دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   111213141424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071728292102112122132142152   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1552 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 565
نام نویسنده: شاهي، طاهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 151
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین باورهای غیرمنطقی و مثلث‌شناختی با اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر مشهد صورت گرفت که از حیث روش تحقیقی، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کليه دانش­آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان مشهد در سال تحصيلي 92-1391 می باشند. از بین نواحی هفتگانه آموزش و پرورش مشهد به صورت تصادفی ساده ناحیه هفت آموزش و پرورش انتخاب شد. تعداد دانش آموزان دختر این ناحیه حدود 9500 نفر می‌باشد و تعداد نمونه انتخابی بر اساس جدول مورگان 384 نفر تعیین شد که به صورت خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند و به منظور جمع‌آوری اطلاعات به سه پرسش نامه باورهای غیرمنطقی اهواز (4IBT-A)، پرسش‌نامه مثلث شناختی (CTI)و پرسش‌نامه اضطراب امتحان ساراسون (TAQ) پاسخ دادند. نتایج رگرسیون چندگانه، در مورد سؤال اصلی این پژوهش مبنی بر این که آیا مثلث شناختی و باورهای غیرمنطقی می توانند اضطراب امتحان دانش آموزان را پیش بینی کنند نشان داد که باورهای غیر منطقی و مؤلفه های نگرش منفي نسبت به خود و نسبت به آینده پیش بین‌های خوبی برای اضطراب امتحان هستند. و فقط مؤلفه نگرش نسبت به دنیا پیش بین مناسبی برای اضطراب امتحان نمی باشد، همچنین نتایج آزمون همبستگی تفکیکی در باره هدف اصلی این پژوهش بیانگر رابطه مثبت و معنی دار بین باورهای غیرمنطقی، نگرش منفي نسبت به خود، نسبت به دنیا و نسبت به آینده با اضطراب امتحان دانش آموزان دبیرستانی است که با 01/0 >P و ضریب اطمینان 99/0 مورد تأیید قرار گرفت. به علاوه بین باورهای غیرمنطقی و اضطراب امتحان نیز رابطه منفی معنی دار وجود دارد، بنابراین می‌توان گفت باورهای غیرمنطقی و مثلث‌شناختی منفي با اضطراب امتحان دانش آموزان دبیرستانی رابطه داشته و به تبع آن می تواند بر موفقیت تحصیلی و سلامت روان و کیفیت زندگی دانش آموزان تأثیرگذار باشد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


 

 

 

 


استاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: طبیبی، زهرا
کلید واژه ها:  اضطراب امتحان ، باورهای غیرمنطقی ،  مثلث‌شناختی ، دانش آموزان دختر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 564
نام نویسنده: مواسات، ریحانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 98
چکیده: 

مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ای اثربخشی واقعیت درمانی و درمان وجودی به شیوه موردی بر اضطراب،افسردگی و عزت نفس جوانان مبتلا به صرع مراجعه کننده به کلینیک مغز و اعصاب بیمارستان رضوی مشهد صورت گرفت .

روش: پس از غربالگری بر اساس ملاک های حذف و شمول پژوهش ،4 نفر از بیماران مبتلا به صرع با محدوده سنی 35-20 سال انتخاب شدند و بوسیله های اضطراب بک،افسردگی بک و عزت نفس کوپر اسمیت مورد سنجش قرار گرفتند.پس از آن به مدت 10 جلسه به آن ها دو به دو واقعیت درمانی و درمان وجودی ارائه گردید. در پایان دوباره آزمون ها برای افراد نمونه اجرا گردید.

یافته‌ها: پس از گردآوری داده ها و تجزیه و تحلیل آن ها به صورت توصیفی (مطابق با طرح های تک موردی) و براساس شاخص بهبودی مشاهده شد اگرچه هردو درمان در کاهش اضطراب و افسردگی جوانان مبتلا به صرع تاثیر معناداری داشتند ولی درمان وجودی نسبت به واقعیت درمانی موثرتر بوده است ؛ به گونه ای که شاخص بهبودی برای متغیرهای اضطراب و افسردگی در درمان وجودی به ترتیب 46.5 و 74 درصد، و در واقعیت درمانی 45.5 و 56.5 درصد بوده است.این در حالی است که در حیطه عزت نفس ،واقعیت درمانی با شاخص بهبودی 27.5 درصد موثرتر از درمان وجودی بوده است.

بحث و : اگرچه تاکنون در درمان مشکلات روانشناختی بیماران مبتلا به یک بیماری طبی پژوهشهای اندکی صورت گرفته است ؛ ولی با توجه به پژوهشهای انجام شده و پژوهش حاضر، می توان چنین نتیجه گرفت که درمان وجودی و واقعیت درمانی در کاهش اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به صرع کاربرد دارد.

