دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   111213141515253545556575859606162636465666768697071727374758595105115125135145155   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1557 مورد

>> روان شناسی
شماره بازیابی: 550
نام نویسنده:  سلطانی اصل هریس، سهیلا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 97
چکیده: 

وابستگی به متامفتامین، تبدیل به یک مسئله سلامت عمومی شده است وآنچه درمان سوء مصرف این ماده را دچار مشکل کرده است، وجود وسوسه ها و به تبع آن عود (بازگشت) است که هر دو با شناخت مختل شده ارتباط دارد که یک بخش از این شناخت مختل شده می تواند شکست در بازداری (توانایی عقب نگه داشتن یک فکر، احساس یا عمل) باشد. بنابراین توجه به بازداری به عنوان مهم ترین کنش اجرایی دخیل در سوء مصرف مواد در فرآیند سنجش و درمان می تواند به فهم سوء مصرف و ایجاد برنامه های درمانی کمک کند. هدف. مقایسه بازداری شناختی و رفتاری در سوء مصرف کنندگان متامفتامین و گروه کنترل در مطالعه اول و بررسی اثر بخشی آموزش کنترل بازداری بر کاهش وسوسه و خطر عود در سوء مصرف کنندگان متامفتامین در مطالعه دوم بود. روش. در مطالعه اول، 20 نقر در گروه سوء مصرف کننده و 20 نقر در گروه کنترل قرار گرفتند و در مطالعه دوم، 10 نفر در گروه آزمایشی و 10 نفر در گروه مداخله نما به صورت تصادفی گمارده شدند. ابزار. آزمودنی ها در مطالعه اول، تکلیف برو/ نرو و آزمون نگهش دار را انجام دادند و در مطالعه دوم، از تکلیف برو/ نرو  هیجانی، مقیاس خطر عود مواد محرک، وسوسه آمفتامین ها را تکمیل کردند. نتایج. مطالعه اول نشان داد که افراد گروه سوء مصرف کننده دارای بازداری شناختی ضعیف تری نسبت به گروه کنترل بودند اما تفاوت معناداری در بازداری رفتاری بین دو گروه وجود نداشت، و نتایج مطالعه دوم نیز نشان داد که گروه آزمایشی در مقایسه با گروه مداخله نما، پس از دریافت آموزش کنترل بازداری در مرحله پس آزمون و پیگیری، بهبود عملکرد در بازداری شناختی،  کاهش نمرات وسوسه و کاهش خطر عود را نشان دادند.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: صالحی فدردی، جواد
استاد مشاور اول: مشهدي، علي
کلید واژه ها:  سوء مصرف متامفتامین ، بازداری ، بازداری شناختی ، بازداری رفتاری ، وسوسه ، خطر عود ، آموزش کنترل بازداری


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 549
نام نویسنده: قائدی فر، حمیده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 96
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین متغیرهای سبک‌های دلبستگی و احساس‌انسجام با خودتنظیمی انجام شد. این پژوهش کاربردی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش دانش‌آموزان دختر پایه دوم و سوم مقطع متوسطه دبیرستان‌های دولتی شهرستان کازرون بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی 255 نفر به عنوان نمونه ‌های سبک دلبستگی هازن و شیور، خودتنظیمی و احساس انسجام فلنسبرگ را تکمیل کردند. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون به منظور بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شد که نشان داد بین خودتنظیمی و سبک دلبستگی ایمن با احساس انسجام رابطه مستقیم و معنادار، بین سبک دلبستگی دوسوگرا با خودتنظیمی و احساس انسجام رابطه منفی و معنادار  وجود داشت. ضریب رگرسیون برای بررسی میزان پیش‌بینی خودتنظیمی و احساس انسجام نشان داد که می‌توانند بوسیله سبک دلبستگی دوسوگرا و ایمن پیش‌بینی شوند. از تحلیل واریانس به منظور بررسی تفاوت بین میزان خودتنظیمی و احساس انسجام روانی در هر یک از سبک‌های دلبستگی استفاده شد که نشان داد نیمرخ این متغیرها در افراد دلبسته ایمن بیش‌تر از افراد دلبسته ناایمن است. در نهایت نتایج تحلیل مسیر برای بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی با خودتنظیمی به میانجی‌گری احساس انسجام حاکی از آن است که سبک‌های دلبستگی به طور غیرمستقیم و با میانجی‌گری احساس انسجام می توانند با خودتنظیمی رابطه داشته باشد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  خودتنظیمی ، سبک های دلبستگی ، احساس انسجام روانی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 548
نام نویسنده: بهرامی، بتول
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 134
چکیده: 

