دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   1112131415152535455565758596061626364656667686970717273748494104114124134144154   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1557 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 318
نام نویسنده: میری، محمد صادق
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 126
چکیده: 

نظریه‌ و همچنین پژوهش‌های متعدد نشان داده‌اند که دو دسته عوامل درون‌فردی و برون‌فردی بر انگیزش دانشجویان برای انجام پژوهش موثر است، اما به تبیین این رابطه به خوبی پرداخته نشده است. بنابراين هدف پژوهش حاضر بررسي نقش روحیه پژوهشی و حمایت اساتید از استقلال پژوهشی دانشجویان با پیامدهای مورد انتظار پژوهشی و انگیزش پژوهشیاست. جامعه آماري شامل دانشجويانِ تحصيلات تكميلي دانشكده­هايدانشكدههای دانشگاه فردوسی مشهد بود. بااستفادهازروشنمونه­گيريسهميه­اي،نمونه­ايبهحجم250نفرانتخابشد. ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش، ­هاي روحیه پژوهشی، حمایت اساتید از استقلال پژوهشی،پیامدهای مورد انتظار پژوهشی و انگیزش پژوهش بود. روش پژوهش، توصيفي همبستگي بود. به­ منظور تجزيه و تحليل داده‌ها از تحلیل عاملی تاییدی، تحليل عاملي اکتشافي، مدل معادلات ساختاري، همبستگيپيرسون،رگرسيون، تحليل واريانس، آنووا و تي مستقل استفاده شد. با اجراي الگوي معادلات ساختاري براي آزمون رابطه روحیه پژوهشی و حمایت اساتید از استقلال پژوهشی با پیامدهای مورد انتظار و انگیزش پژوهشی دانشجويان مشخص شد که الگوي پيشنهادي از برازش خوبي برخوردار است (094/0=RMSEA ، 91/0=NNFI). تمامی مسیرهای مدل پیشنهادی، یعنی ضرایب g مسیر حمایت اساتید به پیامدهای مورد انتظار و انگیزش پژوهشی و همچنین ضریب g مسیر روحیه پژوهشی به پیامدهای مورد انتظار پژوهشی و انگیزش پژوهشی و ضریب مسیرβپیامدهای مورد انتظار پژوهشی به انگیزش پژوهشی بالا و معنادار بود. نتايج تحليل رگرسيون نیز نشان داد که پيامدهاي مورد انتظار و انگيزش پژوهشي از طريق مقياس‌ روحيه پژوهشي و حمايت اساتيد از استقلال پژوهشي قابل پيش‌بيني هستند. همچنين يافته‌ها نشان داد که بين انگيزش پژوهشي و مولفه‌هاي انگيزش دروني و بي‌انگيزگي در زن و مرد تفاوت معناداري وجود ندارد به اين صورت كه در انگيزش دروني، ميانگين زنان بيشتر از مردان و در بي‌انگيزنگي ميانگين مردان بيشتر از زنان است.در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که مدل ساختاری مورد نظر از برازش مناسبی برای جامعه آماری مورد نظر برخوردار است که در این بین بیشترین ضریب مسیر از متغیر میانجی پیامدهای مورد انتظار پژوهشی به انگیزش پژوهشی هست به این معنی که متغیر میانجی پیامدهای مورد انتظار به عنوان یک میانجی به خوبی عمل کرده است و همچنین می‌توان نتیجه گرفت که ضریب مسیر از متغیر حمایت استادان به انگیزش بالاتر از ضریب مسیر روحیه پژوهشی به انگیزش هست. به این معنی که متغیر حمایت اساتید نسبت به متغیر روحیه پژوهشی بر انگیزش پژوهشی دانشجویان تاثیر گذاری بیشتری دارد. بنابراین شایسته است تا استادان نسبت به تاثیر گذاری خود بر روی انگیزش پژوهشی دانشجویان حساس‌تر باشد.

