دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   1112131415152535455565758596061626364656667686970717273747576778797107117127137147   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1557 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 303
نام نویسنده: شریفی، زهرا محمد
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 154
چکیده: 

هدف تحقیق حاضر، شناسایی عوامل مؤثر درون مدرسه­ای در پرورش روحیه پژوهشگری دانش­ آموزان مقطع ابتدایی شهر مشهد می­باشد و روش اجرای آن تلفیقی از پیمایشی و علّی ـ مقایسه­ای است. در این پژوهش از دو ابزار محقق ساخته تحت عنوان " سنجش روحیه پژوهشگری" و "سیاهه عوامل درون مدرسه­ای مؤثر بر روحیه پژوهشگری" استفاده شد. روایی محتوایی مذکور، توسط افراد متخصص تعیین و اعتبار آن با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ 91/0 برآورد گردید. روایی سیاهه نیز به تأیید متخصصان علوم تربیتی و روانشناسی کودک رسید. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش ­آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی مدارس دولتی و غیرانتفاعی ناحیه هفت شهر مشهد در سال تحصیلی 1391-1390 تشکیل داده که تعداد 1084 نفربه عنوان حجم نمونه و با روش نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب شدند. برای اجرای سیاهه، محقق به شناسایی مدارسی پرداخت که به لحاظ روحیه پژوهشگری در دو کران بالا و پایین قرار داشتند. از هر کرانه، پانزده مدرسه به شیوه نمونه­ گیری کرانه­ای انتخاب و سیاهه عوامل درون مدرسه­ای در آن اجرا گشت. تجزیه و تحلیل داده­ها در دو سطح آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و بیشینه و کمینه) و آمار استنباطی (مانوا، خی­دو) صورت گرفت. یافته­ های حاصل از پژوهش مؤید آن است که عوامل درون مدرسه­ای (محیط شناختی، محیط فیزیکی و محیط اجتماعی) هیچ تأثیری بر ایجاد یا بازداری روحیه پژوهشگری دانش‌آموزان نداشته است. به عبارت دیگر می­توان گفت که این عوامل نه باعث کاهش روحیه پژوهشگری شده‌اند و نه موجبات افزایش آن را در دانش ­آموزان فراهم نموده­اند.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: مهرام، بهروز
استاد مشاور اول: اصغري نكاح، سید محسن
استاد مشاور دوم: امين خندقي، مقصود
کلید واژه ها:  پژوهش ، روحیه پژوهشگری ، محیط شناختی ، محیط فیزیکی ، محیط اجتماعی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 302
نام نویسنده: بهلول، مجید
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 101
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش بررسی رفتار اشتراک دانش معلمان مقطع راهنمایی شهر رشتخوار و عوامل موثر بر آن می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف از روش پژوهش توصیفی- همبستگی بهره گرفته شد. کلیه معلمان مقطع راهنمایی شهر رشتخوار جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند که مشتمل بر 317 نفر بودند. از این مجموع، 173 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه مورد نظر انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از دو ، رفتار اشتراک دانش راجا و چنامانی و عوامل موثر بر اشتراک دانش آن‌ها استفاده شد. که روایی آن با استفاده از نظر سه تن از اساتید تائید شد و پایایی آن با آلفای کرونباخ 90 درصد برای رفتار اشتراک دانش و 86 درصد برای عوامل موثر بر اشتراک دانش بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آمار توصیفی و استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و نیز تحلیل مسیر) استفاده گردید. بر اساس نتایج بدست آمده، مؤلفه تمایل به اشتراک دانش بیشترین میانگین را به خود اختصاص داد. سپس، مؤلفه رفتار اشتراک دانش، باورهای هنجاری، باورهای کنترلی و باورهای رفتاری نسبت اشتراک دانش در مراتب بعدی قرار گرفتند. علاوه براین، یافته‌ها نشان داد که از مجموع عوامل سازمانی موثر بر اشتراک دانش، مولفه های کسب شهرت، ترس از دست دادن قدرت، درک فواید متقابل و لذت کمک به دیگران در سطح فردی، نوآوری و مطلوبیت از مولفه های مربوط به جو سازمان و نیز فناوری نقش تعیین کننده‌ای بر اشتراک دانش در بین معلمان دارند.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذاستاد راهنمای اول: حسینقلی¬زاده، رضوان
استاد مشاور اول: کرمی، مرتضی
کلید واژه ها:  مدیریت دانش ، اشتراک دانش ، نظریه رفتار برنامه ریزی شده ، عوامل سازمانی ، معلمان