در حال حاضر سرطان یکی از مسایل مهم بهداشتی درمانی جهان و نیز کشور ما محسوب مي‌شود. معمولاً متخصصان، در بررسی بیماری‌های طبی مزمن نظیر سرطان، علل و عوامل زیستی را عامل سبب ساز مطرح می‌کنند، اما اخیراٌ ثابت شده است كه عوامل فوق به تنهايي نقش تعيين­ كننده­اي در بروز سرطان نداشته بلكه برخي از متغيرهاي شخصیتی، رفتاری و روان‌شناختی به صورت مستقیم و غیر مستقیم زمينه مساعدي براي ابتلای افراد به این بیماری و کاهش کیفیت زندگی مبتلایان به آن را ايجاد مي­كنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی گرانه راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان و تنظیم هدف در رابطه ویژگی های شخصیتی با کیفیت زندگی بیماران سرطانی صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش کلیه  بیماران سرطانی بودند که ظرف مدت پژوهش به کلینیک رضا، ایثار، بیمارستان امام رضا (علیه‌السلام) و مطب دکتر کوشیار در شهر مشهد مراجعه کردند. از مجموع آنها 156 زن و مرد با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و اطلاعات جمعیت شناختی، فرم کوتاه نسخه فارسی ­ نظم جویی شناختي هيجان، مقیاس تنظیم هدف، فرم کوتاه پنج عاملی شخصيت (FFI-NEO ) و مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی را تکميل نمودند. به منظور تحلیل داده های پژوهش از روش تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج این تحلیل نشان داد الگوی پیشنهادی اولیه از برازش خوبی برخوردار نیست؛ بنابراین در الگوی اولیه اصلاحاتی صورت گرفت. پس از آن، نتایج حاکی از برازش الگوی پیشنهادی اصلاح شده بود( 71/129  = χ 2  ، 98  = df  ، 082/0 = RSMEA، 87/0GFI = ، 82/0AGFI =  ). بر اساس این الگو، متغیرهای برون گرایی و نوروزگرایی به ترتیب اثر مستقیم مثبت و منفی بر کیفیت زندگی بیماران سرطانی داشت. همچنین، برون گرایی به واسطه راهبردهای سازگارانه نظم جویی شناختی هیجان و تنظیم هدف اثر غیر مستقیم مثبت و متغیر نوروزگرايي به واسطه راهبردهای  ناسازگارانه نظم جویی شناختی هیجان و تنظیم هدف اثر غیر مستقیم منفی بر کیفیت زندگی این بیماران داشت. لازم به ذکر است که تمامی این روابط از لحاظ آماری معنادار بود (05/0p>). : از يافته‌هاي اين پژوهش استنباط مي‌شود يکي از عوامل میانجی مهم تاثیر گذار بر کیفیت زندگی بیماران سرطانی در این رابطه، راهبردهاي نظم جویی شناختي هیجان است، که بعد از تجربه رويداد تهديدآميزی مانند سرطان، براي نظم­دهي هيجان‌هاي خود بکار مي‌گيرند. بنابراين در برنامه‌هاي درماني بايد توجه خاصي به آموزش راهبردهاي شناختي نظم جويي هيجان به ويژه راهبردهاي سازگارانه همچنین تنظیم هدف صورت گيرد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: مشهدي، علي
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور دوم: کوشیار، مهدی
کلید واژه ها:  نظم جویی شناختی هیجان ، تنظیم هدف ، کیفیت زندگی ، سرطان


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 547
نام نویسنده: نوروزی، اسدالله
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 126
چکیده: 

