دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   1112131415152535455565758596061626364656667686970717273748494104114124134144154   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1552 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 314
نام نویسنده: اسماعيلي، الهه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 161
چکیده: 

با­ توجه­ به افزایش روزافزون کودکان و نوجوانان بی­ سرپرست و آسیب‌های هیجانی و مشکلات تحصیلی که در آن­ها بر اثر جدایی از کانون خانواده به وجود می­آید، ضرورت شناسايي ويژگي­هاي روان­شناختي و آموزشگاهي دانش­آموزان بي‌سرپرست و ارايه­ی خدمات روان­شناختي و تربيتي متناسب به ايشان بیشتر احساس می شود، لذا هدف این پژوهش، مقایسه­ ای خودکارآمدی تحصیلی، سازگاری و کیفیت زندگی در مدرسه در دختران عادی و بی سرپرست مقطع راهنمایی است.

 روش پژوهش حاضر علّی مقایسه­ای بود و جامعه­ی آماری، دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر مشهد را که در سال تحصیلی 92- 91 مشغول به تحصیل بودند، در بر می­گرفت. نمونه­ی آماری شامل 25 دختر بی­سرپرست و 125 دختر­عادی بود. با توجه به محدود بودن تعداد دختران بی­سرپرست در مقطع مورد نظر، کل جامعه­ی آماری (معادل 25 نفر) به صورت سرشماری به عنوان نمونه انتخاب شد. سپس با استفاده از جدول مورگان و با در نظر گرفتن شرايطي نظير معلم، مدرسه و موقعيت مدرسه و کلاس، به ازای هر دانش‌آموز بی سرپرست از بين دانش‌آموزان عادی همکلاسی آن­ها به صورت تصادفی از هر كلاس 5 دانش‌آموز به عنوان نمونه­ی عادی برگزیده شد.

ابزار پژوهش عبارتند از: ­ی خودکارآمدی تحصیلی مورگان و جینکز، ­ی سازگاری سینها و سینگ و ­ی کیفیت زندگی در مدرسه­ی اندرسون و بورک. داده‌ها از طریق آزمون آماری t مستقل و تحلیل واریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد:

1- بین خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان عادی و بی­ سرپرست تفاوت معناداری مشاهده شد؛ به طوری که دانش‌آموزان عادی نسبت به دانش‌آموزان بی­ سرپرست، نمرات بالاتری در خودکارامدی تحصیلی کسب کردند.

2- دانش‌آموزان عادی و بی سرپرست از نظر سازگاری به طور معناداری متفاوت از یکدیگرند؛ به نحوی که دانش‌آموزان عادی نسبت به دانش‌آموزان بی ­سرپرست نمرات پایین تری در سازگاری کسب کردند.

3- دانش‌آموزان عادی و بی ­سرپرست ادراک متفاوتی از کیفیت زندگی در مدرسه دارند؛ به طوری که دانش‌آموزان عادی نسبت به دانش‌آموزان بی ­سرپرست نمرات بالاتری در کیفیت زندگی در مدرسه به دست آوردند.

فهرست مندرجات

منابع و مأخذ

نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: اصغری نکاح، سید محسن
استاد مشاور اول: عبدخدايي، محمد سعيد
کلید واژه ها:  دانش‌آموزان بی‌سرپرست ، خودکارآمدی تحصیلی ، سازگاری ، کیفیت زندگی در مدرسه


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 551
نام نویسنده: قندهاري، ژيلا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 134
چکیده: 

هدف:هويت مسير جديدي از تفكر درباره ي خويشتن است كه در دوره نوجواني شكل مي گيرد .و جهت گيري نامناسب آن مي تواند آينده ي نوجوان را با مشكلات غير قابل جبراني مواجه سازد.در دهه هاي اخير رويكرد هاي نويني در درمان مساءل روانشناختي در ميان متخصصان ايجاد و گسترش يافته است . يكي از اين رويكردهاي نوين در درمان هاي مبتني بر معنويت و مذهب ميباشد.هدف از انجام اين پژوهش بررسي اثر بخشي گروه درمانيمعنوي - مذهبي بر نوع هويت يابي نوجوان ميباشد . ببرسي حاضر يك طرح شبه آزمايشي و به شيوه ي پيش آزمون ، پس آزمون و پيگير با يك گروه آزمايشي و يك گروه كنترل ميباشد.23 دانش آموز مقطع متوسطه ي يكي از ناحيه ي 6 شهر مشهد به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و در گروه آزمايشي (11نفر) و كنترل (12 نفر) بصورت تصادفي قرار گرفتند.و هاي هويت يابي برزونسكي را در مراحل پيش آزمون ، پس آزمون و پيگيري دوماهه تكميل كردند.يافته هاي اين پژوهش از طريق روش آماري تحليل كوواريانس چند متغيره با استفاده از نرم افزار اس پي  اس اس 16 مورد تحليل قرار گرفت . نتايج نشان داد كه گروه درماني معنوي - مذهبي بر كاهش هويت سردرگم اجتنابي و افزايش هويت اطلاعاتي (موفق)نوجوانان معنادار بوده است. بعلاوه گروه درماني  معنوي - مذهبي بر افزايش هويت هنجاري نوجوانان معنادار نبوده است

