دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   1112131414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970718191101111121131141151   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1557 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 579
نام نویسنده: نیکخواه، حسین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 87
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی گروه درمانی فرانظری بر افزایش عزت نفس و بهبود راهبردهای پیشگیری از عود در بیماران معتاد انجام شده است. جامعه ی آماری مورد نظر، معتادین مراجعه کننده به کلینیک ترک اعتیاد دکتر آذرین فر در شهر مشهد بودند که از این بین 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب و در دو گروه 15 نفره ی کنترل و آزمایش جایگزین شدند و مورد بررسی قرار گرفتند.

ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش ی عزت نفس کوپراسمیت (1967)، ی پیش بینی عود یا بازگشت (RPS) (بک و رایت، 1380) و مقیاس سنجش تغییر دیکلمنته و همکاران (1989) بودند.

در ابتدای پژوهش، های فوق به نمونه ی آماری ارائه گردید و اطلاعات حاصل جمع بندی شد. در ادامه برای گروه آزمایش 10 جلسه ی گروه درمانی 2 ساعته (هرهفته 2جلسه) براساس الگوی فرانظری برگزارشد و در پایان های مذکور مجدداً به تمام اعضای نمونه ارائه و داده های حاصل بررسی شد.

در اين تحقيق از تجزيه و تحليل توصيفي داده‌ها، به منظور توصيف داده‌هاي جمع‌آوري شده، استفاده شد و با استفاده از نرم افزار آماري SPSS اطلاعات تجزيه و تحليل گردید. جهت بررسی اثربخشی گروه درمانی فرانظری بر افزایش عزت نفس و بهبود راهبردهای پیشگیری از عود، از مانکوا استفاده گردید.

نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان دادند که نمرات عزت نفس گروه آزمایش و کنترل بعد از اجرای متغیر مستقل یعنی گروه درمانی فرانظری دارای تفاوت معنادار می باشد، به عبارتی فرضیه ی اول تحقیق مبنی بر اثربخشی گروه درمانی فرانظری بر افزایش عزت نفس بیماران معتاد تایید می شود.

 در مورد فرضیه ی دوم تحقیق مبنی بر اثربخشی گروه درمانی فرانظری بر بهبود راهبردهای پیشگیری از عود (که متغیر پیشگیری از عود به دو بخش وسوسه و میل تقسیم می شود) نمرات وسوسه و میل گروه آزمایش و کنترل بعد از اجرای متغیر مستقل یعنی گروه درمانی فرانظری دارای تفاوت معنادار می باشد، به عبارتی فرضیه ی دوم تحقیق تایید می شود  .براین اساس نتیجه گرفته می شود که گروه درمانی فرانظری تأثیر مثبتی بر افزایش عزت نفس و بهبود راهبردهای پیشگیری از عود معتادان دارد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: حسن آبادي، حسين
کلید واژه ها:  گروه درمانی ، الگوی فرانظری ، عزت‌نفس ، راهبردهای پیشگیری ازعود ، معتاد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 578
نام نویسنده: مظفری، محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 126
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی گروه درمانی وجودی (از طریق تاکید بر احساس تنهایی و اضطراب وجودی ناشی از آن)، بر بهبود نشانگان ضربه ی عشق و سایر مشکلات همراه ( استرس، اضطراب، افسردگی، نشخوار ذهنی و ناامیدی) انجام شده است. در اين پژوهش از روش نیمه آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه ي آماري اين پژوهش شامل دانشجویان مذکر و مجرد دانشگاه فردوسی مشهد بوده اند، که از میان آنان به شيوه ي نمونه گيري هدفمند 24 آزمودني انتخاب و سپس به شیوه ی تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. براي جمع آوري داده ها از شش ي که عبارتند از ی ضربه ی عشق ، مقیاس احساس تنهایی UCAL، ی داس 21، آزمون اضطراب وجودی لارنس گود، مقیاس پاسخ های نشخواری، مقیاس امید اشنایدر استفاده شده است. نتایج نشان داد که ميزان نشانگان ضربه ی عشق و سایر مشکلات همراه، همچون استرس، اضطراب، افسردگی، نشخوار ذهنی به صورت معناداری در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش یافته و میزان امید  به صورت معناداري در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش یافته است. با توجه به این یافته ها مي توان گفت گروه درمانی وجودی مي تواند باعث کاهش معنادار نشانگان ضربه ی عشق و سایر مشکلات همراه، همچون استرس، اضطراب، افسردگی، نشخوار ذهنی و افزایش معنادار میزان امید در دانشجویان گردد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

 