اهمالکاری‏ تحصیلی یکی از شایع‌ترین مشکلات در سطوح مختلف تحصیلی است که همبسته ‏های متفاوتی می‌تواند داشته باشد. بر این‏ اساس، در پژوهش حاضر، از میان همبسته ‏های زیادی که اهمالکاری‏ تحصیلی دارد رابطه ‏ی متغیرهایی چون کمال‏گرایی و کیفیت ‏زندگی با اهمالکاری‏ تحصیلی مورد بررسی قرار‏گرفت و همچنین رابطه ‏ی کمال‏گرایی با کیفیت‏زندگی نیز مورد سنجش قرار‏گرفت. شرکت‏ کنندگان پژوهش حاضر، 242 دانشجوی دختر و پسر رشته‌ه ای مختلف تحصیلی در مقطع کارشناسی بودند. «مقیاس اهمالکاری ‏تحصیلی، فرم دانش آموز سولومون و راتبلوم» (Apss«مقیاس چند‏بعدی کمال‏گرایی فراست» (FMPS) و «مقیاس کیفیت‏ زندگی سازمان جهانی بهداشت» (WHOQOL-BREF) مورد استفاده قرار‏گرفتند. برای تعین قدرت پیش‏بینی متغیرهای پیش‏بین، رگرسیون چندگانه‌ی همزمان، به‏کار گرفته ‏شد و برای تعیین میزان ارتباط کمال‏گرایی منفی و کیفی‏ زندگی، همبستگی پیرسون بکار‏رفت. ضرایب استاندارد رگرسیون نشان‏داد که کمال‏گرایی منفی پیش‏بینی‏ کننده مثبت اهمالکاری ‏تحصیلی است و کمال‏گرایی مثبت رابطه ‏ی معنی‏داری با اهمالکاری ‏تحصیلی نداشت و کیفیت‏ زندگی بالا پیش‏بینی ‏کننده منفی اهمالکاری‏ تحصیلی است و نتیجه همبستگی پیرسون نشان‏ داد که کمال‏گرایی منفی با کیفیت ‏زندگی پایین در‏ارتباط است اما بین کمال‏گرایی مثبت و اهمالکاری ‏تحصیلی رابطه معنی‏داری وجود‏ندارد. همچنین بین کمال‏گرایی مثبت و کیفیت ‏زندگی همبستگی بسیار کمی وجود ‏دارد که معنی‏دار نمی‌باشد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذاستاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: عبد خدایی، محمد سعید
کلید واژه ها:  اهمالکاری‏ تحصیلی ، کمال‏گرایی منفی ، کمال‏گرایی مثبت ، کیفیت ‏زندگی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 546
نام نویسنده: رحيم داد، زهره
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 146
چکیده: 

 

هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و تعیین اثربخشی زوج­ درمانی متمرکز  بر هیجان، بر کاهش نشانه ­های افسردگی ناشی از بیماری­های قلبی، افزایش رضایت از زندگی و بهبود یا ارتقای کارکردهای روان­شناختی خانواده بیماران قلبی بود. در این پژوهش از طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل استفاده شد. به منظور انجام این پژوهش، از بین بیماران قلبی که به مراکز بهداشتی شهرستان زاوه مراجعه کردند، تعداد 14 زوج به شیوه نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند که قبل از شروع مداخله به 10 زوج کاهش یافت و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (در هر گروه 5 زوج) جایگزین شدند. زوجین گروه آزمایش به مدت 10 جلسه، با فراوانی یک بار در هفته و هر بار به مدت یک ساعت در معرض مداخله زوج­ درمانی متمرکز بر هیجان قرار گرفتند، در حالی­که زوجین گروه کنترل این مداخله را دریافت نکردند. ابزارهای گردآوری داده­ها شامل تجدید نظر شده افسردگی بک (BDI-II مقیاس رضایت از زندگی داینر (SWLS) و مقیاس کارکردهای روان­شناختی خانواده (FPFS) بودند. بیماران قلبی، ابتدا از طریق مصاحبه ساخت­یافته بر مبنای DSM-IV، به منظور تشخیص افسردگی ناشی از بیماری­های قلبی، غربالگری شده و سپس ­های BDI-II، رضایت از زندگی و کارکردهای روان­شناختی خانواده، در دو مرحله پیش­آزمون و پس­آزمون اجرا گردید. نتایج این پژوهش نشان داد زوج ­درمانی متمرکز بر هیجان، نشانه ­های افسردگی را در بیماران قلبی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به طور معناداری کاهش داد (05/0p<). همچنین، زوج­درمانی متمرکز بر هیجان، نمرات رضایت از زندگی را در بیماران قلبی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به طور معناداری افزایش داد (01/0p<). دیگر یافته این پژوهش حاکی از این بود که زوج­درمانی متمرکز بر هیجان، کارکردهای روان­شناختی خانواده بیماران قلبی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل را به طور معناداری افزایش می ­دهد (05/0p<).