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


نتيجه گيري

بدون پرسش نامه


استاد راهنمای اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  گروه درماني معنوي- مذهبي ، هويت ، نوجوانان


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 313
نام نویسنده: ثانوی گروسی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 0
چکیده: 
استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: امين يزدي، سيد امير


>> کتابداری
شماره بازیابی: 132
نام نویسنده: موسوی زارع، فرخنده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 111
چکیده: 

پژوهش حاضر به روش پيمايشي به منظور ارزیابی کمّی و کیفی اجرای طرح «کتاب من» در کتابخانه­هاي عمومي منتخب مشهد، صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 34541 عنوان کتاب سفارش داده شده از طریق طرح «کتاب من» در بازه زماني سال 1388 تا 1390، کليه کتابداران شاغل و استفاده­کنندگان از طرح «کتاب من» در 8 کتابخانه منتخب بود که با روش نمونه­گيري طبقه­اي و بر مبناي جدول مورگان و کرجسي تعداد 2494 عنوان کتاب، 361 مراجعه­کننده و 26 کتابدار، به عنوان حجم نمونه انتخاب گرديدند. به منظور گردآوري اطلاعات مربوط به کتاب‌های سفارش داده شده از خروجي­هاي نرم افزار طرح «کتاب من» و براي گردآوري اطلاعات مربوط به کتابداران و مراجعه­کنندگان از دو محقق ساخته­ استفاده گرديد که روايي هر دو توسط متخصصان علم اطلاعات و دانش­شناسي مورد سنجش قرار گرفت؛ همچنين پايايي هر دو با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ مورد تأييد قرار گرفت. توصيف و تحليل اطلاعات نيز با استفاده از نرم افزار آماري SPSS صورت گرفت. يافته­هاي پژوهش نشان داد که: 1- در بازه زماني مورد نظر 34541 عنوان کتاب سفارش داده شده است که در اين بين، رده ادبيات با 64/31 % بيشترين و رده زبان با 94/1% کمترين ميزان سفارش را به خود اختصاص داده است. 2- در بیشتر رده­هاي موضوعي کمتر از 50 % کتاب‌ها به کتابخانه‌های مورد بررسی ارسال شده است. 3- بیشتر (60 %) کتاب‌هايي که از طريق طرح «کتاب من» تهيه شده است، به امانت رفته‌اند. 4- بيشتر (53 %) کتاب‌هايي که از طريق طرح «کتاب من» تهيه شده است، يک نفر استفاده­کننده داشته است. 5- رده ادبيات با داشتن ميانگين استفاده 02/8 % بالاترين و رده کليات با 14/2 %کمترين ميزان استفاده را داشته است. 6- کتابداران معتقدند که طرح «کتاب من» موفق بوده است. 7- هم کتابداران و هم مراجعه­کنندگان در ارتباط با مراجعه پسندتر شدن مجموعه نظر مثبتي داشتند. نتايج پژوهش نيز نشان داد که کتابداران و مراجعه­کنندگان، اجرای طرح «کتاب من» را اقدامی مناسب برای فراهم آوری منابع متناسب با نیازهای اعضای کتابخانه های عمومی تلقی کرده‌اند، اما نحوه اجرای آن دارای کاستی­هایی است که توجه به آن‌ها و تلاش مسئولان برای کاهش این کاستی­ها، موفقیت اجرای طرح را بیشتر از قبل می‌نماید. همچنین از یافته­های بدست آمده، می­توان نتیجه­گیری کرد که اجرای طرح «کتاب من» در دراز مدت؛ در عین حال که موجب سازگاری بیش‌تر مجموعه با نیازهای کاربران خواهد بود، از لحاظ تناسب موضوعی مجموعه با سیاست‌های کتابخانه های عمومی نیز سازگاری بیشتری به وجود خواهد آورد.