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 301
نام نویسنده: حسن نیا مقدم، سمیه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 105
چکیده: 

نهاد امور تربیتی با هدف ایجاد تحول و دگرگونی در آموزش و پرورش بر مبنای معیارها و ارزش‌های اسلامی و انتقال فرهنگ انقلاب به نسل حاضر ایجاد شد. اما واقعیت آن است که امور تربیتی در طی این سال‌ها چندان موفق عمل نکرده و نتوانسته به اهداف خویش نائل شود.

طی سال‌های گذشته  مسائل و عوامل بسیاری عملکرد امور تربیتی را شدیداً تحت تأثیر خود قرار داده‌اند از جمله این عوامل : نبود برداشتی مشترک از وظایف مربی  پرورشی در میان  سه گروه دانش آموزان، مدیر و حتی خود مربیان، از این رو محقق در صدد برآمد تا با یافتن موارد اختلاف برداشت در میان سه گروه  فوق گامی در جهت وفاق نظرات برداشته و به تحقق اهداف امور تربیتی کمک کند چرا که نوع نگرشی که مدیران، دانش آموزان و خود مربیان نسبت به مقوله پرورشی دارند تعیین کننده نوع برخورد و کارکرد آنان در این زمینه است. جامعه آماری: شامل کلیه مدیران و مربیان مدارس متوسطه شهرستان شیروان که 22 نفر می‌باشند و کلیه دانش آموزان پایه اول مدارس متوسطه شهرستان شیروان که 1000نفر می‌باشند. نمونه گیری از دانش آموزان به شکل خوشه ای و در چند مرحله و با حجم 125نفر انجام شد. نتایج نشان داد بیشترین انتظار مدیران و دانش آموزان مربوط به برگزاری مسابقات است و هردو گروه همین نظر را در زمینه بالاترین عملکرد فعلی مربیان دارند وپایین ترین انتظار این دو گروه به ترتیب مربوط به ارائه خدمات مشاوره ای و برگزاری اردوهاست در زمینه پایین ترین عملکرد فعلی نیز مدیران معتقدند کمترین فعالیت را مربیان در زمینه طراحی و انتشار محصولات فرهنگی انجام می دهند از نظر دانش آموزان مربیان پایین ترین  فعالیت را زمینه برگزاری اردوها انجام می دهند. ا بالاترین نتظار مربیان  در زمینه اقامه و ترویج فرهنگ نماز و پایین ترین انتظار مربوط به تدریس درس پرورشی است . نتایج نشان می‌دهد که مربیان مطابق انتظاراتشان عمل می کنند .

 

ضرورت همگرایی نظرات سه گروه  دانش آموزان، مدیر و مربیان در زمینه مسائل آموزشی و پرورشی بخصوص راجع به نقش مربی پرورشی  در زمینه سازی برای وفاق و کسب نتایج بهتری برای نیل به اهداف والای امور تربیتی نقش بسزایی دارد .

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ

فاقد


استاد راهنمای اول: سعیدی رضوانی، محمود
استاد مشاور اول: امين خندقي، مقصود
کلید واژه ها:  مربی پرورشی ، امور تربیتی ، مدیر دبیرستان ، دانش آموز متوسطه


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 289
نام نویسنده: صابری، رضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 281
چکیده: 

امروزه، آموزش هنر یکی از دغدغه های ملی و جهانی نظام های آموزشی است. در این راستا، هدف اصلی رساله، طراحی الگوی برنامه درسی هنر دوره راهنمایی به منظور ایجاد یک چارچوب مفهومی در جهت اندیشیدن بیشتر پیرامون مؤلفه های مرتبط با آموزش هنر بود تا مورد استفاده تولیدکنندگان برنامه درسی قرار گیرد. برای پاسخ به این هدف، دو سؤال دیگر مطرح شد. سوال اول این بود که چه رویکرد یا رویکردهایی بر برنامه درسی هنر دوره راهنمایی حاکم است ؟ و سؤال دوم مرتبط با نقاط قوت و ضعف برنامه های درسی هنر بود.