نتیجه ­گیری: زوج ­درمانی متمرکز بر هیجان، بر کاهش نشانه ­های افسردگی، افزایش رضایت از زندگی و ارتقاء کارکردهای روان­شناختی خانواده مؤثر است.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذاستاد راهنمای اول: کیمیایی، سید علی
استاد مشاور اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
کلید واژه ها:  زوج درمانی متمرکز بر هیجان ، افسردگی ناشی از بیماری های قلبی ، رضایت از زندگی و کارکردهای روانشناختی خانواده


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 545
نام نویسنده: غفوري، حبيب اله
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 179
چکیده: 

هدف اصلي اين پژوهش «تعيين ميزان تأثيرمقايسه ي مشاوره گروهي رفتاردرماني، عقلاني هيجاني با واقعيت درماني بر سازگاري دانش‌آموزان دبيرستاني پسر شهرستان خميني شهر در سال تحصيلي 91-90است.روش پژوهش در اين تحقيق روش نيمه آزمايشي بود. كه در اين پژوهش ابتدا 100 نفر با روش نمونه‌گيري تصادفي خوشه‌اي چند مرحله اي انتخاب شد كه پس از انجام پيش آزمون از بين آنها دانش‌آموزاني كه كمترين نمره سازگاري را كسب نمودند 30 نفر به صورت تصادفي انتخاب و به دو گروه آزمايش و يك گروه كنترل تقسيم گرديدند. جهت اندازه‌گيري داده‌ها از ‌ها سازگاري سينها و سينگ (1993) كه شامل 60 سؤال كه حوزه‌هاي عاطفي، اجتماعي و آموزشي دانش‌آموزان دبيرستاني را مي‌سنجد استفاده شد و همچنين مشاوره گروهي رفتاردرماني عقلاني _هيجاني وواقعيت درماني در5 جلسه يك ساعت اجرا گرديد و در پايان نيز از هر سه گروه گواه و كنترل پس‌آزمون گرفته و به منظور تجزيه و تحليل داده‌ها از آمار استنباطي (كواريانس) استفاده شد. نتايج اين پژوهش نشان داد كه روش مشاوره گروهي بين مشاوره گروهي با رويكرد رفتاردرماني عقلاني هيجاني و واقعيت درماني بر سازگاري اجتماعي، عاطفي وآموزشي دانش‌آموزان دبيرستاني  تفاوت معنادار وجود ندارد. ولي افزايش سازگاري درتمام فرضيات مذكور قابل مشاهده است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: آقا محمديان شعر باف، حميد رضا
استاد مشاور اول: کیمیایی، سید علی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 543
نام نویسنده: صفر زاده، آسیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 123
چکیده: 

