دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   11121314151525354555657585960616263646566676869707172737475768696106116126136146156   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1552 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 308
نام نویسنده: امیری، الهام
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 150
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف تبيين و سنجش جهت­گيري­­ اسلامي معلّمان و دست­اندركاران نظام برنامه­ريزي درسي ايران انجام شد. برای این منظور جامعه آماری شامل 286 نفر از معلّمان مقاطع متوسطه شهر مشهد به روش نمونه­گیری در دسترس و 34 نفر از دست­اندکاران و کارشناسان دفتر تألیف و برنامه­ریزی کتب درسی به روش نمونه­ گیری تمام شماری، پرسش­نامه اصلاح­شدۀ جهت­گیری­های برنامه درسی را تکمّیل کردند. با توجه به تغییرات انجام شده در پرسش­نامه جهت­گیری­های برنامه­ درسی با 30 سؤال در طیف چهار درجه­ای لیکرت به 5 سؤال با 6گزینه در قالب یک گزینه درست، پایایی مجدد این پرسش­نامه با استفاده از روش باآزمایی بررسی شد؛ که ضریب همبستگی 0.71به دست آمد. روش این پژوهش در پاسخ­گویی به قسمت اول پژوهش، برای دست­یافتن به فهم روشنی از دیدگاه اسلامی در برنامه درسی روش ­تحلیلی   استناجی بود، جهت دست یافتن به نتایج بعدی پژوهش حاضر از روش کمّی غیر آزمایشی پیمایشی استفاده شد. و داده­ها با استفاده از نرم ­افزار spss تجزیه و تحلیل شد. یافته­ های پژوهش حاضر نشان داد که جهت­گیری غالب در هر دو گروه معلّمان و دست­اندرکاران جهت­گیری اسلامی است و بین دو گروه دست­اندرکاران و معلّمان تفاوت معناداری وجود ندارد.  همین­طور در رابطه با مقایسه یافته­های پژوهش حاضر با پژوهش انجام شده در این زمینه در سال 89 یافته­ ها بیانگر تفاوت معنادار بین­جهت­گیری­های برنامه درسی معلّمان در دو پژوهش حاضر بود؛ در قسمت یافته­ های  نیز جانبی نیز  بین دوگروه­ معلّمان و دست­اندرکاران تفاوت معناداری در جهت­گیری­های برنامه درسی بر حسب چهار متغیر جنسیت، سابقه، سطح تحصیلات و رشته تحصیلی مشاهده نشد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

 


 


استاد راهنمای اول: امين خندقي، مقصود
استاد مشاور اول: قندیلی، سید جواد
کلید واژه ها:  جهت¬گیری¬ برنامه درسی ، برنامه درسی اسلامی ، جهت¬گیری انسان¬گرایی ، جهت¬گیری شناختی ، جهت¬گیری رفتاری ، جهت¬گیری عقل¬گرایی آکادمیک ، جهت¬گیری بازسازی اجتماعی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 307
نام نویسنده: اسمعیلی، آرزو
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 125
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش، بررسی نقش محیط آموزشی- پژوهشی از طریق باورهای پژوهشی و علاقه‌مندی پژوهشی در تجربه‌ی پژوهشی دانشجویان بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش، شامل كليه دانشجویان دکتری رشته‌های علوم تربیتی، علوم اجتماعی و روان شناسی و نیز دانشجویان کارشناسی ارشد رشته پژوهشگری علوم اجتماعی مشغول به تحصیل در دانشگاه مازندران و دانشگاه آزاد ساری بود. طبق جدول موردگان برای تعداد 113 نفر تعداد افراد جامعه، 101 نفر از طریق نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش، چهار ‌ی باور پژوهشی، محیط آموزشی- پژوهشی، علاقه­مندی پژوهشی و تجربه­ی پژوهشی بود. به لحاظ ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی  بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های این پژوهش از روش تحلیل مسیر (برای فرضیه اصلی) و ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه (برای فرضیه‌های فرعی) استفاده شد. برای آزمون الگوی ، بررسی نقش محیط آموزشی- پژوهشی با میانجیگری باورهای پژوهشی و علاقه‌مندی پژوهشی در تجربه‌ی پژوهشی دانشجویان از روش تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج آزمون الگوی پیشنهادی اولیه حکایت از عدم برازش این الگو داشت. اما پس از آن، برای برازش الگوی برازش نایافته اولیه، تعدیل‌هایی بر اساس مبانی نظری و تجربی صورت گرفت. شاخص‌های کلی آزمون الگوی پیشنهادی تصحیح شده حاکی از برازش کلی این الگو است (03/5= χ 2، 4=df، 05/0 = RSMEA، 98/0GFI =، 91/0AGFI =،99/0CFI =).  نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که  محیط آموزشی- پژوهشی می تواند باور تفسیری را پیش بینی کند اما نمی تواند باور اثباتی و باور انتقادی دانشجویان را پیش­بینی کند. محیط آموزشی- پژوهشی می تواند تجربه­ی پژوهشی دانشجویان را پیش بینی کند اما نمی تواند  علاقه‌مندی پژوهشی دانشجویان را پیش بینی کند. باورهای پژوهشی می تواند تجربه­ی پژوهشی دانشجویان  را پیش بینی کند اما نمی تواند به علاقه­مندی پژوهشی دانشجویان را پیش­بینی کند. نهایتاً علاقه­مندی پژوهشی قادر به پیش بینی تجربه­ی پژوهشی دانشجویان می‌باشد.

