفت.

پژوهش حاضر به لحاظ هدف پژوهشی از نوع کاربردی و از نظر روش نیمه آزمایشی که با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد.جامعه آماری شامل کلیه زوج های  مراجعه کننده به فرهنگسرای خانواده شهر اصفهان در سال 1392 که دارای تعارض های زناشویی بودند را شامل می شد.و از بین آنها 15 زوج  با استفاده از نمونه گیری در دسترس و جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه  کنترل قرار داده شد. داده ها به کمک مقیاس تحریف های شناختی بین فردی(حمام چی،  2005)و تعارض های زناشویی(ثنایی و همکاران،  1387)جمع آوری شد.سپس گروه های آزمایش 8 جلسه(60 دقیقه ای)هر یک تحت زوج درمانی های متمر کز بر هیجان و زوج درمانی شناختی- رفتاری  قرار گرفتند. در این مدت گروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت نکرد و پس از پایان جلسات پس آزمون اجرا شد.سپس با استفاده از تحلیل کوواریانس یافته های بدست آمده از طریق نرم افزار SPSS-18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش فرضیه های تحقیق را تایید و نشان داد که زوج درمانی متمرکز بر هیجان و زوج درمانی شناختی- رفتاری به موجب کاهش تحریف های شناختی بین فردی و تعارض های زناشویی زوج ها گردیده است.نتایج همچنان نشان داد که زوج درمانی شناختی رفتاری در کاهش تحریف های شناختی بین فردی و زوج درمانی متمرکز بر هیجان در کاهش تعارض های زناشویی زوج ها اثربخشی بیشتری داشتند.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  زوج درمانی متمرکز بر هیجان ، زوج درمانی شناختی- رفتاری ، تحریف های شناختی بین فردی ، تعارض های زناشویی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 573
نام نویسنده: غفوری نسب، جواد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 133
چکیده: 

هدف از انجام پژوهش حاضر،مقایسه اثربخشی آموزش گروهی خانواده­درمانی بین­نسلی و ساختاری بر کاهش تعارضات والد نوجوان و بهبود روابط ولی­فرزندی بود. درگام اول از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده 300 دانش­آموز دختر و پسر انتخاب شدند و مقیاس سنجش تعارض(فرم نوجوان)و روابط ولی فرزندی بر روی آنها اجرا شد. 50 نفر از والدین دانش­آموزانی که بیشترین میزان تعارض و پایین­ترین سطح روابط با والدین را داشتند،از طریق غربالگری انتخاب شدند و درگروه­های آزمایشی وکنترل به صورت تصادفی جایگزین شدند.قبل و بعد از ارائه آموزش­ها مقیاس سنجش تعارض(فرم والد)بر روی والدین اجرا شد. همچنین بر روی فرزندان آنها نیز به عنوان پس­آزمون روابط ولی­فرزند اجرا شد. داده­ها با استفاده­ از آزمون تحلیل­کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.­نتایج بدست آمده نشان­داد که علاوه بر کارآمدی معنادار هر دو رویکرد در کاهش تعارض­هاو بهبود روابط با مادر، رویکرد ساختی اثربخشی بالاتری نسبت به رویکرد بین­نسلی در کاهش میزان تعارضات داشت (05/0>P)اما در بهبود روابط با مادر تفاوت معناداری بین رویکردها مشاهده نشد (05/0<P). درحالی­که اثربخشی هر دو رویکرد بر بهبود روابط با پدر معنادار نشد(05/0<P).­بنابراین مفاهیم دیدگاه بین­نسلی و ساختاری می­توانند درکاهش میزان تعارض­ها بین والدین و فرزندان سودمند باشد و موجب بهبودی روابط بین آنها نیزگردند.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: اصغري نكاح، سید محسن
کلید واژه ها:  آموزش گروهی خانواده¬درمانی بین¬نسلی ، آموزش گروهی خانواده¬درمانی ساختاری ، تعارض ، روابط والد- فرزند ، نوجوانان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 572
نام نویسنده:  رنجبری، مجتبی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 182
چکیده: 

این پژوهش با هدف تعیین اثر بخشی زوج درمانی هیجان محور و راه حل محور بر افزایش شادمانی زناشویی و اصلاح نگرش­های ارتباطی ناکارآمد زوجین مراجعه کننده به دفاتر حمایتی شهرستان نیشابور می­باشد

