دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   11121314142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172738393103113123133143153   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1557 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 560
نام نویسنده: رضائي، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 133
چکیده: 

پژوهش با هدف بررسی رابطه بین متغیرهای احساس انسجام و تمایزیافتگی با شادکامی و کیفیت زندگی انجام شد . پژوهش با توجه به هدف کاربردی و با توجه به عدم دخالت محقق در داده ها توصیفی ، از نوع همبستگی می باشد . جامعه پژوهش زنان معلم شهر مشهد بود و نمونه به حجم 360 نفر به روش چندمرحله ای از بین معلمان نواحی هفتگانه آموزش و پرورش شهر مشهد انتخاب شدند . ابزارها احساس انسجام فلسنبرگ ، تمایزیافتگی ، شادکامی آکسفورد و کیفیت زندگی بود . جهت تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد . نتایج بدست آمده نشان داد رابطه معنی داری بین احساس انسجام و تمایزیافتگی وجود ندارد . همچنین نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین احساس انسجام و شادکامی ، احساس انسجام و کیفیت زندگی و نیز تمایزیافتگی و شادکامی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد .  و نیز بین تمایزیافتگی و کیفیت زندگی رابطه معنی داری بدست نیامد . ضریب رگرسیون برای بررسی میزان پیش بینی  شادکامی و کیفیت زندگی از طریق متغیرهای احساس انسجام روانی وتمایزیافتگی نشان داد که متغیر احساس انسجام و سپس متغیر تمایزیافتگی پیش بینی کنندگان معنی دار شادکامی بودند و متغیر احساس انسجام  بیشتر از تمایزیافتگی در شادکامی افراد مؤثر است . همچنین در تعامل  احساس انسجام و کیفیت زندگی احساس انسجام پیش بینی کننده  کیفیت زندگی بود ، اما تمایزیافتگی نقشی نداشته است .

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

نتيجه گيري

بدون پرسش نامه


استاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  احساس انسجام ، ، تمایزیافتگی ، شادکامی ، کیفیت زندگی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 559
نام نویسنده: گل‌محمدی، میثم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 154
چکیده: 

این پژوهش با هدف تعیین اثر بخشی رویکرد مشاوره گروهی متمرکز بر راه حل بر افزایش انگیزش تحصیلی و جهت گیری هدفی دانش آموزان پسر دارای افت تحصیلی انجام شد. پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی و از نوع آزمایشی است که در آن از پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان پسر سال اول متوسطه در منطقه تبادکان مشهد بود که از میان آنها 30 دانش آموز با استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه ای و در گام دوم به صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. داده ها به کمک انگیزش تحصیلی «فرم دبیرستانی» و جهت گیری هدفی(حیدری) پیش از شروع جلسات در مورد هر دو گروه جمع آوری شد. متغییر مستقل مشاوره گروهی متمرکز بر راه حل بود که گروه آزمایش 8 ساعت (8 جلسه 1 ساعته) تحت مشاوره گروهی قرار گرفتند. در این مدت بر روی گروه کنترل مداخله‌ی خاصی انجام نشد. پس از پایان جلسات دوباره انگیزش تحصیلی «فرم دبیرستانی» و جهت گیری هدفی(حیدری) در مورد هر دو گروه اجرا شد. سپس با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس یافته های به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می دهد که مشاوره گروهی متمرکز بر راه حل در افزایش انگیزش تحصیلی و جهت گیری هدفی در دانش آموزان دارای افت تحصیلی تاثیر دارد و در سطح 0.01 p< معنی دار می باشد. به بیان دیگر مشاوره گروهی متمرکز بر راه حل به صورت معناداری موجب افزایش انگیزش تحصیلی و نوع جهت گیری هدفی در دانش آموزان دارای افت تحصیلی گردیده است.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