استاد راهنمای اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
استاد مشاور اول: حسن آبادي، حسين
کلید واژه ها:  اثر بخشي ، گروه درمانی وجودی ، نشانگان ضربه ی عشق ، احساس تنهایی ، استرس ، اضطراب ، افسردگی ، اضطراب وجودی ، نشخوار ذهنی ، امید


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 577
نام نویسنده: حسینی، سیدحسین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 122
چکیده: 

سوء مصرف مواد به عنوان يكي از هزينه‌برترين اختلالات و انحرافات اجتماعي شناخته شده است. طبق گزارش (دفتر پیشگیری از جرم و کنترل مواد سازمان ملل ، 2011) افغانستان یکی از بالاترین نرخ­‌های سوء مصرف مواد را در جهان دارد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثربخشی گروه درمانی به شیوه برنامه غنی­سازی و ارتقاء زندگی (LEAP) و گروه درمانی شناختی رفتاری (CBT) بر کاهش وسوسه به مصرف مواد، و مقایسه میزان اثربخشی این دو روش بر کاهش وسوسه سوء مصرف مواد در معتادین شهر کابل بود. این تحقيق بنیادی-کاربردی از نوع شبه آزمایشی در شهر کابل و بر روي 36 مرد سوء مصرف كننده‌­ی مواد در تابستان سال 1390 انجام شد. افراد در دو گروه آزمايشي، شناختي رفتاري (12 نفر) و برنامه غنی­‌سازی و ارتقاء زندگی (12 نفر) و يك گروه كنترل (12 نفر) قرار گرفتند. جلسات گروهی برای گروه­‌های مداخله، شش جلسه­‌ی یک و نیم ساعته بود. بر روی گروه کنترل، درمانی صورت نگرفت. ابزار سنجش در اين تحقيق سنجش وسوسه­‌ي مصرف مواد بود. هر سه گروه مورد پيش آزمون و پس آزمون قرار گرفتند. نتايج بدين قرار بود: گروه‌­هاي آزمايشي شناختي رفتاري و برنامه غنی­‌سازی و ارتقاء زندگی نسبت به گروه كنترل تفاوت معنا داري در كاهش وسوسه‌­ي مصرف مواد داشتند. اما تفاوتي در ميزان اثربخشي ميان گروه‌­هاي آزمايشي با يكديگر نبود. اين تحقيق در نوع خود، در كشور افغانستان براي اولين بار انجام شده است.

فهرست مندرجات

منابع ومآخذ

نتیجه‌گیری

 


استاد راهنمای اول: طبيبي، زهرا
استاد مشاور اول: صالحي فدردي، جواد
استاد مشاور دوم: فضل احمد غروب، پوهاند
کلید واژه ها:  برنامه غنی‌سازی و ارتقاء زندگی (LEAP) ، درمان شناختي رفتاري (CBT) ، گروه درمانی ، وابستگی به مواد ، وسوسه


>> کتابداری
شماره بازیابی: 112
نام نویسنده: مختاری، حیدر
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 179
چکیده: 

هدف اصلي این پژوهش كاربردي-پيمايشي بررسي رابطة باورهای معرفت­شناختی و نیاز به شناخت با رفتار اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه فردوسي مشهد بوده است. جامعۀ آماری شامل 19965 دانشجوی شاغل به تحصیل در رشته­ها و مقاطع مختلف تحصیلی اين دانشگاه در سال تحصیلی 90-1389 بود. براساس فرمول نظری، حجم نمونه­ای به تعداد 359 نفر به روش نمونه­گيري تصادفي طبقه­اي نسبي انتخاب شدند. آزمودنيها سه پرسشنامۀ  "فهرست باورهای معرفتی"، "سنجۀ نیاز به شناخت" و "پرسشنامۀ رفتار اطلاعاتی" را که روایی و پایایی آنها مورد سنجش قرار گرفته بود، تكميل كردند. نتايج نشان داد كه ابعاد پنجگانۀ باورهای معرفت­شناختی دانشجویان برحسب جنسیت در سه بعد ثبات دانش، منبع دانش و کنترل بر کسب دانش، و كل باورهاي معرفت­شناختي متفاوتند. جز بعد ساختار دانش، بقیۀ ابعاد باورهاي معرفت­شناختي تفاوتی معناداری برحسب حوزه­های تحصیلی نداشتند. ابعاد باورهای معرفت­شناختی دانشجویان برحسب مقطع تحصیلی نیز در سه بعد ساختار دانش، منبع دانش و سرعت کسب دانش و نيز كل باورهاي معرفت­شناختي تفاوتی معنادار را نشان داد. نیاز به شناخت دانشجويان هم برحسب حوزۀ تحصیلی (با كمترين ميزان در علوم انساني) و هم برحسب مقطع تحصیلی (با بيشترين ميزان در مقطع دكتري) با همدیگر متفاوت بود. باورهاي معرفت­شناختي و نیاز به شناخت با رفتار اطلاعاتی آزمودنیها همبستگي معنادار مثبتي داشتند. باورهاي معرفت­شناختي و نیاز به شناخت برحسب برخی متغیرهای جمعیت­شناختی پیش­بینی­کنندۀ رفتار اطلاعاتي کاربران بودند. طبق يافته­هاي حاصل، دانشجویان دارای باورهای معرفت­شناختی سطح بالا در مقایسه با دانشجویان دارای باورهای معرفت­شناختی سطح پایین در محیط اطلاعاتی خودکارآمدتر بودند. رفتار اطلاعاتی دانشجویان دارای نیاز به شناخت سطح بالا متفاوت از رفتار اطلاعاتی دانشجویان دارای نیاز به شناخت سطح پایین بود. همچنين رفتار اطلاعاتی دانشجویان برحسب مقطع تحصیلی آنان متفاوت بود. اين يافته­ها در كل نشانگر رابطة باورهاي معرفت­شناختي و نياز به شناخت با رفتار اطلاعاتي دانشجویان است و در پيوند با نتايج ديگر پژوهشها ضرورت توجه به متغيرهاي شناختي و دانشي افراد را در رفتار اطلاعاتي کاربران و طراحي نظامهاي اطلاعاتي نشان مي­دهد.