 

فهرست مندرجات

منابع و مأخذاستاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  انگیزش ، پژوهش ،  پیامدهای مورد انتظار ، حمایت اساتید ، روحیه پژوهشی ، تحصيلات تکميلي


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 552
نام نویسنده: هدايت، سميرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 159
چکیده: 

رضايت زناشويي از جمله مولفه هاي مهم در روتبط زوجين است كه عدم وجود آن اثرات منفي را بر زوجين و خانواده مي گذارد.ديدگاههاي مختلفي به بررسي اين مولفه پرداخته اند.در اين ميان درمان مبتني بر تصوير سازي ارتباطي و درمان راه حل-محمردو درماني هستند كه با ديدگاه هاي مختلف به اين مقوله پرداخته اند.از اين رو پژوهش حاصل برآن شده استبه مقايسه اثر بخشي اين دو درمان بر افزايش رضايت زناشويي زنان متأهل بپردازند.اين تحقيق از نوع شبه آزمايشي با پيش آزمون پس آزمون و گروه كنترل است. به اين منظور تعداد 27 زن متأهل كه جهت بهبود روابط زناشويي به مراكز مشاوره شهر مشهد مراجعه نمودند با روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند .و از اين تعداد 18 نفر در دو گروه آزمايش و 9 نفر در گروه كنترل قرار گرفتند.ابزار مورد استفاده در اين پژوهش رضايت زناشويي انريچ است.كه در مرحله ي پيش آزمون و پس آزمون توسط آزمودني ها تكميل گرديد.افراد گروه آزمايش در 8 جلسه درمان يك ساعت و نيم ساعته شركت كردند.براي بررسي داده ها از تحليل كووارنسو آزمون تي استفاده شد .نتايج نشان ميدهد بين هر دو گروه درماني و گروه كنترل از نظر اثربخشي درمان تفاون معنتدتري وجود دارد. يافته ها بيانگر آن است مه هر دو گروه درماني باعث افزايش رضايت زناشويي ميشود.اما از نظراثر بخشي هر دو گروه آزمايشي با هم تفاوت معتاداري نداشتد

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

نتيجه گيري


استاد راهنمای اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  رضايت زناشويي ، گروه درماني مبتني بر تصويرسازي ارتباطي ، گروه درماني راه حل -محور


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 317
نام نویسنده: برسلاني، مسيح اله
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 214
چکیده: 

با توجه به تأثیر پژوهش در سرنوشت جامعه، وجود جهت گیری اخلاقی در فرایند پژوهش ضروری است. سوگیری اخلاقی در پژوهش می‌تواند مبدا شکل گیری رفتارهای غیر اخلاقی بزرگتر گردد. عوامل مختلفی اعم از عوامل فردی، عوامل محیطی داخل دانشگاه و عوامل محیطی خارج دانشگاه بر رعایت اخلاق پژوهشی از سوی پژوهشگران به ویژه قشر دانشگاهی تاثیرگذار است. در بین این عوامل نقش انگیزش و عوامل و فرایندهای مرتبط با آن برجسته است.  هدف این پژوهش نیز بررسی نقش میانجی نگرش اخلاقی در رابطه بین نیازهای خود تعیین گری و انگیزش اخلاقی در پژوهش است. روش تحقیق حاضر،  نیز توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل دانشجويان مقطع دکتری تحصصی (PHD)‌ دانشکده های مختلف دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 1392-1391 است. نمونه شامل 300 دانشجو بود. در این پژوهش از سه محقق ساخته به نام­های نیازهای خودتعیین‌گری با سه خرده مقیاس نیاز به خودمختاری، ‌نیاز به شایستگی و نیاز به ارتباط؛ انگیزش اخلاق پژوهشی با سه خرده مقیاس انگیزش درونی، انگیزش بیرونی و بی  انگیزگی؛‌ و نگرش اخلاقی در پژوهش با دو خرده مقیاس بعد شناختی و عاطفی نگرش برای جمع آوری داده‌ها استفاده شد. به­ منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی، مدل معادلات ساختاری، همبستگی پیرسون، رگرسیون، تحلیل واریانس و t مستقل و مانووا استفاده شد. با اجرای الگوی معادلات ساختاری برای آزمون رابطه نیازهای خودتعیین گری در اخلاق پژوهشی با انگیزش و نگرش در رعایت اخلاق پژوهش مشخص شد که الگوی پیشنهادی از برازش خوبی برخوردار است (RMSEA=0/77, NFI=0/97, CFI=0/98, GFI= 0/96) و تمام ضرایب g و β در مدل معنادار بود. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که انگیزش اخلاق پژوهشی و نگرش اخلاق پژوهشی از طریق نیازهای خودتعیین گری در اخلاق پژوهش قابل پیش بینی هستند. همچنین نگرش اخلاق پژوهشی از طریق انگیزش اخلاق پژوهشی نیز قابل پیش بینی است. به علاه نتایج نشان داد که نیازهای اساسی خودتعیین گری،‌ نگرش اخلاق پژوهشی و انگیزش اخلاق پژوهشی در دو گروه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فردوسی مشهد تفاوت معناداری وجود دارد.