نتيجه گيري

بدون


استاد راهنمای اول: کیمیائی، سیدعلی
استاد مشاور اول: امین یزدی، سید امیر
کلید واژه ها:  مشاوره گروهی متمرکز بر راه حل ، افت تحصیلی ، انگیزش تحصیلی ، جهت گیری هدفی ، دانش آموزان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 558
نام نویسنده: یزدان پناه احمد آبادی، منصوره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 142
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی برنامه آماده سازی اولسون بر هوش هیجانی و انتظار از ازدواج دختران در آستانه ازدواج بوده است. روش پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری  این پژوهش کلیه ی دختران در آستانه ازدواج بودند که به مرکز مشاوره پیش از ازدواج دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1391  مراجعه نمودند. از بین داوطلبین شرکت در برنامه آماده سازی 28 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند سپس به صورت گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. هر دو گروه در مرحله پیش آزمون، پرسش­نامه هوش هیجانی بار- ان و انتظار از ازدواج (MES) را تکمیل نمودند. 9 جلسه هفتگی دو ساعته آموزش پیش از ازدواج به روش اولسون بر روی گروه آزمایش انجام و در پایان آموزش، هر دو گروه آزمایش و کنترل های یاد شده را تکمیل نمودند. داده های جمع آوری شده با تحلیل کوواریانس (ANCOVA)  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد که آموزش پیش از ازدواج، هوش هیجانی را در گروه آزمایش در در مقایسه با گروه کنترل بهبود بخشید (05/0P<). همچنین نتایج بیانگر این است که  انتظار واقع بینانه  از ازدواج گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به صورت معناداری افزایش یافته (05/0P<) و انتظار ایده آل گرایانه گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل نیز  به صورت معناداری کاهش یافته (05/0P<) بعلاوه برنامه آماده سازی اولسون انتظار بدبینانه گروه آزمایش را در مقایسه با گروه کنترل به صورت معناداری (05/0P<) بهبود بخشید

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: سپهری شاملو، زهره
استاد مشاور اول: طبيبي، زهرا
کلید واژه ها:  آموزش پیش ازازدواج ، انتظار از ازدواج ، هوش هیجانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 557
نام نویسنده: مهدیزاده، میترا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 123
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر کیفیت زندگی و مسئولیت پذیری زنان متاهل شهر مشهد بوده است. روش پژوهش، شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه زنان مراجعه کننده به مرکز بهداشت منطقه یازده شهرداری مشهد بودند که پنج سال اول زندگی مشترک را طی می کردند. از بین داوطلبین شرکت در گروه درمانی، 24 نفر در مرحله پیش آزمون، براساس مصاحبه ارزیابی انتخاب شدند. سپس براساس گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. هر دو گروه در مرحله پیش آزمون، کیفیت زندگی و مسئولیت پذیری را تکمیل نمودند. هشت جلسه هفتگی 90 دقیقه ای واقعیت درمانی گروهی برای گروه آزمایش برگزار شده ودر پایان، هر دو گروه آزمایش و کنترل های یاد شده را مجددا تکمیل نمودند. داده های جمع آوری شده با تحلیل کوواریانس (ANCOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد که در اثر واقعیت درمانی گروهی، کیفیت زندگی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل بطور معنا داری افزایش یافت(05/0P<) . همچنین نتایج بیانگر اینست که مسئولیت پذیری گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بطور معناداری افزایش یافت(05/0P<).

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
استاد مشاور اول: سپهری شاملو، زهره
کلید واژه ها:  واقعیت درمانی گروهی ، کیفیت زندگی ، مسئولیت پذیری


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 556
نام نویسنده: عبدخدایی، احسان
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 85
چکیده: 