فهرست مندرجات

منابع ومآخذاستاد راهنمای اول: امین خندقی، مقصود
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  محیط آموزشی-پژوهشی ، باور پژوهشی ، علاقه¬مندی پژوهشی ، تجربه پژوهش


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 306
نام نویسنده: رضایی اصل، سیده کلثوم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 109
چکیده: 

با توجه به اهمیت آموزش ضمن­خدمت در آماده سازی افراد برای اجرای بهینه وظایف و وجود پژوهش­هایی که نشان دهنده­ی اثربخشی این آموزش­ها بر اثر بکارگیری اصول آندراگوژی­ بود، این پژوهش با هدف تعیین میزان پیش بینی اثربخشی برنامه­های آموزش ضمن­خدمت معلمان از طریق توجه به عناصر مدل فرایندی آندراگوژی انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف تحقیق جزء پژوهش­های کاربردی و از نظر شیوه­ی گردآوری داده­ها جز روش­های توصیفی (غیرآزمایشی) از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه­ی معلمان دوره­های ضمن­خدمت شهرستان ساری که در سال 1391 برگزار می­شد بود، و تعداد آن­ها 338 نفر بود که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری طبقه­ای نمونه­ای به حجم 226 نفر برآورد شد. ابزار گردآوری داده­ها شامل مدل فرایندی آندراگوژی، رضایت، نگرش و میانگین نمرات آزمون دوره بود. روایی همه ابزار­ها از طریق روایی محتوایی محاسبه گردید. هم­چنین برای روایی پرسش­نامه مدل فرایندی آندراگوژی از تحلیل عاملی نیز استفاده شد. میزان پایایی مدل آندراگوژی، نگرش و رضایت فراگیران با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 96/0، 88/0 و 91/0 محاسبه شد. داده­های پژوهش با استفاده از آزمون t تک نمونه­ای، آزمون رگرسیون ساده و چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که در برنامه­های آموزش ضمن­خدمت معلمان مدل فرایندی آندراگوژی بکار گرفته نمی­شود و این­ در حالی است که مدل فرایندی آندراگوژی می­تواند (نگرش، رضایت و یادگیری) دوره­های آموزش ضمن­خدمت را پیش بینی کند. بنابراین با توجه نتایج پژوهش، می­توان نتیجه گرفت برای بهبود دوره­های آموزشی می­توان از مدل فرایندی آندراگوژی از مرحله نیاز سنجی و طراحی تا اجرای برنامه­ها و ارزشیابی آموزش ضمن­خدمت استفاده کرد و این امر منجر به بهبود کیفیت این دوره­ها و در نتیجه نظام آموزشی خواهد شد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: کرمی، مرتضی
استاد مشاور اول: قنديلي، سيد جواد
استاد مشاور دوم: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  آندراگوژی ، اثربخشی آموزشی ، آموزش ضمن¬خدمت ، معلمان ،  مدل فرایندی آندراگوژی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 305
نام نویسنده: محمدی چابکی، رضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 240
چکیده: 

