دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد :: Ferdowsi University of Mashhad

مثال


<   1112131415152535455565758596061626364656667686970717273747576778797107117127137147   >


تعداد نتایج به دست آمده: 1552 مورد

>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 287
نام نویسنده: تاجي، الهام
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 119
چکیده: 

امروزه، سازمان­ها رکن اساسی اجتماع را تشکیل می­دهند و آن چه باعث رشد، بالندگی و یا مرگ آن‌ها خواهد شد مدیریت و رهبري است، از اين رو هیچ سازمانی نمی‌تواند رشد و توسعه­ي همه جانبه اي داشته باشد، مگر آن كه مردانی که آن را اداره می‌کنند بدانند چه كارهاي می‌خواهند انجام دهند (نصر اصفهانی، 1380).

 

اغلب مديران، در جریان كار به دليل مواجهه با كمبود منابع، اطلاعات نادرست، عدم ­برابري و بی‌عدالتی ونيز تفاوت­هاي روان شناختي همچون نيازها، باورها، انتظارات و ادراک متفاوت، با موقعيت­هاي تعارض­آميز برخورد داشته­ا­ند و این مساله را در سازمان‌های خود به گونه­اي تجربه کرده‌اند (وتن و كمرون،1380) .

تعارض چنانچه درست مديريت و هدايت شود، می‌تواند نقطه قوتي براي سازمان به حساب آيد و نبود آن ممكن است نقطه ضعفي محسوب شود كه منجر به ايجاد رخوت، سستي وعدم خلاقيت و در نهايت

بي مسئوليتي در سازمان گردد (كارن و راجيو،2007)

 با تو جه به اهميت تعارض، به عنوان منبع با ارزشي از انرژی‌های آزاد شده انسانی، كه می‌تواند در جهت اصلاح جو و محيط سازماني مورد استفاده قرار گيرد و نقش باورهاي غيرمنطقي در هدايت افكار و اعمال شخص، لازم است به اين دو مقوله نگاه ويژه اي شود. جست‌وجوهای محقق حاكي از آن بود كه تاكنون پژوهشي از اين منظر به اين دو متغير (باورهاي غير منطقي و سبك مديريت تعارض) نگاه نكرده است لذا، اميد است اين پژوهش بتواند به مديران كمك كند در كنار ساير عوامل موثر در انتخاب سبك رفتاري در شرايط متعارض، به باورهاي غير منطقي خويش نيز توجه نمايند و اثرات، گرايشات و عادات خود را روی ديگران تحليل نمايند تا بتوانند آن‌هایی را كه موجب دريافت عکس‌العمل منفي می‌شوند را تا حد امكان حذف نمايند و آگاهانه تر سازمان‌های خود را مديريت نمايند. بنابراين، مساله اصلي پژوهش اين است كه آيا باورهاي غير منطقی می‌تواند نقشي در پيش بيني سبك مديريت تعارض داشته باشد يا خير؟

فهرست مندرجات

منابع و مآخذاستاد راهنمای اول: كوهستاني، حسين علي
استاد مشاور اول: قنبری هاشم آبادی، بهرامعلی
کلید واژه ها:  عوامل بروز تعارض ، باورهاي غيرمنطقي


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 286
نام نویسنده: داعي، اعظم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 214
چکیده: 

هدف از این پژوهش تحلیل کتاب های دین وزندگی مقطع متوسطه به منظور سنجش میزان توجه این کتاب ها به مولفه های هوش معنوی در راستای رشد وپرورش هوش معنوی دانش آموزان این دوره می باشد .از این رو دو سوال اصلی پژوهش حاضرآن است،میزان توجه به مولفه های هوش معنوی در متن کتاب های دین وزندگی سال اول،دوم وسوم چگونه است ؟و میزان توجه به مولفه های هوش معنوی در پرسش های کتاب وزندگی سال اول ،دوم وسوم چگونه است ؟

پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی می باشدوقلمرو مطالعاتی در این پژوهش شامل متن تمام کتاب های دین وزندگی می باشد که در سال تحصیلی 89-1388در کل دبیرستان های کشور تدریس شده است.