فهرست مندرجات

منابع و مأخذ


 


استاد راهنمای اول: داورپناه، محمد رضا
استاد مشاور اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور دوم: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  معرفت شناختي ، نیاز به شناخت ، رفتار اطلاعاتي ، دانشجویان ، دانشگاه فردوسی مشهد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 576
نام نویسنده: ذبیحی، آیدا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 104
چکیده: 

هدف پژوهش حاصل بررسی بازی درمانی گروهی بر کاهش پرخاشگری کودکان معلول جسمی حرکتی بود. جامعه آماری، شامل کودکان معلول جسمی حرکتی شهر مشهد می‌باشد. نمونه شامل کودکان آسایشگاه فیاض بخش شهر مشهد و روش نمونه گیری در دسترس بود. بدین صورت که از میان کودکان آسایشگاه فیاض بخش شهر مشهد 30 نفر به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند که به صورت تصادفی در گروه آزمایش و گروه کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش 15 جلسه بازی درمانی گروهی را دریافت کردند. طرح پژوهش حاضر، از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود و از آمار توصیفی و آمار استنباطی و تحلیل کوواریانس برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. یافته‌ها و نتایج حاصل از مقایسه‌های نمره‌های پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش و کنترل، نشان دهنده تأثيرگذاری تکنیک بازی درمانی گروهی بر کاهش پرخاشگری گروه آزمایش بود و نتایج آماری نشان داد که فرضیه تحقیق در سطح (0001/0=sig) معنادار گردید است که می‌توان گفت بازی درمانی گروهی موجب کاهش پرخاشگری در کودکان معلول جسمی حرکتی شده است.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


 

 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: اصغري نكاح، سید محسن
کلید واژه ها:  بازی درمانی گروهی ، پرخاشگری ، کودکان معلول جسمی حرکتی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 575
نام نویسنده: معلم، رضوان
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 140
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضر به منظور تعيين تاثير آموزشمعنوي-مذهبي به شيوه گروهي بر افزايش شادکامی و رضايت از زندگي دانش آموزان انجام شده است.روش اجرا: اين پژوهش از جمله پژوهشهاي نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون پس آزمون با گروه كنترل است و نمونه گيري آن به شيوه تصادفي خوشه اي از ميان دانش آموزاندختر سال اول دبيرستان انجام گرفته است.به اين منظور 28 نفربا نمرات پايين شادكامي و رضايت از زندگي به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و كنترل قرار گرفتند.اعضاي گروه آزمايش در 13 جلسه 5/1 ساعته شركت كردند و بعد از آخرين جلسه ،پس آزمون براي هر دو گروه اجرا شد و سه ماه پس از آخرین آزمون ،تست مجددی به منظور به دست آوردن نمرات پیگیری انجام گردید.  در اين پژوهش از دو شادكامي آكسفورد و رضايت از زندگي دانش آموزان(MSLSS) به عنوان ابزار سنجش و از تحلیل کوواریانس چندمتغیره برای تحلیل داده ها استفاده شد.نتايج: نتايج نشان داد كه تفاوت ميان گروه آزمايش و كنترل در سطح معنادار 01/0بوده است ،يعني مداخلات گروهي معنوي-مذهبي در افزايش شادكامي و رضايت از زندگي دانش آموزان نقش كليدي ايفا مي كند.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
استاد مشاور اول: عبدخداي، سعيد
کلید واژه ها:  معنوي-مذهبي ، گروه درماني ، شادكامي ، رضايت از زندگي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 574
نام نویسنده: وکیلی، محسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 177
چکیده: 