فهرست مندرجات

منابع ومأخذ

نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  اخلاق پژوهش،‌، ،، ،  دانشجویان دکتری تخصصی (PHD)‌ ، انگیزش اخلاق پژوهشی ،  نگرش اخلاق پژوهشی ، نیازهای اساسی خودتعیین گری


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 316
نام نویسنده: عجم، علي اكبر
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 292
چکیده: 

هدف این پژوهش ارائه الگوی طراحی برنامه‌درسی رشتۀ علوم تربیتی در دانشگاه پیام نور بوده است. روش پژوهش برای بررسی وضعیت موجود طراحی برنامه درسی رشته علوم تربیتی در دانشگاه پیام نور، روش تحلیل اَسناد و تحلیل محتوا بوده است. روش پژوهش برای ارائه الگوی طراحی برنامه درسی، روش پژوهش نظریه‌ای بوده است. جامعه پژوهش، شامل اَسناد دانشگاه پیام نور، تمامی کتب درسی رشته علوم تربیتی و تمامی اعضای هیأت علمی رشتۀ علوم تربیتی در دانشگاه پیام نور بوده است. نتایج نشان داد که، بر اساس تحلیل اَسناد و تحلیل مصاحبه با اعضای هیأت علمی رشتۀ علوم تربیتی، در حال حاضر رشتۀ علوم تربیتی در دانشگاه پیام نور، از سطح مبتدی رویکرد یادگیری ترکیبی در طراحي و اجرای برنامه درسي استفاده مي‌شود.  همچنین مشخص شد که در حال حاضر، طراحی برنامه درسی رشتۀ علوم تربیتی مبتنی بر نظریه یادگیری رفتاری می‌باشد. الگوی کلان جایگزین طراحی برنامه‌درسی مبتنی بر یادگیری ترکیبی با تأکید بر رشتۀ علوم تربیتی در دانشگاه پیام نور با در‌نظر‌گرفتن کانون تمرکز رویکرد یادگیری ترکیبی، شاخصه‌های نظریه یادگیری سازنده‌‍‌گرایی اجتماعی، رسالت‌ها و کارکردهای آموزش عالی به‌طور اعم و دانشگاه پیام نور به‌طور اخص، ویژگی‌ها و ماهیت‌ رشتۀ علوم تربیتی ارائه شد و بر اساس الگوی کلان، ویژگی‌های عناصر نه‌گانه برنامه درسی و همخوانی این عناصر با الگوی کلان ارائه شد و در نهایت الگوی ارائه شده اعتبار بخشی شد نتایج اعتبار بخشی الگو نشان داد که بیش از 96/0 از افراد با ویژگی‌های الگوی کلان برنامه درسی پیشنهادی و اصول منتج از الگوی کلان برای عناصر برنامه درسی موافق بودند و آن را مناسب تشخیص دادند. 