هدف از این پژوهش بررسی رابطه اهمال‌کاری و میزان استفاده از سبک‌های دفاعی در مادران با اهمال‌کاری و میزان استفاده از سبک‌های دفاعی در دختران نوجوان بود. نمونه مورد بررسی 372 نفر که نیمی دختر دبیرستانی و نیمی مادرانشان بودند. ‌های سبک‌های دفاعی اندروز، سینگ و بوند (1993) و مقیاس اهمال‌کاری تاکمن (1991) بین آزمودنی‌ها توزیع شد. داده‌های به‌دست‌آمده از طریق ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه، تی مستقل و تحلیل واریانس یک‌راهه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان‌دهنده رابطه‌های معنادار بین اهمال‌کاری مادران با اهمال‌کاری دختران، میزان استفاده از سبک دفاعی رشدیافته در مادران با میزان استفاده از سبک دفاعی رشدیافته در دختران، میزان استفاده از سبک دفاعی رشدنایافته در مادران با میزان استفاده از سبک دفاعی رشدنایافته در دختران و میزان استفاده از سبک دفاعی نورتیک در مادران با میزان استفاده از سبک دفاعی نوروتیک در دختران بود. همچنین از بین سبک‌های دفاعی، بهترین پیش‌بینی‌کننده اهمال‌کاری در کل آزمودنی‌ها، میزان استفاده از سبک دفاعی رشدنایافته در آنان بود، بهترین پیش‌بینی‌کننده اهمال‌کاری دختران،  میزان استفاده از سبک دفاعی رشدنایافته در آنان، بهترین پیش‌بینی‌کننده سبک دفاعی رشدنایافته در دختران، میزان استفاده از سبک دفاعی رشدیافته در آنان، و بهترین پیش‌بینی‌کننده سبک دفاعی نوروتیک در دختران، میزان استفاده از سبک دفاعی رشدیافته در آنان بود.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذاستاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: طبیبی، زهرا
کلید واژه ها:  اهمال‌کاری ، سبک دفاعی رشدیافته ، سبک دفاعی رشدنایافته ، سبک دفاعی نوروتیک ، مکانیسم‌های دفاعی ، رابطه مادر- دختر


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 544
نام نویسنده: زرنگ، رمضانعلی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 129
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک های یادگیری و درگیری تحصیلی با عملکرد تحصیلی بر اساس یک الگوی علّی است که در آن درگیری تحصیلی میانجی رابطه سبک های یادگیری و عملکرد است. نوع این پژوهش علی غیرآزمایشی با استفاده از تحلیل مسیر مبتنی بر همبستگی متغیرهاست.

جامعه آماری این پژوهش کلیه ی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 91-1390 است. نمونه ی پژوهش شامل 385 نفر از دانشجویان گروه های مختلف دانشگاه فردوسی می باشد، که به روش نمونه گیری سهمیه ای از بین جامعه مورد نظر انتخاب شدند. برای سنجش متغیر های مورد نظر از سبک های یادگیری و درگیری تحصیلی استفاده شد. در این پژوهش معدل تحصیلی ترم قبل دانشجویان، ملاک عملکرد تحصیلی در نظر گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی و الگوی تحلیل مسیر به منظور بررسی رابطه بین متغیر ها استفاده شد. نتایج پژوهشی حاصل از  آزمون الگوی تحلیل مسیر رابطه شیوه های یادگیری (تجربه عینی، مفهوم سازی انتزاعی، مشاهده تاملی، آزمایشگری فعال) و مقیاس های درگیری تحصیلی (درگیری شناختی، انگیزشی، رفتاری) با عملکرد تحصیلی نشان داد که الگوی کلی پیشنهادی از برازش مناسبی برخوردار نبوده است. اما در بررسی الگوی فرعی تر، آزمون رابطه بین مقیاس های درگیری تحصیلی با عملکرد تحصیلی با استفاده از تحلیل مسیر انجام گردید و نتایج نشان داد که الگوی پیشنهادی از برازش مناسبی برخوردار است.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


استاد راهنمای اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور اول: امين يزدي، سيد امير
کلید واژه ها:  سبک های یادگیری ، درگیری تحصیلی ، عملکرد تحصیلی


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 542
نام نویسنده: حسيني، سيدحسين
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 129
چکیده: 