متن کتاب براساس مدل اسماعیل ناصری از هوش معنوی(که شامل هشت مولفه :شکیبایی ،باورها و اعمال معنوی ،معنا وهدف درزندگی،الوهیت،آرامش  درونی ، تجربیات معنوی،شناخت خود و بخشش می باشد) مورد تحلیل قرار گرفته است.وجهت بررسی میزان توجه کتاب های متوسطه به این هشت مولفه هوش معنوی ،داده های گرد آوری شده بااستفاده از آمار های توصیفی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.

نتایج این پژوهش نشان داد که از بین هشت مولفه هوش معنوی،در متن کتاب بیشتر به سه مولفه الوهیت،خود شناسی ومعنا وهدف درزندگی که منطبق باسه رویکرد حاکم بر برنامه درسی دین وزندگی خود شناسی ،خداشناسی وجها ن شناسی می باشد،توجه نشان داده شده است.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

فاقد


استاد راهنمای اول: قندیلی، سید جواد
استاد مشاور اول: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  هوش معنوی ، مولفه های هوش معنوی ، دین و زندگی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 285
نام نویسنده: نوروزيان، حميده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1390
تعداد صفحات: 117
چکیده: 

پژوهش حاضر، به بررسي رابطه باورهاي معرفت­ شناختي و سبك رهبري اخلاقي مديران زن مقطع متوسطه پرداخته است. روش پژوهش توصيفي و از نوع همبستگي است. جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه مديران زن مقطع متوسطه شهر مشهد در سال تحصيلي 89-90 مي­باشد. نمونه با حجم نود نفر از  جامعه (154 N:) انتخاب شده است. براي جمع­آوری اطلاعات از دو باورهاي معرفت شناختي شومر (1992) و رهبري اخلاقي عمادي­فر(1388) استفاده شد. ضريب پايايي باورهاي معرفت­ شناختي با استناد به شومر (1990) 74/0 مي­‌باشد. شومر در سال 1993 پس از تجديد نظر در مزبور، ضريب پايايي به دست آمده را در دامنه 45/0 تا 85/0 گزارش داد. ارزش پايايي رهبري اخلاقي، به شيوه همساني دروني (آلفاي كرونباخ)، برابر با 98% مشاهده شد (به نقل از عمادي­فر، 1388). به منظور تعيين روايي باورهاي معرفت شناختي از روايي سازه بر مبنای چهار سازه اصلي تشكيل­دهنده باورهاي معرفت شناختي به شيوة تحليل عوامل با چرخش واريماكس (متعامد) استفاده شد. برای سنجش روايي رهبري اخلاقي، در جهت انطباق سؤالات با سازه از نظر صاحب‌نظران بهره‌گيري شد و با نظر به توافق اجماعي متخصصان مديريت كه صلاحيت لازم را در جهت تأييد مؤلفه‌هاي مطرح شده دارا بودند، روايي محتوایی تأييد شده است. براي تجزيه و تحليل داده‌ها از آزمون‌هاي رگرسيون چندگانه، ضریب همبستگي پيرسون، t تك­نمونه‌اي و تحليل واريانس چند متغيره استفاده شد. تجزيه و تحليل­ها نشان داد كه بين باورهاي معرفت­ شناختي و سبك رهبري اخلاقي مديران رابطه مثبت وجود دارد و باورهاي معرفت­ شناختي مديران مي­تواند سبك رهبري اخلاقي آن‌ها را پيش‌بيني نماید. هم­چنين مشاهده شد كه بين بيشتر مؤلفه­هاي باورهاي معرفت­شناختي و سبك رهبري اخلاقي رابطه وجود دارد. يافته ديگر اين بود كه مديران زن مقطع متوسطه در حد بالاتر از انتظار، از رهبري اخلاقي هستند. همچنین مشاهده شد كه باورهای معرفت شناختی و رهبری اخلاقی مديران داراي تحصيلات كارشناسي­ارشد و كارشناسي، متفاوت است. مدیرانی که در رشته علوم انسانی تحصیل کرده اند، تفاوت معناداری با سایر مدیران داشتند. به طوری که میانگین نمرات مدیران دارای رشته علوم انسانی در مقایسه با مدیران رشته های ریاضی و تجربی به طور معناداری بیشتر است. این در حالی است که بین میانگین نمرات مدیران دارای رشته ریاضی و تجربی تفاوت معناداری در این مؤلفه وجود نداشت. از لحاظ سابقه خدمت، در باورهای معرفت­ شناختی تفاوت معناداری بین مدیران مشاهده نشد. اما از لحاظ رهبری اخلاقی بین مدیران با سابقه­های خدمت مختلف، تفاوت معناداری مشاهده شد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ


 


استاد راهنمای اول: غفاري، ابوالفضل
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور دوم: بذرافشان مقدم، مجتبي
کلید واژه ها:  مدیران زن ، باورهاي معرفت شناختي ، رهبري اخلاقي


>> کتابداری
شماره بازیابی: 130
نام نویسنده: مریدی، هادی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 155
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی پژوهش های منتشر شده در هفت مجله از مجلات در حوزه ی علوم تربیتی کشور و یافتن شکاف های موجود میان مقالات و اولویت های پژوهشی در این حوزه و بررسی دلایل احتمالی آن انجام شده است. جهت حصول به این هدف تعداد 7 فصلنامه از مجموعه فصلنامه های حوزه علوم تربیتی که 4فصلنامه از آنها از فصلنامه های وابسته به وزارت آموزش و پرورش و 3 فصلنامه از فصلنامه های غیر وابسته به وزارت آموزش و پرورش بودند، انتخاب شد. سپس عناوین مقاله ها با روش تحلیل محتوا بررسی شده و با اولویت های پژوهشی پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش به عنوان معیار نیاز های آموزش و پرورش، مقایسه شد. نتايج نشان مي دهد در فصلنامه های وابسته و غیر وابسته به وزارت آموزش و پرورش کمتر از 1درصد انطباق مشاهده شد. جهت بررسی این انطباق ضعيف از روش مصاحبه با اساتید و صاحبنظران در حوزه علوم تربیتی بهره گرفته شد که از زاویه اولویت ها و آموزش و پرورش دلایلی همچون: مشکلات مالی در آموزش و پرورش، طاقت فرسا بودن پژوهش در موضوعات آموزش و پرورش، محدودیت های مالی و مطرح نشدن بسیاری از اولویت های پژوهشی، نبود بسياري از کارشناسان آموزش و پرورش در پست های تخصصی رشته تحصیلی خود ، تقدم رابطه بر ضابطه در بعضی از مسئولین و کارشناسان ادارات و سازمان ها، درست انتخاب نشدن اولویت های پژوهشی، عدم وجود شرط انتشار مقاله برای پژوهشگران در هنگام عقد قرارداد، زیر سوال بردن بعضی از طرح های آموزش و پرورش توسط نتایج پژوهش ها، و از زاویه مجلات دلایلی همچون: تحت تاثیر قرار گرفتن مقلات از جامعه جهانی علوم تربیتی و فاصله آن با سیستم آموزش و پرورش کشور، عدم وجود معیار انطباق با نیازهای آموزش و پرورش هنگام ارزیابی مقالات، مقدم شدن رابطه بر ضابطه در بعضی از مسئولین و فصلنامه ها، دانشگاهي بودن اغلب مسئولین فصلنامه ها و آموزش و پرورشي نبودنشان، به عنوان عوامل و دلایل عدم انطباق بیان شد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

فاقد


استاد راهنمای اول: امين خندقي، مقصود
استاد مشاور اول: جاويدي كلاته جعفر آبادي، طاهره
کلید واژه ها:  نيازسنجی ، پژوهش ، مقاله علمي پ‍‍‍‍‍ژوهشي ، اولویت های پژوهشی آموزش و پرورش ، فصلنامه علمي پژوهشي


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 284
نام نویسنده: ناوی، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 151
چکیده: 