فهرست مندرجات

منابع و مأخذ

نتيجه گيري

بدون

 


استاد راهنمای اول: جعفری ثانی، حسین
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور دوم: آهنچيان، محمد رضا
کلید واژه ها:  طراحی برنامه درسی ، رویکرد یادگیری ترکیبی ، دانشگاه پیام نور ، رشته علوم تربیتی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 315
نام نویسنده: فراست، مريم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 0
چکیده: 

هدف از مطالعه حاضر بررسي نگرش و ميزان ارتكاب دانش ­آموزان به تقلب و نقش مؤلفه­هاي برنامه­درسي اجرا شده برآن بوده است. بدین منظور نمونه­ای متشکل از 153 دانش­ آموز دختر دبیرستان شهرستان مه­ولات به روش تصادفی انتخاب گردید. ابزار مورد استفاده دراین پژوهش محقق­ساخته نگرش به تقلب، محیط­ آموزشی راف و همکاران(1997) و ارزشیابی ادراک شده الخروصی(2009) بود. نتایج نشان داد که میان نمره نگرش به تقلب و ارتکاب به آن 88/0 همبستگی وجود دارد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که ادراک فراگیران از روش­تدریس، معلم، فضای­یادگیری، خودکارآمدی تحصیلی یادگیرنده، ارزشیابی تبحری با نگرش به تقلب همبستگی منفی دارند و ارزشیابی عملکردی محور با نگرش به تقلب همبستگی مثبت دارد. نتایج رگرسیون همزمان نیز نشان داد که متغيرهاي پیش­بین  می‌توانند به صورت تركيبي 86 درصد از تغييرات متغير نگرش به تقلب را تبيين كنند و از بین متغیرهای پیش­بین، دو متغیر ارزشیابی تبحری­محور و عملکردی­محور می­تواند متغیر ملاک(نگرش به تقلب) را پیش­بینی کنند و سایر متغیرهای پیش­بین به تنهايي قادر به پشبيني نگرش به تقلب نیستند. همچنین نتایج یافته­ها بیانگر آن است نمره نگرش تقلب دانش­آموزان نسبت به تقلب  از ارزش متوسط  بیشتر است و1/96 درصد دانش­ آموزان در آزمون مرتکب تقلب می­شوند و تنها (9/3) درصد دانش ­آموزان اصلاً مرتکب تقلب نمی­شوند. بر اساس یافته­های این پژوهش، تکوین فنی برنامه درسی و بازنگری در اجرای برنامه درسی از ضرورت­های مهم نظام­آموزشی در جهت پرورش صداقت و پرهیز از تقلب دانش­ آموزان قلمداد می­شود.

فهرست مندرجات

منابع و مأخذ

نتيجه گيري


 


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: امين خندقي، مقصود
کلید واژه ها:  نگرش به تقلب ، میزان ارتکاب به تقلب ،  برنامه درسی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 314
نام نویسنده: اسماعيلي، الهه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 161
چکیده: 

با­ توجه­ به افزایش روزافزون کودکان و نوجوانان بی­ سرپرست و آسیب‌های هیجانی و مشکلات تحصیلی که در آن­ها بر اثر جدایی از کانون خانواده به وجود می­آید، ضرورت شناسايي ويژگي­هاي روان­شناختي و آموزشگاهي دانش­آموزان بي‌سرپرست و ارايه­ی خدمات روان­شناختي و تربيتي متناسب به ايشان بیشتر احساس می شود، لذا هدف این پژوهش، مقایسه­ ای خودکارآمدی تحصیلی، سازگاری و کیفیت زندگی در مدرسه در دختران عادی و بی سرپرست مقطع راهنمایی است.

 روش پژوهش حاضر علّی مقایسه­ای بود و جامعه­ی آماری، دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر مشهد را که در سال تحصیلی 92- 91 مشغول به تحصیل بودند، در بر می­گرفت. نمونه­ی آماری شامل 25 دختر بی­سرپرست و 125 دختر­عادی بود. با توجه به محدود بودن تعداد دختران بی­سرپرست در مقطع مورد نظر، کل جامعه­ی آماری (معادل 25 نفر) به صورت سرشماری به عنوان نمونه انتخاب شد. سپس با استفاده از جدول مورگان و با در نظر گرفتن شرايطي نظير معلم، مدرسه و موقعيت مدرسه و کلاس، به ازای هر دانش‌آموز بی سرپرست از بين دانش‌آموزان عادی همکلاسی آن­ها به صورت تصادفی از هر كلاس 5 دانش‌آموز به عنوان نمونه­ی عادی برگزیده شد.