نظریه های تربیتی معاصر تحت تأثیر مؤلفه های "پارادایم سادگی" شکل گرفته است. با گسترش پارادایم پیچیدگی در عرصه های گوناگون علوم ,اندیشیمندان علوم تربیتی با نقد و بررسی نظریه های تربیتی موجود پرداختند، اما هنوز نظریه های تربیتی مبتنی بر پارادایم جدید ارائه نشده است.با توجه به این منظره هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه استلزامات طرح و تدوین این نظریه جدید با توجه به مؤلفه های پاارادایم پیچیدگی است. بدی منظور، با استفاده از روش های استدلال فلسفی، ابتدا به استنتاج مؤلفه هاای پاارادایم سادگی در ارکان سه گانه هستی شناسی، معرفات شناسی، و رو شناسی و نحاوه اثرگذاری آنها بر نظریه های تربیتی معاصر پرداخته شد. سپس، مؤلفه های پارادایم پیچیدگی در همان ارکان سه گانه معرفی شده و در نهایت، استلزام های تدوی نظریه تربیتی با اتکا به این مؤلفه ها مورد بررسی قرار گرفتند.در این راستا ابتدا از امکان یک نظریه قوی تربیتی در این پارادایم دفاع شد و سپس، با استفاده از برخی از مفاهیم همچون "نظریه توزیعی" به توضیح ماهیت نظریه تربیتی در پارادایم پیچیدگی پرداخته واین استلزام ها برای تدوین برشمرده شد:(1) ملاحظه نظام های تعلیم و تربیت همچون سیستم های پیچیده( با ویژگی های منحصر به فرد) آن با روابط و تعاملات گسترده,عمیق، و غیرخطیِ درونی( میان عناصر و اجزای درونی آن سیستم  و برونی( میان فراسیستم تربیتی با نهادهای دیگر جامعه),(2) توجه به تغییروتحول دایمی جهان هستی و تمام پدیده های واقع در آن از جمله پدیده های تربیتی,(3) در نظر داشاتن تمام لایه های هستی های تربیتی به مثابه یک کل واحد,) 4( لزوم ملاحظه سطوح گوناگون فرایندهای تربیتی همچون یادگیری و طراحی و اجرای برنامه های درسی؛ ( 5) توجه به ویژگی تعیین پذیری سااختاری در مواجهه با سیستم های اجتماعی )مانند نظام تعلیم و تربیت( که شامل عامل های خودمختار و آزاد هستند؛ ( 6) مخالفت با قطعیت کامل (مانند نظریه های مدرن) و عدم قطعیت کامل (مانناد نظریه هایپسامدرن) تمام نظریه های خُرد و کلان در این حوزه و انتساب درجه ای از قطعیت به آن ها ( 7) استفاده ازمنطق فازی در حوزه های گوناگون علوم تربیتی؛ (8) نظریه تربیتی در پاارادایم پیچیدگی ناظر به نوعی نظریه توزیعی است.(9)نظریه تربیتی در پارادایم پیچیدگی "وابسته به زمینه" است.(10)لزوم مطالعه پدید ه های تربیتی از منظری تکثررشته ای و به کمک انواع رشته های علمی.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