این پژوهش به لحاظ هدف از نوع كاربردي، و از نظر روش نیمه آزمايشي که با طرح پيش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل صورت گرفت. جامعه­ی آماری کلیه زوجینی بودند كه به علت اختلاف و ناسازگاري هاي زناشويي به دفاتر  وكالت شهرستان نيشابور، در سال 1392-91 مراجعه نمودند  و از بین آنها 15 زوج با استفاده از نمونه گیری در دسترس و جایگزینی تصادفی در دوگروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. داده­ها به کمک مقیاس شادمانی زناشویی(MHS؛ آزرین و همکاران، 1973) و  باورهای ارتباطی( RBQ؛ رومنس و دی بورد، 1995) جمع آوری شد. سپس گروه­های آزمایش 8 جلسه (5/1 ساعته) تحت زوج درمانی قرار گرفتند. در این مدت گروه کنترل هیچ مداخله­‌ی خاصی دریافت نداشتند. پس از پایان جلسات پس آزمون برای  هر سه گروه اجرا شد. سپس با استفاده از تحلیل کوواریانس دو متغیره برای مقایسه اثربخشی درمان های انجام شده و کواریانس­ یافته­های به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش فرضیه­های تحقیق را تائید و نشان داد که زوج درمانی هیجان محور و راه حل محور به صورت معنا داری موجب افزایش شادمانی زناشویی و بهبود نگرش­هایارتباطی زوجین گردیده است. نتایج، اثربخشی بالاتر زوج درمانی هیجان را بر شادمانی زناشویی نشان داد. همچنین نتایج نشان دهنده­ی، اثربخشی بالاتر زوج درمانی راه حل محور  بر اصلاح نگرش ارتباطی ناکارآمد می­باشد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: کیمیائی، سیدعلی
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  زوج درمانی هیجان محور ،  زوج درمانی راه حل محور ،  شادمانی زناشویی ،  نگرش ارتباطی ناکارآمد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 571
نام نویسنده: توکلو، زهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 117
چکیده: 

هدف از این پژوهش، مقایسه اثر بخشی آموزش حافظه کاری و بازی‌های رایانه‌ای در بهبود کنش هوش(نیمرخ اسید) و املای  دانش‌آموزان مبتلا به  ناتوانی یادگیری  بود. در این پژوهش از روش شبه تجربی با پیش آزمون - پس آزمون همراه با گروه کنترل و گمارش تصادفی استفاده شد. با استفاده از نمونه گیری داوطلبانه ودر دسترس تعداد 30 از  نفر دانش آموز انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه به شکل تصادفی گماشته شدند. در مرحله پیش آزمون از آزمون وکسلر کودکان به منظور اندازه گیری نیمرخ اسید و از آزمون املا برای تشخیص دانش آموزان مبتلا به ناتوانی  املا استفاده شد .جلسات مداخله  آموزش رایانه ای حافظه کاری و بازی های رایانه ای طی 24 جلسه 30 دقیقه ای اجرا شد. سپس در مرحله پس آزمون ،  آزمون وکسلر و املامجددا انجام گرفت .نتایج تحلیل کوواریانس(ANCOVA)  نشان داد که بین سه گروه آموزش حافظه کاری وگروه  بازی های  رایانه ای و کنترل تفاوت وجود دارد . همچنین نتایج آزمون تعقیبی LSD نشان داد از بین دو روش آموزش حافظه کاری و بازیهای رایانه ای ، آموزش کنش های اجرایی(آموزش حافظه کاری) بر دیگری برتری داشته و باعث کاهش خطا از نوع دقت، حافظه دیداری و شنیداری  املا و بهبود کنش هوش در خرده آزمون‌های حافظه ارقام و رمز نویسی اسید وکسلر گردیده است.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

بدون

 


استاد راهنمای اول: غنايي چمن آباد، علي
استاد مشاور اول: عبدخداي، سعيد
کلید واژه ها:  حافظه کاری ، هوش ، ناتوانی یادگیری املا ، بازی‌های رایانه‌ای


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 570
نام نویسنده: ظريف، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 132
چکیده: 