 در این پژوهش،  با استفاده از روش تحلیلی و تحلیل محتوا به سؤالات مرتبط پاسخ داده شد.

براساس نتایج تحقیق، رویکرد حاکم بر برنامه درسی هنر دوره راهنمایی رویکرد تولید محور شناسایی شد. در بررسی نقاط قوت و ضعف، جهت گیری دینی و پذیرفتن این حوزه به عنوان یک دیسیپلین از موارد قوت و کم توجهی در تلقی این دیسیپلین نسبت به سایر دیسیپلین ها، وجود برنامه درسی پوچ ، عدم انسجام کافی مؤلفه های مرتبط با آموزش هنر  و توجه ناکافی به رویکرد تلفیقی از موارد ضعف برنامه های درسی بود. به منظور طراحی الگو، براساس یک قیاس عملی، هدف غایی، درک معنا به عنوان مقدمه اول  در نظر گرفته شد. در مقدمه دوم نیز اهداف عام و رویکردهای آموزش هنر قرار گرفتند. اهداف عام شامل: ابراز خود، درگیر شدن در جامعه، فهم جهان، مهارت های ارتباطی، اخلاق حسته و پرورش عواطف و رویکردهای تاثیرگذار در این الگو شامل: رویکرد اسلامی، دیسیپلین محور، دریافت احساس و معنا ،رویکرد تلفیقی و چشم بصیرمی باشند. نتیجه این قیاس، شامل اصول مغایر نبودن برنامه ها با هنراسلامی، دیسیپلین مداری، ، تلفیق انگاری، توجه به ویژگی های تحولی، واکاوی معنا، جهت گیری به سوی ادراک فرم، پرورش خلاقیت و تخیل و اصل ارتباط و کاربرد هنر به عنوان گزاره های تجویزی مشخص شدند. در ذیل هر اصل ارتباط آن ها با مبانی، رویکرد یا رویکردها تعیین گردید و همچنین ویژگی ها و روش های دستیابی به هر اصل بیان گردید.  در این الگو، اهداف خاص دربرگیرنده ادراک هنری و زیبایی شناسی، نقد هنری، تاریخ هنر و تولید هنری می باشند. در بخش محتوا، نمایش، موسیقی، هنرهای تجسمی و حرکات موزون در قالب ادراک هنری، زمینه تاریخی، ارزش گذاری هنری، تولید هنری و کاربرد هنر و فرصت های یادگیری مرتبط مطرح شدند. در سازماندهی محتوا نیز تلفیق چند رشته ای، بین رشته ای، تلفیق از طریق فرایند ها و فرا برنامه درسی توضیح داده شدند. در بعد ویژگی های ارزشیابی، در حیطه شناختی، توجه به دانستن این که، دانستن چرا، دانستن درون و جداکردن فرم از محتوا، در بعد عاطفی، رضایت، لذت و قدردانی از هنر و در بعد مهارتی نیز، توجه به دانستن چگونه مورد توجه قرار گرفت و بر روش های خود ارزیابی، دیگر ارزیابی، قضاوت تخصصی  و تشکیل پرونده هنری در چارچوب عدم توجه به سیستم کمی و نمره ای تاکید شد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذاستاد راهنمای اول: جعفري ثاني، حسين
استاد مشاور اول: قندیلی، سید جواد
استاد مشاور دوم: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  دوره راهنمایی ، رویکردها ، چارچوب مفهومی ، آموزش هنر ، حیطه های دانستن