با این وجود به علت مغایرت نتیجه پژوهش حاضر با پژوهشهایی که در گذشته در حیطه بررسی اثربخشی این دو رویکرد در افزایش عزت نفس بیماران مختلف صورت گرفته است؛هنوز نمی توان نظر قطعی درخصوص اثربخشی بیشتر واقعیت درمانی یا درمان وجودی در افزایش عزت نفس افراد مبتلا به یک بیماری طبی داد. در این خصوص انجام پژوهش های بیشتر جهت رد یا تایید اثربخشی این دو رویکرد توصیه می گردد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

بدون


 


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
استاد مشاور اول: حسین آبادی، حسین


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 563
نام نویسنده: احمری، مهسا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 127
چکیده: 

پژوهش حاضر شامل دو مطالعه است. مطالعه اول، سوگیری توجه نسبت به جلوه‌های تهدیدکننده اجتماعی را در مبتلایان به اضطراب اجتماعی (میانگین سن = 90/21 و انحراف استاندارد = 90/1) (30=N) و بهنجار (میانگین سن = 30/21 و انحراف استاندارد = 10/2) (30=N) توسط آزمون سنجش سوگیری توجه نسبت به جلوه های هیجانی، مقایسه کرد. نتایج نشان داد در مقایسه با گروه کنترل، مبتلایان به اضطراب اجتماعی در سه شکل سوگیری توجه که شامل: (الف) تسهیل توجه به تهدید، (ب) اجتناب توجه، (ج) تاخیر در رهاسازی توجه به محرک­های تهدیدکننده اجتماعی به طور معناداری از گروه سالم متفاوتند.  مبتلایان به اختلال اضطراب اجتماعی نسبت به تهدیدهای اجتماعی گوش بزنگی نشان می دهند و  در طی ارایه محرک های چهره حاوی بار هیجانی منفی از رهاسازی توجهشان از تهدید ناتوان هستند. مطالعه دوم، اثربخشی برنامه نوین آموزش کاهش سوگیری توجه به تهدید را، به عنوان نوعی مداخله شناختی برای کاهش سوگیری توجه و بهبود شاخص­های درمانی افراد مضطرب اجتماعی، بررسی کرد. شرکت­کنندگان (30=N) که همگی اضطراب اجتماعی بالا داشتند، به­طور تصادفی به گروه آزمایش (دریافت تمرین اصلی) و درمان­نما (دریافت تمرین ساختگی) تقسیم شدند و بر روی همه آنها پیش­آزمون، پس­آزمون و آزمون پیگیری انجام شد. نتایج نشان داد که در مقایسه با گروه درمان­نما، گروه آموزش بعد از اتمام برنامه، سوگیری­توجه کمتری را نسبت به محرک­های تهدیدآمیز نشان دادند؛ بعلاوه، علائم اضطراب اجتماعی آنها کاهش یافت. به طورخلاصه، (الف) افراد مضطرب­اجتماعی با گوش بزنگی بیشتر نسبت به تهدید های اجتماعی در محیط و مشکل در رهاسازی توجه نسبت به محرک­های تهدیدآمیز اجتماعی، احتمالاً تحریفات شناختی­ای را تجربه می­کنند که باعث بزرگ­تر شدن سطوح دریافتی تهدید در محیط می­شود و در تداوم و تشدید اضطراب اجتماعی نقش دارند؛ و (ب) آموزش کاهش سوگیری توجه به تهدید با کاهش این سوگیری توجه می­تواند در کاهش علائم اضطراب اجتماعی موثر باشد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
استاد مشاور اول: امین یزدی، سید امیر
کلید واژه ها:  سوگیری توجه ، دستگاه ردیاب چشمی ، اضطراب اجتماعی ، برنامه آموزش نوین کاهش سوگیری به تهدید


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 562
نام نویسنده:  بیات مختاری، ثریا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 146
چکیده: 

طلاق عاطفی، نماد وجود مشکل در روابط زناشویی است که منجر به اختلال در کارکردهای روانی، جسمی، عاطفی و کلامی می‌شود.

هدف. هدف از این مطالعه، بررسی اثربخشی واقعیت‌درمانی گروهی بر کاهش طلاق عاطفی و پیامدهای روان‌شناختی آن بود. مطالعة اول به بررسی رابطة طلاق عاطفی، آسیب‌های روان‌شناختی (افسردگی، اضطراب و تنیدگی) و دلزدگی زناشویی و مطالعة دوم به اثربخشی واقعیت‌درمانی گروهی بر کاهش طلاق عاطفی و پیامدهای روان‌شناختی آن پرداخت.