هدف اصلی این پژوهش آزمون مدل علّی نقش ویژگی‌های شخصیتی و شغلی در پیش‌بینی تعهد سازمانی معلمان مدارس ابتدایی دخترانه دولتی شهر سبزوار می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف از روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه معلمان زن رسمی و قراردادی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی شهر سبزوار در سال تحصیلی 91-90 است که مشتمل بر 315 نفر می‌باشند. بدین منظور با استفاده از جدول مورگان و فرمول کوکران نمونه‌ای به حجم 175 نفر با روش سهمیه‌ای انتخاب شد. برای گردآوری داده‌های مورد نیاز از ویژگی‌های شخصیتی نئو، ویژگی‌های شغلی هاکمن و اولدهام و محقق ساخته تعهد سازمانی استفاده شد. به منظور رواسازی ‌ها از روایی محتوایی و روایی سازه بهره گرفته شد. ضریب پایایی تعهد سازمانی، ویژگی‌های شخصیتی و ویژگی‌های شغلی از طریق محاسبه آلفاي كرونباخ به ترتیب برابر با 77/0، 85/0 و 84/0 محاسبه شد. نتایج حاصل از تحلیل داده­ها نشان داد که تعهد سازمانی معلمان از طریق ویژگی‌های شخصیتی و ویژگی‌های شغلی آنان قابل پيش‌بيني است. این در حالی است که نتایج تحلیل مسیر نشان داد ضریب مسیر ویژگی‌های شخصیتی به تعهد سازمانی مثبت و پایین است که این مسیر به لحاظ آماری معنی‌دار نمی‌باشد. آزمون مجدد مدل با حذف ویژگی­های شخصیتی نیز نشان داد ضریب مسیر ویژگی‌های شغلی به تعهد سازمانی مثبت و قوی است و این مقدار به لحاظ آماری معنی‌دار است. نتایج سوال‌های پژوهش نشان داد که میانگین کسب‌ شده توسط معلمان برای ابعاد تعهد به آموزش و پرورش، تعهد به همکاران، تعهد به وظایف آموزشی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری بالاتر از میانگین مطلوب است. ویژگی‌های شخصیتی معلمان به جز در بعد روان رنجوری در وضعیت مطلوب و ویژگی‌های شغلی آنان نیز در سطح مطلوب است. سایر یافته‌ها نشان می‌دهند بین ابعاد تعهد به آموزش و پرورش و تعهد به شغل معلمی بر حسب سابقه خدمت معلمان تفاوت معنی‌داری وجود دارد. همچنین، بین تعهد سازمانی معلمان بر حسب منطقه خدمت تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذاستاد راهنمای اول: بذرافشان مقدم، مجتبي
استاد مشاور اول: کارشکی، حسین
استاد مشاور دوم: حسینقلی¬زاده، رضوان
کلید واژه ها:  تعهد سازمانی ، ويژگي¬هاي شخصيتي ، ويژگي¬هاي شغلی


>> علوم تربیتی
شماره بازیابی: 283
نام نویسنده: عبدالعلی زاده فرد، آزاده
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 233
چکیده: 

با توجه به نقشی که سند برنامه درسی ملی در ارتقای کیفیت برنامه­ های درسی و آموزشی دارد و از طرفی امری نوپا و بدیع در ایران محسوب می­شود بنابراین همواره و به طور مستمر نیاز به بازنگری، ارزیابی و تحلیل خواهد داشت تا به زدودن نواقص و کمبودهای آن یاری رساند، از این رو اقدام در جهت رفع ابهامات و بهبود کیفیت سند برنامه­ درسی ملی از جمله اهداف مهم در پژوهش­های مرتبط با سند مذکور میباشد، لذا هدف از این مطالعه تحلیل و ارزیابی رویکرد کلان (فطرت­ گرایی توحیدی) و عناصر چهارگانه ­ی سند برنامه ­درسی ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نظر متخصصان می­ باشد. در این پژوهش از روش پژوهش کیفی، شیوه ارزشیابی و مدل تخصص محور استفاده شده است. جامعه­ ی آماری این پژوهش را متخصصان حوزه­ی برنامه درسی که در زمینه برنامه درسی ملی پژوهش انجام داده ­اند، تشکیل  می­دهند که با استفاده از روش نمونه­ گیریِ گلوله ­برفی 11 نفر برای انجام مصاحبه انتخاب شدند.  ابزار گردآوری یافته ­ها مصاحبه ­ی نیمه ­ساختاریافته می­ باشد و جهت رواییِ آن از معیار چهارگانه­ ی لینکن و گابا استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که سند برنامه ­درسی ­ملی نقاط ضعفی از منظرِ اساسی و بنیادی دارد که خود موجب شکل گرفتن اشکالات فنی می­شود، مهمترین و اصلی­ ترین اشکال بنیادی که کلیت سند را آسیب­پذیر نموده و وضعیت مطلوبِ آن را به مخاطره می­اندازد " عدم تبیین نظریه­ ی هنجاری فطرت­ گرایی توحیدی" می­باشد. هم­چنین عدم سازگاری بین عناصر برنامه ­درسی ملی (اهداف، محتوا، راهبردهای یاددهی یادگیری و ارزشیابی) به لحاظ رویکردی و نوآورانه نبودن این عناصر از اشکالات بنیادی و وارد به سند می­ باشد. لذا با توجه به نتایج پژوهش می­توان نتیجه گرفت بازاندیشی جدی جهت تبیین ماهیت فطرت­گرایی توحیدی، برقراری سازگاری درونی سند و بهره­ گیری از متخصصان به ویژه متخصصان حوزه­ی دین و دین­شناسی می­تواند تا حد چشمگیری موجب چرخش سند برنامه ­درسی ملی به سمت وضعیت مطلوب گردد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذ

فاقد


استاد راهنمای اول: امين خندقي، مقصود
استاد مشاور اول: قندیلی، سید جواد
استاد مشاور دوم: مهرام، بهروز
کلید واژه ها:  برنامه درسی ملی ، هدف ، محتوا ، راهبردهای یاددهی-یادگیری ، ارزشیابی ، فطرت گرایی توحیدی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 129
نام نویسنده: ضیایی، سمانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 125
چکیده: 

تعارض نتیجه اختلاف نظر کارکنان در رسیدن به هدف های سازمان است. امروزه با توجه به پیچیدگی روز افزون سازمان و تفاوت در اندیشه، نگرش، و باورهای افراد، تعارض به عنوان جزء اجتناب ناپذیر زندگی سازمانی مطرح است. در کتابخانه های دانشگاهی نیز همانند دیگر سازمان ها امکان بروز تعارض وجود دارد. از این رو، بررسی عوامل بروز تعارض و شناسایی راهبردهای مدیریت تعارض از دیدگاه کتابداران مورد توجه این پژوهش قرار گرفت. نوع پژوهش کاربردی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کتابداران کتابخانه های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد تشکیل می دهد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش دو می باشند. با بررسی پژوهش ها و دیدگاههای صاحبنظران هفت عامل، امکانات و منابع محدود، سیستم ارزیابی عملکرد و پاداش، تبعیض، تعارض و ابهام در نقش و وظایف کارکنان، قوانین و مقررات سازمانی، تغییرات اجتماعی و سازمانی، و وابستگی بخش های مختلف به یکدیگر، شناسایی و مبنای محقق ساخته عوامل بروز تعارض قرار گرفتند. برای شناسایی راهبردهای مدیریت تعارض نیز پوتنام و ویلسون (1998) که شامل سه راهبرد راه حل گرایی، عدم مقابله و کنترل می باشد، استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد، از میان عوامل بروز تعارض کمترین میانگین مربوط به تعارض و ابهام در نقش است و بیشترین میانگین مربوط به سیستم ارزیابی عملکرد و پاداش می باشد. بررسی میزان بکارگیری هر یک از سبک های مدیریت تعارض نیز نشان داد، در کتابخانه های مورد بررسی کتابداران بیشتر از راهبرد کنترل یا رقابت در برخورد با تعارض استفاده می نمایند. نتایج فرضیه های پژوهش نیز حاکی از آن است، بین راهبردهای مدیرت تعارض و متغیرهای فردی (جنسیت، سابقه کار، مدرک تحصیلی، وضعیت استخدامی) رابطه معنادار وجود ندارد. فرضیه تفاوت نیز نشان داد، بین عوامل بروز تعارض و همچنین راهبردهای مدیریت تعارض در کتابخانه های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد تفاوت معنادار وجود ندارد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخذاستاد راهنمای اول: صنعت جو، اعظم
استاد مشاور اول: دیانی، محمدحسین
کلید واژه ها:  عوامل بروز تعارض ، مدیریت تعارض ، کتابخانه های دانشگاهی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 128
نام نویسنده: هراتی، هادی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1389
تعداد صفحات: 113
چکیده: 