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 288
نام نویسنده: امیریان، سیده خدیجه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 160
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط درماندگی آموخته شده با پيشرفت تحصيلی همراه با بررسي ميانجی گری اضطراب امتحان و اهمالکاری تحصيلی است. اين پژوهش در چهارچوب پژوهش هاي توصيفی قرار دارد و از نوع تحليل مسير و همبستگی است. جامعه ی آماری شامل کليه ی دانش آموزان دختر پايه ی دوم متوسطه شهر مشهد است که در سال تحصيلی92 -1391 مشغول به تحصيل بودند و حجم نمونه برابر با 394 نفر بود كه بر اساس روش نمونه گيری چند مرحله ای انتخاب شدند. دانش آموزان های درماندگی آموخته شده، اهمالکاری تحصيلي سولومون و راثبلوم (1989) و اضطراب امتحان اشپيل برگر (1980) را تکميل کردند و ميانگين نمرات آنها به عنوان ملاك پيشرفت تحصيلي در نظر گرفته شد. نتايج حاصل از اجراي همبستگي پيرسون نشان داد كه بين درماندگي آموخته شده و پيشرفت تحصيلي، ارتباط منفي معنادار و بين درماندگي آموخته شده با هر يك از متغيرهاي اضطراب امتحان و اهمالكاري تحصيلي، ارتباط مثبت معنادار وجود دارد. همچنين بين هر يك از متغيرهاي اضطراب امتحان و اهمالكاري تحصيلي با پيشرفت تحصيلي، ارتباط منفي معنادار و بين اهمالكاري تحصيلي و اضطراب امتحان، ارتباط مثبت معنادار وجود دارد. تحليل مسير نشان داد كه الگوي پيشنهاد ي رابطه ي درماندگي آموخته شده با پيشرفت تحصيلي با ميانجي گري اهمالكاري تحصيلي و اضطراب امتحان از برازش خوبي برخوردار نيست. با تعديل هايي كه انجام شد سه الگوي ديگر براي روابط متغيرهاي پژوهش به وجود آمد كه هر سه تاييد شد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذاستاد راهنمای اول: عبد خدایی، محمد سعید
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
کلید واژه ها:  درماندگی آموخته شده ، پيشرفت تحصيلی ، اضطراب امتحان ، اهمالکاری تحصيلی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 287
نام نویسنده: تاجي، الهام
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 119
چکیده: 

امروزه، سازمان­ها رکن اساسی اجتماع را تشکیل می­دهند و آن چه باعث رشد، بالندگی و یا مرگ آن‌ها خواهد شد مدیریت و رهبري است، از اين رو هیچ سازمانی نمی‌تواند رشد و توسعه­ي همه جانبه اي داشته باشد، مگر آن كه مردانی که آن را اداره می‌کنند بدانند چه كارهاي می‌خواهند انجام دهند (نصر اصفهانی، 1380).

 

اغلب مديران، در جریان كار به دليل مواجهه با كمبود منابع، اطلاعات نادرست، عدم ­برابري و بی‌عدالتی ونيز تفاوت­هاي روان شناختي همچون نيازها، باورها، انتظارات و ادراک متفاوت، با موقعيت­هاي تعارض­آميز برخورد داشته­ا­ند و این مساله را در سازمان‌های خود به گونه­اي تجربه کرده‌اند (وتن و كمرون،1380) .

تعارض چنانچه درست مديريت و هدايت شود، می‌تواند نقطه قوتي براي سازمان به حساب آيد و نبود آن ممكن است نقطه ضعفي محسوب شود كه منجر به ايجاد رخوت، سستي وعدم خلاقيت و در نهايت

بي مسئوليتي در سازمان گردد (كارن و راجيو،2007)

 با تو جه به اهميت تعارض، به عنوان منبع با ارزشي از انرژی‌های آزاد شده انسانی، كه می‌تواند در جهت اصلاح جو و محيط سازماني مورد استفاده قرار گيرد و نقش باورهاي غيرمنطقي در هدايت افكار و اعمال شخص، لازم است به اين دو مقوله نگاه ويژه اي شود. جست‌وجوهای محقق حاكي از آن بود كه تاكنون پژوهشي از اين منظر به اين دو متغير (باورهاي غير منطقي و سبك مديريت تعارض) نگاه نكرده است لذا، اميد است اين پژوهش بتواند به مديران كمك كند در كنار ساير عوامل موثر در انتخاب سبك رفتاري در شرايط متعارض، به باورهاي غير منطقي خويش نيز توجه نمايند و اثرات، گرايشات و عادات خود را روی ديگران تحليل نمايند تا بتوانند آن‌هایی را كه موجب دريافت عکس‌العمل منفي می‌شوند را تا حد امكان حذف نمايند و آگاهانه تر سازمان‌های خود را مديريت نمايند. بنابراين، مساله اصلي پژوهش اين است كه آيا باورهاي غير منطقی می‌تواند نقشي در پيش بيني سبك مديريت تعارض داشته باشد يا خير؟