به تنگ شدن مردمک در اثر تحریک توسط نور، بازتاب نور مردمک گویند که مسیرها و مراکز عصبی متعددی در آن دخیل اند. هدف این پژوهش بررسی بازتاب نور مردمک در افراد مصرف کننده متادون بود. علاوه بر استفاده از نمونۀ ایرانی، ارزیابی هر دو چشم و کنترل عوامل روان­شناختی از ویژگی های نوین این پژوهش است. آزمودنی ها عبارت بودند از 20 سوء مصرف کننده که تحت درمان نگهداری متادون بودند و 41 غیر مصرف کننده. پس از تابش نور سبز در چشم چپ،بازتاب هر دو مردمکهمسو (چپ)و دگرسو (راست ) به وسیلۀ دستگاه ردیاب چشمی  SMI iView X 250سنجیده شد. یافته­های به دست آمده از تحلیل کوواریانس چندگانه نشان داد از بین 9 متغیر مورد بررسی، میزان تنگ شدگی و سرعت تنگ شدگی مردمک دگرسو در گروه سوء مصرف کننده، در مقایسه با گروه غیر مصرف کننده، کم تر است. همچنین، از بین متغیرهای روانشناختی، متغیر خلق هفته با میزان تنگ شدگی و سرعت تنگ شدگی مردمک دگرسو ارتباط داشت. تلویحات این یافته­ها در زمینۀ اهمیت در نظر گرفتن پاسخ مردمک دگرسوو اثر قابل توجه خلق بر بازتاب نوری مردمک بحث شده اند.

 

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
استاد مشاور اول: امين يزدي، سيد امير
کلید واژه ها:  مردمک ، متادون ، بازتاب نور مردمک ، سوء مصرف مواد ، اپیوئید


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 555
نام نویسنده: سيدالحسيني طبسي، بي‌بي زينب
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 115
چکیده: 

اين پژوهش به منظور بررسي اثر‌بخشي روان‌درمانگري بين‌فردي گروهي (IPT-AG) بر كاهش نشانه‌هاي افسردگي و افزايش كيفيت زندگي و مهارت هاي اجتماعي دانش‌آموزان دختر انجام شد. این پژوهش از نوع پژوهش هاي آزمايشي با گروه كنترل نما و با طرح اندازه گيري مكرر بود. تعداد 400 نفر بعنوان نمونه با استفاده از نمونه‌گيري خوشه‌اي، انتخاب شدند و پرسش‌نامه افسردگي كودك و نوجوان كواكس جهت غربالگري به آنان ارائه شد.  كساني كه در پرسش‌نامه افسردگي نمره بالاتري از خط برش (19و بالاتر) كسب نمودند مشخص و از ميان اين افراد، 30 دانش‌آموز بطور تصادفي انتخاب شدندو با استفاده از شيوه گمارش تصادفي در گروه مداخله و گروه كنترل(كنترل نما) قرار گرفتند. بعد از تشكيل گروه به دليل غيبت آزمودني‌ها، تعداد اعضا گروه آزمايش به 11 آزمودني رسيد و تعداد كل نمونه در پس‌آزمون 26 نفر شد. در مرحله پيش آزمون، هر دو گروه پرسش‌نامه‌هاي افسردگي، مهارت‌هاي اجتماعي و كيفيت زندگي را تكميل كردند. سپس در گروه مداخله، روش روان‌درمانگري بين‌فردي گروهي در 12 جلسه اجرا شد. در پايان هر دو گروه پرسش‌نامه‌هاي مذكور را تكميل كردند.همچنين دو ماه پس از پايان جلسات  جهت پيگيري ميزان ماندگاري نتايج درمان  از دو گروه آزمايش  و كنترل  خواسته شد به هاي  پژوهش دوباره پاسخ دهند. نتايج نشان داد كه روان‌درمانگري بين‌فردي گروهي توانست كاهشي معنادار در نشانه‌هاي افسردگي(001/0› p) و افزايش معنادار در كيفيت زندگي(001/0› p) و مهارت‌هاي اجتماعي(001/0› p) نوجوانان به وجود آورد. همچنين روان‌درمانگري بين فردي باعث افزايش معنادار در خرده مقياس‌ها مهارت‌هاي اجتماعي در سطح بيانگري هيجاني(00/0P<)، حساسيت هيجاني(037/0P<)، كنترل هيجاني (038/0P<) و كنترل اجتماعي(02/0P<) آزمودني‌هاي و خرده مقياس‌هاي كيفيت زندگي در سطح سلامت جسماني(00/0P<)، سلامت رواني(007/0P<)، روابط اجتماعي(019/0p<) آزمودني هاي گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل‌نما شده است.