فاقد


استاد راهنمای اول: شعباني وركي، بختيار
استاد مشاور اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
استاد مشاور دوم: مسعودی، جهانگیر
کلید واژه ها:  پارادایم سادگی ، پارادایم پیچیدگی ، نظریه تربیتی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 304
نام نویسنده: مریدی، هادی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 155
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی پژوهش های منتشر شده در هفت مجله از مجلات در حوزه ی علوم تربیتی کشور و یافتن شکاف های موجود میان مقالات و اولویت های پژوهشی در این حوزه و بررسی دلایل احتمالی آن انجام شده است. جهت حصول به این هدف تعداد 7 فصلنامه از مجموعه فصلنامه های حوزه علوم تربیتی که 4فصلنامه از آنها از فصلنامه های وابسته به وزارت آموزش و پرورش و 3 فصلنامه از فصلنامه های غیر وابسته به وزارت آموزش و پرورش بودند، انتخاب شد. سپس عناوین مقاله ها با روش تحلیل محتوا بررسی شده و با اولویت های پژوهشی پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش به عنوان معیار نیاز های آموزش و پرورش، مقایسه شد. نتايج نشان مي دهد در فصلنامه های وابسته و غیر وابسته به وزارت آموزش و پرورش کمتر از 1درصد انطباق مشاهده شد. جهت بررسی این انطباق ضعيف از روش مصاحبه با اساتید و صاحبنظران در حوزه علوم تربیتی بهره گرفته شد که از زاویه اولویت ها و آموزش و پرورش دلایلی همچون: مشکلات مالی در آموزش و پرورش، طاقت فرسا بودن پژوهش در موضوعات آموزش و پرورش، محدودیت های مالی و مطرح نشدن بسیاری از اولویت های پژوهشی، نبود بسياري از کارشناسان آموزش و پرورش در پست های تخصصی رشته تحصیلی خود ، تقدم رابطه بر ضابطه در بعضی از مسئولین و کارشناسان ادارات و سازمان ها، درست انتخاب نشدن اولویت های پژوهشی، عدم وجود شرط انتشار مقاله برای پژوهشگران در هنگام عقد قرارداد، زیر سوال بردن بعضی از طرح های آموزش و پرورش توسط نتایج پژوهش ها، و از زاویه مجلات دلایلی همچون: تحت تاثیر قرار گرفتن مقلات از جامعه جهانی علوم تربیتی و فاصله آن با سیستم آموزش و پرورش کشور، عدم وجود معیار انطباق با نیازهای آموزش و پرورش هنگام ارزیابی مقالات، مقدم شدن رابطه بر ضابطه در بعضی از مسئولین و فصلنامه ها، دانشگاهي بودن اغلب مسئولین فصلنامه ها و آموزش و پرورشي نبودنشان، به عنوان عوامل و دلایل عدم انطباق بیان شد.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: امين خندقي، مقصود
استاد مشاور اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
کلید واژه ها:  نيازسنجی ، پژوهش ، مقاله علمي پ‍‍‍‍‍ژوهشي ، اولویت های پژوهشی آموزش و پرورش ، فصلنامه علمي پژوهشي


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 303
نام نویسنده: شریفی، زهرا محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 154
چکیده: 