روش. مطالعة اول از نوع توصیفی‌همبستگی و مطالعة دوم از نوع شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. نمونه در مطالعة اول، 75 نفر از افراد متأهل و در مطالعة دوم، 24 نفر از زنان متأهل شاغل در مرکز بهداشت شهر مشهد بود که به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه، 12 نفر) جایگزین شدند. مداخله در قالب هشت جلسة دو ساعتی به‌صورت دوبار در هفته اجرا شد. ابزارهای هر دو مطالعه، مقیاس طلاق عاطفی (EDM)، آسیب روان‌شناختی (DASS-21) و دلزدگی زناشویی (CBM) بود.

 یافته‌ها. در مطالعة اول، از آزمون همبستگی پیرسون و در مطالعة دوم از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج مطالعة اول نشان داد بین طلاق عاطفی و پیامدهای روان­شناختی آن رابطه مثبت معناداری وجود دارد(بالای 60%). و علاوه بر این، بین طول مدت ازدواج و متغیرهای طلاق عاطفی، پیامدهای روان­شناختی (افسردگی و اضطراب ) و دلزدگی رابطه معناداری یافت نشد، تنها در مورد استرس این رابطه معنادار بود. در مطالعة دوم، گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری را در طلاق عاطفی و پیامدهای روان­شناختی نشان داد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: سپهري شاملو، زهره
استاد مشاور اول: صالحی فدردی، جواد
کلید واژه ها:  آسیب روان‌شناختی ، دلزدگی زناشویی ، طلاق عاطفی ، واقعیت‌درمانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 561
نام نویسنده: ایثاری، کلثوم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 117
چکیده: 

اهداف پژوهش حاضر بررسی رابطه برخی از مولفه­های کنش­های اجرایی از جمله بازداری، انعطاف­پذیری شناختی و حافظه­کاری با اهمال­کاری تحصیلی در دانش­آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری است. همچنین بررسی این مسئله که کدام ­یک از مولفه­های کنش­های اجرایی نقش بیشتری داشته و  پیش­بینی کننده بهتری برای اهمال­کاری تحصیلی هستند. طرح پژوهش از حیث گردآوری داده­ها در دسته تحقیقات توصیفی غیر آزمایشی قرار می­گیرد، همچنین روش پژوهش از نوع همبستگی است. 60 دانش­آموز پایه­ی سوم تا ششم دبستان مبتلا به ناتوانی یادگیری شهر کرمان در پژوهش شرکت کردند. برای سنجش اهمال­کاری تحصیلی از  اهمال­کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم فرم دانش­آموز استفاده شد. همچنین برای سنجش کنش­های اجرایی حافظه کاری، بازداری، انعطاف­پذیری شناختی به ترتیب، آزمونهای فراخنای ارقام وکسلر کودکان، واژه- رنگ استروپ و ویسکانسین (WCST) استفاده شد. برای تحلیل داده­ها از ضریب هبستگی پیرسون و رگرسیون به منظور بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شد. نتایج همبستگی نشان داد حافظه کاری، بازداری و انعطاف­پذیری شناختی که از مولفه­های کنش­های اجرایی هستند، ارتباط مثبت و معناداری با اهمال­کاری تحصیلی دارند. نتایج تحلیل رگرسیون چند­گانه نشان داد، از بین مولفه­های کنش­های اجرایی؛ مولفه حافظه کاری با میزان 61/0، مجموعه خطاهای ویسکانسین (نشان­دهنده انعطاف­پذیری شناختی) با میزان 50/0 و تداخل زمان واکنش (نشان­دهنده بازداری) با میزان 39/0 به ترتیب از قوی­ترین تا ضعیف­ترین پیش­بین کننده­های اهمال­کاری بودند. یافته­های این پژوهش می­تواند به بدنه علمی پژوهش­ها در زمینه علل احتمالی اهمال­کاری تحصیلی کمک ­نماید. با توجه به این که کنش­های اجرایی و مؤلفه­های آن قابل آموزش است، از این رو تدوین برنامه­های مناسبی در زمینه آموزش مولفه­های کنش­اجرایی پیشنهاد می­شود. از این راه سطح اهمال­کاری دانش­آموزان مبتلا به ناتوانی­های یادگیری را در زمینه­ تحصیل کاهش داد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: طبيبي، زهرا
استاد مشاور دوم: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  ناتوانی¬های یادگیری ، اهمال¬کاری تحصیلی ، کنش¬های اجرایی ، حافظه کاری ، بازداری ،  انعطاف¬پذیری شناختی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 560
نام نویسنده: رضائي، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 133
چکیده: 