ابزار پژوهش عبارتند از: ­ی خودکارآمدی تحصیلی مورگان و جینکز، ­ی سازگاری سینها و سینگ و ­ی کیفیت زندگی در مدرسه­ی اندرسون و بورک. داده‌ها از طریق آزمون آماری t مستقل و تحلیل واریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد:

1- بین خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان عادی و بی­ سرپرست تفاوت معناداری مشاهده شد؛ به طوری که دانش‌آموزان عادی نسبت به دانش‌آموزان بی­ سرپرست، نمرات بالاتری در خودکارامدی تحصیلی کسب کردند.

2- دانش‌آموزان عادی و بی سرپرست از نظر سازگاری به طور معناداری متفاوت از یکدیگرند؛ به نحوی که دانش‌آموزان عادی نسبت به دانش‌آموزان بی ­سرپرست نمرات پایین تری در سازگاری کسب کردند.

3- دانش‌آموزان عادی و بی ­سرپرست ادراک متفاوتی از کیفیت زندگی در مدرسه دارند؛ به طوری که دانش‌آموزان عادی نسبت به دانش‌آموزان بی ­سرپرست نمرات بالاتری در کیفیت زندگی در مدرسه به دست آوردند.

فهرست مندرجات

منابع و مأخذ

نتيجه گيرياستاد راهنمای اول: اصغری نکاح، سید محسن
استاد مشاور اول: عبدخدايي، محمد سعيد
کلید واژه ها:  دانش‌آموزان بی‌سرپرست ، خودکارآمدی تحصیلی ، سازگاری ، کیفیت زندگی در مدرسه


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 551
نام نویسنده: قندهاري، ژيلا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 134
چکیده: 

هدف:هويت مسير جديدي از تفكر درباره ي خويشتن است كه در دوره نوجواني شكل مي گيرد .و جهت گيري نامناسب آن مي تواند آينده ي نوجوان را با مشكلات غير قابل جبراني مواجه سازد.در دهه هاي اخير رويكرد هاي نويني در درمان مساءل روانشناختي در ميان متخصصان ايجاد و گسترش يافته است . يكي از اين رويكردهاي نوين در درمان هاي مبتني بر معنويت و مذهب ميباشد.هدف از انجام اين پژوهش بررسي اثر بخشي گروه درمانيمعنوي - مذهبي بر نوع هويت يابي نوجوان ميباشد . ببرسي حاضر يك طرح شبه آزمايشي و به شيوه ي پيش آزمون ، پس آزمون و پيگير با يك گروه آزمايشي و يك گروه كنترل ميباشد.23 دانش آموز مقطع متوسطه ي يكي از ناحيه ي 6 شهر مشهد به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و در گروه آزمايشي (11نفر) و كنترل (12 نفر) بصورت تصادفي قرار گرفتند.و هاي هويت يابي برزونسكي را در مراحل پيش آزمون ، پس آزمون و پيگيري دوماهه تكميل كردند.يافته هاي اين پژوهش از طريق روش آماري تحليل كوواريانس چند متغيره با استفاده از نرم افزار اس پي  اس اس 16 مورد تحليل قرار گرفت . نتايج نشان داد كه گروه درماني معنوي - مذهبي بر كاهش هويت سردرگم اجتنابي و افزايش هويت اطلاعاتي (موفق)نوجوانان معنادار بوده است. بعلاوه گروه درماني  معنوي - مذهبي بر افزايش هويت هنجاري نوجوانان معنادار نبوده است

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


نتيجه گيري

بدون پرسش نامه


استاد راهنمای اول: قنبري هاشم آبادي، بهرامعلي
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  گروه درماني معنوي- مذهبي ، هويت ، نوجوانان


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 313
نام نویسنده: ثانوی گروسی، فاطمه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 0
چکیده: 
استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: امين يزدي، سيد امير