هدف تحقیق حاضر، شناسایی عوامل مؤثر درون مدرسه­ای در پرورش روحیه پژوهشگری دانش­ آموزان مقطع ابتدایی شهر مشهد می­باشد و روش اجرای آن تلفیقی از پیمایشی و علّی ـ مقایسه­ای است. در این پژوهش از دو ابزار محقق ساخته تحت عنوان " سنجش روحیه پژوهشگری" و "سیاهه عوامل درون مدرسه­ای مؤثر بر روحیه پژوهشگری" استفاده شد. روایی محتوایی مذکور، توسط افراد متخصص تعیین و اعتبار آن با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ 91/0 برآورد گردید. روایی سیاهه نیز به تأیید متخصصان علوم تربیتی و روانشناسی کودک رسید. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش ­آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی مدارس دولتی و غیرانتفاعی ناحیه هفت شهر مشهد در سال تحصیلی 1391-1390 تشکیل داده که تعداد 1084 نفربه عنوان حجم نمونه و با روش نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب شدند. برای اجرای سیاهه، محقق به شناسایی مدارسی پرداخت که به لحاظ روحیه پژوهشگری در دو کران بالا و پایین قرار داشتند. از هر کرانه، پانزده مدرسه به شیوه نمونه­ گیری کرانه­ای انتخاب و سیاهه عوامل درون مدرسه­ای در آن اجرا گشت. تجزیه و تحلیل داده­ها در دو سطح آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و بیشینه و کمینه) و آمار استنباطی (مانوا، خی­دو) صورت گرفت. یافته­ های حاصل از پژوهش مؤید آن است که عوامل درون مدرسه­ای (محیط شناختی، محیط فیزیکی و محیط اجتماعی) هیچ تأثیری بر ایجاد یا بازداری روحیه پژوهشگری دانش‌آموزان نداشته است. به عبارت دیگر می­توان گفت که این عوامل نه باعث کاهش روحیه پژوهشگری شده‌اند و نه موجبات افزایش آن را در دانش ­آموزان فراهم نموده­اند.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: اصغري نكاح، سید محسن
استاد مشاور دوم: امين خندقي، مقصود
کلید واژه ها:  پژوهش ، روحیه پژوهشگری ، محیط شناختی ، محیط فیزیکی ، محیط اجتماعی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 302
نام نویسنده: بهلول، مجید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 101
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش بررسی رفتار اشتراک دانش معلمان مقطع راهنمایی شهر رشتخوار و عوامل موثر بر آن می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف از روش پژوهش توصیفی- همبستگی بهره گرفته شد. کلیه معلمان مقطع راهنمایی شهر رشتخوار جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند که مشتمل بر 317 نفر بودند. از این مجموع، 173 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه مورد نظر انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از دو ، رفتار اشتراک دانش راجا و چنامانی و عوامل موثر بر اشتراک دانش آن‌ها استفاده شد. که روایی آن با استفاده از نظر سه تن از اساتید تائید شد و پایایی آن با آلفای کرونباخ 90 درصد برای رفتار اشتراک دانش و 86 درصد برای عوامل موثر بر اشتراک دانش بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آمار توصیفی و استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و نیز تحلیل مسیر) استفاده گردید. بر اساس نتایج بدست آمده، مؤلفه تمایل به اشتراک دانش بیشترین میانگین را به خود اختصاص داد. سپس، مؤلفه رفتار اشتراک دانش، باورهای هنجاری، باورهای کنترلی و باورهای رفتاری نسبت اشتراک دانش در مراتب بعدی قرار گرفتند. علاوه براین، یافته‌ها نشان داد که از مجموع عوامل سازمانی موثر بر اشتراک دانش، مولفه های کسب شهرت، ترس از دست دادن قدرت، درک فواید متقابل و لذت کمک به دیگران در سطح فردی، نوآوری و مطلوبیت از مولفه های مربوط به جو سازمان و نیز فناوری نقش تعیین کننده‌ای بر اشتراک دانش در بین معلمان دارند.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذاستاد راهنمای اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
استاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  مدیریت دانش ، اشتراک دانش ، نظریه رفتار برنامه ریزی شده ، عوامل سازمانی ، معلمان


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 301
نام نویسنده: حسن نیا مقدم، سمیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 105
چکیده: 

نهاد امور تربیتی با هدف ایجاد تحول و دگرگونی در آموزش و پرورش بر مبنای معیارها و ارزش‌های اسلامی و انتقال فرهنگ انقلاب به نسل حاضر ایجاد شد. اما واقعیت آن است که امور تربیتی در طی این سال‌ها چندان موفق عمل نکرده و نتوانسته به اهداف خویش نائل شود.