هدف اصلي اين پژوهش بررسي هزينه ‐ سودمندي و ميزان استفاده از کتاب هاي لاتين بخش
امانت کتابخانه هاي دانشگاه فردوسي مشهد بوده که در طي سالهاي ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷ خريداري
شده اند. اين پژوهش، کاربردي بوده و از طريق روش پيمايشي انجام شده است. تعداد ۳۵۵۸ جلد که معادل 27/5% از کل کتابهای خریداری شده بود,به عنوان حجم نمونه انتخاب و به منظور تجزی و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطي استفاده شد.نتایج نشان داد 47/5% از کتابهای لاتین اصلا استفاده نشده و 23% فقط یکبار استفاده شده بودند.در خصوص نسبت امانت هر کتاب، کتابخانه دانشکده معماري با 4/52 بار امانت براي هر کتاب و هزينه ‐سودمندي 95 هزار ریال به ازاي هر بار استفاده از کتاب هاي لاتين، در بهترين وضعيت بوده است.به طور کلی 46%  از هزینه ای که بابت خرید کتابهای لاتین شده , بدون استفاده بوده وبه عبارتی هدر رفته است.حدود 56% استفاده از کتابهای لاتین در کتابخانه های دانشگاه به مردان و 44% به زنان مربوط بود. همچنين مشخص شد که بين دو متغير قيمت کتاب ها و
ميزان استفاده از آنها همبستگي معني داري وجود داشته است، به اين صورت که هرچه قيمت
خريد کتاب بالا رفته ميزان دفعات استفاده از آن کتاب، نيز افزايش يافته است. از لحاظ استفاده
کنندگان سطوح مختلف تحصيلي و پرسنل دانشگاه از کتاب هاي لاتين، دانشجويان کارشناسي با 37% بیشترین و کارمندان با 4% کمترین ميزان استفاده را به خود اختصاص داده بودند. نتايج نشان داد کتاب هاي رده موضوعي QA  (ریاضیات و علوم رایانه ) با 13/5 % و انتشاراتWiley  با 14/7% بیشترین استفاده را داشته اند و و بيشترين کتاب هاي استفاده شده مربوط به آمريکاي شمالي با ۵۰ % و سپس اروپا با ۳۶ % بوده است. در نهايت مناسب ترين الگوي اختصاص ميزان بودجه
خريد کتاب براي کتابخانه هاي مورد مطالعه ارائه گرديد.

فهرست مندرجات

منابع و ماخدکلید واژه ها:  امانت کتاب ، کتاب هاي لاتين ، مجموعه سازي ، هزينه‐ سودمندي ، دانشگاه فردوسي مشهد


>> کتابداری
شماره بازیابی: 127
نام نویسنده: خسروی، رضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 1392
تعداد صفحات: 140
چکیده: 

بهترین عامل برای تعیین میزان موفقیت یک سیستم اطلاعاتی کاربران هستند. عدم امکان استفاده مؤثر کاربر از یک سیستم اطلاعاتی موجب هدر رفتن هزینه‌های هنگفتی می‌شود که هر سازمان برای تولید و بهبود آن سیستم صرف کرده است. دانشگاه فردوسی مشهد به دنبال دسترسی به اهداف کلان دانشگاه و به منظور گردآوري و سازماندهی اطلاعات علمی تولید شده توسط اعضاء هیأت علمی از سال 1385 اقدام به طراحی سیستمی تحت عنوان "سیستم اطلاعات علمی دانشگاه فردوسی مشهد" (ساعد) کرده است. نتایج پژوهشها نشان می دهد که در صورتی که راهنماهای مناسب در سیستم مدیریت اطلاعات وجود داشته باشند، اعضای هیأت علمی به راحتی و با کمترین خطا می توانند اطلاعات آثار خود را در ساعد ذخیره کنند. در همین راستا این پژوهش به دنبال آن بود تا بعد از اجرا و پیاده سازی راهنماها (شامل انواع راهنماهای متنی و فیلم­های آموزشی) بر روی کاربرگه ­ها میزان تمایل و رضایت اعضای هیأت علمی به استفاده از ساعد را بررسی کند. استفاده ­پذیری در این پژوهش بر دو مفهوم تمایل به استفاده و رضایت­مندی (شامل مفید بودن و کارآمدی) اشاره دارد.