این پژوهش با هدف مقایسه میزان اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان با زوج در مانی شناختی- رفتاری در کاهش تحریف های شناختی بین فردی زوج ها و کاهش تعارض های زناشویی زوج ها مراجعه کننده به فرهنگسراهای خانواده شهر اصفهان انجام گرفت.

پژوهش حاضر به لحاظ هدف پژوهشی از نوع کاربردی و از نظر روش نیمه آزمایشی که با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد.جامعه آماری شامل کلیه زوج های  مراجعه کننده به فرهنگسرای خانواده شهر اصفهان در سال 1392 که دارای تعارض های زناشویی بودند را شامل می شد.و از بین آنها 15 زوج  با استفاده از نمونه گیری در دسترس و جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه  کنترل قرار داده شد. داده ها به کمک مقیاس تحریف های شناختی بین فردی(حمام چی،  2005)و تعارض های زناشویی(ثنایی و همکاران،  1387)جمع آوری شد.سپس گروه های آزمایش 8 جلسه(60 دقیقه ای)هر یک تحت زوج درمانی های متمر کز بر هیجان و زوج درمانی شناختی- رفتاری  قرار گرفتند. در این مدت گروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت نکرد و پس از پایان جلسات پس آزمون اجرا شد.سپس با استفاده از تحلیل کوواریانس یافته های بدست آمده از طریق نرم افزار SPSS-18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش فرضیه های تحقیق را تایید و نشان داد که زوج درمانی متمرکز بر هیجان و زوج درمانی شناختی- رفتاری به موجب کاهش تحریف های شناختی بین فردی و تعارض های زناشویی زوج ها گردیده است.نتایج همچنان نشان داد که زوج درمانی شناختی رفتاری در کاهش تحریف های شناختی بین فردی و زوج درمانی متمرکز بر هیجان در کاهش تعارض های زناشویی زوج ها اثربخشی بیشتری داشتند.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  زوج درمانی متمرکز بر هیجان ، زوج درمانی شناختی- رفتاری ، تحریف های شناختی بین فردی ، تعارض های زناشویی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 573
نام نویسنده: غفوری نسب، جواد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 133
چکیده: 

هدف از انجام پژوهش حاضر،مقایسه اثربخشی آموزش گروهی خانواده­درمانی بین­نسلی و ساختاری بر کاهش تعارضات والد نوجوان و بهبود روابط ولی­فرزندی بود. درگام اول از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده 300 دانش­آموز دختر و پسر انتخاب شدند و مقیاس سنجش تعارض(فرم نوجوان)و روابط ولی فرزندی بر روی آنها اجرا شد. 50 نفر از والدین دانش­آموزانی که بیشترین میزان تعارض و پایین­ترین سطح روابط با والدین را داشتند،از طریق غربالگری انتخاب شدند و درگروه­های آزمایشی وکنترل به صورت تصادفی جایگزین شدند.قبل و بعد از ارائه آموزش­ها مقیاس سنجش تعارض(فرم والد)بر روی والدین اجرا شد. همچنین بر روی فرزندان آنها نیز به عنوان پس­آزمون روابط ولی­فرزند اجرا شد. داده­ها با استفاده­ از آزمون تحلیل­کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.­نتایج بدست آمده نشان­داد که علاوه بر کارآمدی معنادار هر دو رویکرد در کاهش تعارض­هاو بهبود روابط با مادر، رویکرد ساختی اثربخشی بالاتری نسبت به رویکرد بین­نسلی در کاهش میزان تعارضات داشت (05/0>P)اما در بهبود روابط با مادر تفاوت معناداری بین رویکردها مشاهده نشد (05/0<P). درحالی­که اثربخشی هر دو رویکرد بر بهبود روابط با پدر معنادار نشد(05/0<P).­بنابراین مفاهیم دیدگاه بین­نسلی و ساختاری می­توانند درکاهش میزان تعارض­ها بین والدین و فرزندان سودمند باشد و موجب بهبودی روابط بین آنها نیزگردند.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: اصغري نكاح، سید محسن
کلید واژه ها:  آموزش گروهی خانواده¬درمانی بین¬نسلی ، آموزش گروهی خانواده¬درمانی ساختاری ، تعارض ، روابط والد- فرزند ، نوجوانان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 572
نام نویسنده:  رنجبری، مجتبی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 182
چکیده: 