پژوهش با هدف بررسی رابطه بین متغیرهای احساس انسجام و تمایزیافتگی با شادکامی و کیفیت زندگی انجام شد . پژوهش با توجه به هدف کاربردی و با توجه به عدم دخالت محقق در داده ها توصیفی ، از نوع همبستگی می باشد . جامعه پژوهش زنان معلم شهر مشهد بود و نمونه به حجم 360 نفر به روش چندمرحله ای از بین معلمان نواحی هفتگانه آموزش و پرورش شهر مشهد انتخاب شدند . ابزارها احساس انسجام فلسنبرگ ، تمایزیافتگی ، شادکامی آکسفورد و کیفیت زندگی بود . جهت تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد . نتایج بدست آمده نشان داد رابطه معنی داری بین احساس انسجام و تمایزیافتگی وجود ندارد . همچنین نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین احساس انسجام و شادکامی ، احساس انسجام و کیفیت زندگی و نیز تمایزیافتگی و شادکامی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد .  و نیز بین تمایزیافتگی و کیفیت زندگی رابطه معنی داری بدست نیامد . ضریب رگرسیون برای بررسی میزان پیش بینی  شادکامی و کیفیت زندگی از طریق متغیرهای احساس انسجام روانی وتمایزیافتگی نشان داد که متغیر احساس انسجام و سپس متغیر تمایزیافتگی پیش بینی کنندگان معنی دار شادکامی بودند و متغیر احساس انسجام  بیشتر از تمایزیافتگی در شادکامی افراد مؤثر است . همچنین در تعامل  احساس انسجام و کیفیت زندگی احساس انسجام پیش بینی کننده  کیفیت زندگی بود ، اما تمایزیافتگی نقشی نداشته است .

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

نتيجه گيري

بدون پرسش نامه


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  احساس انسجام ، ، تمایزیافتگی ، شادکامی ، کیفیت زندگی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 559
نام نویسنده: گل‌محمدی، میثم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 154
چکیده: 

این پژوهش با هدف تعیین اثر بخشی رویکرد مشاوره گروهی متمرکز بر راه حل بر افزایش انگیزش تحصیلی و جهت گیری هدفی دانش آموزان پسر دارای افت تحصیلی انجام شد. پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی و از نوع آزمایشی است که در آن از پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان پسر سال اول متوسطه در منطقه تبادکان مشهد بود که از میان آنها 30 دانش آموز با استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه ای و در گام دوم به صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. داده ها به کمک انگیزش تحصیلی «فرم دبیرستانی» و جهت گیری هدفی(حیدری) پیش از شروع جلسات در مورد هر دو گروه جمع آوری شد. متغییر مستقل مشاوره گروهی متمرکز بر راه حل بود که گروه آزمایش 8 ساعت (8 جلسه 1 ساعته) تحت مشاوره گروهی قرار گرفتند. در این مدت بر روی گروه کنترل مداخله‌ی خاصی انجام نشد. پس از پایان جلسات دوباره انگیزش تحصیلی «فرم دبیرستانی» و جهت گیری هدفی(حیدری) در مورد هر دو گروه اجرا شد. سپس با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس یافته های به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می دهد که مشاوره گروهی متمرکز بر راه حل در افزایش انگیزش تحصیلی و جهت گیری هدفی در دانش آموزان دارای افت تحصیلی تاثیر دارد و در سطح 0.01 p< معنی دار می باشد. به بیان دیگر مشاوره گروهی متمرکز بر راه حل به صورت معناداری موجب افزایش انگیزش تحصیلی و نوع جهت گیری هدفی در دانش آموزان دارای افت تحصیلی گردیده است.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