اين پژوهش نشان داد كه روان‌درمانگري بين‌فردي گروهي به عنوان يك يار روش هاي درماني مبتني بر شواهد  مي تواند در درمان نشانه هاي افسردگي نوجوانان استفاده شود. همچنين اين روش درماني باعث افزايش معنادار سطح كيفيت زندگي و مهارت‌هاي اجتماعي نوجوانان مي‌شود.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: مشهدی، علی
استاد مشاور اول: امين يزدي، سيد امير
کلید واژه ها:  روان‌درمانگري بين‌فردي گروهي ، نشانه‌هاي افسردگي ، مهارت اجتماعي ، كيفيت زندگي.


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 320
نام نویسنده: محبی امین، سکینه
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 317
چکیده: 

ما هم اکنون در آستانه عصر شتابندگی تاریخ هستیم. از این رو به کارگیری روش هایتدریس خلاق، از ضروریات سیستم آموزش عالی محسوب می شود. با توجه به این که روش آموزش و یادگیری بین فرهنگ های مختلف متفاوت است می توان گفت که نظام آموزشی، بازتابی از فرهنگ جامعه، نیازها ، آرزوها و ماهیت دانش موجود در یک جامعه محسوب می شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی فرهنگ تدریس و شناسایی الزامات تدریس خلاق بود. تا از این طریق بستری برای فهم بیشتر عوامل فرهنگی موثر بر تدریس خلاق فراهم شود. برای دستیابی به این اهداف دو سوال مطرح شد؛ در سوال اول، به بررسی فرهنگ تدریس در دو دانشکده پرستاری و ادبیات پرداخته شد و در سوال دوم، الزامات تدريس خلاق شناسایی گردید. روش اصلی پژوهش رویکرد کیفی مردم نگاری بود. میدان تحقیق دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد بود. از مشاهده مشارکتی و مصاحبه به عنوان ابزار اصلی پژوهش استفاده گردید. مشارکت کنندگان اصلی پژوهش 7 نفر از اساتید (3 استاد از دانشکده پرستاری و 4 استاد از دانشکده ادبیات) و تعدادی از دانشجویان این دو دانشکده بودند. داده های گرد آوری شده از طریق روش کدگذاری اشتراوس و کوربین تحلیل شد. جهت اعتبار یافته ها از معيارهاي چهارگانه منسوب به گابا و لينكلن استفاده گردید. نتایج تحقیق در سوال اول نشان داد که خلاقیت یک هنجار مرسوم در فرهنگ تدریس تلقی نمی شود. در این رابطه برخی از عوامل مثل باورهای ذهنی استاد درباره دانشجو، تدریس، یادگیری، ارزشیابی، باور استاد درباره ارتباط با دانشجو، تجربه زیسته استاد و پیشینه تحصیلی و همچنین عوامل مربوط به ویژگی های دانشجو مثل وابستگی به استاد، نگرش ستایشگرانه به علم، فقدان مهارت های مباحثه، تصور از استاد به منزله دانای مطلق، منجر به ایجاد پدیده محوری پژوهش (هنجار نبودن تدریس خلاق) شده است. این پدیده تحت تأثیر برخی از شرایط نظیر سیاست های انگیزشی دانشگاه، سیاست های ارزشیابی از تدریس، سیاست های آموزش استادان، حجم زیاد فعالیت هیأت علمی، مقررات آموزشی، کمبود امکانات، ویژگی های شخصیتی استادان و دانشجویان، ضعف در دانش استادان و شیوه های تدریس فعلی، هنجارها و ارزش های حاکم بر دانشگاه و سیاست های مربوط به گزینش استاد قرار دارد. یافته های سوال دوم پژوهش که با تکیه بر فرهنگ کشف شده، بنیان های نظری تدریس خلاق و اسناد فرادستی انجام شده بود، نشان داد که برای دستیابی به فرهنگی که حمایت کننده تدریس خلاق است، مجموعه عوامل و عناصری همچون ویژگی های برنامه درسی، ساختار تدریس و یادگیری، استاد و تکنولوژی باید دستخوش تحولاتی قرار گیرد. 