طی سال‌های گذشته  مسائل و عوامل بسیاری عملکرد امور تربیتی را شدیداً تحت تأثیر خود قرار داده‌اند از جمله این عوامل : نبود برداشتی مشترک از وظایف مربی  پرورشی در میان  سه گروه دانش آموزان، مدیر و حتی خود مربیان، از این رو محقق در صدد برآمد تا با یافتن موارد اختلاف برداشت در میان سه گروه  فوق گامی در جهت وفاق نظرات برداشته و به تحقق اهداف امور تربیتی کمک کند چرا که نوع نگرشی که مدیران، دانش آموزان و خود مربیان نسبت به مقوله پرورشی دارند تعیین کننده نوع برخورد و کارکرد آنان در این زمینه است. جامعه آماری: شامل کلیه مدیران و مربیان مدارس متوسطه شهرستان شیروان که 22 نفر می‌باشند و کلیه دانش آموزان پایه اول مدارس متوسطه شهرستان شیروان که 1000نفر می‌باشند. نمونه گیری از دانش آموزان به شکل خوشه ای و در چند مرحله و با حجم 125نفر انجام شد. نتایج نشان داد بیشترین انتظار مدیران و دانش آموزان مربوط به برگزاری مسابقات است و هردو گروه همین نظر را در زمینه بالاترین عملکرد فعلی مربیان دارند وپایین ترین انتظار این دو گروه به ترتیب مربوط به ارائه خدمات مشاوره ای و برگزاری اردوهاست در زمینه پایین ترین عملکرد فعلی نیز مدیران معتقدند کمترین فعالیت را مربیان در زمینه طراحی و انتشار محصولات فرهنگی انجام می دهند از نظر دانش آموزان مربیان پایین ترین  فعالیت را زمینه برگزاری اردوها انجام می دهند. ا بالاترین نتظار مربیان  در زمینه اقامه و ترویج فرهنگ نماز و پایین ترین انتظار مربوط به تدریس درس پرورشی است . نتایج نشان می‌دهد که مربیان مطابق انتظاراتشان عمل می کنند .

 

ضرورت همگرایی نظرات سه گروه  دانش آموزان، مدیر و مربیان در زمینه مسائل آموزشی و پرورشی بخصوص راجع به نقش مربی پرورشی  در زمینه سازی برای وفاق و کسب نتایج بهتری برای نیل به اهداف والای امور تربیتی نقش بسزایی دارد .

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

فاقد


استاد راهنمای اول: سعیدی رضوانی، محمود
استاد مشاور اول: امين خندقي، مقصود
کلید واژه ها:  مربی پرورشی ، امور تربیتی ، مدیر دبیرستان ، دانش آموز متوسطه


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 289
نام نویسنده: صابری، رضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 281
چکیده: 

امروزه، آموزش هنر یکی از دغدغه های ملی و جهانی نظام های آموزشی است. در این راستا، هدف اصلی رساله، طراحی الگوی برنامه درسی هنر دوره راهنمایی به منظور ایجاد یک چارچوب مفهومی در جهت اندیشیدن بیشتر پیرامون مؤلفه های مرتبط با آموزش هنر بود تا مورد استفاده تولیدکنندگان برنامه درسی قرار گیرد. برای پاسخ به این هدف، دو سؤال دیگر مطرح شد. سوال اول این بود که چه رویکرد یا رویکردهایی بر برنامه درسی هنر دوره راهنمایی حاکم است ؟ و سؤال دوم مرتبط با نقاط قوت و ضعف برنامه های درسی هنر بود.

 در این پژوهش،  با استفاده از روش تحلیلی و تحلیل محتوا به سؤالات مرتبط پاسخ داده شد.