فهرست مندرجات

منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: كوهستاني، حسين علي
استاد مشاور اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
کلید واژه ها:  عوامل بروز تعارض ، باورهاي غيرمنطقي


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 286
نام نویسنده: داعي، اعظم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 214
چکیده: 

هدف از این پژوهش تحلیل کتاب های دین وزندگی مقطع متوسطه به منظور سنجش میزان توجه این کتاب ها به مولفه های هوش معنوی در راستای رشد وپرورش هوش معنوی دانش آموزان این دوره می باشد .از این رو دو سوال اصلی پژوهش حاضرآن است،میزان توجه به مولفه های هوش معنوی در متن کتاب های دین وزندگی سال اول،دوم وسوم چگونه است ؟و میزان توجه به مولفه های هوش معنوی در پرسش های کتاب وزندگی سال اول ،دوم وسوم چگونه است ؟

پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی می باشدوقلمرو مطالعاتی در این پژوهش شامل متن تمام کتاب های دین وزندگی می باشد که در سال تحصیلی 89-1388در کل دبیرستان های کشور تدریس شده است.

متن کتاب براساس مدل اسماعیل ناصری از هوش معنوی(که شامل هشت مولفه :شکیبایی ،باورها و اعمال معنوی ،معنا وهدف درزندگی،الوهیت،آرامش  درونی ، تجربیات معنوی،شناخت خود و بخشش می باشد) مورد تحلیل قرار گرفته است.وجهت بررسی میزان توجه کتاب های متوسطه به این هشت مولفه هوش معنوی ،داده های گرد آوری شده بااستفاده از آمار های توصیفی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.

نتایج این پژوهش نشان داد که از بین هشت مولفه هوش معنوی،در متن کتاب بیشتر به سه مولفه الوهیت،خود شناسی ومعنا وهدف درزندگی که منطبق باسه رویکرد حاکم بر برنامه درسی دین وزندگی خود شناسی ،خداشناسی وجها ن شناسی می باشد،توجه نشان داده شده است.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

فاقد


استاد راهنمای اول: قندیلی، سید جواد
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  هوش معنوی ، مولفه های هوش معنوی ، دین و زندگی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 285
نام نویسنده: نوروزيان، حميده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 117
چکیده: 