فهرست مندرجات

منابع و مأخذ

 

 


استاد راهنمای اول: جعفري ثاني، حسين
استاد مشاور اول: سعيدي رضواني، محمود
استاد مشاور دوم: امین یزدی، سید امیر
کلید واژه ها:  فرهنگ ، تدریس خلاق ، آموزش عالی ، الزامات تدریس خلاق


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 554
نام نویسنده: قاسمي بافقي، وجيهه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 91
تعداد صفحات: 109
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، بررسي اثربخشي آموزش با رویکرد مثبت‌نگر به شيوه‌ي گروهي بر افسردگي، نگرش‌هاي ناکارآمد، و عزت نفس دختران نوجوان بود. روش پژوهش نيمه آزمايشي از نوع پيش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماري اين پژوهش کليه‌ي نوجوانان دختر 15 تا 16 ساله مقطع متوسطه دبيرستان‌هاي ناحيه 2 مشهد مشغول به تحصيل در سال تحصيلي 92-91 بودند. نمونه‌اي به حجم 30 نفر از اين جامعه به شيوه‌ي تصادفی انتخاب و به شيوه‌ي تصادفي در گروه‌هاي آزمايش و کنترل جايگزين شدند. هر دو گروه در مرحله پيش آزمون، ‌هاي افسردگي بک، عزت نفس آيزنک و نگرش هاي ناکارآمد وايزمن و بک را تکميل کردند. سپس براي  گروه آزمايش 8 جلسه 2 ساعته آموزش رويکرد مثبت نگر انجام و در نهايت پس از اجراي مداخله، هر سه توسط دو گروه آزمايش و کنترل به عنوان پس آزمون اجرا گرديد. داده‌هاي جمع آوري شده با تحليل کوواريانس (ANCOVA)  و تحليل همبستگي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و نتايج نشان داد که آموزش رويکرد مثبت‌نگر، ميزان افسردگي گروه آزمايش را در مقايسه با گروه کنترل کاهش داد (001/0>P). همچنين ميزان عزت نفس گروه آزمايش در مقايسه با گروه کنترل به صورت معناداري افزايش (001/0>P) و نگرش‌هاي ناکارآمد گروه آزمايش در مقايسه با گروه کنترل نيز به صورت معناداري کاهش يافت (001/0>P). تغييرات در افسردگي گروه آزمايش با تغييرات در نگرش‌هاي ناکارآمد ارتباط معنادار داشت (05/0>P).

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: طبيبي، زهرا
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  آموزش روان‌شناسي مثبت نگر ، افسردگي ، عزت نفس ، نگرش‌هاي ناکارآمد و نوجوان


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 319
نام نویسنده: حیدرزاده، محسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 90
چکیده: 

یکی از اهداف مورد تأکید در هر نظام آموزشی به ویژه در آموزش عالی؛ افزایش و بهبود مهارت­های پژوهش کردن در بین دانشجویان است. هدف این پژوهش بررسی نقش ساختار ارزشیابی کلاسی ادراک شده و جهت­گیری پژوهشی در انگیزش پژوهشی دانشجویان بود. نوع این پژوهش همبستگی، و جامعه آماری کلیه دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 92-1391 بود. نمونۀ مورد مطالعه شامل 110 نفر (شامل 70  مرد و 40 زن) بود که با استفاده از روش نمونه­گیری طبقه­ای نسبتی انتخاب شدند. برای  جمع ­آوری داده­ ها از ­ های جهت­گیری پژوهشی، ادراک ارزشیابی کلاسی و انگیزش پژوهشی استفاده شد. برای تحلیل داده­ ها از تحلیل مسیر، رگرسیون چند متغیره و رگرسیون ساده به منظور بررسی رابطۀ بین متغیرها استفاده شد. نتایج نشان داد که بین ساختار ارزشیابی کلاسی ادراک شده و جهت­گیری پژوهشی با انگیزش پژوهشی رابطۀ معناداری وجود ندارد. همچنین دربارۀ رابطۀ بین ساختار ارزشیابی­ کلاسی ادراک شده و جهت­گیری پژوهشی نیز یافته­ ها نشان داد که ساختار ارزشیابی کلاسی تبحری  قادر به  پیش­بینی پژوهش بنیادی و ساختار ارزشیابی عملکردی قادر به پیش­بینی پژوهش کاربردی  می­باشد. همچنین شاخص­هاي برازش تحليل مسیر نشان داد که مدل مورد نظر از برازش کلي برخوردار است (GFI=0/95 AGFI=0/ 82 و GFI=1 , AGFI=0/98)