 

فهرست مندرجات

منابع و مأخذ


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: صنعت جو، اعظم
کلید واژه ها:  : طرح «کتاب من» ، ميزان استفاده، مراجعه پسندي ، کتابخانه هاي عمومي ، نهاد کتابخانه هاي عمومي مشهد


>> کتابداری
شماره بازیابی: 131
نام نویسنده: یوسف زاده نجدی تبریز، الهام
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 208
چکیده: 

با وارد شدن فناوری­های ارتباطی و اطلاعاتی در بافت کتابخانه­ها و گسترش خدمات الکترونیکی، توجه به کیفیت خدمات الکترونیکی و ارزیابی آن اهمیت بیشتری یافته است. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیکی کتابخانه­های دانشگاه فردوسی مشهد از دیدگاه کتابداران، به عنوان خدمت دهندگان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به عنوان کاربران آن‌ها است. در این پژوهش برای بررسی دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کتابداران نسبت به کیفیت خدمات الکترونیکی کتابخانه­های دانشگاه فردوسی، از ­ای تلفیقی از مدل­های ارزیابی کیفیت خدمات متشکل از هشت بعد و 84 گویه و در دو سطح کیفیت خدمات موجود و کیفیت خدمات مورد انتظار استفاده شده است. 315 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی شامل 250 دانشجوی کارشناسی ارشد و 65 دانشجوی مقطع دکتری و 40 کتابدار شاغل در بخش­های مرجع، امانت، نشریات و اطلاع رسانی کتابخانه­های دانشگاه فردوسی به این پژوهش پاسخ دادند. یافته­های حاصل از آزمون فرضیه­ها حاکی از آن است که خدمات الکترونیکی ارائه شده در کتابخانه­های دانشگاه فردوسی نتوانسته است سطح انتظارات دانشجویان تحصیلات تکمیلی این دانشگاه را در هیچ کدام از ابعاد خدمات الکترونیکی برآورده سازد. همچنین سطح کیفیت خدمات الکترونیکی موجود از دیدگاه کتابداران نتوانسته است در هیچ یک از ابعاد به سطح  انتظارات دانشجویان دست یابد یا از آن فراتر رود. براساس یافته­های پژوهش، بین دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کتابداران دانشگاه فردوسی پیرامون کیفیت خدمات الکترونیکی موجود در تمامی ابعاد تفاوت معناداری وجود دارد. یافته­های پژوهش همچنین نشان داد که بین انتظارات دانشجویان تحصیلات تکمیلی از خدمات الکترونیکی و درک کتابداران از این خدمات تفاوت معناداری مشاهده نشد و بنابراین کتابداران توانسته­اند درک درستی از خدمات مطلوب دانشجویان تحصیلات تکمیلی و انتظارات آن‌ها داشته باشند. یافته­ها همچنین نشان از تفاوت میزان تأثیر ابعاد خدمات الکترونیکی بر کیفیت این خدمات از دیدگاه دانشجویان و کتابداران دارد. از دیدگاه کاربران منابع و مواد الکترونیکی بیشترین تأثیر و کتابخانه به عنوان اجتماع کم‌ترین تأثیر را بر کیفیت خدمات الکترونیکی داشته است. کتابداران نیز بعد مواد و منابع الکترونیکی را تأثیرگذارترین بعد تشخیص داده و تماس و ارتباط را به عنوان کم اثرترین بعد شناسایی کرده­اند. همچنین مشخص شد دانشجویان گروه­های چهارگانه آموزشی (علوم، علوم انسانی، کشاورزی و مهندسی) به استثنای بعد کتابخانه به عنوان یک اجتماع درباره میزان تأثیرگذاری ابعاد کیفیت خدمات الکترونیکی دیدگاه یکسانی دارند. به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که کیفیت خدمات الکترونیکی ارائه شده در کتابخانه­های دانشگاه فردوسی نتوانسته است سطح انتظارات دانشجویان تحصیلات تکمیلی این دانشگاه را برآورده سازد و بنابراین ارتقای سطح کیفیت خدمات الکترونیکی و نزدیک شدن به خواسته­های دانشجویان باید مورد توجه قرار گیرد.