نتيجه گيري

بدون


استاد راهنمای اول: کیمیائی، سیدعلی
استاد مشاور اول: امین یزدی، سید امیر
کلید واژه ها:  مشاوره گروهی متمرکز بر راه حل ، افت تحصیلی ، انگیزش تحصیلی ، جهت گیری هدفی ، دانش آموزان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 558
نام نویسنده: یزدان پناه احمد آبادی، منصوره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 142
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی برنامه آماده سازی اولسون بر هوش هیجانی و انتظار از ازدواج دختران در آستانه ازدواج بوده است. روش پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری  این پژوهش کلیه ی دختران در آستانه ازدواج بودند که به مرکز مشاوره پیش از ازدواج دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1391  مراجعه نمودند. از بین داوطلبین شرکت در برنامه آماده سازی 28 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند سپس به صورت گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. هر دو گروه در مرحله پیش آزمون، پرسش­نامه هوش هیجانی بار- ان و انتظار از ازدواج (MES) را تکمیل نمودند. 9 جلسه هفتگی دو ساعته آموزش پیش از ازدواج به روش اولسون بر روی گروه آزمایش انجام و در پایان آموزش، هر دو گروه آزمایش و کنترل های یاد شده را تکمیل نمودند. داده های جمع آوری شده با تحلیل کوواریانس (ANCOVA)  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد که آموزش پیش از ازدواج، هوش هیجانی را در گروه آزمایش در در مقایسه با گروه کنترل بهبود بخشید (05/0P<). همچنین نتایج بیانگر این است که  انتظار واقع بینانه  از ازدواج گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به صورت معناداری افزایش یافته (05/0P<) و انتظار ایده آل گرایانه گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل نیز  به صورت معناداری کاهش یافته (05/0P<) بعلاوه برنامه آماده سازی اولسون انتظار بدبینانه گروه آزمایش را در مقایسه با گروه کنترل به صورت معناداری (05/0P<) بهبود بخشید

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: سپهری شاملو، زهره
استاد مشاور اول: طبيبي، زهرا
کلید واژه ها:  آموزش پیش ازازدواج ، انتظار از ازدواج ، هوش هیجانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 557
نام نویسنده: مهدیزاده، میترا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 123
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر کیفیت زندگی و مسئولیت پذیری زنان متاهل شهر مشهد بوده است. روش پژوهش، شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه زنان مراجعه کننده به مرکز بهداشت منطقه یازده شهرداری مشهد بودند که پنج سال اول زندگی مشترک را طی می کردند. از بین داوطلبین شرکت در گروه درمانی، 24 نفر در مرحله پیش آزمون، براساس مصاحبه ارزیابی انتخاب شدند. سپس براساس گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. هر دو گروه در مرحله پیش آزمون، کیفیت زندگی و مسئولیت پذیری را تکمیل نمودند. هشت جلسه هفتگی 90 دقیقه ای واقعیت درمانی گروهی برای گروه آزمایش برگزار شده ودر پایان، هر دو گروه آزمایش و کنترل های یاد شده را مجددا تکمیل نمودند. داده های جمع آوری شده با تحلیل کوواریانس (ANCOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد که در اثر واقعیت درمانی گروهی، کیفیت زندگی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل بطور معنا داری افزایش یافت(05/0P<) . همچنین نتایج بیانگر اینست که مسئولیت پذیری گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بطور معناداری افزایش یافت(05/0P<).

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
استاد مشاور اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  واقعیت درمانی گروهی ، کیفیت زندگی ، مسئولیت پذیری


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 556
نام نویسنده: عبدخدایی، احسان
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 85
چکیده: 

به تنگ شدن مردمک در اثر تحریک توسط نور، بازتاب نور مردمک گویند که مسیرها و مراکز عصبی متعددی در آن دخیل اند. هدف این پژوهش بررسی بازتاب نور مردمک در افراد مصرف کننده متادون بود. علاوه بر استفاده از نمونۀ ایرانی، ارزیابی هر دو چشم و کنترل عوامل روان­شناختی از ویژگی های نوین این پژوهش است. آزمودنی ها عبارت بودند از 20 سوء مصرف کننده که تحت درمان نگهداری متادون بودند و 41 غیر مصرف کننده. پس از تابش نور سبز در چشم چپ،بازتاب هر دو مردمکهمسو (چپ)و دگرسو (راست ) به وسیلۀ دستگاه ردیاب چشمی  SMI iView X 250سنجیده شد. یافته­های به دست آمده از تحلیل کوواریانس چندگانه نشان داد از بین 9 متغیر مورد بررسی، میزان تنگ شدگی و سرعت تنگ شدگی مردمک دگرسو در گروه سوء مصرف کننده، در مقایسه با گروه غیر مصرف کننده، کم تر است. همچنین، از بین متغیرهای روانشناختی، متغیر خلق هفته با میزان تنگ شدگی و سرعت تنگ شدگی مردمک دگرسو ارتباط داشت. تلویحات این یافته­ها در زمینۀ اهمیت در نظر گرفتن پاسخ مردمک دگرسوو اثر قابل توجه خلق بر بازتاب نوری مردمک بحث شده اند.

 

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
استاد مشاور اول: امين يزدي، سيد امير
کلید واژه ها:  مردمک ، متادون ، بازتاب نور مردمک ، سوء مصرف مواد ، اپیوئید

<   111213141424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071728292102112122132142152   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.