تحلیل داده­های گردآوری شده نشان داد که راهنماها با میانگین 64/3 و فیلم­های آموزشی با میانگین 85/3 توانستند تمایل اعضای هیأت علمی به استفاده از ساعد را افزایش دهند. نتایج آزمون t برای آزمون فرضیه نیز مشخص کرد که راهنماها و فیلم­های آموزشی توانسته اند رضایت مندی اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد را در استفاده از ساعد افزایش دهند.

نتایج نشان داد، چنانچه راهنماها بر اساس نیاز کاربران آن­ها و منطبق بر اصول پایه راهنماها و تظریه­ های آموزش رایانه‌محور طراحی شوند، می‌توانند استفاده‌پذیری انواع سیستم‌های اطلاعاتی، نرم افزارهای رایانه‌ای و کتابخانه‌ایی را تا حد قابل توجهی افزایش دهند. همچنین از آنجایی که کتابداران با انواع این سیستم­ها (مخازن سازمانی)، بیش از سایر افراد آشنا هستند، در دسترس‌ترین افراد برای طراحی و تهیه راهنماها هستند و می‌توانند کمک شایانی در راستای افزایش استفاده‌پذیری سیستم‌ها و نرم افزارهای متفاوت داشته باشند.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: پریرخ، مهری
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  آزمون استفاده پذیری ، مفید بودن ، کارآمدی ، آموزش رایانه محور ، سیستم اطلاعات علمی ، راهنمای پیوسته ، فیلم آموزشی ، سیستم اطلاعات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ، ساعد


>> کتابداری
شماره بازیابی: 126
نام نویسنده: کیانی، محمدرضا
مقطع تحصیلی:  دکترا
سال انتشار: 1391
تعداد صفحات: 211
چکیده: 

 

مقدمه/ زمینه: در عصر اطلاعات، نمونه‌های بسیاری از عدم استفاده از اطلاعات را در پیرامون خودمان و حتی در رفتار اطلاعاتی خودمان شاهد هستیم. در چنین فضایی پرداختن به عدم استفاده از اطلاعات در جایگاهی مستقل از مفهوم استفاده از اطلاعات و نه به معنای معکوس آن، دغدغه‌ای است که به نظر می‌رسد از اهمیت بالایی برخوردار باشد. این مفهوم اگرچه خیلی دیر و در ابتدای قرن بیست و یکم، جایگاهی مستقل یافته است، لیکن در سر آغاز راهی است که ادامه آن نیل به نظریه‌ای منسجم را درباره این رفتار مهم اطلاعاتی نوید می‌دهد.

هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی و آزمون الگوی روابط میان عدم استفاده اجباری از اطلاعات و مقوله‌های فرعی آن با اجتناب شناختی، جهت گیری منفی به مشکل و عدم تحمل بلاتکلیفی و مقوله‌های فرعی آن‌ها و با رویکردی شناختی است تا میزان ارتباط هر یک از این متغیرها را با موضوع اصلی پژوهش و با هم بسنجد.

روش شناسی: این پژوهش از نظر تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها، توصیفی و از نوع همبستگی (با استفاده از تحلیل معادلات ساختاری) است. نوع کار تحقیقاتی، کاربردی است و گردآوری داده‌ها به روش پیمایشی ( و مصاحبه نیمه ساختار یافته اجرا شده در نمونه‌ای به حجم 214 نفر، حاصل از جامعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد) انجام شده است. برای بررسی روابط مورد نظر پژوهش و درک چرایی این روابط، پژوهشگر از رویکرد ترکیبی (کمی و کیفی) بهره گرفته است.

یافته‌ها: حوزه تحصیلی و جنسیت آزمودنی‌ها تأثیری بر میزان متغیرهای مورد مطالعه نداشتند، اما مقطع تحصیلی بر دو متغیر اجتناب شناختی و جهت گیری منفی به مشکل مؤثر و بر متغیرهای عدم استفاده اجباری از اطلاعات و عدم تحمل بلاتکلیفی بی تأثیر بود. داده‌های کمی و کیفی همسو با هم تأثیر عوامل شناختی را بر عدم استفاده اجباری از اطلاعات تأیید کردند. اغلب آزمودنی‌ها به طور متوسط شرایط مرتبط با اجتناب شناختی، جهت گیری منفی به مشکل و عدم تحمل بلاتکلیفی را هم خود تجربه کرده بودند و هم در همتایان خود سراغ داشتند و ضمناً نقش این عوامل را بر عدم استفاده اجباری از اطلاعات مهم قلمداد می‌کردند. در ادامه با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری و به منظور آزمون فرضیه‌ها و سؤال‌ها، روابط میان متغیرها و شاخص‌های آن‌ها با هم آزمون و تحلیل شد و در نهایت یک مدل کلی از عدم استفاده اجباری شناختی از اطلاعات آزمون و برازش شد.