>> کتابداری
شماره بازیابی: 132
نام نویسنده: موسوی زارع، فرخنده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 111
چکیده: 

پژوهش حاضر به روش پيمايشي به منظور ارزیابی کمّی و کیفی اجرای طرح «کتاب من» در کتابخانه­هاي عمومي منتخب مشهد، صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 34541 عنوان کتاب سفارش داده شده از طریق طرح «کتاب من» در بازه زماني سال 1388 تا 1390، کليه کتابداران شاغل و استفاده­کنندگان از طرح «کتاب من» در 8 کتابخانه منتخب بود که با روش نمونه­گيري طبقه­اي و بر مبناي جدول مورگان و کرجسي تعداد 2494 عنوان کتاب، 361 مراجعه­کننده و 26 کتابدار، به عنوان حجم نمونه انتخاب گرديدند. به منظور گردآوري اطلاعات مربوط به کتاب‌های سفارش داده شده از خروجي­هاي نرم افزار طرح «کتاب من» و براي گردآوري اطلاعات مربوط به کتابداران و مراجعه­کنندگان از دو محقق ساخته­ استفاده گرديد که روايي هر دو توسط متخصصان علم اطلاعات و دانش­شناسي مورد سنجش قرار گرفت؛ همچنين پايايي هر دو با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ مورد تأييد قرار گرفت. توصيف و تحليل اطلاعات نيز با استفاده از نرم افزار آماري SPSS صورت گرفت. يافته­هاي پژوهش نشان داد که: 1- در بازه زماني مورد نظر 34541 عنوان کتاب سفارش داده شده است که در اين بين، رده ادبيات با 64/31 % بيشترين و رده زبان با 94/1% کمترين ميزان سفارش را به خود اختصاص داده است. 2- در بیشتر رده­هاي موضوعي کمتر از 50 % کتاب‌ها به کتابخانه‌های مورد بررسی ارسال شده است. 3- بیشتر (60 %) کتاب‌هايي که از طريق طرح «کتاب من» تهيه شده است، به امانت رفته‌اند. 4- بيشتر (53 %) کتاب‌هايي که از طريق طرح «کتاب من» تهيه شده است، يک نفر استفاده­کننده داشته است. 5- رده ادبيات با داشتن ميانگين استفاده 02/8 % بالاترين و رده کليات با 14/2 %کمترين ميزان استفاده را داشته است. 6- کتابداران معتقدند که طرح «کتاب من» موفق بوده است. 7- هم کتابداران و هم مراجعه­کنندگان در ارتباط با مراجعه پسندتر شدن مجموعه نظر مثبتي داشتند. نتايج پژوهش نيز نشان داد که کتابداران و مراجعه­کنندگان، اجرای طرح «کتاب من» را اقدامی مناسب برای فراهم آوری منابع متناسب با نیازهای اعضای کتابخانه های عمومی تلقی کرده‌اند، اما نحوه اجرای آن دارای کاستی­هایی است که توجه به آن‌ها و تلاش مسئولان برای کاهش این کاستی­ها، موفقیت اجرای طرح را بیشتر از قبل می‌نماید. همچنین از یافته­های بدست آمده، می­توان نتیجه­گیری کرد که اجرای طرح «کتاب من» در دراز مدت؛ در عین حال که موجب سازگاری بیش‌تر مجموعه با نیازهای کاربران خواهد بود، از لحاظ تناسب موضوعی مجموعه با سیاست‌های کتابخانه های عمومی نیز سازگاری بیشتری به وجود خواهد آورد.