براساس نتایج تحقیق، رویکرد حاکم بر برنامه درسی هنر دوره راهنمایی رویکرد تولید محور شناسایی شد. در بررسی نقاط قوت و ضعف، جهت گیری دینی و پذیرفتن این حوزه به عنوان یک دیسیپلین از موارد قوت و کم توجهی در تلقی این دیسیپلین نسبت به سایر دیسیپلین ها، وجود برنامه درسی پوچ ، عدم انسجام کافی مؤلفه های مرتبط با آموزش هنر  و توجه ناکافی به رویکرد تلفیقی از موارد ضعف برنامه های درسی بود. به منظور طراحی الگو، براساس یک قیاس عملی، هدف غایی، درک معنا به عنوان مقدمه اول  در نظر گرفته شد. در مقدمه دوم نیز اهداف عام و رویکردهای آموزش هنر قرار گرفتند. اهداف عام شامل: ابراز خود، درگیر شدن در جامعه، فهم جهان، مهارت های ارتباطی، اخلاق حسته و پرورش عواطف و رویکردهای تاثیرگذار در این الگو شامل: رویکرد اسلامی، دیسیپلین محور، دریافت احساس و معنا ،رویکرد تلفیقی و چشم بصیرمی باشند. نتیجه این قیاس، شامل اصول مغایر نبودن برنامه ها با هنراسلامی، دیسیپلین مداری، ، تلفیق انگاری، توجه به ویژگی های تحولی، واکاوی معنا، جهت گیری به سوی ادراک فرم، پرورش خلاقیت و تخیل و اصل ارتباط و کاربرد هنر به عنوان گزاره های تجویزی مشخص شدند. در ذیل هر اصل ارتباط آن ها با مبانی، رویکرد یا رویکردها تعیین گردید و همچنین ویژگی ها و روش های دستیابی به هر اصل بیان گردید.  در این الگو، اهداف خاص دربرگیرنده ادراک هنری و زیبایی شناسی، نقد هنری، تاریخ هنر و تولید هنری می باشند. در بخش محتوا، نمایش، موسیقی، هنرهای تجسمی و حرکات موزون در قالب ادراک هنری، زمینه تاریخی، ارزش گذاری هنری، تولید هنری و کاربرد هنر و فرصت های یادگیری مرتبط مطرح شدند. در سازماندهی محتوا نیز تلفیق چند رشته ای، بین رشته ای، تلفیق از طریق فرایند ها و فرا برنامه درسی توضیح داده شدند. در بعد ویژگی های ارزشیابی، در حیطه شناختی، توجه به دانستن این که، دانستن چرا، دانستن درون و جداکردن فرم از محتوا، در بعد عاطفی، رضایت، لذت و قدردانی از هنر و در بعد مهارتی نیز، توجه به دانستن چگونه مورد توجه قرار گرفت و بر روش های خود ارزیابی، دیگر ارزیابی، قضاوت تخصصی  و تشکیل پرونده هنری در چارچوب عدم توجه به سیستم کمی و نمره ای تاکید شد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذاستاد راهنمای اول: جعفري ثاني، حسين
استاد مشاور اول: قندیلی، سید جواد
استاد مشاور دوم: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  دوره راهنمایی ، رویکردها ، چارچوب مفهومی ، آموزش هنر ، حیطه های دانستن


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 288
نام نویسنده: امیریان، سیده خدیجه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 160
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط درماندگی آموخته شده با پيشرفت تحصيلی همراه با بررسي ميانجی گری اضطراب امتحان و اهمالکاری تحصيلی است. اين پژوهش در چهارچوب پژوهش هاي توصيفی قرار دارد و از نوع تحليل مسير و همبستگی است. جامعه ی آماری شامل کليه ی دانش آموزان دختر پايه ی دوم متوسطه شهر مشهد است که در سال تحصيلی92 -1391 مشغول به تحصيل بودند و حجم نمونه برابر با 394 نفر بود كه بر اساس روش نمونه گيری چند مرحله ای انتخاب شدند. دانش آموزان های درماندگی آموخته شده، اهمالکاری تحصيلي سولومون و راثبلوم (1989) و اضطراب امتحان اشپيل برگر (1980) را تکميل کردند و ميانگين نمرات آنها به عنوان ملاك پيشرفت تحصيلي در نظر گرفته شد. نتايج حاصل از اجراي همبستگي پيرسون نشان داد كه بين درماندگي آموخته شده و پيشرفت تحصيلي، ارتباط منفي معنادار و بين درماندگي آموخته شده با هر يك از متغيرهاي اضطراب امتحان و اهمالكاري تحصيلي، ارتباط مثبت معنادار وجود دارد. همچنين بين هر يك از متغيرهاي اضطراب امتحان و اهمالكاري تحصيلي با پيشرفت تحصيلي، ارتباط منفي معنادار و بين اهمالكاري تحصيلي و اضطراب امتحان، ارتباط مثبت معنادار وجود دارد. تحليل مسير نشان داد كه الگوي پيشنهاد ي رابطه ي درماندگي آموخته شده با پيشرفت تحصيلي با ميانجي گري اهمالكاري تحصيلي و اضطراب امتحان از برازش خوبي برخوردار نيست. با تعديل هايي كه انجام شد سه الگوي ديگر براي روابط متغيرهاي پژوهش به وجود آمد كه هر سه تاييد شد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذاستاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  درماندگی آموخته شده ، پيشرفت تحصيلی ، اضطراب امتحان ، اهمالکاری تحصيلی

<   11121314151525354555657585960616263646566676869707172737475768696106116126136146156   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.