نتایج: نتایج نشان داد متغیرهای مداخله گر مؤثر بر عوامل شناختی رفتار عدم استفاده اجباری از اطلاعات عبارتند از: خود کارآمدی ادراک شده، وضعیت عاطفی قبلی و نزدیکی تهدید به فرد. این پژوهش توانست از دو طریق (تأیید نقش شاخص‌های شناختی مدل پژوهش و تأیید نقش متغیرهای مستقل پژوهش)، تأثیر عوامل شناختی را در عدم استفاده اجباری از اطلاعات تأیید کند. دستاورد بعدی این پژوهش تفکیک عوامل شناختی منجر به رفتار عدم استفاده اجباری از اطلاعات به دو بخش جنبه‌های احساسی و عاطفی (روان شناختی) شناخت و جنبه‌های اطلاعاتی و دانشی (غیر عاطفی) شناخت، بود.

کاربردهای احتمالی: یافته‌های این مطالعه ممکن است در حوزه‌های زیر کاربرد داشته باشد: در ابتدا این رساله با معرفی شرایط منجر به عدم استفاده اجباری از اطلاعات، و با تشریح موانع شناختی منجر به این رفتار و طراحی ابزار لازم، زمینه را برای شناخت هرچه بهتر حرفه مندان و متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی از این رفتار مهیا می‌سازد. نتیجه چنین شناختی کمک به پیشرفت رشته در عرصه‌های نظری و عملکردی خواهد بود. شناخت رفتار عدم استفاده از اطلاعات به عنوان رفتاری مستقل و تمیز دادن انواع و شرایط منجر به این رفتار اطلاعاتی، برای همه و به خصوص حرفه مندان و متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی ضروری است. شناسایی عوامل مؤثر بر این رفتار به آنان یاری می‌رساند تا حد امکان این رفتار را از شرایط اجبار و غیر قابل اجتناب خارج سازند؛ و در کاهش آن در خود و در کاربران مراکز اطلاع رسانی محل اشتغال خود، موفق‌تر عمل نمایند.

اصالت/ ارزش: این رساله از سه جهت می‌تواند اصیل و نو باشد. اول موضوع آن که در ایران برای اولین بار و در سطح بین‌المللی دومین مطالعه‌ای است که به عدم استفاده از اطلاعات به عنوان موضوعی مستقل از استفاده از اطلاعات پرداخته است. رویکرد شناختی به این موضوع نیز کاملاً اصیل و بی همتا در سطح ملی و بین‌المللی است. روش مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده‌ها (مدل معادلات ساختاری) در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی در کمتر مطالعه‌ای مورد استفاده قرار گرفته است. در پایان این پژوهش الگویی از روابط میان متغیرها و شاخص‌های مورد مطالعه عرضه شده است که حاصل همین مطالعه و برخاسته از نتایج کمی و کیفی آن در ترکیب با چارچوب نظری و پیشینه مطالعاتی آن است.

فهرست مندرجات

منابع و مآخذ


 


استاد راهنمای اول: دیانی، محمدحسین
استاد مشاور اول: فتاحی، رحمت الله
کلید واژه ها:  عدم استفاده از اطلاعات ، عدم استفاده اجباری ، اجتناب شناختی ، جهت گیری منفی به مشکل ، عدم تحمل بلاتکلیفی ، موانع شناختی ، آستانه کمبود دانش ، کم توجهی ، پالایش اطلاعات

<   1112131415152535455565758596061626364656667686970717273747576778797107117127137147   >


فهرست پايان نامه ها


منوي كاربر


پيوند هاي مفيد


لينك هاي مفيد


صفحه اصلی | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.