پژوهش حاضر، به بررسي رابطه باورهاي معرفت­ شناختي و سبك رهبري اخلاقي مديران زن مقطع متوسطه پرداخته است. روش پژوهش توصيفي و از نوع همبستگي است. جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه مديران زن مقطع متوسطه شهر مشهد در سال تحصيلي 89-90 مي­باشد. نمونه با حجم نود نفر از  جامعه (154 N:) انتخاب شده است. براي جمع­آوری اطلاعات از دو باورهاي معرفت شناختي شومر (1992) و رهبري اخلاقي عمادي­فر(1388) استفاده شد. ضريب پايايي باورهاي معرفت­ شناختي با استناد به شومر (1990) 74/0 مي­‌باشد. شومر در سال 1993 پس از تجديد نظر در مزبور، ضريب پايايي به دست آمده را در دامنه 45/0 تا 85/0 گزارش داد. ارزش پايايي رهبري اخلاقي، به شيوه همساني دروني (آلفاي كرونباخ)، برابر با 98% مشاهده شد (به نقل از عمادي­فر، 1388). به منظور تعيين روايي باورهاي معرفت شناختي از روايي سازه بر مبنای چهار سازه اصلي تشكيل­دهنده باورهاي معرفت شناختي به شيوة تحليل عوامل با چرخش واريماكس (متعامد) استفاده شد. برای سنجش روايي رهبري اخلاقي، در جهت انطباق سؤالات با سازه از نظر صاحب‌نظران بهره‌گيري شد و با نظر به توافق اجماعي متخصصان مديريت كه صلاحيت لازم را در جهت تأييد مؤلفه‌هاي مطرح شده دارا بودند، روايي محتوایی تأييد شده است. براي تجزيه و تحليل داده‌ها از آزمون‌هاي رگرسيون چندگانه، ضریب همبستگي پيرسون، t تك­نمونه‌اي و تحليل واريانس چند متغيره استفاده شد. تجزيه و تحليل­ها نشان داد كه بين باورهاي معرفت­ شناختي و سبك رهبري اخلاقي مديران رابطه مثبت وجود دارد و باورهاي معرفت­ شناختي مديران مي­تواند سبك رهبري اخلاقي آن‌ها را پيش‌بيني نماید. هم­چنين مشاهده شد كه بين بيشتر مؤلفه­هاي باورهاي معرفت­شناختي و سبك رهبري اخلاقي رابطه وجود دارد. يافته ديگر اين بود كه مديران زن مقطع متوسطه در حد بالاتر از انتظار، از رهبري اخلاقي هستند. همچنین مشاهده شد كه باورهای معرفت شناختی و رهبری اخلاقی مديران داراي تحصيلات كارشناسي­ارشد و كارشناسي، متفاوت است. مدیرانی که در رشته علوم انسانی تحصیل کرده اند، تفاوت معناداری با سایر مدیران داشتند. به طوری که میانگین نمرات مدیران دارای رشته علوم انسانی در مقایسه با مدیران رشته های ریاضی و تجربی به طور معناداری بیشتر است. این در حالی است که بین میانگین نمرات مدیران دارای رشته ریاضی و تجربی تفاوت معناداری در این مؤلفه وجود نداشت. از لحاظ سابقه خدمت، در باورهای معرفت­ شناختی تفاوت معناداری بین مدیران مشاهده نشد. اما از لحاظ رهبری اخلاقی بین مدیران با سابقه­های خدمت مختلف، تفاوت معناداری مشاهده شد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: غفاري، ابوالفضل
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور دوم: بذرافشان مقدم، مجتبي
کلید واژه ها:  مدیران زن ، باورهاي معرفت شناختي ، رهبري اخلاقي


>> کتابداری
شماره بازیابی: 130
نام نویسنده: مریدی، هادی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 155
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی پژوهش های منتشر شده در هفت مجله از مجلات در حوزه ی علوم تربیتی کشور و یافتن شکاف های موجود میان مقالات و اولویت های پژوهشی در این حوزه و بررسی دلایل احتمالی آن انجام شده است. جهت حصول به این هدف تعداد 7 فصلنامه از مجموعه فصلنامه های حوزه علوم تربیتی که 4فصلنامه از آنها از فصلنامه های وابسته به وزارت آموزش و پرورش و 3 فصلنامه از فصلنامه های غیر وابسته به وزارت آموزش و پرورش بودند، انتخاب شد. سپس عناوین مقاله ها با روش تحلیل محتوا بررسی شده و با اولویت های پژوهشی پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش به عنوان معیار نیاز های آموزش و پرورش، مقایسه شد. نتايج نشان مي دهد در فصلنامه های وابسته و غیر وابسته به وزارت آموزش و پرورش کمتر از 1درصد انطباق مشاهده شد. جهت بررسی این انطباق ضعيف از روش مصاحبه با اساتید و صاحبنظران در حوزه علوم تربیتی بهره گرفته شد که از زاویه اولویت ها و آموزش و پرورش دلایلی همچون: مشکلات مالی در آموزش و پرورش، طاقت فرسا بودن پژوهش در موضوعات آموزش و پرورش، محدودیت های مالی و مطرح نشدن بسیاری از اولویت های پژوهشی، نبود بسياري از کارشناسان آموزش و پرورش در پست های تخصصی رشته تحصیلی خود ، تقدم رابطه بر ضابطه در بعضی از مسئولین و کارشناسان ادارات و سازمان ها، درست انتخاب نشدن اولویت های پژوهشی، عدم وجود شرط انتشار مقاله برای پژوهشگران در هنگام عقد قرارداد، زیر سوال بردن بعضی از طرح های آموزش و پرورش توسط نتایج پژوهش ها، و از زاویه مجلات دلایلی همچون: تحت تاثیر قرار گرفتن مقلات از جامعه جهانی علوم تربیتی و فاصله آن با سیستم آموزش و پرورش کشور، عدم وجود معیار انطباق با نیازهای آموزش و پرورش هنگام ارزیابی مقالات، مقدم شدن رابطه بر ضابطه در بعضی از مسئولین و فصلنامه ها، دانشگاهي بودن اغلب مسئولین فصلنامه ها و آموزش و پرورشي نبودنشان، به عنوان عوامل و دلایل عدم انطباق بیان شد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