فهرست مندرجات

منابع و مأخذ

 


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  کیفیت خدمات الکترونیکی کتابخانه ، لیب ­کوآل ، ای-سروکوآل ، دیجی ­کوال ، کتابخانه ­های دانشگاه فردوسی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 550
نام نویسنده:  سلطانی اصل هریس، سهیلا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 97
چکیده: 

وابستگی به متامفتامین، تبدیل به یک مسئله سلامت عمومی شده است وآنچه درمان سوء مصرف این ماده را دچار مشکل کرده است، وجود وسوسه ها و به تبع آن عود (بازگشت) است که هر دو با شناخت مختل شده ارتباط دارد که یک بخش از این شناخت مختل شده می تواند شکست در بازداری (توانایی عقب نگه داشتن یک فکر، احساس یا عمل) باشد. بنابراین توجه به بازداری به عنوان مهم ترین کنش اجرایی دخیل در سوء مصرف مواد در فرآیند سنجش و درمان می تواند به فهم سوء مصرف و ایجاد برنامه های درمانی کمک کند. هدف. مقایسه بازداری شناختی و رفتاری در سوء مصرف کنندگان متامفتامین و گروه کنترل در مطالعه اول و بررسی اثر بخشی آموزش کنترل بازداری بر کاهش وسوسه و خطر عود در سوء مصرف کنندگان متامفتامین در مطالعه دوم بود. روش. در مطالعه اول، 20 نقر در گروه سوء مصرف کننده و 20 نقر در گروه کنترل قرار گرفتند و در مطالعه دوم، 10 نفر در گروه آزمایشی و 10 نفر در گروه مداخله نما به صورت تصادفی گمارده شدند. ابزار. آزمودنی ها در مطالعه اول، تکلیف برو/ نرو و آزمون نگهش دار را انجام دادند و در مطالعه دوم، از تکلیف برو/ نرو  هیجانی، مقیاس خطر عود مواد محرک، وسوسه آمفتامین ها را تکمیل کردند. نتایج. مطالعه اول نشان داد که افراد گروه سوء مصرف کننده دارای بازداری شناختی ضعیف تری نسبت به گروه کنترل بودند اما تفاوت معناداری در بازداری رفتاری بین دو گروه وجود نداشت، و نتایج مطالعه دوم نیز نشان داد که گروه آزمایشی در مقایسه با گروه مداخله نما، پس از دریافت آموزش کنترل بازداری در مرحله پس آزمون و پیگیری، بهبود عملکرد در بازداری شناختی،  کاهش نمرات وسوسه و کاهش خطر عود را نشان دادند.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  سوء مصرف متامفتامین ، بازداری ، بازداری شناختی ، بازداری رفتاری ، وسوسه ، خطر عود ، آموزش کنترل بازداری


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 549
نام نویسنده: قائدی فر، حمیده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 96
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین متغیرهای سبک‌های دلبستگی و احساس‌انسجام با خودتنظیمی انجام شد. این پژوهش کاربردی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش دانش‌آموزان دختر پایه دوم و سوم مقطع متوسطه دبیرستان‌های دولتی شهرستان کازرون بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی 255 نفر به عنوان نمونه ‌های سبک دلبستگی هازن و شیور، خودتنظیمی و احساس انسجام فلنسبرگ را تکمیل کردند. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون به منظور بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شد که نشان داد بین خودتنظیمی و سبک دلبستگی ایمن با احساس انسجام رابطه مستقیم و معنادار، بین سبک دلبستگی دوسوگرا با خودتنظیمی و احساس انسجام رابطه منفی و معنادار  وجود داشت. ضریب رگرسیون برای بررسی میزان پیش‌بینی خودتنظیمی و احساس انسجام نشان داد که می‌توانند بوسیله سبک دلبستگی دوسوگرا و ایمن پیش‌بینی شوند. از تحلیل واریانس به منظور بررسی تفاوت بین میزان خودتنظیمی و احساس انسجام روانی در هر یک از سبک‌های دلبستگی استفاده شد که نشان داد نیمرخ این متغیرها در افراد دلبسته ایمن بیش‌تر از افراد دلبسته ناایمن است. در نهایت نتایج تحلیل مسیر برای بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی با خودتنظیمی به میانجی‌گری احساس انسجام حاکی از آن است که سبک‌های دلبستگی به طور غیرمستقیم و با میانجی‌گری احساس انسجام می توانند با خودتنظیمی رابطه داشته باشد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  خودتنظیمی ، سبک های دلبستگی ، احساس انسجام روانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 548
نام نویسنده: بهرامی، بتول
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 134
چکیده: 