این پژوهش با هدف تعیین اثر بخشی زوج درمانی هیجان محور و راه حل محور بر افزایش شادمانی زناشویی و اصلاح نگرش­های ارتباطی ناکارآمد زوجین مراجعه کننده به دفاتر حمایتی شهرستان نیشابور می­باشد

این پژوهش به لحاظ هدف از نوع كاربردي، و از نظر روش نیمه آزمايشي که با طرح پيش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل صورت گرفت. جامعه­ی آماری کلیه زوجینی بودند كه به علت اختلاف و ناسازگاري هاي زناشويي به دفاتر  وكالت شهرستان نيشابور، در سال 1392-91 مراجعه نمودند  و از بین آنها 15 زوج با استفاده از نمونه گیری در دسترس و جایگزینی تصادفی در دوگروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. داده­ها به کمک مقیاس شادمانی زناشویی(MHS؛ آزرین و همکاران، 1973) و  باورهای ارتباطی( RBQ؛ رومنس و دی بورد، 1995) جمع آوری شد. سپس گروه­های آزمایش 8 جلسه (5/1 ساعته) تحت زوج درمانی قرار گرفتند. در این مدت گروه کنترل هیچ مداخله­‌ی خاصی دریافت نداشتند. پس از پایان جلسات پس آزمون برای  هر سه گروه اجرا شد. سپس با استفاده از تحلیل کوواریانس دو متغیره برای مقایسه اثربخشی درمان های انجام شده و کواریانس­ یافته­های به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش فرضیه­های تحقیق را تائید و نشان داد که زوج درمانی هیجان محور و راه حل محور به صورت معنا داری موجب افزایش شادمانی زناشویی و بهبود نگرش­هایارتباطی زوجین گردیده است. نتایج، اثربخشی بالاتر زوج درمانی هیجان را بر شادمانی زناشویی نشان داد. همچنین نتایج نشان دهنده­ی، اثربخشی بالاتر زوج درمانی راه حل محور  بر اصلاح نگرش ارتباطی ناکارآمد می­باشد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: کیمیائی، سیدعلی
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  زوج درمانی هیجان محور ،  زوج درمانی راه حل محور ،  شادمانی زناشویی ،  نگرش ارتباطی ناکارآمد


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 571
نام نویسنده: توکلو، زهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 117
چکیده: 

هدف از این پژوهش، مقایسه اثر بخشی آموزش حافظه کاری و بازی‌های رایانه‌ای در بهبود کنش هوش(نیمرخ اسید) و املای  دانش‌آموزان مبتلا به  ناتوانی یادگیری  بود. در این پژوهش از روش شبه تجربی با پیش آزمون - پس آزمون همراه با گروه کنترل و گمارش تصادفی استفاده شد. با استفاده از نمونه گیری داوطلبانه ودر دسترس تعداد 30 از  نفر دانش آموز انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه به شکل تصادفی گماشته شدند. در مرحله پیش آزمون از آزمون وکسلر کودکان به منظور اندازه گیری نیمرخ اسید و از آزمون املا برای تشخیص دانش آموزان مبتلا به ناتوانی  املا استفاده شد .جلسات مداخله  آموزش رایانه ای حافظه کاری و بازی های رایانه ای طی 24 جلسه 30 دقیقه ای اجرا شد. سپس در مرحله پس آزمون ،  آزمون وکسلر و املامجددا انجام گرفت .نتایج تحلیل کوواریانس(ANCOVA)  نشان داد که بین سه گروه آموزش حافظه کاری وگروه  بازی های  رایانه ای و کنترل تفاوت وجود دارد . همچنین نتایج آزمون تعقیبی LSD نشان داد از بین دو روش آموزش حافظه کاری و بازیهای رایانه ای ، آموزش کنش های اجرایی(آموزش حافظه کاری) بر دیگری برتری داشته و باعث کاهش خطا از نوع دقت، حافظه دیداری و شنیداری  املا و بهبود کنش هوش در خرده آزمون‌های حافظه ارقام و رمز نویسی اسید وکسلر گردیده است.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

بدون

 


استاد راهنمای اول: غنايي چمن آباد، علي
استاد مشاور اول: عبدخداي، سعيد
کلید واژه ها:  حافظه کاری ، هوش ، ناتوانی یادگیری املا ، بازی‌های رایانه‌ای

<   1112131414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970718191101111121131141151   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.