هدف از این پژوهش بررسی اثر بخشی بازی‌های زبان شناختی بر رشد مهارت‌های زبان دریافتی و بیانی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با دو گروه آزمایش و کنترل است. جامعه آماری کلیه کودکان پسر 6-4 سال بی سرپرست و بدسرپرست می‌باشند که در مرکز نگهداری حضرت علی اصغر(ع) مشهد ساكن هستند. روش نمونه‌گیری، در دسترس می‌باشد. بدین منظور 18 نفر از کودکان به روش گمارش تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. سپس برای گروه آزمایش 12 جلسه 45 دقیقه‌ای بازی‌های زبان شناختی ارائه گردید. آزمون رشد زبان Told-p:3(خرده مقیاسهای واژگان تصویری، واژگان شفاهی، واژگان ربطی، درک دستوری و تقلید جمله) به عنوان پیش‌آزمون و پس‌آزمون استفاده گردید. در تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل کواریانس MANCOVA استفاده گردید.

یافته ها نشان داد که کودکانی که بازی‌های زبان شناختی را دریافت کرده اند، در پس‌آزمون افزایش معناداری در زبان دریافتی،زبان بیانی، واژگان تصویری،درک دستوری و واژگان شفاهی در مقایسه با گروه کنترل داشتند.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

بدون

 


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور دوم: اصغري نكاح، سید محسن
کلید واژه ها:  بازی های زبان شناختی ، زبان دریافتی ، زبان بیانی ، کودکان بی سرپرست و بدسرپرست


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 569
نام نویسنده: نظرزاده، فریده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 79
چکیده: 

فاقد چکیده میباشد.

 

منابع و ماخذ


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 568
نام نویسنده:  ارقبایی، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 89
چکیده: 

هراس اجتماعی از جمله شایع­ترین اختلال­های اضطرابی است که وجه مشخصه آن ایجاد هراس نسبت به موقعیت­های اجتماعی است. افراد مبتلا به این اختلال از حضور در اجتماع پرهیز می­کنند و به­همین خاطر عملکرد شغلی و تحصیلی آنان به خطر می­افتد. یافته­ها نشان دهنده اثربخشی درمان­های شناختی رفتاری بر درمان هراس اجتماعی هستند. از این رو هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی هیپنوتراپی شناختی بر هراس اجتماعی و انسجام درونی دانشجویان مبتلا به این اختلال بود. پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش­آزمون و پس­آزمون همراه با گروه کنترل بوده است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مبتلا به اختلال هراس اجتماعی بود که به کلینیک روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد مراجعه کرده­اند. تعداد 20 نفر با روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. برای گردآوری داده­های مورد نیاز از های هراس اجتماعی (SPIN) و انسجام درونی استفاده شد. در ابتدای دوره درمان، آزمودنی­ها به ­های پژوهش پاسخ دادند و پس از 8 جلسه مداخله هیپنوتراپی شناختی، مجدداً مقیاس­ها توسط آنان تکمیل شد. نتایج پژوهش نشان می­دهند که هیپنوتراپی شناختی توانسته است موجب کاهش نشانگان هراس اجتماعی (001/0>P) و بهبود انسجام درونی (05/0>P) اعضای گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شود. هیپنوتراپی شناختی از طریق تأثیرگذاری بر باورهای ناکارآمد افراد مبتلا به هراس اجتماعی، ضمن کاهش نشانگان این اختلال موجب بهبودی انسجام درونی آنها می­شود. در نتیجه هیپنوتراپی شناختی نه تنها نشانگان هراس اجتماعی را در دانشجویان کاهش می دهد، بلکه به بهبود انسجام درونی و مؤلفه های آن که شامل مدیریت وقایع، معنی داری وقایع و قابل درک بودن وقایع در دانشجویان مبتلا به هراس اجتماعی نیز می شود.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: کیمیائی، سیدعلی
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  هیپنوتراپی شناختی ، هراس اجتماعی ، انسجام درونی ، دانشجویان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 567
نام نویسنده: حسيني يزدي، سيده عاطفه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 138
چکیده: 