سوء مصرف مواد به عنوان يكي از هزينه­برترين اختلالات و انحرافات اجتماعي شناخته شده است. طبق گزارش (دفتر پیشگیری از جرم و کنترل مواد سازمان ملل ، 2011) افغانستان یکی از بالاترین نرخ­های سوء مصرف مواد را در جهان دارد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثربخشی گروه درمانی به شیوه برنامه غنی­سازی و ارتقاء زندگی (LEAP) و گروه درمانی شناختی رفتاری (CBT) بر کاهش وسوسه به مصرف مواد، و مقایسه میزان اثربخشی این دو روش بر کاهش وسوسه سوء مصرف مواد در معتادین شهر کابل بود. این تحقيق بنیادی-کاربردی از نوع شبه آزمایشی در شهر کابل و بر روي 36 مرد سوء مصرف كننده­ی مواد در تابستان سال 1390 انجام شد. افراد در دو گروه آزمايشي، شناختي رفتاري (12 نفر) و برنامه غنی­سازی و ارتقاء زندگی (12 نفر) و يك گروه كنترل (12 نفر) قرار گرفتند. جلسات گروهی برای گروه­های مداخله، شش جلسه­ی یک و نیم ساعته بود. بر روی گروه کنترل، درمانی صورت نگرفت. ابزار سنجش در اين تحقيق سنجش وسوسه­ي مصرف مواد بود. هر سه گروه مورد پيش آزمون و پس آزمون قرار گرفتند. نتايج بدين قرار بود: گروه­هاي آزمايشي شناختي رفتاري و برنامه غنی­سازی و ارتقاء زندگی نسبت به گروه كنترل تفاوت معنا داري در كاهش وسوسه­ي مصرف مواد داشتند. اما تفاوتي در ميزان اثربخشي ميان گروه­هاي آزمايشي با يكديگر نبود. اين تحقيق در نوع خود، در كشور افغانستان براي اولين بار انجام شده است.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذاستاد راهنمای اول: صالحي فدردي، جواد
استاد مشاور اول: فضل احمد غروب، پوهاند
کلید واژه ها:  برنامه غنی¬سازی و ارتقاء زندگی (LEAP) ، درمان شناختي رفتاري (CBT) ، گروه درمانی ، وابستگی به مواد؛ وسوسه


>> روان شناسی
شماره بازیابی: 540
نام نویسنده: فهیمی، زکیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 136
چکیده: 

زنان برخوردار از سلامت کامل جسمی، روانی و عاطفی ، پایه های مستحکم یک زندگی خانوادگی سالم و توام با سعادت هستند، سرکوب نیازهای طبیعی و خدادادی شان آثار نامطلوبی بر صمیمیت و نشاط اعضای خانواده برجای خواهد گذاشت و خود را با علایم و عوارض دیگری نظیر ناراحتی های جسمانی، افسردگی و نارضایتی از زندگی زناشویی و حتی طلاع نشان می دهد. روابط زناشویی به عنوان بخشی از یک رابطه جسمی- عاطفی نقش به سزایی در تحکیم پیوندهای خانوادگی ایفا می کند و در این میان آگاهی زوج ها از نقش خود در مقابل همسرشان و شیوه صحیح رابطه جنسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا در این مطالعه به بررسی تاثیر آموزش جنسی زنان (شناختی – رفتاری) بر کاهش اضطراب، افسردگی و افزایش رضایت جنسی پرداخته شد. این پژوهش در دو مطالعه انجام گرفت که مطالعه اول، با هدف بررسی رابطه رضایت جنسی با اضطراب و افسردگی زنان، با حجم نمونه 115 نفر در بین زنان متاهل ( میانگین من:29/13و انحراف استاندارد: 6.68 ) انجام شد. نتایج مطالعه نشان داد که بین میزان اضطراب و افسردگی ارتباط معنادار مثبتی وجود دارد(0.001=p و0.69=r )، بین رضایت جنسی و افسردگی ارتباط منفی معنادار(00/0=p و 46/0- =r) و نیز بین رضایت جنسی و اضطراب ارتباط منفی معنادار وجود دارد (00/0=p و 43/0- =r). همچنین رابطه مثبت معنادار بین رضایت جنسی و سطح تحصیلات وجود دارد (516/0=p). در مطالعه دوم که بررسی با هدف آموزش مهارت های جنسی ( شناختی- رفتاری) بر کاهش اضطراب، افسردگی و افزایش رضایت جنسی و زناشویی در زنان متاهل انجام شد. نتایج نشان داد که افراد شرکت کننده در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل پس از دریافت آزموش مهارت های جنسی افزایش در رضایت جنسی(010/0=p) و زناشویی (02/0=p) و کاهش در اضطراب (04/0=p) و افسردگی (002/0=p) را گزارش نمودند.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: سپهری شاملو، زهره
استاد مشاور اول: طبیبی، زهرا
کلید واژه ها:  رضایت زناشویی ، زناشویی-رضایت جنسی ، اضطراب-افسردگی ، آموزش مهارت های جنسی

<   111213141515253545556575859606162636465666768697071727374758595105115125135145155   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.