 

فهرست مندرجات

منابع و مأخذ


استاد راهنمای اول: دياني، محمد حسين
استاد مشاور اول: صنعت جو، اعظم
کلید واژه ها:  : طرح «کتاب من» ، ميزان استفاده، مراجعه پسندي ، کتابخانه هاي عمومي ، نهاد کتابخانه هاي عمومي مشهد


>> کتابداری
شماره بازیابی: 131
نام نویسنده: یوسف زاده نجدی تبریز، الهام
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 208
چکیده: 

با وارد شدن فناوری­های ارتباطی و اطلاعاتی در بافت کتابخانه­ها و گسترش خدمات الکترونیکی، توجه به کیفیت خدمات الکترونیکی و ارزیابی آن اهمیت بیشتری یافته است. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیکی کتابخانه­های دانشگاه فردوسی مشهد از دیدگاه کتابداران، به عنوان خدمت دهندگان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به عنوان کاربران آن‌ها است. در این پژوهش برای بررسی دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کتابداران نسبت به کیفیت خدمات الکترونیکی کتابخانه­های دانشگاه فردوسی، از ­ای تلفیقی از مدل­های ارزیابی کیفیت خدمات متشکل از هشت بعد و 84 گویه و در دو سطح کیفیت خدمات موجود و کیفیت خدمات مورد انتظار استفاده شده است. 315 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی شامل 250 دانشجوی کارشناسی ارشد و 65 دانشجوی مقطع دکتری و 40 کتابدار شاغل در بخش­های مرجع، امانت، نشریات و اطلاع رسانی کتابخانه­های دانشگاه فردوسی به این پژوهش پاسخ دادند. یافته­های حاصل از آزمون فرضیه­ها حاکی از آن است که خدمات الکترونیکی ارائه شده در کتابخانه­های دانشگاه فردوسی نتوانسته است سطح انتظارات دانشجویان تحصیلات تکمیلی این دانشگاه را در هیچ کدام از ابعاد خدمات الکترونیکی برآورده سازد. همچنین سطح کیفیت خدمات الکترونیکی موجود از دیدگاه کتابداران نتوانسته است در هیچ یک از ابعاد به سطح  انتظارات دانشجویان دست یابد یا از آن فراتر رود. براساس یافته­های پژوهش، بین دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کتابداران دانشگاه فردوسی پیرامون کیفیت خدمات الکترونیکی موجود در تمامی ابعاد تفاوت معناداری وجود دارد. یافته­های پژوهش همچنین نشان داد که بین انتظارات دانشجویان تحصیلات تکمیلی از خدمات الکترونیکی و درک کتابداران از این خدمات تفاوت معناداری مشاهده نشد و بنابراین کتابداران توانسته­اند درک درستی از خدمات مطلوب دانشجویان تحصیلات تکمیلی و انتظارات آن‌ها داشته باشند. یافته­ها همچنین نشان از تفاوت میزان تأثیر ابعاد خدمات الکترونیکی بر کیفیت این خدمات از دیدگاه دانشجویان و کتابداران دارد. از دیدگاه کاربران منابع و مواد الکترونیکی بیشترین تأثیر و کتابخانه به عنوان اجتماع کم‌ترین تأثیر را بر کیفیت خدمات الکترونیکی داشته است. کتابداران نیز بعد مواد و منابع الکترونیکی را تأثیرگذارترین بعد تشخیص داده و تماس و ارتباط را به عنوان کم اثرترین بعد شناسایی کرده­اند. همچنین مشخص شد دانشجویان گروه­های چهارگانه آموزشی (علوم، علوم انسانی، کشاورزی و مهندسی) به استثنای بعد کتابخانه به عنوان یک اجتماع درباره میزان تأثیرگذاری ابعاد کیفیت خدمات الکترونیکی دیدگاه یکسانی دارند. به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که کیفیت خدمات الکترونیکی ارائه شده در کتابخانه­های دانشگاه فردوسی نتوانسته است سطح انتظارات دانشجویان تحصیلات تکمیلی این دانشگاه را برآورده سازد و بنابراین ارتقای سطح کیفیت خدمات الکترونیکی و نزدیک شدن به خواسته­های دانشجویان باید مورد توجه قرار گیرد.

فهرست مندرجات

منابع و مأخذ

 


استاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  کیفیت خدمات الکترونیکی کتابخانه ، لیب ­کوآل ، ای-سروکوآل ، دیجی ­کوال ، کتابخانه ­های دانشگاه فردوسی

<   1112131415152535455565758596061626364656667686970717273748494104114124134144154   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.