طلاق، یکی از عمده ترین رویداد های استرس زائی است که کودکان و نوجوانان با آن مواجه می شوند. طلاق والدین غالبا مشکلات اقتصادی ،اجتماعی و روانی به همراه دارد. هدف از پژوهش حاضر ، بررسی اثربخشی برنامه CODIP بر بهبود خودپنداره ، افزایش تاب آوری و کاهش مشکلات درونی برونی سازی شده کوکان طلاق 10تا 12 سال بود . بدین منظور 25 کودک از خانواده های طلاق انتخاب شدند و بطور تصادفی در دو گروه ازمایش (13نفر) و گروه کنترل نما ( 12 نفر ) گمارده شدند . پس از اجرای 15 جلسه CODIP و اجرای SEARS و CSCS ، و CBCL ، بصورت پیش ازمون و پس آزمون ، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس (ANCOVA) و تحلیل کوواریانس چندگانه (MANCOVA) نشان داد که برنامه مداخله ای CODIP باعث ایجاد تغییر در خودپنداره  و نیز مشکلات درونی سازی شده کودکان طلاق نمیشود (P>0/05) ، اما تاب آوری آنها را افزایش می دهد و باعث کاهش مشکلات برونی سازی آنها می شود P<0/05)) . همچنین در هیچ یک از این مقیاسها بین دختران و پسران تفاوت معناداری مشاهده نشد P>0/05)) . یافته ها ، در همه مقیاسها بغیر از مشکلات درونی سازی شده ، با بیشتر یافته های قبلی در این زمینه همسو است و بطورکلی بنظر می رسد این برنامه تاثیر زیادی در تغییر رفتار کودکان دارد .

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: کیمیایی، سید علی
کلید واژه ها:  CODIP ، خودپنداره ، تاب آوری ، مشکلات درونی سازی شده ، مشکلات برونی سازی شده ، کودکان طلاق


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 566
نام نویسنده:  کیافر، مریم سادات
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 130
چکیده: 

با توجه به نقش مهم ارتباط والد- کودک و نیز مهارت های تئوری ذهن و رشد هیجانی بر بهداشت روان دوران کودکی، این پژوهش با هدف بررسی مقایسه اثربخشی مداخلات فلورتایم با آموزش نظریه ذهن در کاهش پرخاشگری، بهبود رابطه مادر- کودک و نظریه ذهن انجام شد.

آزمودنی ها شامل 44 کودک پیش دبستانی با نشانه های پرخاشگری بودند، که با نمونه گیری در دسترس از میان جامعه کودکان پیش دبستانی شهر مشهد انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (10 مادر- کودک در گروه فلورتایم و 17 کودک در گروه نظریه ذهن) و یک گروه کنترل (17 کودک) قرار گرفتند. آزمودنی های گروه آزمایش مداخلات مرتبط با فلورتایم و نظریه ذهن را دریافت کردند و گروه کنترل مداخله نما آموزش ایمنی در خیابان را دریافت کرد. ابزار پژوهش شامل پرخاشگری ، رابطه مادر- کودک و آزمون باور کاذب برای آزمون نظریه ذهن کودکان بود که در پیش آزمون و پس آزمون مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته ها نشان داد که مداخله فلورتایم در مقایسه با مداخله گروه نظریه ذهن و کنترل توانست پرخاشگری را به طور معناداری کاهش بیشتر و رابطه مادر- کودک را بهبود بیشتری دهد. به علاوه، در آزمون باور کاذب بین عملکرد دو گروه آزمایشی تفاوت معناداری دیده نشد. اما مداخله در هر دو گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل موجب بهبود نظریه ذهن کودکان شده بود.

رویکرد رشد یکپارچه انسان/فلورتایم رویکردی موثر در کاهش مشکلات و ارتقاء ارتباطات والد- کودک و نظریه ذهن کودکان می باشد. رویکرد تئوری ذهن فقط توانست باعث ارتقاء نظریه ذهن کودکان گردد. به همین دلیل برای رشد جامعه باید بر آموزش رویکرد رشد یکپارچه انسان به خانواده ها تاکید شود.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: امین یزدی، سید امیر
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  دی آی آر/ فلورتایم ، نظریه ذهن ،  آموزش ، کودک ، پرخاشگری ، تعاملات

<   1112131414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970718191101111121131141151   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.