فاقد


استاد راهنمای اول: امين خندقي، مقصود
استاد مشاور اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
کلید واژه ها:  نيازسنجی ، پژوهش ، مقاله علمي پ‍‍‍‍‍ژوهشي ، اولویت های پژوهشی آموزش و پرورش ، فصلنامه علمي پژوهشي


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 284
نام نویسنده: ناوی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 151
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش آزمون مدل علّی نقش ویژگی‌های شخصیتی و شغلی در پیش‌بینی تعهد سازمانی معلمان مدارس ابتدایی دخترانه دولتی شهر سبزوار می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف از روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه معلمان زن رسمی و قراردادی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی شهر سبزوار در سال تحصیلی 91-90 است که مشتمل بر 315 نفر می‌باشند. بدین منظور با استفاده از جدول مورگان و فرمول کوکران نمونه‌ای به حجم 175 نفر با روش سهمیه‌ای انتخاب شد. برای گردآوری داده‌های مورد نیاز از ویژگی‌های شخصیتی نئو، ویژگی‌های شغلی هاکمن و اولدهام و محقق ساخته تعهد سازمانی استفاده شد. به منظور رواسازی ‌ها از روایی محتوایی و روایی سازه بهره گرفته شد. ضریب پایایی تعهد سازمانی، ویژگی‌های شخصیتی و ویژگی‌های شغلی از طریق محاسبه آلفاي كرونباخ به ترتیب برابر با 77/0، 85/0 و 84/0 محاسبه شد. نتایج حاصل از تحلیل داده­ها نشان داد که تعهد سازمانی معلمان از طریق ویژگی‌های شخصیتی و ویژگی‌های شغلی آنان قابل پيش‌بيني است. این در حالی است که نتایج تحلیل مسیر نشان داد ضریب مسیر ویژگی‌های شخصیتی به تعهد سازمانی مثبت و پایین است که این مسیر به لحاظ آماری معنی‌دار نمی‌باشد. آزمون مجدد مدل با حذف ویژگی­های شخصیتی نیز نشان داد ضریب مسیر ویژگی‌های شغلی به تعهد سازمانی مثبت و قوی است و این مقدار به لحاظ آماری معنی‌دار است. نتایج سوال‌های پژوهش نشان داد که میانگین کسب‌ شده توسط معلمان برای ابعاد تعهد به آموزش و پرورش، تعهد به همکاران، تعهد به وظایف آموزشی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری بالاتر از میانگین مطلوب است. ویژگی‌های شخصیتی معلمان به جز در بعد روان رنجوری در وضعیت مطلوب و ویژگی‌های شغلی آنان نیز در سطح مطلوب است. سایر یافته‌ها نشان می‌دهند بین ابعاد تعهد به آموزش و پرورش و تعهد به شغل معلمی بر حسب سابقه خدمت معلمان تفاوت معنی‌داری وجود دارد. همچنین، بین تعهد سازمانی معلمان بر حسب منطقه خدمت تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذاستاد راهنمای اول: بذرافشان مقدم، مجتبي
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور دوم: حسینقلی¬زاده، رضوان
کلید واژه ها:  تعهد سازمانی ، ويژگي¬هاي شخصيتي ، ويژگي¬هاي شغلی

<   1112131415152535455565758596061626364656667686970717273747576778797107117127137147   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.