در حال حاضر سرطان یکی از مسایل مهم بهداشتی درمانی جهان و نیز کشور ما محسوب مي‌شود. معمولاً متخصصان، در بررسی بیماری‌های طبی مزمن نظیر سرطان، علل و عوامل زیستی را عامل سبب ساز مطرح می‌کنند، اما اخیراٌ ثابت شده است كه عوامل فوق به تنهايي نقش تعيين­ كننده­اي در بروز سرطان نداشته بلكه برخي از متغيرهاي شخصیتی، رفتاری و روان‌شناختی به صورت مستقیم و غیر مستقیم زمينه مساعدي براي ابتلای افراد به این بیماری و کاهش کیفیت زندگی مبتلایان به آن را ايجاد مي­كنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی گرانه راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و تنظیم هدف در رابطه ویژگی های شخصیتی با کیفیت زندگی بیماران سرطانی صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش کلیه  بیماران سرطانی بودند که ظرف مدت پژوهش به کلینیک رضا، ایثار، بیمارستان امام رضا (علیه‌السلام) و مطب دکتر کوشیار در شهر مشهد مراجعه کردند. از مجموع آنها 156 زن و مرد با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و اطلاعات جمعیت شناختی، فرم کوتاه نسخه فارسی ­ نظم جویی شناختي هيجان، مقیاس تنظیم هدف، فرم کوتاه پنج عاملی شخصيت (FFI-NEO ) و مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی را تکميل نمودند. به منظور تحلیل داده های پژوهش از روش تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج این تحلیل نشان داد الگوی پیشنهادی اولیه از برازش خوبی برخوردار نیست؛ بنابراین در الگوی اولیه اصلاحاتی صورت گرفت. پس از آن، نتایج حاکی از برازش الگوی پیشنهادی اصلاح شده بود( 71/129  = χ 2  ، 98  = df  ، 082/0 = RSMEA، 87/0GFI = ، 82/0AGFI =  ). بر اساس این الگو، متغیرهای برون گرایی و نوروزگرایی به ترتیب اثر مستقیم مثبت و منفی بر کیفیت زندگی بیماران سرطانی داشت. همچنین، برون گرایی به واسطه راهبردهای سازگارانه نظم جویی شناختی هیجان و تنظیم هدف اثر غیر مستقیم مثبت و متغیر نوروزگرايي به واسطه راهبردهای  ناسازگارانه نظم جویی شناختی هیجان و تنظیم هدف اثر غیر مستقیم منفی بر کیفیت زندگی این بیماران داشت. لازم به ذکر است که تمامی این روابط از لحاظ آماری معنادار بود (05/0p>). : از يافته‌هاي اين پژوهش استنباط مي‌شود يکي از عوامل میانجی مهم تاثیر گذار بر کیفیت زندگی بیماران سرطانی در این رابطه، راهبردهاي نظم جویی شناختي هیجان است، که بعد از تجربه رويداد تهديدآميزی مانند سرطان، براي نظم­دهي هيجان‌هاي خود بکار مي‌گيرند. بنابراين در برنامه‌هاي درماني بايد توجه خاصي به آموزش راهبردهاي شناختي نظم جويي هيجان به ويژه راهبردهاي سازگارانه همچنین تنظیم هدف صورت گيرد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور دوم: کوشیار، مهدی
کلید واژه ها:  نظم جویی شناختی هیجان ، تنظیم هدف ، کیفیت زندگی ، سرطان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 547
نام نویسنده: نوروزی، اسدالله
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 126
چکیده: 