فهرست مندرجات

منابع و مأخذ

 

 


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  انگیزش پژوهشی ، جهت گیری پژوهشی ، ساختار ارزشیابی کلاسی ادراک شده


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 553
نام نویسنده: مهدويان فرد، راحله
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 147
چکیده: 

يكي از عمده ترين عرصه هاي بروز افكار غير منطقي و ناكارآمد، ارتباط زناشويي است. پ‍ژوهش حاضر شامل  دو مطالعه بود. مطالعه اول به عنوان مطالعه پايه با هدف بررسي رابطه باورهاي ارتباطي با دلزدگي زناشويي زنان انجام شد. مطالعه دوم نيز با هدف بررسي اثربخشي آموزش رويکرد عقلاني- هيجاني- رفتاري بر بهبود باورهاي ارتباطي و كاهش دلزدگي زناشويي  انجام گرفت. براي دستيابي به هدف مطالعه اول 120نفر از دانشجويان متاهل زن دانشگاه فردوسي مشهد به صورت در دسترس انتخاب شدند. براي دستيابي به هدف مطالعه دوم نيز از ميان نمونه­ي انتخاب شده­ي مطالعه، 24 نفر به شيوه­ي هدفمند انتخاب و به شيوه­ي تصادفي در دو گروه آزمايش و مداخله­نما جايگزين شدند (در هر گروه 12 نفر). مداخله­ي آزمايشي در طي 8 جلسه 90 دقيقه­اي به صورت هفتگي برگزار شد. گروه مداخله نما نيز مطالبي را درباره­ي تغذيه سالم دريافت کردند. ابزار جمع آوري داده­ها عبارتند بودند از: سياهه باورهاي ارتباطي(RBI) و دلزدگي زناشويي (CBM). براي تجزيه و تحليل داده­ها در سطح توصيفي از آماره­هاي ميانگين و انحراف معيار و در سطح استنباطي از آزمون همبستگي پيرسون، رگرسيون سلسله مراتبي و تحليل کوواريانس استفاده شد. نتايج مطالعه  اول نشان داد كه بين باورهاي ارتباطي كلي و دلزدگي زناشويي رابطه مثبت معنادار وجود دارد. همچنين نتايج رگرسيون سلسله مراتبي نشان داد كه از ميان متغيرهاي پيش بين كننده، متغيرهاي ذهن خواني و كمال گرايي جنسي به ترتيب هر كدام 35/0 و 30/0 درصد از واريانس دلزدگي زناشويي را به تنهايي تبيين مي كنند.نتايج مطالعه دوم نيز نشان داد، زناني که آموزش مداخله­ي عقلاني- هيجاني- رفتاري را دريافت کرده بودند ميزان دلزدگي کمتر و باروهاي ارتباطي کارآمدتري را نسبت به گروه مداخله نما نشان دادند. بنابراین می توان گفت که رویکرد عقلانی- هیجانی- رفتاری باورهای ارتباطی زنان متاهل دانشگاه فردوسي مشهد را بهبود بخشیده و دلزدگی زناشویی آنان را کاهش مي­دهد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: سپهری شاملو، زهره
استاد مشاور اول: کیمیائی، سیدعلی
کلید واژه ها:  رويکرد عقلاني- هیجانی- رفتاري ، باورهاي ارتباطي ، دلزدگي زناشويي ، ذهن خوانی ، کمال گرایی جنسی ، زنان متاهل

<   11121314142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172738393103113123133143153   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.