اهمالکاری‏ تحصیلی یکی از شایع‌ترین مشکلات در سطوح مختلف تحصیلی است که همبسته ‏های متفاوتی می‌تواند داشته باشد. بر این‏ اساس، در پژوهش حاضر، از میان همبسته ‏های زیادی که اهمالکاری‏ تحصیلی دارد رابطه ‏ی متغیرهایی چون کمال‏گرایی و کیفیت ‏زندگی با اهمالکاری‏ تحصیلی مورد بررسی قرار‏گرفت و همچنین رابطه ‏ی کمال‏گرایی با کیفیت‏زندگی نیز مورد سنجش قرار‏گرفت. شرکت‏ کنندگان پژوهش حاضر، 242 دانشجوی دختر و پسر رشته‌ه ای مختلف تحصیلی در مقطع کارشناسی بودند. «مقیاس اهمالکاری ‏تحصیلی، فرم دانش آموز سولومون و راتبلوم» (Apss«مقیاس چند‏بعدی کمال‏گرایی فراست» (FMPS) و «مقیاس کیفیت‏ زندگی سازمان جهانی بهداشت» (WHOQOL-BREF) مورد استفاده قرار‏گرفتند. برای تعین قدرت پیش‏بینی متغیرهای پیش‏بین، رگرسیون چندگانه‌ی همزمان، به‏کار گرفته ‏شد و برای تعیین میزان ارتباط کمال‏گرایی منفی و کیفی‏ زندگی، همبستگی پیرسون بکار‏رفت. ضرایب استاندارد رگرسیون نشان‏داد که کمال‏گرایی منفی پیش‏بینی‏ کننده مثبت اهمالکاری ‏تحصیلی است و کمال‏گرایی مثبت رابطه ‏ی معنی‏داری با اهمالکاری ‏تحصیلی نداشت و کیفیت‏ زندگی بالا پیش‏بینی ‏کننده منفی اهمالکاری‏ تحصیلی است و نتیجه همبستگی پیرسون نشان‏ داد که کمال‏گرایی منفی با کیفیت ‏زندگی پایین در‏ارتباط است اما بین کمال‏گرایی مثبت و اهمالکاری ‏تحصیلی رابطه معنی‏داری وجود‏ندارد. همچنین بین کمال‏گرایی مثبت و کیفیت ‏زندگی همبستگی بسیار کمی وجود ‏دارد که معنی‏دار نمی‌باشد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذاستاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  اهمالکاری‏ تحصیلی ، کمال‏گرایی منفی ، کمال‏گرایی مثبت ، کیفیت ‏زندگی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 546
نام نویسنده: رحيم داد، زهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 146
چکیده: 

 

هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و تعیین اثربخشی زوج­ درمانی متمرکز  بر هیجان، بر کاهش نشانه ­های افسردگی ناشی از بیماری­های قلبی، افزایش رضایت از زندگی و بهبود یا ارتقای کارکردهای روان­شناختی خانواده بیماران قلبی بود. در این پژوهش از طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل استفاده شد. به منظور انجام این پژوهش، از بین بیماران قلبی که به مراکز بهداشتی شهرستان زاوه مراجعه کردند، تعداد 14 زوج به شیوه نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند که قبل از شروع مداخله به 10 زوج کاهش یافت و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (در هر گروه 5 زوج) جایگزین شدند. زوجین گروه آزمایش به مدت 10 جلسه، با فراوانی یک بار در هفته و هر بار به مدت یک ساعت در معرض مداخله زوج­ درمانی متمرکز بر هیجان قرار گرفتند، در حالی­که زوجین گروه کنترل این مداخله را دریافت نکردند. ابزارهای گردآوری داده­ها شامل تجدید نظر شده افسردگی بک (BDI-II مقیاس رضایت از زندگی داینر (SWLS) و مقیاس کارکردهای روان­شناختی خانواده (FPFS) بودند. بیماران قلبی، ابتدا از طریق مصاحبه ساخت­یافته بر مبنای DSM-IV، به منظور تشخیص افسردگی ناشی از بیماری­های قلبی، غربالگری شده و سپس ­های BDI-II، رضایت از زندگی و کارکردهای روان­شناختی خانواده، در دو مرحله پیش­آزمون و پس­آزمون اجرا گردید. نتایج این پژوهش نشان داد زوج ­درمانی متمرکز بر هیجان، نشانه ­های افسردگی را در بیماران قلبی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به طور معناداری کاهش داد (05/0p<). همچنین، زوج­درمانی متمرکز بر هیجان، نمرات رضایت از زندگی را در بیماران قلبی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به طور معناداری افزایش داد (01/0p<). دیگر یافته این پژوهش حاکی از این بود که زوج­درمانی متمرکز بر هیجان، کارکردهای روان­شناختی خانواده بیماران قلبی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل را به طور معناداری افزایش می ­دهد (05/0p<).

نتیجه ­گیری: زوج ­درمانی متمرکز بر هیجان، بر کاهش نشانه ­های افسردگی، افزایش رضایت از زندگی و ارتقاء کارکردهای روان­شناختی خانواده مؤثر است.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذاستاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  زوج درمانی متمرکز بر هیجان ، افسردگی ناشی از بیماری های قلبی ، رضایت از زندگی و کارکردهای روانشناختی خانواده

<   1112131415152535455565758596061626364656667686970717273748494104114124134144154   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.